Anda di halaman 1dari 4

REKOD DAN CATATAN PELAKSANAAN DOKUMEN STANDARD PRESTASI TAHUN 2 NAMA GURU : _____________________________________ BIL

MATAPELAJARAN : BAHASA MALAYSIA TARIKH INSTRUMEN

10

EVIDENS B1 DL1 E1 Mendengar dan menyebut perkataan dan frasa ( 4.4.1, 5.1.4) B1 DL1 E2 Mendengar dan menyebut seni kata lagu (4.1.1, 4.1.2) B1 DB1 E1 Membaca perkataan secara mekanis (4.1.2, 5.1.1) B1 DT1 E1 Menulis perkataan yang mengandungi dua dan tiga suku kata (5.1.2) B1 DT1 E2 Menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung (5.1.1, 5.1.2) B1 DT1 E3 Menulis frasa dan ayat (5.1.4) B2 DL1 E1 Berkomunikasi tentang sesuatu perkara (4.2.1, 5.1.3) B2 DB1 E1 Membaca dan memahami ayat (4.3.1, 5.2.1 ) B2 DT1 E1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi dua dan tiga suku kata (5.1.3, 5.1.4) B2 DT1 E2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung (5.1.3, 5.1.4)

BIL
11

EVIDENS B2 DT1 E3 Membina dan menulis frasa dan ayat tunggal (5.3.1 , 5.3.2) B3 DL1 E1 Memberikan respons secara lisan atau gerak laku terhadap arahan (4.3.2, 5.1.4) B3 DL1 E2 Memberikan respons secara lisan terhadap soalan (4.3.1, 5.1.7) B3 DL1 E3 Memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan (4.3.1, 4.3.2, 5.1.4, 5.1.7) B3 DB1 E1 Menyatakan idea daripada bahan yang dibaca (4.3.1, 5.1.3, 5.1.7) B3 DT1 E1 Membina dan menulis ayat yang gramatis menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FS (5.3.1) B4 DL1 E1 Berkomunikasi dalam situasi tidak formal (4.3.1, 5.1.6) B4 DL1 E2 Menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul dalam situasi tidak formal (4.3.2, 5.3.1) B4 DB1 E1 Membaca, memahami dan menyusun maklumat mengikut urutan ( 4.2.2, 5.1.6)

TARIKH

INSTRUMEN

12

13

14

15

16

17

18

19

BIL

20

EVIDENS B4 DT1 E1 Menghubungkaitkan dan mencatat maklumat daripada pelbagai sumber (5.1.6, 5.3.1) B5 DL1 E1 Bercerita tentang perkara yang mengandungi pengajaran menggunakan sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan kosa kata yang luas (4.2.2 , 5.1.1 , 5.1.6) B5 DL1 E2 Menceritakan perkara yang mengandungi pengajaran menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul (4.2.2 , 5.1.4) B5 DB1 E1 Menyusun maklumat tersurat dengan tepat (5.1.4, 5.1.6 ,5.2.1)

TARIKH

INSTRUMEN

21

22

23

24

B5 DB1 E2 Memberikan maklum balas terhadap bahan yang dibaca dengan tepat (4.3.1, 5.1.7) B5 DT1 E1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan ayat yang santun (5.1.4 , 5.1.6) B5 DT1 E2 Membina dan menulis jawapan dengan ayat yang lengkap (5.3.2)

25

26

BIL
27

EVIDENS B6 DL1 E1 Berbicara untuk menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila ( 4.3.2, 5.1.1, 5.1.4, 5.2.1) B6 DL1 E2 Berbicara untuk mempengaruhi khalayak dengan menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila (4.3.1, 5.1.2, 5.1.6, 5.2.1) B6 DL2 E1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara secara bertatasusila (4.3.1,5.1.3, 5.1.7, 5.3.1) B6 DB1 E1 Memahami maklumat daripada bahan grafik dan bukan grafik untuk menyatakan maksud dengan betul (4.2.1, 5.1.3, 5.1.4 ,5.3.1) B6 DB1 E2 Memindahkan maklumat daripada bahan grafik menggunakan ayat majmuk dengan tepat (4.2.2, 5.1.1, 5.1.6, 5.2.1) B6 DT1 E1 Menghasilkan penulisan dalam bentuk naratif dan bukan naratif menggunakan ayat yang gramatis ( 5.1.4, 5.2.1, 5.3.1 ) B6 DT2 E1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dari segi ejaan dan tanda baca (5.1.4, 5.1.5, 5.1.7, 5.2.1, 5.3.2)

TARIKH

INSTRUMEN

28

29

30

31

32

33