TEKS MC BAHASA JAWA Assalamu’alaikum wr. wb.

‫بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلة والسلم على اشرف النبياء و المرسلين‬ ‫سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد‬

- Wonten pangarsanipun Al-Karim Ibnil Karim Shohibul Fadlilah Wal Karomah __________________________________lan sedoyo keluarga soho dzuriyahipun - Poro pejabat pemerintah sahe sipil menopo TNI ingkang tansah kawulo hormati, wabil khusus dumateng Bapak Bupati Wonosobo Bpk. Ahmad Naufa(hehe) - Kaping sepisan monggo kulo dereaken samiyo Muji Syukur wonten ngarsani Ngayunan Dalem Gusti Allah Swt, kanti Waosan Tahmid, Alhamduliilahirobbil ‘alamiin, awit limpahan Rohmat taufiq sedhoyo Hidayahipun Allah ing wekdal ndalu meniko kulo lan panjenengan taseh saget makempal wonten ing majlis ingkang mubarrok meniko, mugi-mugi pakempalan puniko kacatet dening Allah minongko amal kesaenan, amiin Allohumma Amiin.

Salawat serto salam mugio tansah kaunjukaken wonten ngayunan dalem Nabi Agung Muhammad SAW, mugi-mugi kito sedoyo pikantuk safa’atipun mbenjang wonten ing yaumil qiyamah, Allohumma Amin.

Hadirin-Hadirot ingkang tansah kito mulyaaken.

Monggo adicoro pengetan Maulid Nabi Muhammad SAW kito milai, ananging sak derengipun, keparenga kula aminangkani pranoto adicoro maosaken menggah runtutipun adicoro ingkang bade kalampah. Aminangkani Adicoro ingkang kapisan inggih puniko Pembukaan. Adicoro ingkang kaping kalih waosan ayat-ayat suci AlQuran soho Sholawat nabi. Adicoro ingkang kaping tigo Mujahadah. Adicoro ingkang kaping sekawan sambutan-sambutan. Adicoro ingkang kaping gangsal Mau’idlotul khasanah Adicoro ingkang kaping enem penutup kanti do’a.

Hadirin-hadirot ingkang kito mulyaaken Monggo sesarengan acara Sewelasan Soho Penutupan Mujahadah Kholwat kito bikak mawi waosan ummul Kitab : ‫لرضاء الله تعالى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكرامة سلطان الولياء الشيخ عبد‬ ‫القادر الجيلني رضي الله عنه وعلى ما نوى السلف الصالح وعلى ما نوى الحاضرون والحاضرات في‬ ‫…… هذا المجلس وعلى كل نية صالحة الفاتحة‬ Kalajengaken adicoro inkang kaping kalih Wahosan ayat-ayat suci Al-Qur’an soho Shalawat Nabi Muhamamd SAW. Sambutan ingkang kaping sepisan aminangkani Panitia ingkang bade dipun asto dening _________________________________________ wekdal soho papan kito aturaken. Kanti waosan doa kolonembi aminangkani paripurnaninipun adicoro sewelasan soho penutupan mujahadah kholwat. Kalajengaken sambutan ingkang kaping kalih saking ________________________________ wekdal soho papan kito aturaken. Kaljengaken adicoro ingkang kaping tigo Mujahadah Tahlil ingkang bade dipun pimpin dening _________________________ wekdal soho papan kito aturaken. Wallohul Muwaffiq Ila Aqwamit Thorieq . ingkang badhe dipun astho dening __________________________ wekdal soho papan kito aturaken.. Hadirin-Hadirot rohimmakumulloh Kito lajengaken adicoro ingkang kaping gangsal Mau’idlotul Khasanah soho doanipun ingkang bade dipun asto dening ________________________________________________ dumateng panjenenganipun wekdal soho papan kito aturaken. saking kula sedoyo lepat awal tumugi akhir nyuwun agunging pangapunten.

Kaping kalih Solawat saha salam mugi tansah pinaringan dhumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Mohammad SAW. Washolatu wassalamu ‘ala asyrofil Ambiyaai Wal mursaliin Sayyidina Muhammadin wa’alaihi washohbihi ajma’iin Ammaba’du. ingkang sampun pinaringan Taufik saha Hidayah saenggo kita saget pepanggihan ing papan puniko kanthi kawilujengan soho kasarasan.Wassalamu’alaikum Wr Wb. Ibu-Ibu Pengurus lan Ibu-Ibu Anggota PKK ingkang dhahat kinurmatan. Sepindhah mangga sareng-sareng ngaturken puji syukur kunjuk dhumateng ngarsanipun Alloh SWT. ingkang sampun paring pitedah lan ingkang kita ajeng-ajeng safaatipun.ingkang sampun paring papan panggenan tuwin sakathahing pasugatan ingkang kaparingaken. Contoh Salam Pembuka (MC) dengan Bahasa Jawa Juli 28. . Matur nuwun sanget dhumateng shohibul hajjah Ibu…. 2008 pukul 7:28 am · Disimpan dalam Uncategorized and tagged: Uncategorized ( Pambuko Tahlil / Surat Yasiin ) Assalamu’ alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin. Kaping tiga maturnuwun sanget dhumateng Ibu-Ibu ingkang sampun kerso nglonggaraken wekdal ngrawuhi pakempalan PKK kito..

Cekap semanten atur kulo minongko pranoto coro. Sukro harjo Bp. mbok bilih wonten andharan soho atur kulo ingkang kirang prayogi kulo nyuwun agenging pangaksami..Madi Bp.WB Engkang kito hormati panjenenganipun Bp.Kepala Desa Selopa Bp. . Kyai a’in Hadhirin-Hadhirot Rokhimakumulloh. Syahadat kaping tigo.• Saderengipun waosan Tahlil / Surat Yasiin kita wiwiti. Istighfar kaping tigo. PEMBUKAAN Assalaamu’alaikum WR.. monggo kito sarengsareng maos Surat Al-fatihah. Kepala Dukuh wungan Bp. • Illahadlrotin Nabiyil Mustofa Muhammadin Sholallohu Alaihi Wasalam AlFaatihah…. Bilahittaufik walhidayah Wassalamu ‘alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh. • Salajengipun wekdal kulo aturaken dhumateng Ibu……. 05 September 2008 CONTOH MATERI MC (Pembawa acara) Jawa CONTOH MATERI MC (Pembawa acara) Jawa. Mugi-mugi waosan Tahli / Surat Yasiin kolowau sagedo dados amal kautamaan ugi dipun tampi dening Alloh SWT.

PEMBACAAN AGENDA Sakderengipun acoro dipun milahi. mekaten wau pengaosan ing ndalu puniko. engkang sampun pareng Rahmat lan karunianipun dumateng kito sedoyo. Sahinggo kito saged makempal ing majlis Pengaosan Perpisahan KKN UAY puniko. Dumateng Bapak Madi kito sumanggaken … Kito aturaken angungeng panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Sumadi Bapak Ibu Hadirin/Hadhirot Rokhimakumulloh. Sambutan engkang sepindah sangking Ketua Panitia Pengaosan. Sholawat sarto salam monggo sami kito aturaken dumateng Rosululloh SAW engkang kito antu-antu syafa’atipun wonten ing Yaumil Qiyamah.FATIKHAH …. acoro sak lajengipun inggih puniko sambutan. MEMPERSILAHKAN SAMBUTAN / MENGISI PENGAJIAN [ucapan terima kasih] Hadhirin Hadhirot engkang minulyo. Mugi-mugi kito saged mendet hikmah lan nglaksanaaken punopo engkang sampun dados aturipun Bapak Kyai. Kulo bade maosakaen runtutaning acoro ing majlis puniko Sepindah PAMBUKO Kapeng kalihipun Waosan Kalam Ilahi lan Sari Tilawah Kapeng Tigo sambutan-sambutan Kapeng sekawan Istirohat Kapeng gangsal pengaosan inti Kapeng akhir panutup PEMBUKAAN Bapak Ibu Hadhirin Hadhirot engkang minulyo. monggo acoro ing ndalu puniko kito bikak sesarengan kanti waosan BASMALLAH/ UMMUL KITAB AL. .Sepindah monggo kito aturken raos puji syukur kito dumateng Alloh SWT.

.. kulo ing mriki sak dangunipun ndereaken acoro ing ndalu puniko kathah keklintuanipun kulo nyuwun agungeng samudro pangarsami.saking........ sekalian hingkang winengku hing pakurmatan...... kadhawuhan matur hing ngarsa panjenengan.30 Diposkan oleh SUMBANG TERPADU PASRAH PANINGSET Assalamu'alaikum wr.. Kula Nuwun....sinartan pamuji mugi Bpo.wb.mugi katur Bpo....... Bpo. Sowan kula dipun saroyo Bpo... Kula hangaturaken salam wilujengipun Bpo.....PENUTUP Sak derengipun acoro ing ndalu puniko kito tutup.. Hingkang kaping kalih. Monggo acoro ing ndalu puniko kito tutup kanthi sareng-sareng maos TAHMID .... Kadhawuhan hangantepaken rembag ingkang sampun gumalong hanggenipun Bpo... kekalih..... sekalian....... kekalih..badhe mundut mantu putra estri ... kekalih.. Atur hingkang kapisan... Wassalaamu’Alaikum WR-WB BELAJAR PIDATO BAHASA JAWA 09. sakulawarga tansah hamanggyo suko basuki.......

kalian pun Bg.. Kula hingkang kapiji Bpo.... hingkang winengku ing karahayon... Hing wasana cekap semanten atur kula. kekalih.... Wassalamu'alaikum wr......... ================================================ ================== NAMPI PANINGSET Assalamu'alaikum wr....... Langkung rumiyin kula hangaturaken pambagya wilujeng rawuh panjenengan sakadang. Nuwun.......wb. anak jaleripun Bpo..... Bpo.. Bpo.. Kajawi punika kula ugi kasaroyo hangaturaken Abon-Abon sawatawis minangka rerangkening paningset.....sadaya paring pangandika pangjenengan kados sampun cetho trawoco.. sarta Bg.... kekalih. Dene menggah kalajenganing tatacara badhe dhaupipun Rr..panjenengan pun Rr.... kekalih hangaturaken sanget agunging panuwun hawit sadaya paparingipun Bpo..wb. badhe kajodhokaken kalian pun Bg.. sekalian. sampun wonten hing pamurbanipun Bpo..... Kajawi hingkang punika.......... keparenga hanampi............. Salajengipun kaparenga kula hanampi salam wilujengipun Bpo.... sekalian. minangka Abon-Aboning paningset. . kekalih.. Hingkang mangke nuli badhe kula aturaken dhumateng Bpo.. Sepisan malih kula nyuwun pangapunten.......... mugi Bpo................... kula nyuwun pangapunten sedaya kekirangan kula nalika kula matur saha sowan.......... kekalih............ Hingkang punika kula kadhawuhan haningseti rembag sesambetanipun Rr. Dene menggah kalajenganing lampah jejodhoanipun lare kekalih punika kula hamung sumonggo hing keparengipun Bpo... Dene minangka pungkaning atur kula.

.... Wassalamu'alaikum wr............. hingkang sampun sami gumolonging nala. Wassalamu'alaikum wr. sakadang hanglajengaken lelenggahan wonten papanggihan tatacara ringkes hing. . Kados cekap semanten atur panampi kula...... Papujinipun Bpo.....rahayu tanpa reridu saha kalis hing rubeda.... Kajawi punika kula kadhawuhan hanyowanaken putra kakungipun ingkang nami Bg..... Sowan kula dipun saroyo dening Bpo........ ================================================ ==================== PASRAH BADHE IJAB Assalamu'alaikum wr...... sekalian hingkang winengku ing pakurmatan.. Hing wasana cekap semanten atur kula..... kekalih mugi katur hing Bpo. kekalih...mugi tansah rahayuo hingkang sami pinanggih.... Kula nuwun... kirang susila anggen kula sowan saha matur...... Hing wasana kula nyuwun pangapunten hawit anggen kula hanampi rawuh panjenengan. Mugi wonteno keparingipun Bpo...wb........... sekaliyan.. Bpo.Salajengipun kula nderek nitipaken salam wilujengipun Bpo............ kekalih mugi kalampahanipun sageto wilujeng tanpa pambeng. Nuwun..wb.. sekaliyan kanthi papuji rahayu wilujeng tansah nunggil hing Bpo. punika ngantos dumugi sapari purnanipun. Hingkang wigatosipun kinen hangaturaken salam wilujeng mugi katur Bpo.... putrinipin Bpo. kula nyuwun pangapunten....wb.. Mugi kaparenga kaIJAB nikahaken kalian pun Rr.saha kirang runtuting anggen kula matur..... sakulawarga. sakaliyan winwntu hing sasanti..

..... sekaliyan kahiring puji rahayu. kakalih..wb........ Salam wilujengipun Bpo.dene pinanggih kucuwo kula nyuwun gunging samodro pangaksama..nuli badhe kula aturaken dhumateng Bpo....... Cekap semanten panampi kula... ================================================ ================== NAMPI PASRAH BADHE IJAB Assalamu'alaikum wr. putra estrinipun Bpo..... Tumuli mangke badhe kaIJAB khabulaken kaliyan Rr.. Wassalamu'alaiku wr... kula hangaturaken pambagyo wilujeng rawuh panjenengan dalah para kadang pangaraking badhe penganten................ Bg...........kekalih mangke mugi katur Bpo..... kakalih..Nuwun. Hing salajengipun kaparenga kula tampi ugi... sakalian kula tampi.....wb. Salam wilujengipun Bpo. sakalian..... putra kakungipun Bpo. Bpo..... ================================================ ================= PASRAH BADHE PANGGIH . Nuwun....... Panjenengan sakadang kaparenga kula suwun hajenengi sarta hangestreni murih rahayu wilujeng tumapaking tatacara akhad nikah punika mangke..

.wb.. Kula nuwun..pinanggih kirangipun kula nyuwun pangapunten..... sakulawarga tansah hamangyo suka basuki... kekalih.hingkang wigatosipun kinen hangaturaken salam wilujeng mugi katur Bpo.nili badhe katur dhateng Bpo....kakalih....... kakalih.... .. Hing salajengipun.............panganten kakung pun Bg........ putrinipun Bpo....... Bpo. sekalian kula tampi................... Bpo.............. kaparengna kula tampi.......... sinartan papuji rahayu mugi Bpo. sekaliyan.. nami pun Bg...... Nuwun.. Makaten atur kula. Salam wilujengipun Bpo... Dene menggah kalampahing tatacara panggihing panganten...... Hing salajengipun kula kadhawuhan nyowanaken putra kakungipun Bpo. ================================================ ================= NAMPI BADHE PANGGIH Assalamu'alaikum wr.. Langkung rumiyin kula ngaturaken pambagyo wilujeng rawuh panjenengan dalah pangaraking panganten kakung. sakaliyan...dene menggah kalajenganipun tatacara panggih sampun wonten hing pamurbanipun Bpo.... sakalian hingkang tansah winantu hing karahayon.. kula hamung sumonggo hing kaparengipun Bpo..Assalamu'alaikum wr. Wassalamu' alaikum wr..wb. sakaliyan...wb... hingkang sampun hanindhakaken akhad nikah kaliyan pun Rr.... Sowan kula sinaroyo Bpo........

.....wb Kula nuwun. ..nglenggono.... Bpo.wanci punika panjenengan kula ginanjar bagas waras kiat... Salam wilujengipun Bpo..mboten kendhat-kendhat tansah munjukaken Puja Puji Syukur ing ngarsaning ALLAH Ingkang Murbeng Jagad. Nuwun..... Wassalamu'alaikium wr.Mugi wontena kaparengipun Bpo.ngrumaosi jejering titah uatwi umat.menawi pinanggih kuciwa kula nyuwun lubering samodro pangaksama.....wb.... Makaten atur panampi kula. ================================================ ================== RT.. sekaliyan kanthi papuji mugi tansah rahayu hingkang pananggih.... langkung rumiyen netepi. ingkang winengku ing karahayon.... Saderengipun kula matur esthining sedya.mugi peparinging Rokhmat wujud pinten-pinten raos nikmat ing antawisipun.. kakalih mugi kahaturna hing Bpo..Dalah sapangaraking panganten kakung lenggah paring puji pangetu mrih wilujengipun tatacara pahargyan ing wanci punika. WahYou Eka Solo PASRAH MANTEN NGUNDUH MANTON Assalamu'alaikum wr... ...

...mituturi.. Wassalamu'alaikum wr..tumrap kiranging atur......yuwana widada nir ing sambekala. Nuwun.. Saderengipun kula matur.wohing atut mugi pinaringan putra ingkang dados tetangsul langgeng tutug trah tumerah lantaran turun anggenipun bebesanan..tansah rukun.. Nglarapaken penganten ingkang punika sampun jangkep sajodho.. .ndidik... Ingkang salajengipun sapunika kula pasrahaken borong hanggenipun ngendikani....rahayu tanpa reridu........warrokhmah.mawa'dah. Kula hingkang kasaroyo Bpo....katur Bpo..mugi sih wilasa-wilasaning Gusti Ingkang Maha Agung tansah hamemayungana wonten hing madyaning pahargyan. sekaliyan.... kula sapangombyong nyuwun agunging pangaksama...... hingkang winengku hing suka basuki. surya kaping....awit sampun katindakaken ijab.........wb.mbebolehi... Ngaturaken salam wilujengipun Bpo. saperlu : 1..... hingkang winengku hing karahayon..nggula wenthah mrih lestari.....antuk ridhaning ALLAH Hingkang Maha Mirah.. Cekap semanten atur kula.....Bpo..wb Kula nuwun.pangih lan tatacara adat kejawen sanes-sanesipun rikala dinten.. pinaringan wilujeng tanpa pambeng.. sekaliyan. Sowan kula dipun saroyo Bpo.widada anggenipun jejodhoan sageta mbangun bale wisma ingkang sakinah. Bpo.. sekaliyan. ================================================ ================== PASRAH PENGANTEN KAKUNG BADHE PANGGIH Assalamu'alaikum wr..atut runtut.. 2.

sekaliyan hanampi pasrah panjenengan. Ugi mboten kesupen salam wilujengipun Bpo.. Kula hingkang kadhawuhan Bpo. sekaliyan mugi katur dhumateng Bpo.... Namung atur uninga... sekaliyan. sarimbit dalasan kulawarga badhe mertuwi putra hingkang kapahargya wanci..kula kadhawuhan masrahaken panganten kakung hingkang hasesilih Bg........kalilaana kula ngaturaken salam wilujeng rawuh panjenengan....... Wassalamu'alaikum wr... Gegandhengan panganten kakung sampun mangagem busananing keprabon.. punika...........lampahing tatacara panggihing panganten kula sumanggakaken.......... hingkang tinanggenah hanglarapaken panganten kakung....wb.dene kula hingkang kadhawuhan matur.... sekaliyan. putra putrinipun Bpo.mugi kadhaupna kaliyan Rr.. dalasan kulawarga....sapari purnaning tatacara panggihing penganten.......kula kadhawuhan ngaturaken salam wilujengipun Bpo..... . sekaliyan.temah saget mboyong penganten kakung kanthi raharja kalising rubeda ing lampah... putra saking Bpo.......mangke badhe kula aturaken ingkang kawogan.Bpo.. Ingkang salajengipun pasrah panjenengan penganten kakung kula tampi kanthi bingahing manah.............hawit kasembadaning karya...wb Bpo.tumuli badhe katindhakaken lampahing tatacara panggihing penganten....... sekaliyan mugi ka'aturna dhumateng Bpo.. Hingkang kaping kalih..... Makaten hatur pasrah kula.... ================================================ =================== NAMPI PASRAH PANGANTEN KAKUNG Assalamu'alaikum wr...... Nuwun... Kula tampi salam wilujengipun saking Bpo.......Hingkang sepisan.....kula nglenggana kathah atur ingkang mboten damel sarjuning panggalih kula nyuwun pangapunten.. sarimbit dalasan kulawangsanipun.

Nuwun. kadhup angger Bg..para bapak...ibu. Wassalamu'alaikum wr. Para pinisepuh. Kula nuwun.satemah panjenengan kula sadaya saged pinanggih linimputan ing karaharjan.tansah nyenyuwun ing Gusti mrih nugraha peparing kang Maha Agung punika. Rr....sampun kalampahan wilujeng sepen ing sambekala....... Ingkang punika kula suwunaken tambahing pangestu utawi panjurung pepuji mugi lestariya widada jejodhohanipun penganten. punika. Semanten atur kula. Karahayon peparingipun Pangeran. ================================================ ==================== PAMBAGYA HARJA WILUJENG MANTON Assalamu'alaikum wr.kahaturna utawi dhumatenga para sinedhahan.wb.....Dhumateng panjenengan saha pangaraking penganten kakung.. 1...saha kadang sumitra sinedhahan. Pambage wilujeng kula.hawit saking sedaya kalepatan kula nyuwun samodraning pangaksama..wb Kula nuwun.sarta agunging katarimah dene panjenengan sadaya sampun kersamerlokaken hanjenengi utawi hangestreni Ijab kalajengaken panggihing penganten....lumastariya dados pepayung ing sapanginggil ing sadayanipun. Wajib tinanggapan hing sembah syukur trusing batos.runtut salajengipun atut temah tutug terah tumerah ingkang sami bebesanan. Salajengipun mangga... .saperlu hanjenengi wontenipun pahargyan hing wanci. ..kanthi tetangsul turun tan hamastani jalu wanita punapa dene cacahipun.kula suwun keparenga lenggah wonten palenggahan ingkang sampun kasamekta'aken..

Kula nuwun.kanthi ngluberaken samodra gung pangaksama.wb. Tumrap saliring tandha tresna ingkang sampun katampi. Nuwun.wb.Ing pangesthi momongan ing benjing. Kajawi ugi kasuwun keparenga hanglajengaken lelenggahan sarwi sesantisesanti RAHAYU WILUJENG WINANTU ING SUKARENA. Wassalamu'alaikum wr.mugi tansah kapatedhakna dhumateng kula sadaya ing pahargyan. Saderengipun katuraken esthining sedya. Kula nuwun. Nanging panalangsaning manah.mugi mboten handadosaken ribeting balewisma. 2.ngaturaken sanget agunging panuwun.ing antawisipun ing wanci punika panjenengan kula sadaya ginanjar bagas waras kiyat. Wasana tumrap kirang jangkeping suba-sitanipun ingkang hatur-hatur kersa-a halapang jaja.wujud pinten-pinten raos nikmat.katentreman sih wilasa lan nugrahaning Gusti Kang Maha Kawasa. Awit peparing rakhmat. ================================================ ================= PAMBAGYA HARJA Kawilujengan.mboten kendhat-kendhat munjukaken puja-puji syukur ing ngarsaning Gusti Ingkang Murbeng Jagad.keparengna kula ndherekaken saha ndherek para tamu sadaya. Assalamu'alaikum wr.bilih anggenipun males-sih amung kasumanggakakening Pangeran Ingkang Maha Wicaksana. .hangganjara wilasa ingkang langkung ing sabobot katimbang luhuring budinipun para lila-legawa ing penggalih.

kalenggahan lan sanes-sanesipun... .eguh pratikel..tansah mbudidaya panampi kula....mugi-mugi pengenten kekalih tansah rukun..wiwit atur sedhahan ingkang mboten trep asma-sesebatan..miturutiminangkani panyuwunipun Bpo. Kaperluan ing dinten punika kados sampun kaserat ing serat sedhahan...nyenengaken tiyang sepuhipun.. Para tamu kakung-putri ingkang winantu ing suka rena.regeng kaleksananing pahargyan punika..panggih lan tatacara adat kejawen sanes-sanesipun awit rahating Gusti ALLAH Ingkang Maha Agung wimbuh kasembuh pudyastutinipun para tamu kakung-putri.panggalihan..sampun katampi kanthi bingah katarimah ing manah..runtung-runtung rerentengan suka bagya mulya..yuwana nis ing sabekala.... Kula hingkang kasarayo Bpo... Kaleksanan IJAB..Para tamu kakung-putri ingkang sinuba ing pakurmatan. Bpo. kadhaup Bg..mugi dadosa ngamal kasaenan panjenengan lan angsala ganjaran ingkang murwat saking Gusti Ing Murbeng Jagad...wohing atut pinaringan patutan putra ingkang hanung-hanindhita. Milo mboten mokal rumaos suka gembiraning manah bebasan kajugrugna wukir sari kaeroban seganten madu...tansah runtut atut...mitra sutresna ingkang paring pambiyantu...boja lan suba-sitanipun. kagungan kersa hangemah-emahaken putra pawestrinipun ingkang anama Rr. ing..bombong kabegan ing kabagyan panggalihipun. .. 2. Niyating manah lan panjangkah........ Ewadene kok inggih wonten kemawon kekiranganipun.mugi para tamu karenan ing driya....awit kepareng panjenengan sampun kersa rawuh ing papan pahargyan punika.... putranipun Bpo/Ibu... . Matur nuwun sanget sedaya peparingipun tali asih tanda tresna ingkang awujud punapa kemawon....rerigen lan sanes-sanesipun mrih rancak. 1. Salajengipun nyuwun tambahing pangestu para tamu. Para tamu ingkang winengku suka basuki... Ingkang punika kula nyuwun gunging pangapunten. (tegesipun putra hingkang sae lahir batosipun.lancar...panyengkuyung arupi bahu-suku... Ugi matur nuwun katur para tangga tepalih.migunani bebrayan nusa-bangsa lan agaminipun).. Ngaturaken pambagya wilujeng saha matur sanget nuwun..rahayu tanpa reridu..ginanjar wilujeng tanpa pambeng.... kalilanana kula matur.sanak kadang.. 3.

Ing wasana kula piyambak kiranging tatakrami.nalisiring kasusilan ingkang jalari kirang renaning panggalih. Nuwun. .wb.kasuwun halapang jaja hangluberaken agunging samodra pangaksama. Wassalamu'alaikum wr.