Anda di halaman 1dari 12

KHB PPT 2015

BAHAGIAN A
60 MARKAH
Jawab semua soalan.
1. Tandakan () pada etika kerja yang betul dan (x) pada yang salah.
Menepati waktu
Mendengar arahan
Bergurau senda
[3 markah]
2. Senarai berikut adalah maklumat tentang satu kategori dalam peraturan
keselamatan bengkel.

Lantai tidak licin serta kerusi disusun kemas selepas digunakan.


Buka tingkap semasa bekerja dan tutup suis selepas digunakan.
Laporkan kemalangan atau kecemasan sengan segera kepada
guru bertugas.
Tandakan () pada peraturan yang betul dan (x) pada yang salah pada petak
yang disediakan.
Keselamatan diri
Keselamatan alatan
Keselamatan bengkel
[3 markah]
3. Rajah berikut menunjukkan langkah menggunakan alat pemadam kebakaran di
dalam bengkel yang tidak mengikut urutan.

Susun semula urutan langkah tersebut dengan menulis A, B atau C pada petak
yang disediakan.

KHB PPT 2015


[3 markah]
4. Pernyataan di bawah berkaitan dengan satu daripada amalan 4M.
Melaksanakan sistem penyimpanan alatan
tangan
Tandakan () pada peraturan amalan 4M yang betul berkaitan dan (x) pada yang
salah pada petak yang disediakan.
Membersih
Menyusun atur
Menilai
[3 markah]
5. Namakan alatan tangan yang digunakan dalam kerja pendawaian.

[3 markah]
6. Nyatakan tiga sumber tenaga elektrik.
a)
b)
c)
[3 markah]
7. Rajah 1 menunjukkan lampu pendarfluor. Namakan bahagian yang telah dilabel
dengan tepat. Jawapan IV telah diberikan.

Rajah 1

KHB PPT 2015

Nama Bahagian
I
II
III
IV

Tiub pendarfluor
[3 markah]

8. Rajah 2 menunjukkan pendawaian plag 3 pin 13 ampere. Nyatakan warna teras


tamatan P, Q dan R.

Rajah 2
P
Q
R
[3 markah]
9. Jadual di bawah menunjukkan tiga gred paip jenis besi bergalvani. Nyatakan
kegunaan paip mengikut gred.
Gred

Ketebalan

Kod Warna

Nipis

Coklat

Sederhana

Biru

Tebal

Merah

Kegunaan Paip

[3 markah]
10.P, Q dan R merupakan bahan pemasangan paip yang biasa digunakan semasa
melakukan kerja paip. Namakan P, Q dan R.

KHB PPT 2015


11.Rajah berikut menunjukkan tangki simpanan air.

Rajah 3
Nyatakan fungsi setiap paip yang berlabel P,Q dan R.
Fungsi paip
P
Q
R
[3 markah]
12.Rajah menunjukkan kerrja membuang gerigis dalam bagi sebatang paip PVC.

Rajah 4
Tandakan () pada alatan tangan yang betul dan (x) pada yang salah pada
petak yang disediakan.
Kikir rata
Kikir bulat
Kikir parut
[3 markah]
13.Rajah 5 menunjukkan medium yang diperlukan untuk penanaman menggunakan
JIP (John Innes Potting Compost).
5

KHB PPT 2015

Rajah 5
Namakan nama medium P, Q dan R.
Nama medium
P
Q
R
[3 markah]
14.Nyatakan aktiviti penjagaan tanaman hiasan berdasarkan gambar berikut.

[3 markah]
15.Tanah loam, bahan organik dan pasir sungai digunakan untuk menyediakan
medium semaian. Setiap bahan medium mempunyai fungsinya yang tersendiri.
Tandakan () pada padanan bahan medium dan fungsi yang betul.
Bahan Medium

Fungsi

Tanah loam

Memberikan saliran dan pengudaraan

Bahan organik

Menjadi sumber nutrien kepada pokok

Pasir sungai

Memudahkan akar menembusi medium


[3 markah]

16.Rajah 6 menunjukkan satu contoh dahan yang sihat dan cukup matang untuk
disemai.

KHB PPT 2015

Rajah 6
Keratan batang dibahagikan kepada tiga bahagian mengikut kematangannya.
Padankan A, B dan C dengan tempoh kematangannya pada ruang yang
disediakan.
Kurang matang
Cukup matang
Masih muda
[3 markah]
17.Maklumat berikut menunjukkan bidang perkhidmatan.
A

Agihan

Khidmat nasihat

Perlindungan

Padankan bidang perkhidmatan di atas dengan contoh perniagaan yang tepat


dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.
Pakar runding pemakanan
Firma penyiasat persendirian
Syarikat pengangkutan
[3 markah]
18.Lengkapkan jadual berikut dengan menulis cara jualan yang betul
berdasarkanpenerangan yang diberi.
Penerangan

Cara Jualan

Pembeli membayar terlebih dahulu nilai yang


ditetapkan sebelummendapatkan
perkhidmatan
Pengguna membeli barang atau
perkhidmatan serta membuat bayaran
kemudiannya.
Urus niaga secara langsung antara penjual
dan pembeli.
[3 markah]
7

KHB PPT 2015

19.Tandakan () pada kelemahan sistem barter yang betul berdasarkan Rajah 7 dan
(x) pada yang salah di petak yang disediakan.

Rajah 7
Barang sukar dibawa
Barang sukar dibahagi
Kemahuan tidak serentak
[3 markah]
20.Rajah 8 menunjukkan iklan bagi sebuah kereta.

Rajah 8
Nyatakan fungsi wang berdasarkan rajah 8 di atas.
a)
b)
c)
[3 markah]

BAHAGIAN B
40 MARKAH
8

KHB PPT 2015


21.Jadual berikut menunjukkan ujian dan hasil aktiviti amali pendawaian lampu
pendarfluor yang dilakukan oleh pelajar. Beberapa masalah telah dikesan hasil
daripda ujian itu. Setelah pemeriksaan dilakukan didapati pendawaian dilakukan
dengan betul.
Ujian

Hasil

Lampu A

Menyala

Lampu B

Tak menyala

Lampu C

Berkelip-kelip tetapi tidak menyala

Berdasarkan jadual di atas :


a) Nyatakan tiga kemungkinan punca masalah pada lampu B.
(i)
(ii)
(iii)
[3 markah]
b) Nyatakan dua kemungkinan punca masalah pada lampu C.
(i)
(ii)
[2 markah]
c) Apakah yang akan berlaku pada lampu A jika:
(i)
Suis penghidup dicabut.
______________________________________________________________________
(ii)
Suis penghidup dicabut, suis lampu pendarfluor ditutup dan
dihidupkan semula.
______________________________________________________________________
[2 markah]
d) Nyatakan fungsi suis penghidup.
_______________________________________________________________________________
[1 markah]
e) Nyatakan dua langkah keselamatan yang perlu diambil dalam aktiviti itu.
(i)
(ii)
[2 markah]
22.Amin menghadapi masalah paras air dalam tangki simbah yang kurang. Keadaan
ini menyebabkan mangkuk tandas tidak dapat dicuci dengan sempurna. Oleh itu,
Amin perlu melaras air di dalam tangki simbah.
9

KHB PPT 2015

Rajah 9
Berdasarkan Rajah 9,
a) Huraikan langkah yang perlu dilakukan oleh Amin untuk melaras air dari aras
A ke aras B.

[6 markah]
b) Nyatakan dua jenis tangki simbah.
(i)
(ii)
[2 markah]
c) Nyatakan nama dua bahagian yang terdapat di dalam tangki simbah.
(i)
(ii)
[2 markah]

23.Rajah berikut menunjukkan satu keratan batang bagi tanaman hiasan.


Bahagian A akan dibiak menggunakan kaedah keratan batang.

10

KHB PPT 2015

Rajah 10
Berdasarkan rajah di atas,
a) Nyatakan jenis keratan bahagian itu.
____________________________________________________________________________
[1 markah]
b) Nyatakan satu kaedah penyediaan bagi keratan batang itu.
____________________________________________________________________________
[1 markah]
c) Huraikan langkah-langkah untuk menyemai keratan batang itu dalam
medium semaian.

11

KHB PPT 2015

[[8 markah]

24.Rajah 11 di bawah menunjukkan satu logo milikan perniagaan.

Rajah 11
a) Nyatakan milikan perniagaan di atas.
____________________________________________________________________________
[1 markah]
b) Nyatakan cara pembentukan milikan perniagaan tersebut.
(i)
(ii)
[2 markah]
c) Terangkan ciri-ciri milikan perniagaan di atas.

12

KHB PPT 2015


[4 markah]
d) Nyatakan kekurangan milikan perniagaan ini.

[3 markah]

13