Anda di halaman 1dari 660

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL

MODUL PEMBELAJARAN
TINGKATAN 2

PEMBUATAN PERABOT

2014

i
MODUL PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL


(PAV)

MODUL ELEKTIF KEMAHIRAN VOKASIONAL

PEMBUATAN PERABOT
TINGKATAN 2

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

ii
Copyright 2013 Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 4-8, Blok E9, Kompleks E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62600 Putrajaya

Cetakan Pertama 2013

Tidak dibenarkan mengeluarkan ulang mana-mana bahagian artikel, ilustras dan isi
kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa cara pun sama ada
secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau lain-lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian PembangunanKurikulum,
Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks E, Pusat Pentadbiran
Kerajaan Persekutuan, 62604WP Putrajaya

iii
RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai


perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara
hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan
dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal
terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu
masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan


lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis darisegi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan kepadaTuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

vi
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
(CURRICULUM DEVELOPMENT DIVISION)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL

MODUL 1
MENGURUS BAHAN KERJA
PERABOT

PEMBUAT PERABOT
RB-050-1
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN
RB-050-1
KOD DAN NAMA
PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)

NO. DAN STANDARD


KANDUNGAN SK1 MENGURUS BAHAN KERJA PERABOT

1.1 MENYIMPAN KAYU DENGAN KAEDAH YANG


BETUL.
1.2 MENGERINGKAN KAYU DENGAN KAEDAH
NO. DAN STANDARD YANG BETUL.
PEMBELAJARAN 1.3 MENGENAL PASTI BAHAN BERASASKAN KAYU.
1.4 MENGENAL PASTI BAHAN BUKAN
BERASASKAN KAYU.
1.5 MENGENAL PASTI BAHAN KELENGKAPAN DAN
AKSESSORI PERABOT.

NO. KOD RB-050- 1/SK1/P(1/5) Muka: 1 Drp:11

TAJUK : KAYU PADU

TUJUAN :
1. Menyenaraikan jenis kayu yang digunakan untuk membuat perabot
dengan betul
2. Mengenalpasti dan membezakan saiz kayu yang dijual dipasaran dan
tahu cara menyimpan dengan cara yang betul.
No. Kod : RB-050- 1/ SK1/P(1/5) Muka: 2 Drp:11

1. PENGENALAN

Kayu merupakan merupakan salah satu bahan utama khusus dalam industri
pembuatan perabot dan struktur bangunan. Bahan ini dihasilkan dari kayu
balak yang dibelah untuk kepada pelbagai saiz mengikut keperluan pasaran.
Proses pengeluaran kayu dihasilkan daripada dua spesis kayu balak iaitu
kayu keras dan kayu lembut.

2. MENTAFSIR SENARAI BAHAN

2.1 Sistem fail syarikat/organisasi

i. Definisi sistem fail

a) Proses mengklasifikasi,menyusun, menyimpan dan menyelenggara fail-


fail bagi memudahkan pengurusannya apabila diperlukan.
b) Tujuannya adalah untuk kecekapan sesuatu syarikat atau organisasi

ii. Matlamat sistem fail:

Memberi maklumat (fail) yang betul barkaitan jumlah bahan yang tersimpan
a) Kepada orang yang memerlukan
b) Pada masa yang ditetapkan
c) Dengan kos/perbelanjaan yang terendah

2.2 Lokasi senarai bahan perabot

Senarai bahan adalah dokumen yang mengandungi maklumat dan perincian


bahan-bahan perabot samada bagi tujuan rekod atau panduan menghasilkan
produk. Ia seharusnya disimpan dalam kabinet atau rak dan diklip,dijilid atau
difailkan. Oleh itu adalah penting memastikan dokumen tersebut tersimpan di
lokasi yang sesuai dan selamat.Beberapa faktor perlu diambil kira apabila
menentukan lokasinya.

a) Tentukan siapa yang akan menggunakan senarai bahan .


b) Bilakah ia akan digunakan
c) Perlukah fail senarai bahan tersimpan berdekatan untuk kekerapan
semakan.
d) Perlukan ia ditempatkan di lokasi berpusat untuk memudahkan semakan
oleh pihak- pihak tertentu
e) Faktor keselamatan
2.3 Spesifikasi produk
Spesifikasi produk ialah kenyataan bertulis sesuatu item,bahan atau produk yang
mengandungi dokumen karekteristik untuk memudahkan proses pembinaan,
perolehan atau pengeluaran dan penerimaan.
No. Kod : RB-050- 1/ SK1/P(1/5) Muka: 3 Drp:11

3.0 MENGENAL KAYU PADU


3.1 Kumpulan Kayu
Menurut Malaysian Timber Industry Board (MTIB) di dalam kertas bertajuk
Specifying Timber for Building Constructions kayu-kayan tempatan dikelaskan
kepada 4 kumpulan utama iaitu:

i) Kayu Keras Berat


ii) Kayu Keras Sederhana berat
iii) Kayu Keras Ringan
iv) Kayu Lembut
.

3.1.1 KUMPULAN KAYU TEMPATAN @ KETUMPATAN

KUMPULAN KETUMPATAN KEGUNAAN


KAYU Kg/m padu
Cerucuk,landasan,jambatan,gelegar dan
peraabot
Rangka,ukiran dan kapal
Cerucuk,jambatan,rangka dan tiang
Kayu Keras 880 Landasan,jambatan,cerucuk,rangka dan rasuk
Berat Jambatan,kapal,rangka,tiang,rasuk,landasan
dan lantai
Komponen hiasan,perabot,venir,parket
Pembinaan berat,parket,lantai dan perabot
Kasau,rasuk,tiang dan kekuda
Pembinaan berat, gelegar, cerucuk, jambatan,
tiang dan pemegang alat.
Kayu Keras
Tiang ,landasan,gerabak lori dan jambatan
Sederhana 720 - 880
Gelegar,tiang dan kasau
berat
Tiang,rasuk,parket,lantai dan perabot
Tiang,gelegar,gerabak lori dan rasuk
Bingkai gambar dan pensil
Perabot,panel dan parket
Perabot,Papan Lapis, pintu, tingkap ,
Kayu Keras lantai,beloti dan panel
400-720
Ringan Perabot,Papan Lapis, pintu, tingkap , lantai
dan siling
Dinding dalam,panel dan perabot
Perabot,panel dan lantai
Perabot,papan lapis, papan hiasan dan venir
Kayu Lembut 400 Kerja panel,ukiran,papan lapis dan venir
Perabot, venir dan pintu panel
No. Kod : RB-050- 1/ SK1/P(1/5) Muka: 4 Drp:11
3.1.2 CIRI-CIRI UMUM KAYU

JENIS GUBAL(sapwood) TERAS(Heartwood) TEKTUR URAT


KAYU
Kayu Keras Berat
Merbau Coklat kemerahan, Kasar tetapi Bersimpul
gelap apabila seragam dan
terdedah berombak
Resak Wide band, putih merah Gelap kepada Lurus dan Halus dan
jambu kepada coklat Coklat kemerahan tidak terlalu seragam
kekuningan dan kehitaman bersimpul
apabila terdedah
Tembusu Warna lebih terang Kuning gelap Di antara Bersimpul
tetapi tidak tersusun kepada coklap sederhana Dan
keemasan halus kepada berombak
sederhana
kasar
Kayu Keras Sederhana berat
Kapur Coklat kekuningan Coklat kemerahan Agak kasar Bersimpul
pucat kepada merah cerah kepada coklat tetapi
jambu kemerahan gelap seragam
Keruing Tersusun baik,kuning Coklat kemerahan Kasar tetapi
kemerahan pucat atau cerah dan gelap seragam bersimpul
coklat semasa basah apabila terdedah
dan coklat ungu
apabila kering
Rengas Tersusun dan pucat kemerahan Sederhana Lurus
kasar dan
seragam
Kayu Keras Ringan
Jelutong Putih krim semasa Tiada perbezaan Halus dan Lurus
basah dan pucat seragam
apabila terdedah
Nyatoh Agak tersusun, Dari coklat merah Seragam, Lurus dan
jambu kepada halus kepada bersimpul
coklat- kemerahan sederhana ringan
gelap kasar
Putih kepada Agak halus Lurus dan
Ramin Tiada perbezaan kekuningan pucat dan seragam bersimpui
ringan
Kayu Lembut
Damar Tiada perbezaan Krim pucat kepada Halus dan Lurus
minyak coklat cerah seragam
No. Kod : RB-050- 1/ SK1/P(1/5) Muka: 5 Drp:11
3.1.3 SAIZ KAYU
Terdapat pelbagai saiz kasar mengikut piawai dipasaran. Penyediaan saiz kayu
ditentukan oleh keperluan produk, pasaran,kegunaan dan kekuatan yang
diperlukan. Berikut ada diantara saiz kayu yang tersedia dipasaran.

Kategori Saiz Kasar


Tiang 100x100, 125 x 125, 150 x 150
Beroti 50x 75,50x100,50x125,75x100

Beroti Kecil 25x25,25x50,50x50


Papan Jalur Tebal <20 dan lebar > 100
Kayu Saiz Besar Tebal > 100 dan lebar > 100
Papan Tebal 12mm-37mm x
lebar>150mm

3.1.4 KUALITI KAYU


Kayu yang berkualiti bergantung kepada kriteria bagaimana ia diproses.
Parameter yang sering diberi perhatian bagi menentukan kualiti kayu adalah
pengeringan kayu , gred kayu, jenis dan sifat/nature kayu itu sendiri yang
merangkumi:

i. Kayu keras
ii. Kayu lembut
iii. Ketumpatan kayu
iv. Peratusan Kandungan lembapan yang sesuai
v. Saiz buku yang boleh diterima
vi. Buku yang boleh diterima per lineal meter atau meter
persegi
vii. Kemasan permukaan kayu
viii. Keseragaman warna kemasan kayu, tiada kecacatan kayu
-piuh, menggeleding ,retak dan sebagainya.
No. Kod : RB-050- 1/ SK1/P(1/5) Muka: 6 Drp:11

4.0 MEMERIKSA KUALITI KAYU PADU

4.1 KANDUNGAN LEMBAPAN DALAM KAYU PADU


Satu daripada karekteristik penting kayu yang menjejaskan penggunaannya
serta prestasi di tapak kerja adalah kandungan lembapan. Ia mempengaruhi
berat, kekuatan, kecutan, dan kecederungan diserang kulat dan serangga
Adalah penting mengawal kandungan lembapan apabila kayu mahu digunakan.
Bagi penggunaan yang berkesan kayu perlu dikeringkan. Kandungan lembapan
yang dibenarkan antara 6% ke 20% bergantung kepada apa yang hendak
digunakan dan persekitarannya.Kayu hijau dikategorikan mengandungi
lembapan melebihi 19% sedangkan kayu kering kurang dari 19%. Kekuatan kayu
yang digunakan akan terjejas jika kandungan lembapan melebihi paras 20%.
Peratusan air ini bergantung pada saiz pokok dan spesisnya.

4.1.2 Memeriksa bagi menentukan kandungan lembapan dalam kayu

Memeriksa kandungan lembapan adalah bahagian paling penting untuk


menentukan dan mengawal kualiti kayu. Pemeriksaan dilakukan dengan
menggunakan meter pengesan lembapan yang dapat mengesan peratusan air
dalam kayu. Terdapat dua jenis meter iaitu Probe dan Pinless. Jenis Probe
mempunyai dua pin elektrod yang dimasukkan ke dalam kayu untuk mengukur
rintangan elektrik melintasi pin tersebut. Semakin tinggi kandungan
lembapan,semakin rendah rintangannya.Jenis Pinless/tanpa pindieletfic, tidak
akan meninggalkan kesan lubang pada kayu. Meter digerakkan merentasi
permukaan untuk mengenal pasti liang-liang lembapan dalam kayu

Mesin Pengesan Lembapan Gambar menunjukkan cara mengukur


Jenis Probe kandungan lembapan dalam kayu padu
Probe dicucuk pada hujung kayu

Ujian dilakukan pada permukaan kayu


No. Kod : RB-050- 1/ SK1/P(1/5) Muka: 7 Drp:11

4.2 Saiz Kayu Padu


Saiz kayu memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi kekuatan
kayu yang digunakan. Ini kerana kayu bersaiz besar akan memberi tahap
rintangan yang tinggi terhadap sebarang daya yang dikenakan berbanding kayu
bersaiz kecil.Kecacatan pada kayu juga menjadi penyumbang kepada
kelemahan kayu dimana kayu bersaiz besar berisiko tinggi berbanding kayu
bersaiz kecil.

4.3 Spesis Kayu Padu

Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia ( MTIB ) dalam majalah Malaysian


Timbers For Furniture menyatakan daripada sejumlah 3000 spesies kayu-
kayan tempatan, Cuma sebilangan dijadikan perabot. Berikut adalah kayu pilihan
utama industri pembuatan perabot tempatan.

KUMPULAN KAYU NAMA SPESIS


Balau
Cengal
Kulim
Mertas
Kayu Keras Berat
Resak
Merbau Leguminosae
Tembusu
Kapur
Kempas
Keruing
Kayu Keras
Merawan
Sederhana berat
Tualang
Rengas
Jelutong
Kayu getah
Melunak Tiliaceae
Meranti
Nyatoh Sapotaceae @
Kayu Keras Ringan
pallaquim spp
Ramin
Kembang sterculiaceae.
Semangkok
Sepetir
Damar minyak
Kayu Lembut Podo
Sempilur
No. Kod : RB-050- 1/ SK1/P(1/5) Muka: 8 Drp:11

4.4.1 Pengecaman Spesis Kayu Padu

Pengecaman Kayu boleh dilakukan melalui penelitian berikut:

a) Meneliti bentuk sel-sel di hujung kayu dengan.Mikroskop atau kanta


pembesar 10 - 15 kali.
b) Sel-sel diambil dengan pisau tajam supaya bentuk sel-sel tidak rosak
c) Sel-sel yang dicam: sel salur, trakeid, gelang tumbesaran
d) Warna, umumnya yang digunakan adalah warna kayu teras
e) Tekstur, iaitu penampilan sifat struktur pada bidang lintang
f) Arah serat, iaitu arah umum dari sel-sel pembentuk kayu
g) Gambaran, baik yang terlihat pada bidang radial maupun tangensial
h) Berat, umumnya dengan menggunakan berat jenis
i) Kesan raba, yaitu kesan yang diperoleh saat meraba kayu
j) Lingkaran tumbuh
k) Bau, dan sebagainya
l) Kekerasan

Contoh:

MERBAU

Jenis : kayu keras berat.

Nama Botani : Intsia palembanica I. Bijuga dari spesies keluarga


Leguminosae.

Populasi : Tersebar secara meluas terutama di kawasan bertanah rendah


dan sepanjang sungai.

Keterangan Am : Corak kayu gubal jelas serta berwarna kuning pucat. Teras
kayu akan bertukar daripada kekuningan kepada coklat jingga apabila ia
berkeadaan segar, bertukar warna lagi kepada coklat atau coklat kemerahan
gelap disebabkan perubahan cuaca. Ira berpanca, tekstur kasar dan tidak
rata.

Ketahanan : Tahan lasak

Gambaran corak kayu merbau

5.0 MEMILIH KAYU PADU

Proses pemilihan kayu dilakukan apabila merancang untuk menghasilkan


sesuatu produk. melalui lukisan cetak biru .Proses ini adalah penting kerana ia
akan menentukan kualiti produk yang dihasil.Kecenderungan pemilihan adalah
berasaskan kepada kekuatan dan kesesuaian produk. Pemilihan kayu dibuat
No. Kod : RB-050- 1/ SK1/P(1/5) Muka: 9 Drp:11
berdasarkan faktor berikut:

5.1 Lukisan cetak biru produk


Lukisan cetak biru adalah panduan langkah demi langkah kepada bacaan dan
tafsiran semua jenis lukisan pembinaan produk termasuk spesifikasi bahan yang
akan digunakan.Dengan ilustrasi dan kajian-kajian,yang ditunjukan dalam
lukisan tersebut,ia menjelaskan gambaran keseluruhan asas pembinaan bagi
setiap aspek proses sehingga kepada kemasan.Melalui rujukan lukisan
berkenaan akan memudah pemilihan kayu yang sesuai.

Rajah menunjukan contoh lukisan cetak biru sebuah meja dari bahan kayu padu

5.2 Kumpulan dan Spesis Kayu .


Sesuatu produk mungkin memerlukan penghasilan dari spesis dari jenis kayu
tertentu.Oleh itu pemilihan kayu mestilah bertepatan dengan keperluan dan
permintaannya.Jenis kayu yang dipilih perlu mengambil kira mudah diperolehi
dipasaran seperti meranti,nyatoh,cengal dan sebagainya

5.3 Saiz kayu.


Penentuan saiz yang sesuai adalah penting untuk sesuatu komponen khusus
dalam penghasilan perabot. Oleh kerana fungsi perabot tidak menanggung
beban yang berat ,adalah tidak sesuai menggunakan kayu yang bersaiz besar
untuk komponen produk berkenaan.

5.4 Kandungan lembapan yang sesuai


Kayu yang telah dikeringkan dengan sempurna.Kandungan lembapan
hendaklah sesuai dan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan atau
dibenarkan (6% ke 20% )

5.5 Kemudahan mendapat sumber kayu


Jenis kayu yang diperlukan dan mudah diperolehi dipasaran seperti meranti,
nyatoh, cengal dan sebagainya.
No. Kod : RB-050- 1/ SK1/P(1/5) Muka: 10 Drp:11

5.6 Sifat fizikal dan Daya Tahan


i) Spesis kayu berkepadatan tinggi seperti cengal dan merbau dikenalpasti
mampu menampong beban yang berat.
ii) Kayu yang tidak mengalami kecacatan seperti menggeleding, piuh dan
berbuku
iii) Mudah dikerjakan.

UJI DIRI

1) Nyatakan apa yang anda faham tentang istilah kayu padu

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................

2) Nyatakan 3 jenis kumpulan kayu keras .

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

3) Nyatakan 3 faktor yang menentukan pemilihan kayu untuk menghasilkan produk.

................................................................................................................................

..................................................................................................................................

4) Berapa peratuskah kandungan lembapan dalam kayu yang dibenarkan untuk


digunakan dalam pembuatan perabot.

...............................................................................................................................

................................................................................................................................

5) Namakan alat yang digunakan untuk mengesan kandungan lembapan dalam


kayu.

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
No. Kod : RB-050- 1/ SK1/P(1/5) Muka: 11 Drp:11

Bahan Rujukan

Chris H. Groneman, 1964. GeneralWood Working. London: Mc Graw-Hill Pubication

John L.Feirer,1963. Advanced Wood Work and Furniture Making. Illinois: Chas. A
Bennett Co.

Tang Boon Tong, 2000. Teknologi Binaan Bangunan. Kuala Lumpur: Dewan bahasa
dan Pustaka
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN
RB-050-1
KOD DAN NAMA
PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)


NO. DAN STANDARD
KANDUNGAN SK1 MENGURUS BAHAN KERJA PERABOT

1.1 MENYIMPAN KAYU DENGAN KAEDAH YANG


BETUL.
1.2 MENGERINGKAN KAYU DENGAN KAEDAH
NO. DAN STANDARD YANG BETUL.
PEMBELAJARAN 1.3 MENGENAL PASTI BAHAN BERASASKAN KAYU.
1.4 MENGENAL PASTI BAHAN BUKAN
BERASASKAN KAYU.
1.5 MENGENAL PASTI BAHAN KELENGKAPAN DAN
AKSESSORI PERABOT.

NO. KOD RB-050- 1/SK1/P(2/5) Muka: 1 Drp: 8

TAJUK : MELAKSANA PENGERINGAN KAYU

TUJUAN:

1. Boleh menggunakan MC meter untuk menguji kelembapan kayu


2. Mengenalpasti kaedah pengeringan kayu yang betul
3. Mengenalpasti kaedah penyusunan kayu yang betul dan selamat.
No. Kod : RB-050- 1/ SK1/P(2/5) Muka: 2 Drp:8

1.0 PENGENALAN

Pengeringan kayu bermaksud mengeluarkan lembapan atau cecair dalam


rongga sel dan dinding kayu sehingga kepada peratusan lembapan yang
sesuai. Dengan langkah pengeringan yang teratur,penyediaan kayu untuk
kerja-kerja pembinaan akan dapat dilakukan dengan berkesan. Dalam hal ini ia
merupakan satu proses yang memerlukan kemahiran dan pengetahuan
kerana kesilapan dalam pengendaliannya akan menyebabkan kualiti kayu
terjejas.

2.0 KAYU BERGERGAJI

2.1 Jenis kayu bergergaji

Jenis kayu bergergaji dikelasifikasikan seperti contoh jadual di bawah:

Nama/Jenis Saiz

Tebal (mm) Lebar (mm) Panjang (mm)

Kayu Persegi 100 dan ke atas 100 dan ke atas 3000 dan ke atas
besar/Square 250 dan ke atas 250 dan ke atas

Tiang / Post 100 hingga 150 100 hingga 150 1500 - 1800 dan
ke atas

Flitch / 50 dan ke atas 150 dan ke atas 150 dan ke atas

Papan / 12 hingga 37 150 dan ke atas 150 dan ke atas


Plank

Papan 1.25 hingga 50 150 dan ke atas 150 dan ke atas


Nipis/Board

Deck/beroti 50 hingga 75 100 hingga 125 8 dan ke atas

Scantling 12.5 hingga 125 25 hingga 150 1050. hingga 1500


1800 dan ke atas
No. Kod : RB-050- 1/ SK1/P(2/5) Muka: 3 Drp:8
2.2 Saiz kayu
Saiz kayu bergergaji sebelum dikeringkan merupakan saiz sebenar kayu. Saiz
ini akan berubah selepas proses pengeringan. Perubahan saiz menjadikannya
saiz nominal yang dipasarkan seperti jadual di atas.

2.3 Kandungan lembapan kayu bergergaji


Kandungan lembapan dalam kayu sebelum dikeringkan adalah tinggi antara
25% - 30%. Kandungan lembapan ditakrif sebagai nisbah berat air dalam kayu
terhadap berat kering dan dinyatakan dalam unit peratusan seperti formula
dibawah:

Kandungan Lembapan = Berat Kayu Ketika Lembap x 100%


Berat Kayu Ketika Kering

3.0 MENYUSUN ATUR KAYU BERGERGAJI

3.1 Kaedah susunan

a) Letakkan dan susun kayu penyokong di atas tapak atau ruang susunan.
Kayu penyokong hendaklah 20cm tinggi dari aras tapak bagi
membenarkan edaran udara di bawahnya.
b) Kayu penyokong hendaklah dalam keadaan baik dan mampu menahan
beban yang disokong dan cuaca.
c) usun kayu bergergaji di atas kayu penyokong selari antara satu sama
lain.
d) Susunan kayu pada setiap lapisan hendaklah disokong dengan kayu
penjarak/sticker bersaiz 25mm persegi pada jarak 600mm bagi
menjarakkannya supaya berlaku peredaran udara.
e) Kelebaran maksimum timbunan kayu yang tersusun adalah 1.8m.
Semakin tinggi timbunan semakin adalah semakin baik untuk
mengelakkan dari menggeleding.
f) Salut atau cat bahagian hujung kayu dengan cat atau glu bagi
mengurangkan risiko rekah

Bahagian hujung kayu yang disalut dengan cat


No. Kod : RB-050- 1/ SK1/P(2/5) Muka: 4 Drp:8

3.2 Kawasan susun atur

a) Kawasan tapak untuk menyusun kayu hendaklah kawasan


kering,rata,terbuka atau berbumbung.Tidak kira jenis bumbung yang
digunakan,ia seharusnya mempunyai cucur atap yang baik untuk
mengelakkan tempias hujan.
b) Tapak hendaklah kukuh dan tidak mudah terjejas oleh hujan bagi
menjamin kestabilan sokongan timbunan kayu.
c) Sebarang objek yang boleh menjejaskan kestabilan hendaklah dibuang
atau dialih.

3.3 Penggunaan kayu penjarak/sticker

a) Kayu penjarak atau sticker digunakan untuk menjarakkan antara lapisan


kayu bagi membenar peredaran udara berlaku.
b) Kayu ini disediakan dari kayu kering dengan ketebalan yang sama.
c) Elakkan dari menggunakan kayu yang bergetah atau kayu yang meresap
warna apabila bersentuhan dengan kayu lain.
d) Kayu penjarak hendaklah disediakan kayu lurus dengan saiz 20mm
tebal,32mm lebar dan panjang mengikut lebar timbunan kayu.
e) Penjarak boleh juga diguna dari bahan plywood atau aluminium.
f) Setiap lapisan penjarak/sticker hendaklah mempunyai ketebalan yang
seragam bagi mengurangkan piuh.
g) Penjarak hendaklah diatur selari dalam keadaan lurus dan menegak.
Jajaran susunan penjarak yang tidak seragam atau jarak antara penjarak
terlalu besar akan meningkatkan risiko kayu menjadi bengkok.

Penggunaan kayu penjarak


No. Kod : RB-050- 1/ SK1/P(2/5) Muka: 5 Drp:8

4.0 PENGERINGAN KAYU BERGERGAJI

4.1 Kaedah Pengeringan

4.1.1 Pengeringan Udara


Pengeringan Udara menggunakan kaedah semula jadi dengan kayu
disusun dengan teratur dibawah bumbung supaya ada aliran angin dan
menerima bahang cahaya matahari.

4.1.2 Tempoh pengeringan:


Bergantung kepada beberapa faktor seperti jenis/ spesis kayu ukuran
keratan,tapak pengeringan dan kaedah susunan kayu. Lazimnya bagi kayu
keras ia akan mengambil masa kira-kira 12 bulan dan kayu lembut 6 bulan
untuk setiap 25mm tebal kayu

4.1.3 kebaikan dan kelemahan

KEBAIKAN PENGERINGAN KEBURUKAN PENGERINGAN


SEMULAJADI SEMULAJADI
Menjimatkan kos Proses sangat lambat
Boleh dilakukan dalam jumlah yang Kayu yang dikering tidak
banyak seragam
Tidak memerlukan pembinaan Kayu akan mudah rosak akibat
untuk pengeringan pertukaran cuaca

4.1.4 Pengeringan Tanur


Pengeringan Tanur: kaedah kebuk tertutup dengan suhu, kelembapan dan
haba terkawal. Melalui proses ini cecair di dalam rongga sel akan dikeringkan
dahulu diikuti dengan cecair didalam dinding sel. Pengecutan akan berlaku
semasa cecair dikeluarkan daripada dinding sel. Jika kayu tidak dikeringkan,
pecahan akan berlaku di sekeliling lilitannya.

Jenis-jenis tanur :-
i) Tanur Berbilik
ii) Tanur Berperingkat
iii) Tanur Jet Stim
iv) Tanur Berkipas Luar
v) Tanur Berkipas Dalam

4.1.5 Suhu Tanur


Untuk menjadikan proses lebih cepat, kilang perlu mempunyai tanur atau relau
yang dapat mengawal suhu dan pengaliran udara di dalam relau agar proses
pengeringan berlaku lebih cepat.
No. Kod : RB-050- 1/ SK1/P(2/5) Muka: 6 Drp:8

4.1.6 Tempoh Pengeringan


Tempoh pengeringan dapat dipercepatkan atau dilambatkan dengan hanya
meninggikan suhu di dalam tanur dan mengawal peredaran udara di dalam
relau. Bagaimanapun ia juga bergantung kepada jenis kayu dan saiz
kayu,jenis tanur dan cara ia dioperasi.
Lazimnya tempoh pengeringan bagi kayu keras ia akan mengambil masa kira-
kira 1 bulan dan kayu lembut antara 3 - 5 hari untuk setiap 25mm tebal kayu .

4.1.7 kebaikan dan kelemahan

KEBAIKAN PENGERINGAN KEBURUKAN PENGERINGAN


TANUR TANUR
Tempoh dapat dipercepatkan Kos tanur lebih mahal.
Hasil pengeringan seragam. Memerlukan seseorang mengawal
tanur.
Boleh dihasil dalam jumlah yang Memerlukan pembinaan tanur yang
banyak. besar.
Kecacatan kayu dapat dikawal. Jika terdapat kesilapan dalam
pengawalan suhu kayu akan rosak.

5.0 Memeriksa Kayu Yang Telah Dikeringkan

i) Kandungan lembapan

Selepas pengeringan, kayu sepatutnya mempunyai kandungan lembapan 12-


15 % tetapi tidak melebihi 19%. Lazimnya pengering yang dilakukan dengan
tanur,mengandungi 8 10% kandungan lembapan.Jika ia digunakan untuk
pembuatan perabot, kelembapan seharusnya sekitar 7 8% atau ngan
kurang..Kandungan lembapan dalan kayu boleh diukur dengan menggunakan
No. Kod : RB-050- 1/ SK1/P(2/5) Muka: 7 Drp:8
meter pengesan lembapan / Moisture Detector Meter (kaedah
pengendaliannya dijelaskan dalam kertas penerangan task 02.01)

ii) Saiz Kayu yang telah dikeringkan

Selepas proses pengeringan, saiz kayu akan berubah dari saiz sebenar akibat
dari pengecutan kayu. Kadar pengurangan dari saiz kayu hijau berubah
mengikut jenis atau spesis kayu,tahap pengeringan dan kaedah pembelahan
kayu balak. ( Belah suku atau belah belakang). Saiz kayu sebenar ini berubah
kepada saiz nominal iaitu saiz standard untuk tempahan/saiz
perniagaan/pasaran. Rumusannya apabila kandungan lembapan menurun ,
dimensi kayu akan berkurangan.

iii)Berat Kayu

Selepas pengeringan, selain kandungan lembapan menurun, saiz kayu


semakin kecil, isipadu kayu juga berkurangan. Kesannya akan menyebabkan
berat kayu semakin berkurangan menjadikan ianya lebih ringan.

UJI DIRI

1. Nyatakan peratusan Kandungan lembapan dalam kayu sebelum dikeringkan

A) 25% - 35%
B) 20% - 30%
C) 25% - 30%
D) 12% - 15%

2. Berikut adalah jenis-jenis tanur yang digunakan dalam proses pengeringan kayu
KECUALI

A) Tanur berperingkat
B) Tanur stim
C) Tanur berkipas Luar
D) Tanur berkipas Dalam

3. Nyatakan kegunaan kayu penjarak/sticker dalam proses penyusunan kayu

..

.................................................................................................................................

4. Nyatakan 2 kebaikan pengeringan cara tanur

i) ..........................................................................................

ii) .........................................................................................
No. Kod : RB-050- 1/ SK1/P(2/5) Muka: 8 Drp:8

Bahan Rujukan

Chris H. Groneman, 1964. GeneralWood Working. London: Mc Graw-Hill Pubication

John L.Feirer,1963. Advanced Wood Work and Furniture Making. Illinois: Chas. A
Bennett Co.

John L. Feirer,1988. Cabinet Making and Millwork.California : Glencoe Publishing Co.

Tang Boon Tong, 2000. Teknologi Binaan Bangunan. Kuala Lumpur: Dewan bahasa
dan Pustaka
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN
RB-050-1
KOD DAN NAMA
PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)

NO. DAN STANDARD


KANDUNGAN SK1 MENGURUS BAHAN KERJA PERABOT

1.1 MENYIMPAN KAYU DENGAN KAEDAH YANG


BETUL.
1.2 MENGERINGKAN KAYU DENGAN KAEDAH
NO. DAN STANDARD YANG BETUL.
PEMBELAJARAN 1.3 MENGENAL PASTI BAHAN BERASASKAN
KAYU.
1.4 MENGENAL PASTI BAHAN BUKAN
BERASASKAN KAYU.
1.5 MENGENAL PASTI BAHAN KELENGKAPAN DAN
AKSESSORI PERABOT.
NO. KOD RB-050-1/SK1/P(3/5) Muka: 1 Drp:9

TAJUK : BAHAN BERASASKAN KAYU

TUJUAN:

Boleh mengenal pasti dan memilih jenis bahan berasakan kayu dengan betul.
No. Kod : RB-050-1/ SK1/P(3/5) Muka: 2 Drp:9
1.0 PENGENALAN
Bahan berasaskan kayu dihasilkan daripada kayu balak yang diproses
kepada bentuk produk yang lain. Ia merupakan papan gantian yang
mempunyai struktur,berat dan saiz yang tersendiri. Dimensinya lebih stabil
berbanding kayu padu kerana ia tidak mengalami pengecutan

2.0 MENGENALPASTI PRODUK BERASASKAN KAYU


2.1 Spesifikasi produk
Setiap bahan berasaskan kayu yang digunakan untuk menghasilkan
produk mempunyai spesifikasi masing-masing. Spesifikasi akan
menjelaskan secara terperinci jenis-jenis,ciri-ciri dan kategori
bahan.Penerangan berikut akan menjelaskan spesifikasi produk yang
diperlukan

2.2 Jenis-Jenis Bahan Berasaskan Kayu

2.2.1 Jenis-jenis Papan Gantian


i) Papan Lapis
ii) Papan Serpih
iii) Papan gentian
iv) Papan partikel
- Papan serau
- Papan gentian keras
v) Medium Density Fiber (MDF)

2.2.2 Papan Lapis (Plywood)

Terdapat 2 kelas plywood dengan standard yang berasingan

i) Plywood pembinaan dan industry


ii) Plywood hiasan

Setiap standard diiktiraf dengan pengkelasan ketahanlasakan


berbeza berasaskan kalis lembapan perekatnya dan gred venir
yang digunakan.

Papan lapis
No. Kod : RB-050-1/ SK1/P(3/5) Muka: 3 Drp:9
Ciri-ciri:

Papan lapis diperbuat daripada lapisan kayu nipis venir yang


dilekatkan dengan perekat (glu) secara bertindih berselang-
seli.Bilangan lapisannya ganjil,iaitu sama ada tiga,lima atau tujuh
lapisan.Ira kayu papa lapis bertindihan dan bersudut tepat antara
satu sama lain.Arah ira bersudut tepat ini penting untuk:

(a) Memberikan kestabilan dimensi dan kekuatan


(b) Memastikan papan lapis tidak mudah pecah
(c) Mengurangkan anjakan antara lapisan
(d) Memastikan papan lapis tahan ketukan
(e) Menjadikan papan lapis boleh dilentur
(f) Mendapatkan kekuatan pada pegangan paku
(g) Membolehkannya mudah dikerjakan

Kayu yang digunakan untuk dibuat papan lapis terdiri daripada jenis
kayu sederhana berat dan kayu keras ringan seperti
mengkulang,kapur,meranti, merawan dan nyatuh.

Saiz standard :

2440 x 1220 x 3mm 22mm


2130 x 1220/915 x 6mm 18mm
1830 x 915 x 6mm 12mm

Kegunaan
a) Perabot
b) Kotak bentuk
c) Dinding
d) Lantai
e) Pembinaan

2.2.3 Papan Serpih

Ciri-ciri:

a) Dihasilkan daripada serpihan kayu-kayu kecil yang dicantum


dengan perekat resin dan dibentuk secara kepingan dengan diberi
tekanan tinggi.
b) Lazimnya permukaan papan di tutupi dengan laminat plastik atau
venir
c) Papan serpih merupakan satu daripada bahan yang digunakan
oleh tukang kayu untuk menghasilkan kerja hiasan dalaman yang
berkualiti.
d) Papan serpih mudah dikerjakan.
No. Kod : RB-050-1/ SK1/P(3/5) Muka: 4 Drp:9
e) Seperti produk-produk kayu yang lain, papan serpih juga
menghasilkan kesan yang buruk apabila berkeadaan lembap atau
basah secara berlebihan.

Kegunaan
a) Pembinaan cth: rasuk komposit rajah:6
b) Kotak barangan
c) Kotak acuan
d) Lantai

Papan serpih

2.2.4 Papan Gentian

Ciri-ciri:
Papan gentian merupakan kepingan papan yang dikenali sebagai
lignoselulosa yang dilekatkan dengan organi tiruan (synthetic resin)
atau perekat organic.Jenis papan partikel atau papan gentian terdiri
daripada papan serau (soft board) dan papan gentian keras (hard
board).

i) Papan Partikel

Papan Serau (soft board)


Dikenali sebagai Low density fiber (LDF) atau papan penebat

Ciri-ciri:
Mempunyai ketumpatan yang rendah. sehingga 350 kgs/m3
Papan ini mempunyai ketebalan 12 mm hingga 24 mm,panjang nya
antara 1830 mm hingga 3660 mm dan lebar antara 915 mm hingga
1220 mm.
Kegunaan
a) Kayu pengapit Siling /Lining siling
b) Siling
c) Dinding
d) Peti sejuk
e) Penebat dan penyerap bunyi.
f) Papan kenyataan
g) Teras untuk komposit pada pintu
No. Kod : RB-050-1/ SK1/P(3/5) Muka: 5 Drp:9

Papan serau

Papan Gentian Keras ( Hardboard )

Ciri-ciri:

a) Ia juga dikenali sebagai high-density fibre.


b) Tidak mempunyai urat tetapi boleh menggunakan venir atau formika
untuk menampakkan corak muka seperti kayu solid.
c) Papan gentian keras ini dihasilkan daripada sebatian gentian kayu
yang diberi tekanan sehingga ikatan gentian tersebut menghasilkan
papan yang teguh, mempunyai satu permukaan licin dan kasar pada
permukaan bawahnya.
d) Papan ini mempunyai beberapa permukaan pilihan dan bersifat tahan
api, cuaca yang melampau dan serangan kulat. Ketumpatan melebihi
850 kgs/m3

Kegunaan

a) Dinding sekat ruang pejabat , ruang bilik atau ruang belajar


b) Siling
c) Panel
d) Lantai
e) Pintu rata
f) Pintu tahan api
g) Permukaan perabot
h) Pembinaan
No. Kod : RB-050-1/ SK1/P(3/5) Muka: 6 Drp:9

Papan gentian

Dinding sekat untuk ruang belajar

Aplywood and hardboard


Bpapan serpih dan plywood
Cplywood dan oriented strandboard
No. Kod : RB-050-1/ SK1/P(3/5) Muka: 7 Drp:9

Medium Density Fiber (MDF)

1. MDF adalah produk kayu kejuruteraan yang dibentuk daripada kayu keras atau
lembut yang dihancurkan bagi membentuk gentian kayu.
2. Kemudian digabungkan dengan lilin dan bahan perekat resin dan membentuk
panel dengan mengenakan suhu dan tekanan yang tinggi.
3. Ia mempunyai ketumpatan lebih daripada plywood dan sering diguna untuk bahan
bangunan seperti mana plywood.
4. Ketumpatannya adalah 700-850 kg/m3.
5. Tidak mempunyai buku atau urat menjadikan ia lebih seragam berbanding kayu
padu semasa mengerjakannya.
6. Sepertimana juga kayu padu ,MDF mudah pecah apabila skru dipasang tanpa
terlebih dahulu menebuknya.
7. Boleh diglu,dipasak/penetap atau bahan asas laminasi
8. Tidak tahan air

Medium Density Fiber

3.0 Pemilihan Bahan

Apabila memilih bahan-bahan berasaskan kayu,kriteria berikut perlu diberi


perhatian iaitu:

i) Jenis bahan
ii) Saiz bahan
iii) Fungsi /kegunaan bahan

Kriteria tambahan :

i) Pastikan bahan terbabit memperolehi jaminan yang dibenarkan


ii) Periksa dan teliti sijil kelulusan untuk menentukan ia dari sumber yang
dibenarkan
iii) Pastikan ia sesuai untuk kerja-kerja yang diperlukan
iv) Ciri-ciri seperti penampilan,rintangan lembapan dan rintangan api
No. Kod : RB-050-1/ SK1/P(3/5) Muka: 8 Drp:9
UJI DIRI

1. Nyatakan apakah yang anda faham tentang bahan berasaskan kayu ?


_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. Nyatakan jenis-jenis papan gantian


_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. Nyatakan dua saiz papan lapis yang ada dipasaran.


_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

4. Nyatakan 3 kegunaan MDF


_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

5. Nyatakan perbezaan ketumpatan antara papan serau (Papan serau)dan


papan gentian keras (Hardboard)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
No. Kod : RB-050-1/ SK1/P(3/5) Muka: 9 Drp:9

Bahan Rujukan

Chris H. Groneman, 1964. GeneralWood Working. London: Mc Graw-Hill Pubication

John L.Feirer,1963. Advanced Wood Work and Furniture Making. Illinois: Chas. A
Bennett Co.

Tang Boon Tong, 2000. Teknologi Binaan Bangunan. Kuala Lumpur: Dewan bahasa
dan Pustaka
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN
RB-050-1
KOD DAN NAMA PEMBUAT PERABOT
PROGRAM

TAHAP TAHAP SATU (1)

NO. DAN STANDARD


SK1 MENGURUS BAHAN KERJA PERABOT
KANDUNGAN

1.1 MENYIMPAN KAYU DENGAN KAEDAH YANG


BETUL.
1.2 MENGERINGKAN KAYU DENGAN KAEDAH
NO. DAN STANDARD YANG BETUL.
PEMBELAJARAN 1.3 MENGENAL PASTI BAHAN BERASASKAN KAYU.
1.4 MENGENAL PASTI BAHAN BUKAN
BERASASKAN KAYU.
1.5 MENGENAL PASTI BAHAN KELENGKAPAN DAN
AKSESSORI PERABOT.

