Anda di halaman 1dari 2

PERJANJIAN JUAL BELI TANAH

Pada hari ini, Ahad, 28 haribulan Jun 2009, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. …........................................................................... (NO.KP : .......................................... ), yang

beralamat di Kampung Pusu Tinggi, 22000 Jerteh , Besut, Terengganu dalam hal ini bertindak

untuk dan atas namanya sendiri yang selanjutnya akan disebut juga sebagai Pihak Pertama

2. , (NO. KP : ), yang beralamat di Kampung Pusu Tinggi, 22000 Jerteh, Besut, Terengganu,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri yang selanjutnya akan disebut sebagai

Pihak Kedua

Kedua-dua belah pihak dengan ini menerangkan bahawa Pihak Pertama menjual kepada Pihak Kedua

berupa tanah yang berdiri di atas geran Hak Milik No _______________ yang terletak di <alamat

rumah yang akan di jual -LENGKAP- >, dengan keluasan sebanyak

Kedua-dua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan syarat-syarat

sebagai berikut

1. Tanah dijual dengan harga RM 25,000 bagi keluasan sebanyak _________________________

2. Pembayaran dilakukan secara tunai sebanyak RM 25,000 sebaik sahaja proses pertukaran nama

hak milik berlaku.

Demikian perjanjian ini dipersetujui dan dibuat serta ditanda tangani oleh kedua-dua belah pihak

dengan dihadiri saksi-saksi yang dikenal oleh kedua-dua belah pihak serta dibuat dalam rangkap dua

bermateri cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Semoga ikatan perjanjian ini membawa berkah bagi semua pihak.

Halaman 1
Pihak Pertama Pihak Kedua

…............................................ …............................................

(Tandatangan Pihak Pertama) (Tandatangan Pihak Kedua)

Nama : Nama :

No. K.P: No. K.P :

Saksi

1. Saksi Pihak Pertama 2. Saksi Pihak Kedua

Tandatangan : Tandatangan :

Nama : Nama :

No. KP : No. KP :

Halaman 2