Anda di halaman 1dari 19

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN DSV TAHUN 3 2013 JU DSV JOHOR

RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3


MINGGU BIDANG / TAJUK
Bidang: Menggambar (Lukisan) Tema Alam Semula jadi Ta!"# Buah Epal dan Oren

OBJEKTIF

STANDARD PEMBELAJARAN DAN AKTIVITI

IMPAK / CATATAN
EMK 3eusaha0anan# (E31!E31)# -M3 3reati iti# in$ asi# 4an 5ilai Murni

1.

Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN dapat : PE 1.1.1 'nsur Seni ! 1.1.1.1 1.1.1." 1.1.1.( 1. Memahami dan menyatakan 1.1.1.) bahasa seni isual dalam karya : 1.1." *rinsip +ekaan ! 1.1.".1 1.1."." lukisan buah!buahan. AKS 1.".1 Media ! 1.".1.1 1.".1." ". Mengetahui dan mengenal jenis! : 1."." *r$ses , -eknik ! 1.".".1 jenis media# pr$ses serta ! lukisan teknik dalam penghasilan lukisan %Buah Epal dan Oren&. EK APS

Ba$an Ban%" Be&a!a' 1.6$nt$h Lukisan# 6$nt$h gambar

AKTIVITI ".Media: 1. .uru menunjukkan /$nt$h karya %Buah Epal dan Oren&. 3ertas lukisan ". .uru meminta murid memaparkan gambar buah epal *ensel 0arna dan $ren menggunakan k$mputer guru. (. .uru bers$al ja0ab tentang bahasa seni isual yang terdapat dalam gambar dan /$nt$h karya. ). .uru menunjukkan /ara melakar dan me0arna gambar buah epal dan $ren. 1. Murid mener$ka media dan pr$ses serta teknik dalam penghasilan lukisan. 2. Murid melakukan pr$ses a0al dalam penghasilan lukisan.

".

Bidang: Menggambar (Lukisan) -ema : Alam Semula jadi -ajuk : Buah Epal dan Oren

Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK dapat : 3eusaha0anan# PE (E31!E31)# -M3 1. Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni AKS 3reati iti# in$ asi# isual# 4an 5ilai Murni media#pr$ses dan teknik EK 1.(.1 1.(." 1.(.( dengan betul. APS 1.).1 1.)." ". Membuat apresiasi terhadap Ba$an Ban%" karya sendiri dan rakan AKTIVITI Be&a!a' berpandukan bahasa seni 1.6$nt$h Lukisan# isual. 1. .uru mengimbas kembali pembelajaran pada 6$nt$h gambar minggu lepas. ". .uru meminta murid memaparkan gambar buah epal dan ".Media: $ren menggunakan k$mputer guru. 3ertas lukisan (. Murid menghasilkan lukisan buah epal dan $ren. *ensel 0arna ). Murid mempamer serta men/eritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni isual.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN DSV TAHUN 3 2013 JU DSV JOHOR

Bidang Membuat Pada akhir pembelajaran murid /$rak dan +ekaan dapat : (/apan) 1. Memahami dan menyatakan Tema bahasa seni isual yang ada Alam Semula jadi pada /$rak menggunakan (p$t$ngan pelepah teknik /apan. pisang) ". Mengetahui dan mengenal Ta!"# media# teknik serta pr$ses 6$rak m$ti7 dalam penghasilan /$rak p$t$ngan eknik /apan. pelepah pisang (untuk pembalut buku)

STANDARD PEMBELAJARAN PE AKS ".1.1 'nsur Seni ! ".1.1.1 ".1.1." ".1.1.( : ".1." *rinsip +ekaan ! ".1.".1 ".1."." ".".1 Media ! ".".1.1 ".".1." : "."." *r$ses dan teknik ! ".".".1 ! /apan

EMK 3eusaha0anan# (E31!E31)# -M3 3reati iti# in$ asi# 4an 5ilai Murni Ba$an Ban%" Be&a!a' 1.6$nt$h: 8asil karya ".3ertas lukisan# /at air# berus lukisan# palet# p$t$ngan pelepah pisang

EK APS AKTIVITI .uru menunjukkan /$nt$h karya /$rak teknik /apan. .uru meminta murid memaparkan/$nt$h /$rak menggunakan teknik /apan dan /$nt$h pembalut buku menggunakan k$mputer guru. (. .uru bers$alja0ab tentang bahasa seni isual pada /$nt$h karya /$rak teknik /apan. ). .uru menunjukkan /ara!/ara menghasilkan /$rak teknik /apan. 1. Murid mener$ka media# pr$ses dan teknik yang digunakan untuk hasilkan /apan. 2. Murid melakukan pr$ses a0al dalam penghasilan /$rak. 1. ".

).

Bidang Membuat Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN /$rak dan +ekaan dapat : (/apan) PE 1. Menghasilkan /$rak teknik Tema /apan dengan mengaplikasikan AKS Alam Semula jadi bahasa seni isual# media# (p$t$ngan pelepah pr$ses serta teknik dengan EK ".(.1 ".(." ".(.( pisang) betul. APS ".).1 ".)." Ta!"# ". Membuat apresiasi terhadap 6$rak m$ti7 karya sendiri dan rakan AKTIVITI p$t$ngan berpandukan bahasa seni pelepah pisang isual. 1. .uru mengimbas kembali akti iti pembelajaran minggu (untuk pembalut lepas. buku) ". .uru meminta murid memaparkan /$nt$h /$rak teknik /apan menggunakan k$mputer guru. (. Murid menghasilkan /$rak pembalut buku dengan teknik /apan p$t$ngan pelepah pisang. ). Murid mempamer dan men/eritakan karya seni dan rakan berpandukan bahasa seni isual.

EMK 3eusaha0anan# (E31!E31)# -M3 3reati iti# in$ asi# 4an 5ilai Murni Ba$an Ban%" Be&a!a' 1.6$nt$h: 8asil karya ".3ertas lukisan# /at air# berus lukisan# palet# p$t$ngan pelepah pisang

1.

Bidang Membentuk dan

Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN dapat :

EMK 3eusaha0anan#

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN DSV TAHUN 3 2013 JU DSV JOHOR

Membuat Binaan. ( M$bail ) Tema Alam semulajadi. Ta!"# Lingkaran 'lar

PE 1.Memahami dan menyatakan bahasa seni isual yang ada pada m$bail lingkaran ular.

(.1.1 'nsur Seni ! (.1.1.1 (.1.1." (.1." *rinsip +ekaan ! (.1.".1 (.1."." (.".1 Media ! (.".1.1 (.".1." (."." *r$ses , -eknik ! m$bail

(E31!E31)# -M3 3reati iti# in$ asi# 4an 5ilai Murni

AKS

".Mengetahui dan mengenal jenis! jenis media# pr$ses dan teknik EK dalam penghasilan m$bail lingkaran ular. APS AKTIVITI 1. .uru menunjukkan /$nt$h karya m$bail lingkaran ular. ". .uru meminta murid memaparkan gambar m$bail melalui k$mputer guru. (. .uru bers$al ja0ab berkenaan bahasa seni isual yang terdapat dalam karya m$bail. ). .uru menunjuk /ara menghasilkan m$bail lingkaran ular . 1. Murid mener$ka media serta pr$ses dan teknik dalam penghasilan karya. 2. Murid melakukan pr$ses a0al dalam penghasilan m$bail lingkaran ular .

Ba$an Ban%" Be&a!a' 1. 6$nt$h m$bail. ". Media : gunting# gam# tali# benang# da0ai kasar# kertas lukisan# kertas 0arna# dan bahan lain yang sesuai

Bidang Membentuk dan Membuat Binaan. ( M$bail ) Tema Alam semulajadi. Ta!"# Lingkaran 'lar

Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN dapat : PE 1. Mengaplikasikan bahasa seni isual# media serta pr$ses dan AKS teknik dalam penghasilan m$bail. EK (.(.1 (.(." (.(.( ". Membuat apresiasi APS (.).1 berpandukan bahasa seni isual yang telah dipelajari. AKTIVITI (.)."

EMK 3eusaha0anan# (E31!E31)# -M3 3reati iti# in$ asi# 4an 5ilai Murni Ba$an Ban%" Be&a!a' 1. 6$nt$h m$bail. ". Media : gunting# gam# tali# benang# da0ai kasar# kertas lukisan# kertas 0arna# dan bahan lain yang sesuai

1. .uru mengimbas kembali pelajaran lepas. ". .uru meminta murid memaparkan /$nt$h karya menggunakan k$mputer guru. (. Murid menghasilkan m$bail %Lingkaran 'lar& ). Murid mempamer dan men/eritakan karya sendiri dan rakan berdasarkan bahasa seni isual.

Bidang Mengenal Pada akhir pembelajaran murid 3ra7 dapat : -radisi$nal 1. Memahami dan menyatakan (Anyaman 3elarai) unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Tema 3elarai Siku 3eluang.

STANDARD PEMBELAJARAN PE ).1.1 'nsur Seni ! ).1.1.1 ).1.1." ).1.1.( ).1.1.) ).1." *rinsip +ekaan ! ).1.".1 ).1."." AKS ).".1 Media ! ).".1.1 ).".1."

EMK 3eusaha0anan# (E31!E31)# -M3 3reati iti# in$ asi# 4an 5ilai Murni

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN DSV TAHUN 3 2013 JU DSV JOHOR

Alam Semula :adi Ta!"# Anyaman 3elarai Siku 3eluang ". Mengetahui dan mengenal jenis! jenis media# serta pr$ses dan EK teknik dalam penghasilan Anyaman 3elarai Siku 3eluang. APS

)."." *r$ses , -eknik ! Anyaman

AKTIVITI 1. .uru menunjukkan /$nt$h karya. ". .uru meminta murid memaparkan /$nt$h kelarai menggunakan k$mputer guru# (. .uru bers$al ja0ab tentang Anyaman 3elarai. ). .uru menunjuk /ara menghasilkan Anyaman 3elarai m$ti7 siku keluang 1. Murid mener$ka media dan memulakan pr$ses a0al menghasilkan Anyaman 3elarai. 2. Murid melakukan pr$ses a0al dalam penghasilan anyaman 3elarai Siku 3luang.

Ba$an Ban%" Be&a!a' 1.6$nt$h : gambar /$nt$h hasil Anyaman 3elarai ".Media : kertas 0arna# kertas lukisan kad manila #gunting pembaris# dan gam

Bidang Mengenal Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN 3ra7 dapat : -radisi$nal PE 1. Menghasilkan anyaman kelarai (Anyaman 3elarai) siku keluang dengan AKS mengaplikasikan bahasa seni Tema isual# media serta pr$ses dan EK ).(.1 ).(." ).(.( Alam Semula :adi teknik yang betul. APS ).).1 ).)." Ta!"# ". Membuat apresiasi Anyaman 3elarai berpandukan bahasa seni isualAKTIVITI Siku 3eluang yang telah dipelajari 1..uru mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas. "..uru meminta murid memaparkan /$nt$h karya menggunakan k$mputer guru. (. Murid menghasilkan Anyaman 3elarai Siku 3eluang dengan mengaplikasikan bahasa seni isual# media# pr$ses dan teknik yang betul ). Murid mempamer dan men/eritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni isual.

EMK 3eusaha0anan# (E31!E31)# -M3 3reati iti# in$ asi# 4an 5ilai Murni Ba$an Ban%" Be&a!a' 1.6$nt$h : gambar /$nt$h hasil Anyaman 3elarai ".Media : kertas 0arna# kertas lukisan kad manila #gunting pembaris# dan gam

<

Bidang Menggambar (6atan) Tema Alam semulajadi Ta!"# +ama!rama

Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN dapat : PE 1.1.1 'nsur Seni ! 1.1.1.1 1.1.1." 1. Memahami dan menyatakan 1.1." *rinsip Seni ! 1.1.".1 1.1."." bahasa seni isual yang ada pada /atan % +ama!rama %. AKS 1.".1 Media ! 1.".1.1 1.".1." 1."." *r$ses , -eknik ! 1.".".1 ". Mengetahui dan mengenal ! /atan jenis!jenis media# serta pr$ses

1.1.1.(

EMK 3eusaha0anan# (E31!E31)# -M3 3reati iti# in$ asi# 4an 5ilai Murni Ba$an Ban%" Be&a!a'

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN DSV TAHUN 3 2013 JU DSV JOHOR

dan teknik dalam penghasilan EK /atan. APS AKTIVITI 1. .uru menunjukkan /$nt$h karya. ". .uru meminta murid memaparkan gambar %+ama!rama& menggunakan k$mputer guru. (. .uru bers$al ja0ab tentang bahasa seni isual yang terdapat dalam gambar dan /$nt$h karya. ). .uru menunjukkan /ara melakar dan me0arna gambar rama! rama 1. Murid mener$ka media dan pr$ses serta teknik dalam penghasilan /atan. 2. Murid melakukan pr$ses a0al dalam penghasilan /atan.

1. 6$nt$h karya ". Media : kertas lukisan# berus lukisan# palet# /at air

1=.

Bidang Menggambar (6atan) Tema Alam semulajadi Ta!"# +ama!rama

Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN dapat : PE 1. Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni AKS isual# media# pr$ses dan teknik EK 1.(.1 1.(." 1.(.( dengan betul. APS 1.).1 1.)." ". Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan AKTIVITI berpandukan bahasa seni isual 1. .uru mengimbas kembali pembelajaran pada minggu lepas. ". .uru meminta murid mempamerkan /$nt$h karya menggunakan k$mputer guru. (. Murid menghasilkan /atan dengan mengaplikasikan bahasa seni isual# pr$ses dan teknik yang betul. ). Murid mempamer serta men/eritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni isual.

EMK 3eusaha0anan# (E31!E31)# -M3 3reati iti# in$ asi# 4an 5ilai Murni Ba$an Ban%" Be&a!a' ". 6$nt$h karya ". Media : kertas lukisan# berus lukisan# palet# /at air

11

Bidang Membuat 6$rak dan +ekaan (Lipatan dan .untingan) Tema Objek Buatan Manusia Ta!"# 8iasan 4inding

Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN dapat : PE ".1.1 'nsur Seni ! ".1.1.1 ".1.1." 1. Memahami dan menyatakan ".1." *rinsip +ekaan ! ".1.".1 ".1."." ".1.".( bahasa seni isual yang ada pada /$rak menggunakan AKS ".".1 Media ! ".".1.1 ".".1." teknik lipatan dan guntingan. "."." *r$ses dan -eknik ! ".".".1 ! Lipatan dan ". Mengetahui dan mengenal guntingan media# teknik serta pr$ses EK dalam penghasilan /$rak lipatan dan guntingan. APS

EMK 3eusaha0anan# (E31!E31)# -M3 3reati iti# in$ asi# 4an 5ilai Murni Ba$an Ban%" Be&a!a' 1. 6$nt$h: 8asil 3arya ". Media > gunting#

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN DSV TAHUN 3 2013 JU DSV JOHOR

AKTIVITI 1. ". (. ). 1. 2. .uru menunjukkan /$nt$h karya. .uru meminta murid memaparkan /$nt$h!/$nt$h /$rak lipatan dan guntingan menggunakan k$mputer guru. .uru bers$alja0ab tentang bahasa seni isual yang ada pada /$nt$h karya. .uru menunjukkan /ara!/ara menghasilkan /$rak teknik lipatan dan guntingan. Murid mener$ka media# pr$ses dan teknik dalam penghasilan /$rak lipatan dan guntingan Murid melakukan pr$ses a0al dalam penghasilan /$rak teknik lipatan dan guntingan.

kertas lukisan# kertas 0arna# majalah# gam

1"

Bidang Membuat 6$rak dan +ekaan (Lipatan dan .untingan) Tema Objek Buatan Manusia Ta!"# 8iasan 4inding

Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK dapat : 3eusaha0anan# PE (E31!E31)# -M3 1. Menghasilan /$rak teknik lipatan dan guntingan dengan AKS 3reati iti# in$ asi# mengaplikasikan bahasa seni 4an 5ilai Murni isual# media# pr$ses serta EK ".(.1 ".(." ".(.( teknik dengan betul. Ba$an Ban%" APS ".).1 ".)." ".).1 Be&a!a' ". Membuat apresiasi terhadap 1.6$nt$h: 8asil karya sendiri dan rakan AKTIVITI 3arya berpandukan bahasa seni ". Media > gunting# isual. 1. .uru mengimbas kembali akti iti pembelajaran minggu kertas lukisan# lepas. kertas 0arna# ". .uru meminta murid memaparkan /$nt$h karya majalah# gam menggunakan k$mputer guru. (. Murid menghasilkan /$rak hiasan dinding dengan teknik lipatan dan guntingan. ). Murid mempamer dan men/eritakan karya seni dan rakan berpandukan bahasa seni isual.

1(

Bidang Membentuk dan Membuat Binaan (B$neka) Tema Alam Semula :adi Ta!"# 3u/ing

Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN dapat : PE (.1.1 'nsur Seni ! (.1.1.1 (.1.1." 1.Memahami dan menyatakan (.1." *rinsip rekaan ( (.1.".1 bahasa seni isual yang ada pada AKS (.".1 Media ( (.".1.1 (.".1." B$neka. (."." *r$ses dan-eknik ".Mengetahui dan mengenal jenis! jenis media# pr$ses dan teknik EK dalam penghasilan b$neka APS

EMK 3eusaha0anan# (E31!E31)# -M3 3reati iti# in$ asi# 4an 5ilai Murni Ba$an Ban%" Be&a!a' 1. 6$nt$h: b$neka ". Media: span#gam# bahan kutipan# bahan lain yang sesuai#gunting

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN DSV TAHUN 3 2013 JU DSV JOHOR

AKTIVITI 1. .uru menunjukkan /$nt$h karya. ". .uru meminta murid memaparkan gambar b$neka menggunakan k$mputer guru. (. .uru bers$al ja0ab berkenaan bahasa seni isual yang terdapat dalam /$nt$h karya. ). .uru menunjuk /ara menghasilkan b$neka. 1. Murid mener$ka media serta pr$ses dan teknik dalam penghasilan B$neka. 2. Murid melakukan pr$ses a0al dalam penghasilan b$neka ku/ing.

1)

Bidang Membentuk dan Membuat Binaan (B$neka) Tema Alam Semula :adi Ta!"# 3u/ing

Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN dapat : PE 1. Mengaplikasikan bahasa seni isual# media serta pr$ses dan AKS teknik dalam penghasilan m$bail. EK (.(.1 (.(." (.(.( ". Membuat apresiasi APS (.).1 berpandukan bahasa seni isual yang telah dipelajari. AKTIVITI (.)."

EMK 3eusaha0anan# (E31!E31)# -M3 3reati iti# in$ asi# 4an 5ilai Murni Ba$an Ban%" Be&a!a' 1. 6$nt$h: b$neka ". Media: span#gam# bahan kutipan# bahan lain yang sesuai#gunting

1. .uru mengimbas kembali pelajaran lepas. ". .uru meminta murid memaparkan /$nt$h karya menggunakan k$mputer guru. (. Murid menghasilkan b$neka %3u/ing& dengan mengaplikasikan bahasa seni isual# media# pr$ses dan teknik yang betul ). Murid mempamer dan men/eritakan karya sendiri dan rakan berdasarkan bahasa seni isual.

11

Bidang Mengenal 3ra7 -radisi$nal (Alat *ertahanan 4iri) Tema Objek buatan Manusia Ta!"# *arang

Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN dapat : PE ).1.1 'nsur Seni ! ).1.1.1 ).1.1." 1. Memahami dan menyatakan ).1." *rinsip +ekaan ! ).1.".1 unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat m$del parang. AKS ).".1 Media ! ).".1.1 ).".1." )."." *r$ses dan teknik ". Mengetahui dan mengenal jenis! jenis media# serta pr$ses dan EK teknik dalam penghasilan m$del parang. APS AKTIVITI 1. .uru memaparkan /$nt$h karya. ". .uru meminta murid memaparkan gambar parang menggunakan k$mputer guru.

EMK 3eusaha0anan# (E31!E31)# -M3 3reati iti# in$ asi# 4an 5ilai Murni Ba$an Ban%" Be&a!a' 1. 6$nt$h: gambar parang ". Media: gunting# kad atau kertas tebal# /at p$ster# gam# bahan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN DSV TAHUN 3 2013 JU DSV JOHOR

(. .uru bers$al ja0ab mengenai bahasa seni isual dalam membuat m$del parang ). .uru menunjuk /ara menghasilkan m$del parang 1. Murid mener$ka media# pr$ses dan teknik membuat m$del parang dengan betul. 2. Murid melakukan pr$ses a0al dalam penghasilan m$del parang.

hiasan yang sesuai.

12

Bidang Mengenal 3ra7 -radisi$nal (Alat *ertahanan 4iri) Tema Objek buatan Manusia Ta!"# *arang

Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN dapat : PE 1. Menghasilkan m$del parang dengan mengaplikasikan AKS bahasa seni isual# media serta pr$ses EK ).(.1 ).(." ).(.( dan teknik yang betul. APS ).).1 ).)." ". Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni isual yang telah dipelajari AKTIVITI

EMK 3eusaha0anan# (E31!E31)# -M3 3reati iti# in$ asi# 4an 5ilai Murni

Ba$an Ban%" Be&a!a' 1. 6$nt$h: gambar parang ". Media: gunting# 1..uru mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas. kad atau kertas "..uru meminta murid memaparkan /$nt$h karya tebal# /at menggunakan k$mputer guru. p$ster# (. Murid menghasilkan m$del parang dengan gam# bahan mengaplikasikan hiasan yang bahasa seni isual# media# pr$ses dan teknik yang betul. sesuai. ). Murid mempamer dan men/eritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni isual.

19

Bidang Menggambar (3$laj)

Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN dapat : PE 1.1.1 'nsur Seni ! 1.1.1.1 1.1.1." 1.1.1.( Tema 1. Memahami dan menyatakan 1.1." *rinsip +ekaan ! 1.1.".1 1.1."." Alam Semula :adi bahasa seni isual dalam gambar 3umbang Ladybird Ta!"# menggunakan teknik k$laj. AKS 1.".1 Media ! 1.".1.1 1.".1." 3umbang Ladybird 1."." *r$ses dan teknik ! 1.".".1 ". Mengetahui dan mengenal jenis! ! k$laj jenis media# pr$ses serta teknik dalam penghasilan EK gambar 3umbang Ladybird. APS AKTIVITI 1. .uru menunjukkan /$nt$h karya. ". .uru meminta murid memaparkan gambar %3umbang Ladybird& menggunakan k$mputer guru.

EMK 3eusaha0anan# (E31!E31)# -M3 3reati iti# in$ asi# 4an 5ilai Murni Ba$an Ban%" Be&a!a' 1.6$nt$h 3$laj# gambar kumbang ladybird. ".Media : kertas lukisan#gam# kertas 0arna# kertas majalah dan bahan! bahan lain yang

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN DSV TAHUN 3 2013 JU DSV JOHOR

(. .uru bers$al ja0ab tentang bahasa seni isual yang terdapat dalam gambar . ). .uru menunjukkan /ara melakar dan me0arna gambar 3umbang Ladybird. 1. Murid mener$ka media dan pr$ses serta teknik dalam penghasilan gambar 3umbang Ladybird. 2. Murid melakukan pr$ses a0al dalam penghasilan k$laj 3umbang Ladybird.

sesuai.

1;

Bidang Menggambar (3$laj)

Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN dapat : PE 1. Menghasilkan gambar dengan Tema mengaplikasi bahasa seni AKS Alam Semula :adi isual# media#pr$ses dan teknik EK 1.(.1 1.(." 1.(.( Ta!"# dengan betul. 3umbang Ladybird APS 1.).1 1.)." ". Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan AKTIVITI berpandukan bahasa seni isual 1. .uru mengimbas kembali pembelajaran pada minggu lepas. ". .uru meminta murid memaparkan gambar 3umbang Ladybird menggunakan k$mputer guru. (. Murid menghasilkan gambar 3umbang Ladybird dengan mengaplikasikan bahasa seni isual# media# pr$ses dan teknik yang betul. ). Murid mempamer serta men/eritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni isual.

EMK 3eusaha0anan# (E31!E31)# -M3 3reati iti# in$ asi# 4an 5ilai Murni Ba$an Ban%" Be&a!a' 1.6$nt$h 3$laj# gambar kumbang ladybird. ".Media : kertas lukisan#gam# kertas 0arna# kertas majalah dan bahan! bahan lain yang sesuai.

1<

Bidang Membuat 6$rak dan +ekaan (+enjisan dan per/ikan)

Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK dapat : 3eusaha0anan# PE ".1.1 'nsur Seni ! ".1.1.1 ".1.1." (E31!E31)# -M3 1. Memahami dan menyatakan ".1." *rinsip +ekaan ! ".1.".1 ".1."." bahasa seni isual yang ada 3reati iti# in$ asi# pada /$rak menggunakan AKS ".".1 Media ! ".".1.1 ".".1." 4an 5ilai Murni Tema teknik renjisan dan per/ikan. "."." *r$ses dan teknik ! ".".".1 Objek Buatan ! +enjisan dan per/ikan Manusia ". Mengetahui dan mengenal EK Ba$an Ban%" media# teknik serta pr$ses Be&a!a' Ta!"# dalam penghasilkan /$rak APS 1. 6$nt$h hasil 6$rak M$ti7 %*ensel teknik renjisan dan per/ikan . karya % AKTIVITI ". Media : kertas (untuk *enanda lukisan# berus Buku) 1. .uru menunjukkan /$nt$h karya. lukisan#palet# ". .uru meminta murid memaparkan/$nt$h /$rak teknik /at air atau /at renjisan dan per/ikan menggunakan k$mputer guru. p$ster# berus (. .uru bers$alja0ab tentang bahasa seni isual pada gigi dan sikat /$nt$h karya. ). .uru menunjukkan /ara!/ara menghasilkan /$rak teknik renjisan dan per/ikan. 1. Murid mener$ka media# pr$ses dan teknik yang digunakan untuk hasilkan renjisan dan per/ikan.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN DSV TAHUN 3 2013 JU DSV JOHOR

2.

Murid melakukan pr$ses a0al dalam penghasilan /$rak teknik renjisan dan per/ikan.

"=

Bidang Membuat 6$rak dan +ekaan (+enjisan dan per/ikan) Tema Objek Buatan Manusia

Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN dapat : PE 1. Menghasilan /$rak teknik renjisan dan per/ikan penanda AKS buku dengan mengaplikasikan bahasa seni isual# media# EK ".(.1 ".(." ".(.( pr$ses serta teknik dengan betul. APS ".).1 ".)."

EMK 3eusaha0anan# (E31!E31)# -M3 3reati iti# in$ asi# 4an 5ilai Murni

". Membuat apresiasi terhadap Ta!"# karya sendiri dan rakan 6$rak M$ti7 %*ensel berpandukan bahasa seni % isual. (untuk *enanda Buku)

Ba$an Ban%" Be&a!a' 1. 6$nt$h hasil karya AKTIVITI ". Media : kertas lukisan# berus 1. .uru mengimbas kembali akti iti pembelajaran minggu lukisan#palet# lepas. /at air atau /at ". .uru meminta murid memaparkan /$nt$h /$rak teknik p$ster# berus renjisan dan per/ikan menggunakan k$mputer guru. gigi dan sikat (. Murid menghasilkan /$rak pembalut buku dengan teknik renjisan dan per/ikan. ). Murid mempamer dan men/eritakan karya seni dan rakan berpandukan bahasa seni isual.

"1

Bidang Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN Membentuk dan dapat : Membuat Binaan. PE (.1.1 'nsur Seni ! (.1.1.1 (.1.1." (.1.1.( ( -$peng Serkup ) 1.Memahami dan menyatakan (.1." *rinsip +ekaan ! (.1.".1 bahasa seni isual yang ada Tema pada AKS (.".1 Media ! (.".1.1 (.".1." Alam Semula :adi t$peng serkup. (."." *r$ses , teknik Ta!"# Arnab ".Mengetahui dan mengenal jenis! EK jenis media# pr$ses dan teknik dalam penghasilan t$peng APS serkup. AKTIVITI 1. ". (. ). 1. 2.

EMK 3eusaha0anan# (E31!E31)# -M3 3reati iti# in$ asi# 4an 5ilai Murni

Ba$an Ban%" Be&a!a' 1) 6$nt$h t$peng Serkup# gambar arnab. ".Media : .unting# .uru menunjukkan /$nt$h karya t$peng serkup. kad manila# .uru meminta murid memaparkan gambar m$bail kray$n# pensel melalui k$mputer guru. 0arna# gam# .uru bers$al ja0ab berkenaan bahasa seni isual yang dan bahan terdapat dalam karya t$peng serkup. hiasan yang .uru menunjuk /ara menghasilkan t$peng serkup. sesuai. Murid mener$ka media serta pr$ses dan teknik dalam penghasilan karya. Murid melakukan pr$ses a0al dalam penghasilan t$peng serkup.

10

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN DSV TAHUN 3 2013 JU DSV JOHOR

""

Bidang Pada akhir pembelajaran murid Membentuk dan dapat : Membuat Binaan. ( -$peng Serkup ) 1. Mengaplikasikan bahasa seni isual# media serta pr$ses dan Tema teknik dalam penghasilan Alam Semula :adi t$peng serkup. Ta!"# Arnab

STANDARD PEMBELAJARAN PE AKS EK (.(.1 (.(." (.)." (.(.(

EMK 3eusaha0anan# (E31!E31)# -M3 3reati iti# in$ asi# 4an 5ilai Murni Ba$an Ban%" Be&a!a' 1) 6$nt$h t$peng Serkup# gambar arnab. ".Media : .unting# kad manila# kray$n# pensel 0arna# gam# dan bahan hiasan yang sesuai.

". Membuat apresiasi APS (.).1 berpandukan bahasa seni isual yang telah dipelajari. AKTIVITI

1. .uru mengimbas kembali pelajaran lepas. ". .uru meminta murid memaparkan /$nt$h karya menggunakan k$mputer guru. (. Murid menghasilkan t$peng serkup ). Murid mempamer dan men/eritakan karya sendiri dan rakan berdasarkan bahasa seni isual.

"(

Bidang Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN Mengenal 3ra7 dapat : -radisi$nal PE ).1.1 'nsur Seni ! ).1.1.1 ).1.1." ).1.1.( (Alat *erhiasan 4iri) 1. Memahami dan menyatakan ).1." *rinsip +ekaan ! ).1.".1 ).1.".( unsur seni dan prinsip rekaan Tema dalam membuat rantai leher. Objek buatan AKS ).".1 Media ! ).".1.1 ).".1." Manusia )."." *r$ses dan teknik ". Mengetahui dan mengenal jenis! Ta!"# jenis media# serta pr$ses dan EK +antai Leher teknik dalam penghasilan rantai leher. APS

EMK 3eusaha0anan# (E31!E31)# -M3 3reati iti# in$ asi# 4an 5ilai Murni

Ba$an Ban%" Be&a!a' 1.6$nt$h: 8asil karya dan gambar rantai leher AKTIVITI ".Media: gunting# 3ertas 0arna# 1. .uru memaparkan /$nt$h karya. benang# gam# ". .uru meminta murid memaparkan gambar rantai leher kertas majalah menggunakan k$mputer guru. dan bahan yang (. .uru bers$al ja0ab mengenai bahasa seni isual dalam sesuai membuat rantai leher ). .uru menunjuk /ara menghasilkan rantai leher 1. Murid mener$ka media# pr$ses dan teknik membuat rantai leher dengan betul. 2. Murid melakukan pr$ses a0al dalam penghasilan rantai leher.

11

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN DSV TAHUN 3 2013 JU DSV JOHOR

")

Bidang Pada akhir pembelajaran murid Mengenal 3ra7 dapat : -radisi$nal (Alat *erhiasan 4iri) 1. Menghasilkan rantai leher dengan mengaplikasikan Tema bahasa Objek buatan seni isual# media serta pr$ses Manusia dan teknik yang betul. Ta!"# +antai Leher

STANDARD PEMBELAJARAN PE AKS EK APS ).(.1 ).(." ).(.(

EMK 3eusaha0anan# (E31!E31)# -M3 3reati iti# in$ asi# 4an 5ilai Murni

Ba$an Ban%" Be&a!a' ". Membuat apresiasi 1.6$nt$h: 8asil berpandukan bahasa seni isualAKTIVITI karya dan yang telah dipelajari. gambar rantai 1..uru mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas. leher "..uru meminta murid memaparkan /$nt$h karya ".Media: gunting# menggunakan k$mputer guru. 3ertas 0arna# (. Murid menghasilkan rantai leher dengan mengaplikasikan benang# gam# bahasa seni isual# media# pr$ses dan teknik yang betul. kertas majalah ). Murid mempamer dan men/eritakan karya sendiri dan dan bahan yang rakan berpandukan bahasa seni isual. sesuai ).).1 ).)."

"1

Bidang : Menggambar (M$ntaj) -ema : Objek Buatan Manusia -ajuk : Suasana di :alan +aya

Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN dapat : PE 1.1.1 'nsur Seni ! 1.1.1.1 1.1.1." 1. Memahami dan menyatakan 1.1." *rinsip +ekaan ! 1.1.".1 1.1."." bahasa seni isual dalam gambar Suasana di :alan +aya AKS 1.".1 Media ! 1.".1.1 1.".1." menggunakan teknik m$ntaj. 1."." *r$ses dan -eknik ! 1.".".1 ! m!n"a# ". Mengetahui dan mengenal jenis! jenis media# pr$ses serta EK teknik dalam penghasilan gambar Suasana di :alan +aya. APS AKTIVITI 1. .uru menunjukkan /$nt$h karya. ". .uru meminta murid memaparkan gambar kenderaan# jalan raya# dan gambar yang sesuai menggunakan k$mputer guru. (. .uru bers$al ja0ab tentang bahasa seni isual yang terdapat dalam gambar . ). .uru menunjukkan /ara membuat gambar teknik m$ntaj. 1. Murid mener$ka media dan pr$ses serta teknik dalam penghasilan gambar Suasana di :alan +aya. 2. Murid melakukan pr$ses a0al dalam penghasilan gambar teknik M$ntaj.

EMK 3eusaha0anan# (E31!E31)# -M3 3reati iti# in$ asi# 4an 5ilai Murni Ba$an Ban%" Be&a!a' 1.6$nt$h M$ntaj# gambar kereta# gambar jalan raya ".Media : gunting# kertas lukisan#gam# kertas majalah dan surat khabar.

12

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN DSV TAHUN 3 2013 JU DSV JOHOR

"2

Bidang : Menggambar (M$ntaj) -ema : Objek Buatan Manusia -ajuk : Suasana di :alan +aya

Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN dapat : PE 1. Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni AKS isual# media#pr$ses dan teknik EK 1.(.1 1.(." 1.(.( dengan betul. APS 1.).1 1.)." ". Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan AKTIVITI berpandukan bahasa seni isual. 1. .uru mengimbas kembali pembelajaran pada minggu lepas. ". .uru meminta murid memaparkan gambar kenderaan# jalan raya# dan gambar yang sesuai menggunakan k$mputer guru. (. Murid menghasilkan gambar Suasana di :alan +aya dengan mengaplikasikan bahasa seni isual# media# pr$ses dan teknik yang betul. ). Murid mempamer serta men/eritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni isual.

EMK 3eusaha0anan# (E31!E31)# -M3 3reati iti# in$ asi# 4an 5ilai Murni Ba$an Ban%" Be&a!a' 1.6$nt$h M$ntaj# gambar kereta# gambar jalan raya ".Media : gunting# kertas lukisan#gam# kertas majalah dan surat khabar.

"9

Bidang : $%m&'a" (!)a* +an R%*aan ,(a-an. Tema : O&#%* &'a"an $an'/0a ,)%ny'*an /')a" *1a&a). Tajuk : C!)a* $!"02 R%ny'*an S')a" 31a&a) ,'n"'* (!)a* /am-'4 1a+0a1.

Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN dapat : PE ".1.1 'nsur Seni ! ".1.1.1 ".1.1." ".1.1.( 1. Memahami dan menyatakan ".1." *rinsip +ekaan ! ".1.".1 ".1."." bahasa seni isual yang ada pada /$rak menggunakan AKS ".".1 Media ! ".".1.1 ".".1." teknik /apan. *r$ses dan teknik ! ".".".1 ! /apan ". Mengetahui dan mengenal media# teknik serta pr$ses EK dalam penghasilan /$rak teknik /apan. APS AKTIVITI 1. ". (. ). 1. 2. .uru menunjukkan /$nt$h karya. .uru meminta murid memaparkan/$nt$h /$rak menggunakan teknik /apan dan /$nt$h kertas hadiah menggunakan k$mputer guru. .uru bers$alja0ab tentang bahasa seni isual pada /$nt$h karya. .uru menunjukkan /ara!/ara menghasilkan /$rak teknik /apan. Murid mener$ka media# pr$ses dan teknik yang digunakan untuk hasilkan /apan. Murid melakukan pr$ses a0al dalam penghasilan /$rak /apan.

EMK 3eusaha0anan# (E31!E31)# -M3 3reati iti# in$ asi# 4an 5ilai Murni Ba$an Ban%" Be&a!a' 1.6$nt$h: 8asil karya ".Media :3ertas lukisan#/at air# berus lukisan#palet# dan surat khabar.

13

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN DSV TAHUN 3 2013 JU DSV JOHOR

";

Bidang : $%m&'a" (!)a* +an R%*aan ,(a-an. Tema : O&#%* &'a"an $an'/0a ,)%ny'*an /')a" *1a&a). Tajuk : C!)a* $!"02 R%ny'*an S')a" 31a&a) ,'n"'* (!)a* *%)"a/ +0n+0n5.

Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN dapat : PE 1. Menghasilan /$rak teknik /apan dengan mengaplikasikan AKS bahasa seni isual# media# pr$ses serta teknik dengan EK ".(.1 ".(." ".(.( betul. APS ".).1 ".)." ". Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan AKTIVITI berpandukan bahasa seni isual. 1. .uru mengimbas kembali akti iti pembelajaran minggu lepas. ". .uru meminta murid memaparkan /$nt$h /apan menggunakan k$mputer guru. (. Murid menghasilkan /$rak sampul hadiah dengan teknik /apan. ). Murid mempamer dan men/eritakan karya seni dan rakan berpandukan bahasa seni isual.

EMK 3eusaha0anan# (E31!E31)# -M3 3reati iti# in$ asi# 4an 5ilai Murni Ba$an Ban%" Be&a!a' 1.6$nt$h: 8asil karya ".Media :3ertas lukisan#/at air# berus lukisan#palet# dan surat khabar.

"<

Bidang Membentuk dan Membuat Binaan. ( M$bail ) Tema Objek Buatan manusia Ta!"# Lampu 8iasan

Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN dapat : PE (.1.1 'nsur Seni ! (.1.1.1 (.1.1." 1.Memahami dan menyatakan (.1." *rinsip +ekaan ! (.1.".1 (.1."." bahasa seni isual yang ada pada AKS (.".1 Media ! (.".1.1 (.".1." m$bail. (."." *r$ses , -eknik ! m$bail ".Mengetahui dan mengenal jenis! EK jenis media# pr$ses dan teknik dalam penghasilan m$bail. APS

EMK 3eusaha0anan# (E31!E31)# -M3 3reati iti# in$ asi# 4an 5ilai Murni

Ba$an Ban%" Be&a!a' 1. 6$nt$h m$bail. ". Media : gunting# gam p$listerin# AKTIVITI tali# benang# da0ai kasar# 1. .uru menunjukkan /$nt$h karya m$bail. plastik ". .uru meminta murid memaparkan gambar m$bail ber0arna melalui k$mputer guru. (plastik (. .uru bers$al ja0ab berkenaan bahasa seni isual yang pembungkus terdapat dalam karya m$bail. hamper) ). .uru menunjuk /ara menghasilkan m$bail. 1. Murid mener$ka media serta pr$ses dan teknik dalam penghasilan karya. 2. Murid melakukan pr$ses a0al dalam penghasilan m$bail.

(=

Bidang

Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN

EMK

14

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN DSV TAHUN 3 2013 JU DSV JOHOR

Membentuk dan Membuat Binaan. ( M$bail ) Tema Objek Buatan manusia Ta!"# Lampu 8iasan

dapat : PE 1. Mengaplikasikan bahasa seni isual# media serta pr$ses dan AKS teknik dalam penghasilan m$bail. EK

3eusaha0anan# (E31!E31)# -M3 3reati iti# in$ asi# 4an 5ilai Murni (.(.1 (.(." (.)." (.(.( Ba$an Ban%" Be&a!a' 1. 6$nt$h m$bail. ". Media : gunting# gam p$listerin# tali# benang# da0ai kasar# plastik ber0arna (plastik pembungkus hamper)

". Membuat apresiasi APS (.).1 berpandukan bahasa seni isual yang telah dipelajari. AKTIVITI

1. .uru mengimbas kembali pelajaran lepas. ". .uru meminta murid memaparkan /$nt$h karya menggunakan k$mputer guru. (. Murid menghasilkan m$bail %Lampu 8iasan& ). Murid mempamer dan men/eritakan karya sendiri dan rakan berdasarkan bahasa seni isual.

(1

Bidang Menggambar (Lukisan) Tema Objek Buatan Manusia Ta!"# 3asut 3esayanganku

Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN dapat : PE 1.1.1 'nsur Seni ! 1.1.1.1 1.1.1." 1.1.1.( 1. Memahami dan menyatakan 1.1.1.) bahasa seni isual dalam karya 1.1." *rinsip +ekaan ! 1.1.".1 1.1."." lukisan . AKS 1.".1 Media ! 1.".1.1 1.".1." ". Mengetahui dan mengenal jenis! *r$ses dan -eknik ! 1.".".1 jenis media# pr$ses serta ! lukisan teknik dalam penghasilan lukisan %3asut 3esayanganku&. EK APS AKTIVITI 1. .uru menunjukkan /$nt$h karya . ". .uru meminta murid memaparkan gambar kasut menggunakan k$mputer guru. (. .uru bers$al ja0ab tentang bahasa seni isual yang terdapat dalam gambar dan /$nt$h karya. ). .uru menunjukkan /ara melakar dan me0arna gambar kasut. 1. Murid mener$ka media dan pr$ses serta teknik dalam penghasilan lukisan. 2. Murid melakukan pr$ses a0al dalam penghasilan lukisan.

EMK 3eusaha0anan# (E31!E31)# -M3 3reati iti# in$ asi# 4an 5ilai Murni Ba$an Ban%" Be&a!a' 1.6$nt$h Lukisan# 6$nt$h gambar ".Media: 3ertas lukisan *ensel 0arna

15

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN DSV TAHUN 3 2013 JU DSV JOHOR

("

Bidang Menggambar (Lukisan) Tema Objek Buatan Manusia Ta!"# 3asut 3esayanganku

Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK dapat : 3eusaha0anan# PE (E31!E31)# -M3 1. Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni AKS 3reati iti# in$ asi# isual# 4an 5ilai Murni media#pr$ses dan teknik EK 1.(.1 1.(." 1.(.( dengan betul. APS 1.).1 1.)." Ba$an Ban%" ". Membuat apresiasi terhadap Be&a!a' karya sendiri dan rakan 1.6$nt$h Lukisan# berpandukan bahasa seni isualAKTIVITI 6$nt$h gambar 1. .uru mengimbas kembali pembelajaran pada minggu lepas. ".Media: ". .uru meminta murid memaparkan gambar kasut 3ertas lukisan menggunakan k$mputer guru. *ensel 0arna (. Murid menghasilkan lukisan gambar kasut ). Murid mempamer serta men/eritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni isual

((

Bidang Membuat 6$rak dan +ekaan (+enjisan dan per/ikan)

Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK dapat : 3eusaha0anan# PE ".1.1 'nsur Seni ! ".1.1.1 ".1.1." (E31!E31)# -M3 1. Memahami dan menyatakan ".1." *rinsip +ekaan ! ".1.".1 ".1."." bahasa seni isual yang ada 3reati iti# in$ asi# pada /$rak menggunakan AKS ".".1 Media ! ".".1.1 ".".1." 4an 5ilai Murni Tema teknik renjisan dan per/ikan. "."." *r$ses dan -eknik ! ".".".1 Alam Semula :adi ! R%n#0/an +an -%)(0*an Ba$an Ban%" ". Mengetahui dan mengenal EK Be&a!a' Ta!"# media# teknik serta pr$ses 1. 6$nt$h hasil 6$rak M$ti7 4aun dalam penghasilan /$rak APS karya (untuk hiasan teknik renjisan dan per/ikan. ". Media : daun# telap?bekas kuih) AKTIVITI kertas lukisan# berus lukisan# 1. .uru menunjukkan /$nt$h karya. palet# /at air ". .uru meminta murid memaparkan/$nt$h /$rak teknik atau /at p$ster# renjisan dan per/ikan menggunakan k$mputer guru. berus gigi # sikat (. .uru bers$alja0ab tentang bahasa seni isual pada dan telap /$nt$h karya. plastik. ). .uru menunjukkan /ara!/ara menghasilkan /$rak teknik renjisan dan per/ikan. 1. Murid mener$ka media# pr$ses dan teknik yang digunakan untuk hasilkan renjisan dan per/ikan. 2. Murid melakukan pr$ses a0al dalam penghasilan /$rak teknik renjisan dan per/ikan.

()

Bidang Membuat 6$rak dan +ekaan (+enjisan dan per/ikan)

Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN dapat : PE 1. Menghasilan /$rak teknik renjisan dan per/ikan dengan AKS

EMK 3eusaha0anan# (E31!E31)# -M3 3reati iti# in$ asi#

16

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN DSV TAHUN 3 2013 JU DSV JOHOR

Tema Alam Semula :adi Ta!"# 6$rak M$ti7 4aun (untuk hiasan telap?bekas kuih)

mengaplikasikan bahasa seni isual# media# pr$ses serta teknik dengan betul. ". Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni isual.

