Anda di halaman 1dari 15

permukaan air.

PELAJARAN 5
Pengenalan
Rajah menunjukkan satu objek beratnya 40 N semasa
di udara digantung sebuah neraca spring dan
seterusnya apabila ditenggelamkam ke dalam air dan
berada pada empat kedudukan yang berlainan.
.
Prinsip Archimedes
Prinsip Archimedes menyatakan Apabila suatu
objek ditenggelamkan separa atau sepenuhnya dalam
suatu bendalir (cecair atau gas), daya apungan (tujah
ke atas ) adalah bersamaan dengan berat bendalir
yang disesarkan oleh objek itu.

Rumus untuk Daya apungan , FB


Berdasarkan prinsip Archimedes ;

Anggarkan bacaan neraca spring itu dalam setiap


rajah dan lengkapkan pernyataan di bawah untuk
membuat beberapa kesimpulan:

Daya apungan = Berat bendalir yang disesarkan


FB = mg

(1) Apabilasatu objek ditenggelamkan separa atau


sepenuhnya dalam satu bendalir , berat objek itu
dan dinamakan
sebagai berat ..

= Vg
Maka

(2) Berat ..itu beregantung


kepada berat air .

FB

( F = ma)
m
(
)
V

= Vg

Di manaFB = Daya apungan atau tujah ke atas


= Keumpatan bendalir
V= Isipadu bendalir tersesar atau isipadu
jasad( bahagian tenggelam sahaaja)

(3) Berat .itu disebabkan


oleh satu daya yang bertindak kea rah atas oleh
bendalir itu kepada objek dan daya ini
dinamakan ............................atau
.
(4) Lukiskan graf bacaan neraca spring melawan
jarak antara bahagian bawah objek dengan

Berdasarkan rumus FB = V g , maka


(1) Semakin bertambah ketumpatan bendalir
semakin bertambah daya apungan
(2) Semakin bertambah isipadu bendalir atau
isipadu jasad( bahagian tenggelam sahaaja)
disesarkan semakin bertambah daya apungan.

40

Dua Kaedah Menentukan Daya Apungan melalui


eksperimen ke atas.

Contoh 1
Sebuah sfera logam berisipadu 5 x 10-4 m3
ditenggelamkan ke dalam air yang berketumpatan
1 x 103 kgm-3.Berapakah tujah ke atas sfera itu?

Kaedah 1 : Daya apungan = (berat jasad di udara) ( berat jasad dalam


bendalir)

Penyelesaian

Contoh 2
Sebuah kubus kayu berketumpatan 4 x 10 3 kg m-3
dan berjisim 5 kg ditenggelamkan dalam air
berketumpatan 1 x 103 kg m - 3.Berapakah tujah ke
atas kubus itu?
Penyelesaian

Contoh3
Berat suatu jasad di udara ialah 40 N dan beratnya
dalam suatu cecair yang berketumpatan 800 kgm-3
ialah 36 N. Berapakah isipadu jasad tersebut?

FB = W1 W2

Penyelesaian
Kaedah 2: Daya apungan = Berat bendalir yang
disesarkan.
.

Hukum keapungan

Jika daya apungan = berat jasad ,


jasad terapung dan pegun

FB = W

Jika daya apungan > berat ,


jasad memecut ke atas
Jika daya apungan < berat ,
jasad memecut ke bawah dan tenggelam

41

Contoh 4

Contoh 5

Berdasarkan Rajah (a) (b) (c) dan (d) tuliskan


persamaan perkataan jika objek adalah terapung
pegun.

Rajah menunjukkan sebatang tiub kaca mempunyai


luas keratan bahagian luar 4.0 x 10 4 m2 berjisim
0.012 kg mengandungi pasir..

Salur kaca ini terapung tegak dalam suatu bekas


mengandungi air.Jika panjang salur kaca yang
terendam adalah 0.08 m dan ketumpatan air ialah
1000 kgm-3,
tentukan
(a) Tujah ke atas
(b) Jisim pasir
Penyelesaian
Penyelesaian

Hubungan ketumpatan jasad terapung


dan ketumpatan cecair

Katakan suatu jasad mempunyai ketinggian H dan


berketumpatan o terapung di dalam suatu cecair
berketumpatan c tenggelam sedalam h , maka,
tujah ke atas = berat jasad
berat cecair tersesar = berat o (AH) (g)
c (h) = o ( H)

o c
42

Contoh 6
Ketumpatan udara >>> ketumpatan hidrogen
Tujah ke atas adalah besar kerana ketumpatan
udara yang disesar adalah besar ( F = Vg)
Tujah ke atas > berat belon + berat hidrogen
Belon akan naik ke atas
Pada ketinggian tertentu ketumpatan udara
berkurang sehingga
Tujah ke atas = berat belon + berat hidrogen
Belon pegun dan menghanyut.
Disebabkan juga tekanan atmosfera
berkurang,isipadu belon bertambah (Hukum
Boyle),maka belon akan pecah.

4
bahagian dalam
5
suatu cecair berketumpatan 900 kgm3.
Berapakah ketumpatan jasad tersebut?
Suatu jasad tenggelam

Penyelesaian

(4) Belon udara panas


Ketumpatan udara sejuk >>> ketumpatan udara
panas Isipadu belon juga besar menyebabkan
isipadu udara sejuk yang tersesar besar.
Tujah ke atas adalah besar kerana ketumpatan
dan isipadu udara yang disesar adalah besar
( F = Vg)
Tujah ke atas > berat belon + berat hidrogen
Maka belon naik ke atas.
Jika belon mengandungi kurang udara
panas,maka
Tujah ke atas < berat belon + berat hidrogen
Maka belon akan turun.

Aplikasi Prinsip Archimedes


(1)

Kapal laut
Sebuah kapal yang diperbuat daripada logam
boleh terapung kerana tujah ke atas = berat
kapal .
Kapal mempunyai ruang yang besar
menyebabkan isipadu air disesarkan lebih
besar.Dengan itu tujah ke atas kapal adalah
besar kerana ( F = V g)
Setiap kapal mempunyai garis Plimsoll sebagai
garis keselamatan bagi menandakan kedalaman
selamat dan menandakan had muatan kapal
dalam keadaan tertentu,kerana ketumpatan air
laut juga berubah mengikut tempat dan musim.

(5)

Hidrometer

(2) Kapal selam


Kapal selam dapat terapung atau tenggelam
dengan mengubah ketumpatannya.Untuk
mengubah ketumpatannya ialah dengan mengisi
atau mengeluarkan air dalam tangki balastnya.
Jika air diisi dalam tangki balastnya,maka berat
kapal selam >tujah ke atas maka kapal selam
akan bergerak di bawah permukaan laut.
Sebaliknya jika air dikeluarkan daripada tangki
balastnya,maka berat kapal selam =tujah ke atas
maka kapal selam akan terapung.

Kegunaanya untuk menentukan ketumpatan suatu


cecair.
Bebuli yang besar supaya isipadu cecair yang
tersesar adalah besar dan dengan itu tujah ke
atas adalah besar(F =V g )
Butir-butir plumbum diguna untuk mengekalkan
hidrometer dalam keadaan tegak semasa
terapung dalam cecair
Hidrmeter terapung kerana tujah ke atas = berat
hidrometer.
Jika ketumpatan cecair bertambah maka
kedalaman hidrometer tenggelam berkurang dan
dengan itu skala memberi bacaan yang lebih
tinggi.

(3) Belon diisi dengan gas hidrogen(helium)


43

Eksperimen untuk mengkaji hubungan


antara daya apungan dengan berat bendalir
tersesar

Menganalisis data:
Lukiskan graf W melawan h F

Hipotesis :
Semakin bertambah berat air tersesar semakin
besar daya apungan
Tujuan eksperimen :
Mengkaji hubungan antara antara daya apungan
dengan berat bendalir tersesar

Pembolehubah eksperimen:
Pembolehubah dimanupuulasikan : berat air
tersesar
Pembolehubah bergerak balas :daya apungan
Pembolehubah dimalarkan : ketumpatan
bendalir
Senarai alat radas dan bahan ;
Rod kayu , neraca spring , bikar , bekas eureka ,
air dan neraca mampatan.
Susunan radas:
Prosedur eksperimen termasuk mengawal
pembolehubah manupulatif dan kaedah
mengukur pembolehubah bergerakbalas.
Timbang berat rod kayu di udara dengan neraca
spring = W1
Rod kayu kemudian direndamkan separa ke
dalam air dan berat baru rod dicatatkan daripada
bacaan neraca spring = W2
Hitungkan daya apungan F = W1 W2
Timbang berat air yang tesear ke dalam bikar
dengan menggunakan neraca mampatan = W3
Eksperimen diulangi sebanyak 5 kali dengan
menenggelamkan air pada kedalaman yang
berlainan sehingga tenggelam sepenuhnya.
Menjadual data:
Jadualkan data
F
W
TUTORIAL 5
44

Rajah menunjukkan sebuah pemberat


digantungkan pada neraca spring sehingga
seluruh pemberat itu terendam dalam air

Pernyataan yang manakah berikut adalah benar


mengenai bacaaan neraca spring itu?
A
B
C
D
2

Antara pernyataan berikut, yang manakah


benar?
A
U1 > U2 > U3
B
U1 < U2 < U3
C
U1 > U2 = U3
D
U1 < U2 = U3

tetap
terus menjadi sifar
menurun hingga sifar
menurun hingga nilai tetap
4

Rajah menunjukkan 3 blok-blok yang serupa


ditenggelamkan dalam air pada tiga kedudukan
berbeza.

Sebongkah kayu dimasukkan ke dalam cecair


yang berbeza ketumpatan.

A
B
C
D

Antara pernyataan berikut, yang manakah


benar? Daya julangan adalah
A
B
C
D

Rajah menunjukkan tiga kedudukan satu


bongkah besi semasa dijatuhkan ke dalam air.
U1, U2 dan U3 adalah daya apungan yang
dihasilkan oleh air.

Kayu lebih tumpat daripada spirit bermetil


Gliserin lebih tumpat daripada air
Spirit bermetil lebih tumpat dari air
Air lebih tumpat daripada gliserin

paling besar di P
paling besar di R
sama di Q dan R
sama di ketiga-tiga kedudukan

45

Rajah yang manakah berikut adalah benar


mengenai daya apungan?

Rajah(a)

Rajah(b)

Berapakan daya tujah ke atas pada objek itu?


A
C
7

1.2 N
6.0 N

B
D

4.8 N
7.2 N

Rajah menunjukkan sebiji bola dimasukkan


dalam sebuah besin air.

Rajah menunjukkan kedudukan hidrometer di


dalam empat jenis cecair yang berbeza P, Q, R
dan S. Cecair manakah yang mempunyai
ketumpatan paling rendah ?
3
Jika isipadu bola itu 0.2 m , berapakah daya
keapungan bertindak ke atas bola itu ?
-3
[ Ketumpatan air ialah 1000 kg m ]
A
C
8

Rajah (a) dan Rajah (b) masing-masing


menunjukkan satu objek ditimbang di udara dan
di dalam air.

20 N
2000 N

1.2 N
3.0 N

B
D

2.6 N
3.4 N

Satu jasad berisipadu 5 x 10- 4 m3 ditimbang


dengan neraca spring dan didapati bacaannya
adalah 8N.Berapakah bacaan neraca spring
apabila ditenggelamkan sepenuhnya dalam
cecair berketumpatan 600 kg m-3?
A
C

46

B
D

Satu jasad berjisim 2 kg berketumpatan


8 x 103kgm-3tenggelam dalam air laut
mempunyai ketumpatan 1.03 x 103
kg m-3. Berapakah daya tujah ke atas?
A
C

2N
200 N

1N
3N

B
D

2N
5N

10

Berat sebenar sesuatu object ialah 12 N. Berat


ketaranya apabila tenggelam di dalam air ialah 9
N. Berapakah ketumpatan object itu?
( Ketumpatan air ialah 1000 kg m-3 )
A
C

11

2800 kg m-3
3500 kg m-3

B
D

13

Rajah menunjukkan seorang lelaki dalam


sebuah sampan

3000 kg m-3
4000 kg m-3

Rajah menunjukkan keratan rentas sebuah


bongkah ais terapung di permukaan laut.

Antara pernyataan berikut, yang manakah


betul?
A
B
C
D
14

Berat air tersesar = Berat lelaki + Berat


sampan
Berat air tersesar + Berat lelaki = Berat
sampan
Berat air tersesar + Berat sampan =
Berat lelaki
Berat air tersesar = Berat sampan
Berat lelaki

Rajah menunjukkan sebuah kapal selam yang


terendam sebahagiannya di dalam air.

Pernyataan yang manakah betul?


A
B
C
12

Berat bongkah ais = Berat air laut tersesar


Isipadu bongkah ais = Isipadu air laut
tersesar
Ketumpatan bongkah ais = Ketumpatan air
laut tersesar

Rajah menunjukkan sebiji epal sedang terapung


dalam sebuah bikar berisi air.

Manakah antara hubungan kuantiti fizik yang


menerangkan situasi di atas betul?
A
B
C
15

Manakah pernyataan berikut menerangkan daya


keapungan dengan betul?
A
B
C
D

Daya keapungan sama dengan jisim air


yang disesarkan.
Daya keapungan sama dengan berat epal.
Daya keapungan sama dengan isipadu air
yang disesarkan.
Daya keapungan sama dengan jisim epal.
47

Berat air tersesar < berat kapal selam +


berat air dalam tangki balast.
Berat air tersesar = berat kapal selam +
berat air dalam tangki balast.
Berat air tersesar > Berat kapal selam +
Berat air dalam tangki balast

Rajah menunjukkan sebuah kotak di atas


sebuah rakit yang sedang terapung di sungai

C
18

3.6 x 10 7 N

3.6 x 10 8 N

Rajah menunjukkan kapal yang terapung di


permukaan air laut. Ketumpatan air laut ialah
1020 kg m-3.

Antara pernyataan berikut yang manakah benar?


A
B
C
D
16

berat air yang disesarkan = berat kotak +


berat rakit
berat air yang disesarkan berat kotak +
berat rakit
Isipadu air yang disesarkan = berat kotak
+ berat rakit
Isipadu air yang disesarkan berat kotak
+ berat rakit

Isipadu kapal yang berada di bawah permukaan


air laut ialah 600 m3. Berat kapal tersebut ialah
A
C

Rajah menunjukkan satu objek berjisim 4.0 kg


terapung pegun di dalam air.

19

6.12 x 105 N
6.00 x 106 N

B
D

6.13 x 105 N
6.12 x 106 N

Rajah menunjukkan seorang budak dengan


jisim 25 kg di atas sebuah rakit yang sedang
terapung.

Berapakah daya tujah ke atas bagi objek itu?


A
C
17

4.0 N
40.0 N

B
D

8.0 N
80.0 N

Jika daya tujah yang bertindak adalah 1100 N,


berapakah jisim rakit?

Rajah menunjukkan sebuah kapal yang penuh


dengan beban terapung di atas permukaan air
laut.

A
C
20

1075 kg
250 kg

B
D

850 kg
85 kg

Rajah menunjukkan suatu jasad berbentuk


kubus bersisi 0.1 m ditenggelamkan sebanyak
bahagian daripada ketinggiannya dalam air yang
berketumpatan 1000 kgm-3.

Jika air yang tersesar oleh kapal ialah 350 m3,


berapakah daya tujah yang bertindak ke atas
kapal?
[ Ketumpatan air laut = 1030 kgm-3 ]
A

3.6 x 10 5 N

3.6 x 10 6 N

Berapakah berat bongkah itu di udara?


48

A
C

2.5 N
7.5N

B
D

5.0 N
10.0N

21 Sebuah sampan mempunyai had keselamatan L


seperti pada rajah di atas.Isipadu sampan di
bawah garisan L ialah 4 m3.Jisim sampan ialah
200 kg.

Berapakah ketegangan tali?


A
C

Jika sampan ini ingin digunakan dengan selamat


untuk menyeberangi sungai yang airnya tenang,
berapakah jisim maksimum muatan tambahan
lain yang dapat ditampung oleh sampan itu?
(Ketumpatan air = 1000 kgm-3)
A
C
E
22

2.0 X 103 Kg
4.0 X 103 Kg
5.0 X 103 Kg

B
D

24

1.25 x 103 N
2.50 x 103 N

B
D

2.25 x 103 N
5.00 x 103N

Rajah menunjukkan empat buah sfera , P, Q, R


dan S terapung di permukaan air.

3.8 X 103 Kg
4.2 X 103 Kg

Rajah menunjukkan sebuah tabung uji berisi


12 g pasir dan mempunyai luas keratan rentas
2 x 10-4 m2.Apabila dimasukkan dalam air
yang berketumpatan 1000 kgm-3,panjang tabung
uji terendam dalam air adalah 10 cm
Perbandingan yang manakah berikut adalah
benar mengenai ketumpatan sfera-sfera itu.
A
C
25

.Berapakah jisim tabung uji itu?


A
C
E
23

0.008 kg
0.016 kg
0.040 Kg

B
D

26

Rajah menunjukkan sebuah belon udara panas


yang pegun. Jisim belon dan beban ialah 1000
kg. Isipadu belon ialah 1000 m3 dan ketumpatan
udara sekeliling ialah 1.25 kg m3.

49

S>Q>R>P
Q > R > P >S

700 kg m-3
800 kg m-3

B
D

750 kg m-3
900 kg m-3

Antara berikut yang manakah berikut adaalah


bukan aplikasi prinsipArchimedes?
A
B
C
D

27

B
D

Sesuatu objek terapung dengan 10% daripada


isipadunya di atas paras air. Jikalau ketumpatan
air ialah 1000 kg/m, berapakah ketumpatan
objek itu?
A
C

0.012 kg
0.020 kg

P>Q>R>S
P>R>Q>S

Kapal selam
Kapal laut
Kapal terbang
Belon udara panas

Rajah 27.1 dan Rajah 27.2 menunjukkan sebuah


neraca spring menyokong satu blok logam
dalam dua situasi. Blok-blok logam itu adalah
serupa.

Neraca mampatan pada Rajah 27.1 dan Rajah


27.2 masing-masing menunjukkkan bacaan
berat sebuah bikar kosong dan berat sebuah
bikar berisi air. Bikar-bikar itu adalah serupa

Rajah 27.2
(a)

Rajah 27,1

28

Apakah maksud dengan berat?

(b) (i) Berapakah beza bacaan antara


neraca spring dalam Rajah 27.1
dengan Rajah 27.2?

(ii) Namakan daya yang diwakili oleh


beza bacaan neraca spring di (b) (i).

(c) (i) Berapakah beza bacaan antara


neraca mampatan dalam Rajah 27.1
dengan Rajah 27.2?
....
(ii) Namakan daya yang diwakili oleh
beza bacaan neraca mampatan di (c)
(i).

(d) (i) Hubungkaitkan jawapan di (b) (ii)


dan 5 (c) (ii)

(ii) Namakan prinsip fizik yang terlibat


dalam situasi ini

(e) Apakah yang terjadi kepada bacaan neraca


spring di Rajah 27.2 apabila blok logam
direndam lebih dalam ke dalam air?

Rajah 28.1 menunjukkan satu bongkah kayu


dengan pemberat, terendam sepenuhnya di
dalam air. Apabila pemberat dikeluarkan,
bongkah kayu itu terapung seperti ditunjukkan
dalam Rajah 28.2.
Rajah 28.3 pula menunjukkan sebuah kapal
selam tenggelam di dalam air apabila tangki
balastnya berisi air. Apabila tangki balast
dikosongkan, kapal selam itu terapung seperti
ditunjukkan dalam Rajah 28.4

Rajah 28.1

50

Rajah 28.2

Rajah 29.1
Berapakah
(i) Tujahan ke atas disebabkan oleh air?

Rajah 28.3
Rajah 28
(i) Berdasarkan Rajah 28.1, Rajah 28.2, Rajah
28.3 dan Rajah 28. 4, nyatakan satu
pemerhatian yang menunjukkan ciri yang
sama bagi bongkah kayu dan kapal selam.
.
.
.
.
.
.
(ii) Senaraikan daya-daya yang bertindak
pada bongkah kayu dan kapal selam itu
pada Rajah 28.2 dan Rajah 28. 4
.
.
.
.
(iii) Nyatakan hubungan antara daya-daya
yang terlibat dalam (a) (ii).
.
.
(iv) Berikan satu sebab bagi jawapan anda.
.
.
(b)

29

(ii) Isipadu air yang disesarkan oleh


bongkah kayu itu jika ketumpatan air
adalah 1000 kg m-3?
(c)

Rajah 29.2
(i)

Namakan prinsip yang terlibat bagi kedua-dua


Rajah 28.1, Rajah 28.2, Rajah 28.3 dan Rajah
28.4
.
(a)

Rajah 29.2 menunjukkan bongkah kayu


itu kemudian ditolak dengan satu daya
sehingga kayu hanya di bawah permukaan
air .

Berapakah isipadu air yang


disesarkan dalam kedudukan baru
bongkah kayu ini?

(ii) Berapakah tujah ke atas yang baru?

Sebongkah kayu yang mempunyai isipadu


2 x 10-3m3 dan ketumpatan 900 kgm- 3.
Berapakah
(i) Jisim bongkah kayu itu.

(iii) Berapakah pecutan yang dihasilkan


ketika daya yang menolak bongkah
kayu itu dialihkan?

(ii) Berat bongkah kayu itu.


(b) Rajah 29.1 menunjukkan bongkah kayu
itu kemudiannya dimasukkan ke dalam air
dan didapati bongkah kayu itu terapung di
permukaan air.

30

51

Rajah 30.1 menunjukkan bot yang diperbuat


daripada keluli di air laut. Jisim bot itu adalah
7500 kg.

(i)

(a)

(i)

Pada Rajah 30.3 ,nama dan labelkan


daya-daya bertindak kepada belon
itu.
(ii) Nyatakan hubungan antara daya-daya
bertindak pada belon itu.

(iii) Apakah yang akan berlaku kepada


belon udara panas jika beban
dijatuhkan.

(iii) Terangkan jawapan anda di (b)(iii)

Rajah 30.1
Nyatakan kegunaan kegunaan
garisan plimsoll?

31

(ii) Berapakah daya julangan yang


bertindak ke atas bot itu.

Rajah 31 menunjukkan sebuah hydrometer yang


digunakan untuk menentukan ketumpatan suatu
cecair. Hidrometer itu beroperasi berdasarkan
Prinsip Archimedes.

(iii) Dalam Rajah 30.2, tandakan paras air


bila bot itu memasuki muara sungai.

Rajah30.2
(iv) Terangkan jawapan anda di (a)(iii).

(b). Rajah 30.3 menunjukkan belon udara


panas terapung pegun di udara.

Rajah 31
(a)

(i)

Nyatakan prinsipArchimedes

(ii) Nyatakan fungsi butir-butir plumbum


itu.

(iii) Tentukan ketumpatan cecair itu.

(b) Jadual 31menunjukkan ciri-ciri tiga


hidrometer yang berbeza, P, Q dan R
digunakan untuk mengukur larutan berasid
yang berketumpatan 700 kg m-3 .
Hidrometer

Rajah 30.3

52

Isipadu
cecair
yang
disesarkan

Ber
at
/N

Jenis
hidrometer

P
Q
R

/ m3
3.0 X 10-5
4.0 X 10-5
5.0 X 10-5

0.25
0.28
0.40

Plastik
Kaca
Kaca

Jadual31
Hiungkan daya apungan yang bertindak
kepada setiap hydrometer itu.
(i)

Hidrometer P

Rajah 32
Berdasarkan Rajah 32,
(i)

(ii) Hidrometer Q

(ii) Tentukan hidrometer yang paling sesuai


digunakan untuk mengukur ketumpatan
satu larutan berasid.

(iii) Hidrometer R

33
(c)

(i)

Berdasarkan jawapan anda di (b),


hidrometer yang manakah paling
sesuai digunakan ?
.

(ii) Nytakan dua sebab bagi jawaapan


anda di (c) (i).
.
.
.
.
32

Terangkan kesesuaian spesifikasi


hidrometer itu yang boleh digunakan
untuk mengukur ketumpatan satu larutan
berasid.

(a)

Seorang nelayan mendapati aras


tenggelam perahunya adalah berbeza di
dalam laut dan di dalam sungai.
Ketumpatan air laut ialah 1 025 kg m-3
dan air sungai ialah of river water is
1 000 kg m-3.
Rajah 33.1 dan Rajah 33.2
menggambarkan situasi bot itu.

Rajah 32 menunjukkan spesifikasi 53ydrometer


P, Q, R dan S.

Rajah 33.1

Rajah 33.2

Menggunakan Rajah 33.1 dan Rajah 33.2 ,


bandingkan ketumpatan air , aras
tenggelam , isiapdu air disesarkan dan
jisim perahu.
Hubungkaitkan isipadu air tesesar dengan
(i) ketumpatan air
(ii) daya apungan
Seterusnya namakan konsep fizik yang
terlibat.
(b) Rajah 33.3 menunjukkan sebiji belon
udara panas.
53

Rajah 34.1

Rajah 34.2.

Berdasarkan pemerhatian pada Rajah 34.1 dan


Rajah 34.2
(a) Nyatakan satu inferens yang boleh dibuat.
(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai untuk
suatu penyiasatan .
(c) Dengan menggunakan radas seperti
neraca spring, bekas eureka , bikar dan
lain-lain,terangkan satu rangka kerja
eksperimen untuk menguji hipotesis anda.
Dalam penerangan anda jelaskan perkara
berikut:
(i) Tujuan eksperimen
(ii) Pemboleh ubah yang terlibat dalam
eksperimen itu
(iii) Senarai radas dan bahan
(iv) Susunan radas

Rajah 33.3
Anda dikehendakki memberi beberapa
cadangan rekabentuk supaya belon itu
boleh naik pada altitud yang lebih tinggi.
Huraian anda berdasarkan aspek-aspek
berikut:
(i) bentuk belon
(ii) isipadu belon volume of the balloon
(iii) bahan digunakan untuk membuat
belon
(iv) bahan digunakan untuk membuat
bakul
(v) Suhu gas di dalam belon.
34

(v) Prosedur eksperimen termasuk


kaedah mengawal pemboleh ubah
yang dimanupulasikan dan kaedah
mengukur pemboleh ubah bergerak
balas
(vi) Cara anda menjadualkan data
(vii) Cara anda menganlisis data

Rajah 34.1 dan Rajah 34.2 menunjukkan dua


situasi berbeza apabila seorang perempuan
menarik baldi dari dalam air.
Dalam Rajah 34.1 perempuan itu dapat menarik
baldi itu dengan mudah tetapi lebih sukar
menarik baldi apabila baldi semakin
menghampiri permukaan air seperti ditunjukkan
pada Rajah 34.2.

54