Anda di halaman 1dari 10

Muat turun dari Blog Cikgu Azlan

1

PENYATA KEWANGAN MILIKAN TUNGGAL
Percubaan SPM 2014 - MRSM

2. Encik Samsuri ialah pemilik Suri Enterprise menjalankan perniagaan pinggan mangkuk yang
beroperasi di Kuah, Langkawi. Berikut ialah Imbangan Duga perniagaannya pada 31 Mei 2014.
Debit Kredit
RM RM
Stok 1 Jun 2013 28 600
Premis (kos) 300 000
Perabot (kos) 64 000
Susut nilai terkumpul perabot 16 000
Kenderaan (kos) 90 000
Susut nilai terkumpul kenderaan 18 000
Modal 185 000
Pinjaman 200 000
Penghutang dan Pemiutang 22 200 26 500
Peruntukan hutang ragu 720
Ambilan 1 800
Tunai 2 920
Bank 19 800
Belian dan Jualan 120 000 235 000
Pulangan 1 600 2 500
Gaji 32 000
lnsurans 5 400
Sewa 8 800
Kadar bayaran 2 800
Angkutan keluar 2 420
Hutang lapuk 500
Diskaun 1 520
694 040 694 040

Maklumat tambahan:
(i) Stok pada 31 Mei 2014 dinilai RM35 000 pada harga kos.
(ii) Insurans terdahulu RM450.
(iii) Sewa bagi bulan Mei 2014 belum lagi diterima.
(iv) Seorang penghutang telah meninggal dunia dan hutang sebanyak RM800 dihapuskan.
(v) Peruntukan hutang ragu diselaraskan pada kadar 3% atas baki penghutang.
(vi) Pemilik telah mengambil barang niaga RM700 untuk didermakan kepada Rumah Anak Yatim.
Urus niaga ini belum dicatat dalam mana-mana buku.
(vii) Polisi susut nilai :
Perabot : 15% setahun mengikut kaedah baki berkurangan.
Kenderaan : 20% setahun mengikut kaedah garis lurus.

Anda dikehendaki menyediakan:
(a) Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Mei 2014.
(b) Kunci Kira-kira pada 31 Mei 2014.
Muat turun dari Blog Cikgu Azlan
2

Panduan kerangka format Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira

Panduan pelarasan
1. Terakru dan terdahulu
Belanja terakru Belanja terdahulu
Angka Belanja (Imbangan Duga) + - = angka PP
Catatan Kunci Kira-kira Liabiliti Semasa Aset Semasa

Hasil terakru Hasil terdahulu
Angka Hasil (Imbangan Duga) + - = angka PP
Catatan Kunci Kira-kira Aset Semasa Liabiliti Semasa

Nota: Jika diberikan maklumat tambahan hasil atau belanja untuk setahun, terus masukkan
angka setahun ini ke dalam PP. Untuk KKK, tentukan sama ada terdapat hasil atau belanja yang
terakru ataupun terdahulu (angka setahun angka I.Duga).

2. Belanja Susut Nilai dan Susut Nilai Terkumpul (SNT)
Kaedah Rumus PP KKK
Atas kos (garis lurus) Kos aset x % S. Nilai
= Belanja
Susut Nilai
SNT
(BSN PP
+ SNT I.Duga)
Baki berkurangan (Kos aset SNT I.Duga) x % S. Nilai
Penilaian semula Baki awal + belian aset baki akhir

3. Hutang Ragu (HR) dan Peruntukan Hutang Ragu (PHR)
Langkah pengiraan PHR
% PHR x Penghutang bersih* = Angka PHR (KKK) terus labelkan AS-K
Tolak: PHR Imbangan Duga - Angka ID jika ada
Perbezaan ialah = Angka HR (PP)
Nilai positif labelkan B (sebagai belanja). Nilai negatif
labelkan H (sebagai hasil).
*Penghutang bersih = penghutang ID Hutang lapuk maklumat tambahan jika ada
PP
=UK
=UB
-KJ
J
+H
-B
KKK
ABS
AS
-LS
EP
LBS
Muat turun dari Blog Cikgu Azlan
3

Langkah menjawab:
1. Labelkan butiran di dalam Imbangan Duga mengikut Penyata Kewangan
Butiran PP J, KJ, H, B
Butiran KKK ABS, AS, LS, EP, LBS (bagi item kontra (operasi tolak), letakkan K, contohnya ABS-K)
2. Catatkan pelarasan terus di angka Imbangan Duga.
Keratan soalan:
Debit Kredit
RM RM
KJ
Stok 1 Jun 2013 28 600
ABS
Premis (kos) 300 000
ABS
Perabot (kos) 64 000
ABS-K
Susut nilai terkumpul perabot 16 000
ABS
Kenderaan (kos) 90 000
ABS-K
Susut nilai terkumpul kenderaan 18 000
EP
Modal 185 000
LBS
Pinjaman 200 000

Penghutang dan Pemiutang 22 200 26 500
AS -K
Peruntukan hutang ragu 720
EP-K
Ambilan 1 800
AS
Tunai 2 920
AS
Bank 19 800

Belian dan Jualan 120 000 235 000
J, KJ-K
Pulangan 1 600 2 500
B
Gaji 32 000
B
lnsurans 5 400
H
Sewa 8 800
B
Kadar bayaran 2 800
B
Angkutan keluar 2 420
B
Hutang lapuk 500
KJ-K
Diskaun 1 520
694 040 694 040

Maklumat tambahan:
(i) Stok pada 31 Mei 2014 dinilai RM35 000 pada harga kos.
(ii) Insurans terdahulu RM450.
(iii) Sewa bagi bulan Mei 2014 belum lagi diterima.
(iv) Seorang penghutang telah meninggal dunia dan hutang sebanyak RM800 dihapuskan.
(v) Peruntukan hutang ragu diselaraskan pada kadar 3% atas baki penghutang.
(vi) Pemilik telah mengambil barang niaga RM700 untuk didermakan kepada Rumah Anak Yatim.
Urus niaga ini belum dicatat dalam mana-mana buku.
(vii) Polisi susut nilai :
Perabot : 15% setahun mengikut kaedah baki berkurangan.
Kenderaan : 20% setahun mengikut kaedah garis lurus.

AS
LS
J KJ
Pul. Belian Pul. Jualan
Diskaun
diterima
akhir
KJ, AS
AS
- 450
8800/11=800 AS
+800
H.Lapuk - B
-800
- 700
Derma - B
(22200-800)x3%=642 AS-K
642 - = 78 H penurunan HR
Belian Jualan
Pghtg Pmtg
SN - (RM64000 RM16000) x 15% = RM7200
SN - RM90000 x 20% = RM18000
+7200
+18000
B
+ 800
Muat turun dari Blog Cikgu Azlan
4

Huraian pelarasan:
Pelarasan 1: Stok pada 31 Mei 2014 dinilai RM35 000 pada harga kos.
Oleh kerana hanya satu nilai stok akhir diberikan, maka pelajar terus sahaja menggunakan angka ini.
Stok akhir akan direkodkan di bahagian Kos Jualan di Penyata Pendapatan dan Aset Semasa di Kunci
Kira-kira. (Sekiranya dua angka stok akhir diberikan, pilih nilai yang terendah)
Pelarasan 2: Insurans terdahulu RM450.
Angka Insurans RM5400 di Imbangan Duga akan ditolak dengan Insurans terdahulu RM450. Jadi,
Insurans sebagai belanja dalam Penyata Pendapatan ialah RM4950 dan Insurans terdahulu RM450
direkod sebagai Aset Semasa di Kunci Kira-kira.
Pelarasan 3: Sewa bagi bulan Mei 2014 belum lagi diterima.
Ini bermaksud, sewa diterima RM8800 di Imbangan Duga ialah untuk sebelas bulan sahaja (1 Jun
2013 30 April 2014) dan sewa bagi bulan Mei masih terakru. Pelajar perlu mendapatkan amaun
sewa untuk sebulan iaitu RM8800/11 = RM800. Amaun sewa diterima di Penyata Pendapatan akan
ditambah iaitu RM8800+RM800 = RM9600 dan Sewa Diterima Terakru RM800 akan direkod sebagai
Aset Semasa di Kunci Kira-kira.
Pelarasan 4: Seorang penghutang telah meninggal dunia dan hutang sebanyak RM800 dihapuskan.
Angka Penghutang di Imbangan Duga akan ditolak iaitu RM22200 RM800 = RM21400 dan Hutang
Lapuk sebanyak RM1300 (RM500 + RM800) diiktiraf sebagai belanja di Penyata Pendapatan. Angka
Penghutang bersih RM21400 akan menjadi asas kepada pengiraan Peruntukan Hutang Ragu.
Pelarasan 5: Peruntukan hutang ragu diselaraskan pada kadar 3% atas baki penghutang.
Pengiraan Peruntukan Hutang Ragu = RM21400 x 3% = RM642. Angka ini akan ditolak daripada
Penghutang di dalam Kunci Kira-kira. Untuk perekodan di Penyata Pendapatan, perbezaan antara
angka Peruntukan Hutang Ragu baru dan lama (RM642 RM720) iaitu RM78 akan direkodkan
sebagai Hasil lain kerana berlaku penurunan Peruntukan Hutang Ragu.
Pelarasan 6: Pemilik telah mengambil barang niaga RM700 untuk didermakan kepada Rumah Anak
Yatim. Urus niaga ini belum dicatat dalam mana-mana buku.

Ambilan ini akan direkodkan sebagai Derma di bawah Belanja. Belian juga akan ditolak kerana
pemilik telah mengambil barang niaga.

Pelarasan 7: Polisi susut nilai :
Perabot : 15% setahun mengikut kaedah baki berkurangan.
Kenderaan : 20% setahun mengikut kaedah garis lurus.

Pengiraan Susut Nilai Perabot = (RM64000 RM16000) x 15% = RM7200. Angka ini direkodkan
sebagai Belanja Susut Nilai Perabot di bawah Belanja di Penyata Pendapatan. Susut Nilai Terkumpul
Perabot di Kunci Kira-kira ialah RM23200 (RM16000 + RM7200).
Pengiraan Susut Nilai Kenderaan = RM90000 x 20% = RM18000. Angka ini direkodkan sebagai
Belanja Susut Nilai Kenderaan di bawah Belanja di Penyata Pendapatan. Susut Nilai Terkumpul
Kenderaan di Kunci Kira-kira ialah RM36000 (RM18000 + RM18000).

Muat turun dari Blog Cikgu Azlan
5

Penyediaan jawapan Penyata Pendapatan.
1. Penyediaan jawapan bahagian Jualan.Suri Enterprise
Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Mei 2014
RM RM RM
Jualan 235 000
(-) Pulangan jualan (1 600)
233 400


2. Penyediaan jawapan bahagian Kos Jualan.
Masalah utama pelajar ialah menentukan lajur untuk meletakkan angka di bahagian Kos Jualan.
Rujuk panduan di bawah untuk meletakkan angka di lajur yang betul.
RM RM RM
Tolak: Kos Jualan
Stok awal
Belian
(-) Pulangan belian Selesaikan
(-) Diskaun diterima semua
operasi
(+) Angkutan masuk
Kos Belian

(-) Stok akhir
Kos Jualan

Keratan soalan
Sumber maklumat untuk
bahagian Jualan Penyata
Pendapatan ialah yang telah
ditandakan J oleh pelajar
(diwarnakan hijau di sebelah
untuk memudahkan
pengecaman). Susun semula
mengikut format.
a. Angka stok awal dan stok akhir sentiasa di
lajur tengah.
b. Angka belian, pulangan belian, diskaun
diterima, angkutan masuk, duti import dan
upah atas belian diletakkan di lajur kiri.
Selesaikan semua operasi sebelum
meletakkan angka Kos Belian kembali ke
lajur tengah.
c. Selesaikan operasi angka di lajur tengah
iaitu stok awal + Kos belian stok akhir
untuk mendapatkan Kos Jualan. Letakkan
angka Kos Jualan di lajur kanan.
Kiri Tengah Kanan
+
_
Keratan soalan
Sumber maklumat untuk
bahagian Kos Jualan Penyata
Pendapatan ialah yang telah
ditandakan K J oleh pelajar
(diwarnakan hijau di sebelah
untuk memudahkan
pengecaman). Susun semula
mengikut format.
+ 800
Muat turun dari Blog Cikgu Azlan
6

Suri Enterprise
Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Mei 2014
RM RM RM
Jualan 235 000
(-) Pulangan jualan (1 600)
233 400
Tolak: Kos Jualan
Stok awal 28 600
Belian (120000 700) 119 300
(-) Pulangan belian (2 500)
(-) Diskaun diterima (1 520)
115 280
143 880
(-) Stok akhir (35 000)
Kos Jualan (108 880)
Untung Kasar 124 520


3. Penyediaan jawapan bahagian Hasil.

Suri Enterprise
Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Mei 2014
RM RM RM
Jualan 235 000
(-) Pulangan jualan (1 600)
233 400
Tolak: Kos Jualan
Stok awal 28 600
Belian (120000 700) 119 300
(-) Pulangan belian (2 500)
(-) Diskaun diterima (1 520)
115 280
143 880
(-) Stok akhir (35 000)
Kos Jualan (108 880)
Untung Kasar 124 520

Tambah: Hasil lain
Sewa (8800 + 800) 9 600
Hutang ragu (720 642) 78
9 678
134 198

Jawapan akhir bahagian Kos Jualan.
Bagi item yang terlibat dengan
pelarasan, salin semula operasi
pelarasan di dalam kurungan.
Untung kasar = Jualan - Kos Jualan
Keratan soalan
Sumber maklumat untuk
bahagian Hasil Penyata
Pendapatan ialah yang telah
ditandakan H oleh pelajar
(diwarnakan hijau di sebelah
untuk memudahkan
pengecaman). Susun semula
mengikut format.
Jawapan akhir bahagian Hasil.
Bagi item yang terlibat dengan
pelarasan, salin semula operasi
pelarasan di dalam kurungan.
Muat turun dari Blog Cikgu Azlan
7

4. Penyediaan jawapan bahagian Belanja.


Jawapan akhir Penyata Pendapatan
Suri Enterprise
Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Mei 2014
RM RM RM
Jualan 235 000
(-) Pulangan jualan (1 600)
233 400
Tolak: Kos Jualan
Stok awal 28 600
Belian (120000 700) 119 300
(-) Pulangan belian (2 500)
(-) Diskaun diterima (1 520)
115 280
143 880
(-) Stok akhir (35 000)
Kos Jualan (108 880)
Untung Kasar 124 520

Tambah: Hasil lain
Sewa (8800 + 800) 9 600
Hutang ragu (720 642) 78
9 678
134 198
Tolak: Belanja lain
Gaji 32 000
Insurans (5400 450) 4 950
Kadar bayaran 2 800
Angkutan keluar 2 420
Hutang lapuk (500 + 800) 1 300
Derma 700
Belanja S. Nilai Perabot (64000 16000) x 15% 7 200
Belanja S. Nilai Kenderaan (90000 x 20%) 18 000
(69 370)
Untung bersih 64 828Keratan soalan
Sumber maklumat untuk
bahagian Belanja Penyata
Pendapatan ialah yang telah
ditandakan B oleh pelajar
(diwarnakan hijau di sebelah
untuk memudahkan
pengecaman). Susun semula
mengikut format.
+ 800
Jawapan akhir bahagian Belanja. Bagi
item yang terlibat dengan pelarasan,
salin semula operasi pelarasan di
dalam kurungan.
Untung bersih = Untung kasar +
Hasil - Belanja
Muat turun dari Blog Cikgu Azlan
8

Penyediaan jawapan Kunci Kira-kira
1. Penyediaan jawapan bahagian Aset Bukan Semasa.Suri Enterprise
Kunci Kira-kira pada 31 Mei 2014
RM RM RM
Aset Bukan Semasa
Premis 300 000
Perabot 64 000
(-) Susut nilai terkumpul perabot (16000 + 7200) (23 200)
40 800

Kenderaan 90 000
(-) Susut nilai terkumpul kenderaan (18000 + 18000) (36 000)
54 000
394 800


2. Penyediaan jawapan bahagian Aset Semasa.

Keratan soalan
Sumber maklumat untuk
bahagian Aset Bukan
Semasa Kunci Kira-kira
ialah yang telah ditandakan
ABS oleh pelajar
(diwarnakan biru di sebelah
untuk memudahkan
pengecaman). Susun semula
mengikut format.
Untuk Aset Bukan Semasa
yang mempunyai Susut
nilai terkumpul, sentiasa
letakkan nilai kos aset
ditolak dengan SNT (angka
SNT Imbangan Duga +
angka Belanja S. Nilai dari
Penyata Pendapatan)
Keratan soalan
Sumber maklumat untuk
bahagian Aset Semasa
Kunci Kira-kira ialah yang
telah ditandakan AS oleh
pelajar (diwarnakan biru di
sebelah untuk memudahkan
pengecaman). Susun semula
mengikut format.
Muat turun dari Blog Cikgu Azlan
9

Suri Enterprise
Kunci Kira-kira pada 31 Mei 2014
RM RM RM
Aset Bukan Semasa
Premis 300 000
Perabot 64 000
(-) Susut nilai terkumpul perabot (16000 + 7200) (23 200)
40 800

Kenderaan 90 000
(-) Susut nilai terkumpul kenderaan (18000 + 18000) (36 000)
54 000
394 800

Aset Semasa
Stok akhir 35 000
Penghutang 21 400
(-) Per. Hutang ragu (21400 x 3%) (642)
20 758
Bank 19 800
Tunai 2 920
Sewa diterima terakru (8800 / 11) 800
Insurans terdahulu 450
79 728


3. Penyediaan jawapan bahagian Liabiliti Semasa.Suri Enterprise
Kunci Kira-kira pada 31 Mei 2014
RM RM RM
Aset Bukan Semasa
Premis 300 000
Perabot 64 000
(-) Susut nilai terkumpul perabot (16000 + 7200) (23 200)
40 800

Kenderaan 90 000
(-) Susut nilai terkumpul kenderaan (18000 + 18000) (36 000)
54 000
394 800

Aset Semasa
Stok akhir 35 000
Penghutang 21 400
(-) Per. Hutang ragu (21400 x 3%) (642)
20 758
Bank 19 800
Tunai 2 920
Sewa diterima terakru (8800 / 11) 800
Insurans terdahulu 450
79 728
(-) Liabiliti Semasa
Pemiutang (26 500)
Modal Kerja 53 228
448 028
Angka item Aset Semasa
diletakkan di lajur tengah
kecuali Penghutang
diletakkan di lajur kiri jika
perlu ditolak dengan Per.
Hutang Ragu. Jumlah aset
semasa kekal di lajur tengah
kerana ia akan ditolak
dengan Liabiliti Semasa
untuk mengira Modal Kerja.
Sumber maklumat untuk bahagian
Liabiliti Semasa Kunci Kira-kira
ialah yang telah ditandakan LS
oleh pelajar (diwarnakan biru di
sebelah untuk memudahkan
pengecaman). Susun semula
mengikut format.
Keratan soalan
Oleh kerana item Liabiliti Semasa
hanya satu, letakkan terus angka
pemiutang di lajur tengah. Jika item
Liabiliti Semasa melebihi satu,
letakkan angka-angka tersebut di
lajur kiri terlebih dahulu dan hanya
jumlah Liabiliti Semasa diletakkan
di lajur tengah.
Modal Kerja = RM79728 - RM26500

Muat turun dari Blog Cikgu Azlan
10

4. Penyediaan jawapan bahagian Ekuiti Pemilik dan Liabiliti Bukan Semasa.

Suri Enterprise
Kunci Kira-kira pada 31 Mei 2014
RM RM RM
Aset Bukan Semasa
Premis 300 000
Perabot 64 000
(-) Susut nilai terkumpul perabot (16000 + 7200) (23 200)
40 800

Kenderaan 90 000
(-) Susut nilai terkumpul kenderaan (18000 + 18000) (36 000)
54 000
394 800

Aset Semasa
Stok akhir 35 000
Penghutang 21 400
(-) Per. Hutang ragu (21400 x 3%) (642)
20 758
Bank 19 800
Tunai 2 920
Sewa diterima terakru (8800 / 11) 800
Insurans terdahulu 450
79 728
(-) Liabiliti Semasa
Pemiutang (26 500)
Modal Kerja 53 228
448 028

Ekuiti Pemilik
Modal awal 185 000
(+) Untung bersih 64 828
249 828
(-) Ambilan (1 800)
Modal akhir 248 028

Liabiliti Bukan Semasa
Pinjaman 200 000
448 028


Catatan: Kesemua angka di dalam jawapan Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira yang di dalam
kurungan menandakan operasinya ialah tolak. Di dalam jawapan sebenar, kurungan ini tidaklah
wajib.
Keratan soalan Sumber maklumat untuk bahagian
Ekuiti Pemilik dan Liabiliti Bukan
Semasa Kunci Kira-kira ialah yang
telah ditandakan EP dan LBS
oleh pelajar (diwarnakan biru dan
hijau masing-masing di sebelah
untuk memudahkan pengecaman).
Susun semula mengikut format.
Bahagian jawapan Ekuiti
Pemilik dan Liabiliti Bukan
Semasa. Angka untung
bersih diambil dari Penyata
Pendapatan. Jika rugi bersih,
ia akan ditolak dari modal
awal.

Anda mungkin juga menyukai