NO. KOD RB-050-1/SK1/P(4/5) Muka: 1 Drp: 8

TAJUK : BAHAN-BAHAN BUKAN BERASASKAN KAYU

TUJUAN:

Mengenalpasti dan memilih jenis bahan bukan berasaskan kayu dengan


betul.
No. Kod : RB-050-1/SK1/P (4/5) Muka: 2 Drp:8

1.0 PENGENALAN
Bahan yang dimaksudkan ini adalah bahan-bahan yang dihasil bukan
daripada sumber kayu. Bahan-bahan yang dikenalpasti ini adalah sesuai
dan sering digunakan dalam industri pembuatan perabot.

2.0 MENGENAL PASTI BAHAN-BAHAN PRODUK BUKAN BERASASKAN


KAYU

2.1 Jenis-Jenis Bahan Bukan Berasaskan Kayu

2.1.1 PLASTIK
Plastik merupakan bahan organik yang diperoleh hasil daripada
pemprosesan arang,pertoleum atau tumbuhan yang menghasilkan
sifat plastik setelah dipanaskan.Antara bahan yang boleh
menghasilkan plastik adalah seperti selulosa kayu,kapas atau
tumbuhan lain;damar tulen seperti minyak aspal; damar tiruan seperti
arang batu,petroleum dan protein dalam susu. Istilah plastik berasal
daripada fakta bahawa banyak daripada mereka dapat dilentur,
memiliki sifat keplastikan

Ciri-ciri plastik adalah seperti yang berikut:

a) Mempunyai daya tegangan yang kuat seperti mempunyai


modulus kekenyalan yang rendah.
b) Lemah pada suhu yang tinggi.
c) Pengalir haba yang lemah.
d) Penebat elektrik yang baik.
e) Tidak menyerap air.
f) Tahan karat tidak reput dan lazimnya tahan terhadap tindak
balas bahan kimia.

Bahan plastik dihasilkan dalam bentuk kepingan dan pelbagai bentuk


produk seperti kerusi dan laci bertingkat . Contoh kepingan plastik
ialah perspek. Ciri-ciri Perspek ialah:

a) Kepingan plastik yang keras,pelbagai warna dan tebal


b) Diguna untuk membuat model atau protaip bagi produk
c) Membuat papan tanda dan plat kenderaan.
d) Kaedah pemotongannya adalah menggunakan pisau pemotong
perspek.
No. Kod : RB-050-1/SK1/P (4/5) Muka: 3 Drp:8

Contoh perabot plastik

2.1.2 KACA
Kaca merupakan bahan lutsinar, kuat, tahan hakis, lengai, dan secara
biologi merupakan bahan yang tidak aktif, yang boleh dibentuk
menjadi permukaan yang tahan dan licin. Dalam kerja binaan,kaca
biasanya digunakan sebagai dinding, kubah, tingkap dan pintu.Semua
komponen binaan daripada kaca tidak boleh menanggung beban
yang terlalu berat kerana dikhuatiri mudah pecah.Kaca dihasilkan
daripada bahan-bahan seperti pasir (silika),abu soda,batu
kapur,natrium sulfat dan gelas pecah (cullet).

Jenis-jenis kaca
a) Kaca lut sinar-Membenarkan cahaya melaluinya dan pandangan
jelas.
b) Kaca lut cahaya-Membenarkan cahaya menembusinya tetapi
pandangan tidak jelas.
c) Kaca sehala-Membalikkan cahaya,berwarna gelap dan
pandangan sehala.
d) Kaca prisma-Mempunyai warna yang berkilauan dan kaca ini
membalikkan kaca.
e) Kaca tidak menyerap haba- Kaca ini tidak mudah mengembang
dan lut sinar.

BERAT DAN SAIZ MAKSIMA KACA KEPINGAN


SAIZ MAKSIMA
TEBAL (mm) BERAT (Kg/m)
(mm)
4.8 12.2 3050 x 2130
5.6 13.7 3050 x 2130
6.3 15.9 3050 x 2130
9.5 23.5 4060 x 2130
11.1 26.2 1520 x 2130
No. Kod : RB-050-1/SK1/P (4/5) Muka: 4 Drp:8

2.1.3 ALUMINIUM

Aluminium adalah logam yang dihasilkan daripada pengekstrakan


boksait (oksida hidrat aluminium). Aluminium berwarna putih kelabu
hasil daripada kemasan akhir secara mil atau kaedah gilap.Aluminium
mudah kotor(kusam) kerana terhasilnya filem oksida dan lebih sukar
dicuci. Sifatnya lembut,tahan lasak,ringan mulur/ductile dan mudah
lentur/malleable.

Kegunaan Aluminium
a) Kepingan kalis tiris
b) Penutup sambungan
c) Hias jenang
d) Penebat haba
e) Lapisan kalis lembap
f) Bingkai tingkap dan pintu
g) Kumai
h) Lapisan Kemasan bagi Kaunter makanan

Contoh produk aluminium

Jenis-jenis Aluminium Kepingan

1. 5 Bar Treadplate 2. Checkmate - Patt. 5 3 . Stucco - Patt. 70


No. Kod : RB-050-1/SK1/P (4/5) Muka: 5 Drp:8

SAIZ BAHAN

1. - 5 Bar Treadplate
Ketebalan Asas (mm) Saiz spec
2 3 4.5 6 9.5 2000 x 1000 575754M M
* * * 2500 x 1250 5754M
* * * * * 3000 x 1500 5755754M 4M
* * *
2. Checkmate - Patt. 5
Ketebalan Saiz spec
18 16 14 10 2500 x 1250 3103M
3 Stucco - Patt. 70
25 22 20 18 2500 x 1250 3103M

Kepingan Aluminium Biasa

Ketebalan Asas (mm) Saiz spec


1. 2000 x 55754M
1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 10
2 1000 M
2500 x
* * * * * * * * * * 5754M
1250
3000 x 5754M
* * * * * * * * * *
1500 4M
2500 x
* * * * * * * * * * 5083-0
1250

2.2 Beberapa bahan lain yang biasa diguna dalam industri perabot:

2.2.1) Keluli
Bahan yang lebih tahan lama ,kuat dan teguh ini sering diguna
menggantikan kayu keras. Sesuai untuk binaan rangka perabot dan
kerusi/meja.

2.2.2) Getah Foam


Synthetic or plastic foam (or styrofoam) dihasilkan daripada polimer

2.2.3) Buluh
Mempunyai pelbagai ukuran lilit dan panjang dan karekteristik (Bamboo)
yang semula jadi yang menjadikannya lebih versatile.

2.2.4) Rotan
Sesuai diguna dalam pembuatan perabot seperti kerusi /meja ( Rattan )
serta beberapa bahan lain seperti Febrik , wire mesh, batu, PVC dan PU.
No. Kod : RB-050-1/SKP (4/5) Muka: 6 Drp:8

3.0 PEMILIHAN BAHAN

Apabila memilih bahan-bahan berasaskan kayu,kriteria berikut perlu diberi


perhatian iaitu:
i) Jenis bahan
ii) Saiz bahan
iii) Fungsi /kegunaan bahan

Kriteria tambahan :
i) Pastikan bahan terbabit memperolehi jaminan yang dibenarkan
ii) Periksa dan teliti sijil kelulusan untuk menentukan ia dari sumber yang
dibenarkan
iii) Pastikan ia sesuai untuk kerja-kerja yang diperlukan
iv) Ciri-ciri seperti penampilan,rintangan lembapan dan rintangan api
No. Kod : RB-050-1/SK1/P (4/5) Muka: 7 Drp:8

UJI DIRI

1. Apakah yang dimaksudkan dengan bahan bukan berasaskan kayu?


_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. Nyatakan bahan-bahan yang boleh menghasilkan plastik


_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. Nyatakan kegunaan plastik sebagai kelengkapan dalam pembuatan perabot


_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

4. Namakan 3 jenis kaca.


_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

5. Mengapakah aluminium mudah kelihatan kusam?


_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

6. Nyatakan kegunaan buluh dalam pembuatan perabot


_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
No. Kod : RB-050-1/SK1/P (4/5) Muka: 8 Drp:8
Bahan Rujukan

1. Chris H. Groneman, 1964. GeneralWood Working. London: Mc Graw-Hill


Pubication

2. John L.Feirer,1963. Advanced Wood Work and Furniture Making. Illinois: Chas.
A Bennett Co.

3. John L. Feirer,1988. Cabinet Making and Millwork.California : Glencoe


Publishing Co.

4. Tang Boon Tong, 2000. Teknologi Binaan Bangunan. Kuala Lumpur: Dewan
bahasa dan Pustaka

5. http://www.tentangkayu.com
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN

KOD DAN NAMA RB-050-1


PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)

NO. DAN STANDARD


SK1 MENGURUS BAHAN KERJA PERABOT
KANDUNGAN

1.1 MENYIMPAN KAYU DENGAN KAEDAH YANG


BETUL
1.2 MENGERINGKAN KAYU DENGAN KAEDAH
YANG BETUL
NO. DAN STANDARD 1.3 MENGENAL PASTI BAHAN BERASASKAN
PEMBELAJARAN KAYU
1.4 MENGENAL PASTI BAHAN BUKAN
BERASASKAN KAYU
1.5 MENGENAL PASTI BAHAN KELENGKAPAN
DAN AKSESSORI PERABOT

NO. KOD RB-050-1/SK1/P(5/5) Muka: 1 Drp: 17

TAJUK : MENGURUS BAHAN KELENGKAPAN DAN AKSESSORI


PERABOT

TUJUAN:
Boleh mengenalpasti dan memilih bahan pemasangan dan aksesori
perabot dengan betul seperti lukisan projek.
No. Kod : RB-050-1/ SK1/P(5/5) Muka: 2 Drp:17

1.0 PENGENALAN
Dalam pembinaan kabinet atau perabot kelengkapan dan aksesori adalah
perkakasan penting bagi kerja pemasangan komponen dan melengkapi
fungsi kabinet /perabot mengikut keperluan. Oleh itu pembuat perabot
perlu tahu dan berkebolehan memilih dan menggunakan pelbagai perkasan
ini bagi memenuhi spesifikasi yang diperlukan.

2.0 KELENGKAPAN DAN EKSESORI


Terdiri daripada kelengkapan logam atau plastik aksesori-aksesori dan
pengikat, yang diperlukan bagi sesebuah kabinet atau perabot untuk
berfungsi. Sesebuah kabinet dan perabot mengandungi komponen-
komponen tertentu seperti pintu,laci,rak,papan atas kabinet dan kaki
kabinet. Setiap komponen ini mempunyai fungsi tertentu yang memerlukan
kelengkapan aksesori. Bagi memenuhinya, kelengkapan tertentu adalah
penting dan perlu dikenalpasti supaya ia dapat disesuaikan dengan
komponen perabot.

3.0 PENGIKAT
Pengikat adalah perkakas logam bagi mencantum antara dua atau lebih
komponen. Pengikat yang asas terdiri daripada paku, bol & nat dan skru.
Perkakasan ini terdiri daripada pelbagai saiz dan jenis mengikut
kegunaannya..

3.1 Jenis-jenis Pengikat


3.1.1 Paku
No. Kod : RB-050-1/ SK1/P(5/5) Muka: 3 Drp:17
Bil Jenis Kegunaan
i. Paku Kepala Hiris Wajik Memaku am,papan lantai,kotak
ii Paku Kepala Peluru sama
iii. Paku Bulat Kepala Rata Membuat peti barang
iv. Paku Kepala Leper Empat segi sama
v. Paku payung Memaku atap zinc dan asbestos
vi Paku Panel Memaku kumai dan papan lapis.
vii Paku Berkedut/paku gelugur Membuat tanggam pemidang

Cara-cara memaku

i) Kenal pasti jenis kayu dan tempat atau poin yang hendak dipaku.
ii) Jika kayu keras adalah lebih baik ditebuk lubang terlebih dahulu
(bergaris pusat lebih kecil dari batang paku). Cara ini akan
mengelakkan kayu pecah jika memaku di hujung dan paku tidak
bengkok.
iii) Pegang paku dalam kedudukan menyerong dan mulakan memaku
dengan tukul besi sehingga kepalanya lebih kurang 1.5mm di atas
permukaan kayu.
(Memaku dengan kedudukan paku secara menyerong akan
menghasilkan pegangan atau ikatan yang lebih kemas.)
iv) Benamkan kepala paku dengan pembenam paku supaya
permukaan kayu boleh diketam dan disumbat dengan tepung
penyumbat.

Kaedah memaku secara serong


No. Kod : RB-050-1/ SK1/P(5/5) Muka: 4 Drp:17

Kaedah membenamkan paku menggunakan pembenam paku

3.1.2 Skru

Bahagian bahagian skru

Jenis-jenis kepala skru


No. Kod : RB-050-1/ SK1/P(5/5) Muka: 5 Drp:17
Bil Jenis Kegunaan
Sebarang cantuman yang memerlukan
Skru Kepala Benam
i. sama rata dengan permukaan kayu apabila
(kepala phillip/alur lurus)
dibenam.
Mengikat barang dan hiasan logam (kepala
ii Skru Kepala Bulat
skru sebagai hiasan)
Skru Kepala Timbul Mengikat kepingan logam tebal dan hiasan
iii.
(kepala phillip/alur lurus) logam (mengikat engsel berbunga)
iv. Skru Kepala Empat Segi Kerja-kerja pembinaan (jambatan/pagar)
v. Skru Wall Plug Mengantung kabinet dinding

Cara cara memasang skru


i) Kenal pasti jenis kayu dan tempat atau poin yang hendak diskru.
ii) Tebuk lubang dengan mata drill .
Jika kayu lembut,memadai dengan menebuk kayu pada sebelah atas
dengan garis pusat sebesar batang skru.
Jika kayu keras,dua komponen kayu yang hendak diskru perlu
ditebuk . Komponen atas ditebuk dengan saiz sebesar batang skru
dan komponen dibawahnya ditebuk dengan garispusat sebesar teras
skru. (A & B )
iii) Tebuk lubang benam jika kepala skru perlu dibenamkan ( C & D )
iv) Mulakan memasang skru dengan menggunakan pemutar skru atau
mesin dril /cordless screwdriver.
No. Kod : RB-050-1/ SK1/P(5/5) Muka: 6 Drp:17

3.1.3 Bol dan nat

Bil Jenis Kegunaan


i. Bol gerigis Mengikat
komponen pada
tembok bata/konkrit.
iii. Bol Cangkuk Menggantung
barang

Bol gerigis Bol Cangkuk

3.1.4 Kuku
Kuku ini terdapat dalam berbagai-bagai reka bentuk.Fungsinya ialah untuk
memegang pintu dan tingkap terutama pintu perabot semasa dalam
keadaan tertutup.Ia diperbuat daripada keluli,besi,loyang, gangsa dan
plastik.
No. Kod : RB-050-1/ SK1/P(5/5) Muka: 7 Drp:17

3.1.5 Selak
Selak adalah alat yang diperbuat daripada logam yang dipasangkan pada
pintu atau tingkap. Ia bertujuan untuk memegang kemas daun pintu atau
tingkap dalam keadaan tertutup.

3.1.6 Pendakap
Ia juga dikenali sebagai sendal topang. Biasanya digunakan untuk
menyokong almari atau papan rak yang dipasangkan pada tembok. Terdapat
juga pendakap bersaiz kecil iaitu pendakap sudu dan pendakap bertingakt
yang disesuaikan untuk pemasangan rak pada kabinet. Pendakap ini
diperbuat daripada keluli atau pun gangsa.Pemasangan pada tembok dibuat
dengan menggunakan skru dan pada kabinet dibuat dengan memasukkan
penyangkutnya ke dalam lubang yang ditebuk.

Pendakap
bertingkat
Pendakap sudu
No. Kod : RB-050-1/ SK1/P(5/5) Muka: 8 Drp:17

Pendakap
boleh laras

Skru dan blok penjuru drop-leaf support


No. Kod : RB-050-1/ SK1/P(5/5) Muka: 9 Drp:17

Terdapat juga kelengkapan khusus untuk jenis komponen perabot seperti


ditunjukkan dalam jadual di bawah:

Jenis komponen perabot Jenis Kelengkapan


Engsel/gelungsor
1 Pintu Rata Engsel Muka Tumpu
Engsel Piano
2. Pintu Tindih/ Lipping door Engsel concealed dan Semi
concealed
3. Pintu Gelungsor Rel Trek dan rel beroda
4. Pintu Lipat Trek gelungsor ,engsel,pangsi
pemandu tengah dan aligner
Kunci/lock
5. Pintu kabinet Cam Lock
Laci Cam lock/ kunci laci
Gelungsor Laci
Laci Gelungsor keluli sisi
Gelungsor keluli Tengah
Gelungsor keluli Pepenjuru

4.0 FUNGSI DAN PEMASANGAN KELENGKAPAN LOGAM

4.1 Engsel Muka Tumpu


Diguna untuk menggantung sebarang daun
pintu atau tingkap supaya boleh dibuka dan
ditutup dengan mudah. Engsel ini dipasang
tersebut supaya daun pintu dan
pemidangnya rapat.

Pemasangan :
i) Tentukan lokasi engsel yang hendak dipasang, contohnya engsel
biasa dipasang 125mm dari atas dan 250mm dari bawah pintu.
ii) Tanda posisi engsel dan lekuk. Lekuk engsel ditentukan oleh tebal
daunnya.
iii) Guna Tolok muka tumpu dan sesiku bergabung untuk menanda.
Hanya gariskan dengan tolok yang telah dilaras ketebalannya di
sepanjang sisi daun pintu atau jenang.
iv) Panjang lekuk ditentukan oleh ukuran panjang engsel. Cara
mudah menanda panjangnya adalah dengan meletakkan engsel
pada sisi pintu. Tanda panjang dengan pensil atau pisau penanda.
No. Kod : RB-050-1/ SK1/P(5/5) Muka: 10 Drp:17

Tolok muka tumpu

Sesiku bergabung

v) Lebar lekuk ditentukan oleh ukuran lebar engsel. Tandakan lebar


daun engsel dengan memastikan knuckle berada di luar sisi
supaya daun engsel dipasang rata dengan pintu.

vi) Setelah ukuran siap ditanda, mulakan buat lekuk. Guna pahat dan
gandin bagi memahat lekuk
vii) Mulakan memasang engsel pada lokasinya. Tanda dan tebuk
lubang untuk memasang skru. Ketatkan engsel pada daun dan
jenang pintu.
No. Kod : RB-050-1/ SK1/P(5/5) Muka: 11 Drp:17

4.2 Engsel Piano


Seperti engsel muka tumpu, tetapi saiz daunnya lebih kecil dan lebih
panjang dan boleh digulung. Boleh dipotong mengikut keperluan.

Pemasangan:
i) Pemasang ensel boleh dibuat dengan membuat lekuk atau dipasang
terus tanpa lekuk.

4.3 Engsel Concealed


Sesuai untuk semua jenis pintu kabinet. Ia diguna supaya kedudukan
engsel boleh disembunyi dan tidak dapat dilihat dari luar pintu kabinet.

Pemasangan:
i) Pemasangannya dilakukan dengan memasukan plat penapak ke
dalam lubang yang ditebuk pada daun pintu dan tapaknya di
skrukan pada sebelah dalam dinding kabinet. Gunakan mata drill
berukuran garis pusat standard bagi melubang dan memasang
engsel ini. Biasanya garis pusat mata drill adalah 35mm.
No. Kod : RB-050-1/ SK1/P(5/5) Muka: 12 Drp:17

4.4 Engsel T

Mempunyai dua daun engsel berlainan saiz. Digunakan pada pintu-


pintu kandang atau pintu pagar .Salah satu daun engselnya yang
panjang menjadikan pegangannya pada daun pintu lebih kuat.

Pemasangan:
Daun engselnya dipasang pada permukaan pemidang. Daun bersaiz
pendek dipasang pada pemidang/jenang dan panjang dipasang pada
permukaan daun pintu. Kurang selamat kerana skru yang dipasang
terdedah di bahagian luar

4.5 Rel Gelungsor


Terdiri daripada plastik dan aluminium. Rel plastik mempunyai dua
komponen iaitu rel berlurah dan rel trek. Rel aluminium mengandungi 3
komponen iaitu rel berlurah,rel trek dan rel beroda bagi melancarkan
pergerakan panel cermin.

Pemasangan:
Rel berlurah dipasang pada bahagian atas kabinet, rel trek pada
bahagian lantai kabinet dan rel beroda dipasang pada sisi bawah panel
cermin.
No. Kod : RB-050-1/ SK1/P(5/5) Muka: 13 Drp:17

4.6 Rel Gelungsor laci

Terdiri daripada rel trek dan rel beroda. Pengunaannya memudahkan dan
melancarkan gerakan tarik sorong laci.

Pemasangan:

i) Rel beroda dipasang


pada kotak laci dan rek trek
pada dinding ruangan laci.

ii) Dipasang mengikut


jenis gelungsor sama ada
pada sisi,tengah atau
pepenjuru

Posisi Pemasangan rel


gelungsor laci

4.7 Tombol
Sejenis penarik yang digunakan
pada pintu, tingkap dan laci untuk
membolehkannya dibuka dan
ditutup. Diperbuat dari bahan
plastik, loyang, tembaga, gangsa,
nikalan, besi tuang, aluminium dan
kayu.
No. Kod : RB-050-1/ SK1/P(5/5) Muka: 14 Drp:17

Pemasangan

i) Tandakan pada tempat yang hendak dipasang (permukaan bingkai


pintu,tingkap dan laci).
ii) Tebuk lubang skru mengikut saiz lubang pada tombol atau
bersesuaian dengan saiz skru yang digunakan.
iii) Pasang skru bagi mengikat tombol.

5.0 Pemilihan dan Kaedah Pemasangan


Pembinaan kabinet melibat pelbagai pemasangan barangan logam
dan kelengkapan. Setiap jenis kelengkapan yang mahu diguna
perlu dipilih dan diteliti dengan baik bagi memastikan ia berkualiti. Ia
melibatkan beberapa faktor yang perlu diberi perhatian. Beberapa
kaedah pemasangan kelengkapan logam turut dibincangkan.

faktor memilih barang-barang logam dan kelengkapan

i) Kekuatan Dapat menanggung bebanan dan tekanan yang


akan diterima .
ii) Ketahanan Dapat melekat pada tembok atau objek lain dan
tidak mudah tercabut.
iii) Harga/kos Berpatutan
iv) Pemasangan Pastikan adakah pemasangannya memerlukan
kemahiran dan latihan tambahan.
v) Kecantikan Setelah dipasang ,ia kelihatan menarik, sesuai
dan berpadanan dengan perabot.
vi) Kelaziman Sering diguna untuk kabinet dan perabot.
No. Kod : RB-050-1/ SK1/P(5/5) Muka: 15 Drp:17

UJI DIRI

1. Barang- barang logam dan Kelengkapan sering diguna untuk perabot atau
kabinet untuk ianya berfungsi. Nyatakan 2 jenis kabinet yang
menggunakan perkakasan ini.

............................................................................................................................

.............................................................................................................................

2. Nyatakan 3 faktor yang menentukan pemilihan barang- barang logam


dan kelengkapan..

i).........................................................................

ii).......................................................................

iii).......................................................................

3. Mengapakah perlu menebuk lubang terlebih dahulu apabila memaku kayu


keras ?

........................................................................................................................

...................................................................................................................................

4. Nyatakan kedudukan paku apabila memaku dan apakah sebabnya ?

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

5. Dalam pembinaan kabinet atau perabot barang-barang logam dan


kelengkapan dan pengikat adalah perkakasan penting bagi kerja
pemasangan komponen dan melengkapi fungsi kabinet /perabot mengikut
keperluan. Nyatakan 4 jenis kelengkapan dan aksesori

i) .........................................................................................................................
ii) .........................................................................................................................
iii) .........................................................................................................................
iv) .........................................................................................................................
No. Kod : RB-050-1/ SK1/P(5/5) Muka: 16 Drp:17

6. Namakan jenis kelengkapan logam yang digunakan untuk laci

........................................................................................................................

........................................................................................................................

7. Nyatakan ciri-ciri engsel piano

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

8. Namakan 2 jenis kunci

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
No. Kod : RB-050-1/ SK1/P(5/5) Muka: 17 Drp:17

Bahan Rujukan

Chris H. Groneman, 1964. GeneralWood Working. London: Mc Graw-Hill Pubication

John L.Feirer,1963. Advanced Wood Work and Furniture Making. Illinois: Chas. A Bennett Co.

John L. Feirer,1988. Cabinet Making and Millwork.California : Glencoe Publishing Co.

Tang Boon Tong, 2000. Teknologi Binaan Bangunan. Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS TUGASAN
RB-050-1
KOD DAN NAMA PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)


NO. DAN STANDARD
KANDUNGAN SK1 MENGURUS BAHAN KERJA PERABOT

1.1 MENYIMPAN KAYU DENGAN KAEDAH YANG


BETUL.
1.2 MENGERINGKAN KAYU DENGAN KAEDAH
NO. DAN STANDARD YANG BETUL.
PEMBELAJARAN 1.3 MENGENAL PASTI BAHAN BERASASKAN KAYU.
1.4 MENGENAL PASTI BAHAN BUKAN
BERASASKAN KAYU.
1.5 MENGENAL PASTI BAHAN KELENGKAPAN DAN
AKSESSORI PERABOT.

NO. KOD RB-050-1/SK1/T(1/4) Muka: 1 Drp: 6

TAJUK : KAYU PADU

TUJUAN :
Kertas tugasan ini adalah bertujuan untuk menguji pengetahuan murid mengenai:-
1. Menyenarai kayu mengikut kumpulan.
2. Mengenalpasti dan membezakan saiz kayu di pasaran.
3. Menyusun kayu dengan kaedah yang betul
NO. KOD RB-050-1/SK1/T(1/4) Muka: 2 Drp: 6

PERHATIAN:
Ujian ini bertujuan menilai tahap pengetahuan anda dalam tugasan berkenaan,sesuai dengan
kehendak keterampilan yang dinyatakan dalam NOSS. Anda MESTI menjawab kesemua
soalan dalam masa 45 minit.

ARAHAN :
Kertas soalan ini mengandungi bahagian A dan B. Anda dikehendaki menjawab SEMUA
soalan yang terkandung dalam kertas Jawab semua soalan yang di sediakan.

1. Namakan jenis kayu dari kumpulan keras ringan


A) Nyatoh
B) Kapur
C) Jelutung
D) Meranti

2. Kandungan kelembapan boleh ditentukan dengan alat


A) Oven
B) Meter pengesan Kelembapan
C) Meter air
D) Meter pengesan

3. Berikut adalah kelasifikasi bagi jenis-jenis kayu bergergaji KECUALI


A) Tiang
B) Kayu persegi
C) Papan
D) Belebas

4. Saiz kayu berubah selepas proses pengeringan dipanggil saiz


A) Kasar
B) Penyudah
C) Nominal
D) Normal
NO. KOD RB-050-1/SK1/T(1/4) Muka: 3 Drp: 6
5. Nyatakan peratusan Kandungan lembapan dalam kayu sebelum
A) 25% - 35%
B) 20% - 30%
C) 25% - 30%
D) 12% - 15%

6. Berikut adalah jenis-jenis tanur yang digunakan dalam proses pengeringan kayu
KECUALI
A) .Tanur berperingkat
B) Tanur stim
C) Tanur berkipas Luar
D) Tanur berkipas Dalam

Bahagian B
Jawab pada ruang yang disediakan.

7. Nyatakan kegunaan kayu penjarak/sticker dalam proses penyusunan kayu


..........................................................
8. Nyatakan 2 kebaikan pengeringan cara tanur

i) ..........................................................................................
ii) ..........................................................................................

9. Penyediaan saiz kayu ditentukan oleh keperluan produk, pasaran,kegunaan dan kekuatan
yang diperlukan. Nyatakan 4 kategori kayu mengikut saiz yang diberikan

i) 100mm x1 00mm =
ii) 100mm x 50mm =
iii) 25mm x 50mm =
iv) Tebal <20 dan lebar > 100=.

10. Kayu nyatoh sering digunakan untuk membuat perabot. Nyatakan alasan anda dan sebab-
sebab yang munasabah.


....
NO. KOD RB-050-1/SK1/T(1/4) Muka: 4 Drp: 6

Tandakan () pada ruang BETUL atau SALAH bagi kenyataan di bawah

BIL.
KENYATAAN ( ) (X)

Antara kegunaan kayu keras ringan ialah membuat


11 Perabot,panel dan parket
Parameter yang sering diberi perhatian bagi menentukan
12 kualiti kayu adalah pengeringan kayu , gred kayu, jenis
dan sifat/nature kayu
13 Pengecaman Kayu boleh dilakukan melalui penelitian
Kandungan lembapan hendaklah sesuai dan mengikut
14 spesifikasi yang telah ditetapkan atau dibenarkan (6% ke
20% )
NO. KOD RB-050-1/SK1/T(1/4) Muka: 5 Drp: 6

15. Lakarkan susunan kayu yang dikering mengikut kaedaah pengeringaan udara
NO. KOD RB-050-1/SK1/T(1/4) Muka: 6 Drp: 6

KEPUTUSAN PENILAIAN PENGETAHUAN

KOMPETEN

BELUM KOMPETEN

.
(Tandatangan & Nama PP) Tarikh
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS TUGASAN
RB-050-1
KOD DAN NAMA PROGRAM
PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)

NO. DAN STANDARD


KANDUNGAN SK1 MENGURUS BAHAN KERJA PERABOT

1.1 MENYIMPAN KAYU DENGAN KAEDAH YANG


BETUL.
1.2 MENGERINGKAN KAYU DENGAN KAEDAH
NO. DAN STANDARD YANG BETUL.
PEMBELAJARAN 1.3 MENGENAL PASTI BAHAN BERASASKAN KAYU.
1.4 MENGENAL PASTI BAHAN BUKAN
BERASASKAN KAYU.
1.5 MENGENAL PASTI BAHAN KELENGKAPAN DAN
AKSESSORI PERABOT.

NO. KOD RB-050- 1/SK1/T(2/4) Muka: 1 Drp:2

TAJUK : KAYU PADU

TUJUAN :
Kertas tugasan ini adalah bertujuan untuk menguji pengetahuan murid mengenai:-
1. Menyenarai kayu mengikut kumpulan.
2. Mengenalpasti dan membezakan saiz kayu di pasaran.
3. Menyusun kayu dengan kaedah yang betul
NO. KOD RB-050- 1/SK1/T(2/4) Muka: 2 Drp: 2

PENILAIAN UJIAN LISAN

NOTA:

I) Untuk ditanya sewaktu /selepas menjalankan tugas

II) Untuk disemak bersama SKEMA MARKAH PRESTASI

SOALAN:

1. Apakah kayu yang anda pilih untuk membina sebuah kabinet, nyatakan sebabnya?
2. Sebutkan 2 bahan berasaskan kayu yang sesuai dalam pembinaan perabot?
3. Nyatakan kegunaan cermin dan kaca dalam pembinaan perabot?

KEPUTUSAN UJIAN LISAN

KOMPETEN

BELUM KOMPETEN

.
(Tandatangan & Nama PP) (Tarikh)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS TUGASAN
RB-050-1
KOD DAN NAMA PROGRAM
PEMBUAT PERABOT
TAHAP TAHAP SATU (1)

NO. DAN STANDARD


KANDUNGAN SK1 MENGURUS BAHAN KERJA PERABOT

1.1 MENYIMPAN KAYU DENGAN KAEDAH YANG


BETUL.
1.2 MENGERINGKAN KAYU DENGAN KAEDAH
NO. DAN STANDARD YANG BETUL.
PEMBELAJARAN 1.3 MENGENAL PASTI BAHAN BERASASKAN KAYU.
1.4 MENGENAL PASTI BAHAN BUKAN
BERASASKAN KAYU.
1.5 MENGENAL PASTI BAHAN KELENGKAPAN DAN
AKSESSORI PERABOT.

NO. KOD RB-050- 1/SK1/T(3/4) Muka: 1 Drp: 7

TAJUK : KAYU PADU

TUJUAN :
Kertas tugasan ini adalah bertujuan untuk menguji pengetahuan murid mengenai:-
1. Menyenarai kayu mengikut kumpulan.
2. Mengenalpasti dan membezakan saiz kayu di pasaran.
3. Menyusun kayu dengan kaedah yang betul
NO. KOD RB-050- 1/SK1/T(3/4) Muka: 2 Drp: 7

PERHATIAN:
Ujian ini bertujuan menilai tahap pengetahuan anda dalam tugasan berkenaan,sesuai dengan
kehendak keterampilan yang dinyatakan dalam NOSS.Anda MESTI menjawab kesemua
soalan dalam masa 45 minit.

ARAHAN :
Kertas soalan ini mengandungi bahagian A ,B dan C. Anda dikehendaki menjawab SEMUA
soalan yang terkandung dalam kertas

Bahagian A

1. Namakan jenis papan partikel


A) Papan Lapis
B) Papan Sepih
C) Papan Gentian
D) Papan Serau

2. Papan serpih dihasilkan daripada;


A) Sebatian gentian kayu
B) Kayu nipis venir yang dilekatkan dengan perekat
C) Kayu-kayu kecil yang dicantum dengan perekat resin
D) Serpihan kayu yang dilapis

3. Berikut adalah bahan-bahan bukan berasaskan kayu yang digunakan dalam industri
perabot KECUALI

A) Rotan
B) Buluh
C) Aluminium
D) MDF

4. Kenyataan berikut adalah bukan ciri-ciri plastik

A) Lemah pada suhu yang tinggi


B) Penebat elektrik yang lemah
C) Tidak menyerap air.
D) Tidak reput
NO. KOD RB-050- 1/SK1/T(3/4) Muka: 3 Drp: 7

5. Antara paku yng diguna yang digunakan untuk membuat tanggam pemidang ialah;

A) Paku Panel
B) Paku berkedut
C) Paku Kepala Hiris wajik
D) Paku Payung

6. Berikut adalah jenis-jenis Kelengkapan dan aksesori yang digunkan dalam pembuatan
perabot KECUALI

A) Kuku.
B) Engsel
C) Pendakap
D) Cermin

Bahagian B

Jawap SEMUA soalan isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

7. Nyatakan tujuan membenamkan kepala paku pada permukaan kayu

.
..........................................................

8. Nyatakan berapakah ketumpatan bahan-bahan berikut:

i) Papan Serau : ..
ii) Papan Gentian Keras : .
iii) MDF :

9. Nyatakan 3 kriteria yang perlu diberi perhatian apabila memilih bahan berasaskan kayu

i) ..
ii) ..
iii) ......
NO. KOD RB-050- 1/SK1/T(3/4) Muka: 4 Drp: 7

10. Dalam pemasangan engsel, lekuk perlu dibuat pada daun tingkap dan pemidang bagi
menyediakan ruang untuk daun engsel. Nyatakan sebabnya mengapa perlu dibuat
lekuk.

.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Jawap SEMUA soalan. Tandakan ( ) pada ruang BETUL atau ( X ) pada ruang SALAH
bagi kenyataan di Bawah

BIL. KENYATAAN ( ) (X)

11 Terdapat 2 gred plywood iaitu softwood dan hardwood


Plywood.

12 Paku, bol & nat dan skru adalah pengikat adalah


perkakas logam bagi mencantum antara dua atau lebih
komponen.

13 Pegangan engsel T pada daun pintu lebih kuat


disebabkan salah satu daun engselnya yang kukuh.
NO. KOD RB-050- 1/SK1/T(3/4) Muka: 5 Drp: 7

Bahagian C

14. Labelkan bahagian-bahagian skru.


NO.. KOD RB-050- 1/SK1/T(3/4) Muka: 6 Drp: 7

15. Padankan kelengkapan perabot mengikut gambar yang betul

Kuku

Papan Gentian Keras


(Hardboard)

Medium Density Fiber


(MDF)

Pendakap
NO. KOD RB-050- 1/SK1/T(3/4) Muka: 7 Drp: 7

KEPUTUSAN PENILAIAN PENGETAHUAN

KOMPETEN

BELUM KOMPETEN

.
(Tandatangan & Nama PP) Tarikh
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS TUGASAN
RB-050-1
KOD DAN NAMA PROGRAM
PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)


NO. DAN STANDARD
KANDUNGAN SK1 MENGURUS BAHAN KERJA PERABOT

1.1 MENYIMPAN KAYU DENGAN KAEDAH YANG


BETUL.
1.2 MENGERINGKAN KAYU DENGAN KAEDAH
NO. DAN STANDARD YANG BETUL.
PEMBELAJARAN 1.3 MENGENAL PASTI BAHAN BERASASKAN KAYU.
1.4 MENGENAL PASTI BAHAN BUKAN
BERASASKAN KAYU.
1.5 MENGENAL PASTI BAHAN KELENGKAPAN DAN
AKSESSORI PERABOT.

NO. KOD
RB-050- 1/SK1/T(4/4) Muka :1 drp :6
NO. KOD RB-050- 1/SK1/T(4/4) Muka: 2 Drp: 6

SKEMA PENILAIAN PRESTASI


(Performance Assesment)

PERHATIAN:

Ujian ini bertujuan untuk menilai tahap prestasi sesuai dengan kehendak ketrampilan yang
dinyatakan dalam NOSS. Anda mesti boleh melaksanakan tugas ini dengan sempurna untuk
mengesah ketrampilan anda

TUGAS:

Pelajar dikehendaki membina satu kabinet rak yang merangkumi pemasangan kelengkapan
dan pengikat bagi pembinaan perabot. Sila rujuk pelan projek yang dilampirkan di bawah.

KRITERIA PENILAIAN

Prestasi anda akan dinilai berasaskan kriteria berikut:

i) Proses dan langkah kerja yang betul.

ii) Ketepatan jawapan ujian lisan yang ditanya oleh PP sewaktu anda
menjalankan tugas tersebut.

iii) Kelengkapan logam yang sesuai.

iv) Kaedah memasang kelengkapan logam dilakukan dengan betul.

v) kelengkapan logam berfungsi dengan baik.

vi) Mengglu dengan kemas.

vii) Penggunaan dan penjagaan alatan dan mesin dengan cara yang betul.

viii) Kesempurnaan dan ketelitian menjalankan kerja.


NO. KOD RB-050- 1/SK1/T(4/4) Muka: 3 Drp: 6

PROJEK: MEMBINA KABINET RAK

NOTA:
Pemasangan komponen menggunakan bol &nat (pasang siap) dan skru kepala phillip
NO. KOD RB-050- 1/SK1/T(4/4) Muka: 4 Drp: 6

Rel keluli gelungsor dipasang pada rak Sangga tudung (drop-leaf suppot)
Dipasang pada pintu rak

SENARAI BAHAN

KOMPONEN JENIS BAHAN SAIZ KUANTITI

PANEL SISI MDF 20X400X760 2 KEPING


PAPAN MUKA KAYU PADU 20X180X600 1 KEPING
BELOTI KAYU PADU 20X50X600 2 KEPING
PAPAN ATAS MDF 20X420X640 1 KEPING
PANEL BAWAH MDF 20X400X560 1 KEPING
RAK 1 MDF 12X400X560 1 KEPING
RAK 2 PAPAN LAPIS 12X388X560 1 KEPING
FORMICA KEPINGAN 420X640 1 KEPING
REL GELUNGSOR MENGIKUT KEPELUAN 1 PASANG
ENGSEL MUKA TUMPU 50 MM 2 KEPING
TOMBOL MENGIKUT KEPERLUAN 1 UNIT
RODA/CASTERS MENGIKUT KEPERLUAN 4 UNIT
BOLT & NAT PASANG SIAP MENGIKUT KEPERLUAN 6 BATANG
SKRU BENAM KEPALA 37 MM PANJANG 10 BATANG
PHILIPS
NO. KOD RB-050- 1/SK1/T(4/4) Muka: 5 Drp: 6

PENILAIAN 1 PENILAIAN 2
PERKARA YANG DINILAI CATATAN
KOMPETEN BELUM KOMPETEN BELUM

1. Proses dan langkah kerja

2. Ujian Lisan ketepatan


jawapan lisan yang ditanya
oleh PP.

3. pengunaan dan pengajaan


alatan dan mesin adalah
betul mengikut kaedah yang
ditetapkan.
a. Penggunaan alat dan
mesin mengikut kerja yang
sesuai.
b. Mampu mengoperasi dan
melaras mesin-mesin.
c. Alat dan mesin sentiasa
dibersihkan selepas
digunakan dan disimpan
ditempatnya

4. Hasil Kerja
a. Kelengkapan dipasang
dengan kemas.
b. Kelengkapan berfungsi
dengan baik
5. Keselamatan
a. Mengamalkan prosedur
keselamatan

TARIKH PENILAIAN

KEPUTUSAN PENILAIAN KOMPETEN BELUM KOMPETEN BELUM

NAMA DAN TANDATANGAN PP

ULASAN PP
NO. KOD RB-050- 1/SK1/T(4/4) Muka: 6 Drp: 6
SENARAI SEMAK PRESTASI
(Untuk disemak bersama dengan SKIM PENILAIAN PRESTASI)
PERKARA YANG DINILAI TERIMA TIDAK
TERIMA

PROSES KERJA : POSES DAN LANGKAH YANG BETUL

1. TATACARA KERJA
Calon mengikut tata cara kerja yang dikehendaki dengan
teratur

Memilih bahan pemilihan kayu padu


berdasarkan 12%-15% kandungan lembapan
Menyediakan bahan
Merancang tanda
Menebuk lubang skru/bol & nat
Memasang komponen
Memasang kelengkapan logam
Menglu bahan laminate

2. PEMBINAAN PRODUK
Calon membuat kerja seperti yang diarahkan.
3. PENGGUNAAN MESIN YANG SESUAI.
Calon hendaklah menyediakan peralatan yang betul
sebelum memulakan kerja
Akiviti:
i) Membelah menggunakan gergaji piring.
ii) Mengerat menggunakan gergaji lengan.
iii) Mengetam menggunakan ketam penebal.
iv) Mengetam sisi menggunakan mesin ketam
penyambung(pelurus)
4.HASIL KERJA
Siap mengikut spesifikasi
5. SIKAP
i) Kerjasama
ii) Patuh arahan
iii) Tekun/komited
6. PROSEDUR KESELAMATAN DIPATUHI
Kaedah penggunaan peralatan.
NAMA DAN TANDATANGAN PP
TARIKH
ULASAN PP
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS KERJA
RB-050-1
KOD DAN NAMA PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)

NO. DAN STANDARD


KANDUNGAN SK1 MENGURUS BAHAN KERJA PERABOT

1.1 MENYIMPAN KAYU DENGAN KAEDAH YANG


BETUL
1.2 MENGERINGKAN KAYU DENGAN KAEDAH
NO. DAN STANDARD YANG BETUL
PEMBELAJARAN 1.3 MENGENAL PASTI BAHAN BERASASKAN KAYU.
1.4 MENGENAL PASTI BAHAN BUKAN
BERASASKAN KAYU
1.5 MENGENAL PASTI BAHAN KELENGKAPAN DAN
AKSESSORI PERABOT

No. KOD/
RB 050 1/SK1/K(1/2) Muka :1 drp: 6
CODE No.
NO. KOD RB 050 1/SK1/K(1/2) Muka: 2 Drp: 6

TAJUK: MENGERING KAYU KAEDAH UDARA DAN MENGUKUR


KANDUNGAN LEMBAPAN

TUJUAN:

Pelajar-pelajar mesti boleh :-

1. Melaksanakan pengeringan kayu padu kaedah udara


2. Mengukur kandungan lembapan kayu setelah kayu dikeringkan
3. Mematuhi peraturan keselamatan
NO. KOD RB 050 1/SK1/K(1/2) Muka: 3 Drp: 6

LUKISAN , DATA DAN JADUAL

Rajah 3
NO KOD RB 050 1/SK1/K(1/2) Muka: 4 Drp: 6

ARAHAN

1. Kertas kerja ini bertujuan memberi latihan kepada pelajar pelajar mengenai cara-cara untuk
i) mengeringkan kayu kaedah semulajadi
ii) mengguna dan membaca meter pengesanan lembapan.

2. Baca manual /prosedur operasi


Atur ruang pengeringan
Sediakan penapak
Himpun/susun kayu
Menyusun kayu Stickers
Melindungi kayu dari cuaca
Mematuhi Peraturan keselamatan

3. Pastikan prosedur difahami.


4. Anda perlu memberi perhatian kepada aspek berikut:
Proses dan langkah kerja
Hasil kerja/ketepatan dan kekemasan
Keselamatan dan sikap . Patuhi arahan keselamatan yang diberikan
5. Patuhi peraturan keselamatan bengkel, peralatan dan mesin.

MASA: Mengikut kesesuaian

Panduan:
In malaysia dimana cuacanya agak seimbang sepanjang tahun, kebanyakan kayu mencapai
kandungan lembapan equilibrium dibawah 20%. Spesis berketumpatan sederhana dan ringan
mengambil masa 2- 3 bulan untuk kering

PERALATAN DAN BAHAN


Meter pengesan lembapan

SENARAI BAHAN:

Papan - 25 x 200
NO KOD RB 050 1/SK1/K(1/2) Muka: 5 Drp: 6

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA

1. Atur ruang Tentukan ruang yang diperlu untuk operasi pengeringan kayu
pengeringan Anda boleh menggunakan stor kayu atau lokasi baru
2. Sediakan penapak Timbunan kayu hendaklah dibina di atas penapak yang kukuh.
Bahagian bawah dijarakkan dari aras tanah . Jaraknya tidak
kurang dari 230mm dan sebaiknya 460mm

3. Himpun/susun kayu Kayu yang hendak dikering dihimpun dengan tersusun
Lebar timbunan kayu hendaklah tidak lebih dari 2m

4 Menyusun Stickers Susun kayu sticker yang panjangnya mengikut lebar timbunan
kayu supaya keseluruhan lebarnya dapat disokong.
Jarak antara kayu sticker adalah 600mm
Guna kayu bersaiz 19mmx19mm atau 20mm x 20mm
Rujuk rajah 3
5. Melindungi kayu dari Pastikan timbunan kayu yang tersusun ini dilindungi dari cuaca
cuaca

6. Ukur Kandungan Ukur kandungan lembapan kayu sebelum pengeringan


lembapan Ukur kandungan lembapan setelah tiba tempoh ditetapkan
Guna meter pengesan lembapan
Buat laporan

Kandungan Lembapan = Berat Kayu Ketika Lembap x100%


Berat Kayu Ketika Kering

7 Mematuhi Peraturan Mematuhi semua prosedur keselamatan yang ditetap mengikut


keselamatan mana-mana yang sesuai.
NO KOD RB-050- 1/SK1/K (1/2) Muka: 6 Drp: 6

SENARAI SEMAK PRESTASI

PERKARA YANG DINILAI TERIMA TIDAK


DITERIMA
PROSES KERJA : PROSES DAN LANGKAH YANG BETUL
1. TATA CARA KERJA
Calon mengikut tatacara kerja yang
dikehendaki dengan teratur
Atur ruang pengeringan
Sediakan penapak
Himpun/susun kayu
Menyusun kayu Stickers
Melindungi kayu dari cuaca
Mematuhi Peraturan keselamatan
2. MENYUSUN DAN MENGERINGKAN KAYU

3. MENGUKUR KANDUNGAN LEMBAPAN


Calon membuat kerja seperti yang diarahkan.

4. PENGGUNAAN PERALATAN YANG


SESUAI.
Calon hendaklah menyediakan peralatan yang
betul sebelum memulakan kerja
5 HASIL KERJA
i) Laporan bacaan kandungan lembapan

6. SIKAP
i) Kerjasama
ii) Patuh arahan
iii) Tekun/komited
7. PROSEDUR KESELAMATAN DIPATUHI
Kaedah penggunaan peralatan.
NAMA DAN TANDATANGAN PP
TARIKH
ULASAN PP (Jika ada)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS KERJA

KOD DAN NAMA PROGRAM RB-050-1


PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)


NO. DAN STANDARD
KANDUNGAN SK1 MENGURUS BAHAN KERJA PERABOT

1.1 MENYIMPAN KAYU DENGAN KAEDAH YANG


BETUL
1.2 MENGERINGKAN KAYU DENGAN KAEDAH
NO. DAN STANDARD YANG BETUL
PEMBELAJARAN 1.3 MENGENAL PASTI BAHAN BERASASKAN KAYU.
1.4 MENGENAL PASTI BAHAN BUKAN
BERASASKAN KAYU
1.5 MENGENAL PASTI BAHAN KELENGKAPAN DAN
AKSESSORI PERABOT

No. KOD/
RB 050 1/SK1/K(2/2) Muka :1 drp :6
CODE No.
NO. KOD / RB 050 1/SK1/K(2/2) Muka: 2 Drp: 6

TAJUK: MEMBINA PANEL KABINET

TUJUAN:

Pelajar-pelajar mesti boleh :-

1. Mengerjakan bahan dari pelbagai sumber- kayu padu, papan gantian dan bahan
bukan berasaskan kayu
2. Menggunakan bahan perekat pada bahagian yang perlu
3. Mematuhi peraturan keselamatan peralatan dan mesin
NO. KOD / RB 050 1/SK1/K(2/2) Muka: 3 Drp: 6

LUKISAN , DATA DAN JADUAL

Bol & nat


(pasang siap)

Iron stud
atau pasak
dipasang
pada hujung
panel sebagai
sokongan

Papan Muka dengan


kemasan formica Skru kepala Phillip
NO. KOD / RB 050 1/SK1/K(2/2) Muka: 4 Drp: 6

ARAHAN
1. Kertas kerja ini bertujuan memberi latihan kepada pelajar pelajar mengenai cara-cara untuk
mengendalikan mesin
2. Menggunakan kombinasi bahan- bahan kayu padu,papan gentian dan bahan bukan berasaskan
kayu seperti yang diperlukan dalam pentaksiran.
3. Pemasangan panel menggunakan skru dan bol &nat pasang siap
4. Baca manual /prosedur operasi
Membina kerangka panel
Membina kabinet seperti dalam pelan yang dilampir
Melakukan kerja-kerja pemasangan kelengkapan logam pada kabinet
5. Pastikan prosedur difahami.
6. Anda perlu memberi perhatian kepada aspek berikut:
Proses dan langkah kerja
Hasil kerja/ketepatan dan kekemasan
Keselamatan dan sikap . Patuhi arahan keselamatan yang diberikan
7. Sebarang butiran yang tidak dinyatakan terserah kepada kebijaksanaan anda menentukannya
8. Patuhi peraturan keselamatan bengkel, peralatan dan mesin.

MASA: 3 jam

PERALATAN DAN BAHAN


i. Sesiku L
ii. Tolok penanda
iii. Pita pengukur
iv. Apit F/ apit panjang/apit sudut
v. Mesin Gergaji Piring
vi. Mesin Drill mudahalih
vii. Pemutar skru tanpa wayer

SENARAI BAHAN:
KOMPONEN SAIZ PENYUDAH KUANTITI
Panel atas MDF 20 x 300 x 460 1
Panel bawah MDF 20 x 300 x 460 1
Panel tepi MDF 20 x 300 x 300 2
Panel rak tengah Plywood 12 x 300 x 420 1
Papan muka 12 x 150 x 420 1
Kepingan formica 150 x 420 1
Bol& nat (pasang siap) Panjang 50mm 8
Skru kepala phillip Panjang 37mm 4
Tombol 1
lrion stud 4
Drop-leaf support 2
Engsel muka tumpu 50mm 2
NO. KOD / RB 050 1/SK1/K(2/2) Muka: 5 Drp: 6

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA


1. Tafsir lukisan produk/ Fahami dan tentukan kehendak lukisan produk
pelan catak biru Tentukan jenis produk yang akan dibina
Tentukan spesifikasi
Tafsir dan tentu senarai bahan
Pilih kayu yang bebas dari kecacatan
2. Memilih Kayu Tentukan kandungan lembapan dengan meter pengesan
lembapan. Kayu yang mempunyai kandungan lembapan antara
12-15% adalah sesuai digunakan
3. Penyediaan bahan Pilih kayu dan saiz yang sesuai
Sediakan panel berdasarkan saiz yang diberi
Tentukan permukaan tepinya lurus dengan .
Kerat panel menggunakan mesin gergaji piring

4. Rancang tanda Rancang tanda kedudukan setiap panel


Tandakan lubang pada panel atas , bawah dan sisi

5. Kaedah memasang
Tanda bahagian yang hendak dipasang.
Tebuk lubang skru , iron stud atau pasak
Masukkan pasak atau iron stud pada hujung panel.
Buat pemasangan antara panel
Skru bahagian-bahagian panel
uji kepersegian
buat kerja pembaikan (jika perlu)

6. Mengglu Sapu glu sentuh pada kedua-dua permukaan


Perekatkan kepingan formica pada papan muka
Guna kaedah tekanan dengan penggolek tangan .
Kemaskan sisian formica
7. Memasang
kelengkapan logam - Engsel
- Tombol
- Drop-leaf
- iron stud

8. Mematuhi Peraturan
keselamatan i) Mematuhi semua prosedur keselamatan yang
Peralatan dan Mesin terkandung dalam modul 01.03
RB 050 1/SK1/K(2/2) Muka: 6 Drp: 6
NO. KOD /

SENARAI SEMAK PRESTASI


PERKARA YANG DINILAI TERIMA TIDAK
DITERIMA
PROSES KERJA : PROSES DAN LANGKAH YANG BETUL
1. TATA CARA KERJA
Calon mengikut tata cara kerja yang dikehendaki
dengan teratur
Menyediakan bahan
Merancang tanda
Menebuk lubang skru/bol & nat
Memasang komponen
Memasang kelengkapan logam

2. PEMBINAAN PRODUK
Calon membuat kerja seperti yang diarahkan.
3. PENGGUNAAN MESIN YANG SESUAI.
Calon hendaklah menyediakan peralatan yang
betul sebelum memulakan kerja
Akiviti:
i) Membelah menggunakan gergaji piring.
ii) Mengerat menggunakan gergaji lengan.
iii) Mengetam menggunakan ketam penebal.
iv) Mengetam sisi menggunakan mesin ketam
pelurus
4. HASIL KERJA
i) Siap mengikut spesifikasi
5. SIKAP
i) Kerjasama
ii) Patuh arahan
iii) Tekun/komited
6. PROSEDUR KESELAMATAN DIPATUHI
Kaedah penggunaan peralatan.
NAMA DAN TANDATANGAN PP
TARIKH
ULASAN PP (Jika ada)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
(CURRICULUM DEVELOPMENT DIVISION)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL

MODUL 2
MENYEDIA KAYU DAN
MEMBINA BAHAGIAN
PERABOT

PEMBUAT PERABOT
RB-050-1
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN

KOD DAN NAMA RB 050 1


PROGRAM PEMBUAT PERABOT
TAHAP TAHAP SATU (1)
NO. DAN STANDARD SK2 MENYEDIA KAYU DAN MEMBINA BAHAGIAN
KANDUNGAN PERABOT

2.1 MEMOTONG KAYU


2.2 MEMBELAH KAYU
2.3 MENGETAM KAYU
NO. DAN STANDARD 2.4 MEMBINA PUTTING TANGGAM
PEMBELAJARAN 2.5 MEMBINA KERANGKA PANEL
2.6 MEMBINA LACI
2.7 MEMASANG BAHAGIAN PERABOT

NO. KOD RB-050-1/SK2/P(1/7) Muka: 1 Drp: 9

TAJUK : PROSES KERJA MEMOTONG KAYU

TUJUAN:

Kertas ini menerangkan tentang:-

1. Mengukur dan menanda kayu mengikut lukisan projek.

2. Kaedah memotong kayu menggunakan mesin memotong.

3. Menguji ketepatan pemotongan menggunakan sesiku L.


No. Kod : RB-050-1/SK2/P(1/7) Muka: 2 Drp:9

1.0 PENGENALAN

Mesin gergaji piring (Circular Saw/Table Saw) di gunakan dalam operasi


mengerat kayu yang melintang urat . Dalam proses ini beberapa langkah perlu
diberi perhatian. Ia melibatkan proses menanda,penyediaan mesin dan alat,
mengerat dan memeriksa profil pengeratan

2.0 MESIN-MESIN DAN PERALATAN MENGERAT

Operasi mengerat kayu melibatkan mesin-mesin berikut


a) Mesin gergaji piring mudahalih.
b) Mesin gergaji piring.
c) Mesin gergaji lengan.
d) Mesin gergaji Serong/Mitre saw
e) Mesin gergaji Pita
f) Gergaji tangan

Selain daripada mesin-mesin yang dinyatakan, alat mengukur juga diperlu untuk
kerja- kerja menanda sebelum operasi mengerat dijalankan

3.0 PROSEDUR MENGERAT MENGGUNAKAN MESIN-MESIN PENGERAT

3.1 Menanda Bahagian

Bagi semua proses mengerat dengan SEMUA mesin-mesin mengerat mesti


dimulakan dengan menanda bahagian-bahagian yang akan dikerat. Tandakan
garisan melintang urat kayu dengan peralatan mengukur -rujuk cara menanda.
Penentuan berikut perlu diambil kira,
i. Tentukan spesifikasi ukuran kayu.
a. ukuran panjang kayu yang perlu dikerat.
ii. Jenis kayu yang akan dikerat
a. cth: meranti,nyatoh,cengal atau papan gantian dan sebagainya
iii. Peralatan menanda Sesiku L,pita pengukur,pisau penanda

Mengukur menggunakan pita pengukur Mengukur menggunakan sesiku L


No. Kod : RB-050-1/SK2/P(1/7) Muka: 3 Drp:9

3.2 Penyediaan Mesin dan Peralatan

A) Mesin Gerggaji Piring (Circular Saw/ Table Saw)

Mesin gergaji piring dikenali juga sebagai mesin pelbagai kerana ianya boleh
digunakan untuk berbagai-bagai jenis kerja selain dari mengerat. Ukuran mesin
gergaji piring adalah ditentukan mengikut ukuran garisan matanya iaitu dari 200
mm hingga 400 mm. Ukuran yang biasa digunakan di sekolah-sekolah
ketukangan ialah jenis 250 mm.

i) Fungsi Mesin
Gergaji ini terdiri daripada kerangka berat dengan meja dan gandar (arbor) .
Tujuannya ialah memegang dan memutarkan mata gergaji piring. Ia dilengkapi
dengan batang shaf yang bersanbung dengan motor yang dihubungkan dengan
gegelung dan puli.Terdapat juga motor yang bersambung terus dengan kepada
gandar.Saiz mesin ditentukan oleh ukurlilit mata gergaji yang diguna pada mesin
berkenaan. Saiz mata piring antara 8 untuk model meja hingga 16 untuk model
pengeluaran.Saiz yang sesuai untuk operasi di sekolah-sekolah atau bengkel
ialah 10. Pengadang tepi ialah pemandu keluli yang dipasang di atas meja
sebelah kanan selari dengan mata gergaji. Ia berfungsi untuk operasi membelah.
Tolok rencong (miter gauge) dipasang pada lurah yang tersedia di atas meja
sebelah kiri atau kanan untuk operasi mengerat.

Meja
Pengadang Mata Tolok Rencong

Pengadang tepi
Pencerai

Roda Pelaras mata


No. Kod : RB-050-1/SK2/P(1/7) Muka: 4 Drp:9

Memarit

Mengerat

Mengerat serong

Mengerat rencong

Tetingkat
No. Kod : RB-050-1/SK2/P(1/7) Muka: 5 Drp:9
ii) Melaras mesin
Mata gergaji piring untuk mengerat hendaklah dipasang.Roda pelaras mata
berfungsi untuk menaik atau menurun mata piring. Untuk keselamatan jarak gigi
gergaji mengunjur dari permukaan bendakerja adalah antara 3mm 6mm.
Unjuran yang terlalu tinggi lebih merbahaya kerana ruang sentuh yang lebih
luas daripada mata piringnya dengan benda kerja akan menyebabkan berlaku
tendang- balik (kick-back) . Pastikan nat pengunci dilonggarkan sebelum
melaras ketinggian mata dan ketatkan semula. Roda pelaras condong diguna
untuk melaras mata piring untuk potongan rencong. Skala pada mesin adalah
untuk menentukan ketepatan condong yang diperlukan.

B. Jenis Mata Pemotong


Terdapat 3 jenis mata gergaji piring yang digunakan untuk kerja am, iaitu gergaji
belah, gergaji kerat dan gergaji kombinasi. Gergaji belah digunakan untuk
membelah kayu mengikut ira kayu, gergaji kerat untuk memotong secara
melintang, manakala gergaji kombinasi yang mempunyai gigi membelah dan
mengerat pula berfungsi kedua-dua jenis kerja membelah dan mengerat.Bagi
kerja mengerat mata,mata gergaji kerat perlu digunakan. Bentuk mata gergaji
kerat. Gigi matanya lebih halus membolehkannya mengerat melintang urat
kayu.Jumlah giginya antara 60-80 lebih banyak berbanding mata belah. Dengan
sudut condong atas lebih kecil 15 serta sudut cangkuk antara 10 dan 15
memberi kesan keratan yang lebih licin tetapi mengerat lebih perlahan.

Mata Kerat Sudut bagi gergaji kerat

Mata Gergaji Kombinasi


No. Kod : RB-050-1/SK2/P(1/7) Muka: 6 Drp:9
Nota:
Penentuan ini perlu diaplikasi pada semua peringkat pengeratan kayu untuk setiap
mesin yang digunakan.

Mata Dado

iii) Mengerat Kayu Pada Tandaan

Sebelum kerja-kerja mengerat dijalankan, perkara-perkara berikut perlu


ditentukan

a. Spesifikasi Produk
Jenis kayu padu atau bahan berasaskan kayu.

b. Kuantiti Kayu
Tentukan kuantiti kayu yang perlu dikerat/belah

c. Saiz Kayu
Tentukan saiz kayu yang perlu dikerat/belah

d. Pengukuran Kayu
Dimensi tebal, lebar dan panjang mengikut piawai bekalan kayu dan
bahan berasaskan kayu dipasaran.Unit pengukuran dalam inci dan
millimeter.
Pengukuran tebal diukur pada sebarang tempat disepanjang kayu tetapi
tidak tidak melebihi jarak 150mm dari hujung kayu.
Pengukuran panjang diukur diantara hujung ke hujung kayu
Lebar papan tepi diukur pada sebarang tempat sepanjang kayu yang
tiada berlaku pengurangan saiz ,dengan jarak tidak melebihi 150mm dari
hujung kayu. Lebar papan tepi dengan sisi tidak selari diukur dari tengah
sepanjang kayu
Isipadu diukur dalam kaki padu atau unit standard yang dibenarkan
Skala berat.
No. Kod : RB-050-1/SK2/P(1/7) Muka: 7 Drp:9

3.3.1 Operasi Mengerat

Untuk semua operasi mengerat, tolok rencong digunakan. Tujuannya adalah


untuk memandu dan memegang bendakerja semasa mengergaji melintang dan
merencong.Sekeping kayu alas yang dolekat dengan kerta pasir dipasang pada
tolok rencong supaya dapat memegang bendakerja lebih kemas. Tolok serong
dipasang pada lurah yang digerakkan secara menggelungsor.

3.3.2 Langkah-langkah Operasi Mengerat Lurus dan Mengerat Serong

i) Laraskan tinggi-rendah mata piring mengikut unjuran yang ditetapkan.


ii) Laraskan tolok rencong pada sudut tepat untuk kerata lurus dan menyerong
pada sudut tertentu untuk kerat serong
iii) Sandarkan bendakerja dan pegang dengan kemas pada tolok rencong.
iv) Tangan kiri memegang bendakerja dan tangan kanan menolak disepanjang
lurah.

Apabila mengerat kayu kepada panjang terutama untuk kerja-kerja


pengeluaran,adalah lebih baik menggunakan dua tolok serong yang digabungkan
dengan kayu pelapik panjang. Tolok pertam pada sebelah kanan diguna untuk
mengerat hujung kiri dengan persegi dan tolok kedua di sebelah kiri yang
dipasang blok berhenti pada pelapik panjang pula akan mengerat kepada
panjang diperlukan.

Operasi mengerat serong Mengerat Lurus

3.4) Keselamatan Menggunakan Mesin Gergaji Piring

i) Matikan suis utama dan biarkan mata betul- betul berhenti berputar
apabila melakukan pelarasan.
ii) Sentiasa melaras mata untuk memastikan ia terunjur secukupnya dari
kayu
iii) Jauhkan jari dari mata yang sedang berputar setiap masa..
iv) Sentiasa menolak atau menyorong bendakerja dengan kayu penolak.
v) Jangan berdiri betul-betul dibelakang mata gergaji.
vi) Guna jenis mata piring sesuai untuk kerja yang dilakukan.
No. Kod : RB-050-1/SK2/P(1/7) Muka: 8 Drp:9
vii) Pastikan pengadang diikat kemas.
viii) Matikan suis jika bunyi mesin tidak dalam keadaan normal.
ix) Pastikan meja mesin bersih, buang bungkah atau reja kayu dengan
berus atau kayu penolak. Elakkan dari menggunakan tangan..
x) Matikan suis setelah selesai kerja, tunggu sehingga mata berhenti
berputar sebelum meninggalkannya.

UJI DIRI
No. Kod : RB-050-1/SK2/P(1/7) Muka: 9 Drp:9

Bahan Rujukan

Chris H. Groneman, 1964. GeneralWood Working. London: Mc Graw-Hill Pubication

John L.Feirer,1963. Advanced Wood Work and Furniture Making. Illinois: Chas. A
Bennett Co.

Willis H. Wagner, 1987 Modern Carpentry US, The Goodheart-Willcox Company, Inc.

John A. Walton A 1974 Woodwork in Theory and Practice, Australian Publishing


Company PTY. LTD

Tang Boon Tong, 2000. Teknologi Binaan Bangunan. Kuala Lumpur: Dewan bahasa
dan Pustaka
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN
RB 050 1
KOD DAN NAMA PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)

NO. DAN STANDARD SK2 MENYEDIA KAYU DAN MEMBINA BAHAGIAN


KANDUNGAN PERABOT

2.1 MEMOTONG KAYU


2.2 MEMBELAH KAYU
NO. DAN STANDARD 2.3 MENGETAM KAYU
PEMBELAJARAN 2.4 MEMBINA PUTTING TANGGAM
2.5 MEMBINA KERANGKA PANEL
2.6 MEMBINA LACI
2.7 MEMASANG BAHAGIAN PERABOT

NO. KOD RB-050-1/SK2/P(2/7) Muka: 1 Drp: 6

TAJUK : PROSES KERJA MEMOTONG KAYU

TUJUAN:

Kertas ini menerangkan tentang:-

1. Mengukur dan menanda kayu mengikut lukisan projek.

2. Kaedah memotong kayu menggunakan mesin memotong.

3. Menguji ketepatan pemotongan menggunakan sesiku L.


No. Kod : RB-050-1/SK2/P(2/7) Muka: 2 Drp: 6

1.0 PENGENALAN

Jentera gergaji lengan adalah mesin yang digunakan secara meluas di dalam
bengkel- bengkel kerana ia boleh memotong dengan tepat, cepat dan mudah
mengendalikannya. Selain dari memotong dan membelah , mesin ini boleh
membuat kerja-kerja tambahan yang lain seperti mengumai, menebuk lubang,
mengosok kertas pasir dan melarik.

1.1 Mesin Gergaji Lengan (Radial Arm Saw)

i) Fungsi Mesin
Pengunaan utamanya ialah bagi semua jenis keratan sama ada keratan
kasar atau keratan penyudah. Jenis-jenis keratan adalah:
i. Keratan lurus, keratan rencong,serong,parit dan tetingkat
ii. Membelah dengan melaras posisi mata piring kepada posisi selari
dengan pengadang tepi.
iii. Membuat tanggam seperti tanggam parit/dado dan dado buntu
iv. Mengumai,menebuk,memelas dan membentuk dengan bantuan
aksesori tambahan.

Lengan (Radial Arm)

Suis
Tiang (Column/post)

Pengadang Mata
Pengadang jejari tendang balik
(Anti kick-back finger)

ii) Operasi Mesin Gergaji Piring Mudahalih


Kaedah Pemotongan
Sejenis mesin pemotong yang memotong kayu dengan menggerakkan
mata dengan cara menarik lengannya. Mata yang sedang berputar akan
bergerak dalam garisan pemotongan apabila ditarik. Mata piring akan
memotong daripada atas . Potongan dapat dilakukan dengan tepat pada
ukuran kerana garisan tandaan dapat dilihat dengan jelas

iii) Melaras mesin


Pelarasan utama yang perlu dilakukan untuk operasi mengerat
a. Pelarasan Kedalaman potongan
Dilaras dengan memusingkan tombol pelaras (crank) yang terletak
paling atas tiang. Untuk potongan biasa mata gergaji dilaras
supaya berada pada posisi 1.5mm dibawah permukaan meja.
No. Kod : RB-050-1/SK2/P(2/7) Muka: 3 Drp: 6

b. Pelarasan Sudut potongan serong


Dilaras dengan melepaskan tombol pengapit rencong (track locking
lever). Pusingkan lengan (Radial arm )kepada sudut yang
diperlukan. Laraskan kecondongan motor dan mata piring ke kanan
atau ke kiri kepada sudut yang diperlukan.

2.0 Mengerat Kayu Pada Tandaan


Buat penentuan seperti dinyatakan pada no. 3.3 03.01 N01

2.1 Operasi Mengerat


Untuk keratan lurus, pastikan lengan mesin (radial arm) berada dalam
posisi bersudut tepat dengan pengadang tepi. Ia boleh ditentukan dengan
skala 0 yang ditunjukkan pada miter scale

2.2 Langkah-langkah Operasi mengerat


i) Laraskan kedalaman potongan supaya mata piring berada pada
posisi 1.5mm terkebawah daripada permukaan meja.
ii) Laraskan pengadang mata supaya selari dengan permukaan bawah
motor.
iii) Set jejari pengadang tendang balik (anti- kickback finger)
iv) Tolakkan gergaji ke belakang sehingga ke tiang mesin.
v) Tandakan garisan keratan pada bendakerja.
vi) Letakkan bendakerja di atas meja dengan merapatkannya pada
pengadang tepi.
vii) Laraskan posisi bendakerja supaya garisan tandaan berada selari
dengan mata piring.
viii) Hidupkan suis dan biarkannya berputar hingga maksimum.
ix) Dengan tangan kiri memegang kemas bendakerja yang dirapatkan
pada pengadang, tangan kanan pula dengan perlahan menarik
pemegang lengan mengerat benda kerja.
x) Setelah selesai, tolak pemegang ke belakang. Mata gergaji akan
berada pada posisi asal.
xi) Matikan suis

Mengerat Lurus Keratan serong hujung condong


No. Kod : RB-050-1/SK2/P(2/7) Muka: 4 Drp: 6

3.0 Peraturan Keselamatan Mesin Gergaji Lengan


Patuhi peraturan keselamatan mesin dan diri

i) Untuk semua jenis keratan, bendakerja hendaklah dipegang rapat


pada pengadang tepi bagi mengelakkan tendang balik.
ii) Pastikan mata gergaji cukup tajam.
iii) Tentukan pengadang berada pada posisinya apabila beroperasi.
iv) Pastikan semua pengapit dan kekunci diketatkan.
v) Sentiasa menolak gergaji ke belakang selepas selesai memotong.
vi) Matikan suis dan tunggu sehingga mata berhenti sebelummelakukan
sebarang pelarasan
vii) Gunakan kayu penolak untuk membuang bongkah dan reja-reja kayu
di atas meja.
viii) Selalu menjauhkan tangan daripada garisan potongan.
ix) Apabila membelah, selalulah menggunakan kayu penolak untuk
menolak kayu hingga kehujung.
No. Kod : RB-050-1/SK2/P(2/7) Muka: 5 Drp: 6

UJI DIRI
No. Kod : RB-050-1/SK2/P(2/7) Muka: 6 Drp: 6

Bahan Rujukan

Chris H. Groneman, 1964. GeneralWood Working. London: Mc Graw-Hill Pubication

John L.Feirer,1963. Advanced Wood Work and Furniture Making. Illinois: Chas. A
Bennett Co.

Willis H. Wagner, 1987 Modern Carpentry US, The Goodheart-Willcox Company, Inc.

John A. Walton A 1974 Woodwork in Theory and Practice, Australian Publishing


Company PTY. LTD

Tang Boon Tong, 2000. Teknologi Binaan Bangunan. Kuala Lumpur: Dewan bahasa
dan Pustaka
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN

RB 050 1
KOD DAN NAMA
PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)

NO. DAN STANDARD SK2 MENYEDIA KAYU DAN MEMBINA BAHAGIAN


KANDUNGAN PERABOT

2.1 MEMOTONG KAYU


2.2 MEMBELAH KAYU
2.3 MENGETAM KAYU
NO. DAN STANDARD 2.4 MEMBINA PUTTING TANGGAM
PEMBELAJARAN 2.5 MEMBINA KERANGKA PANEL
2.6 MEMBINA LACI
2.7 MEMASANG BAHAGIAN PERABOT

NO. KOD RB-050-1/SK2/P(3/7) Muka: 1 Drp: 6

TAJUK : PROSES KERJA MEMOTONG KAYU

TUJUAN:

Kertas ini menerangkan tentang:-

1. Mengukur dan menanda kayu mengikut lukisan projek.

2. Kaedah memotong kayu menggunakan mesin memotong.

3. Menguji ketepatan pemotongan menggunakan sesiku L.


No. Kod : RB-050-1/SK2/P(3/7) Muka: 2 Drp: 6

1.0 PENGENALAN

Mesin Gergaji Serong bukan sahaja digunakan untuk mengerat lurus tetapi
juga digunakan untuk memotong bendakerja menyerong pada sudut tertentu.
Hanya dengan melaras lengan berpangsi mesin sudut dapat dapat dikerat
dengan tepat.

1.1 Mesin gergaji Serong/Mitre saw


i) Fungsi Mesin
Mesin ini terdiri daripada mata piring dan perkakasan memandu dan
pengadang bagi membantu operasi. Mesin yang berfungsi untuk
mengerat benda kerja pada sudut yang diperlukan dengan tepat.
Lazimnya operasi mengerat dilakukan untuk mengerat kerangka untuk
kabinet,pintu,tingkap dan kumai crown.

Pemegang
Pengadang Mata
Corong habuk
Mata piring
Lengan Berpangsi

Pengadang sisi

Skala
Pemegang kekunci

ii) Operasi Mesin Gergaji Serong/Mitre saw


Kaedah Pemotongan
i. Motor yang dipasang pada lengannya berfungsi memutarkan mata
gergaji membolehkan operasi mengerat dilakukan.
ii. Mata gergaji yang dilindungi oleh pengadang keselamatan boleh
naik dan turun semasa pemegangnya di tarik ke bawah mengerat
benda kerja.
iii. Gergaji dihidupkan dengan menekan butang keselamatan pada
pemegangnya dan seterusnya menekan suis.
iv. Dengan membiarkan gergaji kembali ke posisi asal dan melepaskan
suis,mata gergaji akan berhenti dengan pengadang akan berada ke
posisi kembali.
No. Kod : RB-050-1/SK2/P(3/7) Muka: 3 Drp: 6

iii) Melaras Mesin


Sudut dilaras pada lengan berpangsi yang boleh dikunci pada
sebarang sudut

2.0 Mengerat Kayu Pada Tandaan


Buat penentuan seperti dinyatakan pada no. 3.3 03.01 N01
2.1 Operasi Mengerat
Bagi operasi mengerat, pengadang sisi merupakan perkakas penting
untuk menahan bendakerja.Posisi bendakerja hendaklah melintang
dengan mata gergaji. Pengeratan dilakukan dengan menekan
pemegangnya mengikut tandaan pada benda kerja.
Jenis keratan yang boleh dilakukan ialah (i) Keratan Lurus (ii) Keratan
serong

2.2 Langkah-langkah Operasi mengerat Lurus dan sudut


i) Bagi keratan serong ukur sudut yang diperlukan dengan melaras
posisi mata piring.Rujuk skala pada meja mesin.
ii) Bagi keratan lurus ,pastikan posisi mata berada dalam keadaan lurus
dengan skala menunjukkan pada angka 0
iii) Gunakan kekunci pada bawah pemegang untuk memusingkan meja
gergaji kepada sudut, semak pada skala dan kuncikan posisinya.
iv) Tandakan pada kayu skrap dan pegang kemas pada pengadang sisi
v) Dengan suis tertutup, tekankan ke bawah gergaji serong ini. Lihat
mata gergaji menyentuhi tanda yang telah dibuat. Buat sedikit
pelarasan bagi memastikan mata sejajar dengan tandaan.
vi) Pastikan pengadang keselamatan berfungsi dan berada pada
tempatnya.
vii) Hidupkan suis, biarkan ia berputar dan bawakan mata gergaji ke
bawah untuk mengerat bendakerja.
viii) Bawa mata gergaji ke atas setelah keratan siap.
No. Kod : RB-050-1/SK2/P(3/7) Muka: 4 Drp: 6

Mengerat Lurus

Mengerat Serong

2.3 Peraturan Keselamatan Mesin Gergaji Serong


i. Gergaji Serong dilengkapi dengan perkakasan keselamatan termasuk
pengadang mata dan pengadang sisi untuk jajaran kayu yang selamat.
Elakkan dari menanggal atau mengalih perkakasan tersebut.
ii. Elakkan dari cuba memotong kayu yang terlalu tinggi atau lebar.
Biasanya gergaji serong tidak boleh mengerat kayu yang tingginya
melebihi 75mm (3) atau melebihi lebar 112mm(4)
iii. Senantiasa membiarkan mata gergaji berputar dengan maksima
sebelum mula mengerat
iv. Elakkan dari memulakan keratan dengan mata gergaji menyentuhi
kayu
v. Tanggalkan aksesori yang dipakai seperti jam atau barang kemas.
vi. Baju berlengan panjang hendaklah dilipat kemas .
vii. Pakai pelindung mata atau gogel dan pelindung telinga disebabkan
bunyi bising yang dikeluarkan oleh mesin tersebut.
No. Kod : RB-050-1/SK2/P(3/7) Muka: 5 Drp: 6

UJI DIRI
No. Kod : RB-050-1/SK2/P(3/7) Muka: 6 Drp: 6

Bahan Rujukan

Chris H. Groneman, 1964. GeneralWood Working. London: Mc Graw-Hill Pubication

John L.Feirer,1963. Advanced Wood Work and Furniture Making. Illinois: Chas. A
Bennett Co.

Willis H. Wagner, 1987 Modern Carpentry US, The Goodheart-Willcox Company, Inc.

John A. Walton A 1974 Woodwork in Theory and Practice, Australian Publishing


Company PTY. LTD

Tang Boon Tong, 2000. Teknologi Binaan Bangunan. Kuala Lumpur: Dewan bahasa
dan Pustaka
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN

KOD DAN NAMA RB 050 1


PROGRAM
PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)


NO. DAN STANDARD SK2 MENYEDIA KAYU DAN MEMBINA BAHAGIAN
KANDUNGAN PERABOT

2.1 MEMOTONG KAYU


2.2 MEMBELAH KAYU
2.3 MENGETAM KAYU
NO. DAN STANDARD 2.4 MEMBINA PUTTING TANGGAM
PEMBELAJARAN 2.5 MEMBINA KERANGKA PANEL
2.6 MEMBINA LACI
2.7 MEMASANG BAHAGIAN PERABOT

NO. KOD RB-050-1/SK2/P(4/7) Muka: 1 Drp: 5

TAJUK : PROSES KERJA MEMOTONG KAYU

TUJUAN:

Kertas ini menerangkan tentang:-

1. Mengukur dan menanda kayu mengikut lukisan projek.

2. Kaedah memotong kayu menggunakan mesin memotong.

3. Menguji ketepatan pemotongan menggunakan sesiku L.


No. Kod : RB-050-1/SK2/P(4/7) Muka: 2 Drp: 5

1.0 PENGENALAN

Mesin Gergaji Pita digunakan untuk memotong lengkung atau bulatan pada
bahagian luar. Selain dari itu ia juga bolih digunakan untuk membelah, mengerat,
membuat puting dan sebagainya

E) Mesin Gergaji Pita

i) Fungsi Mesin.
Mesin gergaji pita menggunakan mata berbentuk pita, Semasa
operasi,gelung mata yang dipasang pada dua roda berputar untuk
melakukan kerja-kerja pemotongan.Putaran mata perlu dikawal supaya
berada pada posisi tetap. Roda antara merupakan alat kawalan yang
berfungsi untuk mengawal posisi mata dari sisi dan belakang.
Kelegaannya antara 0,5 1 mm dari mata gergaji

RUJUK TASK 03.03

Roda penegang mata

Pengadang roda atas

Pemegang kekunci Tiang pandu


Tiang pandu

Skru-skru pelaras
Pemandu mata
Lengan
Tolok serong

meja

Slot mata

Pengadang roda bawah

Tapak

Mata Gergaji Pita


No. Kod : RB-050-1/SK2/P(4/7) Muka: 3 Drp: 5

Mesin Gergaji Pita diguna untuk kerja-kerja berikut:


a. Membelah
b. Mengerat Lurus
c. Memotong kayu bulat
d. Membelah miring
e. Menggergaji bulatan /lengkungan dengan diameter tertentu

ii) Operasi Mesin Gergaji Pita


Kaedah Pemotongan
a. Gelungan mata mesin dipasang diantara dua roda atas dan bawah
b. Roda bawah berfungsi memutarkan mata mengikut pusingan jam.
c. Dengan roda yang mengawal posisi putaran mata ,keratan produk dapa
dilakukan dengan lebih stabil dan berkualiti.

iii) Melaras Mesin


Mesin gergaji pita adalah mesin kerja kayu yang mempunyai mata gergaji
bentuk pita. Gelung mata gergaji dipasang pada kedua roda antara atas
dan bawah.Ia boleh di tegangkan dengan melaras roda penegang . Roda
antara dilaras antara -1 cm diatas benda kerja dengan cara membuka
pengunci , alat kawal roda antara pita diputar ke kanan atau ke kiri
sehingga kadar dikehendaki.

iv) Peraturan Keselamatan Gergaji Pita


i) Periksa semua komponen mesin bagi memastikan ia selamat untuk
digunakan.
ii) Pasti mata gergaji tajam dengan saiz lebarnya sesuai dengan kerja
yang akan dilakukan.
iii) Pastikan roda antara yang mengawal geseran mata berfungsi dan
kelegaan sama besar
iv) Mula menggergaji apabila putaran mata maksimum.
v) Sekiranya mata gergaji putus segera matikan mesin, Keluarkan mata
yang putus apabila roda atas dan bawah telah berhenti.
vi) Sekiranya bunyi yang dikeluarkan oleh putaran mata agak berbeza dari
kebiasaan,segera matikan dan laporkan pada instruktor.
No. Kod : RB-050-1/SK2/P(4/7) Muka: 4 Drp: 5

UJI DIRI
No. Kod : RB-050-1/SK2/P(4/7) Muka: 5 Drp: 5

Bahan Rujukan

Chris H. Groneman, 1964. GeneralWood Working. London: Mc Graw-Hill Pubication

John L.Feirer,1963. Advanced Wood Work and Furniture Making. Illinois: Chas. A
Bennett Co.

Willis H. Wagner, 1987 Modern Carpentry US, The Goodheart-Willcox Company, Inc.

John A. Walton A 1974 Woodwork in Theory and Practice, Australian Publishing


Company PTY. LTD

Tang Boon Tong, 2000. Teknologi Binaan Bangunan. Kuala Lumpur: Dewan bahasa
dan Pustaka
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN

KOD DAN NAMA RB 050 1


PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)


NO. DAN STANDARD SK2 MENYEDIA KAYU DAN MEMBINA BAHAGIAN
KANDUNGAN PERABOT

2.1 MEMOTONG KAYU


2.2 MEMBELAH KAYU
2.3 MENGETAM KAYU
NO. DAN STANDARD
2.4 MEMBINA PUTTING TANGGAM
PEMBELAJARAN
2.5 MEMBINA KERANGKA PANEL
2.6 MEMBINA LACI
2.7 MEMASANG BAHAGIAN PERABOT

NO. KOD RB-050-1/SK2/P(5/7) Muka: 1 Drp: 5

TAJUK : PROSES KERJA MEMOTONG KAYU

TUJUAN:

Kertas ini menerangkan tentang:-

1. Mengukur dan menanda kayu mengikut lukisan projek.

2. Kaedah memotong kayu menggunakan mesin memotong.

3. Menguji ketepatan pemotongan menggunakan sesiku L.


No. Kod : RB-050-1/SK2/P(5/7) Muka: 2 Drp: 5

1.0 PENGENALAN
Gergaji tangan merupakan alat asas dalam kerja-kerja mengerat kayu. Alat ini
masih diperlukan terutama apabila mengerat bahagian-bahagian tertentu yang
tidak boleh dilakukan oleh mesin.

2.0 GERGAJI TANGAN

Secara amnya ia berfungsi bagi memotong atau mengerat kayu mengikut saiz
dan bentuk yang dikehendaki. Walau bagaimanapun ia tertakluk kepada jenis
gergaji. Untuk operasi mengerat, gergaji kerat perlu digunakan.

KAEDAH MENGERAT

i) Buat Rancang Tanda


Letakkan sesiku L atau sesiku bergabung melintang urat kayu dan dirapatkan
badan sesiku pada sisi kayu. Buat garisan sepanjang bilah sesiku dengan
pisau penanda atau pisau serbaguna bagi kerja halus dan pensil bagi kerja-
kerja kasar. Penggunaan pisau penanda akan dapat mengelakkan serpihan
semasa mengerat.

ii) Memilih jenis Gergaji


Untuk tujuan ini gunakan gergaji bergigi kerat.

iii) Menentu Kedudukan Kayu


Letakkan sekeping papan di atas antara dua bangku (sawhose) Unjurkan
bahagian yang hendak dikerat mengikut panjang yang sesuai. Bagi kayu
pendek memadai dengan mengapit pada ragum meja atau apit G
No. Kod : RB-050-1/SK2/P(5/7) Muka: 3 Drp: 5

iv) Mulakan Keratan

a. Buat penentuan seperti dinyatakan pada no. 3.3 03.01 N01

b. Pegang pemegang gergaji dengan tangan kanan supaya ibu jari dapat
diletak pada garisan potong bertujuan untuk memandu gigi gergaji
mengerat dengan tepat. Set kedudukan gergaji. Untuk kerja halus ia
diletak di luar garisan bahagian yang hendak dibuang. Mulakan keratan
dengan tarikan separuh kebelakang.

v) Mengerat Terus
Apabila lurahnya sedalam 25mm ,ia mencukupi haluan keratan dan ibu jari
bolehlah dialih. Pegang pemegang gergaji pada kedudukan 45 dan
panjangkan sorongan memenuhi panjang bilah gergaji(75mm dari hujung
bilah) dengan tekanan sederhana.

3.0 MEMERIKSA PROFIL KERATAN


Kayu-kayu yang telah dikerat diuji ketepatannya. Pemeriksaannya boleh
dilakukan dengan sesiku L dan sesiku bergabung.

i) Spesifikasi Produk
Kayu yang telah dikerat perlu disemak semula ukuran panjangnya bagi
menentukan ianya bertepatan seperti yang diperlukan.

ii) Kualiti keratan


Pastikan profil keratannya rata dan persegi

iii) Pengukuran kayu


No. Kod : RB-050-1/SK2/P(5/7) Muka: 4 Drp: 5

UJI DIRI
No. Kod : RB-050-1/SK2/P(5/7) Muka: 5 Drp: 5

Bahan Rujukan

Chris H. Groneman, 1964. GeneralWood Working. London: Mc Graw-Hill Pubication

John L.Feirer,1963. Advanced Wood Work and Furniture Making. Illinois: Chas. A
Bennett Co.

Willis H. Wagner, 1987 Modern Carpentry US, The Goodheart-Willcox Company, Inc.

John A. Walton A 1974 Woodwork in Theory and Practice, Australian Publishing


Company PTY. LTD

Tang Boon Tong, 2000. Teknologi Binaan Bangunan. Kuala Lumpur: Dewan bahasa
dan Pustaka
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN

KOD DAN NAMA RB 050 1


PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)

NO. DAN STANDARD SK2 MENYEDIA KAYU DAN MEMBINA BAHAGIAN


KANDUNGAN PERABOT

2.1 MEMOTONG KAYU


2.2 MEMBELAH KAYU
2.3 MENGETAM KAYU
NO. DAN STANDARD 2.4 MEMBINA PUTTING TANGGAM
PEMBELAJARAN 2.5 MEMBINA KERANGKA PANEL
2.6 MEMBINA LACI
2.7 MEMASANG BAHAGIAN PERABOT

TAJUK : PROSES KERJA MEMBELAH KAYU

TUJUAN:

Kertas ini menerangkan tentang:-

1. Mengukur dan menanda kayu mengikut lukisan projek.

2. Kaedah membelah kayu menggunakan mesin belah.

3. Menguji hasilkerja menggunakan alat mengukur.


No. Kod : RB-050-1/SK2/P(6/7) Muka: 2 Drp: 9

1.0 PENGENALAN
Operasi membelah kayu adalah proses memotong kayu mengikut urat . Dalam
proses ini beberapa langkah perlu diberi perhatian. Ia melibatkan proses
menanda,penyediaan mesin dan alat, membelah dan memeriksa profil
pembelahan. Mesin pembelahan yang terlibat bagi task ini ialah Mesin gergaji
piring.(Circular saw) dan Mesin Belah (Rip saw)

2.0 MESIN-MESIN DAN PERALATAN MEMBELAH

Operasi membelah melibatkan mesin-mesin berikut


a) Mesin gergaji piring.(Circular saw)
b) Mesin Belah (Rip saw)

Selain daripada mesin-mesin yang dinyatakan, alat mengukur juga diperlu untuk
kerja- kerja menanda sebelum operasi membelah antaranya adalah :
i) Pita pengukur
ii) Calliper
Kedua-dua alat ini bertujuan menguji dan memeriksa ketepatan ukuran dari hasil
belahan.

3.0 PROSEDUR MEMBELAH MENGGUNAKAN MESIN-MESIN PEMBELAH

3.1 Menanda Bahagian

Bagi semua proses membelah dengan SEMUA jenis mesin membelah mesti
dimulakan dengan menanda bahagian-bahagian yang akan dibelah. Tandakan
garisan melintang urat kayu dengan alat-alat menanda -rujuk cara menanda.
Penentuan berikut perlu diambil kira,

i. Tentukan spesifikasi ukuran kayu- ukuran panjang kayu yang perlu


Dikerat.
ii. Jenis kayu yang akan dikerat. Cth: meranti,nyatoh,cengal atau papan
gantian.
iii. Peralatan menanda seperti tolok penanda,sesiku L,pita pengukur dan
pisau penanda.
No. Kod : RB-050-1/SK2/P(6/7) Muka: 3 Drp: 9

3.2 Penyediaan Mesin dan Peralatan

Mesin Gergaji Piring (Circular Saw/ Table Saw)

i) Fungsi Mesin

Spesifikasinya telah diterangkan dalam task 03.01. Dengan struktur


kerangka yang sama, mesin gergaji piring boleh berfungsi sebagai
gergaji belah dengan menukarkan bilah mata jenis belah. Pengadang
sisi yang boleh dilaras jaraknya dengan mata gergaji digunakan bagi
menerima sisi bendakerja.

Tolok Rencong

Pengadang Mata Meja

Pengadang tepi

Pencerai

Roda Pelaras mata


No. Kod : RB-050-1/SK2/P(6/7) Muka: 4 Drp: 9

Operasi yang boleh dilakukan oleh mesin gergaji Piring dalam proses membelah

Membelah

Melurah

Membelah serong

ii) Operasi Mesin Gergaji Piring

Kaedah Pemotongan

a. Jenis gergaji yang paling biasa adalah yang menggunakan pemanduan


terus kepada motor elektrik.Bilah matanya dipasang pada hujung saf
motor melalui lubang pada mata gergaji

b. Apabila motornya dihidupkan,shaf mata akan berpusing lebih laju


daripada motor bergantung kepada kadar nisbah,biasanya 2:1 bermaksud
motor berputar pada 1750 rpm dan bilah mata berputar pada 3500 rpm.

c. Mesin jenis ini mempunyai kelajuan mata yang tinggi tetapi torque yang
rendah.Ia baik untuk mengerat bahan nipis seperti panel dan plywood.
No. Kod : RB-050-1/SK2/P(6/7) Muka: 5 Drp: 9

iii) Melaras mesin


Mata gergaji piring untuk membelah hendaklah dipasang. Pelarasan mesin
adalah sama dengan operasi mengerat. Rujuk task 03.01

Jenis Mata Pemotong


Bagi kerja membelah,mata gergaji belah perlu digunakan untuk memotong
mengikut urat kayu. Bentuk mata gergaji belah lebih besar. Jumlah giginya lebih
sedikit berbanding mata kerat .Sudut cangkuk lebih besar iaitu 20. Bilah mata yang
mempunyai sudut cangkuk lebih besar akan memotong lebih cepat dan lebih
agresif tetapi memberi kesan serpihan yang lebih pada bahagian bawah benda
kerja.

12-15

20-22

Nota :-
Penentuan ini perlu diaplikasi pada semua peringkat pembelahan kayu untuk setiap
mesin yang digunakan.
No. Kod : RB-050-1/SK2/P(6/7) Muka: 6 Drp: 9

3.3 Membelah Kayu Pada Tandaan


Sebelum kerja-kerja mengerat dijalankan, perkara-perkara berikut perlu
ditentukan

i. Spesifikasi Produk
Jenis kayu padu atau bahan berasaskan kayu

ii. Kuantiti Kayu


Tentukan kuantiti kayu yang perlu dibelah

iii. Saiz Kayu


Tentukan saiz kayu yang perlu dibelah

iv. Pengukuran Kayu


a. Dimensi tebal, lebar dan panjang mengikut piawai bekalan kayu
dan bahan berasaskan kayu di pasaran.
b. Contoh Ukuran Standard kayu padu di pasaran 25x50, 50x50,
25x75 dan 25x200

3.3.1 Operasi Membelah


Bagi operasi membelah, pengadang yang selari dengan mata gergaji
digunakan. Ia bagi tujuan memandu untuk memastikan ketepatan saiz
lebar kayu yang akan dibelah. Pencerai hendaklah berada pada posisinya
bagi tujuan meluaskan bukaan parit gergaji seterusnya dapat
mengelakkan mata dari tersepit. Oleh sebab kayu perlu dirapatkan pada
pengadang, sisinya hendaklah betul-betul lurus bagi mengelakkan
pemotongan tidak selari yang boleh menjejaskan saiz lebar kayu.

3.3.2 Langkah-langkah Operasi Membelah

i) Laraskan kedudukan pengadang tepi dengan menjarakkan dari mata


gergaji mengikut saiz lebar kayu yang akan dibelah
ii) Laraskan tinggi-rendah mata piring mengikut unjuran ditetapkan.
iii) Hidupkan mesin dan biarkan putaran mata mencapai maksimum.
iv) Letakkan bendakerja di atas meja dan sorongkan dengan merapatkan
sisi bendakerja pada pengadang.
v) Apabila sampai ke hujung kayu,tolakkan dengan menggunakan kayu
penolak (push stick)

Operasi membelah
No. Kod : RB-050-1/SK2/P(6/7) Muka: 7 Drp: 9

3.3.3 Keselamatan Menggunakan Mesin Gergaji Piring


Patuhi prosedur keselamatan mesin

Kayu penolak

Pengadang Mata

4.0 Memeriksa Belahan Kayu

Kayu-kayu yang telah dibelah perlu diuji ketepatannya. Pemeriksaannya boleh


dilakukan dengan alat pengukuran yang sesuai seperti calliper,sesiku L dan
sebagainya.

i) Spesifikasi Produk
Produk yang telah dibelah perlu disemak semula ukuran dan reka bentuk
potongan yang terhasil bagi menentukan ia bertepatan seperti yang
diperlukan.

ii) Kualiti belahan


Pastikan hasil belahan produk yang telah dibelah lurus dan rata

iii) Saiz kayu


Tentukan saiz kayu yang diketam betul dan menepati spesifikasi produk
No. Kod : RB-050-1/SK2/P(6/7) Muka: 8 Drp: 9

UJI DIRI

1. Nyatakan 2 cara apabila membelah kayu menggunakan mesin gergaji piring


mudah alih.

........................................................................................................................

.......................................................................................................................

2. Senaraikan 5 kegunaan mesin gergaji piring

........................................................................................................................

........................................................................................................................

3. Nyatakan kegunaan kayu penolak Push stick dalam operasi menggunakan


mesin gergaji piring.

........................................................................................................................

........................................................................................................................
No. Kod : RB-050-1/SK2/P(6/7) Muka: 9 Drp: 9

Bahan Rujukan

Chris H. Groneman, 1964. GeneralWood Working. London: Mc Graw-Hill Pubication

John L.Feirer,1963. Advanced Wood Work and Furniture Making. Illinois: Chas. A
Bennett Co.

Willis H. Wagner, 1987 Modern Carpentry US, The Goodheart-Willcox Company, Inc.

John A. Walton A 1974 Woodwork in Theory and Practice, Australian Publishing


Company PTY. LTD

Tang Boon Tong, 2000. Teknologi Binaan Bangunan. Kuala Lumpur: Dewan bahasa
dan Pustaka
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN

KOD DAN NAMA RB 050 1


PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)

NO. DAN STANDARD SK2 MENYEDIA KAYU DAN MEMBINA BAHAGIAN


KANDUNGAN PERABOT

2.1 MEMOTONG KAYU


2.2 MEMBELAH KAYU
2.3 MENGETAM KAYU
NO. DAN STANDARD
2.4 MEMBINA PUTTING TANGGAM
PEMBELAJARAN
2.5 MEMBINA KERANGKA PANEL
2.6 MEMBINA LACI
2.7 MEMASANG BAHAGIAN PERABOT

NO. KOD RB-050-1/SK2/P(7/7) Muka: 1 Drp: 6

TAJUK : PROSES KERJA MEMBELAH KAYU

TUJUAN:

Kertas ini menerangkan tentang:-

1. Mengukur dan menanda kayu mengikut lukisan projek.

2. Kaedah membelah kayu menggunakan mesin belah.

3. Menguji hasil kerja menggunakan alat mengukur.


No. Kod : RB-050-1/SK2/P(7/7) Muka: 2 Drp: 6

1.0 PENGENALAN
Mesin Gergaji Belah Lurus (Straight Line Rip saw) merupakan mesin khusus yang
hanya digunakan untuk membelah.Hasil belahannya lebih tepat, lurus dan kemas
berbanding mesin gergaji piring.

2.0. Penyediaan Mesin dan Peralatan


2.1 Mesin Gergaji Belah Lurus ( Straight Line Rip saw)
i) Fungsi Mesin
Sejenis mesin kegunaan khas untuk membelah. Dengan binaan dari keluli
mampat dan bahagian atas yang menutupi keseluruhan mata, ai amat
berkesan dan selamat digunakan. Ia direka bentuk khas untuk tujuan
membelah dengan tepat dan cepat. Berupaya membelah sisi kayu pada
kadar paling nipis sehingga 1/16 dengan kayu terbuang paling minima
kerana mata bergarispusat kecil dan belahan mata (kerf) yang nipis yang
digunakan. Ketepatan komponen yang dilengkapi dengan trek suap
pelincir automatik akan memastikan operasi disempurnakan dengan baik.

Bahagian-bahagian Utama Mesin


1 Catepillar Chain Menerima dan menggerakkan bendakerja kepada
mata gergaji dengan suapan seimbang.
2 Double V guide rail Landasan kepada Catepillar Chain. Ia memastikan
operasi membelah pada garisan lurus.
3 Centralised Lubrication Membekal pelincir antara rantai dan landasan secara
System automatik
4 Gandar gergaji /Saw Memutarkan mata gergaji (kira-kira 4500 rpm)
arbor
5 Automatik Yielding Memandu bendakerja bagi kerja membelah kepada
Gauge sisian paling nipis
6 Peralatan keselamatan Mengandungi 2 set penutup atas dan 1 set jejari
pengadang tendang balik. Roda suapan , bahagian
hadapan mesin dan atas mata gergaji ditutupi
sepenuhnya.
7 Kerangka dan meja kerja
No. Kod : RB-050-1/SK2/P(7/7) Muka: 3 Drp: 6

ii) Operasi Mesin Gergaji Belah Lurus ( Straight Line Rip saw)
Kaedah Pemotongan
Dalam operasi, mesin belah lurus menghasilkan beberapa karekteristik unit
yang berpotensi bagi menjadikan sisian bendakerja yang dibelah lebih
berkualiti.Mesin ini membuat satu keratan pada satu masa,terhad dan
mengawal tegasan yang dihasilkan oleh kayu dengan lebih baik semasa
proses membelah. Reka bentuk gergaji membolehkan bendakerja dapat
dipisah semasa membelah supaya dapat bergerak lancar tanpa ada himpitan

Terdapat dua cara operasi pemotongan


Jenis pembelahan bawah yang mana posisi mata sama dengan gergaji
piring Catepillar Chain adalah suapan berkuasa yang membawa
bendakerja kepada mata pembelah.
Jenis pembelahan atas di mana posisi mata terpasang pada gandar di
sebalah atas

iii) Melaras mesin


Proses pembelahan dilakukan dengan melaras matanya untuk memberi
unjuran sekadar melepasi bendakerja yang dibelah. Unjuran yang paling
minimum ialah dapat mengurangkan mata dari cepat tumpul.
Kedalaman mata piring tidak perlu dilaras bagi menghasilkan unjuran
pada setiap bendakerja yang berbeza ketebalannya.

3.0 Mengerat Kayu Pada Tandaan


Sebelum kerja-kerja mengerat dijalankan, perkara-perkara berikut perlu
ditentukan

i. Spesifikasi Produk
Jenis kayu padu atau bahan berasaskan kayu
ii. Kuantiti Kayu
Tentukan kuantiti kayu yang perlu dibelah
iii. Saiz Kayu
Tentukan saiz kayu yang perlu dibelah
iv. Pengukuran Kayu
Dimensi tebal, lebar dan panjang mengikut piawai bekalan kayu dan
bahan berasaskan kayu dipasaran.
Contoh Ukuran Standard kayu padu dipasaran 25x50, 50x50, 25x75 dan
25x200
No. Kod : RB-050-1/SK2/P(7/7) Muka: 4 Drp: 6

3.1 Operasi membelah

i) Letakkan bendakerja di atas rantai lingkar (caterpillar chain) yang


sedang berputar.
ii) Rantainya akan menarik bendakerja kepada mata gergaji untuk
dibelah.Ketepatan lurus sisinya membolehkan bendakerja dapat
menghasilkan tanggam glu yang sempurna.
iii) Mata berputar melawan pusingan jam berbeza dengan mesin gergaji
lain.

3.2 Peraturan Keselamatan Mesin gergaji belah

i) Pastikan dan periksa keadaan mesin supaya dalam keadaan baik dan
selamat
ii) Pastikan saiz mata piring sesuai untuk saiz kayu yang dibelah.
iii) Sentiasa memastikan putaran mata gergaji hingga maksimum sebelum
memulakan pembelahan.
iv) Letakkan bendakerja di atas rantai lingkar yang sedang berputar
dengan dirapat sisinya pada pengadang sisi dengan cermat.
v) Pengadang tepi hendaklah terpasang kemas.
vi) Pastikan pengadang belakang dalam posisi yang betul supaya kayu
tidak tersangkut.
vii) Elakkan letak tangan di atas rantai lingkar yang sedang berputar.
viii) Sentiasa berdiri di sebelah kiri mesin.

4.0 Memeriksa Belahan Kayu


Kayu-kayu yang telah dibelah perlu diuji ketepatannya. Pemeriksaannya boleh
dilakukan dengan pita pengukur dan veneer.

i) Spesifikasi Produk
Kayu yang telah dikerat perlu disemak semula ukuran lebar bagi
menentukan ianya bertepatan seperti yang diperlukan.

ii) Kualiti keratan


Pastikan hasil belahan kayu rata dan persegi.

iii) Pengukuran kayu


No. Kod : RB-050-1/SK2/P(7/7) Muka: 5 Drp: 6

UJI DIRI

1) Nyatakan fungsi Mesin Gergaji Belah Lurus ( Straight Line Rip Saw).
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

2) Nyatakan peraturan keselamatan ketika menggunakan mesin gergaji belah.

.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
No. Kod : RB-050-1/SK2/P(7/7) Muka: 6 Drp: 6

Bahan Rujukan

Chris H. Groneman, 1964. GeneralWood Working. London: Mc Graw-Hill Pubication

John L.Feirer,1963. Advanced Wood Work and Furniture Making. Illinois: Chas. A
Bennett Co.

Willis H. Wagner, 1987 Modern Carpentry US, The Goodheart-Willcox Company, Inc.

John A. Walton A 1974 Woodwork in Theory and Practice, Australian Publishing


Company PTY. LTD

Tang Boon Tong, 2000. Teknologi Binaan Bangunan. Kuala Lumpur: Dewan bahasa
dan Pustaka
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA RB-050-1
PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)

NO. DAN STANDARD


KANDUNGAN SK2 MENYEDIA KAYU DAN MEMBINA BAHAGIAN PERABOT

2.1 MEMOTONG KAYU


2.2 MEMBELAH KAYU
NO. DAN STANDARD 2.3 MENGETAM KAYU
PEMBELAJARAN 2.4 MEMBINA PUTTING TANGGAM
2.5 MEMBINA KERANGKA PANEL
2.6 MEMBINA LACI
2.7 MEMASANG BAHAGIAN PERABOT

NO. KOD RB-050-1/SK2/T(1/5) Muka : 1 Drp : 8

TAJUK : MEMOTONG KAYU

TUJUAN :
Kertas tugasan ini adalah bertujuan untuk menguji pengetahuan murid mengenai:-
1. Proses memotong kayu.
2. Proses mengerat kayu.
3. Proses mengetam kayu.
NO. KOD RB-050-1/SK2/T(1/5) Muka: 2 Drp: 8

PERHATIAN:

Ujian ini bertujuan untuk menilai tahap pengetahuan anda dalam tugasan berkenaan,sesuai
dengan kehendak ketrampilan yang dinyatakan dalam NOSS. Anda MESTI menjawab kesemua
soalan dalam masa 1jam 30 minit.

ARAHAN :

Kertas soalan ini mengandungi bahagian A B dan C. Anda dikehendaki menjawab SEMUA
soalan yang terkandung dalam kertas

BAHAGIAN A

JAWAB SEMUA SOALAN YANG DI SEDIAKAN DENGAN MEMBULATKAN JAWAPAN YANG BETUL

1. Operasi mengerat kayu adalah proses memotong kayu


A) Mengikut urat kayu
B) Melintang urat
C) Selari dengan urat kayu
D) Bertentang urat kayu.

2. Mesin Gergaji Piring boleh diguna dalam operasi berikut


A) Menebuk Lubang dan mengerat
B) Mengerat dan membelah
C) Mengerat dan Mengumai
D) Mengetam sisi dan memuting

3. Mesin-mesin di bawah boleh digunakan untuk mengerat KECUALI


A) Mesin gergaji piring
B) Mesin gergaji Pita
C) Mesin gergaji Serong/Mitre saw
D) Mesin Larik

4. Mesin Gergaji Lengan digunakan untuk operasi berikut:

A) Mengerat rencong dan tetingkat


B) Membelah dan mengetam
C) Mengumai dan melarik
D) Mengerat lurus dan mengetam
NO. KOD RB-050-1/SK2/T(1/5) Muka: 3 Drp: 8

5. Mesin Gergaji Serong berfungsi untuk:

A) Mengerat rencong
B) Mengerat tepat pada sudut serong
C) Mengerat tepat
D) Mengerat pada sebarang sudut

6. Gergaji Pita mempunyai mata berbentuk:

A) Gelung /pita
B) Mata Piring
C) Keping dan panjang
D) Bulat bergigi

7. Nama mesin khusus untuk operasi membelah

A) Mesin Gergaji Piring


B) Mesin gergaji Lengan
C) Mesin Gergaji Belah Lurus
D) Mesin Gergaji Pita

8. Berikut adalah jenis-jenis ketaman yang boleh dilakukan oleh Mesin Ketam Pelurus
KECUALI
A) Mesin Gergaji Piring
B) Mengetam lurus sisi kayu
C) Mengumai buang segi
D) Membelah

9. Mesin Ketam penebal mempunyai rola suap masuk dan keluar yang bertujuan untuk:
A) Menarik kayu masuk dan menolak kayu keluar
B) Memudahkan kayu disuap ke mata ketam
C) Memudahkan benda kerja diketam
D) Menggerakkan bendakerja semasa disuap

10. Antara bahagian utama mesin pemuting adalah


A) Alat kawal kelajuan suapan
B) Kekunci roda pelaras
C) Kepala Pemuting
D) Roda Pelaras Meja

(10 markah)
NO. KOD RB-050-1/SK2/T(1/5) Muka: 4 Drp: 8

BAHAGIAN B

Jawap SEMUA soalan

11. Namakan 2 jenis mesin pemuting

i.

ii.

12. Nyatakan 2 Operasi yang boleh dilakukan oleh mesin gergaji Piring dalam proses
membelah

i. ....................................................................................

ii. .....................................................................................

13. Mesin Ketam pelurus mempunyai dua meja hadapan dan belakang. Nyatakan kesan
ketaman pada benda kerja jika meja belakang lebih rendah dari meja hadapan

.......................................................................

......................................................................

14. Terdapat 5 jenis ketaman yang boleh dilakukan oleh ketam penebal. Salah satunya telah
dinyatakan dibawah. Senaraikan 4 lagi jenis-jenis ketaman yang lain .

i) .............................................................................................

ii) ............................................................................................

iii) ............................................................................................

iv) ............................................................................................ (4 markah)

(4 markah)
NO. KOD RB-050-1/SK2/T(1/5) Muka: 5 Drp: 8

Jawab SEMUA soalan. Tandakan ( ) pada ruang BETUL atau SALAH bagi kenyataan
di bawah

BIL KENYATAAN BETUL SALAH

Mata gergaji kombinasi yang mempunyai gigi


15. membelah dan mengerat berfungsi untuk kerja
mengerat sahaja

Mesin Gergaji Lengan adalah sejenis mesin pemotong


16. yang memotong kayu dengan menggerakkan mata
dengan cara menarik lengannya

Mesin Ketam Pelurus mempunyai meja hadapan dan


belakang boleh diturun dan dinaikan secara mendatar.
17
Hanya meja belakang sahaja yang perlu dilaras untuk
kedalaman ketaman .

Selain menggunakan gergaji Serong untuk mengerat


18 bendakerja pada sudut tertentu,ia boleh juga
digunakan untuk mengerat lengkung.
NO. KOD RB-050-1/SK2/T(1/5) Muka: 6 Drp: 8

Bahagian C

Suai padankan pernyataan berikut

Alat pernafasan berkuasa


tekanan positif

Membuat tetingkat

Membuat Puting/pin

Mengerat Lurus

(4 markah)
20. Labelkan 3 bahagian dalaman mesin pengetam dalam kotak yang disediakan.

ROLLER SUAP MASUK

ROLLER SUAP
KELUAR BHG BAWAH

(3 markah)
KEPUTUSAN

KETERAMPILAN

BELUM TERAMPIL

.................................................. ................................
(Tandatangan & Nama PP) (Tarikh)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA RB-050-1
PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)


NO. DAN STANDARD
KANDUNGAN SK2 MENYEDIA KAYU DAN MEMBINA BAHAGIAN PERABOT

2.1 MEMOTONG KAYU


2.2 MEMBELAH KAYU
NO. DAN STANDARD 2.3 MENGETAM KAYU
PEMBELAJARAN 2.4 MEMBINA PUTTING TANGGAM
2.5 MEMBINA KERANGKA PANEL
2.6 MEMBINA LACI
2.7 MEMASANG BAHAGIAN PERABOT

NO. KOD RB-050-1/SK2/T(2/5) Muka : 1 Drp : 3

TAJUK : KERANGKA PANEL & LACI

TUJUAN :
Kertas tugasan ini adalah bertujuan untuk menguji pengetahuan murid mengenai:-
1. Membina kerangka panel
2. Membina laci
NO. KOD RB-050-1/SK2/T(2/5) Muka: 2 Drp: 3

UJIAN LISAN
NOTA:

i. Untuk ditanya sewaktu /selepas menjalankan tugas/ sewaktu proses pengajaran dan
pembelajaran berlangsung
ii. Untuk disemak bersama SKEMA MARKAH PRESTASI
iii. Pilih 6 SOALAN sahaja yang melibatkan setiap task untuk disoal

SOALAN:

TAK
BIL SOALAN TERAMPIL
TERAMPIL
1 Apakah alat yang digunakan untuk merancang tanda?
2 Sebutkan 2 langkah keselamatan sebelum menggunakan
mesin
3 Namakan alatan dan mesin yang boleh digunakan untuk
membuat panel?
4 Nyatakan 3 jenis panel timbul
5 Apakah jenis-jenis tanggam yang sesuai untuk pembinaan
kerangka panel ?

6 Senaraikan mesin-mesin yang digunakan untuk membina


kerangka panel
7 Nyatakan sebab mengapa kayu cacat tidak sesuai
digunakan bagi pembinaan kerangka panel ?
8 Nyatakan tujuan bahagian belakang hujung papan sisi laci
diunjurkan.
9 Pelbagai jenis tanggam yang disediakan untuk
mencantumkan komponen laci. Nyatakan faktor-faktor
pemilihan tanggam-tanggam tersebut.
10 Nyatakan kriteria yang diambil kira apabila memilih glu
untuk kerja pemasangan.
11 Apakah fungsi jig dalam kerja-kerja pemasangan
komponen
12 Ketika melakukan pemasangan akhir produk apakah
peralatan dan bahan yang digunakan ?
13 Nyatakan 3 langkah menguji ketepatan pemasangan
14 Nyatakan bagaimana membersihkan atau membuang glu
yang telah kering pada tanggam.
NO. KOD RB-050-1/SK2/T(2/5) Muka: 3 Drp: 3

KEPUTUSAN UJIAN LISAN

TERAMPIL BELUM TERAMPIL

KEPUTUSAN

TANDATANGAN & NAMA


PEGAWAI PENILAI

TARIKH
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS TUGASAN

KOD DAN NAMA RB-050-1


PROGRAM PEMBUAT PERABOT
TAHAP TAHAP SATU (1)
NO. DAN STANDARD
KANDUNGAN SK2 MENYEDIA KAYU DAN MEMBINA BAHAGIAN PERABOT

2.1 MEMOTONG KAYU


2.2 MEMBELAH KAYU
NO. DAN STANDARD 2.3 MENGETAM KAYU
PEMBELAJARAN 2.4 MEMBINA PUTING TANGGAM
2.5 MEMBINA KERANGKA PANEL
2.6 MEMBINA LACI
2.7 MEMASANG BAHAGIAN PERABOT

NO. KOD RB-050-1/SK2/T(3/5) Muka : 1 Drp : 7

TAJUK : TANGGAM, KERANGKA PANEL DAN LACI

TUJUAN :
Kertas tugasan ini adalah bertujuan untuk menguji pengetahuan murid mengenai:-
1. Proses membina putting tanggam.
2. Proses membina kerangka panel.
3. Proses membina laci.
NO. KOD RB-050-1/SK2/T(3/5) Muka: 2 Drp: 7

PERHATIAN:

Ujian ini bertujuan untuk menilai tahap pengetahuan anda dalam tugasan berkenaan,sesuai
dengan kehendak keterampilan yang dinyatakan dalam NOSS. Anda MESTI menjawab kesemua
soalan dalam masa 1jam 30 minit.

BAHAGIAN A

Jawab Semua Soalan Yang Di Sediakan

1. Untuk membina pintu panel kabinet apakah jenis kayu yang sesuai digunakan ?
a) Kayu merbau
b) Kayu Nyatoh
c) Kayu Cengal
d) Kayu Kulim

2. Apakah fungsi janjang pada tanggam lubang dan putting berjanjang?


a) Supaya kayu tidak terpiuh
b) Bagi mencantikkan tanggam
c) Agar tanggam menjadi ketat dan kemas
d) Supaya senang dikerjakan

3. Apakah yang dimaksudkan dengan panel ?


a) Sejenis laci
b) Sejenis pintu
c) Sejenis kabinet
d) Sejenis permukaan

4. Apakah 2 kumpulan Panel yang anda tahu ?


a) Panel rata dan lurus
b) Panel serong dan berbidang
c) Panel mendatar dan timbul
d) Panel elevated dan timbul

5. Di dalam proses kawalan mutu, kerangka yang bermutu baik adalah memenuhi piawai dan
spesifikasi yang berikut kecuali ;
a) Tanggam yang kukuh dan kemas
b) Pengeluaran dalam kuantiti yang banyak
c) Penyudahan dan kemasan yang baik
d) Ukuran kerangka yang tepat
NO. KOD RB-050-1/SK2/T(3/5) Muka: 3 Drp: 7

6. Apakah jenis tanggam yang terbaik dalam pembinaan laci ?


a) Tanggam bajang tunggal
b) Tanggam lekap
c) Tanggam temu
d) Tanggam bajang hujung litup

7. Apakah tujuan dibuat laci pada perabot ?


a) Barangan dapat disembunyikan
b) Barangan tidak mudah rosak
c) Untuk kecantikan perabot
d) Untuk menutup ruang atas

8. Nama bagi setiap jenis laci adalah berasaskan kepada ?


a) Jenis perabot
b) Jenis papan mukanya
c) Jenis lantainya
d) Jenis relnya

9. Nyatakan satu proses yang terlibat dalam pemasangan perabot


a) Pemasangan sementara
b) Pemasangan akhir
c) Pemasangan tetap
d) Pemasangan berurutan

10. Apakah perkakas bantuan yang digunakan untuk memasang produk secara banyak ?
a) Jig dan sesiku L
b) Jig dan fixture
c) Fixture dan gandin
d) Apit panjang dan gandin
NO. KOD RB-050-1/SK2/T(3/5) Muka: 4 Drp: 7

BAHAGIAN B

Jawap SEMUA soalan

11. Apakah yang dimaksudkan dengan Febrikasi Pembinaan Kerangka Panel ?

12. Nyatakan fungsi jig

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

13. Nyatakan DUA jenis mesin yang boleh digunakan untuk membuat panel ?

i. ..

ii. ..

14. Senaraikan DUA Komponen yang diperlukan bagi binaan laci.

i. ..............................................................................

ii. ..............................................................................

15. Senaraikan DUA jenis rel gelungsor laci

i. ...............................................................................

ii. ...............................................................................
NO. KOD RB-050-1/SK2/T(3/5) Muka: 5 Drp: 7

16. Jawab SEMUA soalan. Tandakan () pada ruang BETUL atau SALAH bagi
kenyataan di bawah.

PERKARA BETUL SALAH

i) Perkara-perkara yang perlu diberi perhatian


semasa mentafsir pelan produk ialah Jenis
produk, keperluan produk dan spesifikasi produk

ii) Pemasangan sebahagian atau sub assembly


adalah pemasangan pelbagai komponen perabot
bagi menyempurnakandan menyiapkan sesebuah
perabot.

iii) Glu-glu seperti kesin, Polyvinyl(PVA) atau white


glue dan resin adalah sesuai digunakan untuk
pemasangn sub assembly.

BAHAGIAN C

17. Labelkan bahagian-bahagian kerangka


NO. KOD RB-050-1/SK2/T(3/5) Muka: 6 Drp: 7

18. Labelkan nama bagi tanggam-tanggam berikut.

i). ii)
NO. KOD RB-050-1/SK2/T(3/5) Muka: 7 Drp: 7

KEPUTUSAN PENILAIAN PENGETAHUAN

KETERAMPILAN

BELUM TERAMPIL

.................................................. ................................
(Tandatangan & Nama PP) (Tarikh)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS TUGASAN

KOD DAN NAMA RB-050-1


PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)


NO. DAN STANDARD
KANDUNGAN SK2 MENYEDIA KAYU DAN MEMBINA BAHAGIAN PERABOT

2.1 MEMOTONG KAYU


2.2 MEMBELAH KAYU
NO. DAN STANDARD 2.3 MENGETAM KAYU
PEMBELAJARAN 2.4 MEMBINA PUTING TANGGAM
2.5 MEMBINA KERANGKA PANEL
2.6 MEMBINA LACI
2.7 MEMASANG BAHAGIAN PERABOT

NO. KOD RB-050-1/SK2/T(4/5) Muka: 1 Drp: 3

TAJUK : TANGGAM, KERANGKA PANEL DAN LACI

TUJUAN :
Kertas tugasan ini adalah bertujuan untuk menguji pengetahuan murid mengenai:-

1. Proses membina putting tanggam.


2. Proses membina kerangka panel.
3. Proses membina laci.
NO. KOD RB-050-1/SK2/T(4/5) Muka: 2 Drp: 3

UJIAN LISAN
NOTA:

i. Untuk ditanya sewaktu /selepas menjalankan tugas/ sewaktu proses pengajaran dan
pembelajaran berlangsung
ii. Untuk disemak bersama SKEMA MARKAH PRESTASI
iii. Pilih 6 SOALAN sahaja yang melibatkan setiap task untuk disoal

SOALAN:

TAK
BIL SOALAN TERAMPIL
TERAMPIL
1 Apakah alat yang digunakan untuk merancang tanda?
Sebutkan 2 langkah keselamatan sebelum menggunakan
2
mesin
Namakan alatan dan mesin yang boleh digunakan untuk
3
membuat panel?
4 Nyatakan 3 jenis panel timbul ?
Apakah jenis-jenis tanggam yang sesuai untuk pembinaan
5
kerangka panel ?
Senaraikan mesin-mesin yang digunakan untuk membina
6
kerangka panel
NO. KOD RB-050-1/SK2/T(4/5) Muka: 3 Drp: 3

KEPUTUSAN UJIAN LISAN

TERAMPIL BELUM TERAMPIL

KEPUTUSAN

TANDATANGAN & NAMA


PEGAWAI PENILAI

TARIKH
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA RB-050-1
PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)


NO. DAN STANDARD
KANDUNGAN SK2 MENYEDIA KAYU DAN MEMBINA BAHAGIAN PERABOT

2.1 MEMOTONG KAYU


2.2 MEMBELAH KAYU
NO. DAN STANDARD 2.3 MENGETAM KAYU
PEMBELAJARAN 2.4 MEMBINA PUTING TANGGAM
2.5 MEMBINA KERANGKA PANEL
2.6 MEMBINA LACI
2.7 MEMASANG BAHAGIAN PERABOT

NO. KOD RB-050-1/SK2/T(5/5) Muka : 1 Drp : 7


NO. KOD RB-050-1/SK2/T(5/5) Muka : 2 Drp : 7

SKEMA PENILAIAN PRESTASI


(Performance Assesment)

PERHATIAN:

Ujian ini bertujuan untuk menilai tahap prestasi sesuai dengan kehendak keterampilan yang
dinyatakan dalam NOSS. Anda mesti boleh melaksanakan tugas ini dengan sempurna untuk
mengesah keterampilan anda

TUGAS:

Pelajar dikehendaki membina satu kabinet rak yang merangkumi pemasangan kelengkapan dan
pengikat bagi pembinaan perabot . Sila rujuk pelan projek yang dilampirkan di bawah

KRITERIA PENILAIAN

Prestasi anda akan dinilai berasaskan kriteria berikut:

i) Proses dan langkah kerja yang betul.


ii) Ketepatan jawapan ujian lisan yang ditanya oleh PP sewaktu anda menjalankan tugas
tersebut.
iii) Membina dan memasang tanggam
iv) Membina dan memasang laci
v) Membina dan memasang kerangka panel dan papan panel pintu
vi) Memasang pintu panel pada ruang
vii) Ketepatan dan kekemasan binaan perabot secara keseluruhan
viii) Kaedah memeriksa dan menguji kelengkapan tersebut
ix) Penggunaan dan penjagaan alatan dan mesin dengan caa yang betul
x) Ketelitian menjalankan kerja
NO. KOD RB-050-1/SK2/T(5/5) Muka : 3 Drp : 7

PROJEK : MEMBINA KABINET SISI


BERLACI SATU/SINGLE DRAWER
BERPINTU PANEL TUNGGAL/ SINGLE PANEL DOOR

23 MM TEBAL A
PAPAN ATAS
25

35

190

35

900

512

35

70

450 mm 395 mm

A
NO. KOD RB-050-1/SK2/T(5/5) Muka : 4 Drp : 7
NO. KOD RB-050-1/SK2/T(5/5) Muka : 5 Drp : 7

SENARAI BAHAN

KOMPONEN SAIZ KUANTITI


Pintu
Rel atas 50 x 18 x 400 1
Bingkai sisi 50 x 18 x 512 1
Rel bawah 50 x 18 x 400 1
Papan Panel 18 x 270 x 432 1
Laci
Papan tepi 18 x 190 x 345
2
Papan belakang 18 x 190 x 350
1
Papan hadapan 18 x 190 x 350
1
Plywood bawah 3 mm
1
2 unit Dinding
Sisi 18 x 50 x 880
2
Kerangka 18 x 50 x 245
2
3mm
1
Plywood
Papan Atas
Kayu kerangka 20 x 50 x 345
2
20 x 50 x 450
2
Plywood 3mm
1
Rak tengah
Kayu kerangka 18 x 50 x 414 2
18 x 50 x 370 2
Plywood 3 mm 1
Lantai
Kayu kerangka 18 x 50 x 380
2
18 x 50 x 400
2
Plywood 3 mm
1
Kayu Kumai Kaki Bergantung kepada kebijaksanaan
Plat Muka pelajar.
NO. KOD RB-050-1/SK2/T(5/5) Muka : 6 Drp : 7

PENILAIAN 1 PENILAIAN 2 CATATAN


PERKARA YANG DINILAI
TERAMPIL BELUM TERAMPIL BELUM

a) Proses dan langkah kerja


yang betul

b) Ujian Lisan
Ketepatan Jawapan Lisan
yang ditanya oleh PP
c) Penggunaan dan
penjagaan alatan dan
mesin adalah
betul dan mengikut
prosedur yang
ditetapkan
Penggunaan alat dan
mesin mengikut kerja yang
sesuai
Mampu mengoperasi dan
melaras mesi.
Alat dan mesin
sentiasa dibersihkan
dan disimpan ditempat
yang selamat selepas
digunakan.
d) Hasil kerja
Tanggam kemas dan
tepat.
Ketepatan ukuran
berdasarkan pelan
projek yang diberikan.
Kualiti kemasan
Pintu panel siap dengan
kemasan venir PVC
e) Keselamatan
Mengamalkan prosedur
keselamatan.
TARIKH PENILAIAN
BELUM BELUM
TERAMPIL TERAMPIL
KEPUTUSAN PENILAIAN TERAMPIL TERAMPIL

NAMA & TANDATANGAN PP

ULASAN PP (JIKA ADA)


NO. KOD RB-050-1/SK2/T(5/5) Muka : 7 Drp : 7

SENARAI SEMAK PRESTASI


( Untuk disemak bersama dengan SKEMA PENILAIAN PRESTASI)

PERKARA YANG DINILAI TERIMA TIDAK DITERIMA


PROSES KERJA : PROSES DAN LANGKAH YANG BETUL
1. Tafsir lukisan produk/pelan cetak biru
Fahami dan tentukan kehendak lukisan
produk
Tentukan jenis produk yang akan dibina
Tentukan spesifikasi
Tafsir dan tentu senarai bahan
2. TATACARA KERJA
Calon mengikut tatacara kerja yang
dikehendaki dengan teratur
Memilih bahan
Menyediakan bahan
Merancang tanda
Membina tanggam
Memasang tanggam
Memasang laci
Memasang pintu
3. PEMBINAAN PRODUK
Calon membuat kerja seperti yang diarahkan.
4. PENGGUNAAN MESIN YANG SESUAI.
Calon hendaklah menyediakan peralatan yang
betul sebelum memulakan kerja
Akiviti:
i) Membelah menggunakan gergaji piring.
ii) Mengerat menggunakan gergaji lengan.
iii) Mengetam menggunakan ketam penebal.
iv) Mengetam sisi menggunakan mesin
ketam pelurus
5. HASIL KERJA
Siap mengikut spesifikasi
6. SIKAP
i) Kerjasama
ii) Patuh arahan
iii) Tekun/komited
7. PROSEDUR KESELAMATAN DIPATUHI
Kaedah penggunaan peralatan
NAMA DAN TANDATANGAN PP
TARIKH
ULASAN PP (Jika ada)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKLUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E,
62250, PUTRAJAYA

KERTAS KERJA
KOD DAN NAMA RB 050 1
PROGRAM PEMBUAT PERABOT
TAHAP TAHAP SATU (1)

NO. DAN STANDARD SK2 MENYEDIA KAYU DAN MEMBINA BAHAGIAN


KANDUNGAN PERABOT

2.1 MEMOTONG KAYU


2.2 MEMBELAH KAYU
2.3 MENGETAM KAYU
NO. DAN STANDARD 2.4 MEMBINA PUTING TANGGAM
PEMBELAJARAN 2.5 MEMBINA KERANGKA PANEL
2.6 MEMBINA LACI
2.7 MEMASANG BAHAGIAN PERABOT

No. Kod : RB0501/ SK2/K(1/4) Muka: 1 Drp: 7

TAJUK: i) MEMBINA TANGGAM LUBANG DAN PUTING BERJANJANG

ii) MEMBINA TANGGAM SIKU BAJANG HUJUNG LITUP

TUJUAN:

Pelajar-pelajar mesti boleh :-

i) Membina tanggam lubang dan puting berjanjang


ii) Membina tanggam siku bajang hujung litup.
iii) mengoperasi mesin dan mengendali alatan tangan dengan baik.
iv) Mengamalkan prosedur keselamatan
No. Kod : RB0501/SK2/K(1/4) Muka: 2 Drp: 7

LUKISAN, DATA DAN JADUAL

MEMBINA TANGGAM LUBANG DAN PUTING BERJANJANG


No. Kod : RB0501/SK2/K(1/4) Muka: 3 Drp: 7

LUKISAN, DATA DAN JADUAL

MEMBINA TANGGAM SIKU BAJANG HUJUNG LITUP


No. Kod : RB0501/SK2/K(1/4) Muka: 4 Drp: 7

ARAHAN

Kertas kerja ini bertujuan memberi latihan kepada pelajar pelajar yang memenuhi
keperluan task 04.01 membina pelbagai jenis tanggam.
Baca manual operasi. Pastikan prosedur difahami..
Sebarang butiran yang tidak dinyatakan terserah kepada kebijaksanaan anda
menentukannya
Patuhi peraturan keselamatan bengkel, peralatan dan mesin.

MASA: 2 jam (Bagi satu tanggam)

PERALATAN DAN BAHAN

Peralatan

Pita pengukur
Tolok pembaris
Sesiku L
Gergaji puting
Gandin
Sesiku rencong / tolok serong
Pahat
Ketam

Bahan
Kayu meranti atau merawan
KOMPONEN SAIZ KASAR SAIZ PENYUDAH KUANTITI
Tanggam Lubang
dan Puting 25mmX50mmX 200 mm 20mmX 45mmX 200 mm 2
Berjnjang
Tanggam Siku
Bajang Hujung Litup 25mmX150mmX150mm 20mmX145mmX145mm 2
No. Kod : RB0501/SK2/K(1/4) Muka: 5 Drp: 7

LANGKAH KERJA

LANGKAH BUTIRAN KERJA


KERJA

TANGGAM LUBANG DAN PUTING BERJANJANG

Fahami dan tentukan kehendak lukisan produk


1. Tafsir lukisan
Tentukan jenis produk yang akan dibina
produk/ pelan
Tentukan spesifikasi
cetak biru
Tafsir dan tentu senarai bahan
Pilih kayu yang bebas dari kecacatan
2. Memilih Kayu
Tentukan kandungan lembapan dengan meter pengesan
lembapan. Kayu yang mempunyai kandungan lembapan
antara 12-15% adalah sesuai digunakan

Sediakan kayu berdasarkan saiz yang diberi


Tentukan permukaan papan rata dan tepinya lurus dengan
3. Penyediaan mengetam lurus dan rata.
bahan
Tandakan pada bahagian permukaan yang rata dan pada
bahagian sisi yang lurus

Rancang tanda kedudukan tanggam


Tandakan lubang pada pemidang tegak dengan tebal 1/3
tebal kayu.
Tandakan puting pada pemidang lintang. Panjang puting ialah
4. Rancang tanda
sama ukuran lebar pemidang tegak tambahan untuk basi.
Tebal puting adalah 1/3 tebal kayu.
Tandakan lebar puting pada nisbah 5/9 bahagian lebar puting.
Selebihnya adalah lebar janjang.

Menebuk lubang gunakan pahat pelubang dan gerudi.


5. Mulakan
Bersihkan dan rautkan lubang tersebut.
membina
Buat puting gergaji bahu dan tebal puting pada sebelah
tanggam
bahagian kayu buangan.
Bersih dan rautkan puting.

Tentukan ia kemas dan tepat baiki mana-mana yang


6. Padan dan tidak tepa
pasangkan Ketam bahu tanggam hingga rata dan tampas hujung
tanggam kayu. Ujian kepersegian
Uji kepersegian
No. Kod : RB0501/SK2/K(1/4) Muka: 6 Drp: 7

LANGKAH BUTIRAN KERJA


KERJA

TANGGAM SIKU BAJANG HUJUNG LITUP

Fahami dan tentukan kehendak lukisan produk


1. Tafsir lukisan
Tentukan jenis produk yang akan dibina
produk/pelan
Tentukan spesifikasi
cetak biru
Tafsir dan tentu senarai bahan
Pilih kayu yang bebas dari kecacatan
Tentukan kandungan lembapan dengan meter pengesan
2. Memilih Kayu
lembapan. Kayu yang mempunyai kandungan lembapan
antara 12-15% adalah sesuai digunakan
3. Penyediaan
Ketam dan tandakan pada bahagian permukaan yang rata
bahan
dan pada bahagian permukaan sisi yang lurus
Tanda bahagian pin
4. Rancang tanda Serong pin/bajang adalah 1:6

Gergaji garisan serong bajang


5. Bina pin/bajang
Gergaji bahu bajang
Letakkan pin pada hujung kayu soket
6. Rancang tanda Tanda bahagian soket menhikut serong pin.

Gergaji pada garisan soket


7. Bina soket Pahat bahagian yang perlu dibuang
Bersih dan rautkan soket
Tentukan ia kemas dan tepat baiki mana-mana yang tidak
8. Padan dan
tepat
pasangkan
Ketam bahu tanggam hingga rata dan tampas hujung kayu
tanggam
Uji kepersegian.
No. Kod : RB0501/SK2/K(1/4) Muka: 7 Drp: 7

SENARAI SEMAK PRESTASI


TANGGAM LUBANG TANGGAM SIKU
PERKARA YANG DINILAI DAN PUTING BAJANG HUJUNG
BRJANJANG LITUP
TIDAK TIDAK
TERIMA DITERIMA TERIMA DITERIMA

PROSES KERJA : PROSES DAN LANGKAH YANG BETUL


1. TATACARA KERJA
Calon mengikut tatacara kerja yang
dikehendaki dengan teratur
Menyediakan bahan
Merancang tanda
Membina tanggam
Memasang tanggam
2. PEMBINAAN PRODUK
Calon membuat kerja seperti yang
diarahkan.
3. PENGGUNAAN MESIN YANG
SESUAI.
Calon hendaklah menyediakan
peralatan yang betul sebelum
memulakan kerja
Akiviti:
i) Membelah menggunakan
gergaji piring.
ii) Mengerat menggunakan
gergaji lengan.
iii) Mengetam menggunakan
ketam penebal.
iv) Mengetam sisi
menggunakan mesin ketam
pelurus

4. HASIL KERJA
i) Siap mengikut spesifikasi
5. SIKAP
i) Kerjasama
ii) Patuh arahan
iii) Tekun/komited
6. PROSEDUR KESELAMATAN
DIPATUHI
Kaedah penggunaan peralatan.
NAMA DAN TANDATANGAN PP
TARIKH
ULASAN PP (Jika ada)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKLUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E,
62250, PUTRAJAYA

KERTAS KERJA

RB 050 1
KOD DAN NAMA PROGRAM
PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)

NO. DAN STANDARD SK2 MENYEDIA KAYU DAN MEMBINA BAHAGIAN


KANDUNGAN PERABOT

2.1 MEMOTONG KAYU


2.2 MEMBELAH KAYU
2.3 MENGETAM KAYU
NO. DAN STANDARD 2.4 MEMBINA PUTING TANGGAM
PEMBELAJARAN 2.5 MEMBINA KERANGKA PANEL
2.6 MEMBINA LACI
2.7 MEMASANG BAHAGIAN PERABOT

NO. KOD / CODE NO. RB0501/SK2/K(2/4) Muka: 1 Drp: 5

TAJUK: MEMBINA TANGGAM MELEBAR

TUJUAN:

Pelajar-pelajar mesti boleh :-

i) Membina Tanggam Melebar


ii) mengoperasi mesin dan mengendali alatan tangan dengan baik.
iii) Mengamalkan prosedur keselamatan
No. Kod : RB0501/SK2/K(2/4) Muka: 2 Drp: 5

LUKISAN, DATA DAN JADUAL

MEMILIH DAN
MENANDA TEPI

uji pemasangan
dengan menayang
pada
elengkungcahaya,jik
a
melengkung,bahagia
n atas akan
berpusing
MELURUS SISI MENGUJI KESEIMBANGAN

BERSIHKAN
GLU,SENDENG DAN
GESELKAN 2 KEPINGAN
KAYU BAGI MEMBUANG BIARKAN IA
SAPU GLU MENGERING
GLU BERLEBIHAN

MENGGLU
No. Kod : RB0501/SK2/K(2/4) Muka: 3 Drp: 5

ARAHAN

Kertas kerja ini bertujuan memberi latihan kepada pelajar pelajar yang
memenuhi keperluan task 04.01 membina pelbagai jenis tanggam.
Baca manual operasi. Pastikan prosedur difahami..
Sebarang butiran yang tidak dinyatakan terserah kepada kebijaksanaan anda
menentukannya
Patuhi peraturan keselamatan bengkel, peralatan dan mesin.

MASA: 3 jam

PERALATAN DAN BAHAN

Peralatan

Pita pengukur
Tolok pembaris
Sesiku L
Gergaji puting
Gandin
Sesiku rencong / tolok serong
Pahat
Ketam

Bahan
Kayu meranti atau merawan

KOMPONEN SAIZ KASAR SAIZ PENYUDAH KUANTITI


Panel 25mmX200 mmX 240
20mmX 198 mmX 235 mm 2
mm
Catatan:
Saiz penyudah panel bagi gabungan kedua-dua kayu adalah 20mm x 395mm x
235mm
No. Kod : RB0501/SK2/K(2/4) Muka: 4 Drp: 5

LANGKAH KERJA

LANGKAH BUTIRAN KERJA


KERJA

Fahami dan tentukan kehendak lukisan produk.


1. Tafsir lukisan Tentukan jenis produk yang akan dibina.
produk/ pelan Tentukan spesifikasi.
cetak biru Tafsir dan tentu senarai bahan.

Pilih kayu yang bebas dari kecacatan.


Tentukan kandungan lembapan dengan meter pengesan
2. Memilih Kayu
lembapan. Kayu yang mempunyai kandungan lembapan
antara 12-15% adalah sesuai digunakan.

Sediakan kayu berdasarkan saiz yang diberi.


Tentukan permukaan papan rata dan tepinya lurus
3. Penyediaan
dengan mengetam lurus dan rata.
bahan
Tandakan pada bahagian permukaan yang rata dan
pada bahagian sisi yang lurus.

4. Rancang
Rancang tanda kedudukan tanggam glu gesel.
tanda

5. Mulakan
Sapu glu PVA pada kedua dua sisi kayu.
membina
Cantumkan .kedua-dua sisi.
tanggam
dengan Apit hingga rapat dan biarkan ia mengering.

6. Rata Ketam permukaan dengan ketam penebal.


permukaan
No. Kod : RB0501/SK2/K(2/4) Muka: 5 Drp: 5

SENARAI SEMAK PRESTASI

PERKARA YANG DINILAI TERIMA TIDAK


DITERIMA
PROSES KERJA : PROSES DAN LANGKAH YANG BETUL

1. TATACARA KERJA
Calon mengikut tatacara kerja yang dikehendaki
dengan teratur
Menyediakan bahan
Merancang tanda
Membina tanggam
Memasang tanggam

2. PEMBINAAN PRODUK
Calon membuat kerja seperti yang diarahkan.

3. PENGGUNAAN MESIN YANG SESUAI.


Calon hendaklah menyediakan peralatan yang
betul sebelum memulakan kerja
Akiviti:
i) Membelah menggunakan gergaji piring.
ii) Mengerat menggunakan gergaji lengan.
iii) Mengetam menggunakan ketam penebal.
iv) Mengetam sisi menggunakan mesin ketam
pelurus

4. HASIL KERJA
i) Siap mengikut spesifikasi

5. SIKAP
i) Kerjasama
ii) Patuh arahan
iii) Tekun/komited
6. PROSEDUR KESELAMATAN DIPATUHI
Kaedah penggunaan peralatan.

NAMA DAN TANDATANGAN PP


TARIKH
ULASAN PP (Jika ada)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKLUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E,
62250, PUTRAJAYA

KERTAS KERJA

KOD DAN NAMA RB 050 1


PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)

NO. DAN STANDARD


KANDUNGAN SK2 MENYEDIA KAYU DAN MEMBINA BAHAGIAN

2.1 MEMOTONG KAYU


2.2 MEMBELAH KAYU
2.3 MENGETAM KAYU
NO. DAN STANDARD 2.4 MEMBINA PUTING TANGGAM
PEMBELAJARAN 2.5 MEMBINA KERANGKA PANEL
2.6 MEMBINA LACI
2.7 MEMASANG BAHAGIAN PERABOT

No. Kod : RB0501/SK2/K(3/4) Muka: 1 Drp: 6

TAJUK: MEMBINA KERANGKA PANEL DAN


PANEL SERONG TIMBUL DAN BERBIDANG

TUJUAN:

Pelajar-pelajar mesti boleh :-

i) Membina kerangka panel dan panel serong timbul dan berbidang.


ii) Mengoperasi mesin dan mengendali alatan tangan dengan baik.
iii) Mengamalkan prosedur keselamatan.
NO KOD / CODE NO RB0501/SK2/K(3/4) Muka: 2 Drp: 6

LUKISAN, DATA DAN JADUAL

PROJEK 1
NO KOD / CODE NO RB0501/SK2/K(3/4) Muka: 3 Drp: 6

LUKISAN, DATA DAN JADUAL

PROJEK 2

6 mm
3mm

60 mm
KERATAN A-A

395mm

A A

235 mm

PANEL SIAP DIPASANG


PADA KERANGKA
NO KOD / CODE NO RB0501/SK2/K(3/4) Muka: 4 Drp: 6

ARAHAN

Kertas kerja ini bertujuan memberi latihan kepada pelajar pelajar yang memenuhi
keperluan task 04.01 membina pelbagai jenis tanggam.
Baca manual operasi. Pastikan prosedur difahami..
Sebarang butiran yang tidak dinyatakan terserah kepada kebijaksanaan anda
menentukannya
Patuhi peraturan keselamatan bengkel, peralatan dan mesin.

MASA: 3 jam

PERALATAN DAN BAHAN

Peralatan

Pita pengukur
Tolok pembaris
Sesiku L
Gergaji puting
Gandin
Sesiku rencong / tolok serong
Pahat
Ketam

Bahan
Kayu meranti atau merawan

KOMPONEN SAIZ KASAR SAIZ PENYUDAH KUANTITI


BINGKAI
Susur atas 25mm x 50mm x 320 20mm x 45 mm x 300 2
dan bawah
Sisi bingkai 25mm x 50mm x 480mm 20mmX 45 mmX 460 mm 2

PANEL 25mm x 400mm x 240 20mm x 395mm x 235mm 1


NO KOD / CODE NO RB0501/SK2/K(3/4) Muka: 5 Drp: 6

LANGKAH KERJA
BUTIRAN KERJA
Fahami dan tentukan kehendak lukisan produk
1. Tafsir lukisan produk/ Tentukan jenis produk yang akan dibina
pelan cetak biru Tentukan spesifikasi
Tafsir dan tentu senarai bahan
Pilih kayu yang bebas dari kecacatan
Tentukan kandungan lembapan dengan meter pengesan
2. Memilih Kayu
lembapan. Kayu yang mempunyai kandungan lembapan
antara 12-15% adalah sesuai digunakan
Sediakan kayu berdasarkan saiz yang diberi
Tentukan permukaan papan rata dan tepinya lurus dengan
3. Penyediaan bahan mengetam lurus dan rata.
Tandakan pada bahagian permukaan yang rata dan
pada bahagian sisi yang lurus.
Rancang tanda kedudukan tanggam
Jenis tanggam :Tanggam Lubang dan Puting Berjanjang
Tandakan lubang pada pemidang tegak dengan tebal 1/3
tebal kayu.
Tandakan puting pada pemidang lintang. Panjang puting
4. Rancang tanda
ialah sama ukuran lebar pemidang tegak tambahan
untuk basi. Tebal puting adalah 1/3 tebal kayu.
Tandakan lebar puting pada nisbah 5/9 bahagian lebar
puting. Selebihnya adalah lebar janjang.
Tentukan kedudukan lurah pada sisi kayu
Buat lurah sama ada dengan ketam pelurah atau mesin
5. Bina lurah
yang sesuai.
Menebuk lubang gunakan pahat pelubang dan gerudi
6. Mulakan membina Bersihkan dan rautkan lubang tersebut
tanggam dengan Buat puting gergaji bahu dan tebal puting pada sebelah
bahagian kayu buangan.
Bersih dan rautkan puting.
Tentukan ia kemas dan tepat baiki mana-mana yang
7. Padan dan pasangkan tidak tepat
tanggam Ketam bahu tanggam hingga rata dan tampas hujung
kayu. Ujian kepersegian
Gunakan mesin pengumai (pegun atau mudah alih)
8. Bina panel Guna ketam pelurus dengan bantuan jig atau meja
condong.
9 . Padan dan pasangkan Pasangkan panel pada kerangka.
panel
Uji kepersegian panel
Lakukan pengemasan tanggam dan pemasangan
10. Uji
Ratakan bahu tanggam
Kerat bahagian-bahagian terlebih
NO KOD / CODE NO RB0501/ SK2/K(3/4) Muka: 6 Drp: 6

SENARAI SEMAK PRESTASI


PANEL SERONG
PERKARA YANG DINILAI KERANGKA PANEL TIMBUL DAN
BERBIDANG

TERIMA
TIDAK TERIMA TIDAK
DITERIMA DITERIMA
PROSES KERJA : PROSES DAN LANGKAH YANG BETUL

1. TATACARA KERJA
Calon mengikut tatacara kerja
yang dikehendaki dengan teratur
Menyediakan bahan
Merancang tanda
Membina tanggam
Memasang tanggam
2. PEMBINAAN PRODUK
Calon membuat kerja seperti
yang diarahkan.

3. PENGGUNAAN MESIN YANG


SESUAI.
Calon hendaklah menyediakan
peralatan yang betul sebelum
memulakan kerja
Akiviti:
i) Membelah menggunakan
gergaji piring.
ii) Mengerat menggunakan
gergaji lengan.
iii) Mengetam menggunakan
ketam penebal.
iv) Mengetam sisi
menggunakan mesin ketam
pelurus
4. HASIL KERJA
i) Siap mengikut spesifikasi
5. SIKAP
i) Kerjasama
ii) Patuh arahan
iii) Tekun/komited
6. PROSEDUR KESELAMATAN
DIPATUHI
Kaedah penggunaan
peralatan.
NAMA DAN TANDATANGAN PP
TARIKH
ULASAN PP (Jika ada)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKLUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E,
62250, PUTRAJAYA

KERTAS KERJA

KOD DAN NAMA RB 050 1


PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)

NO. DAN STANDARD SK2 MENYEDIA KAYU DAN MEMBINA BAHAGIAN


KANDUNGAN PERABOT

2.1 MEMOTONG KAYU


2.2 MEMBELAH KAYU
2.3 MENGETAM KAYU
NO. DAN STANDARD 2.4 MEMBINA PUTING TANGGAM
PEMBELAJARAN 2.5 MEMBINA KERANGKA PANEL
2.6 MEMBINA LACI
2.7 MEMASANG BAHAGIAN PERABOT

TAJUK: MEMBINA LACI DAN RUANG LACI

TUJUAN:

Pelajar-pelajar mesti boleh :-

i) Membina Kotak Laci


ii) Mengoperasi mesin dan mengendali alatan tangan dengan baik.
iii) Mengamalkan prosedur keselamatan
No. Kod : RB0501/SK2/K(4/4) Muka: 2 Drp: 5

LUKISAN, DATA DAN JADUAL

TANGGAM ANTARA PAPAN


SISI DAN BELAKANG

LURAH UNTUK MENERIMA


PAPAN BAWAH

LURAH PADA KAYU SISI BAGI


MENERIMA RUNNER

RUANG LACI
No. Kod : RB0501/SK2/K(4/4) Muka: 3 Drp: 5

ARAHAN

Kertas kerja ini bertujuan memberi latihan kepada pelajar pelajar yang
memenuhi keperluan task 04.01 membina pelbagai jenis tanggam.
Baca manual operasi. Pastikan prosedur difahami..
Sediakan kayu mengikut saiz yang diperlukan
Bina tanggam-tanggam yang ditetapkan.
Sebarang butiran yang tidak dinyatakan terserah kepada kebijaksanaan anda
menentukannya
Patuhi peraturan keselamatan bengkel, peralatan dan mesin.

MASA: 3 jam

PERALATAN DAN BAHAN

Peralatan

Pita pengukur
Tolok pembaris
Sesiku L
Gergaji puting
Gandin
Sesiku rencong / tolok serong
Pahat
Ketam

Bahan
Kayu meranti atau merawan

KOMPONEN
SAIZ KASAR SAIZ PENYUDAH KUANTITI
LACI
Papan sisi 20mm x 150mm x 410mm 12mm x 145mm x 400 2
Papan belakang 20mm x 150mm x 380mm 12mm x 140mm x 350 1
Papan hadapan 25mm x 200mm x 380mm 20mm x 190mm x 350 1
Plywood bawah 3 mm tebal 3 mm tebal 1
KOMPONEN
SAIZ KASAR SAIZ PENYUDAH KUANTITI
RUANG LACI
Plywood panel 12mm x 390mm x 415mm
12mmx 375mm x410mm 1
atas
Plywood panel 12mm x 390mm x 415mm
12mmx 375mm x410mm 1
bawah
Plywwod panel 12mm x 190 mm x 415mm
12mm x 190mm x 410mm 2
sisi
Kayu Runner 12mm x12mm x 415mm 12mm x12mm x 415mm 2
No. Kod : RB0501/SK2/K(4/4) Muka: 4 Drp: 5

LANGKAH KERJA

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA


1. Tafsir lukisan Fahami dan tentukan kehendak lukisan produk
produk/ pelan Tentukan jenis produk yang akan dibina
cetak biru Tentukan spesifikasi
Tafsir dan tentu senarai bahan

Pilih kayu yang bebas dari kecacatan


Tentukan kandungan lembapan dengan meter pengesan
2. Memilih Kayu
lembapan. Kayu yang mempunyai kandungan lembapan antara
12-15% adalah sesuai digunakan
Sediakan kayu berdasarkan saiz yang diberi
Tentukan permukaan papan rata dan tepinya lurus dengan
3. Penyediaan
mengetam lurus dan rata.
bahan
Tandakan pada bahagian permukaan yang rata dan pada
bahagian sisi yang lurus
Rancang tanda kedudukan tanggam
Tandakan kedudukan soket dan pin.
4. Rancang tanda Tandakan kedudukan lurah untuk kayu bawah (plywood).
Tentukan kedudukan lurah pada sisi kayu (untuk runner)
Tanda tanggam penjuru hujung litup

5. Bina pin/ bajang Gergaji garisan serong bajang Gergaji bahu bajang

Letakkan pin pada hujung kayu soket


6. Rancang tanda
Tanda bahagian soket mengikut serong pin.
Gergaji pada garisan soket
7. Bina soket Pahat bahagian yang perlu dibuang
Bersih dan rautkan soket
8. Bina tanggam
Tanggam penjuru hujung litup
papan belakang

Buat lurah pada papan sisi untuk pemasangan plywood


9. Buat lurah Bawah.
Buat lurah pada papan sisi untuk pemasangan runner

Pasangkan kayu hadapan sisi,belakang dan bawah


10. Padan dan
Tentukan ia kemas dan tepat baiki mana-mana yang
pasangkan
tidak tepaT
tanggam/
Ketam bahu tanggam hingga rata dan tampas hujung kayu
komponen
Ujian kepersegian

Paku komponen panel


11. Bina ruang laci Paku runner pada panel sisi
Pastikan ukuran ruang disesuaikan dengan saiz kotak laci

12. Padan dan


Masukkan laci dalam ruang laci
pasang kotak
Uji supaya pergerakan keluar-masuk lancar
pada ruang laci
No. Kod : RB0501/SK2/K(4/4) Muka: 5 Drp: 5

SENARAI SEMAK PRESTASI

PERKARA YANG DINILAI TERIMA TIDAK


DITERIMA
PROSES KERJA : PROSES DAN LANGKAH YANG BETUL

1. TATACARA KERJA
Calon mengikut tatacara kerja yang dikehendaki
dengan teratur
Menyediakan bahan
Merancang tanda
Membina tanggam
Memasang tanggam

2. PEMBINAAN PRODUK
Calon membuat kerja seperti yang diarahkan.

3. PENGGUNAAN MESIN YANG SESUAI.


Calon hendaklah menyediakan peralatan yang
betul sebelum memulakan kerja
Akiviti:
i) Membelah menggunakan gergaji piring.
ii) Mengerat menggunakan gergaji lengan.
iii) Mengetam menggunakan ketam penebal.
iv) Mengetam sisi menggunakan mesin ketam
pelurus

4. HASIL KERJA
i) Siap mengikut spesifikasi

5. SIKAP
i) Kerjasama
ii) Patuh arahan
iii) Tekun/komited
6. PROSEDUR KESELAMATAN DIPATUHI
Kaedah penggunaan peralatan.

NAMA DAN TANDATANGAN PP


TARIKH
ULASAN PP (Jika ada)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
(CURRICULUM DEVELOPMENT DIVISION)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL

MODUL 3
MEMBENTUK DAN MELARIK
KAYU

PEMBUAT PERABOT
RB-050-1
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN

RB 050 1
KOD DAN NAMA PROGRAM
PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)

NO. DAN STANDARD


KANDUNGAN SK3 MEMBENTUK DAN MELARIK KAYU

3.1 MEMBENTUK BAHAGIAN PERABOT


NO. DAN STANDARD 3.2 MELUBANG TANGGAM
PEMBELAJARAN
3.3 MENEBUK LUBANG
3.4 MELARIK KAYU

NO. KOD RB0501/SK3/P(1/7) Muka: 1 Drp:10

TAJUK : PROSES MEMBENTUK KAYU

TUJUAN:
Kertas ini menerangkan tentang :-

1. Membuat templat mengikut lukisan projek.


2. Melakar tatah tanda pada bahan.
3. Membentuk bahan mengikut tatah tanda.
4. Menguji dan mengemas hasil kerja dengan betul.
NO. KOD RB0501/SK3/P(1/7) Muka: 2 Drp:10

1.0 PENGENALAN
Membentuk kayu adalah operasi pelbagai rupa bentuk kayu melalui proses
memotong pelbagai lengkong dan bulatan. Proses ini dilakukan dengan
menggunakan mesin-mesin pembentuk. Untuk menggunakan mesin pembentuk
memerlukan pengetahuan asas tentang prosedur , kaedah operasi dan fungsi
komponen mesin berkenaan.

2.0 ASAS OPERASI MESIN PEMOTONG DAN PEMBENTUK


Kerja-kerja membentuk kayu biasanya menggunakan mesin-mesin
berikut:
i) Gergaji Pita
ii) Gergaji Jig
iii) Gergaji skrol
iv) Mesin Pengumai Mudahalih /Portable Router/ - MO5.06
v) Mesin Pengumai Spindle- M 05.06
Setiap mesin mempunyai prosedur kerja serta kaedah operasi sendiri. Dalam
proses membentuk kayu, templat seringkali digunakan.

Jenis-jenis Templat
Templat terdiri daripada templat kertas dan templat keras . Templat keras pula
terdiri daripada jig,pattern dan fixture

Jig ialah perkakasan yang memegang dan menyokong bendakerja yang


tidak dapat berdiri sendiri semasa operasi. Ia bebas atau tidak diikat pada mesin.

Pattern ialah perkakasan berupa templat dalam pelbagai bentuk mengikut


keperluan kerja dan digabungkan dengan jig untuk membentuk kayu mengikut
bentuk dikehendaki .

Fixture ialah perkakasan dalam pelbagai bentuk yang diikat pada mesin untuk
membuat kerja-kerja menyalin/duplicate bentuk.

Jig sebagai penyokong untuk membuat Jig memegang bendakerja dalam


puting pada hujung kayu kerja menebuk lubang
NO. KOD RB0501/SK3/P(1/7) Muka: 3 Drp:10

Pattern sebagai templat atau acuan bagi membentuk sisi kayu

3.0 Langkah-Langkah Kerja Dalam Proses Pembentukan Kayu

3.1 Sediakan Produk Templat

i) Pilih dan tentukan jenis bahan yang diperlukan untuk menyediakan


templat.
ii) Penentuan boleh dibuat dengan memilih samada templat kertas,
jig,pattern atau fixture bergantung kepada jenis kerja yang akan
dilakukan.
iii) Bahan untuk jig,pattern atau fixture boleh terdiri daripada papan
gantian seperti papan lapis,plastik keras/perspek atau papan gentian.
iv) Mulakan membuat lakaran bentuk yang diperlukan pada templat.
v) Potong templat mengikut lakaran.Pastikan potongannya rata dan
tepat.Ketepatan bentuk produk yang akan dihasilkan bergantung
kepada kualiti ketepatan templat.

3.2 Salin produk mengikut templat

Kaedah menyalin
i) Lekatkan templat pada bahan produk dengan pita pelekat.
ii) Dengan menggunakan pensil lakarkan semula pada produk mengikut
templat.

Peralatan Menyalin

Templat Produk

3.3 Memotong Kayu Kepada Bentuk

Produk yang telah dilakarsalin digergaji menggunakan mesin-mesin yang


telah dikenal pasti.
NO. KOD RB0501/SK3/P(1/7) Muka: 4 Drp:10

4.0 MESIN-MESIN PEMBENTUK

4.1 GERGAJI PITA


Gergaji pita merupakan salah satu jentera untuk kerja-kerja kayu yang mana
ianya digunakan untuk memotong lengkok bulatan bahagian luar.Selain dari itu
ianya juga boleh digunakan untuk membelah, mengerat, membuat puting dan
sebagainya.
Mesin gergaji pita mendapat nama dari bentuk matanya berupa pita dan
ukurannya diambil adalah mengikut ukuran garisan pusat roda yang
memegang dan memutarkan matanya,iaitu boleh didapati dari 12in. (305 mm)
hingga 36 in. (915 mm). Mesin ini mengandungi mata yang lembut dibuat
khas berbentuk pita melilit di antara dua roda. Satu meja kerja disediakan
diantara kedua-duanya untuk menyangga bendakerja semasa menggergaji.
Semua anggotanya dipasang dan disangga di atas satu rangka besi
tuangan.Kuasa tenaga biasanya didapati dari satu nombor elektrik terdiri
daripada 1/3 hingga kuasa kuda. Sila lihat rajah 1.

Pengadang Roda
Roda/Takal Atas

Pelindung Mata Gergaji

Meja kerja

Roda/Takal Bawah Mata Gergaji Pita

5.0 MEMOTONG KEPADA BENTUK

5.1 Kaedah Pemotongan Menggunakan Mesin Gergaji Pita


Pemotongan dilakukan melebihi garisan luar yang ditanda supaya
bahagian terlebih dapat dirata,dilicin dan dikemas kemudiannya.
Semasa operasi memotong, tangan kiri hendaklah memandu dan tangan
kanan menolak bendakerja ke hadapan.
Pergerakan kayu yang ditolak hendaklah lancar dan cepat sebaik sahaja
NO. KOD RB0501/SK3/P(1/7) Muka: 5 Drp:10

mata gergaji memotong bendakerja. Menggerakkan bendakerja terlalu


perlahan akan menyebabkan mata mudah terbakar.
Laraskan posisi pemandu atas setiap pemotongan jika bendakerja
berlainan saiz tebal.Ini bagi memastikan ruang kelagaan dengan
bendakerja 6mm.
ON mesin dan tunggu sehingga ia berputar sehingga kelajuan maksima.
Lihat arah suapan dan fikirkan laluan pemotongan
Apabila memotong pada pada kedua-dua sisi kayu,potong bahagian yang
pendek terlebih dahulu. Rajah 5.b
Bagi memudahkan pemotongan dalaman , penjuru berlengkok atau
bersegi hendakalh ditebuk lubang. Rajah 5.a
Buat beberapa siri pemotongan pada bahagian berlengkok jika perlu bagi
menghasilkan pemotongan yang baik
Elakkan mengerat bendakerja yang berlengkok dengan garis pusat kecil
dengan mata yang lebar.
Bagi membelah bukaan bersegi, belahan dibuat terus kepada salah satu
penjuru. Belahan kedua dibuat dari tandaan bertentangan sehingga jarak
yang sesuai untuk memotong lengkok kepada penjuru potongan pertama.
Belah beberapa siri belahan pada bahagian yang tertinggal dan pahatkan.
Rajah 5c

Rajah 5.a Rajah .5b

Rajah 5.c
NO. KOD RB0501/SK3/P(1/7) Muka: 6 Drp:10

5.1.1 Cara Operasi Menggunakan Gergaji Pita

Operasi menggunakan gergaji pita boleh dilakukan dengan pelbagai cara


antaranya ialah:
Potongan Lurus
Keratan Bebas
Pemotongan Menggunakan Pengadang Sisi
Pemotongan menggunakan Tolok Serong
Pembelahan Serong
Pembelahan Bebas

5.1.2 Jenis-Jenis Pemotongan Dengan gergaji Pita

i) Memotong Lengkok

Kaedah 1 : Gunakan bilah mata halus bagi memotong lengkok


kecil
Kaedah 2 : Buat beberapa pemotongan bertangen hinggalah
pemotongan akhir diperolehi.

Rajah 2.d

ii) Memotong Bulatan

(a) (b)
NO. KOD RB0501/SK3/P(1/7) Muka: 7 Drp:10

a) Pemotongan Secara Bebas

b) Pemotongan Menggunakan Jig


Kaedah 1
Pemotongan menggunakan jig memerlukan beberapa jig
Jig diikat pada bar pemandu atas pada sudut tepat.
Jig yang mempunyai pin boleh laras, dilaras pada jejari dikehendaki
dari sisi bulatan kepingan bendakerja (plywwod)
Pin dikemaskan pada permukaan kepingan bendakerja
Bendakerja digerak secara putaran dengan perlahan sambil mata
pemotong memotong bulatan

Kaedah 2
Sediakan sekeping plywood 37mm dengan dibuat lurah dengan
saiznya lebih lebar dari mata gergaji.
Masukkan dan rapat ke mata gergaji dengan bersudut tepat. Apitkan
plywwod pada meja mesin.
Masukkan sekeping kayu dalam lurah plywwod . Pastikan ianya rata
dengan plywood.
Letakkan pin atau skru pada hujung kayu.
Laraskan kedudukan pin pada jejari yang diperlukan
Kayu yang hendak dipotong bulat dipasang pada pin atau skru.
Putarkan kayu apabila mata gergaji dihidupkan.

5.2 Operasi Mesin Gergaji Pita


Gergaji pita beroperasi menggunakan lingkaran mata seperti gegelung yang
dipasang pada roda atas dan bawah. Apabila dihidupkan, roda yang
terpasang pada bahagian motornya berputar. Putaran roda akan juga
memutar gegelung mata gergaji dibantu oleh roda atas. Putaran mata
berlaku secara berterusan membolehkan ia memotong bendakerja.
NO. KOD RB0501/SK3/P(1/7) Muka: 8 Drp:10

5.3 Pelarasan Mesin Gergaji Pita

5.3.1 Cara Melaras Bahagian Pemandu Gigi Gergaji


Untuk menentukan kedudukan rahang tepi mata yang betul adalah
dengan meletakkan sekeping kertas diantara mata dengan rahang
dan rapatkan kedua-dua rahang. Sila lihat rajah 5. Kedudukkan
rahang juga hendaklah betul-betul dilaras di bahagian belakang telik
gigi (gullet of the teeth).Bahagian roda tekanan berlaras bebola pula
dilaras di belakang mata gergaju lebih kurang 1/32 inci hingga 1/16
inci jarak. Pemandu atas dilaras dengan menggunakan tiang
pemandu lebih kurang 1/8 inci hingga 1/4 inci (4mm- 6mm) di
bahagian atas bendakerja yang digergaji.

6.0 Keselamatan dan cara asas menggunakan gergaji pita.

i) Pastikan semua bahagian pada pemandu gigi pada kedudukan yang betul
dan pastikan juga ia selari dengan bahagian bawah.
ii) Sentiasa periksa mata sebelum menggunakannya terutama pada bahagian
penyambungannya.
iii) Gunakan ukuran mata gergaji yang sesuai dengan kerjanya.
iv) Elakkan dari membuang lebihan kayu dipotong diatas meja kerja terutamanya
yang berdekatan dengan mata gergaji yang sedang berpusing.
v) Biarkan mata berpusing seketika sebelum membuat pemotongan.
vi) Setiap kali apabila selesai bekerja dengan gergaji pita, matanya hendaklah
dikendurkan supaya matanya tidak rosak dan mengembang.
vii) Pastikan matanya berada pada ketegangan yang sesuai dan giginya
mengarah ke bawah.
viii) Jika didapati bunyi yang aneh semasa memotong, hendaklah berhentikan
mesin tersebut kerana kemungkinan matanya telah retak dan gantikan yang
baru.
ix) Jika matanya didapati terputus, hendaklah undur ke belakang seberapa
pantas yang boleh. Jangan cuba membaiki jentera itu sebelum pusingan roda
itu berhenti.
x) Semua penutup roda hendaklah ditutup rapat semasa menggunakan jentera
dan matanya dilaraskan dengan betul.
xi) Matikan jentera apabila selesai kerja. Jika jentera mempunyai brek hendaklah
ditekan
dengan perlahan-lahan dan pastikan jentera sudah betul-betul berhenti
apabila hendak meninggalkan jentera tersebut.
NO. KOD RB0501/SK3/P(1/7) Muka: 9 Drp:10

7.0 Memeriksa Bentuk Kayu


Kayu-kayu yang telah dikerat perlu diuji ketepatannya. Pemeriksaannya boleh
dilakukan dengan alat pengukuran yang sesuai seperti calliper,sesiku L dan
sebagainya.

i) Spesifikasi Produk
Produk yang telah dibentuk perlu disemak semula ukuran dan reka bentuk
potongan yang terhasil bagi menentukan ia bertepatan seperti yang
diperlukan
ii) Bentuk Berkualiti
iii) Profil Keratan
Pastikan profil keratan bentuk pada produk seragam dan rata

UJI DIRI

1) Apakah kegunaan atau tujuan mesin gergaji pita ?

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

2) Nyatakan 4 peraturan keselamatan menggunakan mesin gergaji pita ?


.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
NO. KOD RB0501/SK3/P(1/7) Muka: 10 Drp:10

Bahan Rujukan

Chris H. Groneman, 1964. GeneralWood Working. London: Mc Graw-Hill Pubication

John L.Feirer,1963. Advanced Wood Work and Furniture Making. Illinois: Chas. A Bennett
Co.

Tang Boon Tong, 2000. Teknologi Binaan Bangunan. Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan
Pustaka

Willis H. Wagner, 1987 Modern Carpentry US, The Goodheart-Willcox Company, Inc.
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN

RB 050 1
KOD DAN NAMA
PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)

NO. DAN STANDARD


KANDUNGAN SK3 MEMBENTUK DAN MELARIK KAYU

3.1 MEMBENTUK BAHAGIAN PERABOT


3.2 MELUBANG TANGGAM.
NO. DAN STANDARD
3.3 MENEBUK LUBANG
PEMBELAJARAN
3.4 MELARIK KAYU.

NO. KOD RB0501/SK3/P(2/7) Muka : 1 Drp : 7

TAJUK : PROSES MEMBENTUK KAYU

TUJUAN:
Kertas ini menerangkan tentang :-

1. Membuat templat mengikut lukisan projek.


2. Melakar tatah tanda pada bahan.
3. Membentuk bahan mengikut tatah tanda.
4. Menguji dan mengemas hasil kerja dengan betul.
NO. KOD RB0501/SK3/P(2/7) Muka: 2 Drp:7

1.0 PENGENALAN

Gergaji Jig Mudahalih adalah salah satu dari mesin pembentuk yang sering
digunakan dalam indusri perabot ia cukup ringkas, ringan dan mudah
digunakan. Ia cukup sesuai untuk pemotongan lengkong bagi bendakerja yang
nipis.

2.0 GERGAJI JIG


Gergaji jig adalah mesin yang sangat berguna untuk kerja-kerja pemotongan
lengkung sebelah dalam atau sebelah luar.Selain dari itu ia juga digunakan
untuk memotong,membelah,memotong serong dan lain-lain. Gergaji jig juga
dikenali sebagai saber saw atau bayonet saw. Selain dari memotong kayu ia
juga boleh digunakan untuk memotong plastik, beri nipis, kulit, tembaga
nipis, kepingan aluminium dan lain-lain. Motor dan alat-alat mekanikal
dilindungi oleh badan sama ada dibuat dari plastik atau aluminium. Tapaknya
(Base or Shoe) boleh disendengkan dengan melonggarkan liut seperti
membuat potongan serong (Bevel). Selain dari memotong tegak 90 darjah.
Dengan menggunakan mata gergaji yang halus, mesin ini mampu membuat
lengkok yang berjejari kecil. Kebanyakan gergaji jig telah tersedia dengan
pemandunya Kegunaannya cukup meluas sekali bagi mendapatkan
pemotongan yang lurus dan tepat walaupun pada dasarnya mesin ini
digunakan bagi memotong lengkungan. Sebagai contoh dengan
menggunakan pemandu ianya dapat memotong bulatan, memotong serong
(Bevel) dan memotong lurus.

Gergaji Jig Mata Gergaji Jig


NO. KOD RB0501/SK3/P(2/7) Muka: 3 Drp:7

3.0 MEMOTONG KEPADA BENTUK

3.1 Kaedah Pemotongan Menggunakan Mesin Gergaji Jig

3.1.1 Memotong lurus (Straight cutting).


i) Ikatkan benda kerja,tandakan garisan lurus yang hendak dipotong.
ii) Letakan tapak (base) ke atas benda kerja ditepi garisan luar
bahagian buangan (Mata gergaji ditepi sebelah luar garisan).
iii) Hidupkan mesin dan biarkan dengan kelajuan yang maksimum
kemudian gerakkan gergaji sepanjang garisan dengan
perlahan.Jangan tolak gergaji secara paksa hanya memadai dengan
sedikit tekanan sahaja.
iv) Mesin dipegang sebelah tangan sahaja manakala tangan sebelah
lagi memegang bendakerja atau mengimbangkan mesin (Steady the
saw).Pemotongan ini dibuat secara bebas.

3.1.2 Memotong menggunakan pemandu (Ripping Fence Guide).

i) Ikatkan benda kerja,tandakan garisan lurus yang hendak dipotong.


ii) Pasangkan pemandu pada sisi mesin pada bahagian yang telah
disediakan.
iii) Laraskan ukuran pada jarak yang dikehendaki.
iv) Ketatkan dengan nat pengunci.
v) Letakan tapak (base) ke atas benda kerja .
vi) Hidupkan mesin dan biarkan dengan kelajuan yang maksima.
vii) Gerakkan gergaji dengan perlahan.Jangan tolak gergaji secara
paksa hanya memadai dengan sedikit tekanan sahaja.
NO. KOD RB0501/SK3/P(2/7) Muka: 4 Drp:7

3.1.3 Pemotongan Rencong (Bevel Cutting).


Tapak (base) gergaji jig dibuat khas supaya ia boleh dilaraskan dari 0
hingga 45 darjah bagi membolehkan kita memotong serong dengan cara
bebas atau menggunakan pemandu.Lihat gambar rajah.

3.1.4 Pemotongan Benam (Plunge or Internal Cutting)

Mesin gergagji Jig juga boleh digunakan untuk memotong di tengah-


tengah kayu tanpa menebuk lubang terlebih dahulu untuk memasukkan
mata gergaji. Potongan ini dipanggil pemotongan benam

i) Dengan menggunakan pensel tandakan tempat yang hendak


dipotong sama ada bulatan, lengkungan atau garisan lurus di tengah
permukaan kayu
ii) Letakkan mata gergaji dibahagian luar garisan iaitu dibahagian
buangan
iii) Angkatkan tapak gergaji dan mata secara menyerong dengan
hujung sebelah hadapan menyentuh permukaan kayu seperti dalam
gambarajah dibawah. Kemudian hidupkan mesin sehingga kelajuan
yang maksima dan dengan perlahan-lahan turunkan dengan
merendahkan bahagian belakang
iv) Mata gergaji akan membuat potongan dari atas hinggalah tembus
permukaan benda kerja.Teruskan membuat potongan dengan
mengikut garisan yang ditanda sehingga kerja-kerja selesai.

Pemotongan Benam Menggunakan Pemandu


NO. KOD RB0501/SK3/P(2/7) Muka: 5 Drp:7

3.1.5 Memotong Bulatan Menggunakan Pemandu


i) Pasangkan pemandu (Fence Guide) pada tapaknya (Base Plate)
dengan ukuran jejari yang dikehendaki dan ketatkan skru pengikat.
ii) Tebukkan lubang 12mm pada benda kerja untuk dimasukkan mata
gergaji seperti memotong bulatan yang siap ditanda (Memotong
bulatan secara bebas) dengan menggunakan gerudi.
iii) Dengan kedudukan mata gergaji di dalam lubang, tentukan pusat
(centre) bulatan yang akan dibuat dengan memaku melalui lubang
dihujung pemandu yang tersedia ada ketas benda kerja.
iv) Hidupkan mesin dan mula memotong dengan perlahan tanpa
memaksa gergaji bagi mendapatkan potongan yang sempurna.

3.2 Pelarasan Mesin Jig


Pelarasan mesin gergaji jig dilakukan pada tapak yang boleh disendeng
dengan melonggarkan nut seperti membuat potongan serong selain dari
memotong tegak 90.

4.0 Keselamatan menggunakan gergaji jig.

1. Pilih mata yang sesuai mengikut kerja-kerja yang hendak dibuat dan
pastikan diikat dengan kuat di dalam bindu (chuck).
2. Tentukan bahan yang hendak dipotong diikat dengan kuat betul.
3. Sentiasa memberikan tekanan yang sama rata semasa memotong, jangan
dipaksa gergaji semasa memotong.
4. Apabila siap pemotongan terutama pemotongan benam, tunggu sehingga
pergerakan lejang betul-betul berhenti barulah dicabut mata gergaji dari
kawasan potongan.
5. Sentiasa rapatkan tapak gergaji ke atas permukaan benda kerja semasa
membuat pemotongan.
6. Hidupkan mesin terlebih dahulu sebelum mata gergaji menyentuh kayu.

5.0 Memeriksa Bentuk Kayu

Kayu-kayu yang telah dikerat perlu diuji ketepatannya. Pemeriksaannya boleh


dilakukan dengan alat pengukuran yang sesuai seperti calliper, sesiku L dan
sebagainya.

i) Spesifikasi Produk
Produk yang telah dibentuk perlu disemak semula ukuran dan rekabentuk
potongan yang terhasil bagi menentukan ianya bertepatan seperti yang
diperlukan.

ii) Bentuk Berkualiti

iii) Profil Keratan


Pastikan profil keratan bentuk pada produk seragam dan rata
NO. KOD RB0501/SK3/P(2/7) Muka: 6 Drp:7

UJI DIRI

1) Apakah kegunaan atau tujuan mesin gergaji jig ?

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

2) Nyatakan 4 peraturan keselamatan menggunakan mesin gergaji jig ?


.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
....................................................................................................................
NO. KOD RB0501/SK3/P(2/7) Muka: 7 Drp:7

Bahan Rujukan

Chris H. Groneman, 1964. GeneralWood Working. London: Mc Graw-Hill Pubication

John L.Feirer,1963. Advanced Wood Work and Furniture Making. Illinois: Chas. A
Bennett Co.

Tang Boon Tong, 2000. Teknologi Binaan Bangunan. Kuala Lumpur: Dewan bahasa
dan Pustaka

Willis H. Wagner, 1987 Modern Carpentry US, The Goodheart-Willcox Company, Inc.
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN

KOD DAN NAMA RB 050 1


PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)

NO. DAN STANDARD


KANDUNGAN SK3 MEMBENTUK DAN MELARIK KAYU

3.1 MEMBENTUK BAHAGIAN PERABOT


3.2 MELUBANG TANGGAM.
NO. DAN STANDARD
3.3 MENEBUK LUBANG
PEMBELAJARAN
3.4 MELARIK KAYU.

NO. KOD RB0501/SK3/P(3/7) Muka : 1 Drp : 7

TAJUK : PROSES MEMBENTUK KAYU

TUJUAN:
Kertas ini menerangkan tentang :-

1. Membuat tamplat mengikut lukisan projek.


2. Melakar tatah tanda pada bahan.
3. Membentuk bahan mengikut tatah tanda.
4. Menguji dan mengemas hasil kerja dengan betul.
No. Kod : RB0501/SK3/P(3/7) Muka: 2 Drp:7

1.0 PENGENALAN

Mesin ini digunakan pada umumnya untuk membentuk pelbagai kumai pada
satu-satu permukaan atau tepi kayu, dengan menggunakan berbagai bentuk
mata pemotong. Hasil daripada potongan tadi, digunakan pada perabot serta
kerja-kerja kayu supaya menaikkan lagi mutu kerja tersebut

2.0 MESIN PENGUMAI MUDAHALIH /PORTABLE ROUTER/

Mesin Pengumai Mudahalih bertujuan untuk membentuk sisian kayu.


Menggunakan mesin pengumai mudahalih memerlukan mesin digerakkan
disepanjang sisian kayu atau panel. Oleh itu ia perlu digerakkan mengikut
prosedur tertentu. Terdapat 5 prosedur asas mengawal pengerakan mesin
pengumai semasa kerja-kerja dijalankan.

Pelaras Kedalaman suis

Pemegang Pemandu

Pemegang mata
Tapak
No. Kod : RB0501/SK3/P(3/7) Muka: 3 Drp:7

3.0 MENGUMAI KEPADA BENTUK

3.1 Kaedah Mengumai Dengan Mesin Pengumai Mudahalih

3.1.1 Menggunakan kayu penahan


Kayu penahan diapit pada permukaan kayu atau panel. Mesin digerakkan
selari dengan kayu penahan. Kaedah ini sesuai untuk mengumai lurus

3.1.2 Menggunakan aksesori pemandu lurus atau lengkok


Ia merupakan alat tambah mesin yang dipasang dengan jarak roda
pemandu dilaras pada jarak yang betul dengan mata pemotong. Gerakkan
mesin akan berpandu kepada roda pemandu yang dirapatkan pada sisian
kayu.

3.1.3 Menggunakan mata pemotong yang mempunyai pemandu hujung


/roda.
Pemandu hujung atau roda pemandu telah siap terpasang pada mata
pemotong untuk disandarkan kepada sisian kayu atau panel.
No. Kod : RB0501/SK3/P(3/7) Muka: 4 Drp:7

3.1.4 Menggunakan acuan.


Acuan dibentuk dengan tepat dengan bahan papan lapis atau papan
gantian tebal 32mm. Acuan dipaku pada permukaan panel yang hendak
dikumai. Gunakan mata pemotong lurus atau suku bulatan/rounding over .
Mata pemotong hendaklah dipasang bersama-sama dengan plat pemandu
yang dipasang pada tapak. Semasa operasi, plat ini yang akan
disandarkan pada sisi acuan dan bergerak mengikut bentuk acuan tersebut.

PLAT PANDU

3.1.5 Cara bebas .


Pengumaian sisi dilakukan tanpa bantuan pemandu atau alat tambah.
Biasanya kaedah ini diguna untuk kerja mengukir. Kerja pemotongan
yang dilakukan mestilah tidak melebihi kedalaman 3mm.
No. Kod : RB0501/SK3/P(3/7) Muka: 5 Drp:7

3.2) MELARAS MESIN PENGUMAI MUDAH ALIH

i) Naikkan motor ke atas supaya jaraknya lebih jauh dari tapak atau
keluarkan motor dari tapak dengan melonggarkan nut kekunci.
ii) Pilih mata pemotong yang sesuai untuk kerja yang hendak dilakukan.
iii) Longgarkan bindu/chuck.
iv) Masukkan pangkal batang mata pemotong ke dalam bindu sekurang-
kurangnya 12mm.
v) Kuncikan pergerakan bindu dan ketatkan bindu dengan spanar.
vi) Laraskan kedalaman pemotongan dengan menurunkan motor sehingga
hujung mata menyentuhi muka kerja atau sehingga pemotongan yang
dikehendaki diperolehi.
vii) Kunci motor dengan nut kekunci supaya ia tiada bergerak.
viii) Buat potongan percubaan pada kayu skrap sebelum dilakukan pada
potongan kayu sebenar.

4.0 Peraturan Keselamatan Menggunakan Mesin Pengumai Mudahalih

i) Pastikan mesin dihubungkan pendawaian bumi dengan sempurna.


ii) Matikan suis bila tidak digunakan.
iii) Keluar soket dari plug apbila menukar mata.
iv) Pegang masin dengan kemas.
v) Elakkan dari menghidupkan mesin kecuali anda berada pada posisi
menggunakannya.
vi) Pastikan mata di pasang kemas sebelum menghidupkan kuasa.
vii) Elakkan dari menutupi lubang udara pada mesin

5.0 Memeriksa Bentuk Kayu

Kayu-kayu yang telah dikerat perlu diuji ketepatannya. Pemeriksaannya boleh


dilakukan dengan alat pengukuran yang sesuai seperti calliper,sesiku L dan
sebagainya.

i) Spesifikasi Produk
Produk yang telah dibentuk perlu disemak semula ukuran dan reka bentuk
potongan yang terhasil bagi menentukan ianya bertepatan seperti yang
diperlukan .
ii) Bentuk Berkualiti
iii) Profil Keratan
Pastikan profil keratan bentuk pada produk seragam dan rata
No. Kod : RB0501/SK3/P(3/7) Muka: 6 Drp:7

UJI DIRI

1) Apakah kegunaan atau tujuan mesin pengumai mudah alih ?

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

2) Nyatakan 4 peraturan keselamatan menggunakan mesin pengumai mudah alih ?


.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
No. Kod : RB0501/SK3/P(3/7) Muka: 7 Drp:7

Bahan Rujukan

Chris H. Groneman, 1964. GeneralWood Working. London: Mc Graw-Hill Pubication

John L.Feirer,1963. Advanced Wood Work and Furniture Making. Illinois: Chas. A
Bennett Co.

Tang Boon Tong, 2000. Teknologi Binaan Bangunan. Kuala Lumpur: Dewan bahasa
dan Pustaka

Willis H. Wagner, 1987 Modern Carpentry US, The Goodheart-Willcox Company, Inc.
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN

RB 050 1
KOD DAN NAMA
PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)

NO. DAN STANDARD


KANDUNGAN SK3 MEMBENTUK DAN MELARIK KAYU

3.1 MEMBENTUK BAHAGIAN PERABOT


NO. DAN STANDARD 3.2 MELUBANG TANGGAM
PEMBELAJARAN 3.3 MENEBUK LUBANG
3.4 MELARIK KAYU

RB0501/SK3/P(4/7) Muka : 1 Drp : 8


NO. KOD

TAJUK : PROSES MEMBENTUK KAYU

TUJUAN:
Kertas ini menerangkan tentang :-

1. Membuat templat mengikut lukisan projek.


2. Melakar tatah tanda pada bahan.
3. Membentuk bahan mengikut tatah tanda.
4. Menguji dan mengemas hasil kerja dengan betul.
No. Kod : RB0501/SK3/P(4/7) Muka: 2 Drp:8

1.0 PENGENALAN

Dalam kerja-kerja membentuk kayu, mesin pengumai spindle merupakan alat


yang sering digunakan. Oleh kerana operasinya agak rumit kerana melibatkan
banyak pelarasan pada mesin, pengetahuan mengendalikannya perlu dibekalkan
kepada pelatih.

2.0 MESIN PENGUMAI SPINDLE

Pengumai spindle adalah mesin yang mampu melakukan pelbagai kerja bagi kayu
padu atau kilang memproses panel. Ia diguna untuk membentuk, melurah,
memuting dan mengumai dengan menggunakan blok mata yang sesuai untuk
kerja yang dilakukan. Bahan-bahan yang boleh diproses dengan mesin ini ialah
kayu padu,plywood,papan serpih,MDF dan sebarang papan gentian. Terdiri sama
ada suapan manual atau automatic dengan kelajuan pelbagai.
Binaan mesin terdiri daripada;
(i) Batang/spindle utama
(ii) Pemilih Kelajuan Spindle
(iii) Pengadang
(iv) Pemandu untuk templet Milling
(v) Unit Tekanan

Blok mata pemotong


No. Kod : RB0501/SK3/P(4/7) Muka: 3 Drp:8

3.0 MENGUMAI KEPADA BENTUK

3.1 Kaedah Mengumai Dengan Mesin Pengumai Spindle

Terdapat 4 kaedah asas


i) Mengumai dengan menggunakan pengadang pandu. Kaedah ini
dilakukan untuk sisian lurus
ii) Mengumai dengan dengan bantuan kolar. Kaedah ini diguna untuk sisian
yang bentuknya tidak seragam
iii) Mengumai menggunakan templat atau pattern. Kaedah ini dilakukan
apabila kepingan kayu yang bentuknya tidak seragam diperlukan dalam
jumlah yang banyak
iv) Mengumai menggunakan acuan. Kaedah ini digunakan untuk
pengeluaran dimana jig,fixture dan perkakasan bantuan digunakan untuk
memegang dan memandu kerja-kerja mengumai

MATA PEMOTONG KOLAR


BENDAKERJA

MEJA MESIN
No. Kod : RB0501/SK3/P(4/7) Muka: 4 Drp:8

3.2 Operasi Mesin Pengumai Spindle

Alat utama dalam operasi mesin adalah spindle yang terdiri daripada jenis
tetap atau jenis boleh condong. Bagi jenis tetap, spindle boleh dilaras ke atas
dan ke bawah sahaja. Bagi jenis condong, ia boleh dilaras sehingga 45.
Dalam operasinya spindle yang dilengkapi dengan blok pemotong akan
berputar antara 7,000-10,000 rpm. Apabila bendakerja disuap ke mesin
dengan panduan pengadang pandu belakang dan hadapan, mata pemotong
membentuk bendakerja tersebut kepada bentuk profil yang diperlu mengikut
profil matanya.

3.3 Kaedah Melaras Mesin Pengumai Spindle


i) Letakkan sekeping kayu skrap di atas meja mesin.
ii) Longgarkan kekunci pelaras dan naikkan spindle sehingga bentuk mata
pemotong berpadanan dengan rekabentuk yang dikehendaki
berpandukan kayu yang diletak tadi.

KEKUNCI PELARAS

iii) Kunci atau ketatkan spindle.


iv) Laraskan kedua-dua pengadang pandu /fence iaitu pengadang pandu
belakang dan hadapan. Gerakkan ke depan atau kebelakang mengikut
keperluan. Pastikan kedua-duanya selari. Bagaimanapun pengadang
pandu belakang perlu disesuaikan kedudukanya supaya ia dapat
menerima kayu yang dikumai dengan rapat.(pengadang pandu belakang
dilaras ke depan sedikit)

PENGADANG PANDU HADAPAN

PENGADANG PANDU BELAKANG


No. Kod : RB0501/SK3/P(4/7) Muka: 5 Drp:8

PENGADANG PANDU BELAKANG PENGADANG PANDU HADAPAN

KEDALAMAN POTONGAN
SUAPAN

PENGADANG TIDAK MENYOKONG


BENDAKERJA

PENGADANG MENYOKONG
BENDAKERJA
SUAPAN

Pelan Kedudukan Mata Pemotong dan Pengadang Pandu

v) Bukaan antara dua muka pengadang pandu pula boleh buat sama ada
lebih luas atau lebih kecil. Pastikan ia tidak lebih dari yang diperlukan
untuk mata pemotong.
vi) Bagi melaras bukaannya, longgarkan set skru pelaras dan gelungsorkan.
vii) Pada keadaan ini, mesin sedia untuk digunakan.
viii) Mulakan kerja dengan menggunakan kayu skrap terlebih dahulu.

BUKAAN ANTARA DUA PENGADANG SKRU PELARAS YANG PERLU DILONGGARKAN

4.0 PERATURAN KESELAMATAN MENGGUNAKAN MESIN PENGUMAI SPINDLE

i) Laraskan ketinggian spindle dengan betul dan kunci.Pusingkan spinle dengan


tangan bagi memastikan tiada halangan pada pengadang.
ii) Uji arah pusingan dengan menghidupkan suis dan matikan.
iii) Gunakan pengadang,jig dan lain-lain alat mengapit apabila perlu.
iv) Elakkan dari mengumai kayu lebar kurang dari 50mm dan lebih pendek dari
250mm tanpa menggunakan jig.
No. Kod : RB0501/SK3/P(4/7) Muka: 6 Drp:8
v) Jarakkan tangan sekurang-kurangnya 100mm dari mata pemotong setiap
masa.
vi) Periksa kayu bagi memastikan tiada kecacatan, elakkan dari mengumai kayu
yang berbuku longgar.
vii) Pegang kayu dengan kemas dengan menyandarkan pada pengadang pandu
hadapan dan belakang.

5.0 MEMERIKSA BENTUK KAYU

Kayu-kayu yang telah dikerat perlu diuji ketepatannya. Pemeriksaannya boleh


dilakukan dengan alat pengukuran yang sesuai seperti calliper, sesiku L dan
sebagainya.

i) Spesifikasi Produk
Produk yang telah dibentuk perlu disemak semula ukuran dan reka bentuk
potongan yang terhasil bagi menentukan ianya bertepatan seperti yang
diperlukan.

ii) Bentuk Berkualiti

iii) Profil Keratan


Pastikan profil keratan bentuk pada produk seragam dan rata
No. Kod : RB0501/SK3/P(4/7) Muka: 7 Drp:8

UJI DIRI

1) Apakah kegunaan atau tujuan Mesin Pengumai Spindle ?

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

2) Nyatakan 4 peraturan keselamatan menggunakan Mesin Pengumai Spindle?


.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
....................................................................................................................
No. Kod : RB0501/SK3/P(4/7) Muka: 8 Drp:8

Bahan Rujukan

Chris H. Groneman, 1964. GeneralWood Working. London: Mc Graw-Hill Pubication

John L.Feirer,1963. Advanced Wood Work and Furniture Making. Illinois: Chas. A
Bennett Co.

Tang Boon Tong, 2000. Teknologi Binaan Bangunan. Kuala Lumpur: Dewan bahasa
dan Pustaka

Willis H. Wagner, 1987 Modern Carpentry US, The Goodheart-Willcox Company, Inc.
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN

RB 050 1
KOD DAN NAMA
PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)

NO. DAN STANDARD


KANDUNGAN SK3 MEMBENTUK DAN MELARIK KAYU

3.1 MEMBENTUK BAHAGIAN PERABOT


NO. DAN STANDARD 3.2 MELUBANG TANGGAM
PEMBELAJARAN 3.3 MENEBUK LUBANG
3.4 MELARIK KAYU

NO. KOD RB0501/SK3/P(5/7) Muka : 1 Drp : 13

TAJUK : PROSES MELUBANG TANGGAM

TUJUAN:

Kertas ini menerangkan tentang :-


1. Merancang tanda pada bahan mengikut spesifikasi.
2. Melaras dan menggunakan mesin pelubang tanggam dengan kaedah
yang betul dan selamat.
3. Menguji dan mengemas hasilkerja dengan betul.
No. Kod : RB0501/SK3/P(5/7) Muka: 2 Drp:13

1.0 PENGENALAN
Kerja-kerja menebuk lubang dilakukan dalam dalam kerja-kerja tanggam
khususnya tanggam lubang dan puting. Pembinaan produk seperti pintu, meja dan
kerusi biasanya menggunakan mesin pelubang dalam operasinya

2.0 MESIN PENEBUK LUBANG DAN KELENGKAPAN (MORTISING MACHINE)

Mesin pelubang digunakan untuk menebuk lubang atau tetingkat pada kayu
yang akan digunakan dalam pembinaan tanggam lubang dan puting dengan
cara cepat dan tepat. Biasanya ia dijalankan dengan kuasa motor elektrik dan
dioperasi dengan cara merendahkan perkakasan melubang ke bendakerja yang
diapit pada meja mesin.Lubang dibentuk dengan melakukan berulang kali
turun-naik mata pahat ke bahagian bendakerja.
No. Kod : RB0501/SK3/P(5/7) Muka: 3 Drp:13

2.1 Bahagian-bahagian utama mesin pelubang pahat.

i. Badan:- Ia diperbuat daripada keping keluli atau besi tuangan untuk


menanggung bahagian-bahagian yang lain.

ii. Aci:- Ia adalah sebahagian daripada badan pelubang yang berfungsi


melaras motor untuk dinaikkan atau diturunkan.

iii. Motor:- Ia berkuasa elektrik yang memusingkan mata gerudi untuk


menebuk lubang.

iv. Kepala pahat dan mata gerudi:- Kepala pahat berbentuk segi empat
dengan hujungnya tajam dan berliang di tengahnya. Saiznya dari 6mm

v. Pemijak dan lengan tuil:- Apabila membuat lubang, hendaklah memijak


pemijak atau menarik lengan tuil dengan tangan ini supaya pahat
menembusi lubang. Pemijak dan lengan tuil ini dikaitkan pada motor yang
dilaras pada aci untuk dinaikkan dan diturunkan.

vi. Meja:- Ia di perbuat daripada besi tuangan dan di tempatkan di tengah


badannya untukmenyokong kayu yang akan dilubangkan.

vii. Pagar atau penahan benda:- Pagar ini adalah daripada kepingan besi
yang dipasangkan di sebelah belakang meja untuk menahan kayu yang
diapit untuk dikerjakannya.

viii. Apit sekeru:- Apit ini ditempatkan di hadapan meja untuk mengapit kayu
yang dikerjakan supaya lubang dapat dibuat dengan tepat dan selamat.

ix. Roda pelaras:- Roda pelaras ini digunakan untuk menggerakkan meja
atau kekanan semasa membuat lubang. Satu lagi roda pelaras mengawal
gerakan meja sama ada kehadapan atau kebelakang.

x. Suis:- Suis ini mengawal kuasa elektrik yang disambung kepada motor.

3.0 JENIS-JENIS PELUBANG

Terdapat 3 jenis mesin pelubang yang boleh digunakan dalam perusahaan kayu.

i) Mesin pelubang pahat:-


Mesin ini menggunakan pelubang pahat yang bersegi empat dan mata
gerudi bulat untuk menghasilkan lubang.

ii) Mesin pelubang pahat bersalingan.


Ia mempunyai batang besi padu bergigi pada mata pemotongnya Lubang
pada kayu dibuat secara menegak dan secara mendatar dengan putaran
mata.
No. Kod : RB0501/SK3/P(5/7) Muka: 4 Drp:13
iii) Mesin pelubang rantai :-
Ia mempunyai mata pemotong yang berupa rantai kecil dan menghasilkan
lubang yang berbentuk bulat di bahagian bawah lubang.

Antara tiga jenis mesin ini, mesin pelubang pahat adalah biasa didapati dalam
bengkel tetapi pelubang pahat bersalingan kian digemari dalam perusahaan
kayu.

MESIN PELUBANG

Rajah 5.10 Dua jenis mesin pelubang

3.1 Mesin Pelubang Pahat.

Mesin ini menggunakan pahat berongga untuk membuat lubang yang mana
pahat tersebut diikat pada spindle (gandar) menegak yang boleh diturun/naik
dengan menggunakan padel tangan yang biasanya dipasang di bahagian tepi
jentera atau menggunakan pedal kaki.
Jentera ini dikendalikan dengan menggunakan cara manual (Manually
operated) dengan bantuan motor elektrik untuk menjalankannya.
Pahat berongga yang berbentuk empat segi bahagian hujungnya, mempunyai
gerudi mata penebuk dibahagian dalamnya.
Mata gerudi ini menebuk kayu sementara mata pahat berongga memotong
bahagian sudut lubang.
Tatal-tatal kayu ditarik ke atas, keluar melalui lubang pada bahagian dinding
mata pahat.
No. Kod : RB0501/SK3/P(5/7) Muka: 5 Drp:13
Biasanya ukuran yang ditebuk dengan menggunakan pahat berongga adalah
bergantung pada ukuran pahat tersebut. Ukuran yang biasa didapati adalah
dari 6mm hingga 25mm.
Pahat ini diasah di bahagian dalam hujungnya dengan menggunakan batu
asah conical atau dengan menggunakan keluli pengasah khas berbentuk
countersink kemudian bulu-bulu besi (burr) di bahagian luarnya dibersihkan
dengan batu asah minyak. Bahagian mata gerudi penebuk pula diasah dengan
mengikir bahagian dalam spurs serta atas dan bawah bahagian tepi
pemotong.
No. Kod : RB0501/SK3/P(5/7) Muka: 6 Drp:13
No. Kod : RB0501/SK3/P(5/7) Muka: 7 Drp:13

3.2 Mesin Pelubang Rantai.

Bahagian-bahagian jentera pelubang rantai pada umumnya sama sahaja


dengan jentera pahat berongga kecuali Mata penebuknya terdiri daripada
rantai yang mempunyai pemotong berbentuk cangkok. Rantai ini dipasang
pada bar besi yang mana bar tersebut mempunyai roda bergigi
(sprooket)untuk memegang rantai.
Roda bergigi ini dipasang pada gandar (spindle) motor bagi menggerakkan
rantai.
Bagi memberikan rantai bergerak dengan bebas, satu roda yang berpusing
bebas dipasang pada bahagian hujung bar besi tersebut.
Ukuran rantai yang biasa digunakan adalah dari 3mm hingga 31mm
ketebalannya, dan dari 19mm hingga 75mm kelebarannya.
Sudut cangkok pada mata pemotong rantai, diasah diantara 20 hingg 25
dengan alat pengasah khas yang biasanya terpasang pada bahagian jentera
penebuk lubang.
Ukuran lubang yang hendak ditebuk adalah bergantung pada ukuran rantai
tersebut.
Selain daripada lmembuat lubang, penebuk rantai ini juga boleh digunakan
untuk membuat lurah atau tingkat sepanjang urat.
No. Kod : RB0501/SK3/P(5/7) Muka: 8 Drp:13

4.0 FUNGSI MESIN


Ketiga-tiga mesin ini adalah digunakan untuk membuat lubang pada kayu seperti
membuat tanggam lubang dan puting. Semua tanggam-tanggam seperti dalam
rajah boleh dilakukan dengan operasi mesin pelubang.
No. Kod : RB0501/SK3/P(5/7) Muka: 9 Drp:13

5.0 OPERASI MESIN PELUBANG DAN KELENGKAPAN

Mesin pelubang beroperasi dengan kepala berkuasa bergerak ke atas dan ke


bawah melalui pergerakan gelungsor pada tiang. Ia mempunyai sistem pandu
bergear yang mengerakkan kepala berkuasa ke atas dan kebawah selari dengn
pergerakan pemegangnya. Mesin yang mempunyai meja perlu dipasti
kepersegian dengan mata pelubang. Kombinasi antara mata pahat dan mata drill
akan membentuk lubang yang tepat dan persegi yang mana mata drill menebuk
terlebih dahulu sebelum mata pahat membentuk seginya.Ia dilakukan dengan
membuat turun-naik mata pahat ke bahagian bendakerja berulang kali

Cara memasang mata alat dan melaras kepersegian dengan meja

Masukkan sarung mata pahat pada kepala pemegang dan rapatkan dengan
kelegaan setebal duit siling dan ketatkan. Pastikan chip port mengadap ke
kanan atau ke kiri bukan ke depan atau ke belakang.

Masukkan mata drill bit melalui sarung mata pahat dan chuck untuk memegang
hujung mata drill. Ketatkan chuck. Uji jajaran sarung mata pahat dengan meja
Jika meja tidak persegi dengan mata pahat,ia akan menyebabkan lubang yang
ditebuk tidak tepat pada posisinya.
No. Kod : RB0501/SK3/P(5/7) Muka: 10 Drp:13

5.1 Pelarasan kelengkapan

i) Melaras kepesegian meja dengan Mata pahat

Turunkan mata pahat supaya ia merapati permukaan meja. Tempatkan sesiku


L 90 darjah persegi di atas permukaan meja. Uji kepersegian mata pahat.
Perhatikan jarak antara sesiku dan mata pahat. Jika terdapat ruang, laraskan
kearasan meja supaya sesiku dan mata pahat berada pada satu jajaran

ii) Melaras Keselarian mata pahat dengan Pengadang


Bagi operasi ini,gunakan pengadang atau tempatkan sekeping kayu dengan
permukaannya selari dengan mata pahat.Rendahkan mata pahat supaya
sisinya berada pada paras pengadang. Gelungsorkan pengadang atau kayu
ke hadapan sehingga permukaannya menyentuhi mata pahat. Perhatikan sisi
mata pahat dan permukaan pengadang atau kayu. Jika kedua-dua sisinya
tidak rata, longgarkan mata pahat dan laraskan posisinya. Ketatkan semula
mata pahat.

iii) Melaras kedalaman


Apabila melaras kedalaman potongan untuk lubang, pertimbangkan unjuran
mata drill. Cara mudahnya,
i. Tentukan ukuran kedalaman lubang.
ii. Tempatkan bendakerja pada sisi mata pahat.
iii. Turunkan mata pahat sehingga terkebawah sedikit dari garisan tandaan.
iv. Kuncikan rod berhenti.

6.0 OPERASI MENEBUK LUBANG

Langkah-Langkah Menebuk Lubang


i. Set posisi lubang pada benda kerja. Bagi lubang tembus,tandaan perlu
dibuat pada kedua-dua bahagian
ii. Set bendakerja di atas meja dan apitkan pada pengadang
iii. Set kedalaman lubang pada rod berhenti
iv. Pusing roda pelaras bagi menggerakkan bendakerja ke depan atau ke
belakang supaya kedudukan mata pahat berada pada kedudukan selari
dengan lubang yang mahu ditebuk
v. Hidupkan suis, pastikan putaran mata drill tidak bergeser dengan mata
pahat.
No. Kod : RB0501/SK3/P(5/7) Muka: 11 Drp:13
vi. Lakukan benaman pertama, suapkan mata pemotong ke dalam benda kerja
pada kadar yang cepat mengikut kesesuaian untuk mengelakkan matanya
terbakar.
vii. Kadar suapan yang sesuai bergantung kepada kayu yang ditebuk dan saiz
mata pemotong.
viii. Dengan menggunakan roda pelaras, posisikan benda kerja untuk tebukkan
seterusnya.
ix. Apabila membuat lubang yang dalam, lakukan benaman beberapa peringkat
lebih kurang 25mm atau kurang.
- Bagi lubang tembus tebukkan hingga separuh tebal kayu, kemudian
diterbalikkan dan ditebuk pula dari sebelah belakang sehingga tembus. Ini
adalah dibuat untuk mencegah kerosakan pada bahagian bawah jika
ditebuk sekaligus.

7.0 PERIKSA DAN UJI KETEPATAN


i) Spesifikasi produk
ii) Saiz Lubang
iii) Saiz puting

8.0 KESELAMATAN SEMASA MENGGUNAKAN JENTERA PENEBUK LUBANG.

i) Periksa jarak mata penebuk dengan pahat berongga sebelum menghidupkan


jentera tersebut.
ii) Pastikan bendakerja diikat dengan ragum meja seberapa kuat yang boleh.
iii) Semua pelarasan yang dilakukan adalah dibuat ketika jentera tersebut
dimatikan.
iv) Jangan terlalu memaksa menekan mata penebuk pada kayu jenis keras.
v) Jauhkan tangan daripada mata penebuk yang sedang berpusing.
vi) Bersihkan semua habuk dan serpihan kayu dengan berus.
vii) Untuk membuat lubang yang dalam dan tembus, tebuk separuh daripada
dalam lubang dan terbalikkan kayu dan terus menebuk kepada lubang
seterusnya.
No. Kod : RB0501/SK3/P(5/7) Muka: 12 Drp:13

UJI DIRI
No. Kod : RB0501/SK3/P(5/7) Muka: 13 Drp:13

Bahan Rujukan

Chris H. Groneman, 1964. GeneralWood Working. London: Mc Graw-Hill Pubication

John L.Feirer,1963. Advanced Wood Work and Furniture Making. Illinois: Chas. A
Bennett Co.

Willis H. Wagner, 1987 Modern Carpentry US, The Goodheart-Willcox Company, Inc.

John A. Walton A 1974 Woodwork in Theory and Practice, Australian Publishing


Company PTY. LTD

Tang Boon Tong, 2000. Teknologi Binaan Bangunan. Kuala Lumpur: Dewan bahasa
dan Pustaka
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN

RB 050 1
KOD DAN NAMA PROGRM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)

NO. DAN STANDARD


KANDUNGAN SK3 MEMBENTUK DAN MELARIK KAYU

3.1 MEMBENTUK BAHAGIAN PERABOT


NO. DAN STANDARD 3.2 MELUBANG TANGGAM
PEMBELAJARAN 3.3 MENEBUK LUBANG
3.4 MELARIK KAYU

NO. KOD RB0501/SK3/P(6/7) Muka : 1 Drp : 20

TAJUK : PROSES MENEBUK LUBANG

TUJUAN:
Kertas ini menerangkan tentang :-
1. Merancang tanda pada bahan mengikut spesifikasi.
2. Melaras dan menggunakan mesin gerudi dengan kaedah yang
betul dan selamat.
3. Menguji dan mengemas hasilkerja dengan betul.

.
No. Kod : RB0501/SK3/P(6/7) Muka: 2 Drp: 20

1.0 PENGENALAN
Dalam kerja kayu istilah boring merujuk kepada proses menebuk lubang yang
melebihi saiz garis pusat 6mm. Terdapat 2 jenis kerja menebuk iaitu ;

i) Penebukan Tepat /Precision boring


Bagi pemasangan penetap kerana posisi lubang mesti tepat dari segi jarak,
saiz, kedalaman dan lokasi.

ii) Penebukan Separuh Tepat / Semi-precision drilling - Bagi memasang


skru

2.0 MESIN BORING DAN KELENGKAPAN


Mesin boring diguna secara besar-besar dalam industry perkayuan
khususnya pembuatan perabot. Kerja-kerja khusus yang dilakukan ialah
melubang untuk penetap dan menebuk semula (reboring) pada produk
kayu. Terdapat beberapa jenis mesin dalam kategori boring menegak dan
melintang yang mampu menebuk lubang lurus dan bersudut dengan
ketepatan yang tinggi.

Mesin boring bagi kategori ini mempunyai 3 konfigurasi asas iaitu;

a) Mesin untuk kerja kecil dan item bersaiz sederhana


Garispusat spindle sehingga 125mm, meja bergerak dalam 2 arah
pada garis lurus dan penyokong pegun hadapan

b) Mesin untuk kerja saiz sederhana dan item bersaiz besar.


Garispusat spindle antara 100mm 200mm, meja dan penyokong
hadapan bergerak dalam arah garis lurus.

c) Mesin untuk kerja item besar


Garispusat spindle dari 125mm 320mm tanpa meja.
Penyokong hadapan bergerak dalam satu atau dua arah

Unit spindle yang menentukan tahap penggunaan mesin, terdiri dari spindle
berongga yang memegang platmuka dengan mata pemotong dan spindle
penebuk dalaman dipacu dalam arah berputar atau gerakan suapan
Kemampuan mesin boring meningkat dengan penggunaan unit spindle yang
mempunyai pacuan berasingan untuk platmuka dan spindle dalaman.
Kewujudan beberapa perkakasan sandaran pada mesin menjadikan jajaran
penggunaannya lebih luas.
No. Kod : RB0501/SK3/P(6/7) Muka: 3 Drp: 20

3.0 JENIS-JENIS MESIN BORING


Mesin-mesin yang digunakan dalam operasi boring ialah seperti berikut:

i. Mesin pelubang mudahalih (portable drill)


ii. Mesin Pelubang Tekan (drill press)
iii. Mesin Pelubang Pahat (hollow chisel and mortiser)
iv. Mesin pelubang rantai (chain mortiser)
v. Multi head drilling machine,
vi. Mesin Pelubang Lintang ( horizontal drilling machine)
Mesin-mesin ini disediakan dalam pelbagai versi seperti berikut:

4.0 VERSI MESIN BORING

Mesin boring disediakan dalam beberapa versi iaitu:


a) Top Boring Machines
b) Bottom Boring Machine
c) Multihead Boring Machines.
d) Throughfeed Boring Machines.
e) CNC Boring Machines.
Tiga mesin pertama lebih mudah kendaliannya dan sesuai bagi pengeluaran
kecil berbanding dua mesin terakhir yang lebih sesuai untuk pengeluaran
besar/banyak serta memerlukan tempoh masa yang pendek dalam operasinya.
a) Mesin Tebuk Atas (Top Boring Machine)
Mesin ini mempunyai spindle penebuk di atas yang boleh dicondong 90untuk
tebukan melintang. Mekanisma mesin ini mudah dan cepat untuk dilaras
terutama apabila menukar tebukan dari menegak kepada melintang. Unjuran
tetengah spindle kekal, oleh itu pelarasan lanjut untuk disesuaikan dengan
perubahan tebal panel dilakukan secara automatik. Ia adalah satu kelebihan
bagi mesin ini dan mampu menjimat masa pelarasan mesin. Kitaran operasi
boring terdiri daripada mengapit bendakerja, menekan suis pedal kaki /foot
lever switch, menebuk (pergerakkan kepala drill untuk menebuk), kepala drill
kembali dan melepas bendakerja.
b) Mesin Tebuk Bawah (Bottom Boring Machine)
Mesin jenis ini melakukan kerja boring daripada bahagian bawah panel. Terdiri
daripada Spindle yang boleh dicondong 90 untuk melakukan tebukan
melintang. Mesin memerlukan pelarasan bagi menyesuaikan dengan
perubahan tebal panel.
c) Mesin Penebuk berbilang Kepala (Multihead Boring Machine)
Mesin penebuk berbilang Kepala mempunyai 3 atau lebih kepala spindle
berbanding single head yang mepunyai satu kepala spindle. Sesuai untuk
No. Kod : RB0501/SK3/P(6/7) Muka: 4 Drp: 20
pengeluaran sederhana.. Mesin ini digunakan khusus untuk menebuk serentak
pada bahagian sisi komponen. Ia boleh di set untuk menebuk sehingga 21
lubang dengan 21 spindle automatik terletak pada satu barisan drill (Line Boring
Machine), menebuk pada saiz 1-1/4 tetengah dalam kedua posisi menegak dan
melintang. Kedalaman tebukan dikawal oleh 6 posisi penahan kedalaman turret
dan pengawal pedal kaki untuk menyempurna keseluruhan kitaran penebukan.
Motornya dihidupkan hanya apabila suapan pneumatik diaktifkan oleh pedal
kaki. Mesin ini mempunyai pedati sokongan yang boleh bergerak disepanjang
kerangka mesin. Bar kepala drill dipasang secara melintang dengan pedati dan
boleh bergerak ke depan dan ke belakang. Pengapit untuk memegang benda
kerja rasuk yang boleh diubah posisi bagi menyesuaikan kedudukan bendakerja.

Mata Penebuk Berbilang Kepala


terpasang pada satu barisan dalam
posisi melintang

d) Throughfeed Machine
Mesin ini disediakan dengan 3 atau lebih kepala spindle dan penghantar
suapan (feeding conveyor)
Ia memerlukan pelarasan bagi setiap posisi spindle. Mampu menghasilkan
tebukan lubang paling tepat. Ia boleh menebuk secara melintang dan menegak
serentak dan Diguna terutamanya dalam industri pembuatan kabinet dapur atau
perabot pasang siap. Sesuai untuk pengeluaran komponen secara banyak.

e) CNC Boring Machine


Mesin ini mempunyai operasi spindle secara bebas, spindle boring
melintang, scoring saw, kepala penebuk lubang engsel dengan pelbagai drill.
Disediakan dengan pembetulan elektonik bagi memastikan padanan yang tepat
antara komponen.Mampu mengendalikan panel yang panjangnya sehingga
3000mm.

5.0 FUNGSI MESIN PENEBUK/BORING

Mesin boring berfungsi untuk menebuk lubang secara tepat dari segi jarak, saiz,
kedalaman dan lokasi.Ia boleh menebuk sama ada sama ada secara tunggal
pada satu bahagian atau berbilang lubang dalam sekali operasi. Mempunyai
spindle menegak atau melintang yang bergerak secara melintang dalam dua
arah garisan lurus supaya lubang dapat dijarakkan secara tepat.Operasi mesin
ini dilakukan untuk menebuk lubang dalam posisi menegak atau melintang Bagi
pengeluaran secara banyak, mesin boring denganmultiple spindles digunakan.
No. Kod : RB0501/SK3/P(6/7) Muka: 5 Drp: 20
6.0 OPERASI MESIN PENEBUK DAN KELENGKAPAN

Dalam operasi boring, lubang ditebuk bagi menyesuaikan dengan pemasangan


kelengkapan logam, penetap kayu, engsel, bold an sebagainya. Semua spindle
boleh di condongkan kepada 90 bagi memudahkan operasi boring menegak
dan melintang. Perlu dijelaskan yang mesin-mesin yang diguna dalam operasi
ini dipanggil mesin boring dan bukan mesin drill. Ini adalah kerana keperluan
tahap ketepatan yang tinggi dalam pembentukan lubang-lubang..

6.1 Operasi mesin Penebuk/Boring Melintang dan Menegak


Sesetengah mesin boring boleh menebuk secara melintang dan menegak
serentak. Dengan dua atau tiga mata drill yang dipegang kepada kepala
drill, jarak antara lubang dilaras dengan mengerakkan satu atau lebih
kepala drill tersebut. Pengadang dikemaskan pada meja untuk memegang
benda kerja. Dan hujung berhenti mengawal lokasi lubang. Pengadang
boleh dilaras kepada sebarang sudut bagi menebuk lubang secara condong.
Pedal kaki biasanya untuk menggerakkan meja atau kepala penebuk masuk
dan keluar bagi membuat potongan. Ketinggian meja boleh ditinggi dan
direndah untuk mengendali benda kerja yang mempunyai ketebalan berbeza
dan jenis boring yang akan dilakukan. Mesin boring melintang mempunyai
spindle melintang yang dipasang untuk bergerak ke atas dan ke bawah
sepanjang penyokong hadapan.
Secara umumnya semasa operasi dijalankan, bendakerja diletak di atas
meja mesin. Dengan menekan butang atau pedal kaki, apit hold down akan
memegang kemas bendakerja. Sama ada meja bergerak ke atas, kepala
spindle pada posisi tetap atau meja pada posisi tetap, dan kepala spindle
bergerak ke bawah, ia akan menebuk lubang pada posisi tepat yang
diperlukan.
Kebanyakan mesin boring mempunyai beberapa motor di bahagian atas
atau pada sisi untuk mesin melintang yang dihubungkan oleh gegelung
kepala drill secara individu. Pergerakan meja dilakukan dengan bantuan
tekanan angin atau hidraulik. Hidraulik digunakan apabila lubang besar
berbilang perlu ditebuk.

6.1.1 Perbezaan Operasi Antara Mesin Penebuk/Boring Melintang dan


Menegak
a. Mesin boring melintang merujuk kepada orientasi spindle mesin yang
menyediakan pergerakan utama atau spindle utama. Alat boring
dipegang secara melintang. Ia disesuaikan untuk operasi drill dan
boring pada benda kerja yang bergarispusat lebih kecil daripada
panjangnya.

b. Mesin boring menegak merujuk kepada alat boring dipegang secara


menegak dan bergerak dalam arah menegak. Mesin boring menegak
di sesuaikan untuk operasi menebuk yang bergaris pusat lebih besar
daripada panjangnya
No. Kod : RB0501/SK3/P(6/7) Muka: 6 Drp: 20

6.2 Bahagian-Bahagian Utama dan aksesori standard Mesin penebuk-


Penebuk Berbilang Kepala.

Berikut adalah beberapa perkakasan aksesori mesin penebuk berbilang


kepala yang perlu dilaras dan diset.
a) Pedal kaki/ Foot Pedal
b) Pengadang Utama/Main Fence
c) Pengadang Tambahan/Fence
Extensions (L and R)
d) Kotak Alat/Tool Box containing:
e) Crank Handle
f) Fence Stops
g) Quick Chucks
h) Kelengkapan meter penyukat
tekanan angin

(a)
.

(b)

(f)

c
Pengadang Utama
& plat berhenti
No. Kod : RB0501/SK3/P(6/7) Muka: 7 Drp: 20

Berikut pula adalah beberapa bahagian utama mesin penebuk berbilang


kepala yang perlu dilaras dan diset.

Barisan Unit Kepala Spindle Peralatan tekanan untuk unit Apitan

2 motor dipasang bagi versi Unit penebuk di set pada Silinder angin untuk
29 & 35 spindle. kedudukan menengak mengawal kedalaman
1 motor bagi 22 spindle tebukan lubang.
No. Kod : RB0501/SK3/P(6/7) Muka: 8 Drp: 20
7.0 MENEBUK /BORING BAHAN PRODUK
Sebelum memulakan operasi, kenalpasti dan tentukan jenis mata alat yang
sesuai untuk digunakan. Berikut adalah beberapa jenis mata standard;

7.1 Jenis Mata Gerudi dan Saiz

i. Straight Shank Twist Drill Bit

Digunakan untuk kerja-kerja kayu dan besi. Carbon- steel twist drill bit
digunakan untuk bergarispusat 3mm hingga 18mm. Manakala high
speed steel bagi kayu dan besi berukuran 2mm hingga 12mm bagi
kegunaan umum sudutnya 188 dan kegunaan untuk kerja-kerja
menebuk kayu diantara 60 hingga 80.

Twist bit

ii. Spur Bit


Ia seakan-akan twist drill mengandungi satu hujung yang tajam di
tengah dan dua spur ditepinya bolih menebuk lubang dengan lurus dan
bersih juga dibandingkan dengan twist drill. Disebabkan terdapat spur
pada tepi, ini menyebabkan kurang kayu yang terkoyak keluar pada tepi
lubang yang ditebuk. Tidak ada mata yang berukuran kurang dari 6mm.

A- spur machine bit

iii. Multi Spur Bit (Flat Bottom Hole)


Mata gerudi yang sesuai untuk membuat lubang yang besar dengan
tepat. Sesuai untuk menebuk lubang pada papan lapis tanpa
mengoyakkan urat kayu. Ianya juga sesuai untuk melubang pada hujung
urat kayu. Berukuran garis pusat 12mm hingga 6mm.

The multi- spur bit


No. Kod : RB0501/SK3/P(6/7) Muka: 9 Drp: 20
iv. Fonstener Bit
Untuk menebuk lubang yang bulat dan mendapat tapak yang rata.
Panduan memotong menggunakan mata ini dari tepi tidak pada tengah-
tengah mata, berukuran 12mm hingga 50mm.

v. Speed Bit ( Spade Bit )


Digunakan untuk menebuk umum juga dipanggil flat power berukuran
6mm hingga 25mm. Setengahnya dibuat dengan menggunakan cutter
head.

vi. Rotary Hole Saw


Bagi memotong kayu, besi dan plastik mata yang digunakan berukuran
16mm hingga 87mm. Menggunakan mata ini hendaklah dengan
kelajuan yang rendah.

Hole skru

vii. Countersink Bit.


Digunakan untuk membuat lubang kepala skru.

Countersink bit

Drill countersinker
No. Kod : RB0501/SK3/P(6/7) Muka: 10 Drp: 20
viii. Pergabungan Countersink, Shank Dan Drill Bit.
Mata ini membuat 3 operasi serentak untuk memasang sekeru kepala
benam. Hanya perlu memilih ukuran mata penebuk dan sekeru yang
betul.
Counter bore

7.2 Menebuk Dengan Mesin Penebuk Spindle Tunggal /Single spindle


boring

Merupakan kaedah Penebukan Tepat /Precision boring.


Mesin ini diguna untuk menenbuk semua jenis tanggam penetap. Meja
mesin boleh dinaik dan diturun dengan memutarkan roda pelaras.
mempunyai apit pada mesin untuk memegang benda kerja. Mata
digerakkan dengan menekan pedal kaki. Kaedah menebuk seperti berikut:

i. Tandakan lokasi penetap pada benda kerja


ii. Pilih saiz mata yang sesuai dan pasang pada mesin
iii. Laraskan kedalaman lubang yang betul dengan menekan pedal
kaki.
iv. Laraskan pergerakan rod kawalan di belakang mesin
v. Periksa ketinggian mata dengan menurun-naik meja
vi. Pasangkan pengadang pada meja
vii. Laraskan apit supaya ia dapat mengapit benda kerja dengan pada
meja.
viii. Uji pelarasan mesin dengan mencubanya pada kayu skrap. Jika
semua menepati keperluan, mulakan menebuk
ix. Hidupkan suis, letakkan mata bit perlahan pada benda kerja.
No. Kod : RB0501/SK3/P(6/7) Muka: 11 Drp: 20

SPINDLE TUNGGAL

RODA
PELARAS

PEDAL KAKI

MESIN PENEBUK SPINDLE TUNGGAL

MENEBUK DENGAN MESIN PENEBUK


BERBILANG KEPALA
(MULTI HEAD DRILLING MACHINE)

7.3 Menebuk Dengan Mesin Penebuk Berbilang Kepala (Multi Head


Drilling Machine)
Penebukan Tepat /Precision boring
Menebuk dengan menggunakan mesin ini agak rumit dan memerlukan
pengetahuan dan kemahiran untuk melaras dan set perkakasannya kerana
pelarasan dibuat secara manual.
Pelatih perlu mengenal pasti beberapa perkakasan dan aksesori yang
biasa dipasang pada mesin ini. Rujuk rajah pada nota 1
No. Kod : RB0501/SK3/P(6/7) Muka: 12 Drp: 20
7.3.1 Beberapa langkah pelarasan perlu diambil sebelum operasi mesin
a. Set kedalaman lubang
b. Laras garis tengah
c. Set kadar mata bit boring suapan
d. Set bekalan tekanan angin Boring
e. Posisi Apit dan tekanan
f. Parallel kepala boring kepada permukaan meja

a b c

d e f
7.3.2 Langkah-langkah Menebuk
Berikut adalah prosedur asas bagi operasi menebuk menggunakan
mesin Penebuk Berbilang Kepala

a. Pasti semua mata penebuk dan bindu terpasang pada spindle dan
berada pada jajaran yang betul.
b. Hidupkan kuasa dan bekalan angin.
c. Longgarkan pemegang kekunci kepala penebuk dan tentukan posisi
kepala penebuk sama ada melintang atau menegak.Ketatkan
semula pemegang.
d. Putarkan kedalaman turret kepada kedalaman tebukan yang
diperlukan
e. Laraskan pengadang sisi utama. Set alat henti pengadang seperti
yang diperlukan.
f. laraskan sistem apit mengikut saiz bendakerja
g. Putarkan pemegang engkol / crank handlebagi mengukuhkan garis
tengah lubang-lubang yang akan ditebuk..
h. Laraskan tombol kawalan kelajuan suapan pada panel kawalan.
i. Letakkan bendakerja pada posisi rapat pada pengadang dan alat
berhenti. Tekan pedal kaki bagi menggerakkan kepala penebuk dan
No. Kod : RB0501/SK3/P(6/7) Muka: 13 Drp: 20
lakukan prosedur menebuk. Mata akan terus berputar selagi pedal
kaki ditekan.
j. Lepaskan pedal kaki dan biarkan kepala penebuk balik ke posisi
asal. Mesin akan tertutup secara automatik.
k. Alihkan benda kerja dari meja.

7.4 Menebuk dengan mesin Pelubang Mudahalih //Portable drill


Merupakan kaedah Penebukan Separuh Tepat / Semi-precision
drilling -
Terdapat tiga kategori mesin Pelubang Mudahalih /Portable drill iaitu
ringan, am dan kerja berat yang dihasilkan dalam beberapa saiz dan julat
laju. Mesin berkuasa ini direka bentuk untuk menembuk lubang yang
berlainan saiznya pada sebarang bahan: kayu, konkrit keluli plastik dan
lain-lain lagi.

Operasi dilakukan seperti mana berikut:


i. Tandakan posisi lubang pada benda kerja.
ii. Bukakan rahang bindu.
iii. Masukkan mata drill bit pada bindu dan dikunci dengan kekunci.
Terdapat juga pemasangan mata drill yang mempunyai slot dan hanya
perlu dimasukkan kedalam rahang bindu. Slot akan mengunci
pegangan hujung mata drill tidak perlu menggunakan kekunci chuck.
iv. Mulakan menebuk. Tebukan dilakukan secara bebas atau dengan
bantuan jig contonnya jika menebuk untuk penetap dowelling jig
digunakan.

GAMBARAJAH HEAVY DUTY PORTABLE DRILL

Cord strain

Aluminium
housing Key chuck
Ball bearing
Pistol Grip
Handle Ball bearing
Motor cooling fan
Pistol Grip
Field winding Insulated trigger switch Handle
Reduction gears Cord strain
Geared key
chuck

Carbon Brushes

Armature
No. Kod : RB0501/SK3/P(6/7) Muka: 14 Drp: 20

7.4.1 Bahagian Handrill Dan Kegunaannya.

i. Badan:-
Bahagian ini dibuat dari aluminium jenis ringan, ia dilindungi jentera di
dalamnya. Ia mengandungi motor dan gear. Dimana kedua-dua alat ini
menghasilkan kelajuan dan keupayaan.Ada juga badan yang diperbuat
daripada plastik untuk mengurangkan bahaya kejutan ekektrik.

ii. Pemegang (Handle)


Ada berbagai-bagai bentuk pemegangnya. Ia memberi keselesaan
pada pengguna semasa menggunakannya

iii. Bindu ( Chuck )


Biasanya ada 3 rahang yang direka ditengah-tengah untuk memegang
mata gerudi. Rahang dibuka dengan memasang "sleeve" atau "chuck
key" ke arah berlawanan dengan pusingan jam. Setelah mata dipasang
kedalam rahang , sleeve atau chuck key tadi dipusingkan kesebaliknya
untuk mengetatkan mata gerudi. "Sleeve" atau "chuck key" atau "key
less" chuck dimasukkan ke dalam salah satu daripada 3 lubang oada
leher rahang itu. Untuk mempastikan mata gerudi itu ketat, pusingkan
chuck pada kedua-dua lubang sebelahnya.
Gambarajah menunjukkan pemegang kayu yang biasa digunakan
No. Kod : RB0501/SK3/P(6/7) Muka: 15 Drp: 20

7.5 Menebuk Dengan Mesin Pelubang Tekan /Press Drill


Merupakan kaedah Penebukan Separuh Tepat / Semi-precision
drilling - Mesin ini beroperasi dengan satu kepala /single head dalam
kategori mesin penebuk spindle tunggal /Single spindle boring. Sesuai
untuk pengeluaran kecil. Kaedah menebuk seperti berikut:

a) Menebuk hujung kayu untuk penetap

i. Tanda posisi lubang pada hujung kayu.Penetap mestilah dari 1/3


daripada ketebalan kayu.
ii. Laraskan posisi meja pada sudut 90 darjah
iii. Laras ketinggian meja bagi menyesuaikan pemotongan
iv. Apitkan benda kerja pada meja.
No. Kod : RB0501/SK3/P(6/7) Muka: 16 Drp: 20

b) Menebuk Lubang Rata


i. Pilih mata drill mengikut kegunaan dan saiz dan pasang kemaskan
pada chuck. Untuk menebuk lubang pada bendakerja rata, twist bit
sesuai digunakan.
ii. Pastikan posisi lubang yang betul ditanda.
iii. Jika menebuk lubang yang banyak sepanjang sisi bendakerja, jig
pelubang/drilling jig boleh digunakan. Jig ini mengandungi siri
lubang dengan garis pusat dan jarak yang telah ditentukan.
iv. Set dan kemaskan kedudukan jig pelubang pada permukaan sisi
kayu.
v. Uji untuk pastikan mata drill dapat melalui meja dengan
bebas. Letakkan kayu skrap sebagai pengalas.
vi. Laraskan kelajuan pemotongan.Kelajuan berubah mengikut jenis
mata, saiz, jenis kayu dan kedalaman lubang contohnya; mata
pemotong bergaris pusat 20mm seharusnya dengan kelajuan 3000
ke 1800rpm, mata melebih garis pusat 20mm seharusnya
dikekalkan pada kelajuan 600rpm.
vii. Apitkan benda kerja.
viii. Mulakan menebuk dengan menurunkan mata kepada posisi lubang
yang ditanda.
ix. Jika perlu menggunakan jig pelubang, letakkan jig tersebut pada sisi
benda kerja dan kemaskan kedudukannya. Lalukan mata menerusi
lubang-lubang pada jig tersebut.

c) Menebuk lubang condong/bersudut


i. Condongkan meja kepada sudut tertentu dan uji dengan tolok
serong.
ii. Letak kayu skrap sebagai pengalas di bawah bendakerja dan
Apitkannya pada meja dengan blok baji sebagai pengalas atas.
iii. Jika saiz twist drill lebih besar digunakan, kerja boring mungkin
dilakukan tanpa blok pandu. rujuk rajah.
No. Kod : RB0501/SK3/P(6/7) Muka: 17 Drp: 20

Jig bersudut kompaun bagi menebuk


bendakerja pada sudut kompoun.

Nota:

Penebukan dengan Mesin Pelubang Pahat (hollow chisel and mortiser).Mesin pelubang rantai
(chain mortiser) tidak dibincangkan dalam kertas penerangan ini. Anda boleh merujuk task
03.07 untuk penerangan lanjut.
No. Kod : RB0501/SK3/P(6/7) Muka: 18 Drp: 20

7.6 Set Kedudukan Jig

Jig digunakan untuk menyokong bendakerja tidak sekata semasa menebuk


atau apabila posisi benda kerja dalam keadaan condong. Berikut adalah
beberapa contoh penggunaan jig.

Jig V Blok bagi memegang kayu bulat


Jig untuk memegang drill supaya sema menebuk. Bendakerja diapit pada
kedudukan tetap dan dapat menebuk jig. Set posisi jig,pastikan mata dan
dengan lebih tepat tandaan dalam satu jajaran menegak.
Tentukan mata berada pada tetengah
lubang .

Jig Pelubang

8.0 Periksa Bahan Produk Yang Ditebuk


i. Keperluan Produk
ii. Kualiti Lubang
iii. Pengukuran bahan produk
No. Kod : RB0501/SK3/P(6/7) Muka: 19 Drp: 20

UJI DIRI
No. Kod : RB0501/SK3/P(6/7) Muka: 20 Drp: 20

Bahan Rujukan

Chris H. Groneman, 1964. GeneralWood Working. London: Mc Graw-Hill Pubication

John L.Feirer,1963. Advanced Wood Work and Furniture Making. Illinois: Chas. A
Bennett Co.

Willis H. Wagner, 1987 Modern Carpentry US, The Goodheart-Willcox Company, Inc.

John A. Walton A 1974 Woodwork in Theory and Practice, Australian Publishing


Company PTY. LTD

Tang Boon Tong, 2000. Teknologi Binaan Bangunan. Kuala Lumpur: Dewan bahasa
dan Pustaka
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN

RB 050 1
KOD DAN NAMA
PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)

NO. DAN STANDARD SK3 MEMBENTUK DAN MELARIK KAYU


KANDUNGAN

3.1 MEMBENTUK BAHAGIAN PERABOT


NO. DAN STANDARD 3.2 MELUBANG TANGGAM
PEMBELAJARAN 3.3 MENEBUK LUBANG
3.4 MELARIK KAYU

NO. KOD RB0501/SK3/P(7/7) Muka: 1 Drp:18

TAJUK : PROSES MELARIK KAYU

TUJUAN:
Kertas ini menerangkan tentang :-
1. Merancang tanda pada bahan mengikut spesifikasi.
2. Melarik menggunakan mesin pelarik dengan kaedah yang betul dan
selamat.
3. Menguji ketepatan hasilkerja mengikut lukisan projek.
No. Kod : RB0501/SK3/P(7/7) Muka: 2 Drp: 18

1.0 PENGENALAN
Putaran kayu/wood turning adalah proses melarik untuk mencorakkan kayu
dalam pelbagai bentuk dengan cara memutarkannya melalui kombinasi
penggunaan mesin dan peralatan melarik. Proses melarik dibuat sama ada
disepanjang kayu atau pada bungkah bagi menghasilkan objek bentuk plat
atau mangkuk. Mesin larik bertujuaan untuk memutar kayu dan pahat pelarik
yang terdiri dari pelbagai jenis dan fungsi diguna untuk membentuk dan
mencorakkan kayu.

2.0 MESIN PELARIK


Mesin larik direka berasaskan garis pusat terbesar yang boleh diputar oleh
panjang landasan, jarak antara tengah dan panjang purata. Garis pusat yang
biasa adalah 300mm dengan panjang purata 725mm. Mesin ini digerakkan oleh
motor dengan dipandu gegelung (belt driven) atau dipandu terus oleh motor
(direct-drive motor).

2.1 Bahagian-bahagian mesin

1. Alatan Hadapan (terpasang pada landasan)


2. Gandar Cekung (Kedua-dua hujung berbenang untuk menerima piring
pelarik.
3. Alas Bebola
4. Takal 4 peranggu di bawah pelindung keluli
5. Gandar berbenang untuk menerima piring pelarik
6. Pusat mata jangkarit
7. Jarak kapasiti di antara pusat gander dan landasan
8. Ruang dalam landasan untuk piring pelarik besar
9. Penyangga mata alat
10. Kekesut mata alat
11. Tuas pengapit mata alat
12. Landasan
13. Pusat Kelongsong
14. gandar alatan belakang tirus
No. Kod : RB0501/SK3/P(7/7) Muka: 3 Drp: 18
15. Tuas pengikat
16. Roda gandar
17. Alatan belakang
18. Nat dan bol pengapit bagi alatan belakang
19. Landasan dipasang ke meja kerja atau andas
20. Andas pelarik atau meja pelarik

i). Landasan:
Besi tuangan yang terpasang selari melintang di atas kaki atau tapaknya.

ii) Alatan Hadapan: (Headstock)


Terpasang tetap dihujung sebelah kiri landasan. Ia mengandungi satu
set takal kun (cone pulleys) berpusing bersama gandar (spindle).
Hujung sebelah kanan gandar, berbenang untuk menerima bindu (chuck)
dan gandar ini berongga untuk menerima pusat mata berjangkarit (spur
centre) yang memutar bendakerja. Ia dipanggil tetengah hidup.

iii) Alatan Belakang: (Tailstock)


Anggota yang boleh dilaras di atas landasan semasa ke hadapan atau ke
belakang mengikut panjangnya bendakerja.Ia mempunyai mata pusat
supaya dapat dimasukkan ke tengah pusat berdakerja apabila melarik.Ia
dipanggil tetengah mati kerana matanya tidak ikut berpusing bersama
bendakerja.

JENGKARIT
ALAS BEBOLA TETENGAH HIDUP
TETENGAH MATI

ALATAN HADAPAN
ALATAN BELAKANG
No. Kod : RB0501/SK3/P(7/7) Muka: 4 Drp: 18

iv ) Penyangga mata alat: (Tool rest)


Dipegang melintang oleh semangga kekesut dan boleh diikat kemas pada
landasan dengan kedudukan yang diperlukan antara alatan hadapan dan
alatan belakang. ketinggiannya juga boleh dilaras. Ketinggian yang sesuai
hendaklah setengah daripada garis pusat bendakerja.

v) Bindu (Chuck)
Alatan pemegang bendakerja yang hendak dilarik dan berbenang untuk
diskrukan kepada muncung gandar (spindle nose). Ia mengandungi
bahagian-bahagian seperti pusat berjangkarit, bindu kelongsong, bindu
berskru dan piring pelarik.
No. Kod : RB0501/SK3/P(7/7) Muka: 5 Drp: 18

3.0 JENIS-JENIS MESIN LARIK


Terdapat 4 jenis mesin pelarik bergantung kepada kegunaan dan bahan yang
hendak dilarik. Antara jenis pelarik yang biasa digunakan adalah:
i) Pelarik Kayu
ii) Pelarik Keluli

3.1 Mesin Pelarik kayu


Terdiri dari jenis manual dan CNC. Jenis Manual mempunyai kuasa yang
lebih rendah bagi membentuk kayu. Terdiri daripada kerangka dan bahagian-
bahagian yang telah dihuraikan di atas

Jenis Pelarik CNC


Mesin yang dikawal secara numerical berkomputer untuk diguna dalam
persekitaran pemesinan untuk pengeluaran. Mesin ini menawarkan
kelebihan kuasa pemanduan paksi yang lebih besar, kawalan
maklumbalas pada monitor dan penjagaan posisi alatan serta kebolehan
ulangan berkelajuan tinggi dalam pergerakan pemesinan yang komplek.
Apabila program disahkan, operasi akan terus dijalankan tanpa perlu
pelarasan manual.
No. Kod : RB0501/SK3/P(7/7) Muka: 6 Drp: 18

3.2 Pelarik Keluli


Diguna bagi kerja-kerja pengeluaran pemesinan dalam operasi machine
shop yang memerlukan ketepatan seperti membuat benang dan menebuk
lubang pada objek keluli. Sepertimana pelarik kayu, pelarik CNC juga
merupakan jenis yang popular dalam operasi melarik keluli.

4.0 JENIS-JENIS PERALATAN MELARIK DAN KEGUNAANNYA

i) Pahat Kuku Pelarik/Gouge


Saiznya antara 6mm-37mm. Digunakan untuk membuang atau memotong
permukaan yang kasar dengan segera, mengikis dan melarik cekung.

ii) Pahat Pelarik: Pahat Serong/Skew


Saiznya antara 6mm-37mm. Digunakan untuk meratakan lurah-lurah yang
dibuat oleh pahat kuku, meratakan permukaan selinder dan membuat
kumai-kumai cembung. Hujung matanya boleh diguna untuk menanda
tempat-tempat cekong atau kumai cembung.

iii) Alat Pengasing/ Parting tools


Biasanya + 4mm lebar hujung matanya. Kegunaannya ialah untuk
mengasingkan keping-keping dan menanda panjang.
No. Kod : RB0501/SK3/P(7/7) Muka: 7 Drp: 18

iv) Pahat Hujung Bulat/ Round nose


Diguna untuk membuat cekong seperti mangkok dan lain-lain.

v) Pahat Hujung Lembing/ Spear point


Diguna untuk mengikis kumai cembong,lurah V bahu segi empat,bulat dan
permukaan rata am.
No. Kod : RB0501/SK3/P(7/7) Muka: 8 Drp: 18

vi) Pahat Rata atau Muka/Flat nose


Diguna untuk mengikis silinder,kumai cembong terutama bagi meratakan
permukaan bendakerja pada piring pelarik.

vii) Angkup:
Terdiri daripada angkup luar dan angkup dalam.Angkup luar bagi menguji garis
pusat sebelah luar dan angkup dalam bagi menguji garis pusat sebelah dalam
bendakerja.

Angkup Luar Angkup Dalam


viii) Jangka lukis bersenggat:
Untuk merancang tanda garis pusat dan jarak-jarak pada bendakerja yang pendek
No. Kod : RB0501/SK3/P(7/7) Muka: 9 Drp: 18

5.0 KERJA- KERJA DALAM OPERASI MELARIK


Terdapat 2 proses kerja melarik.
i) Memotong
Membuang bahagian luar kayu untuk menjadikan kayu dalam selinder dengan
menggunakan alatan memotong

ii) Mengikis
Alatan mengikis ditekan ke pusat kayu bagi membuat corak pada selinder
kayu.

Kumpulan alat memotong ialah pahat kuku, pahat serong, dan alat
pengasing.
Kumpulan alat mengikis ialah pahat rata, pahat hujung bulat dan pahat
hujung lembing.
Bagaimanapun pahat pemotong boleh digunakan untuk kerja mengikis
No. Kod : RB0501/SK3/P(7/7) Muka: 10 Drp: 18

6.0 JENIS LARIK

i) Putaran Muka (face turning)

Kaedah ini dibuat apabila membentuk lekuk pada kepingan kayu bulat seperti
pinggan atau mangkuk. Kepingan/blok kayu dipotong bulat mengikut ukuran
yang diperlukan dan di skru pada plat muka di hujung mesin pelarik.

ii) Putaran Spindle (Spindle turning)


Kayu digantung melintang/memanjang antara alatan hadapan atau
tetengah hidup dan alatan belakang atau tetengah mati. Urat kayu
hendaklah selari dengan paksi putaran. Sebelum digantung pada mesin,
kedua-dua hujung kayu hendaklah ditanda pusat tengah dan di ketam ke
empat-empat tepi segi kayu supaya membentuk segi 8 bagi memudah dan
mempercepatkan kerja-kerja membulat kayu. Alat penyandar dipasang
daripada garis pusat kayu bagi menahan pahat.
No. Kod : RB0501/SK3/P(7/7) Muka: 11 Drp: 18
7.0 PROSEDUR DAN OPERASI MELARIK
Langkah-langkah melarik Putaran Spindle
a) Pilih sebatang kayu yang baik dengan saiz yang sesuai.
b) Jika kayu melebihi 75mm persegi, buatkan segi lapan/bentuk oktagon dengan
gergaji pita.

c) Tandakan tetengah pada hujung kayu. Jika kayu jenis keras, buatkan lubang
kecil pada tetengah dan gergaji untuk membentuk lurah kecil merintangi
pepenjuru.

d) Letak mata berjangkarit pada garisan lintang pepenjuru dan ketukkan dengan
gandin hingga terlekat kemas dan sebagai tandaan kedudukan mata tersebut
dan memudahkan ia dipasang semula. Jika kayu dikeluarkan dari mesin.

TANDAKAN
TETENGAH DENGAN
JANGKALUKIS

DRILL
UNTUK KAYU TETENGAH
LEMBUT UNTUK
KAYU
KERAS
No. Kod : RB0501/SK3/P(7/7) Muka: 12 Drp: 18

GERGAJI MENYERONG
UNTUK KAYU KERAS

MATA
BERJANGKARIT

GUNA GANDING BAGI


KAYU MENETAPKAN
KERAS TETENGAH

SELALU
MEMINYAK
KAN
TETENGAH
MATI

MENANDA SEMULA
TETENGAH

e) Letakkan kayu diantara alatan belakang dan alatan hadapan dengan mata
berjangkarik dipasang pada posisi mesin dan hujung kayu.
f) Laraskan posisi alatan belakang sehingga pemusat kelongsong memegang
pada tetengah hujung kayu (Bahagian tetengah mati)
g) Laraskan kedudukan penyangga mata alat pada jarak 3mm dari bendakerja
dan 3mm lebih tinggi dari pemusat kayu.
h) Laraskan kelajuan putaran berasaskan garispusat kayu. Bagi kayu bersaiz
kecil, gunakan kelajuan tinggi.
i) Mulakan dengan kelajuan rendah sehingga kayu menjadi selinder
j) Pilih pahat yang sesuai untuk kerja yang dilakukan
k) Pegang hulu pahat dengan betul semasa melarik. Terdapat dua cara
memegang pahat:
Pegang batang mata pahat dengan ibu jari di atas dan jari di bawah
No. Kod : RB0501/SK3/P(7/7) Muka: 13 Drp: 18

Pegang batang mata pahat dengan pergelangan tangan membengkok


selari dengan posisi penyangga alat.

l) Mulakan proses melarik dengan membentuk kayu menjadi selinder


Menggunakan pahat kuku dan pahat serong.
No. Kod : RB0501/SK3/P(7/7) Muka: 14 Drp: 18

m) Bagi memastikan ukuran garispusat corak betul mengikut spesifikasi gunakan


angkup luar. Bagi larikan putaran spindle dan angkup dalam bagi putaran
muka.

n) Tandakan jarak corak yang akan dilarik dengan pensel

o) Bahagikan selinder kepada bahagian-bahagian mengikut corak yang


ditentukan.dengan pahat pengasing.
No. Kod : RB0501/SK3/P(7/7) Muka: 15 Drp: 18
p) Buat potongan mensaizkan garis pusat dengan pahat pengasing supaya
setiap bahagian mempunyai garis pusat yang sama . Pegang pahat dengan
salah satu tangan dan angkup dengan tangan yang lain.

q) Mulakan kerja-kerja mengikis bagi membentuk corak

Menggunakan
Pahat Kuku

Menggunakan Pahat Serong:


Terdapat dua kaedah memegang pahat serong.
i) Kaedah A memberi pegangan yang lebih kemasa untuk kerja-kerja berat
ii) Kaedah B jmemberi kawalan yang lebih baik untuk kerja-kerja ringan

Kaedah (A) Kaedah (B)


No. Kod : RB0501/SK3/P(7/7) Muka: 16 Drp: 18

Menggunakan Pahat Rata

Mengukur semula garis pusat Melelas bagi melicinkan


setelah selesai hasil larik

Langkah-langkah keselamatan:

1) Dapatkan kebenaran daripada guru.


2) Pakaian yang sesuai:
Tanggalkan kot, lengan panjang dilipat kemas, tali leher ditanggal
Pakai apron
Pakai pelindung mata dan habuk

3) Bersihkan reja-reja kayu disekeliling mesin.

4) Periksa mesin:
Matikan suis terlebih dahulu
Laraskan belt/tali(jika perlu) untuk mendapatkan kelajuan yang
sesuai.Kelajuan yang minimum adalah lebih baik.
Pastikan pengadang pada tempatnya.

5) Periksa kayu/bendakerja:
Bebas daripada serpih, buku dan bahagian-bahagian yang rosak.
Bagi melarik kayu-kayu yang diglu, buang sambungan-sambungan yang
buruk.
Ikatan kayu pada mesin hendaklah kemas.
No. Kod : RB0501/SK3/P(7/7) Muka: 17 Drp: 18

UJI DIRI
No. Kod : RB0501/SK3/P(7/7) Muka: 18 Drp: 18

Bahan Rujukan

Chris H. Groneman, 1964. GeneralWood Working. London: Mc Graw-Hill Pubication

John L.Feirer,1963. Advanced Wood Work and Furniture Making. Illinois: Chas. A
Bennett Co.

