Anda di halaman 1dari 36

Nama : Justin BIeber No.

I/C : 960228-12-**** Kelas Guru : 5 Sains Tulen : Azman Nikmat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pengenalan Sejarah Statistik Bahagian 1 Bahagian 2 Bahagian 3 Penerokaan Lanjutan Refleksi

1 2 3-5 6 - 17 18 - 21 22 23 - 26

Kami pelajar tingkatan 5 yang mengambil mata pelajaran Matematik Tambahan diperlukan untuk menjalankan kerja projek. Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran telah menyediakan empat tugas untuk kita. Kami memilih dan melengkapkan SATU tugasan berdasarkan minat kami. Setelah selesai melaksanakan Kerja Projek Matematik Tambahan, kami mendapat pengalaman yang berharga dan dapat: Mengaplikasi dan mengadaptasikan pelbagai strategi penyelesaian masalah untuk menyelesaikan masalah rutin dan bukan rutin. Pengalaman pembelajaran yang mencabar, menarik dan bermakna dan seterusnya meningkatkan kemahiran berfikir. Pengalaman pembelajaran di mana pengetahuan dan kemahiran digunakan dengan cara yang bermakna dalam menyelesaikan masalah kehidupan sebenar. Pengalaman pembelajaran di mana mengekspresikan pemikiran Matematik, penaakulan dan komunikasi amat digalakkan dan dituntut. Pengalaman persekitaran bilik darjah yang merangsang dan meningkatkan pembelajaran yang berkesan. Kemahiran komunikasi dalam Matematik yang berkesan melalui lisan dan bertulis, dan menggunakan bahasa Matematik untuk mengekspresikan idea Matematik yang betul dan tepat. Meningkatkan minat dan keyakinan serta mengukuhkan ilmu pengetahuan dan kemahiran matematik melalui penglikasian pelbagai strategi penyelesaian. Membentuk pengetahuan dan kemahiran yang berguna untuk kerjaya dan masa hadapan. Menyedari bahawa Matematik adalah satu bidang ilmu yang penting dalam menyelesaikan masalah kehidupan sebenar dan seterusnya menerapkan sikap positif terhadap matematik. Melatih diri kami bukan sahaja untuk belajar secara berdikari tetapi juga untuk berkolaborasi, bekerjasama dan berkongsi pengetahuan dalam persekitaran yang bermanfaat dan sihat. Menggunakan teknologi khususnya TMK secara bersesuaian dan berkesan. Melatih diri untuk menghargai nilai-nilai intrinsik Matematik dan menjadi lebih kreatif dan inovatif. Menyedari kepentingan dan keindahan Matematik.

Statistik adalah kaedah saintifik dalam mengumpul, menyusun, menghurai, menganalisis data bernombor dan juga membuat kesimpulan daripada hasil penganalisisian data tersebut. Mengikut sejarah, statistik ini asalnya datang daripada perkataan state yang memberi makna sebuah negara atau pemerintah. Statistik digunakan pada mulanya oleh pemerintah untuk mengetahui dan mendapat maklumat tentang penduduk di bawah pemerintahnya. Maklumat seperti bilangan penduduk, jumalah anak dalam sesebuah keluarga, bilangan orang dewasa, jumlah padi yang dihasilkan dan sebagainya. Matlamat utama adalah supaya pemerintah dapat mengguanakan maklumat yang terkumpul ini untuk mengawal dan menguruskan pemerintahan negara. Bidang statistik boleh dibahagikan kepada dua bidang iaitu statistik perihalan dan statistik pentadbiran. Statistik perihalan merangkumi aspek mengumpul, membentang (dalam bentuk jadual, carta dan graf) serta meringkaskan data. Contohnya keputusan peperiksaan pelajar mengikut pencapaiannya. Maklumat ini seterusnya boleh disajikan dalam bentuk jadual, cerita atau graf supaya mudah difahami umum. Seterusnya nilai purata, sisihan piawai serta ukuran kedudukan boleh dihitung untuk menjelaskan lagi perihalan data. Statistik pentadbiran menggunakan data untuk membuat anggaran, keputusan, ramalan, ujian hipotesis dan sebagainya. Bahagian statistik ini memerlukan pengetahuan matematik yang agak kukuh. Contoh pencapaian pelajar boleh dikumpul untuk beberapa tahun dan analisis dilikukan dengan menggunakan pelbagai kaedah statistik yang sesuai bagi mendapatkan hasil bagi membuat keputusan atau ramalan tentang pencapaian pelajar. Keputusan yang diperoleh mungkin boleh digunakan untuk membuat polisi bagi menentukan atau mengubah syarat kemasukan pelajar ke universiti. Dua ahli statistik yang banyak menyumbang dalam perkembangan awal bidang ini ialah Karl Pearson (18571936) dan Ronald Fisher (1890-1

1. Kepentingan analisis data dalam kehidupan seharian


Dapat mengumpul semua maklumat yang boleh dihitung dan tidak boleh dihitung dengan baik. Dapat mengetahui jawapan yang tetap bagi data yang terkumpul dan tidak terkumpul dengan mudah. Memudahkan pengiraan dengan cara pengumpulan dan pengurusan data. Jadual dan formula yang diberikan dapat memberikan maklumat yang tepat serta memudahkan pengiraan. Dapat memahami pengurusan data dengan lebih baik dan menarik. Memudahkan pengiraan dengan penggundalan. Membaca data dan mendapat maklumat dengan cepat dan tepat. Efektif kerana keputusan direkod dengan cepat dan tepat. Dapat membina keputusan dan kesimpulan berdasarkan data yang dikumpul.

2. (a) (i) Jenis-jenis Sukatan Kecenderungan Memusat dan Sukatan Serakan


i. ii. iii. Min Mod Median

(ii). Jenis-jenis Sukatan Serakan


i. ii. Varians Sisihan Piawai

(b). Contoh kegunaan sukatan kecenderungan memusat dan sukatan serakan dalam kehidupan seharian.

Min
Menghitung min masa sehari yang digunakan oleh murid untuk melayari internet. Menentukan min bilangan kuih dijual yang dibeli oleh pelanggan.

Mod
Menentukan mod bagi bilangan penumpang yang melawat ke tempat pelancongan di Malaysia. Mencari mod pelajar yang cemerlang dalam kelas.

Median
Menggangar median markah ujian bagi 40 orang pelajar. Mencari median jisim bagi 32 orang pelajar yang diukur kepada kilogram terdekat.

Varians
Mencari varians taburan masa menunggu bas bagi 40 orang penumpang di sebuah stesen bas. Menghitung varians taburan umur bagi 100 orang dalam satu ceramah.

Sisihan Piawai
Menghitung sisihan piawai markah bagi 30 orang pelajar dalam ujian matematik. Menghitung sisihan piawai hasil jualan buah durian pada minggu yang lepas.

1. Markah peperiksaan subjek Matematik Tambahan bagi 14 orang pelajar Kelas Sains Tulen (data tak terkumpul)

Pelajar
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Markah
44 48 50 52 67 68 75 75 76 77 78 80 81 82

2. Daripada data tak terkumpul:(a). Min


Menggunakan formula :-

= 44, 48, 50, 52, 67, 68, 75, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82 = 953 = 14
Oleh itu,

953 Min
14

68.071

(b). Median
75 + 75 2

Median = 75

(c). Mod
Daripada jadual markah yang kerap berulang ialah 75. Oleh itu,

Mod = 75

(d). Sisihan Piawai


Menggunakan formula:-

= 68.071 = 67281

= 14 67281 14

- (68.071)

= =

172.1246733

13.1196

3. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan markah pelajar 5 Sains Tulen dalam peperiksaan penggal pertama bagi subjek Matematik Tambahan.

Selang Kelas (Markah)


40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89

Kekerapan, f
2 2 2 5 3 nf = 14

(a) Data terkumpul , (i) Min


Menggunakan formula:-

Selang Kelas (Markah)


40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89

Titik Tengah, x 44.5 54.5 64.5 74.5 84.5

Kekerapan, f
2 2 2 5 3 nf =14

fx
89 109 129 372.5 253.5 nfx = 953

Daripada jadual,

Min,

953
14

68.071

10

(ii) Mod
Majoriti pelajar mendapat markah antara 70 79.

Kekerapan

Markah
59.5 69.5 79.5 89.5

Mod = 75.5 11

(iii). Median
Kaedah pertama, median daripada jadual kekerapan longgokan data terkumpul. Rumus:-

Daripada jadual, Jumlah cerapan, N = 14 Median = cerapan ke (14 2) = cerapan ke 7 Cerapan ke 7 terletak dalam kelas 70 79. L = 69.5 F=6 fm = 5 C = 10

14
69.5

6 10

71.5
Kaedah kedua, median daripada ogif data terkumpul.

Selang Kelas (Markah) 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89

Kekerapan, f

Kekerapan longgokan 2 4 6 11 14

Sempadan atas

2 2 2 5 3

49.5 59.5 69.5 79.5 89.5

12

Kekerapan longgokan

14

12

10

0 39.5 49.5 59.5 69.5 79.5 89.5 Sempadan atas


Kuartil pertama = 62

Median = 73
Kuartil ketiga = 83.5

13

(iv). Sisihan Piawai


Kaedah pertama, menggunakan rumus :-

Selang Kelas (Markah)


40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89

Titik Tengah, x
44.5 54.5 64.5 74.5 84.5

Kekerapan, f
2 2 2 5 3 nf =14

(x - x)
-23.571 -13.571 -3.571 6.429 16.429

(x x)
555.5920 184.1720 12.7520 41.3320 269.9120

f(x x)
1111.184 368.344 25.504 206.66 809.736 n=2521.428

Daripada jadual, = 68.071

2521.428 14

180.102

= 13.4202

14

Kaedah kedua, menggunakan rumus :-

Markah 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89

Titik tengah, x 44.5 54.5 64.5 74.5 84.5 322.5

Kekerapan, f 2 2 2 5 3 nf = 14 3960.5 5940.5 8320.5 27751.25 21420.75 n =67393.5

Min,

953

14
= 68.071 67393.5 Sisihan piawai, 14 (68.071)

13.4224

15

(v). Julat antara kuartil


Kaedah pertama, julat antara kuartil daripada jadual kekerapan. Menggunakan rumus:-

Kuartil pertama = 59.5 +

(14) - 4
10

= 57
(14) - 6

Kuartil ketiga = 69.5 +

10
5

= 78.5 Julat antara kuartil = 78.5 57 = 21.5

Kaedah kedua, julat antara kuartil daripada data terkumpul daripada ogif. Kuartil pertama = 62 Kuartil ketiga = 83.5

Julat antara kuartil = 83.5 62 = 21.5

16

(b). Berdasarkan langkah-langkah di atas, sukatan kecenderungan memusat iaitu min adalah paling sesuai untuk mengambarkan prestasi kelas saya kerana nilai minimum data terkumpul tidak keterlaluan di mana data seolah-olah berkelompok, manakala mod dan median tidak mengambil semua nilai dalam data.

(c). Sisihan piawai memberikan ukuran penyebaran data mengenai min. Manakala julat antara kuartil memberikan ukuran penyebaran tentang median. Walau bagaimanapun, sisihan piawai adalah umumnya lebih berguna daripada julat antara kuartil kerana ia memasukkan semua data dalam pengiraan. Julat antara kuartil hanya bergantung kepada dua nilai dan mengabaikan semua pemerhatian lain dalam data. Ini akan mengurangkan ketepatan nilai ekstrim yang hadir dalam data. Memandangkan markah tidak mengandungi sebarang nilai ekstrim, sisihan piawai memberikan langkah-langkah yang lebih baik berbanding dengan julat antara kuartil.

4. (a). Jenis data yang dapat memberikan gambaran sebenar yang lebih tepat ialah data terkumpul kerana datanya mudah dikenal pasti, jelas dan tersusun dalam kelas atau kategori yang berbeza. Manakala data tak terkumpul adalah data yang tidak teratur.

(b). Situasi data terkumpul paling sesuai digunakan ialah apabila bilangan pelajar lebih daripada 50. Manakala data tak terkumpul paling sesuai digunakan apabila bilangan pelajar kurang daripada 50. 17

1. Cikgu telah menambahkan 3 markah bonus bagi setiap pelajar di dalam kelas sebagai bonus menyiapkan kerja kursus.

Pelajar
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Markah
47 51 53 55 71 70 78 78 79 80 81 83 84 85

18

(a). Min

= 47, 51, 53, 55, 71, 70, 78, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85 = 995 = 14 Oleh itu,

995
Min
14

71.071

(b). Mod
Daripada jadual markah yang kerap berulang ialah 78. Oleh itu,

Mod = 78

19

(c). Median 78 + 78
2

Median = 78

(d). Julat antara kuartil


Menggunakan rumus :Julat = Nilai tertinggi Nilai terendah Oleh itu, Nilai tertinggi = 85 Nilai terendah = 47

Julat = 85 47 = 38

(e). Sisihan Piawai


= 71.071

= 73125 N = 14 73125 = 14 - (71.071)

172.1272447

= 13.1197

20

2. Pertambahan seorang pelajar Min


V = 47, 51, 53, 55, 71, 70, 78, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 97 = 1092 = 15 Oleh itu,

1092

Min
15

72.8

Sisihan Piawai = 72.8

= 82534 N = 15
82534

15

- (72.8)

202.4266667

= 14.228

21

Penerokaan Lanjutan

1. 80 100

14 = 11.2

20 11.2 = 8.8 Daripada graf ogif 3.(a)(iii) : 79

69.5 +

5.2
10 5

= 79.9
2. Kelas Min Sisihan Piawai Kelas Cikgu Salleh 76.79 Kelas 5 Sains Tulen 68.071

10.36

13.1196

Berdasarkan jadual menunjukkan bahawa keputusan markah kelas Cikgu Salleh lebih tinggi berbanding kelas 5 Sains Tulen.

22

Berkongsi ilmu bersama rakan-rakan. Membantu rakan dalam subjek yang lemah. Membincangkan subjek yang sukar difahami bersama rakanrakan. Cara guru mengajar hendaklah jelas dan mudah difahami. Guru menyediakan banyak kerja atau latihan untuk disiapkan oleh pelajar. Pelajar hendaklah membiasakan diri dengan soalan-soalan yang dikemukan dalam peperiksaan. Menumpuhkan perhatian semasa guru mengajar. Pelajar hendaklah mengulangkaji pelajaran di rumah. Pelajar hendaklah menyiapkan diri dengan ilmu pengetahuan sebelum menduduki peperiksaan.

Dalam mencapai keputusan yang cemerlang dalam akademik, kita haruskan rajin menimbah ilmu pengetahuan dan berusaha mempertingkatkan kecemerlangan diri. Selain itu, sentiasa berfikiran positif dan tidak berputus asa serta belajar dari kegagalan.

23

Selepas melakukan penyelidikan, menjawab soalan-soalan, melukis graf dan beberapa penyelesaian masalah, saya melihat bahawa penggunaan statistik adalah penting dalam kehidupan seharian. Ia tidak digunakan hanya secara meluas dalam pemasaran tetapi juga dalam mentafsir prestasi para pelajar. Kesimpulannya, statistik adalah satu keperluan kehidupan seharian. Tanpanya, kaji selidik tidak boleh dijalankan, guru tidak boleh menganalisis pencapaian pelajar-pelajarnya dan banyak lagi. Oleh itu, kita harus bersyukur dengan orang-orang yang menyumbang kepada idea statistik.

24

It always seems impossible until it is done

Try, try and try The more I try The more I cry I practice add math with my heart and soul Yet I am not able to achieve my goal I never get high marks in add math In spite of my great endeavors Fate is never in my favour I really want to improve my add math Because I love this subject And for this I am trying my level best I am candid so I confess In add math examination I always create a mess All the answer I guess And ultimately the marks I get are quite less I believe that if I do ample practice Ill one day achieve my goal And I seriously have to improve Because in our live add math a very significantly role