TEKS MC BAHASA JAWA Assalamu’alaikum wr. wb.

‫بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلة والسلم على اشرف النبياء و المرسلين‬ ‫سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد‬

- Wonten pangarsanipun Al-Karim Ibnil Karim Shohibul Fadlilah Wal Karomah __________________________________lan sedoyo keluarga soho dzuriyahipun - Poro pejabat pemerintah sahe sipil menopo TNI ingkang tansah kawulo hormati, wabil khusus dumateng Bapak Bupati Wonosobo Bpk. Ahmad Naufa(hehe) - Kaping sepisan monggo kulo dereaken samiyo Muji Syukur wonten ngarsani Ngayunan Dalem Gusti Allah Swt, kanti Waosan Tahmid, Alhamduliilahirobbil ‘alamiin, awit limpahan Rohmat taufiq sedhoyo Hidayahipun Allah ing wekdal ndalu meniko kulo lan panjenengan taseh saget makempal wonten ing majlis ingkang mubarrok meniko, mugi-mugi pakempalan puniko kacatet dening Allah minongko amal kesaenan, amiin Allohumma Amiin.

Salawat serto salam mugio tansah kaunjukaken wonten ngayunan dalem Nabi Agung Muhammad SAW, mugi-mugi kito sedoyo pikantuk safa’atipun mbenjang wonten ing yaumil qiyamah, Allohumma Amin.

Hadirin-Hadirot ingkang tansah kito mulyaaken.

Monggo adicoro pengetan Maulid Nabi Muhammad SAW kito milai, ananging sak derengipun, keparenga kula aminangkani pranoto adicoro maosaken menggah runtutipun adicoro ingkang bade kalampah. Aminangkani Adicoro ingkang kapisan inggih puniko Pembukaan. Adicoro ingkang kaping kalih waosan ayat-ayat suci AlQuran soho Sholawat nabi. Adicoro ingkang kaping tigo Mujahadah. Adicoro ingkang kaping sekawan sambutan-sambutan. Adicoro ingkang kaping gangsal Mau’idlotul khasanah Adicoro ingkang kaping enem penutup kanti do’a.

Hadirin-hadirot ingkang kito mulyaaken Monggo sesarengan acara Sewelasan Soho Penutupan Mujahadah Kholwat kito bikak mawi waosan ummul Kitab : ‫لرضاء الله تعالى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكرامة سلطان الولياء الشيخ عبد‬ ‫القادر الجيلني رضي الله عنه وعلى ما نوى السلف الصالح وعلى ما نوى الحاضرون والحاضرات في‬ ‫…… هذا المجلس وعلى كل نية صالحة الفاتحة‬ Kalajengaken adicoro inkang kaping kalih Wahosan ayat-ayat suci Al-Qur’an soho Shalawat Nabi Muhamamd SAW. Wallohul Muwaffiq Ila Aqwamit Thorieq . ingkang badhe dipun astho dening __________________________ wekdal soho papan kito aturaken. Kaljengaken adicoro ingkang kaping tigo Mujahadah Tahlil ingkang bade dipun pimpin dening _________________________ wekdal soho papan kito aturaken. Kanti waosan doa kolonembi aminangkani paripurnaninipun adicoro sewelasan soho penutupan mujahadah kholwat. Hadirin-Hadirot rohimmakumulloh Kito lajengaken adicoro ingkang kaping gangsal Mau’idlotul Khasanah soho doanipun ingkang bade dipun asto dening ________________________________________________ dumateng panjenenganipun wekdal soho papan kito aturaken. saking kula sedoyo lepat awal tumugi akhir nyuwun agunging pangapunten. Sambutan ingkang kaping sepisan aminangkani Panitia ingkang bade dipun asto dening _________________________________________ wekdal soho papan kito aturaken. Kalajengaken sambutan ingkang kaping kalih saking ________________________________ wekdal soho papan kito aturaken..

Ibu-Ibu Pengurus lan Ibu-Ibu Anggota PKK ingkang dhahat kinurmatan. Kaping kalih Solawat saha salam mugi tansah pinaringan dhumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Mohammad SAW.Wassalamu’alaikum Wr Wb.. Contoh Salam Pembuka (MC) dengan Bahasa Jawa Juli 28. ingkang sampun paring pitedah lan ingkang kita ajeng-ajeng safaatipun. Kaping tiga maturnuwun sanget dhumateng Ibu-Ibu ingkang sampun kerso nglonggaraken wekdal ngrawuhi pakempalan PKK kito. 2008 pukul 7:28 am · Disimpan dalam Uncategorized and tagged: Uncategorized ( Pambuko Tahlil / Surat Yasiin ) Assalamu’ alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin. . Sepindhah mangga sareng-sareng ngaturken puji syukur kunjuk dhumateng ngarsanipun Alloh SWT. Matur nuwun sanget dhumateng shohibul hajjah Ibu….ingkang sampun paring papan panggenan tuwin sakathahing pasugatan ingkang kaparingaken. ingkang sampun pinaringan Taufik saha Hidayah saenggo kita saget pepanggihan ing papan puniko kanthi kawilujengan soho kasarasan. Washolatu wassalamu ‘ala asyrofil Ambiyaai Wal mursaliin Sayyidina Muhammadin wa’alaihi washohbihi ajma’iin Ammaba’du.

Istighfar kaping tigo.Kepala Desa Selopa Bp. Sukro harjo Bp.WB Engkang kito hormati panjenenganipun Bp. Kyai a’in Hadhirin-Hadhirot Rokhimakumulloh.Madi Bp. Bilahittaufik walhidayah Wassalamu ‘alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh.• Saderengipun waosan Tahlil / Surat Yasiin kita wiwiti. • Salajengipun wekdal kulo aturaken dhumateng Ibu……. mbok bilih wonten andharan soho atur kulo ingkang kirang prayogi kulo nyuwun agenging pangaksami. monggo kito sarengsareng maos Surat Al-fatihah. Kepala Dukuh wungan Bp.. Syahadat kaping tigo.. 05 September 2008 CONTOH MATERI MC (Pembawa acara) Jawa CONTOH MATERI MC (Pembawa acara) Jawa. . Mugi-mugi waosan Tahli / Surat Yasiin kolowau sagedo dados amal kautamaan ugi dipun tampi dening Alloh SWT. • Illahadlrotin Nabiyil Mustofa Muhammadin Sholallohu Alaihi Wasalam AlFaatihah…. Cekap semanten atur kulo minongko pranoto coro. PEMBUKAAN Assalaamu’alaikum WR.

Sholawat sarto salam monggo sami kito aturaken dumateng Rosululloh SAW engkang kito antu-antu syafa’atipun wonten ing Yaumil Qiyamah.FATIKHAH …. Kulo bade maosakaen runtutaning acoro ing majlis puniko Sepindah PAMBUKO Kapeng kalihipun Waosan Kalam Ilahi lan Sari Tilawah Kapeng Tigo sambutan-sambutan Kapeng sekawan Istirohat Kapeng gangsal pengaosan inti Kapeng akhir panutup PEMBUKAAN Bapak Ibu Hadhirin Hadhirot engkang minulyo. . Mugi-mugi kito saged mendet hikmah lan nglaksanaaken punopo engkang sampun dados aturipun Bapak Kyai. PEMBACAAN AGENDA Sakderengipun acoro dipun milahi. Dumateng Bapak Madi kito sumanggaken … Kito aturaken angungeng panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Sumadi Bapak Ibu Hadirin/Hadhirot Rokhimakumulloh. mekaten wau pengaosan ing ndalu puniko. MEMPERSILAHKAN SAMBUTAN / MENGISI PENGAJIAN [ucapan terima kasih] Hadhirin Hadhirot engkang minulyo. Sahinggo kito saged makempal ing majlis Pengaosan Perpisahan KKN UAY puniko.Sepindah monggo kito aturken raos puji syukur kito dumateng Alloh SWT. monggo acoro ing ndalu puniko kito bikak sesarengan kanti waosan BASMALLAH/ UMMUL KITAB AL. Sambutan engkang sepindah sangking Ketua Panitia Pengaosan. engkang sampun pareng Rahmat lan karunianipun dumateng kito sedoyo. acoro sak lajengipun inggih puniko sambutan.

Sowan kula dipun saroyo Bpo... sakulawarga tansah hamanggyo suko basuki..... kekalih........wb... Kula Nuwun.. kulo ing mriki sak dangunipun ndereaken acoro ing ndalu puniko kathah keklintuanipun kulo nyuwun agungeng samudro pangarsami. sekalian........ Kadhawuhan hangantepaken rembag ingkang sampun gumalong hanggenipun Bpo... kadhawuhan matur hing ngarsa panjenengan.. Wassalaamu’Alaikum WR-WB BELAJAR PIDATO BAHASA JAWA 09.. Atur hingkang kapisan.... Bpo...... kekalih...... sekalian hingkang winengku hing pakurmatan........badhe mundut mantu putra estri . Kula hangaturaken salam wilujengipun Bpo.saking. Hingkang kaping kalih.. kekalih..30 Diposkan oleh SUMBANG TERPADU PASRAH PANINGSET Assalamu'alaikum wr.. Monggo acoro ing ndalu puniko kito tutup kanthi sareng-sareng maos TAHMID ....mugi katur Bpo...sinartan pamuji mugi Bpo..PENUTUP Sak derengipun acoro ing ndalu puniko kito tutup...

sekalian. kekalih hangaturaken sanget agunging panuwun hawit sadaya paparingipun Bpo.. Bpo..... Sepisan malih kula nyuwun pangapunten.. Langkung rumiyin kula hangaturaken pambagya wilujeng rawuh panjenengan sakadang..... Salajengipun kaparenga kula hanampi salam wilujengipun Bpo... keparenga hanampi........... hingkang winengku ing karahayon.... kekalih... kekalih.......... Dene menggah kalajenganing lampah jejodhoanipun lare kekalih punika kula hamung sumonggo hing keparengipun Bpo.. Dene minangka pungkaning atur kula............... kekalih...... badhe kajodhokaken kalian pun Bg... .... Wassalamu'alaikum wr. Hingkang punika kula kadhawuhan haningseti rembag sesambetanipun Rr............ kekalih........... Dene menggah kalajenganing tatacara badhe dhaupipun Rr.. Bpo... kalian pun Bg.... ================================================ ================== NAMPI PANINGSET Assalamu'alaikum wr....wb..... anak jaleripun Bpo.sadaya paring pangandika pangjenengan kados sampun cetho trawoco.... mugi Bpo.... Kajawi punika kula ugi kasaroyo hangaturaken Abon-Abon sawatawis minangka rerangkening paningset...... sampun wonten hing pamurbanipun Bpo... minangka Abon-Aboning paningset. sekalian..... Hingkang mangke nuli badhe kula aturaken dhumateng Bpo..wb... sarta Bg. Kula hingkang kapiji Bpo.... kula nyuwun pangapunten sedaya kekirangan kula nalika kula matur saha sowan. Nuwun... Kajawi hingkang punika....panjenengan pun Rr... Hing wasana cekap semanten atur kula....

. Sowan kula dipun saroyo dening Bpo................mugi tansah rahayuo hingkang sami pinanggih. kekalih mugi katur hing Bpo.. Kados cekap semanten atur panampi kula. Kajawi punika kula kadhawuhan hanyowanaken putra kakungipun ingkang nami Bg.. sekaliyan kanthi papuji rahayu wilujeng tansah nunggil hing Bpo..... kekalih. sekalian hingkang winengku ing pakurmatan.wb...... Mugi kaparenga kaIJAB nikahaken kalian pun Rr....wb.. Hing wasana kula nyuwun pangapunten hawit anggen kula hanampi rawuh panjenengan.... Kula nuwun. hingkang sampun sami gumolonging nala.. Bpo.......... sekaliyan...... Mugi wonteno keparingipun Bpo... ================================================ ==================== PASRAH BADHE IJAB Assalamu'alaikum wr.. Nuwun. sakaliyan winwntu hing sasanti. Wassalamu'alaikum wr. kula nyuwun pangapunten...saha kirang runtuting anggen kula matur... Wassalamu'alaikum wr..... kekalih mugi kalampahanipun sageto wilujeng tanpa pambeng.wb..... Hingkang wigatosipun kinen hangaturaken salam wilujeng mugi katur Bpo.. Papujinipun Bpo..... putrinipin Bpo.. Hing wasana cekap semanten atur kula.... sakadang hanglajengaken lelenggahan wonten papanggihan tatacara ringkes hing..rahayu tanpa reridu saha kalis hing rubeda.. kirang susila anggen kula sowan saha matur....... punika ngantos dumugi sapari purnanipun.............Salajengipun kula nderek nitipaken salam wilujengipun Bpo...... sakulawarga...

.......... Hing salajengipun kaparenga kula tampi ugi....nuli badhe kula aturaken dhumateng Bpo... kakalih............. kakalih. Bpo. putra kakungipun Bpo...... sakalian kula tampi.. ================================================ ================= PASRAH BADHE PANGGIH ....wb........wb..... putra estrinipun Bpo.. Salam wilujengipun Bpo....kekalih mangke mugi katur Bpo.. Bg.. sekaliyan kahiring puji rahayu..dene pinanggih kucuwo kula nyuwun gunging samodro pangaksama... Salam wilujengipun Bpo. Nuwun....... Wassalamu'alaiku wr..Nuwun.. sakalian............ ================================================ ================== NAMPI PASRAH BADHE IJAB Assalamu'alaikum wr.. kula hangaturaken pambagyo wilujeng rawuh panjenengan dalah para kadang pangaraking badhe penganten.. Panjenengan sakadang kaparenga kula suwun hajenengi sarta hangestreni murih rahayu wilujeng tumapaking tatacara akhad nikah punika mangke. Tumuli mangke badhe kaIJAB khabulaken kaliyan Rr.. Cekap semanten panampi kula...

sekaliyan.. ....... sakulawarga tansah hamangyo suka basuki..... Hing salajengipun kula kadhawuhan nyowanaken putra kakungipun Bpo. sinartan papuji rahayu mugi Bpo.....wb.........hingkang wigatosipun kinen hangaturaken salam wilujeng mugi katur Bpo... Dene menggah kalampahing tatacara panggihing panganten.panganten kakung pun Bg.... kakalih........ nami pun Bg.. Wassalamu' alaikum wr........ Makaten atur kula.... Nuwun...........kakalih.....pinanggih kirangipun kula nyuwun pangapunten.nili badhe katur dhateng Bpo.. ================================================ ================= NAMPI BADHE PANGGIH Assalamu'alaikum wr.... Salam wilujengipun Bpo.. kula hamung sumonggo hing kaparengipun Bpo........ Sowan kula sinaroyo Bpo..... sakaliyan. hingkang sampun hanindhakaken akhad nikah kaliyan pun Rr... sakalian hingkang tansah winantu hing karahayon...wb...... Kula nuwun....... Hing salajengipun.. kekalih..wb... Bpo.... Bpo. kaparengna kula tampi...dene menggah kalajenganipun tatacara panggih sampun wonten hing pamurbanipun Bpo.............. Langkung rumiyin kula ngaturaken pambagyo wilujeng rawuh panjenengan dalah pangaraking panganten kakung... sakaliyan...Assalamu'alaikum wr. sekalian kula tampi..... putrinipun Bpo....

. ingkang winengku ing karahayon. Salam wilujengipun Bpo. Nuwun.. langkung rumiyen netepi.Dalah sapangaraking panganten kakung lenggah paring puji pangetu mrih wilujengipun tatacara pahargyan ing wanci punika. sekaliyan kanthi papuji mugi tansah rahayu hingkang pananggih. Saderengipun kula matur esthining sedya... Makaten atur panampi kula.........wb........nglenggono. Bpo..mugi peparinging Rokhmat wujud pinten-pinten raos nikmat ing antawisipun. Wassalamu'alaikium wr...ngrumaosi jejering titah uatwi umat..wanci punika panjenengan kula ginanjar bagas waras kiat....wb Kula nuwun. .Mugi wontena kaparengipun Bpo. WahYou Eka Solo PASRAH MANTEN NGUNDUH MANTON Assalamu'alaikum wr.menawi pinanggih kuciwa kula nyuwun lubering samodro pangaksama.... .... ================================================ ================== RT.mboten kendhat-kendhat tansah munjukaken Puja Puji Syukur ing ngarsaning ALLAH Ingkang Murbeng Jagad... kakalih mugi kahaturna hing Bpo...

ndidik..mbebolehi.. Kula hingkang kasaroyo Bpo..Bpo. saperlu : 1.widada anggenipun jejodhoan sageta mbangun bale wisma ingkang sakinah... Bpo..... Cekap semanten atur kula.antuk ridhaning ALLAH Hingkang Maha Mirah.. Ngaturaken salam wilujengipun Bpo..katur Bpo... kula sapangombyong nyuwun agunging pangaksama..tansah rukun... . Wassalamu'alaikum wr.tumrap kiranging atur.......... surya kaping.......rahayu tanpa reridu. pinaringan wilujeng tanpa pambeng.. sekaliyan... Ingkang salajengipun sapunika kula pasrahaken borong hanggenipun ngendikani.wohing atut mugi pinaringan putra ingkang dados tetangsul langgeng tutug trah tumerah lantaran turun anggenipun bebesanan.. hingkang winengku hing suka basuki..........mugi sih wilasa-wilasaning Gusti Ingkang Maha Agung tansah hamemayungana wonten hing madyaning pahargyan... sekaliyan.pangih lan tatacara adat kejawen sanes-sanesipun rikala dinten.yuwana widada nir ing sambekala..mawa'dah... 2..... Nglarapaken penganten ingkang punika sampun jangkep sajodho.nggula wenthah mrih lestari... ================================================ ================== PASRAH PENGANTEN KAKUNG BADHE PANGGIH Assalamu'alaikum wr....wb Kula nuwun..wb.awit sampun katindakaken ijab.. Nuwun.... Saderengipun kula matur..... hingkang winengku hing karahayon... sekaliyan..mituturi.atut runtut. Sowan kula dipun saroyo Bpo..warrokhmah.

kalilaana kula ngaturaken salam wilujeng rawuh panjenengan. hingkang tinanggenah hanglarapaken panganten kakung...Bpo.......wb Bpo... ..kula kadhawuhan masrahaken panganten kakung hingkang hasesilih Bg........ putra putrinipun Bpo..... Ugi mboten kesupen salam wilujengipun Bpo... putra saking Bpo. dalasan kulawarga. sekaliyan.tumuli badhe katindhakaken lampahing tatacara panggihing penganten....... Gegandhengan panganten kakung sampun mangagem busananing keprabon.. sekaliyan mugi ka'aturna dhumateng Bpo.. Hingkang kaping kalih.....mangke badhe kula aturaken ingkang kawogan... Nuwun...hawit kasembadaning karya.. sekaliyan..kula kadhawuhan ngaturaken salam wilujengipun Bpo..... Kula hingkang kadhawuhan Bpo. sekaliyan hanampi pasrah panjenengan.sapari purnaning tatacara panggihing penganten.......... Kula tampi salam wilujengipun saking Bpo.......wb... Namung atur uninga.......... Ingkang salajengipun pasrah panjenengan penganten kakung kula tampi kanthi bingahing manah...lampahing tatacara panggihing panganten kula sumanggakaken... sarimbit dalasan kulawarga badhe mertuwi putra hingkang kapahargya wanci...... sekaliyan.........mugi kadhaupna kaliyan Rr......... Wassalamu'alaikum wr.. sekaliyan mugi katur dhumateng Bpo....... punika.....Hingkang sepisan.temah saget mboyong penganten kakung kanthi raharja kalising rubeda ing lampah.dene kula hingkang kadhawuhan matur... ================================================ =================== NAMPI PASRAH PANGANTEN KAKUNG Assalamu'alaikum wr.... Makaten hatur pasrah kula.. sarimbit dalasan kulawangsanipun..kula nglenggana kathah atur ingkang mboten damel sarjuning panggalih kula nyuwun pangapunten...

Wassalamu'alaikum wr. Wajib tinanggapan hing sembah syukur trusing batos..kanthi tetangsul turun tan hamastani jalu wanita punapa dene cacahipun. ...sarta agunging katarimah dene panjenengan sadaya sampun kersamerlokaken hanjenengi utawi hangestreni Ijab kalajengaken panggihing penganten. Ingkang punika kula suwunaken tambahing pangestu utawi panjurung pepuji mugi lestariya widada jejodhohanipun penganten. Kula nuwun...... Rr........saha kadang sumitra sinedhahan.Dhumateng panjenengan saha pangaraking penganten kakung. Para pinisepuh..hawit saking sedaya kalepatan kula nyuwun samodraning pangaksama.. ================================================ ==================== PAMBAGYA HARJA WILUJENG MANTON Assalamu'alaikum wr...sampun kalampahan wilujeng sepen ing sambekala. Semanten atur kula. .lumastariya dados pepayung ing sapanginggil ing sadayanipun. 1.wb..saperlu hanjenengi wontenipun pahargyan hing wanci. Salajengipun mangga.tansah nyenyuwun ing Gusti mrih nugraha peparing kang Maha Agung punika. Karahayon peparingipun Pangeran. punika.kahaturna utawi dhumatenga para sinedhahan.runtut salajengipun atut temah tutug terah tumerah ingkang sami bebesanan.. kadhup angger Bg.kula suwun keparenga lenggah wonten palenggahan ingkang sampun kasamekta'aken. Nuwun.ibu..satemah panjenengan kula sadaya saged pinanggih linimputan ing karaharjan.para bapak. Pambage wilujeng kula..wb Kula nuwun.....

Kula nuwun. ================================================ ================= PAMBAGYA HARJA Kawilujengan. . Saderengipun katuraken esthining sedya.kanthi ngluberaken samodra gung pangaksama. Wasana tumrap kirang jangkeping suba-sitanipun ingkang hatur-hatur kersa-a halapang jaja.mugi mboten handadosaken ribeting balewisma. Tumrap saliring tandha tresna ingkang sampun katampi. Wassalamu'alaikum wr. Assalamu'alaikum wr.wb. Kajawi ugi kasuwun keparenga hanglajengaken lelenggahan sarwi sesantisesanti RAHAYU WILUJENG WINANTU ING SUKARENA.wujud pinten-pinten raos nikmat.mboten kendhat-kendhat munjukaken puja-puji syukur ing ngarsaning Gusti Ingkang Murbeng Jagad.ing antawisipun ing wanci punika panjenengan kula sadaya ginanjar bagas waras kiyat. 2. Kula nuwun.hangganjara wilasa ingkang langkung ing sabobot katimbang luhuring budinipun para lila-legawa ing penggalih. Awit peparing rakhmat. Nanging panalangsaning manah.wb.Ing pangesthi momongan ing benjing.katentreman sih wilasa lan nugrahaning Gusti Kang Maha Kawasa.keparengna kula ndherekaken saha ndherek para tamu sadaya. Nuwun.bilih anggenipun males-sih amung kasumanggakakening Pangeran Ingkang Maha Wicaksana.ngaturaken sanget agunging panuwun.mugi tansah kapatedhakna dhumateng kula sadaya ing pahargyan.

....eguh pratikel.sampun katampi kanthi bingah katarimah ing manah....mugi para tamu karenan ing driya..tansah runtut atut. kagungan kersa hangemah-emahaken putra pawestrinipun ingkang anama Rr... .mugi-mugi pengenten kekalih tansah rukun.. Kaleksanan IJAB. ing......lancar.regeng kaleksananing pahargyan punika.... kadhaup Bg.....awit kepareng panjenengan sampun kersa rawuh ing papan pahargyan punika. (tegesipun putra hingkang sae lahir batosipun. Salajengipun nyuwun tambahing pangestu para tamu.nyenengaken tiyang sepuhipun. Niyating manah lan panjangkah. Bpo..panggalihan.wiwit atur sedhahan ingkang mboten trep asma-sesebatan.mitra sutresna ingkang paring pambiyantu... Ewadene kok inggih wonten kemawon kekiranganipun..... putranipun Bpo/Ibu.sanak kadang.rahayu tanpa reridu. Kaperluan ing dinten punika kados sampun kaserat ing serat sedhahan..bombong kabegan ing kabagyan panggalihipun.. 2.yuwana nis ing sabekala.. kalilanana kula matur.... Matur nuwun sanget sedaya peparingipun tali asih tanda tresna ingkang awujud punapa kemawon.. Milo mboten mokal rumaos suka gembiraning manah bebasan kajugrugna wukir sari kaeroban seganten madu..... Para tamu ingkang winengku suka basuki..panyengkuyung arupi bahu-suku.migunani bebrayan nusa-bangsa lan agaminipun)....Para tamu kakung-putri ingkang sinuba ing pakurmatan....tansah mbudidaya panampi kula.runtung-runtung rerentengan suka bagya mulya. Kula hingkang kasarayo Bpo. Ugi matur nuwun katur para tangga tepalih...ginanjar wilujeng tanpa pambeng. Para tamu kakung-putri ingkang winantu ing suka rena.... Ngaturaken pambagya wilujeng saha matur sanget nuwun. ...... 3. Ingkang punika kula nyuwun gunging pangapunten. 1.boja lan suba-sitanipun... ...miturutiminangkani panyuwunipun Bpo.panggih lan tatacara adat kejawen sanes-sanesipun awit rahating Gusti ALLAH Ingkang Maha Agung wimbuh kasembuh pudyastutinipun para tamu kakung-putri..mugi dadosa ngamal kasaenan panjenengan lan angsala ganjaran ingkang murwat saking Gusti Ing Murbeng Jagad.wohing atut pinaringan patutan putra ingkang hanung-hanindhita.kalenggahan lan sanes-sanesipun.rerigen lan sanes-sanesipun mrih rancak.

Wassalamu'alaikum wr. Nuwun.kasuwun halapang jaja hangluberaken agunging samodra pangaksama.Ing wasana kula piyambak kiranging tatakrami.wb.nalisiring kasusilan ingkang jalari kirang renaning panggalih. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful