Anda di halaman 1dari 41

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

BAB 1 : RESPIRASI
1. Gambarajah di bawah menunjukkan sistem respirasi manusia.

(a) Namakan bahagian berlabel


M:

____________________________________________________

P:

____________________________________________________

Q:

____________________________________________________
(3 markah)

(b) Nyatakan fungsi utama sistem respirasi manusia.


______________________________________________________________
(1 markah)
(c) Nyatakan ciri- ciri alveolus yang menjadikannya tempat yang paling optimum
untuk proses resapan gas berlaku.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(2 markah)

2. Gambarajah di bawah menunjukkan model sistem respirasi manusia.

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

(a) Namakan struktur X dan Y yang ditunjukkan dalam gambarajah di atas.


X: ______________________________________________
Y: ______________________________________________
(2 markah)
(b) Nyatakan bahagian dalam sistem respirasi manusia yang diwakili oleh
bahagian X dan Y.
X: ________________________________________________________
Y: ________________________________________________________
(2 markah)
(c) Terangkan mekanisme menarik nafas menggunakan model di atas.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(4 markah)
(d) Cadangkan 2 cara bagaimana mengekalkan sistem respirasi yang sihat.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(2 markah)
3. (a) Graf yang berikut menunjukkan risiko menghidap kanser peparu.

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

Berdasarkan graf, nyatakan satu kesimpulan yang boleh dibuat tentang risiko
menghidap kanser peparu.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(1 markah)
(b) Terdapat beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi keputusan kajian ini.
Terangkan mana-mana satu faktor yang harus dipertimbangkan bagi
mendapat keputusan yang lebih tepat.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(2 markah)

(c)

Wajarkan pendapat anda tentang pernyataan yang diberikan.


3

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(3 markah)

BAB 2 : PEREDARAN DARAH DAN PENGANGKUTAN

1. Rajah di bawah menunjukkan keratan rentas tiga jenis salur darah

(a) Namakan salur darah


P: ________________________________________________
Q: ________________________________________________
R: ________________________________________________
4

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

(3 markah)
(b) Salur darah manakah yang mempunyai injap?
______________________________________________________________
(1 markah)
(c) Apakah fungsi injap di dalam salur darah yang anda namakan di 2(b) di atas?
Wajarkan.
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(2 markah)

(d) Berikan dua perbezaan salur darah Q dan R


______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(4 markah)
2. Gambarajah berikut menunjukkan struktur jantung manusia

(a) (i) Labelkan struktur P dan Q dalam kotak yang di sediakan dalam
gambarajah di atas.
(2 markah)
(ii) Nyatakan satu fungsi jantung.
________________________________________________________
(1 markah)
5

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

(iii) Namakan salur darah yang membawa darah beroksigen


______________________________________________________________
(1 markah)

(b) Berdasarkan gambarajah di bawah tandakan ( ) pada aktiviti yang boleh


mengekalkan jantung yang sihat.

(2 markah)
(c) Nyatakan dua jenis penyakit yang akan dihidapi berkaitan dengan jantung
yang tidak sihat.
_____________________________________________________________
(2 markah)
(d) Cadangkan gaya hidup yang sepatutnya diamalkan untuk mengekalkan
kesihatan jantung.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(2 markah)

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

3. Rajah di bawah menunjukkan susunan radas untuk satu eksperimen. Selepas 24


jam, satu keratan rentas nipis batang dipotong seperti yang ditunjukkan pada rajah
di bawah.

(a)

(i) Pada rajah keratan rentas batang di atas, lorekkan bahagian yang
diwarnakan merah.
(1 markah)
(ii) Namakan bahagian yang diwarnakan merah dan nyatakan fungsi
bahagian itu.
______________________________________
_____________________
(2 markah)

(b) Carta alir di bawah menunjukkan laluan pengangkutan air dalam


tumbuhan.
Rerambut akar ->akar7-> batang -> Q -> atmosfera

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

(i) Apakah proses yang ditunjukkan itu?


