Anda di halaman 1dari 3

PERJANJIAN JUAL BELI TANAH

Pada hari ini, Ahad, 28 haribulan Jun 2009, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. …........................................................................... (NO.KP :.......................................... ), yang


beralamat di Kampung Pusu Tinggi, 22000 Jerteh , Besut, Terengganu dalam hal ini bertindak
untuk dan atas namanya sendiri yang selanjutnya akan disebut juga sebagai Pihak Pertama

2. , (NO. KP : ), yang beralamat di Kampung Pusu Tinggi, 22000 Jerteh, Besut, Terengganu,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri yang selanjutnya akan disebut sebagai
Pihak Kedua

Kedua-dua belah pihak dengan ini menerangkan bahawa Pihak Pertama menjual kepada Pihak
Kedua
berupa tanah yang berdiri di atas geran Hak Milik No_______________ yang terletak di<alamat
rumah yang akan di jual -LENGKAP- >, dengan keluasan sebanyak
Kedua-dua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan syarat-syarat

sebagai berikut

1. Tanah dijual dengan harga RM 52,000 bagi keluasan sebanyak_________________________


2. Pembayaran dilakukan secara tunai sebanyak RM 52,000 sebaik sahaja proses pertukaran nama

hak milik berlaku.

Demikian perjanjian ini dipersetujui dan dibuat serta ditanda tangani oleh kedua-dua belah pihak
dengan dihadiri saksi-saksi yang dikenal oleh kedua-dua belah pihak serta dibuat dalam rangkap
dua bermateri cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Semoga ikatan perjanjian ini membawa berkah bagi semua pihak.

Pihak Pertama Pihak Kedua


…............................................ …............................................
(Tandatangan Pihak Pertama) (Tandatangan Pihak Kedua)
Nama : Nama :
No. K.P: No. K.P :

Saksi
1. Saksi Pihak Pertama 2. Saksi Pihak Kedua
Tandatangan : Tandatangan :
Nama : Nama :
No. K.P: No. K.P :
PERJANJIAN JUAL BELI TANAH

Nama : Simson Galung


Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : Guru SMPN 3 Tarakan (PNS)
Alamat saat ini : Jl. Mangga No.52 Rt.08/Rw.4 Nunukan

Untuk selanjutnya disebut pihak ke I (penjual).

Nama : Kana Muthowif


Umur : 27 Tahun
Pekerjaan : Anggota Polisi (POLRI)
Alamat saat ini : Jl. Amal lama No.31 Rt.019/Rw.017 Tarakan

Untuk selanjutnya disebut pihak ke II (pembeli)

Pada tanggal 19 Januari 2010 pihak ke I. Telah menjual, lepas/mutlak sebidang tanah darat seluas 246 M2,
berikut sebuah bangunan yang terletak diatas tanah tersebut kepada pihak ke II dengan harga tunai Rp.
44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah). Pembayaran dilakukan dihadapan saksi-saksi dengan tunai.

Batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Sebelah barat : Berbatasan dengan tanah H. Abdul Malik


Sebelah timur : Berbatasan dengan tanah Jumain
Sebelah utara : Berbatasan dengan tanah Suratman
Sebelah selatan : Berbatasan dengan tanah Suryadi
Bangunan terdiri dari :
Ukuran panjang dan lebar : 150 M2
Atap : Asbes
Dinding : Tembok
Lantai : Keramik

Maka, sejak tanggal 19 Januari 2010 Tanah bangunan tersebut di atas telah menjadi hak milik pihak ke II.
Pada waktu pelaksanaan jual beli tanah tersebut baik pihak ke I (penjual) maupun pihak ke II (pembeli)
juga saksi-saksi semuanya meyatakan satu sama lain dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani,
dan segala sesuatu dengan itikad baik.

Demikian, setelah keterangan isi jual beli ini dimengerti oleh pihak ke I dan pihak ke II, juga saksi-saksi,
maka ditanda tanganilah sebagai permulaan saat pemindahan hak milik pihak ke I kepada pihak ke II.

Tarakan, 19 Januari 2010

Tanda tangan masing-masing


Pihak Ke I (Penjual) (Simson Galung )
Pihak Ke II (Pembeli) (Kana Muthowif)

Saksi-saksi

Saksi Ke I (Kusumastuti)
Saksi Ke II (Danarti)
Saksi Ke III ( Choiri)
Saksi Ke IV (Sutosola)
Our company annual dinner will be held on 22-Jan-11 at Bandar Botanic Club House. You and your
immediate family are invited. It will be a buffet dinner starting from 7pm. Let Mr. Seow know how many
of you can come.