Anda di halaman 1dari 12

UCAPAN

Y.A.B. PERDANA MENTERI MALAYSIA


MAJLIS PERASMIAN SAMBUTAN
MAHA INTERNATIONAL/ HARI PENTERNAK, PELADANG DAN NELAYAN
KEBANGSAAN (HPPNK) 2010
DI TAPAK MAEPS, SERDANG SELANGOR.

PADA 27 NOVEMBER 2010 (JUMAAT)


JAM 10 pagi

BISMILLAHHIRRAH MANIRRAHIM
ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHHI WABARAKATUH
DAN SALAM 1 MALAYSIA

Terima kasih
Saudara Pengacara Majlis

YB Datuk Seri Noh bin Hj Omar


Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani

YB Dato’ Mohd Johari bin Baharom


Timbalan Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani

YB Tuan Chua Tee Yong


Timbalan Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani

YBhg. Dato’ Mohd Hashim bin Abdullah


Ketua Setiusaha, Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani

Tuan Hj Mohamad Bin Dolmat


Pengerusi Persatuan Nelayan Kebangsaan (NIKMAT)

YB Menteri-Menteri

YB Timbalan-Timbalan Menteri

YBhg. Tan Sri, Dato- Dato, Datin- Datin, Tuan- Tuan, Puan-Puan

Serta hadirin yang dihormati sekalian.

1
1. Pertama sekali, saya bersyukur kehadrat Ilahi kerana di atas keizinan,
limpah kurnia dan rahmatNya, saya dapat bersama para tetamu yang hadir
pada hari ini sempena perasmian MAHA International dan Hari Penternak,
Peladang dan Nelayan Kebangsaan (HPPNK) bagi tahun 2010. Saya
mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh tenaga kerja Kementerian
Pertanian dan Industri Asas Tani, Jabatan serta Agensi dibawah Kementeriannya
di atas kejayaan menganjurkan pameran MAHA International bagi kali ke-7. Ini
jelas menunjukkan komitmen jitu dan usaha berterusan Kementerian Pertanian
dan Industri Asas Tani untuk terus memajukan lagi industri pertanian ke tahap
yang lebih tinggi sebagai salah satu industri utama negara ini. Dengan adanya
penganjuran ini, ia bukan sahaja dapat mempamerkan hasil pertanian negara
malahan turut memperkenalkan teknologi terkini serta aktiviti- aktiviti yang
berkaitan dengan industri asas tani serta dapat mempromosikan Malaysia
sebagai hub pembangunan agro terulung di rantau ini.

2. Sekali lagi MAHA dianjurkan serentak dengan sambutan Hari Peladang,


Penternak dan Nelayan Kebangsaan (HPPNK). Objektif utama sambutan HPPNK
adalah sebagai pengiktirafan kerajaan di atas peranan dan sumbangan yang
dimainkan oleh Peladang, Penternak dan Nelayan dalam pengeluaran
makanan negara. Penghargaan diberi adalah di atas kegigihan, semangat
keusahawanan dan kejayaan Peladang, Penternak dan Nelayan untuk
memajukan diri secara individu, berkumpulan atau organisasi menerusi
kegiatan-kegiatan yang berkaitan. Pada masa yang sama peluang ini juga
diguna untuk menonjolkan model Peladang, Penternak dan Nelayan secara
individu, kumpulan atau organisasi yang berjaya untuk dijadikan contoh
kepada orang lain. Sambutan HPPNK dijadikan sebagai sebahagian daripada
platform yang membolehkan peladang, penternak dan nelayan
mempamerkan hasil titik peluh dan juga sebagai saluran untuk bertukar

2
pendapat dan pengalaman di kalangan peladang, penternak dan nelayan
serta memberi pendedahan dan peluang perniagaan kepada yang berminat
dalam sektor pertanian.

