9.

3 P L NIN U P M A G N NP N ID A (P P 2006-201 EA D K E B N U A E D IK N IP ) 0
O tif : 1M sana&m bjek . elak erealisasik suatu sistempendidik y an an gholistik , progresif , b’m &b’taraf dunia oral 2. M elahirk m insanb’m an odal indak p’tam elas autk m blhk em annegaram encapai W asan 2020y aw gtlhdigagask an 3. M eningk an tahap produk iti &day saingnegaradalamm atk tiv a endepani cabaran &tek anan bsr p’sainganabadk e-21

S trategi
1 em in N araB g .M b a eg an sa a. M enggerak angelom k bangbaharugerak m p’k anbahasak an em asak ebangsaan b. M antapk pelak em an sanaanD asar B u N uk egara c. M elarask peranansem pihak y eny an ua gt’libat utkm enggiatk ak iti k an tiv ebahasaan, k esusasteraan, pengk aan , penterjem ary ahan , &penerbitan. d. M ujudk B B ew an ulan ahasa&S astera N egara dlmusahautkm p’k anB em asak ahasa K ebangsaan.

S trategi
2. M b g n M d In em an u kan o al san a. M engadakanpilihanpendidikany glbhbny kutkibubapa&m urid. b. M eningkatkan keupay &m m utk m aan inat urid enguasai ilupengetahuan &kem ahiran dgn m engkaji K S &K S sem agar lbhm B R B M ula enekankan kem ahiranb’fikir aras tinggi. c. M upukm supay m iliki kem em urid a em ahiran &keteram pilan. d. M antapkan sistempentaksiran &penilaiansupay lbhholistik. em a e. M p’kukuhdisiplinm em urid. 3. M p em ’kasakanSklhK an saan eb g

a. Infrastruktur lengkap&b’kualiti b. P im &gurucekap, t’latih &b’kualiti serta m m em pin urid engusai 3M c. B ’aspirasi nasional d. P encapaianakadem cem ik erlang e. M arkan bahasacina&tam enaw il f. Iklim&buday sklhy a gsihat

S te i tra g
4. M erap anju gp d ik lu b d atk ran en id an ar an ar a IP b k l m ra a a ju n p n id a a ta lo a d nm m g k nin stru r & .P P a a e p tk n ra g e d ik n n ra k si g e b n a fra ktu k m d h np n id a lu r b n a d se ru n g ra e u a a e d ik n a a d r i lu h e a . b IP m m k sk n p n g a n k d r p n e a &m n u n k nrisik k cicira m rid .P P e fo u a e in k ta a a e y rta n e g ra g a oe n u . c.T m u n d e a te a a sk u p a ib rik n rh d p lh-sk i p n lm nS b h&S ra a . lhd e d a a a a wk d P m m k sk n p n u n a ju n p n p ia a a e ikb K m u r , T pe d ik n, .K M e fo u a e g ra g n ra g e ca a n k d m il. o p te V n id a p a g nv e , S o lN t , m k a k m u r , k m d h np a a n, p n isia & ’sid n a id o ch o e a m l o p te e u a a ’k k sa e g n te a a k rja ng e .

5. M artab anP fesio K u an em atk ro n eg ru a u u y a m n m tk n p n a np u a a m k b IP a a d jb a tk .Gru-g ru gb ru e a a a e g jia ’g ru nd ri a ta / T k n iw k nu b h m t d k snp d a a u ta p se rgp n e a a ’k id a i w e lm nd h lu n a b e g cu lia n. b P a a m n m a b ikin n &m w k nsk in ra s k u s u u d p d a .K M k n e a b h a se tif e jd a im su n h su tkg ru i e lm n se inm n e ia a ru a g ru &k m d h na s la e y d k n m h u e u a a sa c.K rik lu IP se rad u a u e b rik n t’h pe m nb h ru d nm n k sk n u u m G ca ig b l tkm m e a d le e a a g e fo u a p m a g n nin stru e b n u a fra ktur.

S trategi
6. M n K elo jak ecem erlan anIn si P d ikan g stitu en id a. D K Mtlhm asar P engadakanpendktan, piaw , &penandaaras y aian glbhtepat serta b’sesuaiandgnciri &kep’luankluster institusi pendidikany gadam engikut kep’luan m asing-m asing. b. Institusi m y odel gdpt dijadikancthakandibgnkansupay dpt dijadikanshow a casepd peringkat antarabangsa dalamm bantu usaham em enjadikanM ’siasbgpusat kecem erlanganpendidikan. c. 300 buahinstitusi pendidikany eny gm erlah &cem erlangdlmluster institusi pendidikan akandinilai m engikut elem y en gberikut : i. E enutam ( pencapaianpurata, kokurikulum lem a ) ii. E ensokongan( pengurusan&pentadbiran sklh) lem

9.4D S RK B D Y A K B N S A A A E U AA N E A GA N
R sio a : 1 M n d g ris p n u n d a n l . e ja i a a d a lmm m e tuk , m w ju k &m n e a an id n n g ra d e bn e u d an e g k lk e titi e a lm k la g n d n a ta b g . a n a u ia n ra an sa 2. M m ’tim a gka fa -fakta p e b n a ja h se n u &k d d k n g ra in e p b n n kta ’k m a g nse ra ra ta e u u an e a i sb u t p m a se p sa ta a u &p a a g nse k 2000th gla p u gp sa ’te u n rta u t m d n ’d g n a ja ny m a

Oje b ktif : 1M n u u a p a u nb n sa &n g ra m la i k b d a n . e g k hk n ’p d a a g e a e lu e u ay a 2. M m p k &m m lih ra k p rib dian k b n sa n y m uh d dk b d a e uu e e a ee a e a g a gtu b rp e u ay an k b n sa n eag a 3. M m ’k y &m m ’tin e p a a e p gkatk u liti k h u an k m n sia n &k ro a ia y im a g ank a e id p e a u a e h n n gse b n d np m a g n n so e o o i. g e b n u a sio k n m
S te : 1P m lih n p m lih ra n &p m a g n n k b d a k a h m n u tku sak n a stra gi . e u a , e e a a , e b n u a e u ay an e ra e g a a a sa a s k b d a k b n sa n m la i u h sa a p n e an p m a g n n sa e u ay an e a g a e lu sa a m , e y lidik , e b n u a , p n id a p n e b n a &h b n a b d y . e d ik n e g m a g n u u g n u a a 2.M n g atka &m n u u an k p p a b d y m la i u h -u h m m im in & e in k n e g k hk e im in n u a a e lu sa a sa a e b b g m la p m at, m n o o g &m n g ra k k b d a n se a a a sb n ra e tih e in edkn, e g e k an e u ay a lu s-lu sny gje te p m a g n n y ’k sa e b n u a gb e n 3. M m n h k p rlu n so b d a e e u i e e a sio u ay 4. M n g ik ta &m tu k se ia e in g an raf u e nn

9.7D S RP N A GK T U A A A D N E IM R
D sa in te h d n rk no hb k s P , T n D M h th p th 982. M la i d sa in a r i la ila ca a le e a M u r a a ir, d n1 e lu a r i, k ra a a a m m u t k jia , p n litia , &p m a cth&te d n y a a Je u e ja n k n e b a a n e e n e ilih n la a gt’b ikd ri p n se K re S la n se m n u a su ik nn a d nk a a nd M . A lhtid k te at jik rta o a e ta , rta e g b h a a y g e d a i ’sia d a p a d sa in d k sb e g m il a a p sa a d ri Je u &K re S la n u d ra tik a a r i ita rif gm n a b p -a a h ja a p n o a e ta tk ip k k n dM i ’siad nm n e p a te d n y p d e ja d ri n g rab ra a e g te ik n la a gd t ip la ri a e a a t.

R sio a : 1 Je u &K re S la n a lh2b a n g ray t p sa m m a g n&d a n l . p n o a e ta d u h e a gsg e t e b n u lm b b ra ab a g n g ra e a itu lb a d ri b b ra ab a n g rab ra e e p id n , e a -n g ra hm ju a e e p u h e a a t. 2. K ja a n k d a u n g rain b ija ik ncth&te d n k dM e y a e u -d a e a i lhd d a la a p ’sia& se a sn ad ra tik a b g m n p i m tla at p m a g n nn g ra h ru y ip k k n a i e ca a a m e b n u a e a .
Oje tif : 1M n g ik np sta p n u sa , p m a g n n&p d k iti b k . e in g a re si e g ru n e b n u a ro u tiv 2. M m p kciri-ciri k p p a y lhd d a cth e uu e im in n gb ija ik n . 3. M w ju k n g lo g nm sy ra at M gm m u y i n i-n i &e a k rja e u d a o n a a a k ’siay e p n a ila ila tik e y o gp sitif (k ra a &d link rja u e in g a k m ju nn g ra e jin n isip e ) tkm n g ik n e a a e a .

S trategi
ang erikut : 1 P . erubah S an truktur M elalui C ara-cara Y B i. K perakamw kerja ad aktu iv K . onsep pejabat terbuka ii.P enggunaantanda nam a v F m &M . ail eja anual P rosedur K erja iii.T P ubuh asukan M eningkatkan M K utu erja i. ii. P erkhidm cem atan erlang K pinan m epim elalui teladan

2. P erubahanS M ikap elalui : iii. K onsep B R IHC K P&A A A E S , E A MN H

3. L atihan &K ursus: a.L atihan. P ’industrian&T eknikal –utkm elatih pekerja bidang teknikal dlmusaha m eninggikan kecekapan &m enerap nilai kerja y gpositif dari Jepun&K orea S elatan. b. P rogramP engajian A kadem - utkm berikan peluang kpdpljr-pljr M ik em ’siam enuntut ilm sains & u teknikal di Jepun&K S orea elatan. c. P rogramP engajian T eknikal - utkm ediakan peluang latihan teknikal lanjutan kpdpljr-pljr eny lepasan S V &politeknik. PM d. H ubungan antara institusi - utkm alurkan p’m eny ohonanlatihan y gdip’lukanoleh M ’siakpdIP T di Jepun&K S orea elatan.

9.8D S RP M A A U N&P N G AA P O U T IT &K A IT D L M A A E B HR A E IN K T N R D KIV I U L I A A P R H M T NA A E K ID AA WM
R asional : K eupay jentera k aan erajaanbergerak secaralicin&lengk serta m aink ap em an peranandalampem bangunannegaratidak hany bergantung padabilangan a petugas perk atan aw tetapi jugabergantung padam danproduk iti hidm am utu tiv m a. erek

O tif : 1M bjek . eningk an k atk eupay danproduk iti sek aw supay dapat aan tiv tor am a m aink perananny untuk m em an a eningk an k atk adar pertum buhan ek onom y i ang m um eny bang k arahpem e bangunan. 2. M astik sum em an ber-sum negaradigunak secaraoptim . ber an um 3. M eningk an jum &m perk atan k atk lah utu hidm epadaorangram ai.

9.9D S RP N R P NN A IL I IS A D L MP NA B A A A E E A A IL I-N A L M A A E T D IR N
U h k ra a p rse u a u e a a &m n u u k p g mte ng h l e w l Isla ia h sa a e ja n e k tu n tkm lu sk n e g k h an ro ra nta a h a m la p n b h n S Ab ra m p n h U , B n Isla , sy In ra s Isla , &p n u u a B h g n H l e u u a M e sra a e u , IA a k m kt su n m e g k h n a a ia a E w l Isla , Jb e a aM n ri. h a m tnP rd n e te R sio a : 1M m su k n u su n r Isla d e ta bira &k h u a ra at M a n l . e a k a n r-u su m lmp n d n e id p n ky ’sia 2. N i-n Isla b ila ilai m ’sifat u iv rsal &b ite a o h se u b n sad n g ra in ne lhd rim le m a a g i e a i. 3. N i-nilai Isla tid a g k dra at m sy ra at M a se i se ra &k b d a . ila m ak sin p ky a a k ’siad ri g ja h e u ay an Oje b ktif : 1M m e tuk m sy ra at M gb o l, b e titi k k h &d g n o h . e bn a a k ’siay ’m ra ’id n u u , ise a i le m sy ra at. a a k 2. M n b h a n g ra y a a ia e u u k n e a gb h g 3. M n h silka p rk id atan y e u &m m p k ciri-ciri k p p a y lhd d an ega n e h m gb rm tu e u u e im in n gb ija ik co to . n h S te : 1M n ra k n n i-nilai Isla d n ra p n dbiran k ra a tra gi . e e p a ila m lmje te e ta e ja n 2. U h u e e p a n i-nilai in d a n a k k n an k ra a d kuk m la i sa a tkm n ra k n ila i lmk la g n a ita g e ja n ila an e lu p n ra g n se p n la n d sa in te d p g i-p g w i k n n &p ju an e e n a rta e je sa a r i, la an e a e a a a a uk .

9.1 D S RK P P A M L L I T L D N 0 A A E IM IN N E A U E A A
D sa in d n rk no hb k s P , T n D M h th p ta u 1 a r i ila ca a le e a M u r a a ir d h n 983 Oje tif : 1M m p kciri-ciri k p p a y ’k sa tkd d a cth b k . e uu e im in n gb e nu ija ik n . 2. M n g a a d y p n e a n e in k tk n a a e g lu ra . 3. M n a a a p rk id a n y e , ce a &a a a e g m lk n e h m ta gb rsih k p m n h S g : 1M m e e a a p n g n a k dp ra a w ktu trate i . e p rk n lk n e g u a n a e k m a 2. M m e e a a p m k ia ta d n m e p rk n lk n e a a n n a a a 3. M n b h a K m u nM n g a a M tu K rja e u u k n u p la e in k tk n u e 4 M n a a a K m e P n g h nR su h . e g d k n e p n e ce a a a a 5. M n a a a p n isy a n h rta m a e a i se u k k n a k ra a e g d k n e g tih ra a ilik np rib d m a a ita g n e ja n 6. M w ju k n b k a u tu b ru sa d n a o n ra a e u d a ilik h s n k e ru n e g n ra g m i 7 M m e e a a k n pp ja a te u a d la o a isa . e p rk n lk n o se e b t rb k a m rg n si

9.1B R IH C K P &A A A 1 E S , EA MN H S t-sifa y g d ra k n d ifa t gin in ite p a lmjiw se pg lo g np k rja&ra y ia h: a tia o n a e e k at la i.S apb ik ersih –m m u y i m ra y g i &tid k m n rim ra a se b rk cu li. e p n a o l gtin g a e e a su h rta e e a ii. S apC ap –b ra i &ce a m m u t k p tu n se m m u y i k y k a d ik ek e n p t e b a e u sa rta e p n a e a in n iri. iii. S apA an –m m u y i sifa lu u &m rn &ju r k dd se d ra a se ik m ah e p n a t hr u i, ju p iri n iri, k n rta o a isa rg n si. Oje tif : 1 M w ju k n e a k rja&sik pb h m t y a b g ra y M b k . e u d a tik e a ’k id a gb ru a i k at ’siad n g m m e a k u m a k dp n g a n h sil &m tu k rja e b rik n e ta a n p e in k ta a u e . 2. M n g a a sm t / m tiv si p k rjase gd nD sa P n ra a N i-N i e in k tk n g o a ee irin g a r e e p n ila ila Isla d e ta b n &D sa K p p a M la i T la a . m lmP n d ira a r e im in n e lu e d n

S g : 1 M n a a a M n a P se u K rja&F il M ja trate i . e g d k n a u l ro d r e a e 2. K n pp ja a rb a o se e b tte uk 3. K dp ra a w ktu k rja a e km a e 4 P m k ia ta d n m . e aa n n a a a 5. P h m ta m rla gb g m n h rg i ja p g w i-p g w i y e ik si & ’k id a nce e n a i e g a a sa e a a e a a gd d a tlhm m e a su b n a y hb a n p d k e b rik n m a g n glb ’m k a& ro u tif.

9.1 P L NT D K NP M A G N NB L N S N L (P P N 2 EA IN A A E B N U A EIA A IO A T B )
-D lmra ca g n M e k ra a m m e a tu p a k dp m a g n n b lia k ra a n n a ’siak -8, e ja n e b rik n m u n p e b n u a e e n m n h rg i su b n a b lia k dp m a g n n n g ra e g a a ma g n e p e b n u a e a . - P n e ia n P P Nm n d sg p n g &k al p d m sain k ra a g lo g n b lia k i b e a e y d a T B e ja i t e tin ritik a a a i e n o n a e in ’d p n d np lb g i m gsg m m im a g an m sy ra at &k ra a . g e a a slhy t e b b n k a a k e ja n

T ju n : 1M n p k m en k ra a d e k n a strate p m a g n n b lia u a . e d t o itm e ja n lmp la sa a n gi e b n u a e . 2. M n u u an &m m n pk n strategi se iaa a &se ru a m n d n k n strategi y e g k hk e a ta a d d te sny e ca a g a g lb lev n &se a d nk p rlu b lia m sain &m sah d p n se ra d np ru a a hre a su i g e e an e a i a a a a la s g e b h n e o o i y e t se a s g b lisa k n m gp sa rta ru lo a si.
1 T ra P m a g n n P P N 1e s e b n u a TB 1 P m a g n ne o o i . e bnua knm 2.P g mR k n M d ro ra a a u a 3. P m a g n n S m e M n sia e bnua u br au 4. P m a g n n so l e b n u a sia 5. S mp n a paia iste e y m n 6. P ra a M d &K m n a e n n e ia o u ik si 7 P ra a P rtu u a M d . e n n e b h n e ia 8. P m a g n n B lia tid B rp sa a e bnua e ak e e tu n 9. P m a g n n K p p a e b n u a e im in n 1 P n e a &p m a g n n 0. e y lidik n e b n u a 1. P litik &In g si N sio a 1 o te ra a n l

9.1 P L NINE R I N S N L (P ) 3 EA T G IT A IO A IN
D n rk n p d 23A ril 2004 ila ca a a a p Oje P : a M n g atka k se a n k m en &k rja m p lb g i se to d sa a b ktif IN , e in k n e d ra , o itm e sa a e a a k r lmu h p n g atan in g su a a in g m n d b d a m sy ra at &d m lk n d e in k te riti p y te riti e ja i u ay a a k ia a a lm se u b a g m a id n . b M n u b g k du h p n u u a a s m ra m sy rak &n g ra &p n g atan . e y m an p sa a e g k h n sa o l a a at e a e in k k se hte n h u a g o m sy ra e ja raa id p n g ta a a kat. c. M n g atk d y sa g &d y ta a M lmu h m n n a i ca a n a a k -21 e in k an a a in a a h n ’siad sa a e a g n b ra b d e , k u sny ca a n g b lisa d nlb ’k sa . h su a b ra lo a si, g hb e n 5 S sa ny ise ut T K D2008u ica a d a ra gd b E A tkd p i lm5 ta u y h n gtlh d su d n d pka d IN: isu n a iteta n lmP

1 M n u n k n g ja ra a , p n ele en an &sa h g n k a se rab rk sa . . e g ra g a e la su h e y w g , la u a u sa ca e e n 2.M n g atk k ce a a d e in k an e k p n lmsiste p n a p n p h m m e y m aia ’k id atana a &m n a si k re a w m e g ta e n h b k si. iro ra 3.M n g atk ta bir u s k rp rat &e a p ia a n e in k an d ru o o tik ’n g a . 4 e a ta k in si k lu rg . .M m n p an stitu e a a 5.M n g atk k a h u &k se hte n ra y e in k an u liti id p e ja raa k at.

9.1 IS A H D A I 4 LM AHR
1 M k d: a ra Isla y ro re u e in k a k a h u m n sia . a su ja n m gp g sif tkm n g atk n u liti id p a u . 2. P n k n n t’h d psiste so l y ’a sk np sip m ra b g m n m k se b n a a ta e ea a a a m sia gb sa a rin o l a i e ja in e im a g n n ra k b b sa in iv u d nk sta e e a n d id g e bilan m sy ra at. a a k 3. C iri-ciri Isla H d a : i. siste p m rin an d m k si y lu m a h ri m e e tah e o ra gte s. ii. U h p m a ia k m in n sa a e b sm n e isk a . iii. P n a ih n k k a n e g g a e ay a . 4. P la sa a n Isla H d a m m rlu a p n h atan y e y ru t’h d p a ra Isla se e k na m a h ri e e k n e g ay gm n elu h a a ja n m rta p m p k nb d y m n e u u a u a a e cintai ilm p n e ua se rab ru nb g m n p i k se htera n u e g tah n ca ’te sa a i e ca a e ja a h u d d n &a h id p i u ia k irat. 5.K n pIsla y e e a k n a e p m a g n n y e b w k se hte an sp p n id a y o se m gm n k n a sp k e b n u a gm m a a e ja ra t e d ik n g se p rn , p n u sa y a , u su k ta a un n y ggi, p a u ny g h b a rk n m u a e g ru n gb ik n r e m d a gtin ’p d a gte u ’d sa a kn o trak so l y sia gt’su n&k d d k e o o i y a a . su e u u an k n m gm p n 6. M n n ng p rintah A h ta p se rgd lih y k irny m n e a a m n sia d ri k g la a . e ju ju e lla n a b a ga h a e g lu rk n a u a ee pn 7 Gg sa Isla H d a p rlu d a g nk n b a rk n5 to g ak ia : . a a n m a h ri e ib n u a ’d sa a ng itu 1Ilm . u 4. K sih tan e a 2. P m a g n n e bnua 5. P rh sa h u e ia n id p 3. H rta a

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful