Anda di halaman 1dari 26

Peranan & FUNGSI PTV

Pendidikan Teknik Dan Vokasional

memainkan peranannya dalam


pembangunan Negara yang industri.
Melalui penubuhan awal PTV di negara ini,
didapati bahawa fungsi utama PTV pada
awalnya ialah untuk mempersiapkan
individu dengan kemahiran tangan
(hands-on) berbanding dengan
kemahiran-kemahiran lain.
PTV turut memainkan peranan sebagai
aliran pendidikan yang menerapkan nilainilai murni dalam setiap individu.

individ
u

Perana
n dan
fungsi
PTV
ekono
mi

sosial

INDIVIDU
Memberi peluang kepada seseorang individu untuk
mempunyai pilihan alternatif dalam proses
pembelajaran
Melatih pelajar kemahiran spesifik yang akan
membolehkan mereka bersedia menghadapi
bidang pekerjaan.
Membentuk kemahiran, kebolehan dan kefahaman
dalam pekerjaan supaya dapat digunakan secara
berfaedah dan produktif
Memupuk sikap dan tabiat kerja yang baik supaya
menjadi pekerja yang produktif dan
bertanggungjawab
Menyediakan pekerja mahir dan separa mahir
yang berkualiti

Membuka peluang individu memperbaiki


kualiti hidup dengan memperkembangkan
pemikiran, pengetahuan dan kemahiran
Mewujudkan wadah bagi sistem pendidikan
sepanjang hayat
Menanamkan semangat keusahwanan,
Menanam daya mereka bentuk dan
Kemahiran Interpesonel
Mampu berdikari - tidak bergantung dengan
orang lain

Kestabila
n sosial

sosial
Perubahan
masyaraka
t

Nilai
Masyarak
at

Kestabilan
sosial
memberi peluang
masyarakat
mendapat
pendidikan
sepanjang hayat
Menghasilkan
kualiti kerja
yang baik
Memberi
kesejahteraan
hidup

Ekonomi

FUNGSI
RBT

BT
R
I
h
S
a
l
G
a
N
FU n mas
k
ia
u
a
t
s
n
e
el
be
y
a
n
k
Pe
re

dan

Berfikir merupakan proses


menggunakan minda untuk

Proses berfikir melibatkan

Kemahiran Berfikir Secara Kritis

Kemahiran Berfikir Secara Kreatif

PEMIKIRAN ARAS RENDAH & TINGGI

Pemikiran Refleksi

CIRI-CIRI
CIRI-CIRI
KUALITI
KUALITI
DALAM
DALAM
PENGAJARA
PENGAJARA
N
N&
&
PEMBELAJA
PEMBELAJA
RAN
RAN

Penekanan Kepada Kaedah Pengajaran &


Pembelajaran PTV

Nilai-nilai RBT

Pembinaan kemahiran kolaboratif dalam


kumpulan

PERKAITAN ANTARA RBT DAN LITERASI,


4M DAN ICT