Anda di halaman 1dari 11

BORANG PROSES BIMBINGAN PdPc

KEMAHIRAN SET INDUKSI:

Ada Tiada Tdak


KOMPONEN KEMAHIRAN kelihatan

Menarik perhatian
- Dengan menggunakan suara, gerak geri dan
kontak mata
- Dengan menggunakan media pandang dengar
- Dengan mengbah corak interaksi guru dan
murid

Mewujudkan motivasi
- Dengan menunjukkkan kemesraan dan penuh
semangat
- Melalui rangsangan naluri ignin tahu
- Degan menggunakan unsur-unsur yang
menghairankan
- Melalui cerita
- Dengan mengadakan aktiviti

Menstruktur
- Dengan menghadkan tugasan
- Dengan menyatakan tujuan tugas
- Mencadangkan cara-cara menjalankan tugas
- Menggunakan soalan-soala yang berkaitan

Membuat perkaitan
- membanding atau membezakan dengan
perkra-perkara biasa
- Pengetahan sedia ada
- Peristiwa semasa yang diminati murid
KEMAHIRAN MENERANG:

Ada Tiada Tdak


KOMPONEN KEMAHIRAN kelihatan

Arah Permulaan
- Menarik danmengekalkan perhatian murid
- Kesesuaian tajuk dengan konteks
- Kesediaan murid
- Pernyataa prinsip asas generalisasi yang
ringkas dan tepat

Kemahiran lustrasi
- Contoh-contoh yang mencukupi
- Contoh-contoh yang berkaitan/ sesuai
- Contoh-contohjelasdan menarik
- Media pandang dengar yang
merangsangkanpeljaran

Penyususnan pemikiran / idea


- Perkembangan idea yang teratur
- Pelbagai rangsangan untuk mengekalkan
motivasi belajar
- Penerangan lisan yang jelas dan tepat

Penutup
- Susunan / penyatuan idea
- Mengujudkan ciri-ciri penting / prinsip
- Pernyataan penutup yang jelas
KEMAHIRAN PELBAGAI RANGSANGAN :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KOMPONEN KEMAHIRAN

Pergerakan guru

Gerak geri semula


jadi guru

Perunahan corak
pertuturan

Perubahan fokus
pancaindera

Bentuk penglibatan llisan


murid

Bentuk penglibatan
fizikal murid
KEMAHIRAN PENYOALAN:

KOMPONEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
KEMAHIRAN

Jelas , tepat dan


ringkas

Fokus kepada
satu idea

Fokus lebih dari


satu idea

Hentian

Alih hala soalan

Melayani jawapan
murid dengan baik

Membantu dengan
memebri petunjuk

Mencungkil
KEMAHIRAN ARAS SOALAN YANG DIGUNAKAN

ARAS SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pengetahuan
/ingat kembali

Kefahaman

Aplikas

Analisis

Sintesis

Penilaian
KEMAHIRAN PENGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR:

Ada Tiada Tdak


KOMPONEN KEMAHIRAN kelihatan

BBM sesuai dari segi:


- saiz
- minat
- kebolehan murid

BBM digunakan dengan berkean , memudahkan


pemahaman pelajar

Gambar menarik minat pelajar

Tulisan cukup besar

Berbagai bentuk alat mengajar digunakan

Alat mengajar melibatkan penggunaan deria:


- penglihatan
- pendengaran
- sentuhan
- rasa
- ciuman ( bau )
-

Alat diletakkan ditempat yang mudah dilhat oleh semua


pelajar
KEMAHIRAN PENGGUNAAN PAPAN HITAM/ PUTIH:

Ya Tidak Tdak
KOMPONEN KEMAHIRAN sesuai kelihatan

Kejelasan:
- Saiz tulisan yang sesuai
- Tulisan kemas dan lurus dengan jarak yang
sesuai
- Kerja-kerja grafik yang jelas

Susunan / layout
- Penggunaan yang sesuai untuk not, rajah dan
ilustrasi
- Kerja-kerja papan hitam/ putih jelas kelihatan
kepada seluruh darjah spanjang masa
- Bahan-bahan pengajaran ( nota dan rajah)
diatur sekitar tajuk / idea penting yang berkaitan

Penonjolan /penekanan
- Penggunaan warna yang bermakna dan sesuai
- Peggunaan perbandingan yang merangsangkan

Teknik persembahan
- Pembentukan konsep melalui pembinaan carta /
gambarajah
- Dapat memudahkan idea-idea / konsep yang
susah
- Melibatkan murid secara lisan an fizikal
KEMAHIRAN PENGUKUHAN:

KOMPONEN KEMAHIRAN AKURAN

1. Lisan positif

2.. Gerak isyarat positif

3 Dampingan

4. Sentuhan

5. Penggunaan jawapan murid

6. Lisan negatif

7. Gerak isyarat negatif

8. Tiada pengukuhan
KEMAHIRAN PENUTUP:

YA Tidak Tdak
KOMPONEN KEMAHIRAN sesuai kelihatan

A. Perkaitan kognitif
- Guru membuat rumusan dan perkaitan
berhubung dngan pengalaman murid
- G uru menggunakan pelbagai aktiviti semasa
mengulangkaji pelajaran
- Guru menggunakan prosedur dan aktiviti yang
sesuai untuk menilai HP murid
- Perhubungan antara penutup dan bahagian
penting pelajaran adalah jelas kepada murid.
Murid digalakkan mengemukakan soalan
tambahan yang berkaitan
- Guru mencadangkan aktiviti susulan

B. Kaitan sosial
- Guru mengujudkan perasaan pencapaian dan
kejayaan misalnya melalui pujian dan galakan

C. Mewujudkan motivasi
- Melalui kemesraan dan penuh semangat
- Melalui rasa ingin tahu
- Melalui unsur-unsur yang menghairankan
- Melalui aktiviti susulan

Yang dinilai :

Penilai :
ANALISIS PENCERAPAN DAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PdPC 2017
FASA 2
(APRIL JULAI)

No Nama Guru Mata Skor Status Cadangan


Pelajaran / Keseluruhan Penambahbaikan
Tahun
1 DEPASHINY A/P PERIASWAMY MM/Thn 1

2 KANAGAMBAL A/P CHANDRAKESAN MM/Thn 4

3 KEVIN RAJ A/L SAVARI NATHAN BI /Thn 2

4 KOMALA A/P SITHAMBARAM MM/Thn 6

5 MAKESWARI A/P MURUGAN BT / Thn 6

6 PAKEAWATHI A/P RAMASUNDRAM MM / PEM

7 PREMAH A/P GUNASEGARAN BT / Thn 5

8 PREMLATAH A/P PERUMAL BI / Thn 6

9 THANA LEKSHMI A/P PALANISAMY BT / Thn 1

10 ZALINIEY BINTI ZA'BA BM / Thn 2

11 BADARIAH BINTI MM/Thn 1


ANALISIS PENCERAPAN DAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PdPc 2017
FASA 3
(OGOS OKTOBER )

No Nama Guru Mata Skor Status Cadangan


Pelajaran / Keseluruhan Penambahbaikan
Tahun
1 DEPASHINY A/P PERIASWAMY SN /Thn 6

2 KANAGAMBAL A/P CHANDRAKESAN MM/Thn 4

3 KEVIN RAJ A/L SAVARI NATHAN BI / Thn 5

4 KOMALA A/P SITHAMBARAM BT / Thn 3

5 MAKESWARI A/P MURUGAN BT / Thn 4

6 PAKEAWATHI A/P RAMASUNDRAM BM / Thn 2

7 PREMAH A/P GUNASEGARAN BT / Thn 5

8 PREMLATAH A/P PERUMAL BI / Thn 4

9 THANA LEKSHMI A/P PALANISAMY BM / Thn 6

10 ZALINIEY BINTI ZA'BA BM / Thn 2

11 BADARIAH BINTI SN /Thn 6