3. Saya telah dimaklumkan bahawa dalam pameran MAHA dan HPPPNK


pada kali ini, kita akan berpeluang untuk menilai sejauh manakah pencapaian
pembangunan dan kemajuan yang telah dicapai oleh peladang, penternak
dan nelayan serta usahawan dalam membangunkan sektor pertanian dan
industri asas tani ini. Saya amat berharap agar semua pihak dapat meluangkan
masa untuk hadir ke pesta sambutan MAHA International dan HPPNK 2010 bagi
melihat kejayaan-kejayaan tersebut di samping memberi pengiktirafan dan
sokongan kepada segala daya usaha yang dicurahkan oleh mereka di dalam
meningkatkan prestasi sektor pertanian dan industri asas tani di negara kita ini
terutamanya produk dan keluaran hasil pertanian terkini seperti beraneka jenis
buah-buahan, bunga-bungaan, tanaman, ternakan, ternakan air (ikan) dan
sebagainya. Tidak ketinggalan juga hasil pemprosesan Indusri Kecil Dan
Sederhana (IKS) dan teknologi-teknologi baru dalam pertanian yang telah lama
diterokai dan digunakan oleh para peladang, penternak dan nelayan dalam
menjalankan aktiviti-aktiviti pertanian masing-masing.

Hadirin yang dihormati sekalian,

4. Seperti yang kita sedia maklum, Kerajaan mengharapkan akan


berlakunya satu transformasi dalam sektor pertanian dan industri asas tani di
mana pertanian perlu dikomersialkan dan menjadi sumber pendapatan yang
utama kepada rakyat sekaligus dapat meningkatkan pendapatan negara.
Sememangnya menjadi hasrat Kerajaan untuk melihat aktiviti pertanian moden
yang diusahakan oleh seluruh warga Malaysia yang tidak mengira kaum secara
bersepadu dan bersama membangunkan aktiviti pertanian dan
mengembangkan teknologi pertanian yang sekaligus dapat menjana ekonomi

3
negara ke arah mencapai matlamat Negara yang membangun dan dapat
merealisasikan impian ke arah mencapai Wawasan 2020.

5. Melihat kepada pencapaian dalam sektor pertanian pada suku kedua


tahun 2010, sektor pertanian telah menyumbang sebanyak RM10.1 bilion
kepada Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK), iaitu peningkatan sebanyak 2.4%
berbanding suku yang sama pada tahun 2009. Daripada keseluruhan jumlah
nilai ditambah, sektor agro-makanan telah menyumbang sebanyak RM4.7 bilion
iaitu 46.5% daripada nilai sektor pertanian. Sub-sektor tanaman, ternakan dan
perikanan masing-masing turut mencatat pertumbuhan positif, iaitu 9.5% (RM1.7
bilion), 13.9% (RM1.2 bilion) dan 7.8% (RM1.9 bilion). Nilai eksport bahan
makanan bagi tempoh Januari - Julai 2010 adalah sebanyak RM10.1 bilion iaitu
peningkatan sebanyak 12.3% berbanding pada tempoh yang sama tahun
sebelumnya.

6. Semasa negara mengalami krisis makanan pada tahun 2008, pihak


kerajaan telah melaksanakan Dasar Jaminan Bekalan Makanan. Pelaksanaan
dasar ini telah meningkatkan pengeluaran makanan dalam negara. Justeru,
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani terus dipertanggungjawabkan
untuk menggubal Dasar Agro Makanan (DAM) yang meliputi tempoh 2011-
2020. Dasar ini berteraskan pengukuhan kedayasaingan dan kemampanan di
sepanjang rantaian nilai. Ini bermakna, kedayasaingan sektor agro-makanan
boleh dikukuhkan dengan pengurusan sumber yang lebih bijak dan cekap di
samping memelihara kelestarian sumber alam dan mengurangkan kemerosotan
kualiti alam sekitar. Dasar Agro Makanan antara lain telah menggariskan
halatuju strategik penerokaan projek-projek pertanian bernilai tinggi untuk
diperkukuh dan diperluaskan bagi meningkatkan pendapatan kumpulan sasar
dan meningkatkan sumbangan kepada KDNK. Pertanian bernilai tinggi akan
difokuskan kepada industri sarang burung walit, akuakultur, rumpai laut, ikan
hiasan, herba dan rempah ratus, cendawan, florikultur, buah-buahan dan sayur-

4
sayuran organik serta makanan berfungsi. Pertumbuhan pertanian bernilai tinggi
ini akan disokong melalui strategi seperti Pembangunan Kluster Dinamik Produk-
Produk Pertanian Bernilai Tinggi, Penjenamaan Home Garden Produce, R&D dan
inovasi bagi menghasilkan produk bernilai tinggi, memperolehi akses pasaran,
penyediaan pembiayaan dan penyertaan Pertubuhan Peladang dan Nelayan
serta Koperasi.

7. Bagi tempoh sepuluh tahun pelaksanaan dasar ini, sasaran tambahan


pengeluaran akan dilaksanakan melalui peningkatan produktiviti dan kapasiti.
Ini termasuklah strategi penggunaan tanah secara optimum, peningkatan
produktiviti tanah dan pekerja serta pengurangan kos pengeluaran. Menyedari
kepentingan penglibatan pihak swasta sebagai pemacu pertumbuhan
ekonomi negara, pihak swasta akan terus digalakkan untuk melabur dalam
peningkatan kapasiti pengeluaran makanan) yang akan menyumbang
sebanyak 32% tambahan pengeluaran sektor agro-makanan. Dalam
hubungan ini, insentif fiskal termasuk pelaburan semula dan baru bagi
peningkatan kapasiti akan diperluaskan meliputi semua aktiviti pengeluaran
dan pemprosesan agro-makanan. Pihak swasta juga akan digalakkan untuk
menubuhkan konsortium atau syarikat peneraju bagi mengendalikan
pengeluaran dan pemasaran untuk petani, penternak, nelayan dan pengusaha
asas tani melalui ladang kontrak dan pakatan strategik. GLCs dan agensi
Kerajaan seperti FELDA, FELCRA dan RISDA juga akan digalakkan untuk
menubuhkan konsortium atau syarikat peneraju bagi tujuan ini.

8. Pendekatan Dasar Agro Makanan adalah berasaskan rantaian nilai.


Sistem rantaian bekalan agro-makanan yang lebih terangkum akan dikukuhkan
dengan penglibatan Kerajaan, swasta serta pekebun, penternak dan
pengusaha kecil melalui strategi sistem kluster meliputi aktiviti di sepanjang
rantaian bekalan, pelaksanaan sistem penjejakan (traceability), pembangunan

5
rantaian bekalan global untuk eksport dan pembangunan industri input bagi
mengukuhkan rantaian bekalan.

9. Dalam melonjak ekonomi ke arah sebuah negara yang berpendapatan


tinggi, aktiviti penyelidikan, pembangunan dan inovasi akan dijadikan landasan
kepada peningkatan aktiviti nilai ditambah dalam setiap bidang ekonomi.
Dalam hal ini, sektor pertanian juga tidak ketinggalan dengan daya usaha ini
bagi memastikan tranformasi pertanian akan menjadi lebih dinamik dan
mantap. R&D dan inovasi dalam bidang pertanian akan lebih berteraskan
kepada permintaan industri berbanding penawaran daripada institusi-institusi
penyelidikan dan pengajian tinggi. Kerjasama awam-swasta akan dimantapkan
bagi melaksanakan R&D dan inovasi terancang berdasarkan strategi yang
menyediakan persekitaran kondusif untuk merangsang kreativiti dan inovasi di
mana platform formal berteraskan e-rangkaian untuk mengaitkan fungsi
penyelidikan, pendidikan tinggi, latihan dan khidmat sokongan pertanian akan
diwujudkan. Selain itu juga faktor pengeluaran yang optimum serta
pemindahan dan pengkomersilan R&D yang lebih mantap akan dilaksanakan.
Atas sebab itulah kini Kementerian memperkenalkan tema MAHA International
dan HPPNK 2010 iaitu “Inovasi Pertanian Pemangkin Pembangunan” sebagai
dorongan dan menggambarkan peluang yang banyak dalam sektor pertanian
negara.

10. Saya difahamkan ransformasi pertanian melalui penglibatan pihak swasta


ini telah dilaksanakan oleh MOA melalui projek-projek berimpak tinggi di mana
kawasan–kawasan khusus dengan infrastruktur disediakan untuk pihak swasta.
Bagi sub sektor tanaman khususnya industri buah-buahan dan sayur-sayuran
dilaksanakan melalui Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM), akuakultur
melalui Zon Industri Akuakultur (ZIA) dan ternakan melalui Kawasan Tumpuan
sasaran (Target Area Concentration - TAC), National Feedlot Centre (NFC) dan
ladang-ladang satelitnya.

6
11. Bagi mencapai pendapatan yang tinggi seperti yang disasarkan dalam
MEB, transformasi perlu berlaku dalam sektor agro-makanan. Dalam hubungan
ini, transformasi sektor pertanian dilaksanakan melalui cara mempergiat
penyelidikan dan pembangunan (R&D) untuk menyokong pembangunan
sumber pertumbuhan baru termasuk penghasilan produk baru dan bernilai
tinggi seperti ikan hiasan, rumpai laut, burung walit dan cendawan. MOA juga
akan memantapkan khidmat sokongan kepada institusi R&D dan pihak swasta
berkaitan hak intelek bagi produk dan proses baru yang dihasilkan daripada
sumber biodiversiti tempatan serta menggalakkan pembangunan industri
berdasarkan konsep pemakanan dan kesihatan sejagat. Corak pemakanan
yang sihat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan tempatan akan
dipromosikan di samping industri kesihatan berasaskan pertanian seperti produk
herba, functional food (eg telur omega 3), minyak pati dan lain-lain.

12. Ciri keterangkuman yang digariskan dalam MEB adalah bagi


memastikan supaya manfaat yang dijanakan negara dinikmati semua rakyat
dan golongan berpendapatan rendah dan miskin tidak dipinggirkan. Dalam
hubungan ini, MOA mempunyai program-program meningkatkan pendapatan
dan pembasmian kemiskinan bagi kumpulan sasar petani, penternak dan
nelayan khususnya dalam projek-projek pemprosesan hiliran dan industri asas
tani. Kumpulan sasar MOA diterapkan dengan amalan pengeluaran baik bagi
menjamin kualiti dan daya saing produk yang dihasilkan bagi mendapatkan
harga jualan yang baik dan menguntungkan .

13. Pembangunan sumber manusia yang berkualiti dalam sektor agro


makanan juga antara halatuju strategik utama Dasar Agro makanan.
Penguasaan ilmu pengetahuan dan kemahiran kumpulan sasar diharap akan
terus dititikberatkan supaya dapat menerima pakai penemuan-penemuan

7
penyelidikan, melaksanakan langkah sanitari dan fitosanitari serta amalan
pertanian yang baik. Pegawai-pegawai pengembangan yang berurusan
secara langsung dengan kumpulan sasar juga perlu ditingkatkan komitmen dan
kompetensi mereka. Selain itu, amalan pertanian mesra alam akan
diperluaskan. Amalan ini dapat mengelakkan pencemaran alam sekitar dan
kemerosotan sumber semula jadi terutama di kawasan pertanian yang mudah
hakis atau terancam seperti di kawasan tanah tinggi,lembah sungai serta
sanktuari haiwan liar atau taman laut. Usaha juga akan dilaksanakan bagi
menggalakkan intensifikasi mampan bagi mengeluarkan pelbagai jenis
makanan berteraskan biodiversiti tempatan akan diperluaskan termasuk
pelaksanaan kaedah eco-efficiency di sepanjang rantaian nilai bagi
menghubungkan amalan pengeluaran dengan tuntutan pengguna.

14. Strategi-strategi Dasar Agro Makanan yang telah dinyatakan tadi adalah
dirangka untuk mencapai dua objektif penting iaitu meningkatkan pengeluaran
untuk menjamin bekalan makanan mencukupi untuk negara dan meningkatkan
pendapatan golongan sasar melalui pertanian bernilai tinggi supaya ianya
dapat merapatkan jurang antara sektor ekonomi di bandar dan luar bandar.
Oleh yang demikian, pencapaian dasar ini akan dapat menjamin bekalan
makanan dalam negara mencukupi dan seterusnya dapat mengawal harga
bahan makanan.

Hadirin yang dihormati sekalian,

15. Kerajaan telah pun melancarkan Model Baru Ekonomi supaya Malaysia
menjadi sebuah negara yang berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020.
Untuk mencapai sasaran seperti mana yang ditetapkan, Program Transformasi
Ekonomi telah menggariskan pelaksanaan National Key Economic Area (NKEA)
pertanian perlu memberi tumpuan kepada produk-produk baru yang bernilai
tinggi atau pun meningkatkan kualiti produk-produk yang dikeluarkan pada
masa ini supaya dapat memperoleh harga yang lebih tinggi. Enam (6) sub

8
sektor tumpuan di bawah NKEA pertanian yang dipilih berdasarkan potensi
pertumbuhan yang tinggi adalah akuakultur, rumpai laut, sarang burung walit,
produk herba, buah-buahan dan sayur-sayuran serta makanan premium
terproses. Tambahan dua (2) lagi sub sektor tumpuan ialah padi dan ternakan
lembu berdasarkan kepentingan komoditi-komoditi ini untuk menjamin bekalan
makanan negara.

16. Sasaran NKEA pertanian adalah untuk menghasilkan tambahan


sumbangan sektor pertanian kepada Pendapatan Negara Kasar (Gross
National Income, GNI) sebanyak RM28.9 juta menjelang tahun 2020 melalui
pelaksanaan 16 Projek Permulaan (Entry Point Projects, EPP), 11 Peluang
Perniagaan (Business Opportunities, BO) dan kesan gandaan (multiplier effects)
daripada pelaksanaan EPP sektor-sektor lain. Bertemakan “Peralihan daripada
Pertanian Kepada Perniagaan Tani’ (Transitioning from Agriculture to
Agribusiness), hasrat Kerajaan melalui pelaksanaan 16 Projek Permulaan dan 11
Peluang Perniagaan adalah untuk melihat sektor pertanian berubah daripada :
 pertanian berskala kecil dan bertaburan kepada pertanian secara kluster
dan berskala besar;
 aktiviti berasaskan pengeluaran kepada aktiviti berasaskan kehendak
pasaran; dan daripada
 penghasilan produk bernilai rendah kepada produk bernilai tinggi.

17. Kerajaan juga turut memberi penekanan kepada kegiatan memberi nilai
tambah kepada hasil pertanian yang dikeluarkan menerusi kegiatan nilai
tambah ini ianya membuka ruang kepada industri asas tani yang selama ini kita
kurang memberi penekanan. Kita tidak mahu melihat peladang kita kekal
sebagai pengeluar sahaja sementara aktiviti nilai tambah kepada hasil yang
dikeluarkan dikuasai oleh pihak lain. Sesungguhnya Industri berasaskan
pertanian bukan sahaja mampu menjana pertumbuhan ekonomi malahan

9
dapat menyediakan peluang-peluang pekerjaan kepada penduduk di luar
bandar serta menghasilkan pendapatan yang tinggi

18. Untuk menarik minat golongan muda, kerajaan kini menggalakkan rakyat
menceburi sektor pertanian yang bernilai tinggi seperti industri sarang burung
walit, rumpai laut, akuakultur, ikan hiasan, herba dan rempah ratus dengan
menyediakan peruntukan berjumlah 135 juta bagi tujuan prasarana asas seperti
yang telah diumumkan dalam bajet 2011 yang lalu. Insentif ini akan diberikan
kepada Kementerian Pertanian bagi memastikan pelaksanaan ini berjalan
seperti yang diharapkan oleh kerajaan bagi menjana pendapatan rakyat.

19. Kepada pihak swasta, kerajaan juga mengharapkan kerjasama dan


komitmen yang lebih tinggi daripada mereka adar dapat memainkan peranan
yang lebih aktif. Ini kerana sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi
bahawa pertanian dapat menjana ekonomi negara dan ia sememangnya
mempunyai peluang yang amat luas untuk diterokai dan sekiranya
diausahakan dengan bersungguh-sungguh akan mendatangkan peluang yang
melimpah ruah. Saya sebenarnya meletakkan harapan yang amat tinggi
kepada sektor swasta untuk memacukan sektor pertanian bagi
mempercepatkan transformasi sektor ini kepada satu sektor yang moden,
dinamik, komersial dan berteknologi moden. Dengan keupayaan modal serta
kemahiran di bidang niaga yang luas hingga ke peringkat global atau
antarabangsa, saya percaya hanya sektor swasta mampu merobah zon-zon
pertanian negara kepada zon-zon pertanian moden yang dapat melonjakkan
pendapatan serta taraf hidup para petani dan semua usahawan agro.

Hadirin yang dihormati sekalian,

20. Saya yakin dan percaya pameran MAHA International dan HPPNK 2010
pada tahun ini akan dapat memberi manfaat kepada semua golongan sasar
dan pihak yang terlibat dengan pembangunan sektor ini. Melalui pameran

10
seperti inilah, pelbagai maklumat dan pengetahuan terkini mengenai sektor ini
dapat diperolehi. Saya amat mengharapkan agar sektor pertanian dan industri
asas tani ini akan terus maju dan dapat mengekalkan peranannya sebagai
salah satu sektor yang penting dalam abad-abad yang mendatang. Saya yakin
sektor pertanian dan industri asas tani ini mempunyai masa depan yang cerah
terutama negara kita menjadi negara maju menjelang tahun 2020. Saya juga
berkeyakinan penuh bahawa dengan semangat yang di pupuk dan kerjasama
semua pihak masyarakat tani akan mencetuskan SATU TRANSFORMASI BESAR
dalam usaha kita untuk memajukan sektor pertanian dan industri asas tani
negara kita khususnya dalam bidang pengeluaran bahan makanan.

21. Semoga pertemuan kita hari ini dapat membuka minda kepada semua
golongan bahawa masa depan pertanian negara adalah senantiasa terbuka
luas untuk kita terokai. Sama-samalah kita tingkatkan usaha, tingkatkan
kemahiran dan tingkatkan teknologi untuk bangunkan sektor pertanian negara
agar tanggapan bahawa masyarakat bertani, penternak dan nelayan yang
dulunya dianggap mundur menjadi masyarakat yang dapat dapat
mempertingkatkan hasil secara komersial dengan penggunaan teknologi terkini
dan menjadikan INOVASI PERTANIAN PEMANGKIN PEMBANGUNAN sebagai
sasaran untuk mencapai kejayaan yang lebih besar dimasa depan.

22. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah


dan syabas kepada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Jabatan dan
Agensi dibawah Kementerian serta semua pihak yang terlibat di atas
penganjuran dan menjayakan MAHA International dan HPPNK bagi tahun 2010.
Kepada semua pemenang-pemenang pertandingan yang dianjurkan dalam
pameran kali ini, saya ucapkan tahniah dan semoga ia akan menjadi
pendorong kepada semua untuk terus meningkatkan usaha dalam memajukan
sektor pertanian negara.

11
Dengan lafaz Bismillah.......Saya dengan sukacitanya MERASMIKAN
PEMBUKAAN MAHA INTERNATIONAL DAN HARI PELADANG, PENTERNAK DAN
NELAYAN PERINGKAT KEBANGSAAN TAHUN 2010 ini.

Sekian terima kasih. Wassalam..

12

Anda mungkin juga menyukai