TEKS MC BAHASA JAWA Assalamu’alaikum wr. wb.

‫بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلة والسلم على اشرف النبياء و المرسلين‬ ‫سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد‬

- Wonten pangarsanipun Al-Karim Ibnil Karim Shohibul Fadlilah Wal Karomah __________________________________lan sedoyo keluarga soho dzuriyahipun - Poro pejabat pemerintah sahe sipil menopo TNI ingkang tansah kawulo hormati, wabil khusus dumateng Bapak Bupati Wonosobo Bpk. Ahmad Naufa(hehe) - Kaping sepisan monggo kulo dereaken samiyo Muji Syukur wonten ngarsani Ngayunan Dalem Gusti Allah Swt, kanti Waosan Tahmid, Alhamduliilahirobbil ‘alamiin, awit limpahan Rohmat taufiq sedhoyo Hidayahipun Allah ing wekdal ndalu meniko kulo lan panjenengan taseh saget makempal wonten ing majlis ingkang mubarrok meniko, mugi-mugi pakempalan puniko kacatet dening Allah minongko amal kesaenan, amiin Allohumma Amiin.

Salawat serto salam mugio tansah kaunjukaken wonten ngayunan dalem Nabi Agung Muhammad SAW, mugi-mugi kito sedoyo pikantuk safa’atipun mbenjang wonten ing yaumil qiyamah, Allohumma Amin.

Hadirin-Hadirot ingkang tansah kito mulyaaken.

Monggo adicoro pengetan Maulid Nabi Muhammad SAW kito milai, ananging sak derengipun, keparenga kula aminangkani pranoto adicoro maosaken menggah runtutipun adicoro ingkang bade kalampah. Aminangkani Adicoro ingkang kapisan inggih puniko Pembukaan. Adicoro ingkang kaping kalih waosan ayat-ayat suci AlQuran soho Sholawat nabi. Adicoro ingkang kaping tigo Mujahadah. Adicoro ingkang kaping sekawan sambutan-sambutan. Adicoro ingkang kaping gangsal Mau’idlotul khasanah Adicoro ingkang kaping enem penutup kanti do’a.

. Sambutan ingkang kaping sepisan aminangkani Panitia ingkang bade dipun asto dening _________________________________________ wekdal soho papan kito aturaken. Kanti waosan doa kolonembi aminangkani paripurnaninipun adicoro sewelasan soho penutupan mujahadah kholwat. Hadirin-Hadirot rohimmakumulloh Kito lajengaken adicoro ingkang kaping gangsal Mau’idlotul Khasanah soho doanipun ingkang bade dipun asto dening ________________________________________________ dumateng panjenenganipun wekdal soho papan kito aturaken. Wallohul Muwaffiq Ila Aqwamit Thorieq . saking kula sedoyo lepat awal tumugi akhir nyuwun agunging pangapunten. Kaljengaken adicoro ingkang kaping tigo Mujahadah Tahlil ingkang bade dipun pimpin dening _________________________ wekdal soho papan kito aturaken. ingkang badhe dipun astho dening __________________________ wekdal soho papan kito aturaken. Kalajengaken sambutan ingkang kaping kalih saking ________________________________ wekdal soho papan kito aturaken.Hadirin-hadirot ingkang kito mulyaaken Monggo sesarengan acara Sewelasan Soho Penutupan Mujahadah Kholwat kito bikak mawi waosan ummul Kitab : ‫لرضاء الله تعالى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكرامة سلطان الولياء الشيخ عبد‬ ‫القادر الجيلني رضي الله عنه وعلى ما نوى السلف الصالح وعلى ما نوى الحاضرون والحاضرات في‬ ‫…… هذا المجلس وعلى كل نية صالحة الفاتحة‬ Kalajengaken adicoro inkang kaping kalih Wahosan ayat-ayat suci Al-Qur’an soho Shalawat Nabi Muhamamd SAW.

ingkang sampun paring pitedah lan ingkang kita ajeng-ajeng safaatipun..ingkang sampun paring papan panggenan tuwin sakathahing pasugatan ingkang kaparingaken. Washolatu wassalamu ‘ala asyrofil Ambiyaai Wal mursaliin Sayyidina Muhammadin wa’alaihi washohbihi ajma’iin Ammaba’du. ingkang sampun pinaringan Taufik saha Hidayah saenggo kita saget pepanggihan ing papan puniko kanthi kawilujengan soho kasarasan. Kaping tiga maturnuwun sanget dhumateng Ibu-Ibu ingkang sampun kerso nglonggaraken wekdal ngrawuhi pakempalan PKK kito.Wassalamu’alaikum Wr Wb. Sepindhah mangga sareng-sareng ngaturken puji syukur kunjuk dhumateng ngarsanipun Alloh SWT. Kaping kalih Solawat saha salam mugi tansah pinaringan dhumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Mohammad SAW. Matur nuwun sanget dhumateng shohibul hajjah Ibu…. 2008 pukul 7:28 am · Disimpan dalam Uncategorized and tagged: Uncategorized ( Pambuko Tahlil / Surat Yasiin ) Assalamu’ alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin. Ibu-Ibu Pengurus lan Ibu-Ibu Anggota PKK ingkang dhahat kinurmatan. . Contoh Salam Pembuka (MC) dengan Bahasa Jawa Juli 28.

Bilahittaufik walhidayah Wassalamu ‘alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh. . • Illahadlrotin Nabiyil Mustofa Muhammadin Sholallohu Alaihi Wasalam AlFaatihah…. PEMBUKAAN Assalaamu’alaikum WR. mbok bilih wonten andharan soho atur kulo ingkang kirang prayogi kulo nyuwun agenging pangaksami. Syahadat kaping tigo. 05 September 2008 CONTOH MATERI MC (Pembawa acara) Jawa CONTOH MATERI MC (Pembawa acara) Jawa.WB Engkang kito hormati panjenenganipun Bp. Kepala Dukuh wungan Bp. Istighfar kaping tigo. Cekap semanten atur kulo minongko pranoto coro. • Salajengipun wekdal kulo aturaken dhumateng Ibu……. monggo kito sarengsareng maos Surat Al-fatihah.Kepala Desa Selopa Bp. Kyai a’in Hadhirin-Hadhirot Rokhimakumulloh. Mugi-mugi waosan Tahli / Surat Yasiin kolowau sagedo dados amal kautamaan ugi dipun tampi dening Alloh SWT.Madi Bp... Sukro harjo Bp.• Saderengipun waosan Tahlil / Surat Yasiin kita wiwiti.

Sambutan engkang sepindah sangking Ketua Panitia Pengaosan. monggo acoro ing ndalu puniko kito bikak sesarengan kanti waosan BASMALLAH/ UMMUL KITAB AL. Sholawat sarto salam monggo sami kito aturaken dumateng Rosululloh SAW engkang kito antu-antu syafa’atipun wonten ing Yaumil Qiyamah.Sepindah monggo kito aturken raos puji syukur kito dumateng Alloh SWT. engkang sampun pareng Rahmat lan karunianipun dumateng kito sedoyo. Sahinggo kito saged makempal ing majlis Pengaosan Perpisahan KKN UAY puniko. MEMPERSILAHKAN SAMBUTAN / MENGISI PENGAJIAN [ucapan terima kasih] Hadhirin Hadhirot engkang minulyo. PEMBACAAN AGENDA Sakderengipun acoro dipun milahi. Kulo bade maosakaen runtutaning acoro ing majlis puniko Sepindah PAMBUKO Kapeng kalihipun Waosan Kalam Ilahi lan Sari Tilawah Kapeng Tigo sambutan-sambutan Kapeng sekawan Istirohat Kapeng gangsal pengaosan inti Kapeng akhir panutup PEMBUKAAN Bapak Ibu Hadhirin Hadhirot engkang minulyo. Dumateng Bapak Madi kito sumanggaken … Kito aturaken angungeng panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Sumadi Bapak Ibu Hadirin/Hadhirot Rokhimakumulloh. Mugi-mugi kito saged mendet hikmah lan nglaksanaaken punopo engkang sampun dados aturipun Bapak Kyai. mekaten wau pengaosan ing ndalu puniko. .FATIKHAH …. acoro sak lajengipun inggih puniko sambutan.

.... Atur hingkang kapisan.badhe mundut mantu putra estri . sekalian........ kekalih..... kekalih.... Monggo acoro ing ndalu puniko kito tutup kanthi sareng-sareng maos TAHMID .mugi katur Bpo........ sekalian hingkang winengku hing pakurmatan. Kula hangaturaken salam wilujengipun Bpo.. Kula Nuwun. Kadhawuhan hangantepaken rembag ingkang sampun gumalong hanggenipun Bpo... kulo ing mriki sak dangunipun ndereaken acoro ing ndalu puniko kathah keklintuanipun kulo nyuwun agungeng samudro pangarsami..... kekalih..wb.... Bpo... Sowan kula dipun saroyo Bpo.. kadhawuhan matur hing ngarsa panjenengan. Wassalaamu’Alaikum WR-WB BELAJAR PIDATO BAHASA JAWA 09..............sinartan pamuji mugi Bpo....30 Diposkan oleh SUMBANG TERPADU PASRAH PANINGSET Assalamu'alaikum wr.PENUTUP Sak derengipun acoro ing ndalu puniko kito tutup...saking.. sakulawarga tansah hamanggyo suko basuki. Hingkang kaping kalih.

kekalih........... Hingkang mangke nuli badhe kula aturaken dhumateng Bpo. anak jaleripun Bpo...... kula nyuwun pangapunten sedaya kekirangan kula nalika kula matur saha sowan... sarta Bg. kekalih.panjenengan pun Rr.... sampun wonten hing pamurbanipun Bpo.. Dene menggah kalajenganing lampah jejodhoanipun lare kekalih punika kula hamung sumonggo hing keparengipun Bpo. Langkung rumiyin kula hangaturaken pambagya wilujeng rawuh panjenengan sakadang. Bpo........ Kula hingkang kapiji Bpo.. kekalih hangaturaken sanget agunging panuwun hawit sadaya paparingipun Bpo...... Bpo.... Hingkang punika kula kadhawuhan haningseti rembag sesambetanipun Rr. keparenga hanampi........... Kajawi hingkang punika...... Wassalamu'alaikum wr. sekalian............. minangka Abon-Aboning paningset.wb. kekalih. mugi Bpo......... kekalih..... kalian pun Bg. Dene minangka pungkaning atur kula. hingkang winengku ing karahayon. badhe kajodhokaken kalian pun Bg... ================================================ ================== NAMPI PANINGSET Assalamu'alaikum wr. Salajengipun kaparenga kula hanampi salam wilujengipun Bpo...... .. sekalian.wb. Dene menggah kalajenganing tatacara badhe dhaupipun Rr..... Sepisan malih kula nyuwun pangapunten.... Nuwun.............. Hing wasana cekap semanten atur kula....... Kajawi punika kula ugi kasaroyo hangaturaken Abon-Abon sawatawis minangka rerangkening paningset.......sadaya paring pangandika pangjenengan kados sampun cetho trawoco.............

... Wassalamu'alaikum wr.....wb.Salajengipun kula nderek nitipaken salam wilujengipun Bpo.... . hingkang sampun sami gumolonging nala. sekalian hingkang winengku ing pakurmatan. putrinipin Bpo.. kula nyuwun pangapunten.. kekalih mugi katur hing Bpo....... kirang susila anggen kula sowan saha matur........... Hingkang wigatosipun kinen hangaturaken salam wilujeng mugi katur Bpo.. Nuwun..mugi tansah rahayuo hingkang sami pinanggih. sakulawarga..... sekaliyan kanthi papuji rahayu wilujeng tansah nunggil hing Bpo.. Kados cekap semanten atur panampi kula. kekalih mugi kalampahanipun sageto wilujeng tanpa pambeng.wb....... punika ngantos dumugi sapari purnanipun......... kekalih.......rahayu tanpa reridu saha kalis hing rubeda...... Kajawi punika kula kadhawuhan hanyowanaken putra kakungipun ingkang nami Bg.... Bpo... Kula nuwun......... Mugi kaparenga kaIJAB nikahaken kalian pun Rr.... Sowan kula dipun saroyo dening Bpo.wb... Papujinipun Bpo......saha kirang runtuting anggen kula matur. Wassalamu'alaikum wr.. Hing wasana cekap semanten atur kula.... sakadang hanglajengaken lelenggahan wonten papanggihan tatacara ringkes hing. sakaliyan winwntu hing sasanti........ Mugi wonteno keparingipun Bpo. Hing wasana kula nyuwun pangapunten hawit anggen kula hanampi rawuh panjenengan.. ================================================ ==================== PASRAH BADHE IJAB Assalamu'alaikum wr.. sekaliyan....

... putra kakungipun Bpo... Salam wilujengipun Bpo... Panjenengan sakadang kaparenga kula suwun hajenengi sarta hangestreni murih rahayu wilujeng tumapaking tatacara akhad nikah punika mangke.......nuli badhe kula aturaken dhumateng Bpo. Bpo. Cekap semanten panampi kula.... Nuwun... kakalih.. sakalian.. sakalian kula tampi.. Hing salajengipun kaparenga kula tampi ugi....kekalih mangke mugi katur Bpo.....wb...... kakalih...wb..... Wassalamu'alaiku wr...... Salam wilujengipun Bpo. Bg......Nuwun.......... ================================================ ================= PASRAH BADHE PANGGIH ... Tumuli mangke badhe kaIJAB khabulaken kaliyan Rr..... putra estrinipun Bpo.....dene pinanggih kucuwo kula nyuwun gunging samodro pangaksama..... ================================================ ================== NAMPI PASRAH BADHE IJAB Assalamu'alaikum wr.. kula hangaturaken pambagyo wilujeng rawuh panjenengan dalah para kadang pangaraking badhe penganten...... sekaliyan kahiring puji rahayu...

sakaliyan. sinartan papuji rahayu mugi Bpo...kakalih.... Nuwun........ Sowan kula sinaroyo Bpo... ........ sakulawarga tansah hamangyo suka basuki......panganten kakung pun Bg. Salam wilujengipun Bpo.wb... sakalian hingkang tansah winantu hing karahayon..pinanggih kirangipun kula nyuwun pangapunten.. Hing salajengipun.... Bpo. Langkung rumiyin kula ngaturaken pambagyo wilujeng rawuh panjenengan dalah pangaraking panganten kakung...nili badhe katur dhateng Bpo......... sekalian kula tampi...... Bpo.. Dene menggah kalampahing tatacara panggihing panganten... kaparengna kula tampi.Assalamu'alaikum wr.. kekalih.................. kakalih.. sakaliyan. putrinipun Bpo...... nami pun Bg. Hing salajengipun kula kadhawuhan nyowanaken putra kakungipun Bpo. Makaten atur kula............. hingkang sampun hanindhakaken akhad nikah kaliyan pun Rr......... ================================================ ================= NAMPI BADHE PANGGIH Assalamu'alaikum wr.wb.. kula hamung sumonggo hing kaparengipun Bpo....... sekaliyan.wb... Kula nuwun..... Wassalamu' alaikum wr............hingkang wigatosipun kinen hangaturaken salam wilujeng mugi katur Bpo.dene menggah kalajenganipun tatacara panggih sampun wonten hing pamurbanipun Bpo......

...........mboten kendhat-kendhat tansah munjukaken Puja Puji Syukur ing ngarsaning ALLAH Ingkang Murbeng Jagad.nglenggono.wb.....Mugi wontena kaparengipun Bpo.. langkung rumiyen netepi.. Nuwun..... ingkang winengku ing karahayon.wb Kula nuwun..wanci punika panjenengan kula ginanjar bagas waras kiat. Makaten atur panampi kula. Bpo... sekaliyan kanthi papuji mugi tansah rahayu hingkang pananggih..Dalah sapangaraking panganten kakung lenggah paring puji pangetu mrih wilujengipun tatacara pahargyan ing wanci punika.mugi peparinging Rokhmat wujud pinten-pinten raos nikmat ing antawisipun..ngrumaosi jejering titah uatwi umat...... ================================================ ================== RT. Salam wilujengipun Bpo.. Wassalamu'alaikium wr. .... Saderengipun kula matur esthining sedya.menawi pinanggih kuciwa kula nyuwun lubering samodro pangaksama. WahYou Eka Solo PASRAH MANTEN NGUNDUH MANTON Assalamu'alaikum wr. .. kakalih mugi kahaturna hing Bpo.

..warrokhmah..........mbebolehi...... Cekap semanten atur kula.... Bpo. hingkang winengku hing suka basuki.. Nuwun.. Wassalamu'alaikum wr..... sekaliyan.mugi sih wilasa-wilasaning Gusti Ingkang Maha Agung tansah hamemayungana wonten hing madyaning pahargyan......wb Kula nuwun... Sowan kula dipun saroyo Bpo.... hingkang winengku hing karahayon...nggula wenthah mrih lestari... saperlu : 1.Bpo.atut runtut.. surya kaping.pangih lan tatacara adat kejawen sanes-sanesipun rikala dinten. Saderengipun kula matur..wb....awit sampun katindakaken ijab...mituturi.rahayu tanpa reridu....wohing atut mugi pinaringan putra ingkang dados tetangsul langgeng tutug trah tumerah lantaran turun anggenipun bebesanan.. pinaringan wilujeng tanpa pambeng..... sekaliyan.yuwana widada nir ing sambekala.. kula sapangombyong nyuwun agunging pangaksama.... 2....widada anggenipun jejodhoan sageta mbangun bale wisma ingkang sakinah. ================================================ ================== PASRAH PENGANTEN KAKUNG BADHE PANGGIH Assalamu'alaikum wr.. sekaliyan.. .antuk ridhaning ALLAH Hingkang Maha Mirah...katur Bpo.tumrap kiranging atur.ndidik... Ngaturaken salam wilujengipun Bpo....tansah rukun. Kula hingkang kasaroyo Bpo.. Nglarapaken penganten ingkang punika sampun jangkep sajodho.mawa'dah. Ingkang salajengipun sapunika kula pasrahaken borong hanggenipun ngendikani.

..wb Bpo........ sekaliyan........ putra saking Bpo.....sapari purnaning tatacara panggihing penganten.mangke badhe kula aturaken ingkang kawogan. ================================================ =================== NAMPI PASRAH PANGANTEN KAKUNG Assalamu'alaikum wr... sekaliyan hanampi pasrah panjenengan.... Hingkang kaping kalih.......... sekaliyan mugi katur dhumateng Bpo....kalilaana kula ngaturaken salam wilujeng rawuh panjenengan.dene kula hingkang kadhawuhan matur.. Kula tampi salam wilujengipun saking Bpo.kula kadhawuhan ngaturaken salam wilujengipun Bpo...... hingkang tinanggenah hanglarapaken panganten kakung...................kula nglenggana kathah atur ingkang mboten damel sarjuning panggalih kula nyuwun pangapunten.. sarimbit dalasan kulawangsanipun. Namung atur uninga..kula kadhawuhan masrahaken panganten kakung hingkang hasesilih Bg. dalasan kulawarga. Nuwun......wb........ sarimbit dalasan kulawarga badhe mertuwi putra hingkang kapahargya wanci. sekaliyan.. punika.Hingkang sepisan.. Kula hingkang kadhawuhan Bpo... Ingkang salajengipun pasrah panjenengan penganten kakung kula tampi kanthi bingahing manah.... ..temah saget mboyong penganten kakung kanthi raharja kalising rubeda ing lampah. Wassalamu'alaikum wr.Bpo...... putra putrinipun Bpo.mugi kadhaupna kaliyan Rr.tumuli badhe katindhakaken lampahing tatacara panggihing penganten... sekaliyan........... Makaten hatur pasrah kula.. Gegandhengan panganten kakung sampun mangagem busananing keprabon. Ugi mboten kesupen salam wilujengipun Bpo..... sekaliyan mugi ka'aturna dhumateng Bpo...lampahing tatacara panggihing panganten kula sumanggakaken..........hawit kasembadaning karya..

.. ================================================ ==================== PAMBAGYA HARJA WILUJENG MANTON Assalamu'alaikum wr....kanthi tetangsul turun tan hamastani jalu wanita punapa dene cacahipun. Rr.. punika. Wassalamu'alaikum wr. Ingkang punika kula suwunaken tambahing pangestu utawi panjurung pepuji mugi lestariya widada jejodhohanipun penganten.tansah nyenyuwun ing Gusti mrih nugraha peparing kang Maha Agung punika..wb Kula nuwun.kahaturna utawi dhumatenga para sinedhahan..sampun kalampahan wilujeng sepen ing sambekala.. Pambage wilujeng kula.satemah panjenengan kula sadaya saged pinanggih linimputan ing karaharjan.kula suwun keparenga lenggah wonten palenggahan ingkang sampun kasamekta'aken. Kula nuwun..saha kadang sumitra sinedhahan.para bapak.hawit saking sedaya kalepatan kula nyuwun samodraning pangaksama..lumastariya dados pepayung ing sapanginggil ing sadayanipun.wb.runtut salajengipun atut temah tutug terah tumerah ingkang sami bebesanan.sarta agunging katarimah dene panjenengan sadaya sampun kersamerlokaken hanjenengi utawi hangestreni Ijab kalajengaken panggihing penganten..... Nuwun. . Karahayon peparingipun Pangeran.. Para pinisepuh. ... Wajib tinanggapan hing sembah syukur trusing batos..ibu... kadhup angger Bg..saperlu hanjenengi wontenipun pahargyan hing wanci.. Salajengipun mangga...Dhumateng panjenengan saha pangaraking penganten kakung... 1. Semanten atur kula.

Awit peparing rakhmat. Kajawi ugi kasuwun keparenga hanglajengaken lelenggahan sarwi sesantisesanti RAHAYU WILUJENG WINANTU ING SUKARENA. Kula nuwun. Assalamu'alaikum wr. Saderengipun katuraken esthining sedya.mugi mboten handadosaken ribeting balewisma. Wasana tumrap kirang jangkeping suba-sitanipun ingkang hatur-hatur kersa-a halapang jaja. . ================================================ ================= PAMBAGYA HARJA Kawilujengan.bilih anggenipun males-sih amung kasumanggakakening Pangeran Ingkang Maha Wicaksana. Tumrap saliring tandha tresna ingkang sampun katampi. Nanging panalangsaning manah. 2.mboten kendhat-kendhat munjukaken puja-puji syukur ing ngarsaning Gusti Ingkang Murbeng Jagad.ing antawisipun ing wanci punika panjenengan kula sadaya ginanjar bagas waras kiyat.keparengna kula ndherekaken saha ndherek para tamu sadaya.hangganjara wilasa ingkang langkung ing sabobot katimbang luhuring budinipun para lila-legawa ing penggalih.kanthi ngluberaken samodra gung pangaksama.wb.Ing pangesthi momongan ing benjing. Wassalamu'alaikum wr. Kula nuwun.ngaturaken sanget agunging panuwun.wujud pinten-pinten raos nikmat.mugi tansah kapatedhakna dhumateng kula sadaya ing pahargyan.wb. Nuwun.katentreman sih wilasa lan nugrahaning Gusti Kang Maha Kawasa.

. ..sampun katampi kanthi bingah katarimah ing manah.mugi-mugi pengenten kekalih tansah rukun..wohing atut pinaringan patutan putra ingkang hanung-hanindhita....rerigen lan sanes-sanesipun mrih rancak. kagungan kersa hangemah-emahaken putra pawestrinipun ingkang anama Rr.. Bpo.lancar. 3. putranipun Bpo/Ibu. Ngaturaken pambagya wilujeng saha matur sanget nuwun..mugi para tamu karenan ing driya.mitra sutresna ingkang paring pambiyantu.panggih lan tatacara adat kejawen sanes-sanesipun awit rahating Gusti ALLAH Ingkang Maha Agung wimbuh kasembuh pudyastutinipun para tamu kakung-putri.regeng kaleksananing pahargyan punika.... Matur nuwun sanget sedaya peparingipun tali asih tanda tresna ingkang awujud punapa kemawon.. Niyating manah lan panjangkah.panggalihan. (tegesipun putra hingkang sae lahir batosipun.tansah runtut atut..wiwit atur sedhahan ingkang mboten trep asma-sesebatan. . Ugi matur nuwun katur para tangga tepalih.. Para tamu ingkang winengku suka basuki.runtung-runtung rerentengan suka bagya mulya.. Salajengipun nyuwun tambahing pangestu para tamu..panyengkuyung arupi bahu-suku.miturutiminangkani panyuwunipun Bpo.rahayu tanpa reridu. Milo mboten mokal rumaos suka gembiraning manah bebasan kajugrugna wukir sari kaeroban seganten madu.....sanak kadang.. Para tamu kakung-putri ingkang winantu ing suka rena...Para tamu kakung-putri ingkang sinuba ing pakurmatan.nyenengaken tiyang sepuhipun.yuwana nis ing sabekala... 1... kadhaup Bg...mugi dadosa ngamal kasaenan panjenengan lan angsala ganjaran ingkang murwat saking Gusti Ing Murbeng Jagad.. .........ginanjar wilujeng tanpa pambeng. Ingkang punika kula nyuwun gunging pangapunten... Kula hingkang kasarayo Bpo........... kalilanana kula matur. Kaperluan ing dinten punika kados sampun kaserat ing serat sedhahan... 2.tansah mbudidaya panampi kula. Kaleksanan IJAB. ing..awit kepareng panjenengan sampun kersa rawuh ing papan pahargyan punika.. Ewadene kok inggih wonten kemawon kekiranganipun.kalenggahan lan sanes-sanesipun.migunani bebrayan nusa-bangsa lan agaminipun)......eguh pratikel.boja lan suba-sitanipun...bombong kabegan ing kabagyan panggalihipun...

Wassalamu'alaikum wr. Nuwun.wb. .nalisiring kasusilan ingkang jalari kirang renaning panggalih.Ing wasana kula piyambak kiranging tatakrami.kasuwun halapang jaja hangluberaken agunging samodra pangaksama.