Anda di halaman 1dari 10

KERTAS CADANGAN

PELAKSANAAN PROGRAM
IMMERSION
KEPENGETUAAN DAN GURU BESAR

Disediakan Oleh
Sektor Pengurusan Sekolah

Jabatan Pelajaran Perlis

1.0. TAJUK
Cadangan Pelaksanaan Program Immerison Kepengetuaan Dan Guru
Besar.
2.0. TUJUAN
Kertas

ini

bertujuan

untuk

memaklumkan

dan

mendapatkan

persetujuan Majlis Mesyuarat Pengurusan Tertinggi Jabatan Pelajaran


Perlis

tentang

Kepengetuaan

cadangan
Dan

Guru

pelaksanaan
Besar

di

Program

Immersion

sekolah-sekolah

di

bawah

pentadbiran Jabatan Pelajaran Perlis.


3.0. LATAR BELAKANG
3.1.

Pengetua dan Guru Besar yang baru dilantik perlukan bimbingan

dalam bidang
pengurusan pendidikan di sekolah secara hands on.
3.2.

Pengetua dan Guru Besar yang baru dilantik perlu mempunyai

pengetahuan asas
dalam mengendalikan pengurusan sumber termasuk kewangan
sekolah.
3.3.

Pengetua dan Guru Besar Cemerlang merupakan pengetua yang

berpengalaman
yang boleh
bimbingan

menjadi

sumber

profesionalisme

rujukan

untuk

kepengetuaan

memberikan

melalui

program

immersion
3.4.

Program ini dapat membantu meningkatkan profesionalisme

pengetua-pengetua

dan

Guru-Guru

Besar

baru

dan

seterusnya

meningkatkan

kecemerlangan institusi pendidikan yang diterajuinya.

4.0. RASIONAL
4.1.

Pengetua yang baru dilantik tidak mempunyai latar belakang

yang kukuh dalam


bidang pengurusan, pentadbiran dan kewangan sekolah. Oleh
yang demikian kepakaran Pengetua Cemerlang untuk memberi
sumbangan professional sebagai role model , pakar rujuk dan
sumber penandarasan dapat memantapkan kualiti kepimpinan
pendidikan dalam kalangan pemimpin sekolah yang sedia ada
4.2.

dan akan datang.


Program ini dapat meningkatkan profesionalisme Pengetua

Cemerlang dan
dapat membantu Pengetua-Pengetua dan Guru-Guru Besar baru
dengan

perkongsian

pengalaman

dan

Cemerlang dalam pengurusan sekolah.

kepakaran Pengetua

5.0. CADANGAN PELAKSANAAN


5.1.

Program

immersion

seseorang pengetua
atau guru besar
Pengetua
5.2.

merupakan

satu

program

di

mana

baru akan disandarkan ke sebuah sekolah

Cemerlang

atau

Guru

Besar

Cemerlang

bagi

mempelajari selok belok pengurusan sekolah secara hands on .


Program ini dicadangkan selama satu minggu. Jadual Program

seperti dalam
Lampiran B.
5.3. Pengetua dan Guru Besar baru akan diberi pilihan untuk
mengikuti program
immersion di mana-mana sekolah Pengetua atau Guru Besar
Cemerlang

yang

berhampiran

dan

bersesuaian.

Secara

umumnya, Pengetua Cemerlang mempunyai kemampuan untuk


berkongsi pengalaman dan kepakaran dalam sembilan bidang

5.4.

berikut;
5.3.1. Pengurusan Organisasi
5.3.2. Pengurusan Kurikulum
5.3.3. Pengurusan Hal Ehwal Murid
5.3.4. Pengurusan Kokurikulum
5.3.5. Pengurusan Kewangan
5.3.6. Pengurusan Pejabat
5.3.7. Pengurusan fizikal dan infrastruktur
5.3.8. Pengurusan sumber manusia
5.3.9. Pengurusan Hubungan Komuniti
Jabatan Pelajaran Perlis akan mengeluarkan surat arahan

mengikuti Program
Immersion kepada Pengetua baru dan surat lantikan
melaksanakan program immersion kepada pengetua atu Guru
Besar Cemerlang yang dipilih.

5.5.

Pengetua baru akan menjawab borang kopentensi kepengetuaan

dari portal IAB


untuk mengetahui bidang-bidang pengurusan sekolah yang
masih tidak dikuasainya. Bidang yang masih berada diperingkat

lemah akan dipilih sebagai fokus utama dalam program


5.6.

immersion.
Pengetua atau Guru Besar baru akan mendapat pendedahan

secara hands on
tentang amalan pengurusan terbaik mengenai cara-cara
mengendalikan tatacara kewangan , pentadbiran , kurikulum ,
kokurikulum dan hal ehwal murid spereti dalam jadual program
5.7.

yang ditetapkan.
Kedatangan / kehadiran pengetua atau guru besar baru di

sekolah Pengetua
Cemerlang yang disandarkan hendaklah direkodkan di sekolah
5.8.

Pengetua Cemerlang yang menjadi benchmark.


Pengetua atau Guru Besar baru hendaklah member penurunan

kuasa kepada
penolong kanan bagi menjalankan tugas Pengetua atau Guru
Besar di sekolah semasa Pengetua atau Guru Besar baru
5.9.

mengikut program immersion.


Pengetua atau Guru Besar baru yang mengikuti proram

immersion perlu sentiasa


berhubung dengan sekolah masing-masing bagi mendapatkan
laporan harian semasa ketiadaan mereka.
5.10. Pengetua atau Guru Besar Cemerlang perlu menyediakan
laporan lengkap
tentang pelaksanaan program immersion yang mana Pengetua
atau Guru Besar baru disandarkan di sekolah mereka dan
laporan tersebut hendaklah dihantar ke JPN masing-masing.
5.11. Pengetua atau Guru Besar baru juga boleh menghantar Penolong
Kanan atau
guru kanan sekolahnya untuk membuat penandaarasan di
sekolah pengetua atau guru besar cemerlang yang dipilihnya
untuk bimbingan seterusnya selepas program immersion.
5.12. Pengetua baru akan memaklumkan sebarang perubahan
mengenai amalan

pengurusan di sekolahnya dalam tempoh enam bulan kepada


pengetua cemerlang yang mengendalikan program immersion
dan juga kepada Pengarah JPN.
5.13. Perjumpaan penembahbaikan bagi kedua-dua sekolah akan
diadakan selepas
menenrima laporan daripada pengetua baru. Program immersion
berikutnya boleh dilakukan dengan pengetua cemerlang lain
yang mempunyai kecemerlamngan dalam bidang yang berbeza.
Dengan demikian pengetua atau guru besar baru akan sentiasa
mendapat nilai tambahn dalam aspek pengurusan pendidikan di
sekolahnya.
5.14. Pengetua atau guru bbesar baru akan melengkapkan borang
keberkesanan
program immersion( Lampiran C) selepas enam bulan dari tarikh
program immersion dijalani dan menghantarkannya kepada JPN
dan YDP Majlis Pengetua Kanan Negeri untuk laporan
keseluruhan program.
5.15. Pihak Jabatan Pelajaran Negeri akan mendapat maklumbalas
keberkesananan
program melalui Jawatankuasa Majlis Pengetua Kanan Negeri
masing-masing.
5.16. Dicadangkan program immersion ini dilaksanankan sepanjang
tahun mengikut
keperluan dan kesesuaian masa pengetua atau guru besar baru
dan Pengetua atau Guru Besar Cemerlang.
6.0.

IMPLIKASI KEWANGAN
6.1. Imlikasi kewangan yang terlibat ialah dari segi perbelanjaan
peserta program ini.
Dicadangkan agar semua tuntutan perjalanan ditanggung oleh
Jabatan Pelajaran Negeri.

Lampiran B
CADANGAN JADUAL PROGRAM IMMERSION

HARI

AKTIVITI

Isnin

Pengurusan Infrastruktur dan Fizikal


serta Pengurusan Organisasi

Selasa

Pengurusan Kurikulum dan Sumber


Manusia

Rabu

Pengurusan Kokurikulum dan


Hubungan Komuniti

Khamis

Pengurusan Hal Ehwal Murid dan


Pengurusan Pejabat

Jumaat

Pengurusan Kewangan

CATATAN

Lampiran C
BORANG KEBERKESANAN PROGRAM IMMERSION
Borang ini perlu dilengkapkan oleh pengetua baru selepas 6 bulan dari tarikh
program immersion.
Skala 1 bermaksud penguasaan elemen pengurusan masih lemah dan skala
4 bermaksud menguasai sepenuhnya.
SKOR
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan
Pengurusan

ELEMEN
Organisasi
Pejabat
Kurikulum
Kewangan
Hal Ehwal Murid
Sumber Manusia
Infrastruktur dan Fizikal
Kokurikulum
Hubungan Komuniti

Lampiran A

DATA PENGETUA CEMERLANG DAN GURU BESAR CEMERLANG NEGERI


PERLIS
BIL

JAWATAN

1.

Pengetua

2.

Guru Besar

DG 54

DG 52

DG 38

28

BIDANG-BIDANG
PROGRAM IMMERSION