Anda di halaman 1dari 20

1

Nama
Tingkatan

: ..............................................................................................
: .............................................................................................

SMK PUTRAJAYA PRESINT 11 (1)


PUTRAJAYA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
PENTAKSIRAN TINGKATAN TIGA

76

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU


KEMAHIRAN TEKNIKAL
2 jam

Dua jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tulis nama dan tingkatan anda pada


ruangan yang disediakan.
2.

Kertas soalan ini mengandungi dua


bahagian : Bahagian A dan Bahagian B.

3.

Jawab semua soalan dalam Bahagian A


dan Bahagian B.

4. Jawapan hendaklah ditulis dalam ruang


yang disediakan dalam kertas soalan.
Kertas soalan ini hendaklah diserahkan
pada akhir peperiksaan.
5.

Kerja mengira mesti ditunjukkan


dengan jelas. Anda mungkin kehilangan
skor jika langkah-langkah penting tidak
ditunjukkan dengan teratur.

6. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator


saintifik yang tidak diprogram.

Disediakan oleh:

Disemak oleh:

Untuk kegunaan Pemeriksa


Kod Pemeriksa :
Skor
Skor
Bahagian
Soalan
Penuh
Diperolehi
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
A
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
10
22
10
B
23
10
24
10
Jumlah
100

BAHAGIAN A

Disahkan oleh:

..
..
..
markah]
Pn. Nor Azurawati binti Mohd Shariffodin
Pn. Intan[60
Asyikin
bt Zulkarnain
Pn. Salmah bt Mohd Isa
Jawab semua soalan pada bahagian
di ruang jawapan yang disediakan.
Guru KHB
Guruini
KHB
Ketua Bidang Teknik dan Vokasional

1.

Tandakan [] bagi pernyataan tentang pengurusan organisasi bengkel yang betul

2
dan [x] bagi yang salah pada petak yang disediakan.
Pengurusan Organisasi Bengkel
Menjalankan tugas mengikut jadual yang telah ditetapkan.
Alatan hendaklah sentiasa disimpan di tempatnya semasa melakukan
kerja amali di bengkel
Menghantar projek pada masa yang ditetapkan
[3 markah]
2.

Pernyataan di bawah menerangkan tentang produk yang dihasilkan oleh Amira.


Amira ingin menghasilkan satu projek menyimpan kunci
Berdasarkan pernyataan berikut, nyatakan tiga faktor rekabentuk yang perlu diambil
kira dalam penghasilan projek itu.
i.
ii.
Iii

.
.
.
[3 markah]

3.

Lengkapkan jadual berikut dengan menulis pelarut yang betul bagi bahan kemasan
yang diberikan.
Bahan

Pelarut

Syelek
Tona Kayu
Lekar
[3 markah]
4.

Rajah 1 menunjukkan alatan tangan yang digunakan dalam kerja elektrik dan
elektronik

Padankan alatan tangan berikut berdasarkan nama yang betul dengan menulis A, B
dan C di petak yang disediakan.
Nama Mesin
Pena ujian
Playar gabung
Penjalur wayar mudah alih
[3 markah]

3
5

Pernyataan berikut adalah merupakan satu komponen elektronik.


Merupakan komponen aktif
Berfungsi menukarkan tenaga elektrik kepada cahaya
Berdasarkan pernyataan itu,

(i)

Pilih dan bulatkan A, B atau C bagi menentukan rajah komponen itu.

A
B
C
Nama komponen itu.
.................................................................................................................
(iii)
Nyatakan peralatan yang menggunakan komponen itu.
..................................................................................................................
[3 markah]
Rajah di bawah menunjukkan sejenis perangkap.

(ii)

Tandakan [] bagi alatan tangan yang betul untuk mengetatkan dan melonggarkan

bahagian yang berlabel Z dan [x] bagi yang salah pada petak yang disediakan.

[3 markah]
7

Rajah di bawah menunjukkan pelan bagi suatu bongkah.

Tandakan [] bagi bongkah yang mempunyai pelan seperti rajah 3 dan [x] bagi
bongkah yang salah pada petak yang disediakan.

[3 markah]

4
8

Pernyataan di bawah menerangkan hidangan sepinggan lengkap cara Timur.


Sajian yang disediakan oleh masyarakat Timur di Malaysia
Berdasarkan pernyataan di atas, berikan contoh-contoh hidangan sepinggan lengkap
cara Timur.
A : ........................................................................................................................
B : ........................................................................................................................
C : ........................................................................................................................
[ 3 markah]

9.

Berikut adalah langkah-langkah memasang benang bawah yang tidak mengikut


turutan yang betul. Susun langkah-langkah memasang benang bawah yang betul
dengan menulis 1, 2 dan 3 pada petak yang disediakan.
Tarik benang melalui alur sekoci dengan arah melawan jam sambil
menekan dengan jari
Masukkan ke dalam kes di bahagian bawah mesin dan lepaskan
pengunci sekoci
Masukkan gelendong ke dalam skoci
[3 markah]

10

Tandakan [] bagi rajah yang menunjukkan ruang sosial yang betul dan [x] bagi yang
salah pada petak yang disediakan.

[3 markah]
11

Rajah di bawah menunjukkan medium yang digunakan untuk pemasuan semula.

Nyatakan nama medium pemasuan semula yang berlabel.


A : ................................................................................
B : ................................................................................

5
C : ...............................................................................
[3 markah]
12

Rajah di bawah menunjukkan pelan dan pandangan hadapan satu bongkah.

Tandakan [] bagi lukisan keratan yang betul untuk bongkah itu dan [x] bagi yang
salah pada petak yang disediakan.

[3 markah]
13

Rajah di bawah menunjukkan lukisan skematik pendawaian Unit Kawalan Utama.

A
C
Nyatakan fungsi bahagian yang berlabel :
A : ..
B : ..
C : ..
[3 markah]
14

Pernyataan berikut adalah tentang satu jenis gear.

Digunakan untuk memindahkan tenaga daripada satu


aci ke aci lain yang bersudut 900
(i)

Pilih dan bulatkan A, B atau C bagi menentukan rajah gear itu.

(ii)
(iii)

Nama gear itu.


...............................................................................................
Peralatan yang menggunakan komponen itu.
..............................................................................................
[3 markah]

15

Pernyataan di bawah merupakan satu bidang kegiatan usahawan.


Bidang ini mengeluarkan bahan mentah daripada sumber alam semula jadi
Berdasarkan pernyataan di atas,

a)

Pilih dan bulatkan A, B atau C bagi menentukan bidang keusahawanan itu.


A
Perkhidmatan
B
Ekstraktif
C
Perkhidmatan awam

b)

Nyatakan contoh kegiatan bagi bidang tersebut.


(i)
.
(ii)

.
[3 markah]

16

Jadual di bawah menunjukkan undang-undang yang digubal untuk melindungi hak


pengguna.
Akta Perihal Dagangan 1972
Akta Sewa Beli 1967
Peraturan-peraturan Makanan 1985

A
B
C

Tuliskan A , B dan C pada ruangan yang betul bagi pernyataan yang tepat
menerangkan undang-undang yang digubal untuk melindungi hak pengguna.
Mewajibkan pengeluar barang makanan menandakan tarikh
luput penggunaan pada label
Melindungi pengguna daripada maklumat yang palsu dan
pengiklanan yang mengelirukan terhadap sesuatu barang
Membuat peruntukan terhadap bentuk perjanjian barangan
yang dibeli oleh pengguna secara ansuran
[3 markah]
17

Tandakan [] bagi pernyataan tentang litar bersepadu yang betul dan [x] bagi yang
salah pada petak yang disediakan.
Litar Bersepadu
Litar bersepadu dikawal dengan aruhan magnet
Paterikan soket litar bersepadu kepada bod litar terlebih dahulu
Litar bersepadu terdiri daripada gabungan komponen

7
transistor, kapasitor, perintang dan diod.
[3 markah]
18

Rajah di bawah menunjukkan komponen elektronik yang berfungsi mengawal arus


dengan kehadiran cahaya.

Tandakan [] pada simbol yang betul bagi perintang peka cahaya (LDR).

[3 markah]

19

Rajah di bawah menunjukkan bahagian luar enjin.

Padankan bahagian luar enjin yang dilabelkan dalam rajah di atas berdasarkan
nama yang betul dengan menulis A, B dan C di petak yang disediakan.
Tangki bahan api
Karburetor
Kabel tegangan tinggi
[3 markah]
20

Rajah di bawah menunjukkan edaran enjin empat lejang.

A
B
C
D
Nyatakan nama lejang berdasarkan rajah di atas. Lejang A diberikan jawapan.
A : Lejang Masukan
B :
C :
D :
[3 markah]
Bahagian B
[40 markah]
Jawab semua soalan di kertas jawapan yang disediakan
21

Rajah di bawah menunjukkan proses reka bentuk.

RAJAH
Berdasarkan rajah tersebut,
a)

Namakan jenis cantuman yang ditunjukkan dalam rajah di atas.


[1 markah]

b)

Huraikan langkah untuk menghasilkan proses reka bentuk di atas.


[7 markah]

c)

Nyatakan 2 alatan tangan yang digunakan untuk mencantumkan bahan di atas.


[2 markah]
Ruang Jawapan
(a)

Jenis cantuman itu.

(b)

Langkah-langkah untuk penghasilan proses reka bentuk


............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

9
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
(c)

Dua alatan tangan untuk proses reka bentuk itu.


............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

10
22

Rajah di bawah menunjukkan satu litar elektronik. Apabila disambungkan kepada


bekalan kuasa didapati litar tidak berfungsi.

Berdasarkan situasi tersebut:


a) Nyatakan empat punca masalah itu.
[4 markah]
b) Cadangkan penyelesaian bagi mengatasi masalah tersebut.
[4 markah]
c) Huraikan fungsi komponen S
[2 markah]

Ruang Jawapan

a)

Empat punca masalah tersebut.


............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

11
............................................................................................................................
...........................................................................................................................

b)

Cadangan penyelesaian bagi mengatasi masalah tersebut.


............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
...........................................................................................................................

c)

Fungsi komponen S
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
...........................................................................................................................

23

Rajah di bawah menunjukkan satu langkah penyediaan pasu untuk pemasuan


semula.

12

(a)

Nyatakan tujuan aktiviti itu.


[1 markah]

(b)

Nyatakan bahan yang sesuai digunakan untuk aktiviti itu.


[ 3 markah]

(c)

Huraikan langkah-langkah penyediaan pasu untuk pemasuan semula.


[6 markah]
Ruang Jawapan

(a)

Tujuan aktiviti itu


...................................................................................................................
............................................................................................................................
.............................................................................................................

(b)

Bahan yang sesuai digunakan


............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.............................................................................................................

(c)

Langkah-langkah penyediaan pasu untuk pemasuan semula.


............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

13
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
24

Anita berusaha keras mengusahakan jualan sos mangga ciptaanya, manakala Haliza
bekerja di kilang sos mangga Anita.
Berdasarkan situasi tersebut,
a)

Berikan ciri- ciri seorang usahawan


[3 markah]

b)

Huraikan perbezaan antara usahawan dan makan gaji.


[6 markah]

c)

Berikan satu contoh usahawan.


[1 markah]
Ruang Jawapan

a)

Ciri - ciri seorang usahawan


............................................................................................................................
............................................................................................................................

14
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
..........................................................................................................................
b)

Perbezaan antara usahawan dan makan gaji.


............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
....................................................................................................................... ....
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

15
............................................................................................................................
.................................................................................... ...................................
c)

Satu contoh usahawan.


............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.............................................................................................................

SOALAN TAMAT

PERATURAN PEMARKAHAN
PERCUBAAN PT3 - 2014
KHB KT
No
1

Bahagian A

Markah
1
1
1
3

i. Fungsi
ii. Ketahanan
iii. Keselamatan
iv. Kemasan
v. Kos
vi. Kesesuaian bahan
vii. Mesra alam
viii. Kaedah pembinaan
Spirit metil
Turpentin
Thinner

1
1
1

3
1
1
1
3

4
1
1
1

16
3

(i) B
(ii) LED / Diod Pemancar Cahaya
(iii) Radio / Televisyen / Sistem Hi Fi / Mesin Basuh/ Alat
Kawalan Jauh

1
1
1
3
1
1
1
3

1
1
1
3

Nasi ayam
Nasi goreng
Mee/Keutiau/Bihun Goreng
Roti Canai Dan Kuah Dhal

1
1
1
3

9
1
1
1
3
10

1
1
1
3

11

A: Tanah loam
B: Bahan Organik
C: Pasir Sungai

1
1
1
3

12

1
1
1
3

13

A: Mengawal bekalan elektrik dengan memutuskan litar jika


terdapat bekalan arus berlebihan
B: Menyukat dan merejod penggunaan tenaga elektrik
C: Menyambung dan memutuskan bekalan elektrik

