Anda di halaman 1dari 1

Wan Mohd Hazihan bin Wan Husain

Ketua Jurulatih Ragbi,


SMK Sultan Yussuf,
Jalan Ilmu,
3100 atu !a"ah,
#$R%K
&uan #engetua Kanan 'emerlang,
$n( %hmad Sanee bin )ainal %bidin,
SMK Sultan Yussuf,
Jalan Ilmu,
3100 atu !a"ah,
#$R%K 1* +$R,%RI -011
&uan,
Memohon Pelepasan Latihan Atlet Ragbi
Sa.a Wan Mohd Hazihan bin Wan Husain sebagai Ketua Jurulatih Ragbi sidang /etang SMK
Sultan Yussuf memohon /ele/asan 0e/ada /ela"ar ber0enaan(
-( Sebab1sebab2
1( #ada -3 +eberuari -011 hari rabu a0an diada0an Ke"ohanan Ragbi #ering0at MSS3
Kinta Selatan(
-( ,ntu0 /ersediaan 0e/ering0at Ke"ohanan #ering0at MSSM /ada bulan Jun -011(
3( ,ntu0 memasti0an /ela"ar lebehi bersedia dan men.esuai0an diri bagi 0e"ohanan .ang
a0an berlangsung tida0 lama lagi(
3( Jadual 4a0tu latihan adalah se/erti beri0ut2
il( Hari &ari0h Wa0tu 5atihan
1( Rabu 16(01(-011 *(00 /etang 7 6(30 /etang
-( Khamis 18(01(-011 *(00 /etang 7 6(30 /etang
3( Jumaat 19(01(-011 *(00 /etang 7 6(30 /etang
:( Isnin -1(01(-011 *(00 /etang 7 6(30 /etang
*( Selasa --(01(-011 *(00 /etang 7 6(30 /etang

:( ;ama atlet SMK Sultan Yussuf .ang ter/ilih(
il( ;ama #ela"ar &ing0atan
1 Muhammad %liff Hai<al b( =thman -%
- %hmad ;asri Radhi bin %hmad ;asir -%
3 %hmad ;asri Ridha bin %hmad ;asir -%
*( Sa.a berhara/ /ermohonan ini diterima oleh /iha0 tuan /engetua SMK Sultan Yussuf
Yang enar,
>>>>>>>>>>>
?Wan Mohd Hazihan bin Wan Husain@
Ketua Jurulatih Ragbi
SMK Sultan Yussuf