TEKS MC BAHASA JAWA Assalamu’alaikum wr. wb.

‫بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلة والسلم على اشرف النبياء و المرسلين‬ ‫سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد‬

- Wonten pangarsanipun Al-Karim Ibnil Karim Shohibul Fadlilah Wal Karomah __________________________________lan sedoyo keluarga soho dzuriyahipun - Poro pejabat pemerintah sahe sipil menopo TNI ingkang tansah kawulo hormati, wabil khusus dumateng Bapak Bupati Wonosobo Bpk. Ahmad Naufa(hehe) - Kaping sepisan monggo kulo dereaken samiyo Muji Syukur wonten ngarsani Ngayunan Dalem Gusti Allah Swt, kanti Waosan Tahmid, Alhamduliilahirobbil ‘alamiin, awit limpahan Rohmat taufiq sedhoyo Hidayahipun Allah ing wekdal ndalu meniko kulo lan panjenengan taseh saget makempal wonten ing majlis ingkang mubarrok meniko, mugi-mugi pakempalan puniko kacatet dening Allah minongko amal kesaenan, amiin Allohumma Amiin.

Salawat serto salam mugio tansah kaunjukaken wonten ngayunan dalem Nabi Agung Muhammad SAW, mugi-mugi kito sedoyo pikantuk safa’atipun mbenjang wonten ing yaumil qiyamah, Allohumma Amin.

Hadirin-Hadirot ingkang tansah kito mulyaaken.

Monggo adicoro pengetan Maulid Nabi Muhammad SAW kito milai, ananging sak derengipun, keparenga kula aminangkani pranoto adicoro maosaken menggah runtutipun adicoro ingkang bade kalampah. Aminangkani Adicoro ingkang kapisan inggih puniko Pembukaan. Adicoro ingkang kaping kalih waosan ayat-ayat suci AlQuran soho Sholawat nabi. Adicoro ingkang kaping tigo Mujahadah. Adicoro ingkang kaping sekawan sambutan-sambutan. Adicoro ingkang kaping gangsal Mau’idlotul khasanah Adicoro ingkang kaping enem penutup kanti do’a.

Hadirin-hadirot ingkang kito mulyaaken Monggo sesarengan acara Sewelasan Soho Penutupan Mujahadah Kholwat kito bikak mawi waosan ummul Kitab : ‫لرضاء الله تعالى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكرامة سلطان الولياء الشيخ عبد‬ ‫القادر الجيلني رضي الله عنه وعلى ما نوى السلف الصالح وعلى ما نوى الحاضرون والحاضرات في‬ ‫…… هذا المجلس وعلى كل نية صالحة الفاتحة‬ Kalajengaken adicoro inkang kaping kalih Wahosan ayat-ayat suci Al-Qur’an soho Shalawat Nabi Muhamamd SAW. Wallohul Muwaffiq Ila Aqwamit Thorieq . ingkang badhe dipun astho dening __________________________ wekdal soho papan kito aturaken. Sambutan ingkang kaping sepisan aminangkani Panitia ingkang bade dipun asto dening _________________________________________ wekdal soho papan kito aturaken. Kanti waosan doa kolonembi aminangkani paripurnaninipun adicoro sewelasan soho penutupan mujahadah kholwat. Hadirin-Hadirot rohimmakumulloh Kito lajengaken adicoro ingkang kaping gangsal Mau’idlotul Khasanah soho doanipun ingkang bade dipun asto dening ________________________________________________ dumateng panjenenganipun wekdal soho papan kito aturaken. Kalajengaken sambutan ingkang kaping kalih saking ________________________________ wekdal soho papan kito aturaken. saking kula sedoyo lepat awal tumugi akhir nyuwun agunging pangapunten. Kaljengaken adicoro ingkang kaping tigo Mujahadah Tahlil ingkang bade dipun pimpin dening _________________________ wekdal soho papan kito aturaken..

Sepindhah mangga sareng-sareng ngaturken puji syukur kunjuk dhumateng ngarsanipun Alloh SWT. Contoh Salam Pembuka (MC) dengan Bahasa Jawa Juli 28. Ibu-Ibu Pengurus lan Ibu-Ibu Anggota PKK ingkang dhahat kinurmatan.Wassalamu’alaikum Wr Wb. Washolatu wassalamu ‘ala asyrofil Ambiyaai Wal mursaliin Sayyidina Muhammadin wa’alaihi washohbihi ajma’iin Ammaba’du. ingkang sampun paring pitedah lan ingkang kita ajeng-ajeng safaatipun. Matur nuwun sanget dhumateng shohibul hajjah Ibu…. Kaping kalih Solawat saha salam mugi tansah pinaringan dhumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Mohammad SAW. Kaping tiga maturnuwun sanget dhumateng Ibu-Ibu ingkang sampun kerso nglonggaraken wekdal ngrawuhi pakempalan PKK kito.ingkang sampun paring papan panggenan tuwin sakathahing pasugatan ingkang kaparingaken.. 2008 pukul 7:28 am · Disimpan dalam Uncategorized and tagged: Uncategorized ( Pambuko Tahlil / Surat Yasiin ) Assalamu’ alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin. ingkang sampun pinaringan Taufik saha Hidayah saenggo kita saget pepanggihan ing papan puniko kanthi kawilujengan soho kasarasan. .

Bilahittaufik walhidayah Wassalamu ‘alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh. • Illahadlrotin Nabiyil Mustofa Muhammadin Sholallohu Alaihi Wasalam AlFaatihah…..Madi Bp. 05 September 2008 CONTOH MATERI MC (Pembawa acara) Jawa CONTOH MATERI MC (Pembawa acara) Jawa. • Salajengipun wekdal kulo aturaken dhumateng Ibu……. Kepala Dukuh wungan Bp. Mugi-mugi waosan Tahli / Surat Yasiin kolowau sagedo dados amal kautamaan ugi dipun tampi dening Alloh SWT.• Saderengipun waosan Tahlil / Surat Yasiin kita wiwiti.Kepala Desa Selopa Bp. monggo kito sarengsareng maos Surat Al-fatihah.. mbok bilih wonten andharan soho atur kulo ingkang kirang prayogi kulo nyuwun agenging pangaksami. Kyai a’in Hadhirin-Hadhirot Rokhimakumulloh. . PEMBUKAAN Assalaamu’alaikum WR. Istighfar kaping tigo. Cekap semanten atur kulo minongko pranoto coro. Syahadat kaping tigo. Sukro harjo Bp.WB Engkang kito hormati panjenenganipun Bp.

FATIKHAH …. monggo acoro ing ndalu puniko kito bikak sesarengan kanti waosan BASMALLAH/ UMMUL KITAB AL. Mugi-mugi kito saged mendet hikmah lan nglaksanaaken punopo engkang sampun dados aturipun Bapak Kyai. engkang sampun pareng Rahmat lan karunianipun dumateng kito sedoyo. Sahinggo kito saged makempal ing majlis Pengaosan Perpisahan KKN UAY puniko. MEMPERSILAHKAN SAMBUTAN / MENGISI PENGAJIAN [ucapan terima kasih] Hadhirin Hadhirot engkang minulyo. mekaten wau pengaosan ing ndalu puniko. Dumateng Bapak Madi kito sumanggaken … Kito aturaken angungeng panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Sumadi Bapak Ibu Hadirin/Hadhirot Rokhimakumulloh. Sambutan engkang sepindah sangking Ketua Panitia Pengaosan.Sepindah monggo kito aturken raos puji syukur kito dumateng Alloh SWT. Kulo bade maosakaen runtutaning acoro ing majlis puniko Sepindah PAMBUKO Kapeng kalihipun Waosan Kalam Ilahi lan Sari Tilawah Kapeng Tigo sambutan-sambutan Kapeng sekawan Istirohat Kapeng gangsal pengaosan inti Kapeng akhir panutup PEMBUKAAN Bapak Ibu Hadhirin Hadhirot engkang minulyo. acoro sak lajengipun inggih puniko sambutan. . PEMBACAAN AGENDA Sakderengipun acoro dipun milahi. Sholawat sarto salam monggo sami kito aturaken dumateng Rosululloh SAW engkang kito antu-antu syafa’atipun wonten ing Yaumil Qiyamah.

.. Kadhawuhan hangantepaken rembag ingkang sampun gumalong hanggenipun Bpo... kadhawuhan matur hing ngarsa panjenengan.. Kula hangaturaken salam wilujengipun Bpo..mugi katur Bpo... kekalih... kulo ing mriki sak dangunipun ndereaken acoro ing ndalu puniko kathah keklintuanipun kulo nyuwun agungeng samudro pangarsami... Wassalaamu’Alaikum WR-WB BELAJAR PIDATO BAHASA JAWA 09..... kekalih...saking.. sakulawarga tansah hamanggyo suko basuki. Bpo.....sinartan pamuji mugi Bpo.wb........badhe mundut mantu putra estri ...... sekalian.30 Diposkan oleh SUMBANG TERPADU PASRAH PANINGSET Assalamu'alaikum wr. kekalih. Sowan kula dipun saroyo Bpo.. Atur hingkang kapisan. sekalian hingkang winengku hing pakurmatan... Monggo acoro ing ndalu puniko kito tutup kanthi sareng-sareng maos TAHMID .................. Kula Nuwun. Hingkang kaping kalih...PENUTUP Sak derengipun acoro ing ndalu puniko kito tutup..

. kekalih........... mugi Bpo.. kekalih........ anak jaleripun Bpo......... Dene minangka pungkaning atur kula.............. kula nyuwun pangapunten sedaya kekirangan kula nalika kula matur saha sowan..panjenengan pun Rr...... Kula hingkang kapiji Bpo. Nuwun........ Langkung rumiyin kula hangaturaken pambagya wilujeng rawuh panjenengan sakadang.... Sepisan malih kula nyuwun pangapunten... kekalih hangaturaken sanget agunging panuwun hawit sadaya paparingipun Bpo. minangka Abon-Aboning paningset.... Kajawi punika kula ugi kasaroyo hangaturaken Abon-Abon sawatawis minangka rerangkening paningset. kalian pun Bg....... Bpo... kekalih...... keparenga hanampi.... badhe kajodhokaken kalian pun Bg... Salajengipun kaparenga kula hanampi salam wilujengipun Bpo... Dene menggah kalajenganing lampah jejodhoanipun lare kekalih punika kula hamung sumonggo hing keparengipun Bpo..... sekalian.. sekalian...... Hing wasana cekap semanten atur kula. Hingkang punika kula kadhawuhan haningseti rembag sesambetanipun Rr......wb.......... sampun wonten hing pamurbanipun Bpo. hingkang winengku ing karahayon.wb... Bpo....... Wassalamu'alaikum wr......sadaya paring pangandika pangjenengan kados sampun cetho trawoco..... ... Hingkang mangke nuli badhe kula aturaken dhumateng Bpo. Kajawi hingkang punika.... Dene menggah kalajenganing tatacara badhe dhaupipun Rr. kekalih.. ================================================ ================== NAMPI PANINGSET Assalamu'alaikum wr. sarta Bg.

Kula nuwun... Hing wasana cekap semanten atur kula. Kajawi punika kula kadhawuhan hanyowanaken putra kakungipun ingkang nami Bg.wb.saha kirang runtuting anggen kula matur.........wb. kekalih.. Hing wasana kula nyuwun pangapunten hawit anggen kula hanampi rawuh panjenengan.... Wassalamu'alaikum wr..mugi tansah rahayuo hingkang sami pinanggih............. Papujinipun Bpo........ kula nyuwun pangapunten......... sakadang hanglajengaken lelenggahan wonten papanggihan tatacara ringkes hing...... Mugi wonteno keparingipun Bpo.... sekaliyan kanthi papuji rahayu wilujeng tansah nunggil hing Bpo.. Wassalamu'alaikum wr... sakaliyan winwntu hing sasanti.Salajengipun kula nderek nitipaken salam wilujengipun Bpo.... sekaliyan. putrinipin Bpo. kirang susila anggen kula sowan saha matur.... Nuwun.. hingkang sampun sami gumolonging nala...rahayu tanpa reridu saha kalis hing rubeda.. Kados cekap semanten atur panampi kula. . Mugi kaparenga kaIJAB nikahaken kalian pun Rr..... punika ngantos dumugi sapari purnanipun. kekalih mugi kalampahanipun sageto wilujeng tanpa pambeng.....wb.... sekalian hingkang winengku ing pakurmatan... sakulawarga....... kekalih mugi katur hing Bpo... Hingkang wigatosipun kinen hangaturaken salam wilujeng mugi katur Bpo........ Bpo......... Sowan kula dipun saroyo dening Bpo. ================================================ ==================== PASRAH BADHE IJAB Assalamu'alaikum wr.

........ putra kakungipun Bpo. sakalian. Wassalamu'alaiku wr.. Salam wilujengipun Bpo..... sakalian kula tampi. Bpo.wb.... kula hangaturaken pambagyo wilujeng rawuh panjenengan dalah para kadang pangaraking badhe penganten......... ================================================ ================= PASRAH BADHE PANGGIH ..... Salam wilujengipun Bpo.dene pinanggih kucuwo kula nyuwun gunging samodro pangaksama....wb.. kakalih........ putra estrinipun Bpo... Panjenengan sakadang kaparenga kula suwun hajenengi sarta hangestreni murih rahayu wilujeng tumapaking tatacara akhad nikah punika mangke. Hing salajengipun kaparenga kula tampi ugi.... Cekap semanten panampi kula.............nuli badhe kula aturaken dhumateng Bpo.... Tumuli mangke badhe kaIJAB khabulaken kaliyan Rr..... ================================================ ================== NAMPI PASRAH BADHE IJAB Assalamu'alaikum wr..kekalih mangke mugi katur Bpo....... Nuwun.Nuwun...... Bg.. kakalih. sekaliyan kahiring puji rahayu.....

kula hamung sumonggo hing kaparengipun Bpo. Nuwun..dene menggah kalajenganipun tatacara panggih sampun wonten hing pamurbanipun Bpo.kakalih.......Assalamu'alaikum wr...... putrinipun Bpo..wb..... sakaliyan.... sakulawarga tansah hamangyo suka basuki.wb....... Langkung rumiyin kula ngaturaken pambagyo wilujeng rawuh panjenengan dalah pangaraking panganten kakung.......... nami pun Bg. Makaten atur kula....... Salam wilujengipun Bpo.......... ..nili badhe katur dhateng Bpo... sekaliyan.... kekalih.. Kula nuwun.. sakaliyan. Hing salajengipun kula kadhawuhan nyowanaken putra kakungipun Bpo... sakalian hingkang tansah winantu hing karahayon... Wassalamu' alaikum wr...... kakalih.... kaparengna kula tampi.. hingkang sampun hanindhakaken akhad nikah kaliyan pun Rr... sinartan papuji rahayu mugi Bpo... sekalian kula tampi.. Hing salajengipun...wb...hingkang wigatosipun kinen hangaturaken salam wilujeng mugi katur Bpo....... Bpo.....pinanggih kirangipun kula nyuwun pangapunten................ Sowan kula sinaroyo Bpo..... Bpo........ ================================================ ================= NAMPI BADHE PANGGIH Assalamu'alaikum wr......... Dene menggah kalampahing tatacara panggihing panganten.panganten kakung pun Bg.

wb Kula nuwun.ngrumaosi jejering titah uatwi umat.. kakalih mugi kahaturna hing Bpo.. Wassalamu'alaikium wr.menawi pinanggih kuciwa kula nyuwun lubering samodro pangaksama...mboten kendhat-kendhat tansah munjukaken Puja Puji Syukur ing ngarsaning ALLAH Ingkang Murbeng Jagad.. ingkang winengku ing karahayon.... .... Makaten atur panampi kula. Nuwun..Dalah sapangaraking panganten kakung lenggah paring puji pangetu mrih wilujengipun tatacara pahargyan ing wanci punika. Salam wilujengipun Bpo.....Mugi wontena kaparengipun Bpo....mugi peparinging Rokhmat wujud pinten-pinten raos nikmat ing antawisipun........ Bpo.. ================================================ ================== RT.. sekaliyan kanthi papuji mugi tansah rahayu hingkang pananggih. Saderengipun kula matur esthining sedya. . langkung rumiyen netepi.... WahYou Eka Solo PASRAH MANTEN NGUNDUH MANTON Assalamu'alaikum wr..wanci punika panjenengan kula ginanjar bagas waras kiat....wb.nglenggono..

.antuk ridhaning ALLAH Hingkang Maha Mirah.. Cekap semanten atur kula....mugi sih wilasa-wilasaning Gusti Ingkang Maha Agung tansah hamemayungana wonten hing madyaning pahargyan.. 2...warrokhmah... sekaliyan.nggula wenthah mrih lestari. ..tansah rukun........mituturi. pinaringan wilujeng tanpa pambeng.rahayu tanpa reridu........ hingkang winengku hing karahayon.. Saderengipun kula matur.ndidik..Bpo. Kula hingkang kasaroyo Bpo... ================================================ ================== PASRAH PENGANTEN KAKUNG BADHE PANGGIH Assalamu'alaikum wr.. hingkang winengku hing suka basuki.wb Kula nuwun...wb..mbebolehi.widada anggenipun jejodhoan sageta mbangun bale wisma ingkang sakinah........... kula sapangombyong nyuwun agunging pangaksama..pangih lan tatacara adat kejawen sanes-sanesipun rikala dinten........yuwana widada nir ing sambekala. surya kaping.awit sampun katindakaken ijab. Nglarapaken penganten ingkang punika sampun jangkep sajodho.mawa'dah. sekaliyan.tumrap kiranging atur.... Sowan kula dipun saroyo Bpo.. sekaliyan. Bpo...... Wassalamu'alaikum wr.... Ingkang salajengipun sapunika kula pasrahaken borong hanggenipun ngendikani...wohing atut mugi pinaringan putra ingkang dados tetangsul langgeng tutug trah tumerah lantaran turun anggenipun bebesanan. saperlu : 1....katur Bpo.. Ngaturaken salam wilujengipun Bpo.atut runtut.. Nuwun..