_______________________________________________________
__

(1

markah)
(ii) Apakah Q?
___________________________________________________________
(1 markah)
(iii) Berdasarkan jawapan anda di (b) (ii) , namakan satu faktor yang
mempengaruhi kadar pengangkutan air dalam pokok.
__________________________________________________________
(1 markah)

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

BAB 3 : PERKUMUHAN
1. Proses perkumuhan di dalam badan manusia melibatkan kulit, ginjal dan
peparu.Bahan kumuh yang dikumuhkan ialah air, garam mineral, urea dan karbon
dioksida.
(a) Bagaimanakah bahan perkumuhan dibawa ke kulit dan peparu untuk

disingkirkan?
______________________________________________________________
(1 markah)
(b) Jelaskan kesan yang akan berlaku jika bahan-bahan kumuh terkumpul
dalam badan
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(2 markah)
(b) Kamarul telah disahkan mengalami kegagalan ginjal oleh doktor. Rajah di

bawah menunjukkan rawatan yang diperlukan oleh Kamarul yang mengalami


kegagalan ginjal.

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

(i) Berdasarkan rajah di atas,namakan rawatan yang perlu dijalani oleh Kamarul.
______________________________________________________________
(1 markah)
(ii) Nyatakan kesan sampingan yang mungkin dialaminya selepas dia menjalani
rawatan itu.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(2 markah)
(iii) Seorang lelaki menjalani pembedahan untuk menggantikan ginjalnya yang
rosak daripada seorang penderma bukan adik-beradik. Apakah risiko yang
akan dia hadapi selepas pembedahan itu?
______________________________________________________________
10

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

(1 markah)
(c) Kajian yang dilakukan menunjukkan peratusan pesakit kencing manis

di Malaysia semakin meningkat dari tahun 1994 hingga 2010. Cadangkan


tiga cara yang boleh dilakukan untuk mengelakkan penyakit kencing manis
dan darah tinggi.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(3 markah)

2. Rajah di bawah menunjukkan pelbagai organ di dalam badan manusia.

(3 markah)
11

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

(a) Labelkan organ-organ yang terlibat di dalam rajah di atas

proses proses

berikut:
X: Hembusan nafas

Y: Perpeluhan

Z: Pembuangan urin

(b) Namakan bahan kumuh bagi proses :


(i) Hembusan nafas
______________________________________________________________
(ii) Perpeluhan
______________________________________________________________

(iii) Pembuangan urin


_____________________________________________________________
(3 markah)

3.Rajah di bawah menunjukkan keratan rentas kulit manusia.

12

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

(a) Namakan bahagian yang berlabel X ?

(1 markah)
(b) Apakah fungsi X?

(2 markah)

(c) Bagaimanakah perpeluhan membantu mengawal suhu badan?


______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(3 markah)

13

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

BAB 4 : PEMBIAKAN

1. Rajah di bawah menunjukkan kitar haid yang berlaku apabila seseorang


perempuan telah mencapai akil baligh.

(a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan haid?


__________________________________________________________
__________________________________________________________
14

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

(2 markah)
(ii) Apakah fasa Y? Terangkan apakah yang berlaku pada fasa tersebut.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(3 markah)

(b) Sebelum kedatangan haid, seseorang wanita akan mengalami Sindrom Pra
Haid. Nyatakan tanda- tanda yang dialami oleh wanita yang mengalami
Sindrom Pra-Haid tersebut.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(2 markah)

(c) Ketidakupayaan pasangan yang telah berkahwin untuk mendapatkan anak


adalah disebabkan oleh kemandulan pada salah seorang daripada pasangan
atau kedua-duanya.
(i) Cadangkan satu cara untuk mengatasi kemandulan pada wanita .
__________________________________________________________
(1 markah)

(d) Rajah di bawah menunjukkan ligasi tiub yang diaplikasikan kepada seorang
wanita

15

untuk

mencegah

kehamilan.

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

(i) Mengapakah kehamilan tidak berlaku apabila kaedah ini digunakan.


____________________________________________________________
____________________________________________________________
(2 markah)

2.Rajah menunjukkan fetus membesar di dalam uterus.

16

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

(a) Labelkan tali pusat pada rajah di atas


(1 markah)
(b) Apakah fungsi bendalir amnion yang mengelilingi fetus di dalam uterus ibu?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(2 markah)
(c) Fetus dihubungkan dengan ibunya melalui tali pusat.Apakah kepentingan tali
pusat kepada anak yang dikandung oleh ibu?
______________________________________________________________
(1 markah)
(d) Apakah yang berlaku pada bendalir amnion apabila fetus bersedia untuk
keluar dari rahim?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(2 markah)

3. Rajah menunjukkan ketebalan lapisan uterus semasa kitar haid bagi seseorang

Ketebalan dinding uterus

wanita yang sihat.

Masa ( Hari )

11

17

17

26

28

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

(a) Namakan fasa-fasa K,L dan M


i)

ii)
iii)

K : __________________________________
L : __________________________________
M: __________________________________
(3 markah)

(b) Nyatakan apa yang berlaku pada fasa K?


___________________________________________________________
(1 markah)
(c) Terangkan apa yang berlaku semasa fasa M dan N jika berlaku
persenyawaan?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(2 markah)

(d) Jika fasa K bermula pada 25 Jun 2014 ,ramalkan tarikh wanita itu akan
mengalami fasa K semula untuk bulan berikutnya?
___________________________________________________________
(1 markah)

BAB 5 : PERTUMBUHAN
1. Rajah di bawah menunjukkan salah satu proses hidup manusia.

(a) Apakah parameter yang digunakan untuk mengukur perubahan manusia yang
18

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

ditunjukkan di atas?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(3 markah)
(b) Rajah di bawah menunjukkan fasa-fasa dalam lengkungan pertumbuhan
manusia.

(i) Apakah yang berlaku pada fasa T?


______________________________________________________________
(1 markah)
(ii) Berdasarkan graf yang ditunjukkan di atas, nyatakan fasa-fasa di mana lelaki
mengalami kadar pertumbuhan yang lebih cepat daripada perempuan.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(2 markah)
2. Rajah di bawah menunjukkan lengkung pertumbuhan manusia.
19

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

(a) Namakan peringkat dan tuliskan jenis pertumbuhan bagi peringkat B dan D.
B : ____________________________________________________________
D : ____________________________________________________________
(2 markah)

(b) Pada peringkat awal tahap C, siapa yang lebih tinggi, perempuan atau lelaki?
Berikan sebab bagi pilihan anda.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(2 markah)

(c) Mengapakah penting bagi kanak-kanak untuk memperoleh protein yang


mencukupi dalam gizi mereka?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(2 markah)

20

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

3. Graf di bawah menunjukkan perbandingan berat antara lelaki dan perempuan di


peringkat umur yang berbeza.

(a) Berdasarkan graf, pada umur berapakah


(i) pertumbuhan lelaki dan perempuan adalah sama?
______________________________________________________________
(1 markah)
(ii) pertumbuhan perempuan lebih daripada pertumbuhan lelaki?
______________________________________________________________
(1 markah)
(iii) pertumbuhan lelaki lebih daripada pertumbuhan perempuan?
______________________________________________________________
(1 markah)
(b) Mengapakah penting bagi kanak-kanak untuk memperoleh kalsium yang
21

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

mencukupi dalam gizi mereka?


_________________________________________________________________
(1 markah)
(c) Terangkan kepentingan nutrisi yang baik kepada kanak-kanak pada awal
peringkat kanak-kanak.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(2 markah)

BAB 6: SUMBER BAHAN API SEMULAJADI DI BUMI


1. (a) Rajah di bawah menunjukkan satu aktiviti untuk mengkaji tindak balas logam
dengan sulfur.

22

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

(i) Nyatakan warna produk yang terhasil pada akhir tindak balas.
________________________________________________________
(1 markah)
(ii) Tulis satu persamaan dalam perkataan untuk menunjukkan tindak balas ini.
________________________________________________________
(1 markah)
(b) Maklumat di bawah merupakan keputusan tindak balas logam magnesium,
aluminium, zink dan besi dengan sulfur. Kenal pasti logam yang betul
berdasarkan keraktifannya dengan sulfur.
i.

Terbakar dengan nyalaan terang

ii.

Berbara dengan sangat terang

iii.

Berbara

iv.

Terbakar dengan nyalaan yang


sangat terang

Bahan api semula jadi ialah bahan api fosil yang terbentuk
daripada
(4 markah)
haiwan dan tumbuh-tumbuhan yang terurai di bawah tekanan dan suhu yang
sangat tinggi.
bahan
apiApi
semula
jadi
ialah petroleum, gas asli, kayu
2. Baca petikan
tentangContoh
Sumber
Bahan
Semula
Jadi.
dan arang batu. Petroleum terdiri daripada hidrokarbon, yang mengandungi
hidrogen dan karbon. Hidrokarbon ini mempunyai sifat yang berbeza dan
terdiri daripada molekul yang berlainan saiz. Oleh itu, hidrokarbon
mempunyai takat didih yangf berlainan.
Petroleum atau minyak mentah ialah satu campuran sebatian
hidrokarbon yang berlainan. Sebahagian hidrokarbon ini adalah cecair dan
ada yang dalam keadaan gas dan mereka boleh diasingkan kerana
hidrokarbon yang berlainan mempunyai takat didih yang berbeza. Minyak
mentah ini boleh dipanaskan sehingga 400 0C dan dialirkan dalam turus
penyulingan berperingkat. Wap dengan takat suhu yang paling rendah naik
ke atas turus sebagai gas, seperti metana, etana dan propana. Semakin
tinggi wap naik ke atas turus,23suhu turus semakin berkurang, oleh itu
pecahan yang berbeza terkondensasi kepada cecair di ketinggian yang
berlainan. Pecahan dengan takat suhu yang paling tinggi tidak meruap dan
dikumpulkan di dasar turus penyulingan, contohnya bitumen.

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

(a) Nyatakan keadaan yang diperlukan untuk pembentukan bahan api fosil.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(2 markah)
(b) Nyatakan unsur-unsur dalam hidrokarbon.
______________________________________________________________
(2 markah)
(c) Nyatakan satu ciri sebatian hidrokarbon yang membolehkan sebatian
hidrokarbon yang berbeza dalam petroleum diasingkan semasa penyulingan
berperingkat.
______________________________________________________________
(1 markah)
(d) Namakan produk yang dikumpulkan pada dasar turus penyulingan.
______________________________________________________________
(1 markah)
3.(a) Radas dalam rajah di bawah disusun untuk menentukan urutan kereaktifan
bagi beberapa logam. Beberapa cebisan logam yang bersaiz sama dimasukkan
dalam tabung uji yang mengandungi isi padu asid hidroklorik yang sama.

(i) Jika zink lebih reaktif dari besi, lukis gelembung yang boleh diperhatikan
dalam tabung uji yang mengandungi zink.
(1 markah)
24

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

(ii) Susunkan logam dalam urutan kereaktifan, bermula dengan yang paling
reaktif.
_____________________________________________________________
(2 markah)
(iii) Namakan gas yang dibebaskan. Perihal satu ujian untuk mengenal pasti
gas yang dinyatakan di (b)(ii).
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(2 markah)
(b) Bagaimana minuman vitamin bergas boleh menyebabkan kerosakan gigi.
Satu kajian yang dibuat di Universiti Helsinki ke atas lapan jenis vitamin
bergas, yang mengandungi asid sitrik dan didapati semua vitamin ini boleh
menyebabkan kakisan gigi.
Satu jam selepas minum minuman berasid seperti vitamin bergas, cola
atau jus epal, enamel gigi akan menjadi lembut. Jika anda memberus gigi
ketika itu, anda akan menyingkirkan satu lapisan enamel gigi.
Produk tenusu seperti keju dan susu mempunyai pH alkali dapat
membantu meneutralkan asid. Dengan memakan makanan ini selepas
meminum minuman berasid akan membantu mengurangkan keasidan dan
mengembalikan mineral kepada gigi dengan lebih cepat.
Teh hitam mempunyai pH neutral. Bila diminum dengan susu, ia
melundungi gigi kerana dapat menyingkirkan asid di mulut.
Jangan berus gigi anda sekurang-kurangnya satu jam dan tidak
berkumur minuman vitamin bergas di dalam mulut anda. Anda juga boleh
mengunyah gula-gula getah untuk meningkatkan pengeluaran air liur.
(i) Namakan ramuan yang utama dalam minuman bergas.
____________________________________________________________
Jika anda bimbang tentang kesan-kesan minuman bergas pada mulut,
(1 markah)
gunalah penyedut minuman.
(ii) Nyatakan satu kesan minuman bergas pada gigi.
_____________________________________________________________
(1 markah)

(iii) Terangkan bagaimana anda boleh melindungi gigi dari kesan vitamin
bergas.
25

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(3 markah)

BAB 7 : KEELEKTRIKAN
1. Rajah di bawah menunjukkan susunan radas eksperimen untuk mengkaji
hubungan antara arus, voltan dan rintangan.

(a) Apakah komponen Q?


_____________________________________________________________
(1 markah)
26

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

(b) Nyatakan fungsi P dan R.


P : _____________________________________________________
R : _____________________________________________________
(2 markah)
(c) Berdasarkan rajah di atas, cadangkan satu cara untuk meningkatkan bacaan
komponen R.
_____________________________________________________________
(1 markah)

(d) Rajah di bawah menunjukkan satu litar selari.

B1 dan B2 ialah mentol yang serupa dengan setiap satunya mempunyai rintangan 3
. Jika bacaan pada A ialah 6 ampere, kirakan voltan dalam litar.

27

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

(2 markah)

2. (a) Padankan komponen elektrik dengan simbol yang betul.

Simbol

Komponen elektrik

Suis
(3 markah)
Fius

Reostat

(b)

Padankan komponen elektrik dengan


fungsinya yang betul.
Fungsi

(3 markah)

Mengukur beza keupayaan (voltan)


elektrik antara dua titik dalam litar elektrik
28
Mengukur arus elektrik dalam litar elektrik

Mengawal arus dalam litar elektrik

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

3. Rajah di bawah menunjukkan suatu situasi yang berlaku di dalam rumah.

(a) Terangkan kesalahan yang telah dilakukan oleh pemilik rumah ini.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(2 markah)
(b) Buat penilaian anda tentang kesan yang akan berlaku jika kejadian di atas
berterusan di dalam rumah anda.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(3 markah)
(c) Bincangkan langkah-langkah yang patut dijalankan untuk mengelakkan
kejadian di atas daripada berlaku.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(5 markah)

29

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

BAB 8 : PENJANAAN ELEKTRIK


1. Rajah di bawah menunjukkan sistem penghantaran dan pengagihan kuasa elektrik.

(a) Apakah fungsi stesen kuasa?


____________________________________________________________
__________________________________________________________
(1 markah)
(b) (i) Berdasarkan rajah di atas, di manakah transformer injak naik didapati?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(1 markah)
30

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

(ii) Apakah fungsi transformer?


__________________________________________________________
__________________________________________________________
(1 markah)

(c) Padankan komponen dengan fungsinya yang betul.

Fungsi
Menyalurkan tenaga elektrik dari
stesen kuasa ke Rangkaian Grid
Nasional
Menyambungkan stesen kuasa di
dalam Negara
Menurunkan voltan tenaga elektrik
(3 markah)
2. (a) (i) Rajah di bawah menunjukkan sebuah plug 3-pin. Tulis wayar bumi, wayar
neutral atau wayar hidup untuk melabel setiap wayar.

i)

iii)

ii)

31

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

(ii) Tandakan () fungsi fius yang terdapat pada plug 3-pin.


Menyalurkan arus dari bekalan sesalur ke dalam alat
Melebur dan memutuskan bekalan elektrik apabila arus yang
berlebihan mengalir melaluinya
(1 markah)

(b) (i) Sebuah cerek elektrik dilabelkan 1 100 W, 240 V. Tandakan () nilai fius
yang sesuai untuk cerek itu.
3A

5A

10 A

(1 markah)
(ii) Tandakan () keadaan jika arus mengalir melalui lintasan pendek dalam
litar.

Kejutan elektrik

Litar pintas
(1 markah)

2. Rajah di bawah menunjukkan sistem penghantaran dan pengagihan elektrik.

32

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

(a) Apakah jenis transformer X dan Y ?


(i)
(ii)

X:________________________________________
Y:________________________________________
(2 markah)

(b) Terangkan

mengapa

Rangkaian

Grid

Nasional

digunakan

dalam

penghantaran dan pengagihan elektrik.


___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(2 markah)
(c) Rajah di bawah menunjukkan dua cara penghantaran elektrik ke
kediaman.

Bincangkan kebaikan dan keburukan kedua-dua cara penghantaran


elektrik ini.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(6 markah)
33

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

KROMOSFERA

BAB 9 : BINTANG DAN GALAKSI

1. (a) Lapisan Atmosfera Matahari terbahagi kepada 3 bahagian. padankan

setiap lapisan atmosfera matahari dengan ciri-cirinya


FOTOSFERA
Lapisan luar matahari yang bercahaya
dan
dapat
dilihat
dari
bumi,
Ketebalannya kira-kira 500 km
KORONA

Ketebalannya lebih kurang 10 000 km


Hanya dapat dapat dilihat sewaktu
gerhana , berwarna kemerahan

Lapisan berwarna putih kebiruan dan


hanya dapat dilihat semasa gerhana
penuh
(3 markah)
(b) Terdapat tiga fenomena pada permukaan
matahari iaitu Prominen, Tompok Matahari, Nyalaan
Suria. Nyatakan jenis fenomena pada permukaan matahari yang tepat berdasarkan
ciri-ciri berikut
Tompok Matahari
Kawasan gelap pada fotosfera yang
lebih sejuk daripada sekitarnya. Muncul
hanya beberapa hari,minggu, bulan
Nyalaan Suria

Prominen
Lengkungan merah yang terhasil
daripada gas panas yang terbentuk di
sekeliling tompok matahari

Letupan gas panas yang berlaku secara


tiba-tiba, di permukaan34
mata hari. Ianya
berlaku beberapa minit hingga beberapa
jam sahaja.

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

(3 markah)
2.

Empat model digunakan untuk menunjukkan saiz bagi binatang.

(a) Nyatakan jenis bintang yang di wakili N dan O?


N : ___________________________________________
O : ___________________________________________
(2 markah)
(b) Berdasarkan rajah di atas , di manakah kedudukan matahari?
___________________________________________________________
(1 markah)
(c) Bintang adalah berbeza kecerahannya, Nyatakan faktor yang
mempengaruhi kecerahan bintang?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(2 markah)

35

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

(d) Bintang yang besar dipanggil raksasa merah akan mengalami supernova.
Apakah nama bintang yang akan terbentuk selepas kematiannya?
___________________________________________________________
(1 markah)

3. Galaksi ialah koleksi berjuta-juta bintang dan planet. Galaksi boleh dikelaskan
mengikut bentuknya.
(a) Padankan bentuk galaksi yang sesuai bagi rajah di bawah:-

TAK SERAGAM

ELIPS

BERPILIN
(3 markah)
(b) Tandakan (/) bagi pernyataan yang benar dan (X) bagi yang tidak benar.
1. Matahari merupakan sumber tenaga utama kepada semua
hidupan di bumi
2. Matahari dapat mempengaruhi iklim di bumi
3. Pasang surut air laut adalah dipengaruhi oleh kedudukan
bulan
36

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

(3 markah)

BAB 10 : PENEROKAAN ANGKASA LEPAS


1. (a) Penciptaan teleskop telah membawa perubahan besar kepada bidang
astronomi, Tandakan

(/)

orang pertama yang menggunakan teleskop untuk

memerhati objek di angkasa lepas?


Hans Lippershey
(1 markah)

Galileo Galilei

(b) Pelbagai teknologi dalam penerokaan angksa lepas telah dicipta. Padankan
jenis teknologi dengan ciri-ciri yang dinyatakan.

Roket

Stesen Angkasa

Kapal angkasa ulang alik

Prob angkasa

Teleskop Angkasa

Alat yang merakam gambar dan menghantar


ke bumi, membantu astronomi memerhati
objek yang jauh
Alat yang digunakan untuk menghantar satelit
ke angkasa lepas

Alat yang digunakan untuk


angkasawan ke angkasa lepas.

membawa

Tempat yang dibina di angkasa lepas sebagai


tempat untuk angkasa membuat penyelidikan.

Kenderaan yang membawa manusia menjelajah


angkasa lepas pergi dan balik
(5 markah)

37

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

2. Baca petikan di bawah.

ANGKASAWAN NEGARA PERTAMA

Biodata Sheikh Muszaphar Shukor


Nama Penuh : Datuk Dr Sheikh Muszaphar Shukor Al Masrie bin Sheikh Mustapha
Tarikh Lahir : 27 Julai 1972
Tempat Lahir : Kuala Lumpur
Keluarga : Beliau merupakan anak ke tiga daripada lima orang adik-beradik.
Beliau menjadi doktor ortopedik, dan menjadi pensyarah perubatan pelatih di Pusat
Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (PPUKM). Sebelum itu, beliau
berkhidmat di Hospital Seremban (1998), Hospital Besar Kuala Lumpur (1999) dan
Hospital Selayang (2000-2001).
Misi angkasawan Malaysia
Beliau berlepas ke angkasa pada 10 Oktober 2007 dengan menaiki Soyuz TMA-11
yang dilancarkan ke Stesen Angkasa Antarabangsa (ISS). Beliau menyertai program
ini di bawah perjanjian bersama Russia menerusi program Angkasawan, dan telah
kembali ke Bumi bersama ahli-ahli Ekspedisi 15, Fyodor Yurchikhin dan Oleg Kotov
selepas sembilan hari berada di stesen berkenaan.
Misi selama 11 hari ini telah berjaya dilangsungkan dari 10 Oktober 2007 jam 9.21
malam waktu Malaysia dan selamat kembali ke bumi pada 21 Oktober 2007 pada
jam 6.44 petang waktu Malaysia.
Beliau merupakan orang Islam pertama yang menjalani ibadah berpuasa dan
menyambut Hari Raya Aidilfitri di angkasa lepas. Semasa sidang akhbar NASA
dengan ahli-ahli Ekspedisi 15 pada 23 Julai 2007, Sheikh Muszaphar Shukor
menyatakan bahawa beliau berharap untuk membawa pelbagai kultur sel hidupan
untuk dipelajari semasa berada di angkasa lepas.
38

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

.
(a) Berdasarkan maklumat tentang angkasawan tersebut , pada pandangan anda
apakah keperluan kerajaan Malaysia menghantar angkasawan ke angkasa
lepas?
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_
(3 markah)
(b) Apakah teknologi angkasa lepas yang membawa Dr Sheikh Muszaphar
Shukor ke angkasa lepas?
_______________________________________________________________
(1 markah)

(c) Nyatakan tempat di mana angkasawan menginap semasa di angkasa lepas?


_______________________________________________________________
(1 markah)

(d) Sepanjang berada di angkasa lepas,apakah aktiviti yang dilakukan oleh


Angkasawan Negara kita ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(3 markah)
(e) Angkasa lepas dan Bumi mempunyai perbezaan yang amat ketara, pada
pandangan anda apakah perbezaan tersebut.
_______________________________________________________________
39

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
(2 markah)

3. (a) Antara berikut , yang manakah membawa angkasawan ke angkasa lepas.


Tanda (/) di ruangan yang disediakan.

(1 markah)
(b) Padankan teknologi angkasa lepas dengan kegunaannya yang betul

Melancarkan satelit ke angkasa lepas

Mengumpulkan maklumat tentang objek di


angkasa lepas

Membantu pelayaran kapal dan penderiaan


jauh
(3 markah)

(c) Tandakan (/) dalam petak di bawah untuk menunjukkan dua contoh objek X.
MEASAT 1

Salyut

Mariner 2

Intelsat
40

Modul Sains PT3 PPD Bachok 2015

(2 markah)

41