Anda di halaman 1dari 21

[PERANCANGAN STRATEGIK 2016-2018]

Frog-VLE SK SUNGAI LESONG

FROG-VLE
PERANCANGAN STRATEGIK 2016-2018
SK SUNGAI LESONG

PENYELARAS BESTARI &


UNIT ICT
SK SUNGAI LESONG

[PERANCANGAN STRATEGIK 2016-2018]

Frog-VLE SK SUNGAI LESONG

VISI FROG VLE


Memperkasa Generasi Masa Depan Menerusi Pendidikan Berkualiti
MISI FROG VLE
Menyediakan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti Bertaraf Antarabangsa
Dengan Memanfaatkan Teknologi ICT

DASAR FROG VLE SEKOLAH

[PERANCANGAN STRATEGIK 2016-2018]

Frog-VLE SK SUNGAI LESONG

Semua pentadbir, guru dan staf sokongan dan pelajar menggunakan ICT diberikan ID Yes 1Bestarinet untuk

daftar masuk tunggal untuk mengakses Frog VLE (URL : https://bba3035.1bestarinet.net).


Frog VLE adalah platform pembelajaran maya yang menyediakan akses kepada Penyelesaian Pembelajaran

Bersepadu.
Penyelesaian bersepadu membolehkan pengajaran, pembelajaran, kolaborasi dan pentadbiran dijalankan

melalui Persekitaran Pembelajaran Maya (Frog VLE) berasaskan internet.


Frog VLE boleh diakses di sekolah, di rumah atau di mana juga dengan adanya sambungan internet (Internet

Yes 4G).
Sistem pembelajaran berasaskan laman web yang menyerupai pendidikan dunia sebenar dengan

menyatukan konsep pendidikan konvensional.


Frog memfokuskan kepada usaha untuk

mempertingkatkan teknik pengajaran dan pembelajaran.


Frog juga boleh disepadukan dengan kandungan dan alat pendidikan lain termasuklah Google Apps untuk

memudahkan

kehidupan

guru

dan

pelajar,

sekaligus

pendidikan, Khan Akademy, Video pembelajaran Youtube atau Vimeo dan juga aplikasi Web 2.0
pendidikan.

OBJEKTIF

untuk

[PERANCANGAN STRATEGIK 2016-2018]

Frog-VLE SK SUNGAI LESONG

Melahirkan rakyat Malaysia yang berkuasa ke atas pemilikan pendidikan serta berdaya saing dalam ekonomi
global yang berasaskan pengetahuan.

Membolehkan guru merancang pengajaran, mengurus

dan menyemak tugasan murid dan latihtubi

dan

mengurus pentadbiran.

Frog VLE menghubungkan para pendidik di seluruh negara bagi membolehkan perkongsian sumber
pembelajaran dan idea.

Membolehkan pelajar belajar di luar sempadan garis masa dan tempat kerana pembelajaran boleh berlaku
bila-bila dan di mana jua kerana Frog adalah berasaskan awan (cloud-base).

Sistem Frog yang mudah digunakan membolehkan guru-guru menyediakan laman pembelajaran yang
menarik mengandungi imej, nota, video dan bahan interaktif yang bersesuaian tanpa perlu ada kepakaran
teknikal.

BAHAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA


EMPAT TERAS STRATEGIK (TS)
1 PEMBELAJARAN MURID
(Meningkatkan pembelajaran murid)
2 GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH (Memperkasa guru dan pemimpin sekolah)

[PERANCANGAN STRATEGIK 2016-2018]

Frog-VLE SK SUNGAI LESONG

3 TRANSFORMASI KEMENTERIAN
(Mentransformasi Kementerian)
4 STRUKTUR SISTEM
(Mengupaya struktur sistem)
SEMBILAN BIDANG KEUTAMAAN (BK)
1 Kurikulum dan Pentaksiran
(TS1)
6. Kapasiti dan Kebolehupayaan Penyampaian
(TS3)
2 Profesiensi Bahasa
(TS1)
7. Produktiviti Sumber
(TS3)
3 Kualiti Sekolah
(TS1)
8. Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta
(TS4)
4 Kualiti Guru
(TS2)
9. Laluan Pendidikan
(TS4)
5 Kualiti Pengetua/Guru Besar
(TS2)
10. Isu hangat seperti jenis sekolah, tempoh persekolahan

SEBELAS ANJAKAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa


Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai
Mentransformasi profesien keguruan menjadi profesien pilihan
Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah
Mengupaya JPN, PPD dan Sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan
Memanafaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran
Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan
Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas
Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit
Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung

25 INISIATIF UTAMA PPPM


1.
Transformasi pendidikan vokasional, termasuk kolaborasi sekolah vokasional dengan industri
2.
Penjajaran kurikulum dengan standard antarabangsa.
3.
Peningkatan kemahiran guru dalam (Trends in International Mathematics and Science Study)TIMMS dan
PISA (The Programme for International Student Assessment Tests).
4.
Peluasan LINUS 2.0 merangkumi literasi Bahasa Inggeris.
5.
Peningkatan penguasaan kemahiran berbahasa guru Bahasa Inggeris.

[PERANCANGAN STRATEGIK 2016-2018]

Frog-VLE SK SUNGAI LESONG

6.
7.
8.

Piagam Guru (Teacher Charter) termasuk pakej kerjaya dan instrumen penilaian kompetensi.
Pelaksanaan pelan induk Continuing Professional Development (CPD) baharu.
Piagam Pemimpin Sekolah (Principal Charter) termasuk National Professional Qualification for Educational
Leaders (NPQEL) laluan kerjaya dan menambahbaik Tawaran Baru.
9.
Program Transformasi Daerah, termasuk School Improvement Programme (SIP+ dan SISC+) dan Sekolah
Berprestasi Tinggi.
10.
Penjenamaan semula Matrikulasi dan Tingkatan 6.
11.
Peningkatan enrolmen dalam program pendidikan inklusif, termasuk infrastruktur supaya lebih mesra untuk
murid berkeperluan khas.
12.
Penyediaan 1BestariNet dan perisian ke sekolah.
13.
Pengintegrasian data pendidikan untuk penghasilan satu sistem data untuk menambahbaikan dashboard.
14.
Pelaksanaan Belanjawan Berasaskan Outcome (OBB).
15.
Penstrukturan semula organisasi (KPM).
KEPEMIMPINAN
16.
Pengukuhan kurikulum Pendidikan Islam, Moral dan Sivik.
GURU BESAR
17.
Perombakan
dan penjenamaan semula Program RIMUP.
18.
Peningkatan enrolmen ke prasekolah berkualiti.
MATLAMAT
PEMBUDAYAAN
FROG
VLE
SKSL
19.
Pelaksanaan
HOTS
(High
Order Thinking Skills) dalam kurikulum, pentaksiran dan latihan.
20.
Transformasi IPG untuk meningkatkan kualiti latihan guru.
21.
Pelaksanaan sarana penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta.
22.
Penyemakan semula nisbah guru-murid bagi SKM.
23.
Penyediaan dan pelancaran portal dan perpustakaan video eGuru.
24.
Pengagihan semula RM1 bilion dan pengurangan pembaziran.
25.
Naik taraf infrastruktur asas bagi memenuhi standard (cth : elektrik, air, bilik darjah).

KERANGKA PELAN FROG VLE SEKOLAH


SK SUNGAI LESONG 2016-2018
ASAS
PEMBANGUN
AN
MISI DAN VISI

MODAL
INSAN
GURU, MURID
DAN STAF
SOKONGAN
BOLEH AKSES
FROG VLE

PENGGUNA
AN FROG
VLE

APLIKASI
FROG VLE

INSFRASTRU
KTUR ICT

PEMBELAJARA
N DAN
PENGURUSA
N P&P

NOTA
LATIHAN
KUIZ
BORANG
PENGURUS

WIFI YES
NETBOOK
LCD

INFO
KOMUNITI
EMAIL
SMS
PORTAL
SEKOLAH

[PERANCANGAN STRATEGIK 2016-2018]

Frog-VLE SK SUNGAI LESONG

PELAN STRATEGIK FROG-VLE


2016-2018
SK SUNGAI LESONG

[PERANCANGAN STRATEGIK 2016-2018]

Frog-VLE SK SUNGAI LESONG

PELAN STRATEGIK FROG-VLE 2016-2018


SK SUNGAI LESONG
NKRA

Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 1

Sub-NKRA

Prasekolah, LINUS,

JPS/SJK-PS/01

Bidang Keutamaan PPPM

Kualiti Sekolah

KPI Pengarah/PPD/Sek

Meningkatkan Peratus Pencapaian Warga Sekolah Dalam Penggunaan Frog-VLE

Sektor/PPD/Sekolah

SK Sungai Lesong

Bidang /Unit

Program 1Bestarinet Frog-VLE / Kurikulum

TERAS
STRATEGIK
(Berdasarkan 4 teras
strategik)

GURU
DAN
PEMIMPIN
SEKOLAH
Memperkasa guru
dan
pemimpin
sekolah

ISU-ISU
STRATEGIK

SASARAN

STRATEGI

PELAN TINDAKAN

KPI

(Huraian isu/masalah
tentang BK atau fungsi
organisasi)

(Berdasarkan 11 anjakan
PPPM atau fungsi organisasi /
SWOC)

(Berdasarkan 25101 inisiatif


atau pelan tindakan di JPN/PPD)

(Pernyataan indikator yang boleh


diukur)

KUALITI GURU
Masih ramai guru dan
staf
kurang
mahir
dalam
menggunakanplatform Frog-VLE bagi
bahan pengajaran dan
pentadbiran
secara
kerap.

Memanfaatkan ICT bagi


meningkatkan
kualiti
pembelajaran
Memastikan guru dan
staf membina site
dan
menggunakan
80% widget yang
disediakan
bagi
menjalankana tugas.

Pengintegrasian
data
pendidikan
untuk
penghasilan satu sistem
data
untuk
menambahbaikan
dashboard.
- Meningkatkan
penguasaan dan minat
murid
dalam
pembelajaran).

TOV

2014

2015

2016

Peratusan penggunaan FrogVLE, komputer & bahan ICT.

10%

50%

60%

80%

Peratusan
penggunaan
emel/sms dalam pengurusan.

60%

70%

80%

90%

Peratusan
penggunaan
makmal komputer.

30%

40%

80%

90%

Pratusan
netbook.

penggunaan

1%

40%

80%

90%

Melahirkan
guru
yang Bilangan site pembelajaran
berkebolehan, kreatif dan yang dihasilkan guru-guru dan
inovatif
pentadbir untuk kegunaan
PdP.

5%

10%

30%

40%

Latihan dan kursus Frog- Meningkatkan

20%

30%

50%

80%

kemahiran

[PERANCANGAN STRATEGIK 2016-2018]

Frog-VLE SK SUNGAI LESONG

NKRA

Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 1

Sub-NKRA

Prasekolah, LINUS,

JPS/SJK-PS/01
VLE guru dan staf

PEMBELAJARAN
MURID
Meningkatkan
pembelajaran
murid

KAPASITI
DAN
KEBOLEHUPAYAAN
PENYAMPAIAN
Pendedahan
penggunaan VLE Frog
di kalangan pelajar

STRUKTUR SISTEM IBU BAPA, KOMUNITI


Mengupaya struktur DAN SEKTOR SWASTA
sistem
Bekerjasama
dengan
ibu bapa, komuniti dan
sektor swasta secara
meluas
- Ramai ibu bapa belum
login dan belum tahu
kegunaan VLE

Memanfaatkan ICT bagi


meningkatkan
kualiti
pembelajaran
Mencapai
matlamat
100%
murid
menggunakan FrogVLE

membina
pembelajaran.

bahan

Penyediaan
1Bestarinet Peratusan kawasan liputan.
dan perisian ke sekolah
- Menaik taraf sistem
wi-fi

50%

70%

80%

90%

Pertandingan
dan Melibatkan
aktiviti
pengurusan kokurikulum kokurikulum dalam Frog-VLE.
dalam Frog VLE

10%

20%

40%

60%

Membina kemahiran dan


mencungkil bakat dan
kemahiran pelajar
menggunakan teknologi

Peratusan Kemahiran pelajar


menggunakan VLE meningkat

5%

20%

60%

80%

LADAP pelajar ikut kelas

5%

20%

60%

80%

Kolaborasi

5%

30%

70%

80%

0%

10%

40%

60%

Login ibubapa dan AJK PIBG

0%

5%

30%

50%

Kolaborasi Ibubapa

0%

20%

70%

90%

Meningkatkan kerjasama Peratusan ibu bapa yang login


Bekerjasama
dengan ibu bapa, ibu bapa dengan pihak VLE Frog meningkat
komuniti
dan sekolah.
sektor
swasta
secara meluas
Memastikan ibu bapa
tahu dan memantau
perkembangan
pelajaran anak-anak
secara online

[PERANCANGAN STRATEGIK 2016-2018]

Frog-VLE SK SUNGAI LESONG

PELAN TAKTIKAL FROG-VLE


2016
SK SUNGAI LESONG

[PERANCANGAN STRATEGIK 2016-2018]

Frog-VLE SK SUNGAI LESONG

PELAN TAKTIKAL FROG-VLE SK SUNGAI LESONG


TAHUN 2016
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan
Sub-NKRA Prasekolah, LINUS,
Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Sekolah
KPI Pengarah/PPD/Sek Meningkatkan Peratus Pencapaian Warga Sekolah Dalam Penggunaan Frog-VLE
Sektor/PPD/Sekolah SK Sungai Lesong
Bidang/Unit Program 1Bestarinet Frog-VLE / Kurikulum
Strategi

Memanfaatkan ICT bagi menigkatkan kualiti pembelajaran (Guru)

JADUAL 2
JPS/SJK-PS/02

[PERANCANGAN STRATEGIK 2016-2018]


Bil

Program/Projek

Objektif

Tanggungjawab

Tarikh/Tempoh

TOV

Sasaran

Kesedaran
dan
pengetahuan kepada
guru-guru
tentang
Frog-VLE meningkat

10%

70%

LADAP kepada guruguru


berkenaan
penggunaan FrogVLE

Frog Consultation Memastikan guru dan staf Pentadbir,


JU, Sepanjang tahun
Hours by VLE ADMIN membina
site
dan GPB, GICT, guru
menggunakan 60% widget
yang
disediakan
bagi
menjalankan tugas.

Jumlah guru yang


mahir
dalam
penggunaan
FrogVLE meningkat

30%

60%

Frog
2016

Peratus kemahiran
penggunaan
FrogVLE dan aplikasinya
meningkat

5%

30%

Membina site guru


mata
pelajaran,
kurikulum,
kokurikulum
dll
untuk PdP & aktiviti
sekolah

Guru dapat menghasilkan JU,


Teachers Sepanjang
site PdP, dan membuat champion
tahun
jenis-jenis latihan untuk
murid

Jumlah
guru
mencipta site FrogVLE sebagai PdP
meningkat

10%

50%

Pemantauan ke atas
guru-guru
dalam
penggunaan
netbook dan FrogVLE dalam PdP

Memastikan keberkesanan Guru, JU


latihan dan bengkel dapat
diaplikasikan dalam PdP
guru

Jumlah
menggunakan
VLE
dalam
meningkat

5%

30%

Week Meningkatkan penggunaan Pentadbir,


JU, 5 hari
aplikasi Frog-VLE untuk AJK Frog-VLE
warga sekolah

Sepanjang
tahun

- Nota
- Slide

KPI

Buzz

Memberikan pendedahan Guru Besar, PK Sepanjang


dan pemahaman yang Pentadbiran, JU, tahun
jelas tentang Frog-VLE Admin Frog-Vle
untuk PdP

Kos/Sumber

Frog-VLE SK SUNGAI LESONG

guru
FrogPdP

[PERANCANGAN STRATEGIK 2016-2018]

Frog-VLE SK SUNGAI LESONG

PELAN TAKTIKAL FROG-VLE SK SUNGAI LESONG


TAHUN 2016
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 2

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS,

JPS/SJK-PS/02

Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Sekolah


KPI Pengarah/PPD/Sek Meningkatkan Peratus Pencapaian Warga Sekolah Dalam Penggunaan Frog-VLE
Sektor/PPD/Sekolah SK Sungai Lesong
Bidang/Unit Program 1Bestarinet Frog-VLE / Kurikulum
Strategi
Bil

Memanfaatkan ICT bagi menigkatkan kualiti pembelajaran (Murid)

Program/Projek

Objektif

Tanggungjawab

Tarikh/Tempoh

Pelancaran Frog-VLE
peringkat Sekolah
ketika perhimpunan
mingguan dan
penyerahan id

Memberi
penerangan Guru Besar, PK 1 kali
ringkas
berkenaan Pentadbiran,
setahun
program terbaru Frog- Admin Frog-VLE
VLE kepada murid-murid
dan guru

Kursus
Frog-VLE
kepada murid tahap 1
(Tahun 3), dan tahap 2
(Tahun 4 dan 5).

Murid
mahir JU, Guru kelas, Sepanjang
menggunakan Frog-VLE FrogStar
tahun
verify, login / logout,
kemaskini site personal,
menghantar homework,
kuiz dan soalan

Pertandingan membuat Meningkatkan kemahiran Guru


slaid, nota, menulis penggunaan
Frog-VLE FrogStar
esei
kepada murid dengan
menghantar bahan kerja
sekolah melalui Frog-VLE

Pertandingan membuat Meningkatkan kemahiran FrogStar


personal site
pembinaan
site
dan
penggunaan widget

Kos/Sumber

KPI

TOV

Sasaran

Meningkatkan
pemahaman warga
sekolah
tentang
kebaikan Frog-VLE

2%

30%

- ID dan Kata Jumlah murid yang


laluan Murid
mahir menggunakan
aplikasi dalam FrogVLE meningkat

5%

30%

Jumlah murid yang


mahir menggunakan
aplikasi dalam FrogVLE meningkat

5%

40%

Bilangan site murid

0%

10%

dalam - Banner
- Bunting

kelas, Sewaktu PdP

Mengikut
Panitia mp
program setiap
panitia

[PERANCANGAN STRATEGIK 2016-2018]

Frog-VLE SK SUNGAI LESONG

PELAN TAKTIKAL FROG-VLE SK SUNGAI LESONG


TAHUN 2016
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 2

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS,

JPS/SJK-PS/02

Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Sekolah


KPI Pengarah/PPD/Sek Meningkatkan Peratus Pencapaian Warga Sekolah Dalam Penggunaan Frog-VLE
Sektor/PPD/Sekolah SK Sungai Lesong
Bidang/Unit Program 1Bestarinet Frog-VLE / Kurikulum
Strategi
Bil

Program/Projek

Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas
Objektif

Tanggungjawab

Tarikh/Tempoh

Kos/Sumber

KPI

TOV

Sasaran

Penerangan kepada
PIBG dan ibu bapa
tentang Frog-VLE
Mari Kenali Frog-VLE

Memberikan pendedahan Guru Besar, JU, 1 atau 2 kali - Poster


dan pemahaman yang AJK PIBG dan setahun
- Pamphlet
jelas tentang Frog-VLE Yes Staff
- Brosur
kepada PIBG dan Ibu Bapa

Memberi kesedaran
dan pengetahuan ibu
bapa tentang FrogVLE

1%

20%

Penerangan kepada- Peserta mengetahui cara AJK PIBG, JU, 1 atau 2 kali - Poster
AJK PIBG dan ibu
setahun
- Pamphlet
login dan menggunakan Teachers
bapa tentang FrogChampion
- Brosur
parants site Frog-VLE
VLE
- Memastikan ibu bapa tahu
dan
memantau
perkembangan
anak
secara online

Peratusan ibu bapa


yang
login
dan
penggunaan
FrogVLE site meningkat

1%

20%

Kursus dan bengkel Memberi


pendedahan AJK PIBG, JU, 1 atau 2 kali - nota
Frog-VLE kepada AJK kepada AJK tentang Frog- Teachers
setahun
- slide
PIBG
VLE untuk disampaikan Champion
kepada Ibu Bapa

Peratusan ibu bapa


yang
login
dan
penggunaan
FrogVLE site meningkat

5%

30%

[PERANCANGAN STRATEGIK 2016-2018]

Frog-VLE SK SUNGAI LESONG

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014


Sektor/PPD/Se
kolah
Bidang/Unit

SK PUNCAK ALAM (2)

Program/Proje
k
Objektif

Pelancaran Frog-VL peringkat Sekolah ketika perhimpunan mingguan

Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Tanggungjawa
b
Proses Kerja

Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaik
an

Kualiti Sekolah, Kualiti Guru / Kurikulum

JADUAL 3
JPS/SJKPS/03

Memberikan pendedahan dan pemahaman yang jelas tentang Frog-VLE kepada PIBG dan Ibu
Bapa
Sekali dalam setahun (11 JAN 2016)
Guru-guru dan murid-murid SK Sungai Lesong
Guru Besar, PK Pentadbiran, JU, Admin Frog-VLE
1. Taklimat program hari sebelum pelancaran
2. Nota dan bunting disediakan untuk digunalan semasa pelancaran Frog-VLE peringkat sekolah
3. Guru Besar memberikan ucapan ketika perhimpunan berkenaan program Frog-VLE

[PERANCANGAN STRATEGIK 2016-2018]


Nama Penilai:
Tarikh:

Frog-VLE SK SUNGAI LESONG

Tandatangan Penilai:

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014


Sektor/PPD/Se
kolah
Bidang/Unit
Program/Proje
k
Objektif
Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Tanggungjawa
b
Proses Kerja

Kekangan
Pemantauan
Penilaian

SK PUNCAK ALAM (2)

JADUAL 3

Kualiti Sekolah, Kualiti Guru / Kurikulum

JPS/SJKPS/03
Penerangan kepada PIBG dan ibu bapa tentang Frog-VLE Mari Kenali Frog-VLE
Memberi penerangan ringkas berkenaan program terbaru Frog-VLE kepada murid-murid dan guru
Sekali dalam setahun (16 Mac 2014)
AJK PIBG guru-guru dan Ibu Bapa
Guru Besar, PK Pentadbiran, JU, Admin Frog-VLE
1. Taklimat program sebelum hari penerangan
2. Nota, slide dan bunting disediakan untuk digunakan semasa penerangan
3. Admin 1 Frog-VLE memberikan penerangan berkenaan Frog-VLE

[PERANCANGAN STRATEGIK 2016-2018]

Frog-VLE SK SUNGAI LESONG

Penambahbaik
an

Nama Penilai:
Tarikh:

Tandatangan Penilai:
PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014

Sektor/PPD/Se
kolah
Bidang/Unit
Program/Proje
k
Objektif
Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Tanggungjawa
b
Proses Kerja

Kekangan
Pemantauan

SK PUNCAK ALAM (2)

JADUAL 3

Kualiti Sekolah, Kualiti Guru / Kurikulum

JPS/SJKPS/03
Penerangan kepada PIBG dan ibu bapa tentang Frog-VLE Mari Kenali Frog-VLE
Memberi penerangan ringkas berkenaan program terbaru Frog-VLE kepada murid-murid dan guru
Sekali dalam setahun (16 Mac 2014)
AJK PIBG guru-guru dan Ibu Bapa
Guru Besar, PK Pentadbiran, JU, Admin Frog-VLE
1. Taklimat program sebelum hari penerangan
2. Nota, slide dan bunting disediakan untuk digunakan semasa penerangan
3. Admin 1 Frog-VLE memberikan penerangan berkenaan Frog-VLE

[PERANCANGAN STRATEGIK 2016-2018]

Penilaian
Penambahbaik
an

Nama Penilai:
Tarikh:

Tandatangan Penilai:

Frog-VLE SK SUNGAI LESONG

[PERANCANGAN STRATEGIK 2016-2018]

Frog-VLE SK SUNGAI LESONG

STRATEGI FROG
VLE
2016 2018
PENJANAAN STRATEGI
MENGGUNAKAN TOWS
MATRIK

[PERANCANGAN STRATEGIK 2016-2018]

Frog-VLE SK SUNGAI LESONG

KEKUATAN (STRENGTH -S)


KELEMAHAN (WEAKNESS -W)
S1 Guru mencukupi -70% terlatih
W1
Kemudahan peralatan ICT sering
S2 80% guru mempunyai kemahiran asas
dirosakkan oleh murid
W2 Ada 30%
guru yang kurang
dalam
ICT
menggunakan ICT untuk pengajaran
S3
Terdapat 100% staf sokongan
dan pembelajaran
DALAMAN
mempunyai kemahiran ICT
W3
Kawasan liputan Wi-Fi tidak
S4 Ada kemudahan bilik compute dan
menyeluruh
netbook
W4 Peralatan ICT telah dirompak
S5 Ada kemudahan capaian Wifi Yes
W5
Kurang komunikasi antara pihak
S6
Ada Peruntukan PCG matapelajaran
sekolah dan ibu bapa
dan peruntukan kokurikulum
W6 80% pelajar tiada kemudahan
LUARAN
S7
Pengetua dan barisan pengurusan
capaian internet di rumah
berpegalaman dan berkemahiran dalam W7 Pelajar sering terleka melayari FB,
ICT
twitter dan youtube bukan ilmiah
S8 80% murid celik ICT
PELUANG (OPPORTUNITIES -O)
S-O STRATEGI
W-O STRATEGI
O1 PIBG membiayai dan menyokong program Wujudkan pemuafakatan dan kerjasama Meningkatkan penggunaan VLE Frog
VLE Frog sekolah
antara sekolah dengan PIBG dan pihak
(User log in)
O2
Terdapat 30% guru celik IT
untuk
Peningkatan kualiti pembelajaran dan
luar
menyokong dan khidmat bantu guru-guru yang Mengadakan kursus dalaman 4 kali setahun
pengurusan
kurang mahir
bagi meningkatkan profesionalisme guru Meningkatkan kualiti akademik pelajar
O3
Pemantauan Pihak PKG/BTP/PPD/JPN dan Menambahkan bilangan site sebagai bahan
KPM
rujukan online dan panduan guru (akses
O4 Mempunyai smbungan internet dan netbook
kendiri)
bagi
membolehkan
guru
yang boleh beroperasi sepenuhnya
menyediakan bahan/site pembelajaran
O5
Kerjasama dengan JU VLE Frog sekolahsekolah lain
ANCAMAN (THREATS -T)
S-T STRATEGI
W-T STRATEGI
T1 Ibu bapa kurang celik komputer
Tingkatkan penggunaan VLE Frog dalam Tingkatkan Hubungan sekolah dengan
T2 Kurang sokongan ibu bapa
pengajaran dan pembelajaran
ibu bapa melalui PIBG
T3 Ibu bapa tiada kemudahan ICT dan internet Mengoptimum
penggunaan
PCG,pusat Tingkatkan motivasi guru dan murid
di rumah
sumber
dan
program
galakan
melalui pertandingan, hebahan dan
T4
Kekurangan
peruntukan
untuk
(pertandingan)
makluman dari semasa ke semasa
Tingkatkan pemantauan pengajaran dan
penyelenggaraan Peralatan ICT dan internet

[PERANCANGAN STRATEGIK 2016-2018]

Frog-VLE SK SUNGAI LESONG

pembelajaran
T5
Murid lebih berminat bahan picisan dalam
Dedahkan
murid dengan asas penggunaan
internet berbanding bahan ilmiah
VLE Frog
T6
Harapan ibu bapa terlalu tinggi terhadap
pencapaian akademik anak-anak
Guru-guru terpaksa habiskan sukatan pelajaran
dan
anggap
membuang
masa
jika
menggunakan VLE Frog

Disediakan oleh

Disemak oleh

Disediakan oleh

(CIK MAIZATUL SARAH BT YAHAYA)


Admin Frog-VLE
SK Sungai Lesong

(EN. MAT DAUD B. DAHARI)


Guru Penolong Kanan Pentadbiran
SK Sungai Lesong

(EN. ZAMRI B. ABD RANI)


Guru Besar
SK Sungai Lesong