Anda di halaman 1dari 4

MUKA : 1 daripada 4

SURAT PERJANJIAN
PERJANJIAN ini dibuat pada …………. haribulan……………. Tahun Dua
Ribu…………………..( ……. ) antara …………………………….No Kad
Pengenalan………………………………………. yang beralamat di
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………DAN dilahirkan pada
………………………………( kemudian daripada ini disebut “PEMILIK” ) sebagai
pihak yang pertama DENGAN
………………………………………………………………… No. Kad Pengenalan
…………………………………………………………………………yang beralamat di
……………………………………………………………………………............................
…………………………………………….. dan dilahirkan pada …………………………
( kemudian ini disebut “PENGHUNI” ) sebagai pihak yang kedua .

Adalah dengan ini diakui bahawa PENGHUNI bersetuju mematuhi syarat-syarat


yang terkandung seperti berikut :

1. PENGHUNI akan mendiami premis beralamat


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………….. bermula pada tarikh …………………….
(…………………………………………………………………………………….)

2. a ) PENGHUNI akan meletakkan wang cagaran sebanyak RM……………………


(…………………………………………………………………………………….)
sebagai cagaran sewa rumah dan membayar kos kerosakan serta kehilangan
kelengkapan premis .
b ) PENGHUNI akan meletakkan wang cagaran sebanyak RM …………………...
(…………………………………………………………………………………….)
sebagai cagaran cagaran penggunaan elektrik dan air .
MUKA : 2 daripada 4

3. PENGHUNI akan menjelaskan bayaran sewa rumah pada tarikh …………………


(………………………..) haribulan tiap-tiap bulan yang didiami melalui akaun
Bank………………………………………………………. yang bernombor akaun
……………………………………( ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………….).

4. PENGHUNI tidak akan menyewakan premis tersebut kepada mana-mana pihak


lain sama ada sedang menyewa mahupun selepas tamat menyewa.

5. PENGHUNI tidak akan menjadikan premis sebagai tempat menjalankan aktiviti-


aktiviti yang bertentangan dengan undang-undang negara dan agama.

6. PENGHUNI akan menyampaikan notis penyerahan premis sebelum SATU ( 1 )


BULAN awal sebelum meninggalkan premis tersebut.

7. a ) PENGHUNI bersetuju tidak akan menuntut ganti rugi dengan apa cara
sekalipun daripada PEMILIK sekiranya berlaku kebakaran atau bencana alam
yang lain ke atas premis tersebut.
b ) PENGHUNI bertanggungjawab membayar segala kerosakan ke atas premis
tersebut apabila berlaku kebakaran atau kerosakan fizikal akibat kecuaian
PENGHUNI.

8. PENGHUNI tidak akan mengubahsuai atau meminda mana-mana bahagian


bangunan premis termasuk kelengkapan elektrik dan air.

9. PENGHUNI akan menyerahkan bil-bil elektrik dan air ( yang telah dijelaskan )
kepada PEMILIK pada tiap-tiap bulan .
MUKA : 3 daripada 4

10. PENGHUNI akan kehilangan sebahagian atau kesemua wang cagaran secara
automatik dan tidak berhak menuntut dengan apa cara sekalipun sekiranya gagal
mematuhi mana-mana satu daripada syarat-syarat tersebut.

11. PEMILIK berhak memberi notis pindah kepada PENGHUNI selama SATU ( 1 )
bulan awal sekiranya premis tersebut hendak digunakan semula oleh PEMILIK.

12. PENGHUNI hendaklah menyerahkan semula premis tersebut kepada PEMILIK


apabila tamat tempoh menduduki .

13. PENGHUNI bersetuju bahawa syarat-syarat dalam perjanjian ini boleh disemak
semula untuk diperbaharui atau diubahsuai oleh PEMILIK pada bila-bila masa
selepas DUA BELAS ( 12 ) BULAN ia ditandatangani dan dimeteri.

14. PEMILIK berhak menyita premis tersebut dengan serta merta sekiranya
PENGHUNI gagal mematuhi syarat dalam perkara (1),(2),(3),(4),(5),(6),(8),(9),
(10),(12),dan (13).

15. PEMILIK melantik ………………………………………………………………...


No. Kad Pengenalan …………………………. sebagai wakil untuk menguruskan
premis tersebut.

16. PENGHUNI akan membenarkan PEMILIK atau wakilnya ( seperti yang dilantik )
untuk memeriksa keseluruhan bahagian rumah termasuk di luar dan di dalam serta
kelengkapan-kelengkapan lain apabila PENGHUNI mengosongkan premis .
MUKA : 4 daripada 4

PADA MENYAKSIKAN HAL DI ATAS pihak-pihak yang tersebut dalam perjanjian ini
telah memahami dengan menurunkan tandatangan serta meteri mereka pada haribulan
yang mula-mula tertulis di atas .

Perjanjian ditandatangani }
Di hadapan saksi }

…………………………………………. } ……....................................................
(Tandatangan saksi kepada PENGHUNI } ( Tandatangan PENGHUNI )
Nama SAKSI : ………………………………… } Nama : …………………………………
No. K/P SAKSI : ……………………………… } No . K/P : ………………………………
Alamat SAKSI :……………………………….. }
…………………………………………………. }
…………………………………………………. }

Perjanjian ditandatangani }
Di hadapan saksi, }

………………………………………………… } ………………………………………….
(Tandatangan saksi kepada PEMILIK ) } ( Tandatangan PEMILIK )
Nama SAKSI : ……………………………… } Nama : …………………………………
No. K/P SAKSI : …………………………….. } No. K/P : ……………………………….
Alamat SAKSI : ……………………………… }
………………………………………………… }
………………………………………………… }

Anda mungkin juga menyukai