Anda di halaman 1dari 10

Skema Jawapan

Bahagian A

1. Nyatakan tiga hasrat negara yang ingin dicapai melalui Rukun Negara. [3 markah]
1.Mencipta satu masyarakat yang adil agar kemakmuran negara dapat dinikmati bersama- sama
secara adil.
2.Memelihara cara hidup yang demokratik.
3.Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat.
4.Membentuk satu sikap yang liberal terhadap kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak.
5.Membina sebuah masyarakat progresif dengan menggunakan sains dan teknologi moden.
2. Jelaskan dua langkah yang dijalankan oleh kerajaan dalam mensejahterakan kehidupan rakyat.
[4 markah]
1.
2.
3.
4.
5.

Idea
Meningkatkan pendapatan rakyat luar
bandar
Menyediakan peluang pekerjaan yang luas
dan upah yang tinggi
Menyediakan persekitaran yang bersih dan
kurang pencemaran
Membanteras jenayah
Menyediakan kemudahan prasarana yang
lengkap dan moden

Pemarkahan :
Idea - 1 markah
Huraian - 1 markah

Huraian
Melalui usaha bantuan kepada petani,
pengusaha PKS dan nelayan
dengan menarik pelabur dalam dan luar negara
untuk melabur di Malaysia
melalui kempen berterusan dan penguatkuasaan
undang-undang
Mewujudkan keamanan dan keselamatan yang
terjamin supaya rakyat berasa selamat seperti
Bandar Selamat.
Kemudahan asas ditambah dan diperbaiki dari
semasa ke semasa baik di bandar mahupun di
luar bandar.

3. Berikan empat pendekatan yang digunakan untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula
masyarakat dalam Dasar Pembangunan Nasional.
1.
2.
3.
4.
5.

Mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian bumiputera.


Melibatkan sektor swasta dalam proses penyusunan semula masyarakat.
Memberi penekanan kepada pembangunan sumber manusia yang berdaya saing.
Memberi lebih tumpuan kepada pembangunan sumber manusia termasuk sistem
nilai.
Memberi penekanan yang lebih terhadap usaha mengurangkan kemiskinan relatif.

4. Berikan empat cara bagaimana melalui Dasar Kebudayaan Kebangsaan dapat mewujudkan
perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum.
1.
2.
3.
4.
5.

Mengamalkankan Bahasa Melayu sebagai bahasa berkomunikasi


Mengamalkan amalan saling hormat- menghormati kepelbagaian kebudayaan antara
kaum
Berfikiran terbuka / menerima perbezaan pendapat / pandangan / buah fikiran orang
lain
Mengamalkan perkongsian bersama dalam satu gaya hidup.
Mengamalkan nilai-nilai murni yang menjamin perpaduan dalam kalangan
masyarakat

5. Graf Bar Kompaun.

PERINCIAN SKEMA PEMARKAHAN BAHAGIAN B


A
B.

C.

D.

E.

PA
-

KT
-

KI
-

KJ
-

Jumlah
1/20

8/20

8/20

8/20

1. Sumber tidak lengkap.

18/20

2. Tiada sumber.

17/20

3. Salah unit / nilai pada paksi tetapi skala


betul.

18/20

1. Jika menggunakan warna penuh.

20/20

2. Jika berlorek.

16/20

3. Jika menggunakan gabungan warna


dan lorekan

16/20

4. Jika menggunakan
angka.

atau

12/20

1. Jika jawapan hanya jadual sahaja.


Butiran 2 markah
Tajuk markah
Sumber markah
2. Jadual tanpa tajuk/unit/nilai yang
lengkap tidak diterima.
3. Ada tajuk, tetapi salah.

3/20

0/20

2 /20

Salah media : Rujuk jadual.


Maklumat salah
1. Tiada tajuk / salah tajuk / tiada
tahun pada tajuk / tiada tempat.
2. Tiada petunjuk / petunjuk pada
muka surat lain.
3. Tiada peratus / salah nilai atau unit
di paksi / jumlah besar / tiada label
* / tidak lengkap

Pembezaan sektor

abjad

MALAYSIA: HASIL EKSPORT INDUSTRI BERASASKAN PERTANIAN PADA TAHUN


2005 DAN TAHUN ANGGARAN 2010
Bil Jenis industri
1
2
3
4
5
6

Makanan
Minuman dan
tembakau
Keluaran kayu
Perabut
Keluaran getah
Kertas

2005
(RMjuta
)
8627
1755

2010
(RMjuta
)
15803
2446

9665
8454
6923
2018

13909
14335
11368
2799

Dipetik dan diubahsuaikan daripada Rancangan Malaysia ke 9, 2006 2010)

Soalan 5
MALAYSIA: HASIL EKSPORT INDUSTRI BERASASKAN PERTANIAN PADA TAHUN
2005 DAN TAHUN ANGGARAN 2010
18000

16000

14000

12000
Makanan
10000

Minuman dan Tembakau


Keluaran kayu
Perabut

8000

Keluaran getah
Kertas

6000

4000

2000

0
2005

2010

Skala 1cm = RM1000 juta


Dipetik dan diubahsuaikan daripada
Rancangan Malaysia ke 9, 2006 2010)

6.

Carta pai banding.

MALAYSIA: EKSPORT DAN IMPORT BAHAN MAKANAN TERPILIH PADA


TAHUN 2014
EKSPORT

RM JUTA

PERATUS(%)

SUDUT

1. Haiwan hidup

1020

11.0

40

2.

575.3

6.21

22

3. Buah-buahan dan sayur-sayuran

918.4

9.91

36

4. Ikan, kerang dan kepah

1711.0

18.46

66

5. Bahan makanan untuk haiwan

1002.5

10.82

39

6. Bahan-bahan makanan lain

4041.4

43.60

157

9268.6

100

360

Keluaran tenusu

JUMLAH

IMPORT

RM JUTA

PERATUS(%)

SUDUT

1. Daging dan penyediaan daging

767.2

3.50

13

2. Keluaran tenusu

2364.8

10.80

39

3. Buah-buahan dan sayur-sayuran

3255

14.86

53

4. Beras

764.8

3.49

12

5. Ikan, kerang dan kepah

2302.4

10.51

38

6. Baham makanan untuk haiwan

2166.1

9.89

36

7. Bahan-bahan makanan lain

10276.6

46.93

169

100

360

JUMLAH

21896.9

Nisbah jejari : 1 : 1.54


Malaysia ke-10 )

( Disesuaikan daripada Rancangan

MALAYSIA:EKSPORT DAN IMPORT BAHAN MAKANAN TERPILIH PADA TAHUN 2014


Eksport

1. Haiwan hidup; 1020; 11%


2. Keluaran tenusu; 575.3; 6%
6. Bahan-bahan
makanan lain ;dan
4041.4;
44%
3. Buah-buahan
sayur-sayuran;
918.4; 10%
4. Ikan, kerang dan kepah; 1711; 18%
5. Bahan makanan untuk haiwan; 1002.5; 11%

Jumlah : RM 9268.6 juta

Import

1. Daging dan penyediaan daging ; 4%


2. Keluaran tenusu; 11%
3. Buah-buahan dan sayur-sayuran; 15%
7. Bahan-bahan makanan lain; 47%
4. Beras; 3%
5. Ikan, kerang dan kepah; 11%
6. Baham makanan untuk haiwan; 10%

Jumlah RM 21896.9 juta

Nisbah jejari : 1 : 1.54

( Disesuaikan daripada Rancangan Malaysia ke-10 )

7. Malaysia sedang menuju ke arah status negara maju. Bincangkan manfaat yang boleh
diperoleh sekiranya cita-cita tersebut direalisasikan.
Skema : 5 + 0
Manfaat
1. Meningkatkan ekonomi negara / ekonomi semakin berkembang / ekonomi negara
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

berkembang maju.
Meningkatkan sains dan teknologi negara.
Kemajuan infrastruktur / prasarana.
Memiliki pendidikan yang berkualiti / kemajuan pendidikan.
Kestabilan politik.
Meningkatkan kemasukan pelaburan asing / FDI.
Rakyat hidup dengan makmur/ sejahtera / selesa.
Tingkat kesedaran kesihatan yang tinggi.
Meningkatkan imej negara.
Meningkatkan kemajuan infostruktur.
Meningkatkan pengurusan alam sekitar yang sistematik.

8. Masyarakat sering curiga dengan tahap keselamatan makanan yang berada di pasaran. Justeru,
langkah efektif perlu diambil bagi meningkatkan sistem keselamatan makanan negara.
Jelaskan.
Skema : 2 + 3 @ 3 + 2
Mengapa masyarakat curiga

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kewujudan bahan makanan palsu dalam pasaran.


Kandungan bahan kimia berbahaya dalam makanan.
Penggunaan racun tanaman yang berlebihan.
Krisis makanan.

Aspek kebersihan makanan yang tidak patuhi.


Sikap tidak bertanggungjawab pengeluar.

Langkah
1. Penetapan standard makanan yang baik.
- HCCP,
- Sijil halal JAKIM MSI500:2004.
2. Penyelidikan dan pembangunan ( R&D ).
- MARDI,
- Jabatan Pertanian.
3. Kawalan dan pemantauan.
4. Memberi kursus dan latihan.
5. Meningkatkan daya saing industri makanan
- Memodenkan sektor pertanian.

Penglibatan sektor swasta.

Anda mungkin juga menyukai