Anda di halaman 1dari 17

TEKS MC BAHASA JAWA

Assalamu’alaikum wr. wb.

‫بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلة والسلم على اشرف النبياء و المرسلين‬
‫سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد‬

- Wonten pangarsanipun Al-Karim Ibnil Karim Shohibul Fadlilah Wal Karomah


__________________________________lan sedoyo keluarga soho dzuriyahipun

- Poro pejabat pemerintah sahe sipil menopo TNI ingkang tansah kawulo hormati,
wabil khusus dumateng Bapak Bupati Wonosobo Bpk. Ahmad Naufa(hehe)

- Kaping sepisan monggo kulo dereaken samiyo Muji Syukur wonten ngarsani
Ngayunan Dalem Gusti Allah Swt, kanti Waosan Tahmid, Alhamduliilahirobbil
‘alamiin, awit limpahan Rohmat taufiq sedhoyo Hidayahipun Allah ing wekdal
ndalu meniko kulo lan panjenengan taseh saget makempal wonten ing majlis
ingkang mubarrok meniko, mugi-mugi pakempalan puniko kacatet dening Allah
minongko amal kesaenan, amiin Allohumma Amiin.

Salawat serto salam mugio tansah kaunjukaken wonten ngayunan dalem Nabi
Agung Muhammad SAW, mugi-mugi kito sedoyo pikantuk safa’atipun mbenjang
wonten ing yaumil qiyamah, Allohumma Amin.

Hadirin-Hadirot ingkang tansah kito mulyaaken.

Monggo adicoro pengetan Maulid Nabi Muhammad SAW kito milai, ananging sak
derengipun, keparenga kula aminangkani pranoto adicoro maosaken menggah
runtutipun adicoro ingkang bade kalampah.

Aminangkani Adicoro ingkang kapisan inggih puniko Pembukaan.

Adicoro ingkang kaping kalih waosan ayat-ayat suci AlQuran soho Sholawat nabi.

Adicoro ingkang kaping tigo Mujahadah.

Adicoro ingkang kaping sekawan sambutan-sambutan.

Adicoro ingkang kaping gangsal Mau’idlotul khasanah

Adicoro ingkang kaping enem penutup kanti do’a.


Hadirin-hadirot ingkang kito mulyaaken

Monggo sesarengan acara Sewelasan Soho Penutupan Mujahadah Kholwat kito


bikak mawi waosan ummul Kitab :

‫لرضاء الله تعالى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكرامة سلطان الولياء الشيخ عبد‬
‫القادر الجيلني رضي الله عنه وعلى ما نوى السلف الصالح وعلى ما نوى الحاضرون والحاضرات في‬
‫…… هذا المجلس وعلى كل نية صالحة الفاتحة‬

Kalajengaken adicoro inkang kaping kalih Wahosan ayat-ayat suci Al-Qur’an soho
Shalawat Nabi Muhamamd SAW, ingkang badhe dipun astho dening
__________________________ wekdal soho papan kito aturaken..

Kaljengaken adicoro ingkang kaping tigo Mujahadah Tahlil ingkang bade dipun
pimpin dening _________________________ wekdal soho papan kito aturaken.

Sambutan ingkang kaping sepisan aminangkani Panitia ingkang bade dipun asto
dening _________________________________________ wekdal soho papan kito
aturaken.

Kalajengaken sambutan ingkang kaping kalih saking


________________________________ wekdal soho papan kito aturaken.

Hadirin-Hadirot rohimmakumulloh

Kito lajengaken adicoro ingkang kaping gangsal Mau’idlotul Khasanah soho


doanipun ingkang bade dipun asto dening
________________________________________________ dumateng panjenenganipun
wekdal soho papan kito aturaken.

Kanti waosan doa kolonembi aminangkani paripurnaninipun adicoro sewelasan


soho penutupan mujahadah kholwat, saking kula sedoyo lepat awal tumugi akhir
nyuwun agunging pangapunten.

Wallohul Muwaffiq Ila Aqwamit Thorieq


Wassalamu’alaikum Wr Wb.

Contoh Salam Pembuka (MC) dengan Bahasa Jawa

Juli 28, 2008 pukul 7:28 am · Disimpan dalam Uncategorized and tagged:
Uncategorized

( Pambuko Tahlil / Surat Yasiin )

Assalamu’ alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin. Washolatu wassalamu ‘ala asyrofil Ambiyaai Wal


mursaliin Sayyidina Muhammadin wa’alaihi washohbihi ajma’iin Ammaba’du.

Ibu-Ibu Pengurus lan Ibu-Ibu Anggota PKK ingkang dhahat kinurmatan.

Sepindhah mangga sareng-sareng ngaturken puji syukur kunjuk dhumateng


ngarsanipun Alloh SWT, ingkang sampun pinaringan Taufik saha Hidayah
saenggo kita saget pepanggihan ing papan puniko kanthi kawilujengan soho
kasarasan.

Kaping kalih Solawat saha salam mugi tansah pinaringan dhumateng junjungan
kita Kanjeng Nabi Mohammad SAW, ingkang sampun paring pitedah lan ingkang
kita ajeng-ajeng safaatipun.

Kaping tiga maturnuwun sanget dhumateng Ibu-Ibu ingkang sampun kerso


nglonggaraken wekdal ngrawuhi pakempalan PKK kito.

Matur nuwun sanget dhumateng shohibul hajjah Ibu…..ingkang sampun paring


papan panggenan tuwin sakathahing pasugatan ingkang kaparingaken.
• Saderengipun waosan Tahlil / Surat Yasiin kita wiwiti, monggo kito sareng-
sareng maos Surat Al-fatihah, Syahadat kaping tigo, Istighfar kaping tigo.

• Illahadlrotin Nabiyil Mustofa Muhammadin Sholallohu Alaihi Wasalam Al-


Faatihah…..

• Salajengipun wekdal kulo aturaken dhumateng Ibu……..

Mugi-mugi waosan Tahli / Surat Yasiin kolowau sagedo dados amal kautamaan
ugi dipun tampi dening Alloh SWT.

Cekap semanten atur kulo minongko pranoto coro, mbok bilih wonten andharan
soho atur kulo ingkang kirang prayogi kulo nyuwun agenging pangaksami.

Bilahittaufik walhidayah Wassalamu ‘alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh.

05 September 2008

CONTOH MATERI MC (Pembawa acara) Jawa

CONTOH MATERI MC (Pembawa acara) Jawa.

PEMBUKAAN

Assalaamu’alaikum WR.WB

Engkang kito hormati panjenenganipun

Bp.Kepala Desa Selopa Bp. Sukro harjo

Bp. Kepala Dukuh wungan Bp.Madi

Bp. Kyai a’in

Hadhirin-Hadhirot Rokhimakumulloh.
Sepindah monggo kito aturken raos puji syukur kito dumateng Alloh SWT,
engkang sampun pareng Rahmat lan karunianipun dumateng kito sedoyo.
Sahinggo kito saged makempal ing majlis Pengaosan Perpisahan KKN UAY
puniko.

Sholawat sarto salam monggo sami kito aturaken dumateng Rosululloh SAW
engkang kito antu-antu syafa’atipun wonten ing Yaumil Qiyamah.

PEMBACAAN AGENDA

Sakderengipun acoro dipun milahi, Kulo bade maosakaen runtutaning acoro ing
majlis puniko

Sepindah PAMBUKO

Kapeng kalihipun Waosan Kalam Ilahi lan Sari Tilawah

Kapeng Tigo sambutan-sambutan

Kapeng sekawan Istirohat

Kapeng gangsal pengaosan inti

Kapeng akhir panutup

PEMBUKAAN

Bapak Ibu Hadhirin Hadhirot engkang minulyo, monggo acoro ing ndalu puniko
kito bikak sesarengan kanti waosan BASMALLAH/ UMMUL KITAB AL- FATIKHAH ….

MEMPERSILAHKAN SAMBUTAN / MENGISI PENGAJIAN [ucapan terima kasih]

Hadhirin Hadhirot engkang minulyo, acoro sak lajengipun inggih puniko


sambutan.

Sambutan engkang sepindah sangking Ketua Panitia Pengaosan. Dumateng


Bapak Madi kito sumanggaken …

Kito aturaken angungeng panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Sumadi

Bapak Ibu Hadirin/Hadhirot Rokhimakumulloh, mekaten wau pengaosan ing


ndalu puniko. Mugi-mugi kito saged mendet hikmah lan nglaksanaaken punopo
engkang sampun dados aturipun Bapak Kyai.
PENUTUP

Sak derengipun acoro ing ndalu puniko kito tutup, kulo ing mriki sak dangunipun
ndereaken acoro ing ndalu puniko kathah keklintuanipun kulo nyuwun agungeng
samudro pangarsami.

Monggo acoro ing ndalu puniko kito tutup kanthi sareng-sareng maos TAHMID ..

Wassalaamu’Alaikum WR-WB

BELAJAR PIDATO BAHASA JAWA

09.30 Diposkan oleh SUMBANG TERPADU

PASRAH PANINGSET

Assalamu'alaikum wr.wb.

Kula Nuwun,

Bpo.......... sekalian hingkang winengku hing pakurmatan.

Sowan kula dipun saroyo Bpo......... kekalih,saking......... kadhawuhan matur hing


ngarsa panjenengan.

Atur hingkang kapisan, Kula hangaturaken salam wilujengipun Bpo.........


kekalih,mugi katur Bpo......... sekalian,sinartan pamuji mugi Bpo.........
sakulawarga tansah hamanggyo suko basuki.

Hingkang kaping kalih, Kadhawuhan hangantepaken rembag ingkang sampun


gumalong hanggenipun Bpo......... kekalih,badhe mundut mantu putra estri
panjenengan pun Rr......... badhe kajodhokaken kalian pun Bg......... anak
jaleripun Bpo......... kekalih, Hingkang punika kula kadhawuhan haningseti
rembag sesambetanipun Rr......... kalian pun Bg.........

Kajawi punika kula ugi kasaroyo hangaturaken Abon-Abon sawatawis minangka


rerangkening paningset, mugi Bpo......... keparenga hanampi. Dene menggah
kalajenganing lampah jejodhoanipun lare kekalih punika kula hamung sumonggo
hing keparengipun Bpo......... sekalian.

Dene minangka pungkaning atur kula, kula nyuwun pangapunten sedaya


kekirangan kula nalika kula matur saha sowan.

Sepisan malih kula nyuwun pangapunten.

Hing wasana cekap semanten atur kula,

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Nuwun.

================================================
==================

NAMPI PANINGSET

Assalamu'alaikum wr.wb.

Bpo......... hingkang winengku ing karahayon.

Kula hingkang kapiji Bpo......... kekalih, Langkung rumiyin kula hangaturaken


pambagya wilujeng rawuh panjenengan sakadang.

Salajengipun kaparenga kula hanampi salam wilujengipun Bpo......... sekalian,


Hingkang mangke nuli badhe kula aturaken dhumateng Bpo......... kekalih.

Kajawi hingkang punika,sadaya paring pangandika pangjenengan kados sampun


cetho trawoco,

Bpo......... kekalih hangaturaken sanget agunging panuwun hawit sadaya


paparingipun Bpo......... minangka Abon-Aboning paningset.

Dene menggah kalajenganing tatacara badhe dhaupipun Rr......... sarta Bg.........


sampun wonten hing pamurbanipun Bpo......... kekalih.
Salajengipun kula nderek nitipaken salam wilujengipun Bpo......... kekalih mugi
katur hing Bpo......... sakaliyan winwntu hing sasanti,mugi tansah rahayuo
hingkang sami pinanggih.

Mugi wonteno keparingipun Bpo......... sakadang hanglajengaken lelenggahan


wonten papanggihan tatacara ringkes hing.......... punika ngantos dumugi sapari
purnanipun.

Hing wasana kula nyuwun pangapunten hawit anggen kula hanampi rawuh
panjenengan,saha kirang runtuting anggen kula matur.

Kados cekap semanten atur panampi kula,

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Nuwun.

================================================
====================

PASRAH BADHE IJAB

Assalamu'alaikum wr.wb.

Kula nuwun,

Bpo.......... sekalian hingkang winengku ing pakurmatan.

Sowan kula dipun saroyo dening Bpo......... kekalih, Hingkang wigatosipun kinen
hangaturaken salam wilujeng mugi katur Bpo......... sekaliyan kanthi papuji
rahayu wilujeng tansah nunggil hing Bpo......... sakulawarga.

Kajawi punika kula kadhawuhan hanyowanaken putra kakungipun ingkang nami


Bg......... hingkang sampun sami gumolonging nala, Mugi kaparenga kaIJAB
nikahaken kalian pun Rr.......... putrinipin Bpo......... sekaliyan.

Papujinipun Bpo......... kekalih mugi kalampahanipun sageto wilujeng tanpa


pambeng,rahayu tanpa reridu saha kalis hing rubeda.

Hing wasana cekap semanten atur kula, kirang susila anggen kula sowan saha
matur, kula nyuwun pangapunten.

Wassalamu'alaikum wr.wb.
Nuwun.

================================================
==================

NAMPI PASRAH BADHE IJAB

Assalamu'alaikum wr.wb.

Bpo......... kula hangaturaken pambagyo wilujeng rawuh panjenengan dalah para


kadang pangaraking badhe penganten.

Salam wilujengipun Bpo.......... sakalian kula tampi,nuli badhe kula aturaken


dhumateng Bpo.......... kakalih.

Hing salajengipun kaparenga kula tampi ugi, Bg.......... putra kakungipun


Bpo.......... sakalian.

Tumuli mangke badhe kaIJAB khabulaken kaliyan Rr.......... putra estrinipun


Bpo.......... kakalih.

Panjenengan sakadang kaparenga kula suwun hajenengi sarta hangestreni murih


rahayu wilujeng tumapaking tatacara akhad nikah punika mangke.

Salam wilujengipun Bpo..........kekalih mangke mugi katur Bpo.......... sekaliyan


kahiring puji rahayu.

Cekap semanten panampi kula,dene pinanggih kucuwo kula nyuwun gunging


samodro pangaksama.

Wassalamu'alaiku wr.wb.

Nuwun.

================================================
=================

PASRAH BADHE PANGGIH


Assalamu'alaikum wr.wb.

Kula nuwun,

Bpo.......... sakalian hingkang tansah winantu hing karahayon.

Sowan kula sinaroyo Bpo.......... kekalih,hingkang wigatosipun kinen


hangaturaken salam wilujeng mugi katur Bpo......... sekaliyan, sinartan papuji
rahayu mugi Bpo.......... sakulawarga tansah hamangyo suka basuki.

Hing salajengipun kula kadhawuhan nyowanaken putra kakungipun Bpo..........


nami pun Bg.......... hingkang sampun hanindhakaken akhad nikah kaliyan pun
Rr.......... putrinipun Bpo.......... sakaliyan.

Dene menggah kalampahing tatacara panggihing panganten, kula hamung


sumonggo hing kaparengipun Bpo.......... sakaliyan.

Makaten atur kula,pinanggih kirangipun kula nyuwun pangapunten.

Wassalamu' alaikum wr.wb.

Nuwun.

================================================
=================

NAMPI BADHE PANGGIH

Assalamu'alaikum wr.wb.

Bpo.......... Langkung rumiyin kula ngaturaken pambagyo wilujeng rawuh


panjenengan dalah pangaraking panganten kakung.

Salam wilujengipun Bpo.......... sekalian kula tampi,nili badhe katur dhateng


Bpo.......... kakalih.

Hing salajengipun,panganten kakung pun Bg.......... kaparengna kula tampi,dene


menggah kalajenganipun tatacara panggih sampun wonten hing pamurbanipun
Bpo.........kakalih.
Mugi wontena kaparengipun Bpo.......... .Dalah sapangaraking panganten kakung
lenggah paring puji pangetu mrih wilujengipun tatacara pahargyan ing wanci
punika.

Salam wilujengipun Bpo.......... kakalih mugi kahaturna hing Bpo.......... sekaliyan


kanthi papuji mugi tansah rahayu hingkang pananggih.

Makaten atur panampi kula,menawi pinanggih kuciwa kula nyuwun lubering


samodro pangaksama.

Wassalamu'alaikium wr.wb.

Nuwun.

================================================
==================

RT. WahYou Eka Solo

PASRAH MANTEN NGUNDUH MANTON

Assalamu'alaikum wr.wb

Kula nuwun,

Bpo.......... ingkang winengku ing karahayon.

Saderengipun kula matur esthining sedya, langkung rumiyen


netepi,nglenggono,ngrumaosi jejering titah uatwi umat,mboten kendhat-kendhat
tansah munjukaken Puja Puji Syukur ing ngarsaning ALLAH Ingkang Murbeng
Jagad,mugi peparinging Rokhmat wujud pinten-pinten raos nikmat ing
antawisipun,wanci punika panjenengan kula ginanjar bagas waras kiat.
Bpo.......... hingkang winengku hing suka basuki.

Sowan kula dipun saroyo Bpo.......... saperlu :

1. Ngaturaken salam wilujengipun Bpo......... sekaliyan,katur Bpo..........


sekaliyan.

2. Nglarapaken penganten ingkang punika sampun jangkep sajodho,awit sampun


katindakaken ijab,pangih lan tatacara adat kejawen sanes-sanesipun rikala
dinten.......... surya kaping.......... pinaringan wilujeng tanpa pambeng,rahayu
tanpa reridu,yuwana widada nir ing sambekala.

Ingkang salajengipun sapunika kula pasrahaken borong hanggenipun


ngendikani,mituturi,mbebolehi,ndidik,nggula wenthah mrih lestari,widada
anggenipun jejodhoan sageta mbangun bale wisma ingkang
sakinah,mawa'dah,warrokhmah,antuk ridhaning ALLAH Hingkang Maha
Mirah,tansah rukun,atut runtut,wohing atut mugi pinaringan putra ingkang dados
tetangsul langgeng tutug trah tumerah lantaran turun anggenipun bebesanan.

Cekap semanten atur kula,tumrap kiranging atur, kula sapangombyong nyuwun


agunging pangaksama.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Nuwun.

================================================
==================

PASRAH PENGANTEN KAKUNG BADHE PANGGIH

Assalamu'alaikum wr.wb

Kula nuwun,

Bpo.......... hingkang winengku hing karahayon.

Saderengipun kula matur,mugi sih wilasa-wilasaning Gusti Ingkang Maha Agung


tansah hamemayungana wonten hing madyaning pahargyan.

Kula hingkang kasaroyo Bpo.......... sekaliyan,


Hingkang sepisan,kula kadhawuhan ngaturaken salam wilujengipun Bpo..........
sekaliyan mugi katur dhumateng Bpo.......... sarimbit dalasan kulawangsanipun.

Hingkang kaping kalih,kula kadhawuhan masrahaken panganten kakung


hingkang hasesilih Bg.......... putra saking Bpo.......... sekaliyan,mugi kadhaupna
kaliyan Rr.......... putra putrinipun Bpo.......... sekaliyan.

Gegandhengan panganten kakung sampun mangagem busananing


keprabon,lampahing tatacara panggihing panganten kula sumanggakaken.

Namung atur uninga,sapari purnaning tatacara panggihing penganten,Bpo..........


sarimbit dalasan kulawarga badhe mertuwi putra hingkang kapahargya
wanci.......... punika.

Makaten hatur pasrah kula,dene kula hingkang kadhawuhan matur,kula


nglenggana kathah atur ingkang mboten damel sarjuning panggalih kula nyuwun
pangapunten.

Nuwun,

Wassalamu'alaikum wr.wb.

================================================
===================

NAMPI PASRAH PANGANTEN KAKUNG

Assalamu'alaikum wr.wb

Bpo.......... hingkang tinanggenah hanglarapaken panganten kakung.

Kula hingkang kadhawuhan Bpo.......... sekaliyan hanampi pasrah


panjenengan,kalilaana kula ngaturaken salam wilujeng rawuh panjenengan,hawit
kasembadaning karya,temah saget mboyong penganten kakung kanthi raharja
kalising rubeda ing lampah.

Kula tampi salam wilujengipun saking Bpo.......... sekaliyan,mangke badhe kula


aturaken ingkang kawogan.

Ugi mboten kesupen salam wilujengipun Bpo.......... sekaliyan mugi ka'aturna


dhumateng Bpo.......... dalasan kulawarga.

Ingkang salajengipun pasrah panjenengan penganten kakung kula tampi kanthi


bingahing manah,tumuli badhe katindhakaken lampahing tatacara panggihing
penganten.
Dhumateng panjenengan saha pangaraking penganten kakung,kula suwun
keparenga lenggah wonten palenggahan ingkang sampun
kasamekta'aken,saperlu hanjenengi wontenipun pahargyan hing wanci..........
punika.

Semanten atur kula,hawit saking sedaya kalepatan kula nyuwun samodraning


pangaksama.

Nuwun,

Wassalamu'alaikum wr.wb.

================================================
====================

PAMBAGYA HARJA WILUJENG MANTON

Assalamu'alaikum wr.wb

Kula nuwun,

Para pinisepuh,para bapak,ibu,saha kadang sumitra sinedhahan.

Karahayon peparingipun Pangeran,satemah panjenengan kula sadaya saged


pinanggih linimputan ing karaharjan.

Wajib tinanggapan hing sembah syukur trusing batos.

Salajengipun mangga,tansah nyenyuwun ing Gusti mrih nugraha peparing kang


Maha Agung punika,lumastariya dados pepayung ing sapanginggil ing
sadayanipun.

1. Kula nuwun,

Pambage wilujeng kula,kahaturna utawi dhumatenga para sinedhahan,sarta


agunging katarimah dene panjenengan sadaya sampun kersamerlokaken
hanjenengi utawi hangestreni Ijab kalajengaken panggihing penganten, Rr..........
kadhup angger Bg.......... ,sampun kalampahan wilujeng sepen ing sambekala.

Ingkang punika kula suwunaken tambahing pangestu utawi panjurung pepuji


mugi lestariya widada jejodhohanipun penganten,runtut salajengipun atut temah
tutug terah tumerah ingkang sami bebesanan,kanthi tetangsul turun tan
hamastani jalu wanita punapa dene cacahipun.
Ing pangesthi momongan ing benjing,mugi mboten handadosaken ribeting
balewisma.

2. Kula nuwun,

Tumrap saliring tandha tresna ingkang sampun katampi,ngaturaken sanget


agunging panuwun.

Nanging panalangsaning manah,bilih anggenipun males-sih amung


kasumanggakakening Pangeran Ingkang Maha Wicaksana,hangganjara wilasa
ingkang langkung ing sabobot katimbang luhuring budinipun para lila-legawa ing
penggalih.

Wasana tumrap kirang jangkeping suba-sitanipun ingkang hatur-hatur kersa-a


halapang jaja,kanthi ngluberaken samodra gung pangaksama.

Kajawi ugi kasuwun keparenga hanglajengaken lelenggahan sarwi sesanti-


sesanti RAHAYU WILUJENG WINANTU ING SUKARENA.

Nuwun,

Wassalamu'alaikum wr.wb.

================================================
=================

PAMBAGYA HARJA

Kawilujengan,katentreman sih wilasa lan nugrahaning Gusti Kang Maha


Kawasa,mugi tansah kapatedhakna dhumateng kula sadaya ing pahargyan.

Kula nuwun,

Assalamu'alaikum wr.wb.

Saderengipun katuraken esthining sedya,keparengna kula ndherekaken saha


ndherek para tamu sadaya,mboten kendhat-kendhat munjukaken puja-puji
syukur ing ngarsaning Gusti Ingkang Murbeng Jagad.

Awit peparing rakhmat,wujud pinten-pinten raos nikmat,ing antawisipun ing


wanci punika panjenengan kula sadaya ginanjar bagas waras kiyat.
Para tamu kakung-putri ingkang sinuba ing pakurmatan.

Kula hingkang kasarayo Bpo.......... kalilanana kula matur,

1. Ngaturaken pambagya wilujeng saha matur sanget nuwun,awit kepareng


panjenengan sampun kersa rawuh ing papan pahargyan punika,mituruti-
minangkani panyuwunipun Bpo.......... , Milo mboten mokal rumaos suka
gembiraning manah bebasan kajugrugna wukir sari kaeroban seganten
madu,bombong kabegan ing kabagyan panggalihipun.

2. Matur nuwun sanget sedaya peparingipun tali asih tanda tresna ingkang
awujud punapa kemawon,sampun katampi kanthi bingah katarimah ing
manah,mugi dadosa ngamal kasaenan panjenengan lan angsala ganjaran
ingkang murwat saking Gusti Ing Murbeng Jagad.

3. Ugi matur nuwun katur para tangga tepalih,sanak kadang,mitra sutresna


ingkang paring pambiyantu,panyengkuyung arupi bahu-suku,panggalihan,eguh
pratikel.rerigen lan sanes-sanesipun mrih rancak,lancar,regeng kaleksananing
pahargyan punika.

Para tamu ingkang winengku suka basuki.

Kaperluan ing dinten punika kados sampun kaserat ing serat sedhahan,
Bpo.......... kagungan kersa hangemah-emahaken putra pawestrinipun ingkang
anama Rr.......... kadhaup Bg.......... putranipun Bpo/Ibu.......... ing.......... .

Kaleksanan IJAB,panggih lan tatacara adat kejawen sanes-sanesipun awit


rahating Gusti ALLAH Ingkang Maha Agung wimbuh kasembuh pudyastutinipun
para tamu kakung-putri,ginanjar wilujeng tanpa pambeng,rahayu tanpa
reridu,yuwana nis ing sabekala.

Salajengipun nyuwun tambahing pangestu para tamu,mugi-mugi pengenten


kekalih tansah rukun,runtung-runtung rerentengan suka bagya mulya,tansah
runtut atut,wohing atut pinaringan patutan putra ingkang hanung-hanindhita.
(tegesipun putra hingkang sae lahir batosipun,nyenengaken tiyang
sepuhipun,migunani bebrayan nusa-bangsa lan agaminipun).

Para tamu kakung-putri ingkang winantu ing suka rena.

Niyating manah lan panjangkah,tansah mbudidaya panampi kula,mugi para


tamu karenan ing driya.

Ewadene kok inggih wonten kemawon kekiranganipun,wiwit atur sedhahan


ingkang mboten trep asma-sesebatan,kalenggahan lan sanes-sanesipun,boja lan
suba-sitanipun.

Ingkang punika kula nyuwun gunging pangapunten.


Ing wasana kula piyambak kiranging tatakrami,nalisiring kasusilan ingkang jalari
kirang renaning panggalih,kasuwun halapang jaja hangluberaken agunging
samodra pangaksama.

Nuwun,

Wassalamu'alaikum wr.wb.