TEKS MC BAHASA JAWA Assalamu’alaikum wr. wb.

‫بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلة والسلم على اشرف النبياء و المرسلين‬ ‫سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد‬

- Wonten pangarsanipun Al-Karim Ibnil Karim Shohibul Fadlilah Wal Karomah __________________________________lan sedoyo keluarga soho dzuriyahipun - Poro pejabat pemerintah sahe sipil menopo TNI ingkang tansah kawulo hormati, wabil khusus dumateng Bapak Bupati Wonosobo Bpk. Ahmad Naufa(hehe) - Kaping sepisan monggo kulo dereaken samiyo Muji Syukur wonten ngarsani Ngayunan Dalem Gusti Allah Swt, kanti Waosan Tahmid, Alhamduliilahirobbil ‘alamiin, awit limpahan Rohmat taufiq sedhoyo Hidayahipun Allah ing wekdal ndalu meniko kulo lan panjenengan taseh saget makempal wonten ing majlis ingkang mubarrok meniko, mugi-mugi pakempalan puniko kacatet dening Allah minongko amal kesaenan, amiin Allohumma Amiin.

Salawat serto salam mugio tansah kaunjukaken wonten ngayunan dalem Nabi Agung Muhammad SAW, mugi-mugi kito sedoyo pikantuk safa’atipun mbenjang wonten ing yaumil qiyamah, Allohumma Amin.

Hadirin-Hadirot ingkang tansah kito mulyaaken.

Monggo adicoro pengetan Maulid Nabi Muhammad SAW kito milai, ananging sak derengipun, keparenga kula aminangkani pranoto adicoro maosaken menggah runtutipun adicoro ingkang bade kalampah. Aminangkani Adicoro ingkang kapisan inggih puniko Pembukaan. Adicoro ingkang kaping kalih waosan ayat-ayat suci AlQuran soho Sholawat nabi. Adicoro ingkang kaping tigo Mujahadah. Adicoro ingkang kaping sekawan sambutan-sambutan. Adicoro ingkang kaping gangsal Mau’idlotul khasanah Adicoro ingkang kaping enem penutup kanti do’a.

Kanti waosan doa kolonembi aminangkani paripurnaninipun adicoro sewelasan soho penutupan mujahadah kholwat.Hadirin-hadirot ingkang kito mulyaaken Monggo sesarengan acara Sewelasan Soho Penutupan Mujahadah Kholwat kito bikak mawi waosan ummul Kitab : ‫لرضاء الله تعالى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكرامة سلطان الولياء الشيخ عبد‬ ‫القادر الجيلني رضي الله عنه وعلى ما نوى السلف الصالح وعلى ما نوى الحاضرون والحاضرات في‬ ‫…… هذا المجلس وعلى كل نية صالحة الفاتحة‬ Kalajengaken adicoro inkang kaping kalih Wahosan ayat-ayat suci Al-Qur’an soho Shalawat Nabi Muhamamd SAW. ingkang badhe dipun astho dening __________________________ wekdal soho papan kito aturaken. saking kula sedoyo lepat awal tumugi akhir nyuwun agunging pangapunten. Kaljengaken adicoro ingkang kaping tigo Mujahadah Tahlil ingkang bade dipun pimpin dening _________________________ wekdal soho papan kito aturaken. Sambutan ingkang kaping sepisan aminangkani Panitia ingkang bade dipun asto dening _________________________________________ wekdal soho papan kito aturaken. Kalajengaken sambutan ingkang kaping kalih saking ________________________________ wekdal soho papan kito aturaken.. Hadirin-Hadirot rohimmakumulloh Kito lajengaken adicoro ingkang kaping gangsal Mau’idlotul Khasanah soho doanipun ingkang bade dipun asto dening ________________________________________________ dumateng panjenenganipun wekdal soho papan kito aturaken. Wallohul Muwaffiq Ila Aqwamit Thorieq .

ingkang sampun paring papan panggenan tuwin sakathahing pasugatan ingkang kaparingaken. 2008 pukul 7:28 am · Disimpan dalam Uncategorized and tagged: Uncategorized ( Pambuko Tahlil / Surat Yasiin ) Assalamu’ alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin. Matur nuwun sanget dhumateng shohibul hajjah Ibu…. Kaping tiga maturnuwun sanget dhumateng Ibu-Ibu ingkang sampun kerso nglonggaraken wekdal ngrawuhi pakempalan PKK kito. . Washolatu wassalamu ‘ala asyrofil Ambiyaai Wal mursaliin Sayyidina Muhammadin wa’alaihi washohbihi ajma’iin Ammaba’du. Contoh Salam Pembuka (MC) dengan Bahasa Jawa Juli 28.. ingkang sampun paring pitedah lan ingkang kita ajeng-ajeng safaatipun.Wassalamu’alaikum Wr Wb. ingkang sampun pinaringan Taufik saha Hidayah saenggo kita saget pepanggihan ing papan puniko kanthi kawilujengan soho kasarasan. Ibu-Ibu Pengurus lan Ibu-Ibu Anggota PKK ingkang dhahat kinurmatan. Sepindhah mangga sareng-sareng ngaturken puji syukur kunjuk dhumateng ngarsanipun Alloh SWT. Kaping kalih Solawat saha salam mugi tansah pinaringan dhumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Mohammad SAW.

• Saderengipun waosan Tahlil / Surat Yasiin kita wiwiti. Kyai a’in Hadhirin-Hadhirot Rokhimakumulloh.. • Salajengipun wekdal kulo aturaken dhumateng Ibu……. • Illahadlrotin Nabiyil Mustofa Muhammadin Sholallohu Alaihi Wasalam AlFaatihah…. Mugi-mugi waosan Tahli / Surat Yasiin kolowau sagedo dados amal kautamaan ugi dipun tampi dening Alloh SWT.. Istighfar kaping tigo.WB Engkang kito hormati panjenenganipun Bp. Kepala Dukuh wungan Bp. Sukro harjo Bp.Kepala Desa Selopa Bp. . Syahadat kaping tigo. PEMBUKAAN Assalaamu’alaikum WR. mbok bilih wonten andharan soho atur kulo ingkang kirang prayogi kulo nyuwun agenging pangaksami. Cekap semanten atur kulo minongko pranoto coro.Madi Bp. monggo kito sarengsareng maos Surat Al-fatihah. 05 September 2008 CONTOH MATERI MC (Pembawa acara) Jawa CONTOH MATERI MC (Pembawa acara) Jawa. Bilahittaufik walhidayah Wassalamu ‘alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh.

MEMPERSILAHKAN SAMBUTAN / MENGISI PENGAJIAN [ucapan terima kasih] Hadhirin Hadhirot engkang minulyo. PEMBACAAN AGENDA Sakderengipun acoro dipun milahi. Sambutan engkang sepindah sangking Ketua Panitia Pengaosan. Kulo bade maosakaen runtutaning acoro ing majlis puniko Sepindah PAMBUKO Kapeng kalihipun Waosan Kalam Ilahi lan Sari Tilawah Kapeng Tigo sambutan-sambutan Kapeng sekawan Istirohat Kapeng gangsal pengaosan inti Kapeng akhir panutup PEMBUKAAN Bapak Ibu Hadhirin Hadhirot engkang minulyo. . acoro sak lajengipun inggih puniko sambutan. Sholawat sarto salam monggo sami kito aturaken dumateng Rosululloh SAW engkang kito antu-antu syafa’atipun wonten ing Yaumil Qiyamah. monggo acoro ing ndalu puniko kito bikak sesarengan kanti waosan BASMALLAH/ UMMUL KITAB AL.FATIKHAH …. mekaten wau pengaosan ing ndalu puniko. Mugi-mugi kito saged mendet hikmah lan nglaksanaaken punopo engkang sampun dados aturipun Bapak Kyai. Dumateng Bapak Madi kito sumanggaken … Kito aturaken angungeng panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Sumadi Bapak Ibu Hadirin/Hadhirot Rokhimakumulloh. Sahinggo kito saged makempal ing majlis Pengaosan Perpisahan KKN UAY puniko. engkang sampun pareng Rahmat lan karunianipun dumateng kito sedoyo.Sepindah monggo kito aturken raos puji syukur kito dumateng Alloh SWT.

PENUTUP Sak derengipun acoro ing ndalu puniko kito tutup.. Kula hangaturaken salam wilujengipun Bpo. kekalih......... sekalian.... kekalih. Kula Nuwun.......... sakulawarga tansah hamanggyo suko basuki..saking..... sekalian hingkang winengku hing pakurmatan...30 Diposkan oleh SUMBANG TERPADU PASRAH PANINGSET Assalamu'alaikum wr..sinartan pamuji mugi Bpo.. kulo ing mriki sak dangunipun ndereaken acoro ing ndalu puniko kathah keklintuanipun kulo nyuwun agungeng samudro pangarsami.wb.....mugi katur Bpo... Bpo.. Sowan kula dipun saroyo Bpo. Wassalaamu’Alaikum WR-WB BELAJAR PIDATO BAHASA JAWA 09. Monggo acoro ing ndalu puniko kito tutup kanthi sareng-sareng maos TAHMID .. Atur hingkang kapisan........ kekalih.badhe mundut mantu putra estri .......... Kadhawuhan hangantepaken rembag ingkang sampun gumalong hanggenipun Bpo.... Hingkang kaping kalih. kadhawuhan matur hing ngarsa panjenengan..

Kula hingkang kapiji Bpo......... keparenga hanampi........ kekalih....... kekalih..... Hing wasana cekap semanten atur kula..... Dene minangka pungkaning atur kula. Sepisan malih kula nyuwun pangapunten. Bpo.. kalian pun Bg.................. ================================================ ================== NAMPI PANINGSET Assalamu'alaikum wr....... sekalian. hingkang winengku ing karahayon. Hingkang mangke nuli badhe kula aturaken dhumateng Bpo. Langkung rumiyin kula hangaturaken pambagya wilujeng rawuh panjenengan sakadang.....sadaya paring pangandika pangjenengan kados sampun cetho trawoco.wb.... badhe kajodhokaken kalian pun Bg. .... kekalih....... Bpo. kekalih. mugi Bpo. Nuwun............ Kajawi hingkang punika... kekalih hangaturaken sanget agunging panuwun hawit sadaya paparingipun Bpo... anak jaleripun Bpo...panjenengan pun Rr.. Wassalamu'alaikum wr... sampun wonten hing pamurbanipun Bpo..... sarta Bg.. minangka Abon-Aboning paningset..... Dene menggah kalajenganing lampah jejodhoanipun lare kekalih punika kula hamung sumonggo hing keparengipun Bpo..... Kajawi punika kula ugi kasaroyo hangaturaken Abon-Abon sawatawis minangka rerangkening paningset.. Salajengipun kaparenga kula hanampi salam wilujengipun Bpo.....wb.. Dene menggah kalajenganing tatacara badhe dhaupipun Rr......... kula nyuwun pangapunten sedaya kekirangan kula nalika kula matur saha sowan....... sekalian. Hingkang punika kula kadhawuhan haningseti rembag sesambetanipun Rr.......

Kula nuwun............. Hingkang wigatosipun kinen hangaturaken salam wilujeng mugi katur Bpo.. kekalih..mugi tansah rahayuo hingkang sami pinanggih........ sakaliyan winwntu hing sasanti.. kekalih mugi kalampahanipun sageto wilujeng tanpa pambeng.wb... Wassalamu'alaikum wr... putrinipin Bpo...... kula nyuwun pangapunten.. sakulawarga.... ================================================ ==================== PASRAH BADHE IJAB Assalamu'alaikum wr.. sekaliyan.. Kajawi punika kula kadhawuhan hanyowanaken putra kakungipun ingkang nami Bg.... Hing wasana kula nyuwun pangapunten hawit anggen kula hanampi rawuh panjenengan.. kirang susila anggen kula sowan saha matur.... kekalih mugi katur hing Bpo. Nuwun. Sowan kula dipun saroyo dening Bpo. punika ngantos dumugi sapari purnanipun..Salajengipun kula nderek nitipaken salam wilujengipun Bpo.. Bpo....... hingkang sampun sami gumolonging nala..saha kirang runtuting anggen kula matur........ sekalian hingkang winengku ing pakurmatan....... sekaliyan kanthi papuji rahayu wilujeng tansah nunggil hing Bpo.. ..wb. Papujinipun Bpo. Wassalamu'alaikum wr. Mugi kaparenga kaIJAB nikahaken kalian pun Rr........ Mugi wonteno keparingipun Bpo.. sakadang hanglajengaken lelenggahan wonten papanggihan tatacara ringkes hing........wb..... Hing wasana cekap semanten atur kula.... Kados cekap semanten atur panampi kula..rahayu tanpa reridu saha kalis hing rubeda.........

.dene pinanggih kucuwo kula nyuwun gunging samodro pangaksama.. putra kakungipun Bpo... Wassalamu'alaiku wr.... kula hangaturaken pambagyo wilujeng rawuh panjenengan dalah para kadang pangaraking badhe penganten. Hing salajengipun kaparenga kula tampi ugi.... Nuwun...... kakalih. Cekap semanten panampi kula. Bg................. ================================================ ================== NAMPI PASRAH BADHE IJAB Assalamu'alaikum wr...... Salam wilujengipun Bpo... Tumuli mangke badhe kaIJAB khabulaken kaliyan Rr..... Bpo...Nuwun......wb...... ================================================ ================= PASRAH BADHE PANGGIH .. Panjenengan sakadang kaparenga kula suwun hajenengi sarta hangestreni murih rahayu wilujeng tumapaking tatacara akhad nikah punika mangke..... sakalian......... sekaliyan kahiring puji rahayu... sakalian kula tampi.kekalih mangke mugi katur Bpo.nuli badhe kula aturaken dhumateng Bpo... kakalih..wb.... putra estrinipun Bpo.... Salam wilujengipun Bpo...

.... Dene menggah kalampahing tatacara panggihing panganten.. sekalian kula tampi.. Kula nuwun... putrinipun Bpo.. Hing salajengipun kula kadhawuhan nyowanaken putra kakungipun Bpo. kula hamung sumonggo hing kaparengipun Bpo.wb.. hingkang sampun hanindhakaken akhad nikah kaliyan pun Rr.. kakalih..... .....pinanggih kirangipun kula nyuwun pangapunten.. Wassalamu' alaikum wr.. Makaten atur kula...... Salam wilujengipun Bpo.... sakulawarga tansah hamangyo suka basuki.... sinartan papuji rahayu mugi Bpo......wb........ Sowan kula sinaroyo Bpo.. kaparengna kula tampi........wb......... Bpo..hingkang wigatosipun kinen hangaturaken salam wilujeng mugi katur Bpo.......kakalih..Assalamu'alaikum wr.. nami pun Bg.nili badhe katur dhateng Bpo........ Langkung rumiyin kula ngaturaken pambagyo wilujeng rawuh panjenengan dalah pangaraking panganten kakung........ Nuwun.. sakaliyan...... kekalih... Bpo. sakaliyan.... Hing salajengipun..... ================================================ ================= NAMPI BADHE PANGGIH Assalamu'alaikum wr...... sakalian hingkang tansah winantu hing karahayon....panganten kakung pun Bg... sekaliyan..........dene menggah kalajenganipun tatacara panggih sampun wonten hing pamurbanipun Bpo........

Wassalamu'alaikium wr..... . Salam wilujengipun Bpo....wb. Makaten atur panampi kula...wanci punika panjenengan kula ginanjar bagas waras kiat..mboten kendhat-kendhat tansah munjukaken Puja Puji Syukur ing ngarsaning ALLAH Ingkang Murbeng Jagad.... ingkang winengku ing karahayon... Bpo.... ================================================ ================== RT.. kakalih mugi kahaturna hing Bpo. sekaliyan kanthi papuji mugi tansah rahayu hingkang pananggih... Saderengipun kula matur esthining sedya...mugi peparinging Rokhmat wujud pinten-pinten raos nikmat ing antawisipun...Dalah sapangaraking panganten kakung lenggah paring puji pangetu mrih wilujengipun tatacara pahargyan ing wanci punika.ngrumaosi jejering titah uatwi umat.... .. WahYou Eka Solo PASRAH MANTEN NGUNDUH MANTON Assalamu'alaikum wr. langkung rumiyen netepi..Mugi wontena kaparengipun Bpo.nglenggono.... Nuwun...wb Kula nuwun.menawi pinanggih kuciwa kula nyuwun lubering samodro pangaksama..

..antuk ridhaning ALLAH Hingkang Maha Mirah..wohing atut mugi pinaringan putra ingkang dados tetangsul langgeng tutug trah tumerah lantaran turun anggenipun bebesanan...tumrap kiranging atur..widada anggenipun jejodhoan sageta mbangun bale wisma ingkang sakinah... sekaliyan.. Cekap semanten atur kula.....yuwana widada nir ing sambekala. hingkang winengku hing suka basuki..... hingkang winengku hing karahayon.. sekaliyan..... ================================================ ================== PASRAH PENGANTEN KAKUNG BADHE PANGGIH Assalamu'alaikum wr.......rahayu tanpa reridu.awit sampun katindakaken ijab. 2.wb Kula nuwun. sekaliyan. Nglarapaken penganten ingkang punika sampun jangkep sajodho.........atut runtut.ndidik.... saperlu : 1.. Kula hingkang kasaroyo Bpo. . Ngaturaken salam wilujengipun Bpo....katur Bpo.wb...tansah rukun..mituturi..... Saderengipun kula matur.warrokhmah.mugi sih wilasa-wilasaning Gusti Ingkang Maha Agung tansah hamemayungana wonten hing madyaning pahargyan. Nuwun... kula sapangombyong nyuwun agunging pangaksama.mbebolehi. pinaringan wilujeng tanpa pambeng. Ingkang salajengipun sapunika kula pasrahaken borong hanggenipun ngendikani........pangih lan tatacara adat kejawen sanes-sanesipun rikala dinten. Wassalamu'alaikum wr.Bpo... Bpo.. surya kaping...mawa'dah..... Sowan kula dipun saroyo Bpo.nggula wenthah mrih lestari....

hawit kasembadaning karya.....sapari purnaning tatacara panggihing penganten...kula kadhawuhan masrahaken panganten kakung hingkang hasesilih Bg...... sekaliyan... Makaten hatur pasrah kula........ .. sekaliyan.......kula nglenggana kathah atur ingkang mboten damel sarjuning panggalih kula nyuwun pangapunten.. sekaliyan mugi ka'aturna dhumateng Bpo... hingkang tinanggenah hanglarapaken panganten kakung...dene kula hingkang kadhawuhan matur..... Ingkang salajengipun pasrah panjenengan penganten kakung kula tampi kanthi bingahing manah. sekaliyan hanampi pasrah panjenengan.. putra putrinipun Bpo... sekaliyan mugi katur dhumateng Bpo.........kalilaana kula ngaturaken salam wilujeng rawuh panjenengan.. Hingkang kaping kalih....... sarimbit dalasan kulawarga badhe mertuwi putra hingkang kapahargya wanci...lampahing tatacara panggihing panganten kula sumanggakaken. ================================================ =================== NAMPI PASRAH PANGANTEN KAKUNG Assalamu'alaikum wr. Kula hingkang kadhawuhan Bpo... putra saking Bpo..... Nuwun.... Wassalamu'alaikum wr... Ugi mboten kesupen salam wilujengipun Bpo.... sarimbit dalasan kulawangsanipun..Bpo. punika...mangke badhe kula aturaken ingkang kawogan.........kula kadhawuhan ngaturaken salam wilujengipun Bpo..... sekaliyan...... Namung atur uninga....wb........... Kula tampi salam wilujengipun saking Bpo......Hingkang sepisan..wb Bpo. Gegandhengan panganten kakung sampun mangagem busananing keprabon. dalasan kulawarga.tumuli badhe katindhakaken lampahing tatacara panggihing penganten......temah saget mboyong penganten kakung kanthi raharja kalising rubeda ing lampah.mugi kadhaupna kaliyan Rr....

kula suwun keparenga lenggah wonten palenggahan ingkang sampun kasamekta'aken.wb.para bapak.....saperlu hanjenengi wontenipun pahargyan hing wanci..Dhumateng panjenengan saha pangaraking penganten kakung.ibu.runtut salajengipun atut temah tutug terah tumerah ingkang sami bebesanan....kanthi tetangsul turun tan hamastani jalu wanita punapa dene cacahipun.. Kula nuwun... . ================================================ ==================== PAMBAGYA HARJA WILUJENG MANTON Assalamu'alaikum wr... . Semanten atur kula.lumastariya dados pepayung ing sapanginggil ing sadayanipun.hawit saking sedaya kalepatan kula nyuwun samodraning pangaksama....sarta agunging katarimah dene panjenengan sadaya sampun kersamerlokaken hanjenengi utawi hangestreni Ijab kalajengaken panggihing penganten... punika... Wajib tinanggapan hing sembah syukur trusing batos.. Rr.satemah panjenengan kula sadaya saged pinanggih linimputan ing karaharjan. 1. Pambage wilujeng kula.tansah nyenyuwun ing Gusti mrih nugraha peparing kang Maha Agung punika. Nuwun.kahaturna utawi dhumatenga para sinedhahan. Salajengipun mangga..... Wassalamu'alaikum wr.saha kadang sumitra sinedhahan. Para pinisepuh. Ingkang punika kula suwunaken tambahing pangestu utawi panjurung pepuji mugi lestariya widada jejodhohanipun penganten. Karahayon peparingipun Pangeran..wb Kula nuwun. kadhup angger Bg.sampun kalampahan wilujeng sepen ing sambekala..

================================================ ================= PAMBAGYA HARJA Kawilujengan.ngaturaken sanget agunging panuwun.mboten kendhat-kendhat munjukaken puja-puji syukur ing ngarsaning Gusti Ingkang Murbeng Jagad. 2.kanthi ngluberaken samodra gung pangaksama.katentreman sih wilasa lan nugrahaning Gusti Kang Maha Kawasa. Wasana tumrap kirang jangkeping suba-sitanipun ingkang hatur-hatur kersa-a halapang jaja. Kula nuwun.wb. Nuwun. Saderengipun katuraken esthining sedya.keparengna kula ndherekaken saha ndherek para tamu sadaya.ing antawisipun ing wanci punika panjenengan kula sadaya ginanjar bagas waras kiyat.mugi tansah kapatedhakna dhumateng kula sadaya ing pahargyan. Tumrap saliring tandha tresna ingkang sampun katampi. Kajawi ugi kasuwun keparenga hanglajengaken lelenggahan sarwi sesantisesanti RAHAYU WILUJENG WINANTU ING SUKARENA. Assalamu'alaikum wr.bilih anggenipun males-sih amung kasumanggakakening Pangeran Ingkang Maha Wicaksana. Wassalamu'alaikum wr.wujud pinten-pinten raos nikmat. Kula nuwun.mugi mboten handadosaken ribeting balewisma.wb.hangganjara wilasa ingkang langkung ing sabobot katimbang luhuring budinipun para lila-legawa ing penggalih. .Ing pangesthi momongan ing benjing. Awit peparing rakhmat. Nanging panalangsaning manah.

....regeng kaleksananing pahargyan punika...mugi para tamu karenan ing driya.mugi-mugi pengenten kekalih tansah rukun. Milo mboten mokal rumaos suka gembiraning manah bebasan kajugrugna wukir sari kaeroban seganten madu. Para tamu kakung-putri ingkang winantu ing suka rena..lancar..panyengkuyung arupi bahu-suku..wiwit atur sedhahan ingkang mboten trep asma-sesebatan.miturutiminangkani panyuwunipun Bpo. Ingkang punika kula nyuwun gunging pangapunten.panggalihan. kagungan kersa hangemah-emahaken putra pawestrinipun ingkang anama Rr...sanak kadang.. Ugi matur nuwun katur para tangga tepalih. Kula hingkang kasarayo Bpo...ginanjar wilujeng tanpa pambeng.....bombong kabegan ing kabagyan panggalihipun..nyenengaken tiyang sepuhipun.mugi dadosa ngamal kasaenan panjenengan lan angsala ganjaran ingkang murwat saking Gusti Ing Murbeng Jagad... putranipun Bpo/Ibu.. Kaperluan ing dinten punika kados sampun kaserat ing serat sedhahan..rerigen lan sanes-sanesipun mrih rancak... Ngaturaken pambagya wilujeng saha matur sanget nuwun.yuwana nis ing sabekala....Para tamu kakung-putri ingkang sinuba ing pakurmatan.tansah mbudidaya panampi kula....... ...... 2.... Bpo.... (tegesipun putra hingkang sae lahir batosipun. Kaleksanan IJAB. Salajengipun nyuwun tambahing pangestu para tamu. ..rahayu tanpa reridu......awit kepareng panjenengan sampun kersa rawuh ing papan pahargyan punika.boja lan suba-sitanipun.tansah runtut atut. Para tamu ingkang winengku suka basuki... 3.mitra sutresna ingkang paring pambiyantu.migunani bebrayan nusa-bangsa lan agaminipun). Matur nuwun sanget sedaya peparingipun tali asih tanda tresna ingkang awujud punapa kemawon. kalilanana kula matur. ing.panggih lan tatacara adat kejawen sanes-sanesipun awit rahating Gusti ALLAH Ingkang Maha Agung wimbuh kasembuh pudyastutinipun para tamu kakung-putri.runtung-runtung rerentengan suka bagya mulya.. Ewadene kok inggih wonten kemawon kekiranganipun........ 1.eguh pratikel.. kadhaup Bg.sampun katampi kanthi bingah katarimah ing manah. Niyating manah lan panjangkah.kalenggahan lan sanes-sanesipun..wohing atut pinaringan patutan putra ingkang hanung-hanindhita..

kasuwun halapang jaja hangluberaken agunging samodra pangaksama.nalisiring kasusilan ingkang jalari kirang renaning panggalih. . Wassalamu'alaikum wr.Ing wasana kula piyambak kiranging tatakrami.wb. Nuwun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful