Anda di halaman 1dari 2

HBHE 3103: GAYA HIDUP SIHAT K e s i h a t a n ya n g ba i k m e r u p a k a n i m p i a n s e t i a p i n d i v i d u . S e t i a p i n d i v i d u be r t a ng g u ng j a w a b m e n j a g a d a n m e m e l i h a r a k e s i h a t a n d i r i n ya .

M e n g a b a i k a nkesihatan bukan sahaja memberi kesan buruk kepada diri sendiri malahan kepadaa n g g o t a k e lu a r g a d a n m a s ya r a k a t . O l e h ya n g d e m i k i a n, k i t a ha r u s m e n j a g a kesihatan diri sendiri. Begitu juga dengan gaya hidup sihat. Setiap orang perlum e m a s t i k a n m e r e k a m e n j a l a n i r u t i n s e h a r i a n ya ng s i h a t . S e m u a o r a n g b o l e h membentuk gaya hidup yang sihat dengan berpandukan beberapa aspek iaitukonsep kendiri yang posit if, bertanggungjawab terhadap sikap, keputusan dantingkah laku sendiri serta mempunyai pegangan yang teguh. Dengan mengamalkangaya hidup sihat dapat menjamin kesejahteraan daripada aspek kesihatan mental-emosi, sosial dan rohani. Kita juga perlu mengamalkan gaya hidup sihat dalamkehidupan seharian kita. Ini dapat menjamin kesejahteraan dan kesihatan diri. Kita j u g a p e r l u m e n j a u h k a n d i r i d a r i p a d a s e g a l a a k t i v i t i t i d a k s i h a t y a n g b a k a l menjejaskan kualit i kehidupan kita. Oleh itu wajarlah kita sent iasa beringat demikesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat.

Cara Hidup Sihat:


o o

Senaman (mengikut kemampuan-sila dapatkan nasihat daripada doktor) Pemakanan sihat dan seimbang

o o

Tidak merokok Tidak minum minuman beralkohol