...lampahing tatacara panggihing panganten kula sumanggakaken..mugi kadhaupna kaliyan Rr. sarimbit dalasan kulawarga badhe mertuwi putra hingkang kapahargya wanci.. sekaliyan. sarimbit dalasan kulawangsanipun........... putra saking Bpo....wb.wb Bpo..... Gegandhengan panganten kakung sampun mangagem busananing keprabon..dene kula hingkang kadhawuhan matur.......mangke badhe kula aturaken ingkang kawogan............... sekaliyan mugi katur dhumateng Bpo.....kalilaana kula ngaturaken salam wilujeng rawuh panjenengan. punika. Kula hingkang kadhawuhan Bpo.. putra putrinipun Bpo........kula nglenggana kathah atur ingkang mboten damel sarjuning panggalih kula nyuwun pangapunten.......tumuli badhe katindhakaken lampahing tatacara panggihing penganten..... sekaliyan hanampi pasrah panjenengan....hawit kasembadaning karya...... Kula tampi salam wilujengipun saking Bpo.. sekaliyan..kula kadhawuhan ngaturaken salam wilujengipun Bpo. Ugi mboten kesupen salam wilujengipun Bpo......... Hingkang kaping kalih........ Namung atur uninga. Nuwun.kula kadhawuhan masrahaken panganten kakung hingkang hasesilih Bg.. Wassalamu'alaikum wr...Hingkang sepisan..... Ingkang salajengipun pasrah panjenengan penganten kakung kula tampi kanthi bingahing manah... .temah saget mboyong penganten kakung kanthi raharja kalising rubeda ing lampah.. sekaliyan..sapari purnaning tatacara panggihing penganten.... ================================================ =================== NAMPI PASRAH PANGANTEN KAKUNG Assalamu'alaikum wr. hingkang tinanggenah hanglarapaken panganten kakung..... dalasan kulawarga..... Makaten hatur pasrah kula. sekaliyan mugi ka'aturna dhumateng Bpo....Bpo...

wb. Pambage wilujeng kula. punika....saperlu hanjenengi wontenipun pahargyan hing wanci.ibu..Dhumateng panjenengan saha pangaraking penganten kakung.. Kula nuwun..sampun kalampahan wilujeng sepen ing sambekala.. Para pinisepuh.sarta agunging katarimah dene panjenengan sadaya sampun kersamerlokaken hanjenengi utawi hangestreni Ijab kalajengaken panggihing penganten.lumastariya dados pepayung ing sapanginggil ing sadayanipun. 1.satemah panjenengan kula sadaya saged pinanggih linimputan ing karaharjan.. Salajengipun mangga.saha kadang sumitra sinedhahan. Wajib tinanggapan hing sembah syukur trusing batos..hawit saking sedaya kalepatan kula nyuwun samodraning pangaksama. Semanten atur kula.tansah nyenyuwun ing Gusti mrih nugraha peparing kang Maha Agung punika.. kadhup angger Bg.kula suwun keparenga lenggah wonten palenggahan ingkang sampun kasamekta'aken.. Karahayon peparingipun Pangeran. Wassalamu'alaikum wr.wb Kula nuwun.para bapak. .... Nuwun...runtut salajengipun atut temah tutug terah tumerah ingkang sami bebesanan.... ...kahaturna utawi dhumatenga para sinedhahan... Ingkang punika kula suwunaken tambahing pangestu utawi panjurung pepuji mugi lestariya widada jejodhohanipun penganten....kanthi tetangsul turun tan hamastani jalu wanita punapa dene cacahipun. Rr. ================================================ ==================== PAMBAGYA HARJA WILUJENG MANTON Assalamu'alaikum wr..

bilih anggenipun males-sih amung kasumanggakakening Pangeran Ingkang Maha Wicaksana.keparengna kula ndherekaken saha ndherek para tamu sadaya.ing antawisipun ing wanci punika panjenengan kula sadaya ginanjar bagas waras kiyat. Nanging panalangsaning manah.mboten kendhat-kendhat munjukaken puja-puji syukur ing ngarsaning Gusti Ingkang Murbeng Jagad.hangganjara wilasa ingkang langkung ing sabobot katimbang luhuring budinipun para lila-legawa ing penggalih.wujud pinten-pinten raos nikmat. 2.ngaturaken sanget agunging panuwun. Tumrap saliring tandha tresna ingkang sampun katampi.kanthi ngluberaken samodra gung pangaksama. Awit peparing rakhmat.mugi mboten handadosaken ribeting balewisma.wb.wb. Wasana tumrap kirang jangkeping suba-sitanipun ingkang hatur-hatur kersa-a halapang jaja. Nuwun. Kula nuwun. Kajawi ugi kasuwun keparenga hanglajengaken lelenggahan sarwi sesantisesanti RAHAYU WILUJENG WINANTU ING SUKARENA.mugi tansah kapatedhakna dhumateng kula sadaya ing pahargyan.Ing pangesthi momongan ing benjing.katentreman sih wilasa lan nugrahaning Gusti Kang Maha Kawasa. Wassalamu'alaikum wr. . Assalamu'alaikum wr. Kula nuwun. ================================================ ================= PAMBAGYA HARJA Kawilujengan. Saderengipun katuraken esthining sedya.

..... .. 1..mitra sutresna ingkang paring pambiyantu..nyenengaken tiyang sepuhipun. ing...rahayu tanpa reridu. 3..tansah mbudidaya panampi kula..eguh pratikel. Para tamu ingkang winengku suka basuki... Bpo...Para tamu kakung-putri ingkang sinuba ing pakurmatan. Niyating manah lan panjangkah.kalenggahan lan sanes-sanesipun..regeng kaleksananing pahargyan punika.. Milo mboten mokal rumaos suka gembiraning manah bebasan kajugrugna wukir sari kaeroban seganten madu.....migunani bebrayan nusa-bangsa lan agaminipun).... Ugi matur nuwun katur para tangga tepalih.awit kepareng panjenengan sampun kersa rawuh ing papan pahargyan punika. Kaperluan ing dinten punika kados sampun kaserat ing serat sedhahan.mugi para tamu karenan ing driya.ginanjar wilujeng tanpa pambeng.. ...panyengkuyung arupi bahu-suku... Matur nuwun sanget sedaya peparingipun tali asih tanda tresna ingkang awujud punapa kemawon. putranipun Bpo/Ibu.. Salajengipun nyuwun tambahing pangestu para tamu.. Ingkang punika kula nyuwun gunging pangapunten..yuwana nis ing sabekala.mugi dadosa ngamal kasaenan panjenengan lan angsala ganjaran ingkang murwat saking Gusti Ing Murbeng Jagad..sampun katampi kanthi bingah katarimah ing manah....runtung-runtung rerentengan suka bagya mulya.... (tegesipun putra hingkang sae lahir batosipun. Ewadene kok inggih wonten kemawon kekiranganipun. kadhaup Bg.panggalihan.. 2.miturutiminangkani panyuwunipun Bpo.wohing atut pinaringan patutan putra ingkang hanung-hanindhita.boja lan suba-sitanipun.rerigen lan sanes-sanesipun mrih rancak..sanak kadang......panggih lan tatacara adat kejawen sanes-sanesipun awit rahating Gusti ALLAH Ingkang Maha Agung wimbuh kasembuh pudyastutinipun para tamu kakung-putri.bombong kabegan ing kabagyan panggalihipun.....lancar.. kalilanana kula matur.tansah runtut atut..... Ngaturaken pambagya wilujeng saha matur sanget nuwun.. Kaleksanan IJAB...mugi-mugi pengenten kekalih tansah rukun. Para tamu kakung-putri ingkang winantu ing suka rena.. kagungan kersa hangemah-emahaken putra pawestrinipun ingkang anama Rr.. Kula hingkang kasarayo Bpo..wiwit atur sedhahan ingkang mboten trep asma-sesebatan...

wb.nalisiring kasusilan ingkang jalari kirang renaning panggalih. Wassalamu'alaikum wr.kasuwun halapang jaja hangluberaken agunging samodra pangaksama.Ing wasana kula piyambak kiranging tatakrami. . Nuwun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful