Anda di halaman 1dari 1

GREEN APPLE

Tuan Kedai
DATE: _____________
Tuan,
SURAT PERJANJIAN MELANJUTKAN TEMPOH KEDAI SEWA
Surat perjanjian ini diperbuat pada ______________ di antara Green Apple Store (register no)
dan Tuan Kedai (IC, reg no).
Syarat dan Perjanjian Sewa adalah seperti berikut:
1. Tuan Kedai bersetuju untuk melanjutkan tempoh persewaan premis yang beralamat
_________________________ kepada Green Apple Store selama 3 bulan. Bermula 1
Februari 2015 sehingga 30 April 2015.
2. Segala terma-terma serta syarat-syarat adalah seperti yang terkandung di dalam kontrak
yang diperbuat pada ________________ dengan no rujukan ________________.
Pihak-pihak yang tersebut dalam perjanjian ini telah menurunkan di sini tandatangan mereka
pada haribulan dan tahun yang tersebut di atas.

...
Tuan Kedai

..
Penyewa/Ketua Kedai

Nama:
Kad Pengenalan:
Tarikh:

Nama:
Kad Pengenalan:
Tarikh: