Anda di halaman 1dari 15

960322-05-5409

DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN


5.1 Bahagian A
Jantina

Bilangan

Peratusan

Lelaki

10

33.33

Perempuan

20

66.67

Jumlah

30

100

Jadual 1: Demografi Responden Berdasarkan Jantina


(Sumber:Kajian Lapangan 2015)

Demografi Responden Berdasarkan JaNtina

33.33

Lelaki
Perempuan

66.67

Rajah 1: Demografi Responden Berdasarkan Jantina


(Sumber:Kajian Lapangan,2015)
Rajah 1 menunjukkan demografi responden berdasarkan jantina. Daripada 30 responden
yang telah disoal selidik seramai 10 orang responden bersamaan dengan 33.33 %
berjantina lelaki. Sementara itu, bagi responden yang berjantina perempuan terdapat 20
orang bersamaan dengan 66.66 %. Kajian mendapati golongan remaja perempuan lebih
peka kepada amalan melontar buah limau manakala golongan remaja lelaki tidak begitu
berminat dalam hal ini. Hal in kerana golongan remaja lelaki lebih menumpukan
perhatian terhadap permainan berbanding dengan adat resam yang diwarisi dalam
keluarga.Tambahan pula, golongan remaja menganggap adat resam tidak begitu penting
dalam kehidupan mereka.
Agama

Bilangan

Peratusan

960322-05-5409
Buddha
24
Kristian
6
Jumlah
30
Jadual 2: Demografi Responden Berdasarkan Agama

80
20
100

(Sumber:Kajian Lapangan 2015)

DEMOGRAFI RESPONDEN BERDASARKAN AGAMA

Budhha

80

Kristian
20

Rajah 2: Demografi Responden Berdasarkan Agama


(Sumber:Kajian Lapangan 2015)
Jadual 2 dan Rajah 2 menunjukkan demografi responden berdasarkan agama. Daripada
30 responden yang telah disoal selidik, seramai 24 orang responden bersamaan dengan
80% beragama Buddha manakala hanya 6 orang responden bersamaan dengan 20%
beragama Kristian. Sementara itu, tidak mempunyai responden yang beragama Islam dan
Hindu dalam kajian ini kerana responden beragama Buddha lebih mementingkan amalan
melontar buah limau, manakala pelajar beragama Kristian kurang mengamalkan amalan
melontar buah limau dalam kehidupan mereka. Hal ini disebabkan majoriti pelajar
beragama Buddha mewarisi adat resam mereka turun temurun dalam keluarga. Pelajar
Kristian mungkin beranggapan amalan ini tidak ada makna dalam kehidupan mereka
kerana mendapatkan jodoh adalah dalam tangan Tuhan.
Status

Bilangan

Peratusan

Bujang

30

100

Jumlah

30

100

960322-05-5409

Jadual 3 Demografi Responden Berdasarkan Status


(Sumber:Kajian Lapangan 2015)

DEMOGRAFI BERDASARKAN STATUS

BUJANG
BERKAHWIN0
100%

Rajah 3 Demografi Responden Berdasarkan Status


(Sumber:Kajian Lapangan 2015)
Jadual 3 dan Rajah 3, menunjukkan demografi responden berdasarkan status. Daripada
30 responden yang telah disoal selidik, responden yang status bujang terdapat 30 orang
bersamaan dengan 100%. Sementara itu, tiada responden yang berkahwin dalam kajian
melontar buah limau dalam Pesta Chap Goh Mei. Hal ini menunjukkan responden yang
status bujang tidak begitu matang dalam amalan melontar buah limau kerana mereka
berasa amalan ini tidak saintifik. Manakala golongan yang status berkahwin lebih
memahami amalan melontar buah limau kerana mewarisi adat resam mereka turuntemurun dalam keluarga. Kebanyakan mereka adalah mengikut tindakan nenek moyang
mereka yang dilakukan pada zaman dulu.
5.1 Mengenal Pasti Tahap Kesedaran Amalan Melontar Buah Limau Semasa Hari
Chap Goh Mei Dalam Kalangan Pelajar Pra-U SMK St Paul, Seremban

960322-05-5409

ANALISIS DATA PENYERTAAN PESTA CHAP GOH MEI

SKala

Sangat Setuju

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat tidak setuju


0

10

12

Bilangan

Rajah 4: Penyertaaan Pelajar Semasa Pesta Chap Goh Mei


(Sumber:Kajian Lapangan 2015)
Berdasarkan dapatan yang dipaparkan dalam Rajah 4 bagi penyertaan Pesta Chap Goh
Mei untuk melontar buah limau ,seramai 9 orang responden bersamaan dengan 30.00%
bersetuju dan 6 orang responden bersamaan dengan 20% sangat bersetuju bahawa mereka
telah menghadiri Pesta Chap Goh Mei untuk melontar buah limau. Walau bagaimanapun,
seramai 2 orang responden bersamaan dengan 6.67% berpendapat tidak setuju dan 10
orang responden bersamaan dengan 33.33% berpendapat kurang setuju dalam penyataan
ini. Hal ini menunjukkan kebanyakan pelajar SMK St Paul tidak menyertai Pesta Chap
Goh Mei. Hal ini disebabkan responden mengatakan bahawa keluarga mereka tidak
menyertai Pesta Chap Goh Mei kerana keluarga tidak mementingkan amalan melontar
buah limau. Hal ini menunjukkan pengabaian amalan melontar buah limau semasa Pesta
Chap Goh Mei.
Saya makan bebola pulut (Tang Yuan) pada Hari

Bilangan

Peratusan

Chap Goh Mei


1. Sangat tidak setuju
2. Tidak setuju
3. Kurang setuju

4
14
3

13.33
46.67
10

960322-05-5409
4. Setuju (Tidak Pasti )
5. Sangat setuju

3
6

10
20

Jadual 5: Responden Makan Bebola Pulut


(Sumber:Kajian Lapangan 2015)
Berdasarkan Jadual 5 , hampir sesetengah orang iaitu 14 pelajar bersamaan dengan
46.67% tidak setuju mereka makan bebola pulut (Tang Yuan) semasa Pesta Chap Goh
Mei kerana kebanyakan mereka mengatakan bahawa mereka makan semasa meraikan
dalam Pesta Soltis Musim Sejuk. Selain itu terdapat 4 responden dan 3 resonden iaitu
bersamaan dengan 13.33% dan 10% masing-masing sangat tidak setuju dan kurang setuju
mereka makan bebola pulut (Tang Yuan) semasa Hari Chap Goh Mei kerana makanan
Chap Goh Mei bukanlah Tang Yuan. Manakala, hanya 6 orang bersamaan dengan 20%
orang sangat setuju mereka makan bebola pulut semasa Pesta Chap Goh Mei kerana
keluarga mereka mempunyai tradisi membuat bebola pulut (Tang Yuan) dalam rumah
mereka yang telah diwarisi oleh nenek moyang mereka.

Saya amalkan amalan melontar buah limau secara warisan


Bilangan
Peratusan
1. Sangat tidak setuju
8
26.67
2. Tidak setuju
11
36.67
3. Kurang setuju
8
26.67
4. Setuju (Tidak Pasti )
3
10
5. Sangat setuju
0
0
Jadual 6: Responden Mengamalkan Melontar Buah Limau Secara Warisan
(Sumber:Kajian Lapangan 2015)

960322-05-5409

AMALAN MELONTAR BUAH LIMAU DISEBABKAN WARISAN


Bilangan Pelajar

12

10

Tidak Setuju
Sangat tidak setuju

Setuju
Kurang Setuju

Sangat Setuju

Skala

Rajah 6: Analisis Data Melontar Buah Limau Disebabkan Warisan


(Sumber:Kajian Lapangan 2015)
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam Rajah 6, 8 orang pelajar bersamaan 26.67%
sangat tidak setuju dan kurang setuju mereka melontar buah limau secara warisan. Hal ini
dijelaskan bahawa mereka tidak mengamalkan tradisi melontar buah
limau kerana mereka tidak menyertai Pesta Chap Goh Mei secara warisan .Manakala,
hanya 3 orang bersamaan dengan 10% orang setuju mereka mereka melontar buah limau
semasa Pesta Chap Goh Mei kerana ibu bapa mereka sangat mementingkan amalan
melontar buah limau kerana mereka ingin mengekalkan tradisi amalan melontar buah
limau supya tidak dilupakan oleh zaman muda yang akan datang.

960322-05-5409

RESPONDEN MENCONTOHI KAWAN MELONTAR BUAH LIMAU

30
16.67

6.67
26.67

Sangat Tidak Setuju


Tidak Setuju
Kurang Setuju
Setuju
Sangat Setuju

20

Rajah 7: Analisis Data Responden mencontohi kawan melontar buah limau


(Sumber:Kajian Lapangan 2015)
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam Rajah 7 , 9 orang responden bersamaan 30.00%
tidak setuju mereka mencontohi tindakan kawan melontar buah limau Hal ini dijelaskan
bahawa keluarga mereka tidak membenarkan responden menyertai Pesta Chap Goh Mei.
Manakala, hanya 2 orang bersamaan dengan 6.67% orang sangat setuju mereka
mencontohi tindakan kawan melontar buah kerana kawan mereka menyertai Pesta Chap
Goh Mei berdekatan dengan rumah .
Kepentingan untuk mengamalkan amalan melontar buah
limau

Bilangan

Peratusan

1. Sangat tidak setuju

16.67

2. Tidak setuju

11

36.67

3. Kurang setuju

26.67

4. Setuju (Tidak Pasti )

6.67

5. Sangat setuju

13.33

Jadual 8: Kepentingan untuk mengamalkan amalan melontar buah limau


(Sumber:Kajian Lapangan 2015)
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam Jadual 8 , 11 orang responden bersamaan
36.67% tidak setuju mereka berasa penting untuk mengamalkan amalan melontar buah

960322-05-5409
limau kerana mereka berkata bahawa Hari Chap Goh Mei adalah Hari terakhir untuk
menyambut Tahun Baru Cina. Manakala, hanya 2 orang bersamaan dengan 6.67% orang
setuju mereka berasa penting untuk mengamalkan amalan melontar buah limau kerana
mereka hendak mengekalkan tradisi yang diwarisi oleh nenek moyang.

ANALISIS DATA RESPONDEN BERASA AMALAN MELONTAR BUAH LIMAU HARUS DITERUSKAN DALAM KALANGAN MUDA
10
9
8
7

B
ila
n
g
a
nP
e
la
ja
r

6
5
4
3
2
1
0
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju

Kurang Setuju

Setuju

Sangat Setuju

Skala

Rajah 9: Analisis Data Responden mencontohi kawan melontar buah limau


(Sumber:Kajian Lapangan 2015)
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam Rajah 9, 9 orang responden bersamaan 30.00%
setuju mereka berasa amalan melontar buah limau harus diteruskan dalam kalangan muda
Hal ini dijelaskan bahawa mereka ingin menyertai Pesta Chap Goh Mei dengan kawankawan untuk meraikan hari terakhir Tahun Baru Cina. Manakala, hanya 3 orang
bersamaan dengan 10.00% orang tidak setuju mereka berasa mengamalkan amalan
melontar buah limau harus diteruskan dalam kalangan muda kerana menggangap amalan
melontar buah limau membazirkan masa.

Saya tahu Hari Chap Goh Mei adalah


Hari Kekasih Orang Cina

Bilangan

Peratusan

960322-05-5409
1. Sangat tidak setuju
1
3.33
2. Tidak setuju
3
10
3. Kurang setuju
5
16.67
4. Setuju (Tidak Pasti )
10
33.33
5. Sangat setuju
11
33.67
Jadual 10: Responden Mengetahui Hari Chap Goh Mei adalah Hari Kekasih Orang Cina
(Sumber:Kajian Lapangan 2015)

HARI CHAP GOH MEI ADALAH HARI KEKASIH ORANG CINA

0.17
0.33
0.1
0.03
0.37

SANGAT TIDAK SETUJU


TIDAK SETUJU
KURANG SETUJU
SETUJU
SANGAT SETUJU

Rajah 10: Analysis Data Hari Chap Goh Mei adalah Hari Kekasih Orang Cina
(Sumber:Kajian Lapangan 2015)

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam Rajah 10 , majority responden iaitu 11orang
pelajar bersamaan 36.67% sangat setuju Hari Chap Goh Mei adalah Hari Kekasih Orang
Cina. Hal ini dikatakan kerana mereka telah membaca bahan tentang amalan melontar
buah limau. Seramai 10 orang responden bersamaan dengan 34% setuju bahawa Hari
Chap Goh Mei adalah hari kekasih masyarakat Cina. Walau bagaimanapun, hanya satu
responden tidak begitu setuju bersamaan 3.33% Hari Chap Goh Mei adalah hari kekasih
orang Cina kerana responden itu beragama Kristian dan Hari Kekasih adalah pada 14 hari

960322-05-5409
Februari dan bukanlah pada Hari Chap Goh Mei .Daripada 30 orang 3 responden
bersamaan dengan 10% tidak setuju, seramai 5 orang responden bersamaan dengan 17%
kurang setuju Hal ini menunjukkan bahawa kebanyakan mereka ialah penganut Kristian
dan Hari Kekasih adalah pada 14 Hari Februari. Hal ini dikatakan kerana mereka
menggunakan kalendar Rom untuk menentukan Hari Kekasih.

5.2 Mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan pengabaian amalan Melontar Buah


Limau Semasa Hari Chap Goh Mei Dalam Kalangan Pelajar Pra-U SMK St Paul,
Seremban
Saya tidak percaya amalan melontar buah limau mendapat

Bilangan

Peratusan

pasangan sesuai
1. Sangat tidak setuju
0
0
2. Tidak setuju
7
23.33
3. Kurang setuju
4
13.33
4. Setuju (Tidak Pasti )
9
30
5. Sangat setuju
10
33.33
Jadual 11: Responden tidak percaya amalan melontar buah limau mendapat pasangan
(Sumber:Kajian Lapangan 2015)

ANALISIS DATA RESPONDEN TIDAK PERCAYA AMALAN MELONTAR BUAH LIMAU MENDAPAT PASANGAN SESUAI
12
10
8
B
ilan
g
anP
elajar

10

2
00
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju

Setuju
Kurang Setuju

Sangat Setuju

Skala

Rajah 11: Analisis responden tidak percaya amalan melontar buah limau mendapat
pasangan sesuai

960322-05-5409
(Sumber:Kajian Lapangan 2015)
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam Rajah 11 , 10 orang responden bersamaan
33.33% sangat setuju semasa Pesta Hari Chap Goh Mei responden tidak percaya bahawa
amalan melontar buah limau mendapat pasangan yang sesuai . Hal ini disebabkan kerana
kebanyakan responden mempunyai tahap pendidikan yang tinggi dan tidak percaya
amalan melontar buah limau mempunyai asas saintifik. Selain itu, hanya 4 responden
bersamaan dengan 13.33% kurang setuju bahawa amalan melontar buah limau mendapat
pasangan sesuai.
Saya tidak pernah membaca amalan melontar buah limau

Bilangan

Peratusan

dalam media massa


1. Sangat tidak setuju
3
10
2. Tidak setuju
8
26.67
3. Kurang setuju
5
16.67
4. Setuju
7
23.33
5. Sangat setuju
7
23.33
Jadual 12: Responden tidak pernah membaca amalan melontar limau dalam media massa
(Sumber:Kajian Lapangan 2015)

TIDAK PERNAH MEMBACA AMALAN MELONTAR BUAH LIMAU DALAM MEDIA MASSA

26.6
16.6

23.3

10

Sangat Tidak Setuju


Tidak Setuju
Kurang Setuju
Setuju
Sangat Setuju

23.3

Rajah 12: Responden tidak pernah membaca amalan melontar limau dalam media massa
(Sumber:Kajian Lapangan 2015)

960322-05-5409
Berdasarkan dapatan yang dipaparkan dalam Rajah 12 didapati 7 responden bersamaan
23.33 % setuju dan sangat setuju mereka tidak pernah membaca amalan melontar buah
limau dalam media massa. Hal ini disebakan kebanyakan orang berpendapat mereka
hanya tahu amalan tradisi kaum lain yang tertentu dalam televisyen. Manakala, hanya 3
orang bersamaan dengan 10% orang sangat tidak setuju kerana mereka pernah membaca
tentang amalan melontar buah limau dalam surat khabar berbahasa Cina semasa pada
akhir bulan Tahun Baru Cina. Di samping itu , 8 orang responden bersamaan 26.67%
tidak setuju mereka tidak pernah membaca amalan melontar buah limau dalam media
massa seperti media massa elektronik dan media massa cetak seperti internet, surat
khabar , majalah dan bahan lain. Walau bagaimanapun ,terdapat 5 orang responden
bersamaan dengan 16.67% responden mereka sangat setuju mereka tidak pernah
membaca amalan melontar buah limau dalam media massa kerana mereka membaca surat
khabar bahasa Inggeris yang tidak berkandung dengan amalan melontar buah limau.

MELONTAR BUAH LIMAU MENCEMARKAN AIR SUNGAI


12

11

Bilangan Pelajar

10
8

6
4

2
0

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Setuju
Kurang Setuju

Sangat Setuju

Skala

Rajah 13: Melontar buah limau mencemarkan air sungai


(Sumber:Kajian Lapangan 2015)
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam Rajah 13, kebanyakan responden seramai 11

960322-05-5409
orang iaitu 36.67% kurang setuju amalan melontar buah limau akan mencemarkan air
sungai. Hal ini kerana responden mengata bahawa buah limau akan dimakan oleh
hidupan akuatik seperti ikan dan udang. Manakala terdapat 3 respoden dan 8 responden
setuju dan sangat setuju masing-masing melontar buah limau akan mencemarkan air
sungai Hal ini dikatakan kerana mereka berkata buah limau yang dilontar akan rosak dan
berbau busuk dan mencemarkan air sungai. Manakala, tiada seorang responden pun
sangat tidak setuju amalan melontar buah limau akan mencemarkan kerana kebanyakan
responden terdiri daripada pelajar yang mempunyai tahap pendidikan yang tinggi.

Keluarga saya tidak mengamalkan amalan melontar buah

Bilangan

Peratusan

limau
1. Sangat tidak setuju
0
0
2. Tidak setuju
5
16.67
3. Kurang setuju
6
20
4. Setuju (Tidak Pasti )
6
20
5. Sangat setuju
13
43.33
Jadual: 14 Keluarga responden tidak mengamalkan amalan melontar buah limau
(Sumber:Kajian Lapangan 2015)

KELUARGA RESPONDEN TIDAK MENGAMALKAN AMALAN MELONTAR BUAH LIMAU


50
45
40
35

Peratusan

30
25
20
15
10
5
0
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju

Setuju
Kurang setuju

Sangat Setuju

Skala
Rajah: 14: Keluarga responden tidak mengamalkan amalan melontar buah limau
(Sumber:Kajian Lapangan 2015)

960322-05-5409
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam Rajah 14, kebanyakan responden seramai 13
orang iaitu 43.33% sangat setuju keluarga responden tidak mengamalkan amalan
melontar buah limau kerana keluarga menggangap Hari Chap Goh Mei tidak beberapa
penting untuk diraikan .Manakala, 5 orang responden bersamaan dengan 16.67% orang
tidak setuju bahawa keluarga responden tidak mengamalkan amalan melontar buah limau
kerana keluarga mereka tidak meraikan hari terakhir Tahun Bahun Cina iaitu Hari Chap
Goh Mei.
Rumah responden tidak berdekatan dengan sungai
Bilangan
1. Sangat tidak setuju
2
2. Tidak setuju
4
3. Kurang setuju
5
4. Setuju (Tidak Pasti )
7
5. Sangat setuju
12
Jadual 15 Rumah responden tidak berdekatan dengan sungai

Peratusan
6.67
13.33
16.67
23.33
40

(Sumber:Kajian Lapangan 2015)

RUMAH RESPONDEN TIDAK BERDEKATAN DENGAN SUNGAI

16.67

Sangat Tidak Setuju


13.3
6.67

23.33

Tidak Setuju
Kurang Setuju
Setuju
Sangat Setuju

40

Rajah 15 Rumah responden tidak berdekatan dengan sungai


(Sumber:Kajian Lapangan 2015)
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam Rajah 15, kebanyakan responden iaitu seramai
12 orang iaitu 40.00% sangat setuju rumah responden tidak berdekatan dengan sungai.
Hal ini dapat dijelaskan bahawa kebanyakan responden tinggal di taman-taman bukannya

960322-05-5409
di kampung yang berhampiran dengan sungai. Walau bagaimanapun hanya 2 orang
responden sangat tidak setuju rumah mereka tidak berdekatan dengan sungai kerana
mereka tinggal berhampiran dengan sungai dan jiran ada melakukan amalan melontar
buah limau semasa Pesta Chap Goh Mei.