Anda di halaman 1dari 2

8LSLnSl 8uku klSAP A8A ulk1A1C8

klsah ara ulkLaLor 8lografl ollLlk ara enguasa lasls komunls uespoLs dan 1lran karya !ules
Archer lnl memang Lermasuk buku lawas LeLapl enak dlbaca dan Lerasa rlngan unLuk klLa
mengeLahul sekllas klprah 16 Lokoh dlkLaLor darl 12 negara lnl Lermasuk lndonesla 1enLunya
sepan[ang klLa Lak perlu sampal mengeruLkan dahl memperLanyakan keabsahan kaLegorlsasl Archer
LenLang [enls[enls dlkLaLor yang berasal darl kaLa dlcLare (LL) buku lnl dl[amln menarlk buaL
dlnlkmaLl kendaLl dalam ceLakan perLama (Aprll 2004) lnl ada beberapa kesalahan serLa
pencanLuman daLa yang cukup mengganggu 8erlkuL adalah cupllkan bebas yang menarlk darl buku
lnl unLuk klLa slmak dan renungkan bersama