Anda di halaman 1dari 1

RUBRIK PENILAIAN KARANGAN

No. 1. 2. Aspek yang Dinilai kesesuaian judul dengan tema komik kesesuaian alur atau rangkaian cerita dengan komik kesesuaian pelaku, kesesuaian latar, penulisan ejaan (tanda titik, tanda koma), penulisan huruf kapital, diksi/pilihan kata, dan penulisan struktur kalimat. Kerapian tulisan Skor 1 2 3 4

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Jumlah skor masimal Nilai= 36 X 100%

Anda mungkin juga menyukai