Anda di halaman 1dari 14

Latihan PT3 Matematik

a) i)

Nama:..

Masa: 2 jam

Buktikan bahawa 53 adalah nombor perdana.


[1 markah]

ii) Berikut adalah tiga kad nombor.

30

120

24

Lakukan operasi darab dan bahagi antara nombor-nombor tersebut yang dapat menghasilkan
nombor terkecil.
[3 markah]

b) Berikut adalah kadar bayaran yang dikenakan bagi suatu perkhidmatan percetakan secara pukal.
Bilangan keping atau
Harga bagi setiap keping atau helai (RM)
helai
Tidak berwarna
Berwarna
Kurang daripada 200
0.15
0.70
Lebih daripada 200
0.05
0.45
Kira bayaran yang dikenakan kepada Hazim yang membuat 250 helai percetakan tidak berwarna dan
50 helai percetakan berwarna.
[3 markah]

c) Berikut adalah wang pelaburan dan peratus bonus yang diterima oleh Lim dari sebuah pelaburan.
Tahun Jumlah wang pelaburan dan bonus (RM) Peratus bonus diperoleh pada akhir tahun (%)
Satu
100,000
8.0
Dua
108,000
8.5
Tiga
Berapakah jumlah wang pelaburan dan bonus yang diperoleh Lim setelah tiga tahun dalam pelaburan
itu?
[3 markah]

a) Tentukan nilai dan dalam urutan nombor yang berikut:


12
30
75
187.5

2929.6875
[2 markah]

= ..
= ..

b) 3
5

daripada semua pelajar di sebuah sekolah adalah pelajar perempuan dan daripada jumlah itu adalah
5

pelajar perempuan yang memakai cermin mata. Jika bilangan pelajar lelaki yang memakai cermin mata
adalah 50 % daripada jumlah bilangan pelajar perempuan yang memakai cermin mata, kira jumlah
pelajar lelaki yang tidak memakai cermin mata di sekolah itu dalam bentuk sebutan algebra dalam satu
pembolehubah.
[3 markah]

c) Selesaikan.
1
(2 + 3)(4 2) + 5 ( 2)

[2 markah]

d) Berikut adalah keuntungan yang diperoleh sebuah perniagaan.


Bulan
Untung (RM)
Januari
3,000
Februari
3,250
Mac
April
Pada bulan Mac, berlaku peningkatan keuntungan sebanyak 12 % berbanding dengan bulan Februari
dan purata keuntungan bagi empat bulan itu ialah RM 3,360. Kira peratus perbezaan keuntungan yang
diperoleh pada bulan April berbanding dengan bulan Mac. Berikan jawapan anda betul hingga dua
tempat perpuluhan.
[3 markah]

a) Namakan bentuk pepejal geometri yang mempunyai bentangan berikut:

[1 markah]
b)

9 cm

5 cm

9 cm
28 cm

9 cm
20 cm
i)

Kira luas permukaan, dalam cm2, pepejal geometri itu.


[6 markah]

i)

Kira isipadu, dalam cm3, pepejal geometri itu.


[3 markah]

a) i)

Kira nilai s diberi r:s:t = 2:3:4 dan r + s + t = 81.


[2 markah]

ii) Sebuah kereta api bergerak sejauh 120 kilometer dalam masa satu jam. Kira jarak Bandar A ke
Bandar B jika keseluruhan perjalanan mengambil masa selama 90 minit.
[3 markah]

b) i)

Berikut adalah pelan tapak sebuah rumah


mengikut ukuran yang sebenar. Lukis
pelan tersebut dengan skala 1:4.
[2 markah]
48 m
24 m
20 m

ii)

Rajah menunjukkan lukisan skala, 1:3 sebuah


tanki simpanan air (1 cm = 3 m). Kira paras air
dari atas tanah, dalam m, jika tanki itu
menyimpan air sebanyak 75% daripada isipadu
maksimum tanki. Berikan jawapan anda betul
hingga dua tempat perpuluhan. Guna =

2 cm

Tanki

3 cm

22
7

[3 markah]

Tapak
Tanah

1.5 cm

a) i)

Namakan jenis-jenis sudut berdasarkan saiz sudut yang diberi.


Saiz sudut
Jenis sudut
Sudut tirus
25
(1)
90
(2)
160
(3)
290

5
[3 markah]

(1)
(2)
(3)
ii) Kira nilai y.
20 + y

85

93

[2 markah]

b) i)

Kira nilai y dan z.


62

y
30
z
[2 markah]

ii) Kira nilai p.

H
42 G
I
D
A

E
95

B
165

p
C

[3 markah]

a) i)

Namakan bahagian yang bertanda S.


[1 markah]
S:

Pusat

S
ii)

MOP dan QPSR adalah bulatan yang masingmasing berpusatkan N dan T, manakala VRU
adalah semibulatan. Garis NOSU dan MQV
adalah selari. Kira perimeter, dalam cm,
kawasan berlorek. Berikan jawapan anda betul
hingga tiga tempat perpuluhan. Guna =

22
7

U
R

.
M

[4 markah]

b)

O S

10 cm
V

Bina geometri berikut tanpa menggunakan jangka sudut.


Berdasarkan binaan anda, ukur panjang DE, dalam cm.
[5 markah]

60
A

45
5 cm

4 cm

a)
B

y
16

A
12
7
8

-8

-12

-4

12

16

-4
Objek A mengalami penjelmaan-penjelmaan mengikut urutan yang berikut:
1) pantulan pada garis PQ,
2) putaran 90 melawan arah jam yang berpusatkan titik R, dan
9
3) translasi ( ).
13
i)
ii)

Lukis Imej A yang terbentuk daripada penjelmaan-penjelmaan tersebut.


Nyatakan koordinat titik B pada Imej A.

[3 markah]
[1 markah]

iii) Adakah Imej A yang terbentuk itu merupakan pantulan Objek A pada paksi-y? Tandakan ( )
pada pilihan jawapan anda.
[1 markah]
Ya, Imej A adalah pantulan Objek A pada paksi-y
Tidak, Imej A bukan pantulan Objek A pada paksi-y
.

b) Berikut adalah bilangan pelajar dan jenis-jenis kenderaan yang digunakan untuk ke sekolah. Bina satu
carta palang yang mewakili peratus pelajar yang menggunakan jenis-jenis kenderaan tersebut.
.
Peratus
Bilangan
Kenderaan
Pelajar
Pelajar
(%)
Bas

70

Kereta

30

Motorsikal

40

Basikal

60
[5 markah]

a) Kira BAC.
B
265
8
A
C

[3 markah]

b) Kira nilai j.
4 2j

7 j

2j + 10
4j + 8

j 5
3j

[2 markah]

c) Berikut adalah suatu poligon.


ABIJKL adalah sebuah pentagon sekata,
CEGIH
adalah
sebuah
bulatan
berpusatkan F, dan BCDEJI adalah
sebuah segi tiga.
Kira BLK, CDE dan GJK.
[5 markah]

G
I

F
H 260

a) Bina dan tentukan titik-titik persilangan antara


1) lokus bagi titik x yang bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak 4 cm dari titik A.
2) lokus bagi titik y yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik A dan B.
[4 markah]
9

.
b) Selesaikan persamaan linear serentak yang berikut.
12p + 8q = 50
3.5p q = 11
[4 markah]

c) Selesaikan ketaksamaan linear yang berikut.


22 3g 49
[2 markah]

10 a) Permudahkan.
(4 3 )4

8
5
[3 markah]
10

b) Kajian tentang suatu bahan mendapati bahawa tenaga (T) yang disalurkan dan frekuensi getaran (G)
yang terhasil dapat dirumus dengan suatu persamaan graf fungsi, G = 12T +
T, N
G,

5
3.56

9
m

13
100.44

T
9

17
n

57.
21
197.33

Nyatakan nilai m dan n.


[2 markah]

c)

Diberi:
Tan = 2.600
Sin = 0.485
Kira perimeter, dalam cm, bagi keseluruhan rajah. Berikan
jawapan anda betul hingga dua tempat perpuluhan.
[5 markah]

5 cm

KERTAS SOALAN TAMAT

a)

b)

c)

a)

b)

Jawapan
Soalan 1
i) 53 hanya boleh dibahagi tepat dengan 1 dan 53
ii) (30 24) 120
=6
250 RM 0.05 + 50 RM 0.70
= RM 47.50
*0 markah diberi untuk jawapan yang betul tetapi tiada/salah unit
Bonus diperoleh tahun ke-3 = 8.5 % RM 108,000 = RM 9,180
Wang pelaburan dan bonus setelah 3 tahun = RM 108,000 + RM 9,180 = RM 117,180
*0 markah diberi untuk jawapan yang betul tetapi tiada/salah unit
Soalan 2
30 12 = 2.5; 75 30 = 2.5, justeru, 2.5 adalah faktor pendaraban
= 187.5 2.5 = 468.75
= 468.75 2.5 = 1171.875
Anggap jumlah semua pelajar sebagai y (terima mana-mana pembolehubah yang lain)
3

Pelajar perempuan bercermin mata = ( ) 5 =


5
3

Pelajar lelaki bercermin mata (LCM) =

25

1
2

1
1+1
1
1+1
1
1
1+1

1
1
1

25
3

50

Pelajar lelaki tidak bercermin mata = Semua pelajar lelaki LCM


Pelajar lelaki tidak bercermin mata = (1

50

2
5

3
50

17
50

c) = [8xy 4x +12xy 6] + 5y 10xy


= 2xy 4x + 17y 6
d) Jumlah keuntungan = RM 3,360 4 = RM 13,440
Untung Mac = RM 3,250 + (12% RM 3,250) = RM 3,640
Untung April = RM 13,440 (RM 3,000 + RM 3,250 + RM 3,640) = RM 3,550
% beza keuntungan April berbanding Mac =

3,550 3,640
3,640

100 = 2.47 %

*negatif bermaksud berlaku penurunan. Terima jika jawapan ditulis: Penurunan 2.47 %
Soalan 3
a) Kon
b) i) Hipotenus2 = (9 cm + 9 cm)2
Hipotenus = 162 2 = 12.73 cm
Luas = (20 cm 19 cm) 2 + 20 cm 9 cm + (19 cm 9 cm) 2 + 9 cm 9 cm + (9
cm 5 cm) 2 + 20 cm 9 cm + 2 (0.5 9 cm 9 cm) + 15 cm 12.73 cm
Luas = 1904.95 cm2
*0 markah diberi untuk jawapan yang betul tetapi tiada/salah unit
ii) Isipadu = (20 cm 9 cm 19 cm) + (9 cm 9 cm 5 cm) + 0.5 (15 cm 9 cm 9
cm)
Isipadu = 4432.5 cm3
*0 markah diberi untuk jawapan yang betul tetapi tiada/salah unit
Soalan 4
a) i) r + s + t = 2 + 3 + 4 = 9
s
s
s
3
=

=
81 9
r+s+t r+s+t
9s = 3 81 s =

243
9

= 27

ii) Jarak ditempuhi bagi seminit = 120 km 60 min = 2 km


Jarak ditempuhi bagi 80 minit = 2 km 90 min = 180 km

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1+1+1
1
1+1
1

1
1
1
1

11

Oleh itu, jarak antara Bandar A dan Bandar B = 180 km


*0 markah diberi untuk jawapan yang betul tetapi tiada/salah unit

b) i)

12

1
1

*lukisan berskala dilukis dengan bentuk yang betul


*lukisan berskala dilukis dengan unit yang betul
ii)

75% isipadu maksimum tanki = 75%


Paras air dalam tanki: 763.714 m3 =

a) i)

ii)

b) i)

ii)

a) i)
ii)

22
7

22
7

(2 3 m)2 (3 3 m) = 763.714 m3

(2 3 m)2 t t = 6.75 m

Paras air dari atas tanah = 6.75 m + (1.5 3 m) = 11.25 m


*0 markah diberi untuk jawapan yang betul tetapi tiada/salah unit
Soalan 5
(1) Sudut tegak
(2) Sudut cakah
(3) Sudut refleks
360 = 85 + 93 + (20 + y) + 90
y = 360 (85 + 93 + 20 + 90) = 72
*0 markah diberi untuk jawapan yang betul tetapi tiada/salah unit
y = 90 + 30 = 120
z = 180 62 = 118
*0 markah diberi untuk jawapan yang betul tetapi tiada/salah unit
IED = 180 90 42 = 48
95 48 = 47
180 47 = 133
180 165 = 15
p = 180 (133 + 15) = 32
*0 markah diberi untuk jawapan yang betul tetapi tiada/salah unit
Soalan 6
Tembereng minor
*jawapan lain tidak diterima
Panjang lengkok MO =

36090
360

Panjang lengkok QRS = VRU =

22

10 cm = 47.143 cm

7
360180
360

22
7

10
2

cm = 15.714 cm

Panjang SU = QV = 5 cm + 5 cm = 10 cm
Perimeter = 4 10 cm + 47.143 cm + 2 15.714 cm = 118.571 cm
*0 markah diberi untuk jawapan yang betul tetapi tiada/salah unit
b)

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5
1

1
1
1
1

Geometri dilukis dengan betul tanpa menggunakan jangka


sudut.
Panjang DE = 4.7 cm
*terima jawapan lain seperti 4.6 cm dan 4.8 cm sahaja.
*0 markah diberi untuk jawapan yang betul tetapi
tiada/salah unit

1+1+1+1
1

Soalan 7
a) i)

1+1+1

13

*1 markah diberi untuk setiap penjelmaan yang betul


ii) (11,16)
iii) Ya, Imej A adalah pantulan Objek A pada paksi-y
Tidak, Imej A bukan pantulan Objek A pada paksi-y

1
1

b)

Kenderaan
Bas
Kereta
Motorsikal
Basikal

Bilangan Pelajar
70
30
40
60

Peratus Pelajar (%)


35
15
20
30

0.5
0.5
0.5
0.5

*membina carta palang

Peratus Pelajar, %

Peratus Pelajar Menggunakan


Jenis-Jenis Kenderaan
40
35
30
25
20
15
10
5
0

*jawapan lain selain carta palang


adalah tidak diterima, 0 markah
daripada maksimum 3 markah
bagi bahagian ini akan diberikan.
*melabel (unit) paksi-x
paksi-y dengan betul

dan

0.5

*memberikan tajuk yang sesuai

0.5

*data yang digunakan adalah


betul

Jenis Kenderaan
Soalan 8
a) BCA = 0.5 (360 265) = 0.5 95 = 47.5
BAC = 180 90 47.5 = 42.5
*0 markah diberi untuk jawapan yang betul tetapi tiada/salah unit
b) 360 = 2j + 10 + 4 2j + 7 j + 4j + 8 + 3j + j 5 = 7j + 24
36024
j=
= 48
7

*0 markah diberi untuk jawapan yang betul tetapi tiada/salah unit

1+1
1
1
1

c)

Sudut pedalaman pentagon (SP) =


Sudut luaran pentagon (SL) =

(52)180

360
5

= 108

0.5
0.5

= 72

BLK = SP 0.5 (180 LAB) = 108 0.5 (180 108) = 108 36 = 72


CDE = 180 2 SL = 180 2 72 = 36
BFJ = 360 260 = 100
IJG = 0.5 (180 BFJ) = 0.5 (180 100) = 40
GJK = IJG + IJK = 40 + 108 = 148
*0 markah diberi untuk jawapan yang betul tetapi tiada/salah unit
Soalan 9
a) .
Titik persilangan

1
1
0.5
0.5
1

Lokus x

Lokus y

1
1
1
1

*membina lokus x dengan betul


*membina lokus y dengan betul
*melabel lokus x dan lokus y
*menunjukkan/melabel dua titik persilangan
b) 12p + 8q = 50 (1)
8 (3.5p q = 11) 28p 8q = 88 (2),
(1) + (2): 40p = 138
p = 3.45
q = (11 3.5 3.45) = 1.075
c) 3g 49 22 3g 27
g

27
3

1
1
1
1
1

g9

1
Soalan 10

1
24

a)

44 34
8 5
= 256 12+8 25 = 256 4 3
b) m = 52.00
n = 148.89
*0 markah diberi untuk jawapan yang betul tetapi tiada/salah unit

c)
Tan = 2.600 = = 5 2.6 = 13 cm
5
11.37 cm

13.93 cm
Sin = 0.485 =
= 13 0.485 = 6.31 cm
13

6.31 cm

13 cm

c = (52 + 132 ) cm = 13.93 cm

d = (132 6.312 ) cm = 11.37 cm


Perimeter = 5 cm + 13.93 cm + 11.37 cm + 6.31 cm
Perimeter = 36.61 cm
*0 markah diberi untuk jawapan yang betul tetapi tiada/salah unit
KERTAS JAWAPAN TAMAT

1+1
1
1
1

1
1
1
1

5 cm

14