DOA SEMPENA MAJLIS PENUTUP KURSUS/SEMINAR/BENGKEL

‫حِمْيا ِم‬
ِ ‫ن الَّر ا‬
ِ ‫حِنَم ا‬
ْ‫هلل الَّر ِم‬
ِ ‫سا ِم ا ا‬
ْ‫ا ِب ِم‬
‫عِنَل ى ءِنَلأا ِلا ِه‬
َ‫ن ِنَو ِن‬
َ‫سِمْوا ِلِنَنتا الا ِمِمْي ِن‬
ُ ‫عِنَل ى ِنَر ل‬
َ‫الل ُم ِن‬
َ‫س ِن‬
َّ ‫الُ ة ل ُِنَوال‬
َ‫ص ِن‬
َّ ‫ ِنَوال‬، ‫ت‬
ُ ‫حتا ل‬
َ‫صتاا ِلحـ ِن‬
َّ ‫ي ا ِبا ِنِمْعِنَما ِتا ِه ِنَتا ِتُ ّم ل ُال‬
ْ‫هلل الا ِذ ِم‬
ِ ‫حِمْمل ُد ا‬
َ‫اِمْلحـ ِن‬

. ‫ِنَولأِمْصِنَحتابا ِه لأِمْجحـِنَما ِعِمْيِنَن‬
Ya Allah Engkaulah Penguasa Langit dan bumi serta pebendaharaan antara
kedua-duanya .
Ya Allah \kami merafakkan kesyukuran di atas keizinan-Mu untuk kami berkampung
selama ( Nyatakan bilangan hari ) dalam (Nyatakan Nama Kursus) . Kami juga
bersyukur kerana Engkau mengizinkan kami menghadirkan diri , emosi dan roh kami
sehingga dapat menyelesaikan kursus ini dengan jayanya .
Ya Allah Bagi-Mu segala puji dan puja ,
Kurniakanlah kami lisan yang lembut basah ,mengingati dan menyebut nama-Mu ,
hati yang penuh segar mensyukuri nikmat-Mu serta badan yang ringan
menyempurnakan ketaatan kepada perintah-Mu.
Ya Munzilar Rahmat wa Ya Fatihal Barakat ,
Kembangkanlah lembayung dan gelombang rahmat-Mu kepada kami , ibu bapa
kami , keluarga dan anak-anak kami , guru-guru kami , anak-anak didik kami di
sekolah , sahabat-sahabat seperjuangan dalam bidang pendidikan .
Ya Allah , Qaadhial Hajat ,
Tika dan saat ini kami hulurkan tangan kehambaan yang penuh dengan noda dan
dosa serta tangan penuh dengan pengharapan ,
Sesungguhnya kami berlumuran dengan dosa , maka ampunkanlah dosa-dosa kami
;
Sesungguhnya kami lemah dalam sendirian , maka kuatkanlah kami dan Islam
dalam amal jamai’e dan kolektif ;
Sesungguhnya kesabaran kami punya batasnya , maka kurniakanlah kami nikmat
kesabaran seumpama sabarnya Nabi-nabi Ulul’azmi ;
Sesungguhnya kami amat cenderung untuk mengutamakan diri kami , maka didiklah
hati kami untuk mengutamakan keperluan saudara-saudara seagama kami
sebagaimana Kekasih-Mu mendidik para sahabat baginda berbuat demikian;
Sesungguhnya hati kami juga sentiasa berbolak balik dan bercerai berai , maka
satukanlah hati-hati kami dan berikanlah kami ruang dan masa untuk bantumembantu dalam menegakkan amal makruf dan nahi mungkar .
‫جِنَعا ِل الَّلل ُهَّم ا ِفِمْيِنَنتا ِنَوِنَال‬
ْ‫ ِنَوِنَال ِنَت ِم‬، ‫صِمْو اًمتا‬
ُ ‫ن ِنَبِمْعا ِدا ِه ِنَتِنَفقُّرق اًتا ِنَمِمْع ل‬
ْ‫ ِنَوِنَتِنَفقُّرِنَقِنَحـِنَنتا ا ِم ِم‬، ‫حِمْو اًمتا‬
ُ ‫جِمْم اًعتا ِنَمِمْر ل‬
َ‫جِمْمِنَعِنَنتا ِنَهِنَذا ِن‬
َ‫جِنَعِمْل ِن‬
ْ‫ِنَالَّلل ُهَّم ا ِم‬
. ‫حل ُرِمْو اًمتا‬
ْ‫طل ُرِمْو اًدا ِنَوِنَال ِنَم ِم‬
ْ‫شا ِقاًّيتا ِنَوِنَال ِنَم ِم‬
َ‫ن ِنَيِمْتِنَبل ُعِنَنتا ِن‬
ْ‫ِنَمِنَعِنَنتا ِنَوِنَال ِنَم ِم‬
ِ ‫ب الَّنتار ا‬
َ‫عِنَذا ِن‬
َ‫سِنَن ة اًِنَوا ِقِنَنتا ِن‬
َ‫ح ِن‬
َ‫خِنَرا ُِ ة ِن‬
ِ ‫سِنَن ة اً ِنَوا ِف ي ال ا‬
َ‫ح ِن‬
َ‫ِنَرَّبِنَنتا ِنَءاا ِتِنَنتا ا ِف ي القُّدِمْنِنَيتا ِن‬
َ‫ب الِنَعتاِنَلا ِمِمْي ِن‬
‫ن‬
ِّ ‫هلل ِنَر‬
َِّ ‫حِمْمل ُد ا‬
َ‫ ِنَواِمْل ِن‬، ‫سَّلِنَم‬
َ‫حا ِبا ِه ِنَو ِن‬
ْ‫ص ِم‬
َ‫عِنَل ى ِنَءاا ِلا ِه ِنَو ِن‬
َ‫حَّمَو ٍد ِنَو ِن‬
َ‫عِنَل ى ل ُم ِن‬
َ‫هلل ِن‬
ُ ‫صَّل ى ا ل‬
َ‫ِنَو ِن‬

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.