Anda di halaman 1dari 4

REFLEKSI

Tugasan bagi subjek RBT 3117: Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah telah diterima di bawah bimbingan pens arah iaitu !n"ik #ad$li bin %ahalan& Pen erahan tugas ini buat kali pertama telah disisipkan sekali bersama' sama dengan beberapa maklumat diberikan& (leh kerana tugasan RBT3117 ini adalah berkaitan dengan Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah) maka ian a bukanlah semudah untuk dilaksanakan& Sepanjang melaksanakan tugasan ini) sa a dan rakan kelas sering berbin"ang bagi mendapat gambaran keseluruhan berkenaan dengan tugasan& Bagi memudahkan kerja) sa a telah membahagikan tugasan berdasarkan objekti* ang ingin di"apai& Sepanjang melaksanakan tugasan ini) sedikit seban ak pasti akan berlakun a beberapa masalah antaran a berkaitan dengan pen"arian sumber rujukan dalam melaksanakan tugasan ini& Permasalahan ang telah sa a hadapi adalah kekurangan sumber rujukan iaitu buku ilmiah untuk dijadikan sebagai rujukan& Sa a telah men"ari maklumat berkenaan dengan ran"angan pengajaran RBT dalam bentuk sumber buku termasuklah men"ari di perpustakaan +P, Kampus Tuanku Bainun) namun segala usaha adalah hampa& Bagi men elesaikan masalah tersebut) sa a ban ak membuat sumber rujukan dari internet dan telah menggunakan masa semaksimum mendapatkan maklumat ang mungkin bagi ang diperlukan& Keadaan semakin sukar apabila sumber ang berkait rapat dengan tugasan ang telah

rujukan dalam bahasa mela u adalah kurang dan lebih ban ak sumber dalam bahasa +ndonesia dan bahasa inggeris& (leh kerana tiada rasa berputus asa ang menguasai diri) sa a terus berusaha dalam men"ari maklumat bagi mengatasi masalah ang dihadapi& Pemba"aan demi pemba"aan dilakukan dengan merujuk beberapa maklumat daripada internet mahupun

bahan ilmiah ang ditemui& %engan merujuk beberapa maklumat lain dalam beberapa laman sesawang ang berbe$a) pemba"aan ang dilakukan akhirn a membuahkan hasil apabila sa a mula *aham perkara ang hendak disampaikan& Permasalahan demi permasalahan ang menghampiri berja a diatasi dengan berkat dan da a usaha dalam men iapkan tugasan ang telah diamanahkan kepada sa a& -lhamdulillah) kini tugasan ini berja a dilaksanakan& Sepanjang pengalaman dalam men iapkan tugasan ini telah ban ak mendedahkan sa a kepada ilmu perdagangan khususn a perdagangan elektronik& Hasil pemba"aan daripada pelbagai sumber telah mendedahkan sa a kepada ilmu'ilmu baru& (leh itu) kesukaran dan hasil pemba"aan ang dilakukan se"ara konsisten

sepanjang melaksanakan tugasan ini bukan sahaja meningkatkan pengetahuan sa a ) malah ian a juga berja a membentuk perkembangan diri indi.idu daripada aspek lain) iaitu kemahiran sosial& Peningkatan dari aspek sosial ini mewakili sikap kerjasama antara ahli kelas ang mana masing'masing akan berusaha untuk belajar erti kerjasama dan toleransi dalam memastikan objekti* tugasan itu ter"apai walaupun tugasan ini adalah tugasan indi.idu& Pengalaman melaksanakan tugasan ini juga ban ak mengajar sa a erti kesabaran dalam melaksanakan tugasan) ian a memerlukan kemahiran dan kebijaksanaan serta penelitian terhadap sumber'sumber ang telah diba"a dan ian a bukanlah sesuatu ang mudah) sebalikn a ian a memerlukan kesabaran ang tinggi& Hasil usaha dan berkat kesabaran ang tinggi membuahkan hasil dalam men iapkan tugasan ang telah diberikan& Tugasan ang men"abar ini juga berja a meningkatkan pengetahuan dan ang mana ian a memerlukan da a pemikiran ang kritis dan

kemahiran ber*ikir

analitikal dalam& Sebagai seorang bakal guru)sa a perlu mempun ai kemahiran ber*ikir se"ara kritis dan berusaha dalam men"ari ilmu dalam pelbagai sumber agar ilmu'ilmu atau pengetahuan diper"a ai& ang diperolehi itu adalah *akta daripada sumber ang boleh

Tugasan ini juga telah memberi kesedaran kepada sa a agar sentiasa peka terhadap peranan sa a sebagai guru ang bakal mengajar kemahiran hidup& Sa a perlu mempersiapkan diri sa a dalam bidang ini bagi membantu dalam pen ampaian ilmu ang lebih mantap dan berkesan kepada murid'murid& Keperluan guru dalam memantapkan pengetahuan dalam bidang pengajarann a ini sekaligus dapat membentuk anak bangsa ang mempun ai keupa aan pengetahuan ang tinggi ang mana mampu bersaing di persada antarabangsa& -khir kata) sa a berharap tugasan ang dilaksanakan ini sedikit seban ak telah berja a membantu sa a dalam penguasaan ilmu berkenaan di samping membentuk perwatakan guru ang lebih baik dalam diri sa a&