4an 5ilai Murni EK APS ".(.1 ".).1 ".(." ".)." ".(.( Ba$an Ban%" Be&a!a' 1. 6$nt$h hasil AKTIVITI karya ". Media : daun# 1. .uru mengimbas kembali akti iti pembelajaran minggu kertas lukisan# lepas. berus lukisan# ". .uru meminta murid memaparkan /$nt$h /$rak teknik palet# /at air renjisan dan per/ikan menggunakan k$mputer guru. atau /at p$ster# (. Murid menghasilkan /$rak m$ti7 daun untuk bekas kuih berus gigi # sikat dengan menggunakan teknik renjisan dan per/ikan. dan telap ). Murid mempamer dan men/eritakan karya seni dan plastik. rakan berpandukan bahasa seni isual.

(1

Bidang Menggambar (3$laj) Tema Objek Buatan Manusia Ta!"# Set *inggan Mangkuk

Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN dapat : PE 1.1.1 'nsur Seni ! 1.1.1.1 1.1.1." 1.1.1.( 1. Memahami dan menyatakan 1.1." *rinsip +ekaan ! 1.1.".1 1.1."." bahasa seni isual dalam gambar & Set *inggan Mangkuk& AKS 1.".1 Media ! 1.".1.1 1.".1." menggunakan teknik k$laj. 1."." *r$ses dan -eknik ! 1.".".1 ! *!4a# ". Mengetahui dan mengenal jenis! jenis media# pr$ses serta EK teknik dalam penghasilan gambar. APS AKTIVITI 1. .uru menunjukkan /$nt$h karya. ". .uru meminta murid memaparkan gambar pinggan# mangkuk# /a0an# sudip dan lain!lain menggunakan k$mputer guru. (. .uru bers$al ja0ab tentang bahasa seni isual yang terdapat dalam gambar . ). .uru menunjukkan /ara melakar dan me0arna gambar.. 1. Murid mener$ka media dan pr$ses serta teknik dalam penghasilan gambar. 2. Murid melakukan pr$ses a0al dalam penghasilan k$laj Set *inggan Mangkuk.

EMK 3eusaha0anan# (E31!E31)# -M3 3reati iti# in$ asi# 4an 5ilai Murni Ba$an Ban%" Be&a!a' 1.6$nt$h 3$laj# gambar pinggan# /a0an# mangkuk# sudip dan lain!lain ".Media : kertas lukisan#gam# kertas 0arna# kertas majalah# tali dan bahan! bahan lain yang sesuai.

(2

Bidang Menggambar (3$laj) Tema Objek Buatan Manusia

Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN dapat : PE 1. Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni AKS isual# media#pr$ses dan teknik EK 1.(.1 1.(." 1.(.( dengan betul.

EMK 3eusaha0anan# (E31!E31)# -M3 3reati iti# in$ asi# 4an 5ilai Murni Ba$an Ban%"

17

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN DSV TAHUN 3 2013 JU DSV JOHOR

Ta!"# Set *inggan Mangkuk

APS 1.).1 1.)." Be&a!a' ". Membuat apresiasi terhadap 1.6$nt$h 3$laj# karya sendiri dan rakan AKTIVITI gambar berpandukan bahasa seni isual pinggan# /a0an# 1. .uru mengimbas kembali pembelajaran pada minggu mangkuk# sudip lepas. dan lain!lain ". .uru meminta murid memaparkan gambar Set ".Media : kertas *inggan Mangkuk menggunakan k$mputer guru. lukisan#gam# (. Murid menghasilkan gambar dengan mengaplikasikan kertas 0arna# bahasa seni isual# media# pr$ses dan teknik yang kertas majalah# betul. tali dan bahan! ). Murid mempamer serta men/eritakan karya sendiri bahan lain yang dan rakan berpandukan bahasa seni isual. sesuai.

(9

Bidang Pada akhir pembelajaran murid Membentuk dan dapat : Membuat Binaan. ( -$peng Serkup ) 1.Memahami dan menyatakan bahasa seni isual yang ada Tema pada Objek Buatan t$peng serkup. Manusia ".Mengetahui dan mengenal jenis! Ta!"# jenis media# pr$ses dan teknik Muka 3enderaan dalam penghasilan t$peng serkup.

STANDARD PEMBELAJARAN PE AKS EK (.1.1 'nsur Seni ! (.1.1.1 (.1.1." (.1." *rinsip +ekaan ! (.1.".1 (.".1 Media ! (.".1.1 (."." *r$ses , teknik (.".1." (.1.1.(

EMK 3eusaha0anan# (E31!E31)# -M3 3reati iti# in$ asi# 4an 5ilai Murni

Ba$an Ban%" Be&a!a' 1) 6$nt$h t$peng APS Serkup# gambar AKTIVITI muka bas# l$ri# kereta# kereta 1. .uru menunjukkan /$nt$h karya t$peng serkup. api. ". .uru meminta murid memaparkan gambar muka ".Media : kenderaan melalui k$mputer guru. .unting# (. .uru bers$al ja0ab berkenaan bahasa seni isual yang kad manila# terdapat dalam karya t$peng serkup. kray$n# pensel ). .uru menunjuk /ara menghasilkan t$peng serkup. 0arna# gam# 1. Murid mener$ka media serta pr$ses dan teknik dalam dan bahan penghasilan karya. hiasan yang 2. Murid melakukan pr$ses a0al dalam penghasilan sesuai. t$peng serkup.

(;

Bidang Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN Membentuk dan dapat : Membuat Binaan. PE ( -$peng Serkup ) 1. Mengaplikasikan bahasa seni isual# media serta pr$ses dan AKS Tema teknik dalam penghasilan Objek Buatan t$peng serkup. EK (.(.1 (.(." (.(.( Manusia ". Membuat apresiasi APS (.).1 (.)." Ta!"# berpandukan bahasa seni isual Muka 3enderaan yang telah dipelajari. AKTIVITI

EMK 3eusaha0anan# (E31!E31)# -M3 3reati iti# in$ asi# 4an 5ilai Murni Ba$an Ban%" Be&a!a' 1) 6$nt$h t$peng Serkup#

18

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN DSV TAHUN 3 2013 JU DSV JOHOR

1. .uru mengimbas kembali pelajaran lepas. ". .uru meminta murid memaparkan /$nt$h karya dan /$nt$h gambar muka kenderaan menggunakan k$mputer guru. (. Murid menghasilkan t$peng serkup ). Murid mempamer dan men/eritakan karya sendiri dan rakan berdasarkan bahasa seni isual.

gambar muka bas# l$ri# kereta# kereta api. ".Media : .unting# kad manila# kray$n# pensel 0arna# gam# dan bahan hiasan yang sesuai.

Anda mungkin juga menyukai