Anda di halaman 1dari 44

KULIAH 12

UJIAN-UJIAN
LAIN
By: Nik Hairi Omar, PPPPM
Ancova
Manova
Anova dua hala
Spanova
ANCOVA
Diguna untuk kenalpasti hubungan antara 1
pembolehubah bebas (berskala nominal/ordinal)
dengan 1 pembolehubah bergantung (berskala nisbah)
dengan mengawal 1 atau beberapa pembolehubah
kovariat/lain (berskala nisbah/selang)
ANCOVA adalah gabungan ujian ANOVA, prosedur
regresi dan korelasi linear.
Semua analisis ini berfungsi mengawal perhubungan
antara pembolehubah bebas dan bersandar dengan
mengawal pembolehubah kovariate. Prinsip sama
seperti korelasi partial (beza Cuma data pembolehubah
bersandar iaitu kategorikal)
Contoh persoalan:
o Adakah teknik mengajar (gaya 1- simulasi, 2- buzz dan 3-
berbahas) mempengaruhi kemahiran berkomunikasi
peserta kursus (skor markah) dengan mengawal faktor
umur (data umur)?
o Adakah pencapaian akademik dipengaruhi faktor etnik
dengan kawal tahap motivasi?
o Adakah aras pendapatan dipengaruhi jenis pekerjaan
yang dilakukan dengan kawal faktor jangkamasa
bekerja?
o Adakah kecemerlangan akademik dipengaruhi gaya
keibubapaan dengan mengawal faktor motivasi dan IQ
pelajar?
o Jika kita mengawal faktor prestasi felo, adakah keinginan
menjadi ahli MEP dipengaruhi pandangan pelajar
terhadap pengurusan kolej ? Dalam kes ini felo dianggap
beri kesan pada keinginan MEP, maka kita kawal
pembolehubah itu.
Syarat ujian ANCOVA
1. Pembolehubah bebas (IV):
o Perlu ada satu pembolehubah bebas yng mengandugi 2 kategori atau lebih
(diukur secara nominal
2. Pembolehubah bergantung (DV):
o Satu pembolehubah bergantung/bersandar sahaja.
o Diukur dengan data selang/nisbah
3. Variabel kovariat/kawalan:
- 1 atau lebih pembolehubah kovariat/kawalan (data nisbah)
4. Saiz Sampel:
o Setiap kategori nominal data perlu mempunyai minimum 15 sampel (contoh:
minimum 15 lelaki dan 15 perempuan).
o Jika sampel mencecah 30 setiap kumpulan, ia dianggap bertaburna normal.
Tetapi jika saiz sampel kurang 30 setiap kategori, ujian normaliti perlu dibuat.
5. Kesamaan varians (homogenity of varians):
o Varians sampel bersandar perlu sama. Buat ujian Levene dan dapatkan hasil
yang tidak signifikan (tidak signifikan bermakna varian data kajian adalah
sama).
6. Taburan data:
o Mesti bertaburan normal.
o Sampel rawak
Pembolehubah Kovariat
/kawalan
Prinsip less is more iaitu jangan terlalu banyak
pembolehubah kovariate
Pilih pembolehubah penting sahaja.
Contoh kajian
Adakah teknik mengajar (1- simulasi, 2- buzz, 3-
berbahas) mempengaruhi kemahiran
berkomunikasi dengan kawal faktor umur?
DV (kemahiran komunikasi) : data nisbah
IV (teknik mengajar) : data nominal 3 kumpulan
Kovariat: data nisbah/selang.
Cara pengukuran
DV: skor markah kemahiran berkomunikasi (0-157)
IV: teknik mengajar
1- simulasi
2- buzz
3- berbahas
Faktor kawalan / Kovariat:
o Umur sebenar: ________
RESPONDEN TEKNIK KOMUNIKASI UMUR RESPONDEN TEKNIK KOMUNIKASI UMUR
1 1 82 35 25 2 110 37
2 1 75 34 26 2 115 48
3 1 68 28 27 2 107 49
4 1 154 45 28 2 97 34
5 1 110 43 29 2 64 35
6 1 128 50 30 2 91 45
7 1 105 42 31 2 105 39
8 1 115 32 32 2 82 34
9 1 105 44 33 3 110 40
10 1 115 47 34 3 97 45
11 1 154 52 35 3 85 30
12 1 91 33 36 3 57 36
13 1 123 35 37 3 58 22
14 1 115 30 38 3 82 35
15 1 85 30 39 3 94 37
16 1 102 37 40 3 64 26
17 1 110 40 41 3 79 27
18 2 94 27 42 3 121 32
19 2 91 31 43 3 94 39
20 2 64 22 44 3 118 41
21 2 82 23 45 3 121 50
22 2 91 29 46 3 130 55
23 2 91 24 47 3 128 49
24 2 94 31 48 3 126 45
Contoh data: 48 responden
Langkah 1
Buat ujian
lineariti data
untuk melihat
taburan data
berkorelasi atau
tidak.
