Anda di halaman 1dari 2

:: Ushul Isyrin ::

Dua Puluh Prinsip Pokok Imam Syahid Hasan Al Banna Dalam Memahami Islam
1. Islam adalah menyeluruh, mencakup semua bidang hidup; Islam adalah negara dan pemerin ah dan umma . Akhlak dan kekua an a au rahma dan keadilan. Penge ahuan dan undang!undang a au ilmu dan kehakiman. "ebendaan dan har a a au usaha dan kekayaan. #ihad dan dak$ah a au en ara dan %ikrah. Akidah yang lurus dan ibadah yang benar. &. Bagi seorang Muslim, Al!'uran dan hadi s adalah men(adi sumber un uk menge ahui hukum!hukum Islam. Al!'uran di%ahami menuru kaidah!kaidah bahasa Arab, dengan idak memperbera dan meringankan. Hadis pula di%ahami melalui peri$aya !peri$aya hadis yang dipercayai. ). Iman yang ulus, ibada yang benar dan mu(ahadah adalah cahaya dan kenikma an yang dicurahkan Allah ke dalam ha i siapa yang dikehendaki!*ya, manakala ilham, lin asan!lin asan ha i, kassya% +ke ersingkapan rahasia alam, dan mimpi bukanlah men(adi dalil kepada hukum!hukum syaria . Perkara! perkara ersebu hanya dapa di erima dengan syara perkara!perkara ersebu idak ber en angan dengan hukum dan dalil syaria . -. #ampi, men era, mengaku menge ahui perkara ghaib dan seumpamanya adalah kemungkaran yang $a(ib diperangi, kecuali (ampi!(ampi dari aya Al 'uran a au (ampi!(ampi yang di erima dari .asulullah +s.a.$,. /. Pendapa imam +ke ua, dan $akilnya dalam masalah yang idak ada dalilnya a au ada dalilnya e api dalil ersebu boleh di a%sirkan dengan penger ian lain +ragam in epre asi,, demikian (uga pendapa nya dalam masalah yang berkai an dengan maslaha umum, boleh di erima dan diamalkan sekiranya pendapa ersebu idak ber en angan dengan kaidah syaria . Pendapa ersebu boleh (adi berubah menuru si uasi, kondisi dan radisi. 0ang prinsip, ibadah i u diamalkan dengan kepasrahan ha i anpa memper imbangkan makna. Sedangkan dalam urusan selain ibadah +ada is iada , maka harus memper imbangkan maksud dan u(uannya. 1. Perka aan seseorang boleh di erima a au di olak, kecuali perka aan .asulullah +s.a.$, yang bersi%a maksum. Perka aan para salihin yang dahulu +sala%us sholih, harus ki a erima (ika bersesuaian dengan Al! 'uran dan hadi s. #ika idak, sesuai dengannya, maka Al 'uran dan hadi s lebih u ama un uk diiku i. *amun demikian, ki a idak boleh melon arkan kepada orang!orang 2oleh sebab sesua u yang diperselisihkan dengannya! ka a!ka a caci maki dan celaan, "i a serahkan sa(a kepada nia mereka dan mereka elah berlalu dengan amal!amalnya. 3. Seorang Islam yang ilmunya belum mencapai kemampuan dalam mena%siri hukum!hukum %uruk +cabang,, hendaklah mengiku i imam. Meskipun demikian, adalah lebih baik (ika ia berusaha mencari dan menge ahui dalil!dalil imamnya. Ia hendaklah menerima masukan yang diser ai dengan dalil selama ia yakin orang yang memberikan pe un(uk i u benar dan mempunyai keahlian. Hendaklah ia (uga menyempurnakan kekurangannya dalam hal ilmu penge ahuan, (ika ia ermasuk orang!orang yang pandai, hingga mencapai dera(a penelaah. 4. Perselisihan pendapa dalam masalah cabang hukum %ikih +masalah %uru5, idaklah men(adi sebab perpecahan dalam agama. Ia idak boleh men(adi sebab kebencian dan permusuhan, kerana se iap orang yang beri( ihad mendapa kan pahala. 6idakiah dilarang melakukan s udi ilmiah dalam masalah khila%iah +yang diperselisihkan, (ika ber u(uan mencapai kebenaran, dengan syara perbincangan i u hendakiah di a as dasar mahabbah dan kasih sayang kerana Allah, ser a beker(asama un uk mencari kebenaran dan hakika dengan idak memba$a kepada per engkaran yang ercela dan aasub +%ana ik bu a,. 7. Membincangkan masalah yang idak ber(e(ak kepada kenya aan + idak membuahkan amal, adalah ergolong dalam perkara yang membera !bera kan sesua u. Membera !bera kan sua u masalah adalah dilarang oleh syaria . Sebagai con oh8 membincang cabang!cabang hukum yang masih belum berlaku dengan membua pengandaian, memperbincangkan pena%siran aya !aya Al!'uran yang belum dicapai oleh ilmu manusia, 19. Mengenal Allah, men auhidkan*ya dan membersihkan*ya dari sesua u yang menyeku ui!*ya adalah a:idah yang paling inggi dalam Islam. Aya 'uran dan hadi s yang menyen uh si%a !si%a Allah hendaklah ki a erima anpa melakukan a%siran dan ak$ilan. "i a (auhi perselisihan ulama dalam masalah ini. "i a berpegang dengan apa yang elah dicon ohkan oleh .asulullah +s.a.$, dan para sahaba . 11. Semua bid5ah yang dilakukan dalam agama Islam yang idak ada pi(akannya dan dipandang baik oleh segolongan manusia menuru ha$a na%sunya, sama ada dengan menambah a au mengurangkan apa yang elah disyaria kan, adalah ermasuk dalam perkara!perkara yang sesa yang $a(ib diperangi dan dihapuskan. Ini hendaklah dilaksanakan dengan cara yang paling baik supaya idak memba$a kepada perkara yang lebih buruk dari bidaah i u sendiri. 1&. Bid5ah yang dilakukan dengan menambah a au mengurangkan, erika dengan cara!cara er en u dalam melakukan ibada yang mu lak adalah ermasuk dalam masalah khila%iah. Se iap orang mempunyai pendapa yang er en u. 6idak men(adi kesalahan mencari kebenaran melalui buk i dan dalil.

1). Mencin ai para salihin dan memu(i!mu(i mereka berdasarkan amal!amal saleh yang mereka lakukan adalah sebagian daripada a:arrub +menghampirkan diri kepada Allah,. ;ali!$ali Allah ialah mereka yang disebu kan Allah dalam %irman*ya8 Orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertaqwa. +'S. 1981), "aramah berlaku kepada mereka dengan syara !syara yang elah di en ukan syaria . Di samping i u ki a berik ikad bah$a mereka idak berkuasa memberikan man%aa dan mudhara erhadap diri mereka se$ak u hidup dan sesudah ma inya, lebih!lebih lagi erhadap orang lain. 1-. Men<iarahi kuburan, kubur siapapun, adalah sunnah yang disyaria kan dengan cara!cara yang dia(arkan .asulullah +s.a.$,. 6e api memin a per olongan dari si ma i, dalam ben uk apapun, demikian (uga menyeru mereka supaya memberi per olongan, memin a mereka menunaikan ha(a , dari (auh a au deka , berna<ar kepada mereka, membina perkuburan, mengelambuinya,meneranginya dengan lampu dan memperluaskannya, (uga bersumpah dengan nama selain Allah dan perkara!perkara yang se(enis, adalah bid5ah dan dosa besar yang $a(ib diperangi. "i a idak melakukan perkara!perkara ersebu selain un uk menu up pin u!pin u kemungkaran yang lebih besar. 1/. Doa yang dilakukan secara ber a$assul +peran araan, kepada Allah melalui makhluknya, adalah ermasuk dalam masalah khila%iah pada segi a a cara berdoa dan idak ermasuk dalam masalah a:idah. 11. Is ilah keliru yang sudah men radisi +misal 8 prak ik riba yang sudah dikemas dengan berbagai nama, sehingga erkesan diperbolehkan oleh agama, idak akan mengubah hakika syar5inya. Akan e api ia harus disesuaikan dengan maksud dan u(uan syari5a i u dan ki a harus berpa okan dengannya. Di samping i u ki a harus berha i!ha i erhadap berbagai is ilah menipu +misalnya 8 Islam i u memperha ikan dhu5a%a, kemudian men(adi pembenaran pada ideologi Sosialisme, yang sering digunakan dalam pembahasan masalah dunia dan agama. Pela(aran +ibrah, i u ada pada esensi di balik nama, bukan pada nama i u sendiri. 13. Akidah adalah %ondasi seluruh amal. Amal ha i lebih pen ing dari amal %isik. Mencari kesempurnaan dalam kedua!dua bidang ini +amal ha i dan amal anggo a, adalah di un u syara , sekalipun kadar un u an i u idak sama. 14. Islam membebaskan akal, mendorong supaya menelaah dan mengama i ke(adian alam keliling. Islam men(un(ung inggi kedudukan ilmu dan ulama. Menyambu baik sesua u yang baik dan berman%aa . Hikmah adalah merupakan sua u barang yang hilang dari seorang mukmin, di mana sa(a ia mendapa inya ia yang lebih berhak memilikinya. 17. Boleh (adi masalah yang dibincangkan oleh syaria berlainan dengan masalah yang dibincangkan oleh akal, namun demikian syaria dan akal selalu beririsan dalam perkara!perkara yang :a h5i +absolu , misalnya hukum!hukum alam,.Hakika ilmiah idak akan ber en angan dengan kaidah!kaidah syari5a yang elah (elas. Perkara!perkara yang <anni +mengandung ragam in epre asi, dari sudu akal dan syaria haruslah di a%sirkan supaya bersesuaian dengan yang :a h5i. Sekiranya pandangan syaria dan akal dalam sesua u masalah i u masih sama!sama <anni, maka pandangan syaria haruslah diu amakan un uk diiku i, hinggalah pandangan akal dalam masalah ersebu dapa membuk ikan kebenarannya a au gugur dengan sendirinya. &9. "i a idak menga%irkan seorang Muslim berdasarkan pendapa a au maksia yang dilakukannya sedangkan ia elah mengucap dua kalimah syahada dan melakukan un u an syahada nya yai u dengan melakukan sesua u yang elah di$a(ibkan kepadanya, kecuali ia berikrar dan mengakui keku%urannya, a au ia mengingkari perkara yang dike ahui secara pas i dalam agama, a au ia mendus akan la%a< dan penger ian Al!'uran yang erang dan (elas, a au beliau mena%sirkan Al!'uran dengan pena%siran yang idak sesuai dengan aliran bahasa Arab a au beliau melakukan perbua an yang idak dapa di a%sirkan dengan a%siran selain dari keku%uran.

Mara(i5 8 =1> Membina Angka an Mu(ahid, ?s ad< Sa5id Ha$$a, @ra In ermedia 8 Solo. hal.1)/!1-9. =&> ?shul Isyrin +@book,, Imam Syahid Hasan Al Banna. In erne .