Anda di halaman 1dari 20

BERIMAN KEPADA HARI KIAMAT UNIT 1 KEMATIAN DAN ALAM BARZAH Erti mati Perpisahan ruh daripada jasad

d Erti ajal- Berakhirnya tempoh kehidupan seseorang ALAM BARZAH Dari segi bahasa Bermaksud pemisah Dari segi istilah Suatu kehidupan antara dunia dan akhirat.Juga alam bagi orang mati sementara menunggu Hari Kebangkitan semula pada Hari Kiamat. Hukum beriman dengan Alam Barzah Setiap muslim ajib beriman dengan alam bar!ah Bekalan menghada i ma!i ". Bertaubat dan beristigh#ar $. %elaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan&ya. '. Berbuat kebaikkan dan berkasih sayang sesama manusia. (. %elaksanakan amar makru# dan nahi munkar dalam masyarakat. ). %emberikan sumbangan ke arah kemajuan negara *slam PERBANDIN"AN ANTARA KUBUR #RAN" BERIMAN DAN #RAN" KA$IR Kubur orang yang beriman ". Kuburnya luas dan lapang $. Kuburnya ber,ahaya '. Kuburnya berbau angi (. -asa sekejap berada di alam kubur Kubur orang ka#ir + orang #asik ". Kuburnya disempitkan sehingga bertemu tulang rusuk $. Kuburnya gelap gelita '. Kuburnya berbau busuk (. -asa lama berada dia alam bar!akh ). .ubuhnya digigit binatang-binatang berbisa.

%ebab erlu ber&edia menghada i kema!ian dan alam barzakh ". %anusia tidak boleh kembali ke dunia $. Supaya nya a keluar dengan mudah ketika melalui malaikalmaut mengambil nya a. '. %udah menja ab soalan %unkar nakir (. Selamat daripada a!ab kubur ). Selamat daripada a!ab api neraka

- "-

Hikma! menginga!i ma!i dan alam barzakh /. *ndi0idu ". *sti1amah dalam ibadat dan bersi#at !uhud $. %endorong diri melakukan amalan soleh B. %asyarakat ". %en,egah kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat $. 2iarah men!iarahi serta membantu meringankan beban kematian 3. &egara ". Bebas daripada menyalahgunakan kuasa $. &egara bertambah stabil dan maju ERTI KIAMAT Dari segi bahasa - Bermaksud kebangkitan Dari segi *stilah Hari berlakunya kehan,uran seluruh alam dan diikuti dengan manusia dibangkitkan semula. DALIL 'A(IB PER)A*A KEPADA HARI KIAMAT

59) +
%aksudnya4 5 Sesungguhnya hari Kiamat pasti akan datang 6 tidak ada keraguan Padanya 6 akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman 5 7 surah al-8ha#ir ayat )9: Bahagian Kiama! ". Kiamat Sughra 7 ke,il : Kematian seseorang $. Kiamat Kubra 7 besar : Kemusnahan dan kehan,uran seluruh alam

-$Nama,nama Hari Kiama! Dalam al-;ur<an /llah S=. juga menggunakan nama-nama lain bagi kiamat./ntaranya *alah seperti berikut>>&ama-nama lain bagi Kiamat ". ?aumul Hisab $. ?aumul Ja!a< '. ?aumut .anad (. ?aumul @asl ). ?aumud Diin A. ?aumun &usyur B. ?aumul =a1i<ah C. yaumur -aji#ah 9. ?aumt .aammah "D.?aumul Hasyar "".?aumul 8haasiah "$.?aumul =a<iid "'.?aumul Haa11ah "(.?aumul ;ari<ah ").?aumul 2al!alah "A. ?aumul Ba<ath maksudnya Hari perhitungan Hari pembalasan Hari panggil memanggil Hari keputusan Hari pembalasan Hari kembali Hari yang mesti berlaku Hari 8empa Hari Ben,ana Hari perhimpunan Hari Pengsan Hari an,aman Hari peristi a besar Hari yang menggemparkan Hari Kegon,anganE gegaran Hari kebangkitan

Tanda,!anda kiama! .idak seorang pun dapat mengetahui aktu berlakunya kiamat/llah S=. merahsiakan masa akan berlakunya kiamat agar manusia sentiasa ber aspada dan bersiap sedia menghadapinya. =alaupun kita tidak mengetahui bila berlaku kiamat tetapi -asulullah S/= telah menjelaskan kepada kita tanda-tanda sebelum berlakunya kiamat.*a terbahagi kepada dua iaitu tanda-tanda Ke,il dan tanda-tanda besar Tanda,!anda kiama! Tanda,!anda ke-il ".Segala urusan agama ditadbir oleh orang yang bukan ahlinya $./nak derhaka kepada ibu bapa '. Banyak berlaku pergaduhan dan peperangan (. %anusia berlumbalumba membina bangunan tinggi ).Banyak berlaku gempa bumi dan ben,ana alam A.=anita berkelakuan dan berpakaian menyerupai lelaki dan sebaliknya B.%aksiat berleluasa C.=anita lebih ramai dr lelaki 9.Bermuamalat dengan riba "D.-amai anita lebih selesa mendedahkan aurat "".%asa semakin singkat

Tanda,!anda be&ar ".Hilang tulisan al-;ur<an daripada musha# $. %un,ulnya imam %ahadi untuk menegakkan Syariat '. Keluar Dajjal merosakkan agama (. .urunnya &abi *sa a.s ). Keluarnya ?akjuj dan %akjuj A. Keluar Daabbatul /rdh 7binatang perosak bumi: B. .erbit matahari dari u#uk barat C. Keluar Dukhan7asap .ebal: 9. 8empa bumi di timur6barat6 dan semenanjung /rab "D /pi besar yang menghalau manusia menuju ke Pdg %ahsyar./pi itu bermula Dari arah negeri ?aman

"AMBARAN KE(ADIAN KIAMAT DI DALAM AL,.UR/AN ". /pabila langit terbelah dan bumi diratakan $. /pabila bintang-bintang jatuh berserakan 6 lautan dijadikan meluap dan kubur-kubur dibongkarkan. '. /pabila matahari digulung 6 gunung ganang dihan,urkan 6 unta-unta bunting ditingalkan 6 binatang-binatang liar dikumpulkan dan lautan dipanaskan. ERTI PAHALA 8anjaran baik yang disediakan oleh /llah S=. untuk hamba-bamba&ya yang mematuhi Perintah&ya. LAN"KAH,LAN"KAH MENIN"KATKAN PAHALA ". %elakukan amalan dengan ikhlas semata-mata kerana /llah $. Bersungguh-sungguh mendalami ilmu Syari<ah '. Berilti!am dalam melakukan kebaikkan se,ara bersungguh-sunguh (. Berusaha memastikan setiap kebaikkan yang dilakukan berkualiti ). %enghadiri majlis-majlis ilmu A. Berdamping dengan teman-teman yang ,inta dan suka melakukan kebaikkan B. Berjihad menegakkan syari<at *slam HIKMAT "AN(ARAN PAHALA ". Pendorong kepada rahmat dan kasih sayang /llah $. Sebagai dorongan dan moti0asi untuk melakukan kabaikkan '. %elahirkan indi0idu yang baik 6 ber#ikiran positi# (. %elahirkan masyarakat yang bertak a kepada /llah S=. ). %enjamin keharmonian dan kesejahteraan indi0idu6 masyarakat dan negara. ERTI D#%A Balasan buruk yang dijanjikan oleh /llah S=. kepada hamba&ya yang tidak mematuhi perintah atau melanggar larangan&ya.

-(-

PEMBAHA"IAN D#%A BAHA"IAN Dosa besar PEN"ERTIAN Perbuatan maksiat yang ditentukan hukuman di dunia oleh al-;ur<an atau Hadis diberi amaran a!ab di /khirat Perbuatan maksiat yang ditentukan hukuman di dunia )#NT#H ".Ber!ina $. %emberi atau menerima rasuah '. salah guna dadah ". .idak mengurus diri $. Buang sampah di tempat a am '. Fakukan perkara yang tidak ber#aedah

Dosa ke,il

LAN"KAH,LAN"KAH MEN(AUHI D#%A ". %emperbanyakkan amalan sunat bagi mendekatkan diri kepada /llah S=. $. %endalami ilmu agama dan menghayati ilmu agama '. %endampingi ulama atau orang-orang berilmu (. Sentiasa melakukan kebajikan dan beribadat ). %eninggalkan kejahatan dan kemungkaran serta menunjukkan sikap tidak menyukainya A. %engelakkan diri daripada bergaul dengan orang yang melakukan kejahatan B. %enjauhi tempat-tempat maksiat yang boleh mendorong melakukan dosa )ARA,)ARA MEN"HAPU%KAN D#%A D#%A BE%AR ". Bertaubat $. -ela menjalani hukuman apabila dihadapkan ke mahkamah dengan hukuman yang setimpal berdasarkan Syari<at '. %emperbanyakkan istigh#ar kepada /llah S=. D#%A KE)IL ". %elakukan kebajikan $. %enunaikan ibadat #ardhu '. %elakukan amalan-amalan sunat seperti bersedekah 6 ber uduk dan memba,a al-;ur<an (. %emperbanyakkan istgh#ar kepada /llah S=.

-)HIKMAT "AN(ARAN PAHALA DAN PEMBALA%AN D#%A HIKMAT "AN(ARAN PAHALA ". %emberi moti0asi kepada manusia supaya sentiasa beribadat dan melakukan kebaikkan $. Pendorong kepada rahmat dan kasih sayang /llah S=. ' .%embentuk akhlak terpuji dalam diri indi0idu (. %elahirkan masyarakat yang bertak a kepada /llah S=. ). Berlaku amar makru# dan &ahi %unkar dalam masyarakat HIKMAT PEMBALA%AN D#%A ". Gntuk keadilan semua pihak $. Sebagai ingatan kepada orang yang tidak melakukan dosa '. %embersihkan diri orang yang beriman daripada dosa sebelum dimasukkan ke syurga (. %enjaga kepentingan 6 maruah dan perpaduan dalam masyarakat ). %enguji keimanan dan ketak aan seseorang hamba.

HIKMAT ALLAH MEN"ADAKAN HARI KIAMAT ". Diberi pengadilan terhadap perbuatan baik atau jahat $. Supaya manusia menghitung diri sebelum mereka dihitung pada hari kiamat '. Kehidupan manusia mempunyai matlamat untuk kebahagiaan yang abadi (. Berilti!am dalam melaksanakan ketaatan ). Segera bertaubat kepada /llah S=. A. %elahirkan masyarakat yang beriman dan negara yang berpandukan syari<at *slam PERKARA,PERKARA %AM/I**AT /s-Sam<iyyat ialah perkara ghaib yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar tetapi boleh diketahui dan di#ahami dengan mendalam melalui kajian daripada kitab su,i al-;ur<an./ntara yang terkandung di dalam as-Sam<iyyat ialah>". /lam bar!ah $. Padang mahsyar '. asy-Sya#a<at (. al-Hisab ). al-%i!an A. as-Sirat B. Syurga C. &eraka 9.al-Kausar "D.al-Harasy "".al-Haudh

-AAL,MAH%*AR Dari segi bahasa > bermaksud tempat berhimpun Dari segi istilah > .empat perhimpunan seluruh makhluk di akhirat setelah dibangkitkan selepas dihidupkan semula.%anusia akan dihimpunkan di %ahsyar untuk pengenalan di hisab amalan mereka. KEADAAN DI MAH%*AR Ketika di %ahsyar manusia terbahagi kepada dua golongan iaitu>".8olongan anbia< 6 aulia< dan golongan yang beriman dan beramal soleh - golongan ini tidak mengalami sebarang kesusahan dan kesengsaraan di %ahsyar.%ereka berada dalam keadaan selesa dan tenang. $. 8olongan ka#ir 6 muna#ik 6 #asik 6 dan banyak melakukan maksiat - mereka berada dalam keadaan ,emas 6 gelisah dan menanggung pelbagai penderitaan sementara menuggu perbi,araan./da yang berasa panas seolah-olah matahari berada sejengkal di atas kepala atau lebih dahsyat daripada itu A%,%*A$AAT Dari segi bahasa > bermaksud permohonan meminta sesuatu kebaikkan untuk orang lain Dari segi istilah > Permohonan kepada /llah oleh /nbia< dan solihin untuk umat dan orang orang yang dii!inkan mendapat sya#aat Sya#aat terbahagi kepada dua iaitu>". Sya#aat HG!ma E Kubra E Besar dikurniakan /llah kepada &abi %uhammad sa iatu sya#aat menyegera dan memper,epatkan Hisab Eper bi,araan di Padang %ahsyar $.Sya#aat Sughra E ke,il - juga dikurniakan oleh /llah kepada &abi %uhammad sa iaitu>"- %emasukkan orang soleh ke dalam Syurga tanpa hisab $- %enaikkan darjat seseorang di dalam Syurga '- %embebaskan orang beriman daripada api neraka (- %engeluarkan orang beriman yang melakukan maksiat dari neraka dan dimasukkan ke dalam Syurga )- %enentukan golongan yang sama berat timbangan pahala dan dosa dimasukkan ke syurga

-BPEMBERI,PEMBERI %*A$AAT ". -asul $. &abi '. %alaikat (. Sahabat &abi ). /ulia 7 ali- ali : A. %ukmin yang dii!inkan /llah S=t B. Glamak C. Syuhada 9 Kanak-kanak yang mati sebelum baligh "D *buE bapa "#L#N"AN *AN" LA*AK MENERIMA %*A$AAT ". Irang yang mela!imkan diri memba,a al-;ur<an $. Irang yang sentiasa bersela at kepada -asulullah S/= '. Irang yang men!iarahi -asulullah S/= semasa junjungan masih hidup atau men!iarahi ma1am baginda setelah baginda a#at (. Irang yang berdamping dengan para Glamak ). Irang yang mati syahid HIKMAH AL,MAH%*AR DAN %*A$AAT AL,MAH%*AR ". %endorong seseorang itu menunaikan tanggungja ab seperti yang diperintaholeh /llah S=. $. ?akin terhadap keadilan /llah S=t '. Sentiasa muhasabah diri dan memperbaikki kelemahan yang ada (. ?akin baha a amalan soleh boleh menyelamatkan seseorang daripada kesengsaraan di %ahsyar A%,%*AA$AAT ". %endorong kasih dan ,inta akan -asulullah S/= dengan membanyakkan sela at serta men,ontohi akhlak baginda $. %emuliakan para Glamak '. %embuktikan kasih sayang &abi dan dan rahmat /llah kepada manusia (. %embuktikan manusia memerlukan pertolongan

AL,HI%AB /l- Hisab ialah kiraan E perhitungan amalan manusia di-dunia samada baik atau jahat ke,il atau besar.al-Hisab dilaksanakan di %ahsyar sebelum ditentukan hukuman samada masuk Syurga atau neraka.Irang yang dihisab amalannya dengan teliti adalah mereka yang banyak melakukan kesalahan di dunia 6 manakala orang yang beriman dan beramal soleh dihisab dengan mudah dan ,epat

-CDALIL A.LI TENTAN" HI%AB %anusia perlu membuat pertimbangan sendiri tentang amalan-amalan baik dan buruk mereka Sebelum sampai masa di hisab oleh /llah S=. PR#%E% PELAK%ANAAN AL,HI%AB /llah S=. menjalankan proses a-Hisab dengan penuh keadilan.Proses al-Hisab tersebut dijalankan seperti berikut>". /llah S=. akan menghitung semua amalan yang dilakukan oleh manusia samada ke,il atau besar dan tidak ada sesuatu yang dapat disembunyikan daripada perhitungan. $. Semua amalan yang dilakukan akan ditayangkan semula pada hari akhirat ke,uali dosa yang telah diampunkan oleh /llahS=. '. Setiap manusia akan diberi buku ,atatan amalan yang ditulis oleh malaikat -a1ib dan H/tid sebagai bukti terhadap amalan baik atau jahat (. .erdapat orang yang dihisab dengan ,ara mudah dan terdapat orang yang dihisab dengan ,ara yang susah ). Irang mukmin yang menyembunyikan keaiban saudaranya di dunia 6 /llah S=. akan menyembunyikan keaibannya di akhirat HIKMAT ALLAH MEN"ADAKAN AL,HI%AB ". Supaya manusia ber aspada melakukan sesuatu dalam kehidupan $. Supaya manusia takut melakukan dosa kerana semua perbuatan akan dihisab '. %enunjukkan keagungan dan kekuasaan /llah S=. (. %endorong manusia supaya menegakkan keadilan dan menjauhi ke!aliman ). %enggalakkan manusia melakukan kebaikkan untuk mendapat ganjaran daripada /llah S=. di dunia dan di /khirat %endorong manusia supaya .idak melakukan ke!aliman Supaya manusia tidak menyimpang daripada matlamat hidup

%elahirkan masyarakat yang sentiasa bersaing untuk melalakukan kejahatan. %emberi moti0asi ke arah melakukan amalan soleh

Ke en!ingan beriman dgn Al,Hi&ab

Melahirkan pemimpin yang menjalankan tugas dengan jujur ,amanah dan bersungguh

%embentuk masyarakat yang sanggup berjihad mempertahankan kesu,ian *slam

-9AL,MIZAN /F-%i!an ialah nera,a timbangan keadilan untuk menentukan seseorang itu akan masuk Ke syurga atau ke neraka.Pada hari akhirat semua amalan manusia akan dijelmakan dalam Bentuk jirim dan diletakkan di atas al-%i!an 6 timbangan yang menyeluruh 6tepat dan adil. KEPENTIN"AN BERIMAN KEPADA AL,MIZAN ". Beriman kepada al-%i!an juga termasuk dalam rukun iman7Per,aya kepada hari akhirat: *a merupakan perkara ghaib yang perlu diimani oleh setiap orang muslim $. .imbangan amalan baik atau sebaliknya adalah penting untuk menentukan kedudukan manusia di akhirat nanti '. %ereka yang berat timbangan amalan baiknya akan ditempatkan di syurga 6 manakala sesiapa yang ringan timbangan amalan kebaikkannya akan menerima balasan neraka.

Hikmah beriman ke ada al,Mizan

". %embuktikan keadilan /llah yang mutlak $. %endorong manusia melakukan amalan soleh '. %en,egah manusia daripada melakukan kejahatan (. %elahirkan manusia yang bersi#at adil dan tetap pendirian ). %embentuk si#at takut terhadap balasan buruk pada Hari Kiamat

PERBEZAAN DI ANTARA PERTIMBAN"AN DI DUNIA DEN"AN AL,MIZAN DI AKHIRAT PERTIMBAN"AN DI DUNIA ". Saksi-saksi terdiri daripada manusia yang melihat E terlibat di dalam kejadian yang dibi,arakan $. Pertuduhan diba,a berdasarkan laporan yang dibuat oleh pendak a '.-ayuan boleh dibuat setelah hukuman dijatuhkan (. .erbatas dan tidak terjamin ketepatannya ). .erdedah kepada pengaruh emosi dan diskriminasi A. Boleh berubah-ubah AL,MIZAN DI AKHIRAT ". Saksi-saksi terdiri daripada anggota badan sendiri $. Pertuduhan dibuat berpandukan ,atatan -o1ib dan H/tid '. Sya#aat hanya diberi kepada orang yang beramal soleh (. %enyeluruh 6 adil dan telus ). Dilaksanakan tanpa dipengaruhi emosi atau diskriminasi A..etap dan tegas

-"D-

A&,%ira! Dari segi bahasa>- bermaksud jalan Dari segi istilah >- ialah titian yang merentang di atas neraka menuju ke Syurga Sabda -asulullah sa >-


( %aksudnya>- Pada neraka jahannam itu ada satu titian yang lebih halus daripada -ambut dan lebih tajam daripada mata pedang. Keadaan manu&ia ke!ika meni!i !i!ian a&,%ira! ".Pergerakan orang yang beriman semasa melalui titian as-Sirat bergantung kepada amalan masing-masing ketika hidup di dunia>a: /da yang bergerak pantas seperti kilat b: /da yang bergerak seperti angin ,: /da yang bergerak seperti kuda yang berlari d: /da yang berjalan kaki e: /da yang merangkak #: /da yang mengesot $. Irang ku#ur kepada /llah mereka akan tergelin,ir ke dalam neraka semasa melalui titian as-Sirat Amalan &u a0a ber1a0a melin!a&i a&,%ira! a: *sti1amah melakukan kebaikkan seperti taat kepada ibibapa dan mematuhi peraturan sekolah b: %ematuhi hukum-hukum yang ditetapkan oleh /llah seperti solat6tidak minum arak dan tidak melakukan !ina ,: %emelihara diri supaya tidak tergelin,ir daripada manhaj /llah S=. seperti per,aya kepada -ukun *man dan melaksanakan -ukun *slam. Hikma! beriman ke ada a&,%ira! ". %eningkatkan ketak aan kepada /llah S=. $. %emberi kesedaran beramal salih semasa di dunia '. %emberi keinsa#an kepada manusia agar menjauhi larangan /llah S=. (.%emberi moti0asi kepada manusia berlumba-lumba kearah kebajikan ).%embuktikan kekuasaan dan keadilan /llah S=.

- "" -

Mak&ud %0urga Dalam Bahasa /rab disebut sebagai yang bererti sebuah taman yang indah dipenuhi dengan pelbagai nikmat keselesaan. %enurut syarak Syurga ialah suatu tempat yang dipenuhi dengan nikmat yang disediakan oleh /llah S=. untuk hamba-hamba&ya yang beriman dan beramal soleh selepas mereka dibangKitkan semula pada hari akhirat. Ke en!ingan beriman ke ada %0urga ". %elengkapkan rukun *man dan memastikan kesahihan a1idah $. %enggalakkan manusia melakukan kebaikkan '. %eyakinkan baha a kebaikkan akan diberikan ganjaran baik pada Hari /khirat

a-#irdaus &arus "alam !ama-nama "yurga &arul (huldi Ma*ama %min

$%dnin

%n-!a'im

a-Mak)a

Buk!i ke2u1udan %0urga ". .erdapat banyak ayat al-;ur<an dan Hadis yang menerangkan tentang syurga. 3ontohnya dalam al-;ur<an disebut disediakan syurga bagi orang yang bertak a

$.-asulullah sa pernah nelihat syurga dalam peristi a *srak dan %ikraj '.&abi /dan a.s dan Ha a pernah tinggal di Syurga (.Batu hajar as ad berasal dari Syurga )..erdapat para sahabat yang dijanjikan dengan syurga pada Hari /khirat ,ontohnya Sumayyah dan keluarganya.

- "$ -

Ke!inggian nikma! %0urga

/llah menyediakan segala kesenangan 6kesukaan dan kela!atan syurga untuk hambanya ?ang beriman dan bertak a./ntara nikmat-nikmat syurga ialah>-

Kata-kata aluan dan u,apan lunak yang diu,ap kepada penghuni Syurga

%ahligai yang indah daripada emas dan perak

Buminya daripada Perak dan air sungainya daripada susu6 madu6 arakdan air yg la!at

Pakaian dan persalinan terdiri daripada sutera dan perhiasan drpd Emas dan perak Bidadari jelita sentiasa menemani dan melayani penghuni syurga

%akanan yang la!at terhidang mengikut ,ita rasa penghuninya

.aman yg indah dan terBentang luas penuh dgn Pohon dan alunan irama ?ang sangat merdu Dapat melihat ajah /llah. inilah nikmat yang paling besar dikurniakan kepada penghuni syurga oleh /llah

Pelayan yg dipanggil =ildan terdiri drpd remaja lelaki sentiasa melayan penghuni syurga

Hikma! Allah men0ediakan %0urga +,Suopaya manusia patuh dan taat kepada /llah dan melakukan amalan soleh $. %engingatkan manusia baha a setiap pengorbanan didunia akan diberi ganjaran yang istime a di /khirat '. %enjadi bukti kebesaran dan rahmat terhadap hamba yang beriman dan beramal soleh (. %emberi kesedaran kepada manusia baha a nikmat dunia adalah sedikit 6 terlaku rendah nilainya dan tidak kekal

- "'

Neraka &eraka ialah !em a! bala&an &ik&a yang disediakan /llah S=. kepada 3rang ka4ir dan 3rang I&lam 0ang melakukan d3&a Nama,nama Neraka

Saqar Saiir

Jahannam Jahiim Lazhaa Hutomah

Hawiah

Buk!i ke2u1udan neraka "..erdapat banyak ayat al-;ur<an dan hadis yang men,eritakan tentang neraka .3ontohnya>disediakan neraka itu bagi orang ka#ir ! $.-asulullah pernah melihat neraka dalam peristi a *srak dan %ikraj '..entera bergajah yang dipimpin oleh /brahah telah dimusnahkan dengan batu HSijjil< yang didatangkan dari neraka (./pi yang digunakan pada hari ini membuktikan ke ujudan api neraka yang panas BD kali ganda ). Di dunia manusia membuat penjara untuk menghukum penjenayah.Sudah tentu di/khirat pula /llah yang %aha /dil menyediakan neraka untuk menghukum orang yang mengingkarinya Ke en!ingan beriman ke ada neraka ". %elengkapkan -ukun *man dan memastikan kebenaran /1idah $. %enghalang manusia melakukan maksiat '. %enambahkan keyakinan baha a setiap kejahatan akan diberikan balasan kejahatan Ke eri!an azab neraka "./pi neraka sangat panas dan boleh meleburkan segala yang dihumbankan kedalamnya. Kepanasannya semakin hari semakin bertambah.=arna api neraka hitam pekat kerana terlampau panas. $. =ajah penghuni neraka jahat dan hodoh kerana dibakar api.Kulit mereka digantikan dengan kulit baru apabila disambar api.Badan mereka dijadikan besar supaya bertambah a!ab. '. Penghuni neraka sentiasa dalam kesengsaraan6mereka juga tiada peluang bertaubat. mereka meraung kesakitan6mengherdik sesama sendiri6menyesal dan menangis sehingga keluar air mata darah serta berputus asa dan mmengharapkan mereka kembali menjadi

tanah. - "( (.%akanan penghuni neraka ialah buah HZa55um6daripada pohon yang berduri yang keluar dari dasar neraka 1ahim./pabila dimakan menjadi kotoran minyak yang mendidih didalam perut. Jika setitik daripadanya jatuh kebumi akan membinasakan seluruh kehidupan dunia ).%inuman penghuni neraka ialah air danur 7 /ir yang keluar daripada bangkai atau mayat yang busuk :6kotoran darah dan tanah penghuni neraka dan air panas yang menggelegak yang menghan,urkan isi perut A.Penghuni neraka dia!abkan dengan pelbagai bentuk siksaan.3ontohnya tangan mereka di belenggu ke leher6 dibelit dengan rantai yang panjang BD hasta dan dipatuk oleh binatang binatang yang amat berbisa seperti ular serta kalajengking Langkah menghindari amalan 0ang men1uru& ke neraka ". %enginsa#i keperitan a!ab api neraka $. Berdoa supaya /llah S=. memberikan kekuatan menghindari maksiat dan godaan syaitan '. %elaksanakan hukum-hukum berdasarkan Syariat *slam (. Segera beristigh#ar dan bertaubat apabla terlanjur melakukan dosa ). %endampingi orang alim Hikma! Allah %'T mengadakan Neraka ". Balasan untuk orang yang mengingkari ke ujudan /llah dan perintah&ya $. %enepati janji /llah yang disebutkan didalam kitab-kitab su,i '. Setiap dosa dan kesalahan yang terlepas hukuman di dunia tidak terlepas menerima hukuman /llah S=. (. %enunjukkan /llah S=. berkuasa melakukan apa sahaja yang dikehendakkinya ). %embuktikan keadilan mutlak /llah S=. pada Hari Kiamat Pengha0a!an Nilai ". Bera!am tidak akan melakukan kemungkaran dan dosa $. .akut dan gerun dengan a!ab /llah S=. '. Ber aspada dalam setiap tindakan

- ") -

PER%EDIAAN MEN"HADAPI HARI AKHIRAT

MAK%UD HARI AKHIRAT Hari /khirat ialah hari yang kekal abadi sesudah hari kiamat.*a merupakan alam yang baru yang di ujudkan oleh /llah S=. selepas kebangkitan semula manusia. Dalil 2u1udn0a Hari Akhira!

"# ," & +' *)( # %" & #$ ) 12 /0 . -" #! 112:


%aksudnya> 5 %ereka beriman kepada /llah S=. dan Hari /khirat 6 mereka menyuruh kepada yang makru# dan men,egah yang munkar dan bersegera mengerjakan pelbagai kebajikan 6 mereka itu termasuk orang yang soleh J 7 Surah /li-*mran ayat ""( : KEPENTIN"AN PER%EDIAN MEN"HADAPI HARI AKHIRAT ". Supaya manusia men,ukupkan bekalan untuk Hari /khirat $. Supaya manusia tidak tergolong dikalangan orang yang rugi '. /gar umat *slam mendapat ganjaran yang baik daripada /llah S=. (. Sebagai ingatan kepada manusia baha a segala amalannya di dunia akan mendapat pembalasan di /khirat

- "A -

$AKT#R,$AKT#R UNTUK MEN)APAI KE(A*AAN DI DUNIA DAN DI AKHIRAT

DUNIA ". *sti1amah dalam setiap pekerjaan yang baik. $. Bersungguh-sungguh dan rajin '. suka membantu orang lain (. Berakhlak dan berkeperibadian mulia

AKHIRAT ". Berpegang kepada akidah /hli Sunnah al Jama<ah $. %enyempurnakan ibadat-ibadat ajib dengan sebaik-baiknya '. %emperbanyakan amalan sunat (. %elaksanakan /mar %akru# &ahi %unkar dalam kehidupan

AMALAN %#LEH %EBA"AI BEKALAN /malan soleh yang dapat dijadikan bekalan menghadapi Hari akhirat adalah seperti berikut>AMALAN %#LEH %enuntut ilmu Berakhlak mulia Jihad Bersedekah %enjaga hubungan dengan /llah dan manusia AMAR MAKRU$ NAHI MUNKAR AMAR MAKRU$ ". %enjaga harta sekolah $. %ematuhi disiplin sekolah yg ditetapkan '. %enjaga kebersihan persekitaran sekolah NAHI MUNKAR ". %enasihati rakan yg ponteng sekolah $. melaporkan kepada guru jika berlaku per gaduhan dan peras ugut '. %en,egah perbuatan meniru dalam peperiksaan HURAIAN ATAU )#NT#H %enuntut ilmu yang bermana#aat serta menyampaikan ilmu kepada orang lain %embantu guru dan menjaga kebersihan sekolah Berjaya meningkatkan potensi diri serta berjaya mengatasi tipu daya 6 godaan na#su dan syaitan %emberi bantuan sama ada berbentuk kebendaan atau perkhidmatan. .aat kepada perintah /llah S=. dan berkasih saying sesama manusia

(. membantu guru dan rakan yang memerlukan bantuan

(. %enghindarkan diri daripada merokok dan melepak

, 17 , KE%AN BERIMAN KEPADA HARI AKHIRAT 18INDI9IDU a: %enunaikan ibadat dengan khusyuk dan mengharapkan keredhaan /llah S=.. b: Ber,akap dengan per,akapan yang baik dan bermana#aat ,: Bersikap adil terhadap diri sendiri. d: %elakukan amalan kebajikan :8 KELUAR"A a: Berkasih sayang dan hormat menghormati antara anggota keluarga b: %enunaikan hak sebagai anak6ibubapa dan sanak saudara ,: %e ujudkan suasana ibadat dalam rumahtangga seperti memba,a al-;ur<an 6 ber!ikir dan berpuasa sunat. d: %enampilkan rumahtangga yang bersih6 harmoni dan ,eria kerana mengamalkan sunnah -asulullah S/=. e: %embentuk institusi keluarga yang menjadi ,ontoh dalam masyarakat. ;8 KELUAR"A a: %asyarakat hidup dalam keadaan aman dan tenteram b: %e ujudkan masyarakat yang menyuruh kepada kebaikan dan men,egah kemungkaran ,: Bekerjasama dalam meningkatkan kualiti hidup d: %asyarakat yang tidak iri hati terhadap kejayaan orang lain )IRI,)IRI #RAN" *AN" BERIMAN KEPADA HARI AKHIRAT

IBADAT

%elakukan perkara yang bermana#aat dan menggunakan masa lapang 6 dan kesihatan untuk menambahkan amal ibadat dan kebajikan. %emakai pakaian yang menutup aurat 6 kemas 6 bersih dan sopan.

PAKAIAN

AKHLAK

%esra dan bersopan santun dengan ibubapa . guru6 rakan-rakan dan orang yang lebih tua.

ILMU

.ekun belajar dan memberi sumbangan ilmu serta mengajak orang lain melakukan kebaikan.

PERKHIDMATAN

%embuat peran,angan yang teliti untuk melaksanakan sesuatu tugas atau kerja.

- "C -

LAN"KAH,LAN"KAH MENIN"KATKAN IMAN KEPADA HARI AKHIRAT

< %enuntut ilmu supaya dapat mengenal /llah dan meyakini kebenaran janji /llah kepada orang yang beriman. K Ber!ikir dan bertahlil sama ada se,ara bersendirian atau dalam majlis !ikir. K Ber#ikir dan mengambil iktibar daripada ben,ana alam.

< %en!iarahi dan menunaikan solat jena!ah serta mengiringi jena!ah ke kubur. K %enyelidik dan mengkaji ayat al-;ur<an yang menerangkan peristi a Hari /khirat. K %engadakan program berunsur dak ah seperti #orum6,eramah dan bengkel bertemakan Hari /khirat.

, 1= ,