Anda di halaman 1dari 3

Perkembangan globalisasi ekonomi membantu memajukan Malaysia.

Huraikan kepentingan
ekonomi global kepada Malaysia.

Pengenalan: Perkembangan ekonomi negara bergantung kepada kerjasama dengan negara lain.
Pelbagai mesyuarat dilakukan untuk mengembangkan ekonomi di rantau Asia dan negara Eropah.
Justeru, ekonomi global amat penting kepada Malaysia untuk memajukan ekonomi negara.

Bil Idea Huraian


1 Mengembangkan modal  Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA), Malaysia dapat
menggunakan modal dengan lebih baik untuk meningkatkan
produktiviti.
 Modal yang digunakan secara efektif - menarik lebih banyak
pelaburan kerajaan atau swasta melalui perkongsian bijak.
 Menambahkan peluang pekerjaan
2 Perkongsian sumber alam  Sumber semula jadi dan sumber tenaga - dapat membantu
perkembangan ekonomi ke peringkat antarabangsa.
 Malaysia - sumber tenaga dan sumber semula jadi seperti
petroleum - meningkatkan produktiviti tanpa bergantung
kepada negara luar.
3 Memperkenalkan jenama  memperkenalkan nama Malaysia dan produk Malaysia di
Malaysia di peringkat peringkat antarabangsa.
global  Perlaksanaa GATT dan CEPT - meningkatkan produktiviti ke
negara luar.
 Malaysia menjadi terkenal - banyak negara membeli
barangan tempatan negara
4 Perkongsian kepakaran  berkongsi kepakaran teknologi dengan Negara Asia dan
dan pemindahan Eropah.
teknologi  Kualiti barangan dapat diperbaiki.
 Dapat membangunkan kelompok industri yang berdaya saing
menerusi integrasi industri utama, pembekal, industri
sokongan, perkhidmatan sokongan perniagaan yang kritikal
dalam pasaran.
5 Meluaskan pasaran  Keyakinan terhadap kualiti barangan Malaysia meningkatkan
permintaan. - Produk dapat dipasarkan dengan meluas.
 Meningkatkan pendapatan dan mengekalkan imbangan
pembayaran
6 Meningkatkan  Aktiviti ekonomi global mampu meningkatkan pendapatan
pendapatan negara  Pelaburan asing j- mengembangkan modal untuk
mengeluarkan produk dalam skala besar
 Peningkatan aliran wang masuk.
7 Meningkatkan pelaburan  Kemasukan pelaburan asing dapat mengembangkan pelbagai
asing sektor ekonomi contohnya perindustrian.
 Mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk.
 Mengurangkan kadar pengangguran.
 Meningkatkan taraf hidup penduduk.
Kerjasama Malaysia dengan negara-negara ASEAN dapat menggalakkan pertumbuhan dan
perkembangan ekonomi negara. Bincangkan usaha-usaha yang dapat membantu pertumbuhan
ekonomi Malaysia. (5+0)

Pendahuluan. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Malaysia bergantung kepada kerjasama


serantau. Oleh itu, pelbagai usaha telah dilakukan bagi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih
mampan.

Bil Idea Huraian


1 Meningkatkan  Pasaran serantau yang lebih luas
perdagangan bebas  permintaan yang tinggi
dengan negara ASEAN  cukai yang minimum merangsang pertumbuhan saiz pasaran
yang besar
2 Menarik pelabur asing  pelaburan asing penting untuk projek berimpak tinggi
 projek-projek mega memerlukan suntikan dana yang besar
3 Meluaskan rakan dagang  memperkenalkan nama Malaysia dan produk Malaysia di
dua hala (FTA) peringkat antarabangsa.
 Perlaksanaa GATT dan CEPT - meningkatkan produktiviti ke
negara luar.
 Malaysia menjadi terkenal - banyak negara membeli
barangan tempatan negara
4 Meningkatkan • kesepakatan membentuk pasaran saham berintegriti antara
kesepakatan / kerjasama Malaysia, Singapura dan Thailand
serantau • Memudahkan transaksi pasaran
5 Meningkatkan imej • meminimumkan rasuah, kadar jenayah
negara • tahap keselamatan yang tinggi
• kemudahan mengakses modal, sistem kewangan
• jaminan sistem kehakiman yang kukuh
6 Meningkatkan keamanan • mewujudkan keamanan serantau (Zon Bebas Aman dan
serantau Berkecuali) ZOPFAN
• Zon Bebas senjata Nuklear
• Forum serantau ASEAN (ARF)
Bincangkan cabaran yang dihadapi oleh negara-negara anggota ASEAN untuk memperkembangkan
ekonomi di rantau ASEAN.

Skema : ( 5+0)

Pendahuluan  ASEAN dari segi iklim mempunyai suhu yang panas dan lembap sepanjang tahun 
Keadaan geografi yang sama menyebabkan tanaman dan bahan komoditi yang sama

Bil Idea Huraian


1 Pengurangan permintaan  Permintaan dunia terhadap sumber bahan utama seperti
pasaran dunia bijih timah dan getah asli negara-negara ASEAN merosot
 menjejaskan pertumbuhan ekonomi di rantau ini
 negara-negara anggota ASEAN terpaksa memberi perhatian
kepada sektor perkilangan dan perkhidmatan
 mencari sumber bahan mentah lain seperti minyak kelapa
sawit
2 Pengeluaran dan Menyebabkan persaingan yang kuat dalam kalangan negara
pemasaran keluaran yang anggota  Kebanyakan negara mengeluarkan bahan mentah
sama yang sama seperti kelapa, getah, koko, minyak sawit dieksport
oleh Malaysia, Indonesia dan Filipina.
 Bersaing untuk mencari pasaran dan pembeli luar negara
 Terpaksa mencari alternatif dengan meningkatkan kualiti
produk
3 Masih bergantung Bergantung kepada teknologi moden dari negara maju seperi
dengan negara maju Jepun, Korea, USA, Rusia untuk sektor perindustrian
 Bergantung kepada pasaran luar negara seperti, USA, Eropah,
Asia Pasifik
 Masih memerlukan pelaburan modal asing untuk menggerak
dan memajukan sektor ekonomi seperti perindustrian,
perkhidmatan, pelancongan dan lain-lain
 Memerlukan modal asing yang mencukupi untuk mengerak,
menjana dan memperkasakan ekonominya
4 Dibebani hutang luar Kegawatan ekonomi dunia telah menjejaskan kedudukan
negara ekonomi negara anggota ASEAN
 Thailand dan Indonesia paling teruk terjejas
 Meminjam dari IMF (International Monetary Fund) yang
mengenakan interest/bunga yang tinggi.
 Membebankan negara anggota kerana bayaran baliknya
tinggi.
 Dibebani hutang luar yang banyak untuk keluar dari
kemelesetan

5 Ketidakstabilan politik Rusuhan dan ketidakstabilan politik berlaku di selatan


dalam beberapa buah Thailand
negara ASEAN  Menjejaskan kedudukan ekonomi dan politik di negara
tersebut  Perubahan kepimpinan di sesetengah negara ASEAN
 Percubaan rampasan kuasa atau keganasan di Filipina dan
Indonesia boleh menjejaskan hubungan diplomati