A
Gear serong
Gerudi Tangan /Pemukul Telur

1
1
1

1
1
3

14

17
15

B
Perlombongan
Pertanian
Perikanan

1
1
1
3

16
1
1
1
3
17
1
1
1
3

18
1
1
1
3
19
1
1
1
3
20
B : Lejang Mampatan
C : Lejang Kuasa
D : Lejang ekzos

1
1
1
3

18
21
a) Tanggan Lekap T

b) Langkah-langkah menghasilkan tanggam


1. Tandakan tanggam yang akan dibina pada bahan.
2. Uji ketepatan kedudukan tanggam
3. Potong bahagian yang ditandakan mengikut ukuran
4. Pahat bahagian kayu yang perlu dibuang
5. Bersihkan bahagian yang hendak di glu
6. Sapu glu di kedua-dua bahagian yang hendak dicantum
7. Keringkan glu seketika
8. Pasang kedua-dua tanggam apabila glu mulai kering
9. Paku bahagian tanggam tersebut atau apit bahagian
tersebut dengan apit G

1
1
1
1
1
1
1
1
1
Maksimum
7 markah

c) Alatan yang digunakan


1. Pensel
2. Pahat tepi serong
3. Pita pengukur
4. Gandin kayu
5. Gergaji putting
6. Sesiku L

22

a) Tiga punca litar tidak berfungsi


i. Punca kuasa tidak mencukupi
ii. Pematerian komponen dan tamatan yang tidak
sempurna
iii. Diod dipasang terbalik
iv. Diod Pemancar Cahaya di pasang terbalik
b) Cadangan penyelesaian
i. Pemasangan komponen berkutub mengikut
kekutuban yang betul
ii. Pastikan punca kuasa mencukupi
iii. Pateri semula komponen dan tamatan mengikut
prosedur yang betul
iv. Pastikan pemasangan komponen dan tamatan
betul.
c) Fungsi komponen S
i. Mengawal dan mengehadkan arus dengan
kehadiran cahaya.
ii. Semakin terang cahaya, semakin rendah nilai

1
1
Maksimum
2 markah.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

19
rintangannya.

23
a) Mengelakkan medium daripada terkekuar daripada pasu.

b) Bahan-bahan yang sesuai digunakan


i. Serpihan pasu
ii. Serpihan batu bata
iii. Batu kerikil

1
1
1

c) Langkah-langkah penyediaan pasu


i. Sediakan pasu yang hendak digunakan
ii. Bersihkan segala kotoran yang terlekat pada pasu
iii. (Rendam semalam dalam larutan formalin) untuk
(membasmi kuman) bagi pasu yang telah digunakan.
iv. (Rendam semalam dalam air) supaya (air dapat
meresap dan memenuhi liang roma pasu) bagi pasu
tanah liat yang baru. Keadaan ini akan (mengekalkan
kelembapan pasu)
v. (Tutup lubang saliran dengan pasu pecah) untuk
(mengelakkan medium terkeluar bersama air siraman)

1
1
1/1
1/1/1

1/1
Maksimum
6 markah

20
24

a) Ciri - ciri seorang usahawan


i. Kreatif
ii. Inovatif
iii. Daya Usaha Berterusan
iv. Bijak Mengambil Peluang
v. Sanggup Mengambil Risiko
b) Perbezaan antara usahawan dan makan gaji.
Usahawan
i. Pendapatan bergantung kepada usaha yang dijalankan
ii. Bebas bekerja pada bila-bila masa
iii. Memiliki ciri kreatif dan inovatif dalam menjalankan
perniagaan
iv. Bebas membuat keputusan
v. Berpandangan jauah dan berusaha mengmbangkan
perniagaan
vi. Berani menghadapi risiko

1
1

1
1
1
Maksimum
3 markah

Makan Gaji
i. Pendapatan tetap berdasarkan gaji
ii. Bekerja mengikut masa yang telah ditetapkan
iii. Menikut arahan majikan
iv. Kputusan dibuat oleh majikan
v. Berusaha meningkaykan kedudukan dalam kerjaya
vi. Mengelakkan risiko daripada dibuang kerja
c) Satu contoh usahawan.
Pengusaha Batik
Pengusaha Keropok lekor
Pengusaha Kerepek
Pengusaha ladang kelapa sawit

1
1
1
Mak 3
markah
1

Anda mungkin juga menyukai