Anda di halaman 1dari 4

SURAT PERJANJIAN PAJAK TANAH BENDANG

PERJANJIAAN INI DIBUAT ATAS PERSETUJUAN PIHAK PERTAMA ( DIWAKILI


SUAMI )DAN PIHAK KEDUA DI ANTARA:
SITI ROHANI BINTI HJ OTHMAN
TANAH )

NO.K/P : 560528-02-5480 (TUAN

ADNAN BIN ABD AZIZ NO.K/P : 510706-02-5673 ( PIHAK PERTAMA


MEWAKILI TUAN TANAH )
beralamat: NO.54,LORONG SRI KEDAH,TAMAN
WANJAH,05200 ALOR SETAR,KEDAH .
ISMAIL BIN LONG

LAMSUN,JALAN

TELUK

NO.K/P : 600809-02-5085 ( PIHAK KEDUA )

beralamat:.............................................................................................................
..............................................................................................................................
...........................................................................................................................
2.Bahawasanya PIHAK PERTAMA mewakili pemilik tanah yang berdaftar dan
butirannya adalah seperti berikut:
NO.HAKMILIK SURAT: SPK 00005624
NO.LOT
KELUASAN

: 00000742
: 3 PETAK PANJANG

SYARAT

: PERTANIAN ( BENDANG )

KAWASAN

: TEBENGAU

MUKIM
DAERAH

: TEBENGAU
: KOTA SETAR

( Selepas ini dirujuk sebagai TANAH TERSEBUT )


3. Bahawasanya PIHAK PERTAMA mewakili pemilik tanah sepertimana yang
disebut diatas.
4. PIHAK PERTAMA bersetuju untuk memajak tanah tersebut ( 3 PETAK
PANJANG ) kepada PIHAK KEDUA selama 6 Musim bermula musim
PERTAMA ( 2016 ) sehingga musim KEDUA ( 2018 ) dengan pembayaran
pada harga yang dipersetujui dari PIHAK PERTAMA yang ditetapkan
berjumlah RM 4,950.00(SEMUSIM).

5. Maka perjanjian ini dipersetujui dengan mengikut syarat yang ditetapkan


seperti berikut:
PIHAK KEDUA perlu menjelaskan pembayaaran pada PIHAK PERTAMA
seperti mana yang dipersetujui dengan cara pembayaran yang
ditetapkan.
Pada musim PERTAMA ( 2016 ) sehingga musim PERTAMA ( 2017 )
PIHAK KEDUA perlu membayar sebanyak RM 9,900.00 ( UNTUK 2
MUSIM ) kepada PIHAK PERTAMA.
Pada musim KEDUA ( 2017 ) sehingga musim KEDUA ( 2018 ) PIHAK
KEDUA tidak perlu membayar kepada PIHAK PERTAMA kerana telah
dijelaskan pembayaran pada musim PERTAMA ( 2016 ) sehingga musim
PERTAMA ( 2017 ) .
PIHAK PERTAMA mengaku dan bersetuju untuk memajak tanah
tersebut kepada PIHAK KEDUA selama 03 TAHUN ( 6 MUSIM )
mulai MUSIM PERTAMA ( 2016 ) sehingga MUSIM KEDUA( 2018 )
tamat tempoh pajak sebanyak harga yang dipersetujui berjumlah
RM 29,700( RINGGIT MALAYSIA : DUA PULUH SEMBILAN RIBU
TUJUH RATUS RINGGIT SAHAJA ) dengan cara pembayaran yang
ditetapkan.
PIHAK PERTAMA berjanji tidak akan membuat sebarang perubahan
syarat yang ditetapkan pada tanah yang dipajak atau mana-mana
bahagian yang telah dipajak kepada PIHAK KEDUA termasuk
menjual,menghebah,menggadai,memberi sewa dan memajak dalam
tempoh perjanjian yang masih di perkuatkuasa oleh PIHAK KEDUA
melainkan dengan persetujuan bertulis dari PIHAK KEDUA.
Dengan persetujuan perjanjian ini maka PIHAK KEDUA bolehlah
mengusahakan dan megutip segala hasil TANAH TERSEBUT tanpa
sebarang halangan daripada PIHAK PERTAMA.
Jika PIHAK KEDUA tidak dapat mengusahakan dan tiada kutipan hasil
dalam masa tempoh perjanjian pajakkan seperti sebab-sebab yang tidak
dapat dielakkan( banjir/kemarau berpanjangan/dll ) PIHAK PERTAMA
mengaku akan menggantikan musim berikutnya sebagai ganti
kembali.
Sekiranya berlaku hayat maut diantara mana-mana PIHAK ( PERTAMA
atau KEDUA ) maka kedua-dua belah pihak mengaku bersetuju

menyerahkan kepada waris masing-masing untuk melaksanakan segala


urusan perjanjian ini sehinggalah tamat tempoh perjanjian tersebut.
Apabila tamat tempoh perjanjian ini dibuat,maka PIHAK KEDUA
hendaklah menyerahkan kembali TANAH TERSEBUT kepada PIHAK
PERTAMA dengan sebaik yang mungkin. Dengan ini juga PIHAK
PERTAMA tidak berhak membuat sebarang tuntutan atau pampasan
tambahan daripada PIHAK KEDUA apabila tamat tempoh.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menurunkan tandatangan


masing-masing dihadapan saksi yang dipersetujui dengan syarat-syarat diatas:-

PIHAK

PERTAMA

PIHAK KEDUA

.................................
...........................
NAMA : ADNAN BIN ABD AZIZ
ISMAIL BIN LONG
NO.K/P : 510706-02-5673
600809-02-5085

......
NAMA

NO.K/P :

( TUAN TANAH )
SAKSI PERTAMA
SAKSI KEDUA

.................................
...............................

.....

NAMA : SITI ROHANI BINTI HJ OTHMAN


...................................

NAMA :

NO.K/P : 560528-02-5480
...................................

NO.K/P :

.....................................................................................................................
.................................................................
NAMA

: ADNAN BIN ABD AZIZ/ISMAIL BIN LONG

KAWASAN

: TEBENGAU ( 3 PETAK PANJANG )

TEMPOH PAJAK : 3 TAHUN ( 6 MUSIM )


MUSIM PEMBAYARAN
MUSIM PERTAMA

TAHUN

TARIKH
PEMBAYARAN

2016

MUSIM KEDUA
MUSIM PERTAMA
MUSIM KEDUA

2016
2017
2017

MUSIM PERTAMA

2018

MUSIM KEDUA

2018

TELAH
DIJELASKAN
PADA
MUSIM
PERTAMA 2016
TELAH
DIJELASKAN
PADA MUSIM KEDUA
2016
TELAH
DIJELASKAN
PADA
MUSIM
PERTAMA 2017