Hasil lineariti
Hasil lineariti
Hasil lineariti
Rumusan lineariti
Ketiga tiga graf adalah linear kerana bertaburan
berdekatan garis lurus dengan paksi antara umur
dan kemahiran berkomunikasi
Ini bermaksud ada hubungan linear antara umur
dan kemahiran berkomunikasi bagi setiap teknik
pengajaran simulasi, buzz dan berbahas
Maka data ini memenuhi syarat ujian ANCOVA
Bina hipotesis nol ujian
ANCOVA
Hipotesis Nol: Dengan kawal faktor umur, teknik
pengajaran tidak mempengaruhi kemahiran
berkomunikasi peserta
Hipotesis Alternatif: dengan kawal faktor umur,
teknik pengajaran mempengaruhi kemahiran
komunikasi peserta.
Jalankan ujian ANCOVA
Klik analyze-
GLM -
univariate
Isi dependant
variable:
komunikasi
Fixed factor:
teknik
pengajaran
Covariate:
umur
Klik options
Klik options- masukkan
faktor teknik dalam
display means for
Klik compare mean
effects
Klik bonferroni method
Klik descriptive statistis
dan homogeneity test
dalam kotak display
Klik continue
Klik OK
Hasil
ujian
Nilai min simulasi
paling tinggi
1.0806e2
bermaksud =108.06.
mean yg lain lebih
kecil iaitu 91.86 dan
96.75
Ujian levene test,
hasil tidak signifikan
(.598) menunjukkan
varians bagi IV
adalah sama. Ini
mematuhi syarat
ujian ANCOVA
Keputusan ujian
ANCOVA menunjukkan
teknik mengajar selaku
pembolehubah bebas
TIADA kesan utama ke
atas kemahiran
berkomunikasi peserta
(F2, 44)=1.543, P>.05
(.225)
Bagi umur, hasil kajian
adalah signifikan (P<0.05)
menunjukkan umur
mempengaruhi
kemahiran
berkomunikasi (p<0.05)
Keputusan menunjukkan
dengan kawal faktor
umur, teknik mengajar
tidak mempengaruhi
kemahiran komunikasi
secara signifikan
Untuk perbandingan
keseluruhan , didapati
kesemua pasangan
yang dibandingkan tidak
signifikan iaitu selepas
mengawal ralat jenis 1
melalui kaedah
Bonferoni.
Bagi univariate test, jelas
bahawa secara
keseluruhan tiada
perbezaan signifikan
bagi keputusan
perbandingan pasangan
yang mengesahkan
tiada kesan utama
pembolehubah bebas
iaitu teknik mengajar ke
atas kemahiran
komunikasi dengan
kawal faktor umur dalam
populasi kajian.
MANOVA
Dalam ANOVA = kita membandingkan skor min
varians satu IV (skala nominal 2 kumpulan atau
lebih) dengan satu DV sahaja (skala nisbah).
Dalam MANOVA (multivariate analysis of Varians
test) kita bandingkan skor min varians bagi satu IV
tetapi dengan DUA DV atau lebih. IV masih berupa
pengukuran skala nominal atau ordinal dan DV
dengan skala nisbah.
Contoh IV etnik, jantina
Contoh DV pencapaian dan pendapatan
Syarat MANOVA
DV = ada dua atau lebih DV.
IV = satu pembolehubah bebas (mengandungi 2
kumpulan bebas atau lebih)
Normaliti data = mesti normal, guna ujian skewness,
kurtosis, kolmogorov atau plot probabiliti utk
mengesan normaliti.
Lineariti= oleh kerana ada dua atau lebih DV, maka
pasangan IV-DV setiap satu mesti berkolrelasi linear
Kesamaan varians: nilai varians semua
pembolehubah bergantung merentasi semua
kumpulan IV mesti sama
DUA jenis MANOVA
MANOVA sampel bebas
MANOVA pengukuran berulangan
Contoh kajian
Adakah wujud perbezaan signifikan
personaliti ( jenis A, Jenis B dan Jenis C)
berdasarkan faktor jantina (1-Lelaki, 2-
perempuan).
Perbezaan Kemahiran berfikir (berhujah,
inferens, menaakul) berdasarkan faktor
jenis program pengajian (1- Psikologi, 2-
PM, 3-KS)
Jenis
personaliti
diukur
guna skala
nisbah.
Kemahiran
berfikir
diukur
dengan
data nisbah
Contoh kajian
Saya mengatakan bahawa bidang
pengajian menjadi penyebab penting
kepada pemerolehan kemahiran
kesarjanaan, vokasional dan teknikal.
Data bidang pengajian: 1= sosial, 2 = sains
Data kemahiran kesarjanaan = skor markah
Data kemahiran vokasional = skor markah
Data kemahiran teknikal = skor markah
DV
IV
data
Masukkan data
kajian
Skor kesarjanaan
Skor vokasional
Skor teknikal
Program (1,2,3)
hipotesis
HO: Program bukan faktor penyebab perbezaan
kemahiran kesarjanaan, vokasional dan teknikal
dalam kalangan pelajar PPPM
Ha: Program menjadi faktor penyebab penting
perbezaan kemahiran kesarjaaan, vokasional dan
teknikal dalam kalangan pelajar PPPM
1. Masukkan
data
38 sampel
kajian dari 3
program
pengajian
Analyze
GLM
multivariate
Dependent
variables:
Fixed factor(s):

Klik model, pilih full factorial. Klik continue


Klik options masukkan program dalam display means for.
Tandakan descriptives statistic dan homogenity test. Klik continue
hasil
deskriptif
Test equality
.016
menunjukkan
keputusan
signifikan, data
dianggap
memesong dari
kesamaan
varian.
Pillai trace 0.27
menunjukkan
hasil signifikan
program.
Bermakna ada
pengaruh
program ke
atas kemahiran
berfikir (ketiga-
tiga
pembolehubah)
Walau bagaimanapun levene test kesamaan varian
menunjukkan hanya satu pembolehubah yg signifikan
iaitu kesarjanaan.
Program pengajian tidak merentasi secara signifikan
dan sama bagi Dua lagi pembolehubah iaitu
vokasional dan teknikal.
Hasil keseluruhan wbmp tidak signifikan
Anova Dua Hala (Dua
Faktor)
Sering diguna dalam kajian eksperimental,
terutama dalam kajian rekabentuk faktorial (kaji
kesan atau pengaruh dua pembolehubah ke atas
satu variabel bergantung)
Fungsi Anova Dua Hala:
o Mengenalpasti pengaruh variabel A dan B (dua angkubah bebas) ke
atas satu pembolehubah bergantung (C).
o Pengkaji dapat kenalpasti kesan pembolehubah A dan/atau B (main
effect) ke atas C, serta kombinasi pembolehubah A dan B (interaction
effect) ke atas C.
o Oleh kerana ia dapat kesan pengaruh dua pembolehubah bebas ke
atas pembolehubah bergantung, maka ujian Anova DH ini popular
diguna.
Syarat ujian Anova dua
hala
1. Pembolehubah bebas:
o Perlu ada sekurang2nya dua pembolehubah bebas (cth : pembolehubah A dan
B)
o Setiap pembolehubah bebas (A dan/atau B) ini perlu punyai minimum dua
kategori di dalamnya (cth jantina dan etnik, dll)
o Data pengukuran pembolehubah adalah nominal
2. Pembolehubah bergantung:
o Satu pembolehubah bergantung/bersandar sahaja.
o Diukur dengan data selang/nisbah
3. Saiz Sampel:
o Setiap kategori nominal data perlu mempunyai minimum 15 sampel (contoh:
minimum 15 lelaki dan 15 perempuan).
o Jika sampel mencecah 30 setiap kumpulan, ia dianggap bertaburna normal.
Tetapi jika saiz sampel kurang 30 setiap kategori, ujian normaliti perlu dibuat.
4. Kesamaan varians (homogenity of varians):
o Varians sampel bersandar perlu sama. Buat ujian Levene dan dapatkan hasil
yang tidak signifikan (tidak signifikan bermakna varian data kajian adalah sama).
5. Taburan data:
o Mesti bertaburan normal.
o Sampel rawak
Jenis ujian ANOVA Dua
Hala
Ada tiga jenis
o Anova Dua Hala sampel bebas
o Anova dua Hala pengukuran berulangan
o Anova dua hala untuk rekabentuk campuran (Spanova)
1. Anova Dua Hala -
sampel bebas
Syarat:
o DV = satu pembolehubah nisbah/selang
o IV = dua pembolehubah kategori (minimum 2 sub kumpulan setiap satu
pembolehubah)
Cth kajian:
o Adakah Keinginan membeli buku cerita (DV) Dipengaruhi oleh bentuk
(IV1) dan warna buku (IV2)
o Bentuk buku: 1- verbal 2- imej
o Warna buku : 1- hitam putih 2- warna warni
Kaedah kajian:
o Eksperimen melibatkan 80 responden
o Guna sampel padanan (orang berbeza). Cth 80 pelajar dipecahkan
kepada 4 kumpulan (20 sampel setiap satu). Pelajar diminta pilih bentuk
dan warna buku