Anda di halaman 1dari 19

Kitab Mujarrobat

1
Klinik Muallij

Panduan Merawat Sihir Untuk Muallij Muda

Kitab
mujarrobat


Klinik muallij
http://klinik-muallij.blogspot.com
oleh: Mustakim bin Mohd Najib
12 April 2010 (27 Rabiul Akhir 1431)
tanpa hakcipta ilmu untuk semua

Kitab Mujarrobat

2
Klinik Muallij
1. SUPAYA TIDAK TERLIHAT DI MEDAN PERANG
Al-Hikayat: Apabila ada orang bepergian atau ke daerahnya sendiri, yang mana
menemui pertempuran atau peperangan. Dalam hal ini agar dapat selamat, maka
bacalah sural Az-Zalzalah lalu menggenggam debu dan ditaburkan pada arah
peperangan itu. Kemudian tangannya disapukan ke kepalanya dan membaca ayat :Fadlrib lahum thoriiqon fil bahri yabasal loa takhoofu darkaw wa/aa tahsyaa, waja'alnaa
mim baini aidiihim saddaw wamin khofihim saddan fa-aghsyainaahum fahum laa
yubshiruun.
Maka dengan demikian itu, insya-Allah orang yang bertempur dalam peperangan itu
tidak melihat.
2. BAHAN PEMBUNGKAM MULUT SESEORANG YANG DURJANA.
Fiman Allah S.W.T :
Qoola rojulaani minalladziina yakhoofuuna an'amalloohu 'alaihima udkhuluu 'alaihimul
baaba fa-idzaa dakholtumuuhu fa-innakum ghoolibuun, wa 'alalloohi fatawakkaluu
inkuntum mu '-miniin.
Hikmahnya :
Hikmah ayat tersebut di atas : "Apabila ditulis pada kulit kijang dengan tinta misik
za'faron air mawar, lalu ditulisi nama pembesar (penguasa) , (umpama: Abdullah bin
Khadijah). Kemudian dibawa dalam kopiah atau sabuk dan menghadap dengan
pembesar/penguasa itu. Maka ia menjadi bungkam mulutnya, yakni tidak mengatakan
sesuatu melainkan yang baik dan menyenangkan."
Kitab Mujarrobat

3
Klinik Muallij
3. BAHAN INFORMASI PROBLEM YANG SULIT UNTUK DIJALANKAN
Firman Allah Ta'ala :Alloohu ya'lamu maa tahmilu kullu untsaa wamaa taghiidlul-arhaamu wamaa tazdaadu
wakullu syai-in 'indahuu bimiqdaar, 'aalimul ghoibi wasysyahaadatil kabiirul mutaaal.
Hikmahnya :
Hikmah ayat tersebut adalah untuk mengetahui perkara yang tidak nampak (ghaib)
Caranya iaitu berpuasa hari Senin. Lalu malam Selasa sesudah Subuh sebelum terbit
matahari, ayat tersebut ditulis dengan tinta misik za'faron air mawar. Lalu disimpan di
tempat yang tak diketahui orang. Kemudian pada malam Rabu ketika akan tidur
membaca:Yaa 'aalimam bikhofaayaatil-umuuri yaa man huwa 'alaa kulli syai-in qodiir, ithla'nii
kadzaa wakadzaa innaka 'aaIa kulli syai-in qodiir.
Kemudian berzikir :
Allah, Allah
HINGGA TIDUR. Maka insya-Allah selama tidur dapat berjumpa dengan seorang yang
memberi tahu. Maksud perkara ghaib itu seperti : kandungan, orang pergi, pencuri, dan
sebagainya.
4. FAEDAH AYAT KURSIY
Jika ayat kursiy itu dibaca pada telinga orang yang pengsan sebanyak 11 kali, insya
Allah dapat sembuh,
Hikmah lagi jika ditulis dengan tinta misik za'faran air mawar dan ditambah surah lkhlas,
surat AL-FALAQ an surat an-Nas , lalu dikalungkan orang yang kemasukan jin, insya
Allah segera sembuh (sedar). Jika ada orang yang akan masuk menghadap pembesar
namun takut murkanya, maka jika membaca ayat kursiy 1 kali lalu membaca surat ini:

Kitab Mujarrobat

4
Klinik Muallij


Yaa hayyu yaa qayyumu yaa badiias samaawaati wal urdli yaa dzal Jalaali wal-ikroom,
as-aluka bihaqqi haadzihil ayaatil kariimati an taljama lisaana fulan hattaa laa yanthiqu
illaa bikhoirin,
Maka insya-Allah dapat selamat. Boleh anda cuba!
5. GUNA DAPAT MEMPERMUDAH DALAM MENGHAFAL PELAJARAN
Firman Allah Ta'ala :Ar rohmaanu 'allamat qur-aan. Kholaqal insaana allamahul bayaan. Aasy syamsu waf
qomaru bihusbaan. Laa tuharrik bihi lisaanaka litajala bihi bal huwa qur-aanum majiid fii
lauhim mahfuudzh.
Hikmahnya:
Hikmah ayat itu, jika ditulis pada piring lalu diberi air dan dilebur, kemudian diminum
orang yang menghafalkan Alqur'an, atau menghafalkan ilmu syarak, insya Allah dapat
segera hafal kalau meminumnya berulang-ulang, bahkan lebih utama lagi.
Termasuk perkara yang dapat mempercepat hafalan iaitu ayat dan do'a dibaca setiap
hari, rupanya adalah:
Kitab Mujarrobat

5
Klinik Muallij


6. BAHAN PENJERNIH HATI DAN MENCERDASKAN AKAL
Firman Allah Ta'ala :


Kitab Mujarrobat

6
Klinik Muallij
Hikmahnya :
Hikmah ayat ini, bila ditulis di piring dengan memakai tinta misik za'faron dengan air
mawar, lalu dilebur dengan air, terus diminumkan orang itu, diusahakan sampai tujuh
hari, Insya Allah orang yang lemban dalam berfikir (bebal otaknya) akan jadi terang.
Demikian pula orang suka pelupa atau was-was. Silakan anda amalkan.
7. MELEMPARI RUMAH MUSUH DAN UNTUK PELARIS
Firman Allah Ta'ala :

Falammaa jaa-a amrunaa ja'alnaa 'aaliya haa saafilahaa wa amtharnaa 'alaihaa
hijaaratan min sijjiilin mandluud. Musawwamatan 'inda rabbika wamaa hiya
minadzhdzhoolimiina biba'iid.
Hikmah ayat tersebut, jika ditulis pada genting, lalu dipendam (ditanam) di suatu tempat
seperti di rumah atau di toko dan lainnya, maka tempat itu setiap malam terlihat
dilempari batu seterusnya, selama genting_yang terpendam itu belum diambil. Khusus
untuk rumah mesti tempat-tempat yang tidak baik.
Hikmahnya: )
Hikmah ayat tersebut juga untuk penglarisan.
8. AGAR MUDAH TERBUKA PINTU REZEKINYA, TABAH HATI DAN DIANGKAT
PANGKATNYA
Firman Allah Ta'ala :

Kitab Mujarrobat

7
Klinik Muallij


Robbanaa 'alaika tawakkalnaa wa-ilaika anabnaa wa-iIaikal mashiir. Robbanaa laa
taj'alnaa fltnatal lilladziina kafaruu waghfirlanaa robbanaa innaka antal 'aziizul hakiim.
Hikmahnya :
Hikmah ayat tersebut, jika ditulis pada lempengan besi (logam yang nipis) atau emas
atau perak murni, kuningan, tembaga atau timah, lalu ditempelkan pada rumah. Maka
orang yang berada di rumah itu diberi kemudahan dalam soal rezeki, dikuatkan hatinya
dari sagala cobaan, dimuliakan pangkatnya, dan dapat sukses segala maksudnya.
9. MENGETAHUI PERKARA YANG TIDAK NAMPAK (GHAIB)
Firman Allah Ta'ala :
Alloohu ya'lamu maa tahmilu kullu untsaa wamaa taghiidlul-arhaamu wamaa tazdaadu
wakullu syai-in 'indahuu bimiqdaar, 'aalimul ghoibi wasysyahaadatil kabiirul muta 'aal.
Hikmahnya :
Hikmah ayat tersebut adalah untuk mengetahui perkara yang tidak nampak (ghaib).
Caranya iaitu berpuasa hari Senin. Kemudian malam Selasa sesudah Subuh sebelum
terbit matahari, ayat tersebut ditulis dengan tinta misik za'faron air mawar. Lalu
disimpan di tempat yang tidak diketahui orang. Kemudian pada malam Rabu ketika
akan tidur membaca :

Kitab Mujarrobat

8
Klinik Muallij


Yaa 'aaliman bikhofaayaatil umuuri yaa man huwa 'alaa kuili syai-in qodiir, ithla'nii
kadzaa wakadzaa innaka 'alGa kul/i syai-in qodiir.
10. UNTUK MENUNDUKKAN JIN, SYAITAN DAN MANUSIA
Firman Allah Ta'ala :Wa-iy yuriiduu ayyakhda'uuka fa-inna hasbakalloohu huwalladzii ayyadaka binashrihii
wabil mu-miniin, wa-allafa baina quluubihim lauanfaqta maa fil-ardli jamii'am maa allafto
baina quluubihim walaakinnallooha allafa bainahum innahuu 'aziizun hakiim.
Hikmahnya :
Hikmah ayat tersebut untuk menolak kejahatan jin, syaitan ataupun kejahatan ratu dan
pembesar yang zalim, musuh dan semua manusia yang ahli merosak. Caranya, ayat
tersebut ditulis pada potongan sutera, lalu dibuat kopiah. Maka sewaktu dipakai, maka
semua yang tersebut itu dapat tunduk dan takut .
11. SUPAYA BANYAK REZEKINYA
Firman Allah Ta'ala :Walaqod makkannaakum fil-ardli waja'alnaa lakum fiihaa ma'aayisya qoliilam maa
tasykuruun.
Kitab Mujarrobat

9
Klinik Muallij
Hikmahnya :
Ayat tersebut jika ditulis lalu ditempelkan pada pintu rumah atau toko (kedai), insya
Allah banyak rezekinya, Menulisnya pada hari Jum'at, waktunya sesudah Shalat,
Jumaat.
12. UNTUK MENGHILANGKAN TIKUS
Firman Allah Ta'ala :Qouluhu ta'aala.: Waqoolalladziina kafaruu lirusulihim lanukhrijannakum min ardlinaa au
lata'uudanna fii millatinaa fa-auhaa iIaihim robbuhum lanuhlikannazhzhoolimiin.
Hikmahnya :
Hikmah ayat tersebut jika ditulis pada kayu zaitun sebanyak empat buah, menulisnya
pada hari Rabu sebelum terbitnya matahari, lalu dipendam di tempat yang banyak
tikusnya, baik di rumah ataupun di sawah, dipendam di bagian sudut (pojok), sewaktu
akan memendam dengan membaca ayat itu tiga kali, insya Allah semua tikus sama
pergi.

13. SELAMAT DARI MERBAHAYA
Firman Allah S.W.T :
Al Imran: 144
$ t ) Mlz &#7 `l# _`*& N$ & F .6l 1# l
>61& `=l1 l 61 l !# $ f !# _l#

144. dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul Yang sudahpun didahului oleh beberapa
orang Rasul (yang telah mati atau terbunuh). jika demikian, kalau ia pula mati atau terbunuh, (patutkah)
kamu berbalik (berpaling tadah menjadi kafir)? dan (ingatlah), sesiapa Yang berbalik (menjadi kafir) maka
ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun; dan (sebaliknya) Allah akan memberi
balasan pahala kepada orang-orang Yang bersyukur (akan nikmat Islam Yang tidak ada bandingannya
itu).

KHASIAT:
Kitab Mujarrobat

10
Klinik Muallij
Bila ayat ini ditulis lalu dikantongi (dibungkus), maka insya Allah selamat dari tipu daya
kejahatan jin dan manusia serta akan terhindar dari merbahaya apapun juga.

14. SELAMAT DARI PENCURIAN DAN KEBAKARAN
Firman Allah S.W.T :
Al Israa: 111
t'# ! %!# `l G #$! `l > `&! i ill# `l > `&! |
%!# 9 #.7>?
111. dan katakanlah: "Segala puji tertentu bagi Allah Yang tiada mempunyai anak, dan tiada baginya
sekutu Dalam urusan kerajaanNya, dan tiada baginya Penolong disebabkan sesuatu kelemahanNya; dan
hendaklah Engkau membesarkan serta memuliakanNya Dengan bersungguh-sungguh!"

KHASIAT:
Bila ayat ini dibaca sewaktu akan tidur, maka dalam waktu semalamnya insya Allah
dapat terjaga dari kecurian dan kebakaran.

15. BERWIBAWA, DITAKUTI DAN DIMULIAKAN ORANG
Firman Allah S.W.T :
Al Balad: 1 10
`& #5 $#7l# M& n #5 $#7l# $!# $ $! 1l $1l z
N# 6 =t& & l 1 l n& `1 M>l& $ #7l
=t& & l n& `l& g `&! _. $$l _.G '
_l#
1. Aku bersumpah Dengan negeri (Makkah) ini;
2. sedang Engkau (Wahai Muhammad) tinggal di negeri ini (sentiasa ditindas),
3. Demi manusia Yang melahirkan zuriat, dan zuriat Yang dilahirkannya;
4. Sesungguhnya Kami telah jadikan manusia sentiasa Dalam keadaan menghadapi kesulitan dan
kesukaran (jasmani dan rohaninya);
5. Patutkah manusia Yang demikian keadaannya (terpedaya Dengan kekuasaan Yang ada padanya dan)
menyangka Bahawa tidak ada sesiapapun Yang dapat mengatasi kekuasaannya (dan
menyeksakannya)?
6. manusia Yang demikian keadaannya (tidaklah patut ia bermegah-megah Dengan kekayaannya dan)
berkata: "Aku telah habiskan harta benda Yang banyak (dalam usaha menegakkan nama dan bangsa).
7. Adakah ia menyangka Bahawa tidak ada sesiapapun Yang melihatnya (dan mengetahui tujuannya
menghabiskan harta bendanya itu?
8. (Mengapa manusia terpedaya dan bermegah-megah?) tidakkah Kami telah menjadikan baginya: dua
mata (untuk ia memerhatikan kekuasaan dan kekayaan Kami?) -
9. dan lidah serta dua bibir (untuk ia menyempurnakan sebahagian besar dari hajat-hajatnya)?
Kitab Mujarrobat

11
Klinik Muallij
10. dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, (jalan kebaikan untuk dijalaninya, dan jalan
kejahatan untuk dijauhi)?

KHASIAT:
Ayat ini ditulis pada jarik atau sarung, maka orang yang memakai jarik atau sarung itu
ditakuti semua orang, berwibawa dan dimuliakan. Jika menghadap pembesar, maka
apa yang diperlukan dipenuhi.

16. AGAR TIDAK KELIHATAN DI MEDAN PERANG
Firman Allah S.W.T :
Taahaa:77 dan Yaasin:9
1l $m& |) _` & `& $7/ `>$ $1 `s7l# $6
.B % _B
77. dan Demi sesungguhnya! Kami telah wahyukan kepada Nabi Musa: "Hendaklah Engkau membawa
hamba-hambaKu (kaummu) keluar memgembara pada waktu malam, kemudian pukulah air laut Dengan
tongkatmu, untuk mengadakan jalan Yang kering bagi mereka di laut itu; janganlah Engkau menaruh
bimbang daripada ditangkap oleh musuh, dan jangan pula Engkau takut tenggelam".
$l_ _./ & # `l z # ' 7` '
9. dan Kami jadikan (sifat tamak dan gila mereka kepada harta benda dan pangkat itu sebagai) sekatan
(yang menghalang mereka daripada memandang kepada keburukan dan kesingkatan masa dunia Yang
ada) di hadapan mereka, dan sekatan (yang menghalang mereka daripada memikirkan azab Yang ada)
di belakang mereka (pada hari kiamat). lalu Kami tutup pandangan mereka; maka Dengan itu, mereka
tidak dapat melihat (jalan Yang benar).

KHASIAT:
Apabila ada orang bepergian keluar daerah atau di daerahnya sendiri, hal mana disitu
peperangan sedang berkecamuk, agar ia selamat, maka bacalah surat Az-Zalzalah lalu
menggenggam debu dan ditaburkan kearah peperangan itu, kemudian tangannya
disapukan kepalanya sambil membaca ayat tersebut diatas, maka insya Allah orang-
orang yang sedang bertempur itu tidak melihatnya.

17. UBAT ANAK REWEL (meragam) TIDAK MAHU TIDUR
Firman Allah S.W.T :
SURAH AL-KAHFI : 10 - 11 dan SURAH THAAHA ; 108).
) & Fl# |) .>l# #l$ 1 $/ $?# i$! q . $l $& #
$/ l ## .>l# _. #
10. (ingatkanlah peristiwa) ketika serombongan orang-orang muda pergi ke gua, lalu mereka berdoa:
"Wahai Tuhan kami! kurniakanlah Kami rahmat dari sisimu, dan berilah kemudahan-kemudahan serta
pimpinan kepada Kami untuk keselamatan ugama kami".
Kitab Mujarrobat

12
Klinik Muallij
11. lalu Kami tidurkan mereka Dengan nyenyaknya Dalam gua itu, bertahun-tahun, Yang banyak
bilangannya.
. `7F _#$!# l `&! M z N#N# qll `@ )
$
108. pada hari itu mereka menurut seruan panggilan Yang menyeru mereka Dengan tidak dapat
melencong dari menurutnya; dan diam khusyuklah Segala suara kepada Allah Yang melimpah-limpah
rahmatNya sehingga Engkau tidak mendengar melainkan bunyi Yang amat perlahan.

KHASIAT:
Bila ayat ini ditulis dan ditambah dengan surat AL-Falaq dan surat An-Naas. lalu
dibungkus dan dikalungkan anak yang rewel tidak mahu tidur, Insya Allah cepat
berhenti dan mahu tidur.

18. MENGHILANGKAN TIKUS DI SAWAH ATAU DI RUMAH
Firman Allah S.W.T SURAH AL-MAAIDAH : 78
l _%!# #` _./ `) l $l `# _ /#
il $/ # #% F
78. orang-orang kafir Yahudi dari Bani Israil telah dilaknat (di Dalam Kitab-kitab Zabur dan Injil) melalui
lidah Nabi Daud dan Nabi Isa Ibni Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan
selalu menceroboh.

KHASIAT:
Apabila ayat ini ditulis pada genting yang dibuat dari lempung laut, menulisnya dengan
paku, lalu ditanam pada sudut sawah atau rumah yang banyak tikus nya, insya Allah
tikus-tikus semua pergi.

19. MENGUSIR JIN DAN SYAITAN DARI RUMAH
Firman Allah S.W.T :SURAH AL-A' RAAF : 97 - 99),
'& `& 1l# & .?' $'/ $G/ $ ' && `& 1l# &
?' $' / _ 7 l ' #`' & !# ' !# )
`1l# l# ''
97. Patutkah penduduk negeri negeri itu (bersedap hati) serta merasa aman daripada kedatangan azab
Kami kepada mereka pada malam hari, semasa mereka sedang tidur?
98. atau Patutkah penduduk negeri negeri itu (bersedap hati) serta merasa aman daripada kedatangan
azab Kami kepada mereka pada siang hari, semasa mereka sedang leka bermain-main?
Kitab Mujarrobat

13
Klinik Muallij
99. Patutkah mereka (bersukaria) sehingga mereka merasa aman akan rancangan buruk (balasan azab)
Yang diatur oleh Allah? kerana sebenarnya tidak ada Yang merasa aman dari rancangan buruk (balasan
azab) Yang diatur oleh Allah itu melainkan orang-orang Yang rugi.

KHASIAT:
Apabila ayat ini ditulis pada kertas, menulisnya pada permulaan bulan Muharram, lalu
dihapus dengan air dan airnya dipercikkan ke empat sudut rumah. Maka insya Allah jika
di rumah itu ada jin atau syaitan tentu akan keluar.

20. KHASIAT BISMILLAH
`0 !# ql# ml#
1. Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

a. SAWAH TERJAGA DARI PENYAKIT.
Bila Bismillah anda tulis pada kertas sebanyak 101 kali, kemudian dimasukkan ke
dalam botol dan disumbat, lalu ditanam di tengah sawah, maka insya Allah sawah anda
itu selamat dari penyakit-penyakit apa pun yang membahayakan.
b. TERJAGA DARI GANGGUAN SYAITAN, PENCU RI DAN MATI MENDADAK.
Bila anda baca 21 kali ketika hendak tidur, insya Allah semalam anda dijaga oleh Allah
dari gangguan syaitan, pencuri dan mati secara mendadak.
c. MENCERDASKAN FIKIRAN.
Bila anda baca 786 kali pada waktu malam dengan menghadapi air digelas, kemudian
pagi harinya ketika matahari terbit air tersebut diminum, insya-Allah anda menjadi
cerdas. Ini harus anda lakukan hingga 7 hari.

21. KHASIAT AL-FATIHAH.
`0 !# ql# ml# sl# ! U _.l l# ql# ml#
il _$!# $) 7 $) _.G` $#
l# .1 G`l# _%!# M & l . Ul# `l
_.l$l#
1. Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
2. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan Yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.
3. Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
4. Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat).
5. Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja Kami memohon
pertolongan.
6. Tunjukilah Kami jalan Yang lurus.
7. Iaitu jalan orang-orang Yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-
orang Yang Engkau telah murkai, dan bukan pula (jalan) orang-orang Yang sesat.
Kitab Mujarrobat

14
Klinik Muallij


a. AGAR SELAMAT DAN BAHAGIA.
Bila anda baca sebanyak 41 kali sesudah shalat sunnah qabliyah Shubuh (shalat
sunnah sebelum shalat fardlu Shubuh) secara terus menerus, maka jika anda ingin
pangkat keduniawian insya Allah berhasil, jika miskin menjadi kaya, jika punya hutang
segera lunas, jika sakit segera semhuh, jika lemah menjadi kuat, menjadi mulia, ditakuti
musuh, semua orang mencintai, semua kata-kata diperhatikan dan dipercayai
masyarakat dan selamat dari segala bencana.
b. REZEKI MENGALIR DAN MAKSUDNYA BERHASIL.
Anda baca 21 kali setiap selesai shalat fardlu secara terus menerus, maka insya Allah
rezki anda selalu mengalir bagai air bah, dijaga dari segala macam yang
membahayakan, dimuliakan orang dan berhasil semua maksudnya.
c. MELEPAS TALI (ikatan) DAN MEMBUKA GEMBOK (mangga / kunci).
Apabila ada orang sedang dirantai atau dikunci dalam suatu ruangan maka rantai atau
gembok dibacakan surah Al-Fatihah sebanyak 121 kali dengan hati yang khyusu',
kemudian ditiupkan rantai atau gembok tadi 10 kali, insya-Allah akan lepas atau
terbuka.
d. MENGHILANGKAN HATI/PIKIRAN YG BINGUNG
Jika surat Al-Fatihah ini ditulis pada piring lalu dilebur (dijiruskan) dengan air, kemudian
diminumkan orang yang sedang susah dan bingung hati/pikirannya, maka insya-Allah
segala kebingungan segera hilang.

22. KHASIAT SELAWAT MUNJIYAT: PEMBUKA REZEKI DAN HAJAT


Ya Allah limpahkanlah selawat ke atas junjungan kami Muhammad dengan suatu
selawat yang menyebabkan kami selamat dari semua ketakutan dan malapetaka yang
menyebabkan Engkau menunaikan semua hajat kami, yang menyebabkan Engkau
menyucikan kami dari kejahatan, yang menyebabkan Engkau mengangakat kami ke
darjat yang tinggi di sisiMu, dan yang menyebabkan Engkau menyampaikan semua
cita-cita kami berbentuk kebaikan-kebaiakn di dunia dan akhirat.

Penjelasan: Selawat ini disebut dalam kitab Dalail riwayat Hasan bin Ali Al-Aswani

Kitab Mujarrobat

15
Klinik Muallij

KHASIAT:
Dibaca 40 kali, ,maka Allah SWT. menghilangkan segala kesusahan, memudahkan
semua pekerjaan, mudah memperoleh rezeki, menerangkan hati, menaikkan pangkat,
memperbaiki tingkah laku, membuka semua pintu kebaikan, mengindahkan ucapan,
menjauhkan dari semua malapetaka, setiap orang (baik laki-laki maupun perempuan)
yang melihatnya menjadi senang dan cinta. Tetapi harus dibaca setiap hari.

23. KHASIAT SELAWAT SYIFAA : UNTUK SIHAT TUBUH, KESELAMATAN DAN
HATI MENJADI TERANGKhasiat Selawat Syifaa' ini, apabila dibaca tiap-tiap hari, maka :
1. Menyihatkan jasmani dan rohani.
2. Diberi keselamatan di dunia dan akhirat.
3. Hati menjadi terang benderang, dapat melihat mana yang hak dan mana yang salah.
4. Tubuh menjadi kuat, tidak mudah terkena pengaruh yang merosakkan.
Kitab Mujarrobat

16
Klinik Muallij
24. Selawat Sayyid Ahmad Badawi


25. Selawat Al-Inam

Kitab Mujarrobat

17
Klinik Muallij
26. Selawat Fatih

27. Selawat Syafi

Kitab Mujarrobat

18
Klinik Muallij
28. Selawat Ar-rauf Ar-Rahim


29. Selawat Juwairiah


Kitab Mujarrobat

19
Klinik Muallij
30. Selawat Jibril

Anda mungkin juga menyukai