Tang Boon Tong, 2000. Teknologi Binaan Bangunan. Kuala Lumpur: Dewan bahasa
dan Pustaka
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS TUGASAN
RB-050-1
KOD DAN NAMA PROGRAM
PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)

NO. DAN STANDARD


KANDUNGAN SK3 MEMBENTUK DAN MELARIK KAYU

3.1 MEMBENTUK BAHAGIAN PERABOT


NO. DAN STANDARD 3.2 MELUBANG TANGGAM
PEMBELAJARAN 3.3 MENEBUK LUBANG
3.4 MELARIK KAYU

NO KOD RB0501/SK3/T(1/5) Muka : 1 Drp : 5

TAJUK: PROSES MEMBENTUK KAYU, MELUBANG TANGGAM, MENEBUK


DAN MELARIK KAYU

TUJUAN:
Kertas tugasan ini adalah bertujuan untuk menguji pengetahuan murid mengenai:-

1. Mentafsir pelan projek


2. Menyediakan bahan
3. Merancang tanda
4. Melarik tiang meja
5. Membina tanggam
6. Memasang tanggam
NO. KOD RB0501/SK3/T(1/5) Muka: 2 Drp: 5

SKEMA PENILAIAN PRESTASI

PERHATIAN:

Ujian ini bertujuan untuk menilai tahap prestasi sesuai dengan kehendak keterampilan yang
dinyatakan dalam NOSS. Anda mesti boleh melaksanakan tugas ini dengan sempurna untuk
mengesah keterampilan anda

TUGAS:

1. Pelajar dikehendaki ;
i) Membina satu meja kaki tiga berlarik berpandukan pelan yang diberi
ii) Menyediakan saiz kayu mengikut senarai potong
iii) Melarik kayu mengikut corak yang diperlukan ( corak boleh dipinda mengikut
kesesuaian
iv) Menunjukkan kaedah mengendalikan alatan dan mesin kerja kayu yang
diberi serta mematuhi peraturan keselamatan yang berkaitan.

SENARAI BAHAN

KOMPONEN SAIZ KASAR SAIZ PENYUDAH KUANTITI


Tiang Larik 75mm x 75mmx 70 mm x 70mm x 1
500mm 500mm
Kayu kaki meja 25mm x 75mm x 23 mm x 70mm x 3
230mm 225mm
Papan atas 500mm x 500mm 450mm x 450mm 1
Papan Penapak 200mm x 200mm 150mm x 150mm 1

KRITERIA PENILAIAN

Prestasi anda akan dinilai berasaskan kriteria berikut:

i) Proses /Prosedur kerja yang betul


ii) Penggunaan dan penjagaan alatan dan mesin dengan cara yang betul
iii) Kesempurnaan dan ketelitian menjalankan tugasan.
iv) Kualiti produk yang dihasilkan.
v) Ketepatan jawapan lisan yang ditanya oleh PP sewaktu anda menjalankan tugas.
vi) Mematuhi peraturan dan langkah keselamatan.
Mengendalikan alat dan mesin kerja kayu
Pemakaian pakaian keselamatan
NO. KOD RB0501/SK3/T(1/5) Muka: 3 Drp: 5

GAMBAR RAJAH PROJEK : MEJA BULAT DENGAN KAKI TIGA TIANG BERLARIK

PAPAN TAPAK

24
NO. KOD RB0501/SK3/T(1/5) Muka: 4 Drp: 5

PERKARA YANG DINILAI PENILAIAN 1 PENILAIAN 2 CATATAN


TERAMPIL BELUM TERAMPIL BELUM
a) Proses dan langkah
yang betul
b) Ujian Lisan
Ketepatan jawapan
Lisan yang ditanya
oleh PP
c) Penggunaan dan
penjagaan alatan dan
mesin adalah
betul dan mengikut
prosidur yang
ditetapkan
Penggunaan alat
dan mesin mengikut
kerja yang sesuai
Mampu mengoperasi
dan melaras mesin
Mesin.
Alat dan mesin
sentiasa dibersihkan
dan disimpan
ditempat yang
selamat selepas
digunakan.
d) Hasil Kerja
Kerja kerja membina
meja kaki tiga
berlarik dilakukan
dengan tepat
mengikut arahan
kerja/pelan projek
e Keselamatan
Mematuhi peraturan
keselamtan diri dan
mesin
TARIKH PENILAIAN

TRAMPIL BELUM TRAMPIL BELUM


KEPUTUSAN PENILAIAN TRAMPIL TRAMPIL

NAMA DAN
TANDATANGAN PP
ULASAN PP
NO. KOD RB0501/SK3/T(1/5) Muka: 5 Drp: 5

SENARAI SEMAK PRESTASI


( Untuk disemak bersama dengan SKEMA PENILAIAN PRESTASI)

PERKARA YANG DINILAI TERIMA TIDAK DITERIMA

PROSES KERJA : PROSES DAN LANGKAH YANG BETUL

1. TATA CARA KERJA


Calon mengikut tata cara kerja yang dikehendaki
dengan teratur
Mentafsir pelan projek
Menyediakan bahan
Merancang tanda
Melarik tiang meja
Membina tanggam
Memasang tanggam

2. PEMBINAAN PRODUK
Calon membuat kerja seperti yang diarahkan.

3. PENGGUNAAN MESIN YANG SESUAI.


Calon hendaklah menyediakan peralatan yang
betul sebelum memulakan kerja
Akiviti:
i) Membelah menggunakan gergaji piring.
ii) Mengerat menggunakan gergaji lengan.
iii) Mengetam menggunakan ketam penebal.
iv) Mengetam sisi menggunakan mesin ketam
pelurus
v) Melarik menggunakan mesin pelarik
vi) Membentuk kayu menggunakan mesin
gergaji pita atau gergaji jig

4) HASIL KERJA
i) Siap mengikut spesifikasi

5) SIKAP
i) Kerjasama
ii) Patuh arahan
iii) Tekun/komited
6) PROSEDUR KESELAMATAN DIPATUHI
Kaedah penggunaan peralatan

NAMA DAN TANDATANGAN PP


TARIKH
ULASAN PP (Jika ada)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA RB-050-1
PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)

NO. DAN STANDARD


KANDUNGAN SK3 MEMBENTUK DAN MELARIK KAYU

3.1 MEMBENTUK BAHAGIAN PERABOT


NO. DAN STANDARD 3.2 MELUBANG TANGGAM
PEMBELAJARAN 3.3 MENEBUK LUBANG
3.4 MELARIK KAYU

NO. KOD RB0501/SK3/T(2/5) Muka : 1 Drp : 5

TAJUK: PROSES MEMBENTUK KAYU DAN PROSES MELUBANG TANGGAM

TUJUAN:
Kertas tugasan ini adalah bertujuan untuk menguji pengetahuan murid
mengenai:-

1. Jenis mesin yang digunakan untuk membentuk dan melubang tanggam.


2. Melaras dan menggunakan mesin dengan kaedah yang betul dan selamat.
3. Mengamalkan peraturan semasa menggunakan mesin.
NO. KOD RB0501/SK3/T(2/5) Muka: 2 Drp: 5

PENILAIAN PENGETAHUAN

PERHATIAN:

Ujian ini bertujuan untuk menilai tahap pengetahuan anda dalam tugasan berkenaan,sesuai
dengan kehendak keterampilan yang dinyatakan dalam NOSS.Anda MESTI menjawab
kesemua soalan dalam masa 45 minit.

ARAHAN :
Kerta s ini mengandungi 10 soalan, sila jawab semua soalan yang di sediakan.

1. Nyatakan mesin yang digunakan untuk kerja membentuk kayu dan memotong
lengkung

A) Mesin Gergaji Jig


B) Mesin Gergaji Sudut
C) Mesin Gergaji Lengan
D) Mesin Gergaji Piring

2. Operasi Gergaji Pita beroperasi menggunakan jenis mata berikut:

A) Mata piring
B) Lingkaran mata bergegelung
C) Mata Kerat
D) Mata Dado

3. Pemotongan Rencong dengan gergaji Jig boleh dilakukan dengan melaras perkakasan
berikut;

A) Posisi mata jig


B) Tapak mesin gergaji
C) Pemegang mesin
D) Tombol pelaras

4. Apakah tindakan anda bagi mendapatkan hasil yang memuaskan apabila memotong
lurus menggunakan mesin skrol ?

A) Gunakan mata yang lebih lebar


B) Gunakan mata yang lebih halus
C) Gunakan pengadang sisi
D) Gunakan tolok serong
NO. KOD RB0501/SK3/T(2/5) Muka: 3 Drp: 5

5. Berikut adalah kegunaan mesin pengumai Spindle KECUALI

A) Melurah
B) Memuting
C) Mengumai sisi
D) Mengerat

6. Jenis kerja yang boleh dilakukan oleh mesin pengumai spindle bergantung kepada

A) Jenis Mesin
B) Kapasiti Mesin
C) Bentuk blok mata
D) Saiz mesin

7. Apakah tujuan Mesin Pengumai Mudahalih ?

A) Membentuk sisian kayu


B) Memotong sisian kayu
C) Mengetam sisian kayu
D) Melelas sisian kayu

8. Berikut adalah jenis-jenis mesin pelubang KECUALI

A) Mesin Pelubang Pahat


B) Mesin Pelubang Pahat Bersalingan.
C) Mesin Pelubang Rantai
D) Mesin Pelubang Bergerudi

9. Berikut adalah langkah yang perlu diambil apabila melaras kedalaman potongan untuk
lubang KECUALI

A) Tentukan ukuran kedalaman lubang


B) Tempatkan bendakerja pada sisi mata pahat
C) Turunkan mata pahat sehingga terkebawah sedikit dari garisan tandaan
D) Kemaskan mata pahat

10. Namakan templat keras yang diguna untuk membuat kerja-kerja menyalin bentuk

A) Jig
B) Fixture
C) Pattern
D) Acuan
NO. KOD RB0501/SK3/T(2/5) Muka: 4 Drp: 5

11. Nyatakan bahan-bahan yang boleh digunakan untuk membuat templat

Pemotongan Benam
NO. KOD RB0501/SK3/T(2/5) Muka: 5 Drp: 5

KEPUTUSAN PENILAIAN PENGETAHUAN

KETERAMPILAN

BELUM TERAMPIL

.................................................. ................................
(Tandatangan & Nama PP) (Tarikh)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS TUGASAN

KOD DAN NAMA RB-050-1


PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)

NO. DAN STANDARD


SK3 MEMBENTUK DAN MELARIK KAYU
KANDUNGAN

3.1 MEMBENTUK BAHAGIAN PERABOT


NO. DAN STANDARD 3.2 MELUBANG TANGGAM
PEMBELAJARAN 3.3 MENEBUK LUBANG
3.4 MELARIK KAYU

NO. KOD RB0501/SK3/T(3/5) Muka : 1 Drp : 2


NO. KOD RB0501/SK3/T(3/5) Muka: 2 Drp: 2

UJIAN LISAN
NOTA:

I) Untuk ditanya sewaktu /selepas menjalankan tugas


II) Untuk disemak bersama SKEMA MARKAH PRESTASI

SOALAN:

1. Namakan papan yang digunakan untuk melukis skala penuh dalam kerja
merancang tanda,
2. Kayu perlu diketam mengikut urat , Nyatakan sebab-sebabnya dan kesannya jika
sebaliknya.
3. Nyatakan sebab-sebab menggunakan minyak dalam kerja menajam mata alat.

KEPUTUSAN UJIAN LISAN

TERAMPIL

BELUM TERAMPIL

.................................................... ..........................
(Tanda Tangan & Nama PP) Tarikh
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN

KOD DAN NAMA RB-050-1


PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)

NO. DAN STANDARD


KANDUNGAN SK3 MEMBENTUK DAN MELARIK KAYU

3.1 MEMBENTUK BAHAGIAN PERABOT


NO. DAN STANDARD 3.2 MELUBANG TANGGAM
PEMBELAJARAN 3.3 MENEBUK LUBANG
3.4 MELARIK KAYU

NO. KOD RB0501/SK3/T(4/5) Muka : 1 Drp : 5

TAJUK: PROSES MEMBENTUK KAYU DAN PROSES MELARIK KAYU

Kertas tugasan ini adalah bertujuan untuk menguji pengetahuan murid


mengenai:-

1. Mengetahui jenis mesin yang digunakan untuk membentuk dan melarik kayu.
2. Melaras dan menggunakan mesin dengan kaedah yang betul dan selamat.
3. Mengamalkan peraturan semasa menggunakan mesin.
NO. KOD RB0501/SK3/T(4/5) Muka: 2 Drp: 5

PENILAIAN PENGETAHUAN

PERHATIAN:

Ujian ini bertujuan untuk menilai tahap pengetahuan anda dalam tugasan berkenaan,sesuai
dengan kehendak keterampilan yang dinyatakan dalam NOSS.Anda MESTI menjawab
kesemua soalan dalam masa 30 minit.

ARAHAN :

Kertas soalan ini mengandungi bahagian A, B dan C, sila jawab semua soalan yang di
sediakan.

BAHAGIAN A

SOALAN:

1. Apakah yang dimaksudkan dengan suis keselamatan dan perkakas kawalan ?

(A) Sebarang suis dan perkakasan untuk menentukan aliran arus eletrik pada motor
supaya boleh dimati atau dihidupkan apabila perlu
(B) Suis dan perkakas untuk mengawal mengawal operasi mesin.
(C) Alat untuk memati atau menghidupkan mesin
(D) Suis dan perkakas untuk menjaga keselamatan mesin

2. Berikut adalah kesilapan letrik yang sering berlaku pada sesuatu mesin KECUALI;

(A) Kabel retak,bocor atau tertanggal dari pin plug


(B) Suis dan perkakas kawalan pecah dan butangnya tidak berfungsi
(C) Motor terbakar
(D) Bebola pecah
NO. KOD RB0501/SK3/T(4/5) Muka: 3 Drp: 5

3. Alat tangan hendaklah disimpan di tempat yang disediakan dengan tujuan

(A) Untuk melindung alat tangan itu dari rosak


(B) Untuk Memastikan alat tangan kelihatan kemas
(C) Supaya alat tangan tidak berselerak
(D) Untuk memanjangkan hayat alat tangan tersebut.

4. Kemalangan yang disebabkan mesin pegun terbahagi kepada dua kesilapan/kecuaian


Iaitu :

(A) Kesilapan elektrik dan jentera


(B) Kesilapan mekanikal dan elektrik
(C) Kesilapan mekanikal dan elektronik
(D) Kesilapan teknik berkerja dan pengendalian alat

5. Namakan satu jenis mesin pegun yang digunakan untuk menghasilkan bentuk kayu yang
diperlukan.

(A) Mesin Ketam Penebal


(B) Mesin Ketam Pelurus
(C) Mesin Gergaji Piring
(D) Mesin Pelarik

6. Berikut adalah operasi yang boleh dilakukan oleh mesin gergaji piring KECUALI

(A) Memarit
(B) Melurah
(C) Mengerat serong
(D) Mengumai

7. Selain dari mengerat mesin gergaji lengan digunakan untuk

(A) Melarik kayu


(B) Mengerat serong hujung condong
(C) Merata permukaan
(D) Membuat puting
NO. KOD RB0501/SK3/T(4/5) Muka: 4 Drp: 5

BAHAGIAN B

8. Suaikan pernyataan dibawah

Mesin Gergaji Pita


Mengetam rata permukaan

Mengerat Mesin Ketam Penebal

Memotong lengkung Mesin Gergaji Lengan

BAHAGIAN C

9. Periksa dan laraskan mesin sebelum menghidupkan mesin gerudi (Betul / Salah)

10. Penentuan saiz kayu terbahagi kepada 2 iaitu saiz kemas dan saiz
penyudah (Betul / Salah)
NO. KOD RB0501/SK3/T(4/5) Muka: 5 Drp: 5

KEPUTUSAN PENILAIAN PENGETAHUAN

TERAMPIL

BELUM TERAMPIL

.................................................. ................................
(Tandatangan & Nama PP) (Tarikh)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS TUGASAN

KOD DAN NAMA RB-050-1


PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)

NO. DAN STANDARD


KANDUNGAN SK3 MEMBENTUK DAN MELARIK KAYU

3.1 MEMBENTUK BAHAGIAN PERABOT


NO. DAN STANDARD 3.2 MELUBANG TANGGAM
PEMBELAJARAN 3.3 MENEBUK LUBANG
3.4 MELARIK KAYU

NO. KOD RB-050-1/SK3/T(5/5) Muka : 1 Drp 2

TAJUK: PROSES MENEBUK LUBANG DAN PROSES MELARIK KAYU

Kertas tugasan ini adalah bertujuan untuk menguji pengetahuan murid


mengenai:-

1. Merancang tanda pada bahan sebelum menggerudi.


2. Melaras dan menggunakan mesin pelarik dengan kaedah yang betul dan
selamat.
3. Mengamalkan peraturan semasa melakukan kerja melarik kayu.
NO. KOD RB-050-1/SK3/T(5/5) Muka: 2 Drp: 2

SOALAN LISAN

NOTA

a) Untuk ditanya sewaktu menjalankan tugas.

b) Untuk disemak bersama dengan SKEMA MARKAH-PRESTASI.

SOALAN

1. Sebutkan 3 jenis alatan tangan yang digunakan untuk menanda sebelum menggerudi.

2. Sebutkan langkah 3 langkah kerja kaedah memasang bahan kayu kepada mesin
pelarik.

3. Sebutkan 5 peraturan keselamatan yang perlu dipatuhi semasa melakukan kerja


melarik.

KEPUTUSAN UJIAN LISAN

TERAMPIL

BELUM TERAMPIL

............................................... ........................................
(Tandatangan &nama PP) ( Tarikh)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS KERJA
KOD DAN NAMA RB 050 1
PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)

NO DAN STANDARD SK3 MEMBENTUK DAN MELARIK KAYU


KANDUNGAN

3.1 MEMBENTUK BAHAGIAN PERABOT


NO DAN STANDARD
3.2 MELUBANG TANGGAM
PEMBELAJARAN
3.3 MENEBUK LUBANG
3.4 MELARIK KAYU

NO. KOD RB0501/SK3/K(1/2) Muka : 1 Drp : 6

TAJUK: MELARIK KAYU

TUJUAN :

1. MELAKUKAN KERJA MENYEDIAKAN KAYU MENGIKUT SAIZ DALAM


LUKISAN, JADUAL DAN DATA YANG DIBERI.
2. MENAJAMKAN MATA PAHAT PELARIK MENGIKUT KAEDAH YANG
BETUL.
3. MEMASANG BAHAN PADA MESIN PELARIK DAN MELAKSANAKAN
KERJA-KERJA MELARIK KAYU.
4. MEMATUHI SEMUA PERATURAN KESELAMATAN SEMASA
MENGGUNAKAN PERALATAN DAN MESIN UNTUK MENYEDIAKAN
KAYU SERTA KERJA MELARIK.
NO. KOD RB0501/SK3/K(1/2) Muka: 2 Drp: 6

TAJUK: 1. PEMBINAAN TIANG LARIK

TUJUAN:

Pelajar-pelajar mesti boleh :-

1. Melaksanakan kerja-kerja mensaizkan kayu.


2. Melaksanakan kerja kerja melarik Kayu.
3. Menajamkan mata pahat pelarik.
4. Mematuhi peraturan keselamatan peralatan dan mesin.
NO. KOD RB0501/SK3/K(1/2) Muka: 3 Drp: 6

LUKISAN, DATA DAN JADUAL

PROJEK 1 TIANG LARIK

55

80

500

235

25

25

80
NO. KOD RB0501/SK3/K(1/2) Muka: 4 Drp: 6

ARAHAN

Kertas kerja ini mengandungi LIMA task yang digabungkan.bagi menghasil satu
produk yang mengaplikasi kemahiran-kemahiran berkenaan.

Kertas kerja ini bertujuan memberi latihan kepada pelajar pelajar yang
memenuhi keperluan task berikut:

o 01.03 Mematuhi peraturan keselamatan alat tangan dan mesin


o 05.01 Operasi dan menjaga alat tangan
o 05.02 Mensaizkan kayu yang memberi latihan mengenai cara-cara untuk
mengendalikan mesin
o 05.04 Melarik kayu
o 09.02 Menajamkan mata alat

Baca manual operasi. Pastikan prosedur difahami..Melaksanakan kerja-kerja


mensaizkan kayu.

Sebarang butiran yang tidak dinyatakan terserah kepada kebijaksanaan anda


menentukannya

Patuhi peraturan keselamatan bengkel, peralatan dan mesin.

MASA: 5 jam

PERALATAN DAN BAHAN

I) Set Pahat pelarik


II) Kayu berukuran mengikut rajah
III) Ketam tangan
IV) Gergaji
V) Gergaji Jig
VI) Mesin drill mudahalih
VII) Angkup luar dan dalam
VIII) Kertas pasir

SENARAI BAHAN

KOMPONEN SAIZ KASAR SAIZ PENYUDAH KUANTITI


Tiang larik 50 x 50 x 500 45 x 45 x 500 1
NO. KOD RB0501/SK3/K(1/2) Muka: 5 Drp: 6

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA

1. Menterjemah i) Fahami dan tentukan kehendak lukisan produk


Lukisan Projek ii) Tentukan jenis produk yang akan dibina
iii) Tentukan spesifikasi dan bahan
iv) Menentukan corak larik
v) Menentukan ukuran dan jarak corak
i) Ketam kayu tiang dan kaki meja kepada saiz penyudah
2. Melaksanakan ii) Ketam papan atas kepada saiz penyudah
kerja-kerja iii) Kerat kayu tiang kepada ukuran panjang diperlukan
mensaizkan kayu iv) Kerat dan belah papan kaki meja
bagi kerja melarik.

3. Sedia dan periksa i) Tajamkan mata alat


alat tangan yang ii) Pilih alat yang sesuai dan berfungsi sahaja.
terlibat
4. Melarik Tiang Meja i) Cari pusat pada kedua-dua hujung kayu
ii) Masukkan pusat serampan ke satu hujung kayu
iii) Gerudi satu lubang kecil dihujung kayu yang satu lagi
untuk menempatkan pusat pemegang ekor
iv) Letakkan bendakerja di atas pelarik dan larik
v) Pastikan pusat pemegang ekor tidak tercabut atau longgar
vi) Larikkan bendakerja kepada bentuk yang dikehendaki.
vii) Sebarang prosedur yang berkaitan.

i) Mencanai mata pahat pelarik


5. Melaksanakan kerja ii) Mengasah mata pahat pelarik
kerja menajamkan
mata alat

6.Mematuhi Peraturan i) Mematuhi semua prosedur keselamatan yang terkandung


keselamatan dalam modul 01.03
Peralatan dan Mesin
NO. KOD RB0501/SK3/K(1/2) Muka: 6 Drp: 6

SENARAI SEMAK PRESTASI


PERKARA YANG DINILAI TERIMA TIDAK DITERIMA

PROSES KERJA : PROSES DAN LANGKAH YANG BETUL

1. TATACARA KERJA
Calon mengikut tatacara kerja yang
dikehendaki dengan teratur
Menyediakan bahan.
Merancang tanda.
Melarik tiang meja.
Menebuk lubang untuk tanggam pasak.

2. PEMBINAAN PRODUK
Calon membuat kerja seperti yang diarahkan.

3. PENGGUNAAN MESIN YANG SESUAI


Calon hendaklah menyediakan peralatan
yang betul sebelum memulakan kerja
Akiviti:
i) Membelah menggunakan gergaji piring.
ii) Mengerat menggunakan gergaji lengan.
iii) Mengetam menggunakan ketam
penebal.
iv) Mengetam sisi menggunakan mesin
ketam pelurus.
v) Melarik menggunakan mesin pelarik.
vi) Menajamkan mata alat.

4) HASIL KERJA
i) Siap mengikut spesifikasi
5) SIKAP
i) Kerjasama
ii) Patuh arahan
iii) Tekun/komited
6) PROSEDUR KESELAMATAN DIPATUHI
Kaedah penggunaan peralatan
NAMA DAN TANDATANGAN PP
TARIKH
ULASAN PP (Jika ada)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS KERJA
RB 050 1
KOD DAN NAMA PEMBUAT PERABOT
PROGRAM

TAHAP TAHAP SATU (1)

NO. DAN STANDARD


KANDUNGAN SK3 MEMBENTUK DAN MELARIK KAYU

NO. DAN STANDARD 3.1 MEMBENTUK BAHAGIAN PERABOT


PEMBELAJARAN 3.2 MELUBANG TANGGAM
3.3 MENEBUK LUBANG
3.4 MELARIK KAYU

NO. KOD RB051/SK3/K(2/2) Muka : 1 Drp : 7

TAJUK :

1. PEMBINAAN KAKI MEJA


2. PEMBINAAN PAPAN ATAS
NO. KOD RB051/SK3/K(2/2) Muka: 2 Drp: 7

TUJUAN:

Pelajar-pelajar mesti boleh :-

1. Melaksanakan kerja-kerja mensaizkan kayu.


2. Melaksanakan kerja kerja membentuk kayu.
3. Menajamkan mata alat.
4. Mematuhi peraturan keselamatan peralatan dan mesin.
NO. KOD RB051/SK3/K(2/2) Muka: 3 Drp: 7

LUKISAN, DATA DAN JADUAL

PROJEK 1 : KAKI MEJA

230mm

75mm
NO. KOD RB051/SK3/K(2/2) Muka: 4 Drp: 7

PROJEK 2: PAPAN ATAS

395

Memasang kaki meja kepada tiang larik

Pilih salah satu kaedah Menglu dan mengapit


NO. KOD RB051/SK3/K(2/2) Muka: 5 Drp: 7
ARAHAN

Kertas kerja ini mengandungi LIMA task yang digabungkan.bagi menghasil satu
produk yang mengaplikasi kemahiran-kemahiran berkenaan.

Kertas kerja ini bertujuan memberi latihan kepada pelajar pelajar yang
memenuhi keperluan task berikut:

o 01.03 Mematuhi peraturan keselamatan alat tangan dan mesin


o 05.01 Operasi dan menjaga alat tangan
o 05.02 Mensaizkan kayu yang memberi latihan mengenai cara-cara untuk
mengendalikan mesin
o 05.03 Melaksanakan kerja kerja membentuk kayu
o 09.02 Menajamkan mata alat

Baca manual operasi. Pastikan prosedur difahami..Melaksanakan kerja-kerja


mensaizkan kayu.

Sebarang butiran yang tidak dinyatakan terserah kepada kebijaksanaan anda


menentukannya

Patuhi peraturan keselamatan bengkel, peralatan dan mesin.

MASA: 6 jam

PERALATAN DAN BAHAN

I) Kayu berukuran mengikut rajah


II) Ketam tangan
III) Gergaji
IV) Gergaji jig
V) Mesin drill mudah alih
VI) Angkup luar dan dalam
VII) Kertas pasir
VIII) Ketam golek
IX) Mesin penebuk lubang tanggam

SENARAI BAHAN
KOMPONEN SAIZ KASAR SAIZ PENYUDAH KUANTITI
Papan Kaki Tiga 37 x 75 x 230 35 x 70 x 225 3
Papan Atas- MDF 20 x 400x 400 1
NO. KOD RB051/SK3/K(2/2) Muka: 6 Drp: 7

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA

1. Menterjemah i) Fahami dan tentukan kehendak lukisan produk


Lukisan Projek ii) Tentukan jenis produk yang akan dibina
iii) Tentukan spesifikasi dan bahan
iv) Menentukan corak lengkung
v) Menentukan ukuran bulat dan lengkung
vi) Menentukan jenis tanggam dan kaedah pemasangan

i) Ketam kayu tiang dan kaki meja kepada saiz penyudah


2. Melaksanakan ii) Ketam papan atas kepada saiz penyudah
kerja-kerja iii) Kerat kayu tiang kepada ukuran panjang diperlukan
mensaizkan kayu iv) Kerat dan belah papan kaki meja
bagi kerja melarik.

3. Sedia dan periksa i) Tajamkan mata alat


alat tangan yang ii) Pilih alat yang sesuai dan berfungsi sahaja.
terlibat

4. Melaksanakan i) Buat templat untuk membentuk 3 keping kaki meja.


kerja kerja ii) Sediakan 3 keping kayu mengikut saiz yang diperlukan
membentuk kayu iii) Dengan menggunakan templat, lakarkar garisan pada
ketiga-tiga keping kayu
Kaki Meja iv) Potong leng kok pada ketiga-tiga keping kayu dengan
gergaji jig atau gergaji pita
v) Rata dan licinkan lengkok-lengkok berkenaan
.5 Melaksanakan
kerja kerja i) Memotong bulat
membentuk kayu ii) Merata dan melicinkan lengkok
Papan Atas

4. Melaksanakan kerja i) Mengasah mata pahat dan mata ketam golek


kerja menajamkan
mata alat

6. Memasang kaki i) Membuat puting atau memasang pasak pada kaki meja
meja pada tiang ii) Membuat lubang pada tiang kaki berlarik
larik iii) Menglu dan mengapit
iv) Sebarang kaedah kaedah yang difik
7. Mematuhi peraturan
keselamatan i) Mematuhi semua prosedur keselamatan yang
Peralatan dan mesin terkandung dalam modul 01.03
NO. KOD RB051/SK3/K(2/2) Muka: 7 Drp: 7

SENARAI SEMAK PRESTASI


PERKARA YANG DINILAI TERIMA TIDAK DITERIMA

PROSES KERJA : PROSES DAN LANGKAH YANG BETUL


1. TATACARA KERJA
Calon mengikut tatacara kerja yang dikehendaki
dengan teratur
Menyediakan bahan
Merancang tanda
Memotong lengkok dan bulatan
Merata dan melicinkan lengkok
Memasang kaki meja
2. PEMBINAAN PRODUK
Calon membuat kerja seperti yang diarahkan.

3. PENGGUNAAN MESIN YANG SESUAI.


Calon hendaklah menyediakan peralatan yang
betul sebelum memulakan kerja
Akiviti:
i) Membelah menggunakan gergaji piring.
ii) Mengerat menggunakan gergaji lengan.
iii) Mengetam menggunakan ketam penebal.
iv) Mengetam sisi menggunakan mesin ketam
pelurus
v) Membentuk kayu menggunakan mesin
gergaji pita atau gergaji jig
vi) Menajamkan mata alat
4) HASIL KERJA
i) Siap mengikut spesifikasi
5) SIKAP
i) Kerjasama
ii) Patuh arahan
iii) Tekun/komited
6) PROSEDUR KESELAMATAN DIPATUHI
Kaedah penggunaan peralatan
NAMA DAN TANDATANGAN PP

TARIKH

ULASAN PP (Jika ada)


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
(CURRICULUM DEVELOPMENT DIVISION)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL

MODUL 4

MEMBUAT KERJA KEMASAN

PEMBUAT PERABOT
RB-050-1
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN

KOD DAN NAMA RB 050 1


PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP SATU (1)


TAHAP

NO. DAN STANDARD


KANDUNGAN SK4 PROSES MENGEMAS KAYU

4.1 MEMBENTUK SISI KAYU


4.2 MEMASANG MEMBRAN
NO. DAN STANDARD
4.3 MENYEDIAKAN PERMUKAAN KEMASAN
PEMBELAJARAN
4.4 MELELAS PERMUKAAN KAYU MENGGUNAKAN
MESIN PELELAS

NO. KOD RB0501/SK4/P(1/5) Muka: 1 Drp: 7

TAJUK : PROSES MEMBENTUK SISI KAYU.

TUJUAN :

1. Merancang tanda pada bahan mengikut spesifikasi.

2. Mengemas sisi kayu dengan kaedah yang betul dan selamat.

3. Memeriksa hasilkerja pemasangan


No. Kod : RB0501/SK4/P(1/5) Muka: 2 Drp: 7

1.0 PENGENALAN

Kerja-kerja sisian kayu (edgebanding) adalah proses mengemas sisi kayu bagi
menjadikannya kelihatan lebih menarik. Ia dilakukan dengan cara samada
memerekat jejalur kemas sisi seperti venir atau laminat dan mengumai sisi yang
boleh dilakukan sama ada mengumai terus kepada bendakerja atau menampal
kumai (kumai mendatang) .

2.0 BAHAN-BAHAN KEMASAN SISI

i) Terdiri daripada venir, PVC dan aluminium .Venir adalah bahan yang terdiri
daripada hirisan nipis kayu dan jejalur PVC atau dipanggil PVC lining adalah
bahan laminat plastik yang mudah dipotong kepada bentuk yang dikehendaki.
Aluminium atau keluli tahan karat terdiri dari pelbagai bentuk seperti L, rata, U,
T, H. Ia dibiarkan dalam warna asal atau dilapis dengan bahan kemasan.

ii) Jejalur PVC (PVC lining) adalah tutupan jalur yang disediakan dalam bentuk
gulung dengan saiz lebar dan tebal yang berbeza bagi dipadankan dengan
sesuatu projek.Saiz yang disediakan adalah 1.6cm, 1.9cm, 2.2cm, 5.1cm dan
panjangnya 2.4m, 7.6m, 15m dan 76m.

iii) Apabila mengerjakan venir , adalah lebih baik memotongnya dalam saiz yang
lebih lebar daripada sisi yang hendak ditutup. Dengan cara ini akan
memudahkan venir di kemas sisi (trimmed) berpadanan dengan lebar sisi
kayu.

Jejalur PVC
No. Kod : RB0501/SK4/P(1/5) Muka: 3 Drp: 7

3.0 MEREKAT VENIR /JEJALUR PVC KEPADA SISIAN KAYU


Cara lazim digunakan bagi melekatkan perekat sisi jalur kepada bendakerja.

a) Kaedah Self-sticking.
b) Kaedah memerekat dengan glu sentuh.
c) Kaedah Mekanikal-Menggunakan mesin edgebanding

3.1 Kaedah Glu Sentuh

i. Sebelum menampal venir,permukaan sisian kayu hendaklah dibersih dan


dilicinkan. Jika terdapat habuk atau sisa pelelasan, jaluran perekat sisi ini
tidak akan terlekat dengan baik.
ii. Sapu satu lapisan perekat sentuh pada muka sisi kayu dan pada belakang
venir atau jaluran PVC/PVC lining.
iii. Biarkan glu mengering- Pastikan tiada lekatan apabila disentuh bagi
memastikan ia sedia untuk dilekat.
iv. Mulakan lekatan dengan membawa venir atau jaluran PVC kepada sisi
bendakerja. Pastikan kedudukannya dijajarkan pada sisi bendakerja
dengan betul.
v. Lekatkan hujung jaluran venir atau PVC pada sisi bendakerja. Tekan dan
gelekkan jaluran tersebut bagi memastikan lekatannya teguh pada posisi .
vi. Bagi membantu venir dilekat kemas, beberapa perkakasan digunakan
seperti penggelek/roller dan pengikis /scraper seperti dalam gambarajah
2.a.

penggelek/
roller
pengikis /scraper

Rajah 2.a
No. Kod : RB0501/SK4/P(1/5) Muka: 4 Drp: 7

3.2 Kaedah Mekanikal- Menggunakan Mesin Jejalur Sisian(Edgebanding


Machine)
Dalam perusahaan pengeluaran secara banyak, kaedah melekat jejalur
sisi dilakukan dengan menggunakan Mesin Edgebander. Mesin ini sesuai
untuk mengglu jejalur melamin, pvc, venir, formica pada panel lurus, bulat
atau bentuk bebas, polyester-impregnated papers, and high-pressure
laminate.

a) Langkah-langkah memvenir menggunakan mesin Jalur Sisi/


edgebanding

Sedia dan tuang glu dalam takungan pada mesin jalur sisian. Jejalur
sisian lurus biasanya dilakukan dengan menggunakan perekat hot
melt walaupun perekat PVAc (polyvinyl acrylic) juga biasa
digunakan.
Letakkan gulung jejalur venir/PVC pada pelungsor suapan/ feed
chutes.
Laraskan pembawa beroda/ conveyor dan pemotong kemas sisi
kepada lebar dan tebal panel yang akan pasang jejalur
Mulakan pemesinan. Suis mesin di ON
Tunggu beberapa minit, bergantung kepada model mesin.
Kebanyakan mesin memerlukan masa untuk pemanasan/warming up.
Lihat pada lampu petunjuk untuk menentukan mesin sedia
digunakan.
Suapkan kayu ke bahagian mesin yang akan mengaplikasi glu pada
sisi panel.
Jejalur venir/ PVC ditarik dari pelungsor suapan kepada sisian panel
Glu dikering pada plat pemanas dan dikemas sisi rata dengan sisi
panel
No. Kod : RB0501/SK4/P(1/5) Muka: 5 Drp: 7

4.0 MEREKAT JEJALUR ALUMINIUM KUMAI T/ T MOULDING

a) Lidah dan Lurah / Drive-in

i) Kumai T tidak memerlukan bahan perekat untuk memerekat atau


memasangnya. Sebaliknya lidah pada kumai dimasukkan ke dalam
lidah pada sisi bendakerja.

ii) Pada bahgian melengkong di penjuru, ia boleh dibengkok pada minimum


100mm jejari.
No. Kod : RB0501/SK4/P(1/5) Muka: 6 Drp: 7

UJI DIRI

1. Namakan mesin-mesin yang dugunakan untuk mengemas sisi kayu

........................................................................................................................
........................................................................................................................

2. Apakah yang dimaksudkan dengan kumai mendatang.

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

3. Nyatakan cara lazim yang digunakan bagi melekatkan perekat sisi jalur
kepada bendakerja.

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

4. Namakan bentuk kumai sisian kayu

......................................................................................................................

......................................................................................................................

5. Nyata sebab mengapa pengadang pandu belakang pengumai spindle perlu


dilaras ke depan sedikit daripada pemandu hadapan

........................................................................................................................

.......................................................................................................................
No. Kod : RB0501/SK4/P(1/5) Muka: 7 Drp: 7

BAHAN RUJUKAN

Chris H. Groneman, 1964. GeneralWood Working. London: Mc Graw-Hill Pubication

John L.Feirer,1963. Advanced Wood Work and Furniture Making. Illinois: Chas. A
Bennett Co.

Willis H. Wagner, 1987 Modern Carpentry US, The Goodheart-Willcox Company, Inc.

John A. Walton A 1974 Woodwork in Theory and Practice, Australian Publishing


Company PT
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN

KOD DAN NAMA RB 050 1


PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)

NO. DAN STANDARD SK4 PROSES MENGEMAS KAYU


KANDUNGAN

4.1 MEMBENTUK SISI KAYU


4.2 MEMASANG MEMBRAN
NO. DAN STANDARD
4.3 MENYEDIAKAN PERMUKAAN KEMASAN
PEMBELAJARAN 4.4 MELELAS PERMUKAAN KAYU MENGGUNAKAN
MESIN PELELAS

NO. KOD RB0501/SK4/P(2/5) Muka: 1 Drp:13

TAJUK : PROSES KERJA PEMASANGAN MEMBRAN

TUJUAN:

1. Mentafsir lukisan kerja projek.


2. Memasang membran menggunakan mesin pemampat dengan kaedah
yang betul dan selamat.
3. Memeriksa hasil kerja pemasangan
No. Kod : RB0501/SK4/P(2/5) Muka: 2 Drp:13

1.0 PENGENALAN
Tekanan Membran merupakan teknologi dalam operasi melaminat venir PVC 3
dimensi kepada permukaan produk sama ada sebelah atau kedua-dua belah
permukaan. Tidak terhad kepada bentuk permukaan sama ada rata cembung
atau cengkung dan pelbagai bentuk muka sisi. Ia lebih bersifat kalis api, kalis air,
kalis asid, tiada pencemaran atau baud an menghasilkan kemas muka yang
menarik. Operasinya melibatkan mesin khas dipanggil Mesin Tekan Membran
(Membran Press Machine). Dengan gabungan vakum, tekanan dilakukan
menghasilkan lekatan laminate PVC pra pemanasan mengikut bentuk muka.

2.0 TEKANAN MEMBRAN (MEMBRAN PRESS)


Tekanan membran ialah operasi yang diisediakan untuk aplikasi melaminat
foil iaitu filem PVC dan venir kepada 3-dimensi bendakerja yang lazimnya
MDF. MDF adalah bahan banyak digunakan untuk penghasilan komponen
perabot seperti pintu cabinet dan pintu panel.

Set Peralatan tekanan terdiri dari panel kawalan.Ia mengandungi penetap


masa (timer) untuk menetap tempoh pemanasan dan tekanan,thermostat
kawalan suhu dan butang kecemasan shut-off.Secara spesifik operasi
tekanan membran sering diguna untuk melaminate pintu dan permukaan
perabot.dengan bantuan teknik sistem haba dan vakum. Dengan cara ini
pemukaan produk disaluti dengan satu lapisan kemasan elegan dan mampu
bertahan dalam jangka masa yang lama.

Pemilihan membran yang sesuai adalah amat kritikal untuk tekanan filem
PVC/vinyl yang berjaya. Hanya membran yang diformulasi dengan cara betul
dan 100% getah silicon yang boleh digunakan.

Menggunakan bahan membran bukan getah semula jadi akan memberi


kesan kepada kualiti
No. Kod : RB0501/SK4/P(2/5) Muka: 3 Drp:13

Rajah menunjukkan komponen produk yang baru


sahaja selesai melalui proses tekanan membran

Contoh produk yang siap


setelah melalui tekanan
membran
No. Kod : RB0501/SK4/P(2/5) Muka: 4 Drp:13

3.0 PERSEDIAAN TEKANAN MEMBRAN


Pelaksanaan kerja tekanan membran melibatkan beberapa peringkat dan ia
perlu dilakukan secara berurutan. Peringkat-peringkatnya adalah seperti berikut
melibatkan:

3.1 Penyediaan Komponen Produk dan Bahan

3.1.1 Tentukan komponen produk yang akan melalui proses ini,contohnya pintu
panel atau sebarang produk perabot.

3.1.2 Bahan-bahan yang terlibat dalam operasi perlu disediakan. Berikut adalah
beberapa jenis bahan yang diperlukan:

i. Membran Getah Silikon (Silicone Rubber Membran)


Digunakan dalam mesin tekan membran bagi melaminat venir hias atau
filem PVC pada Papan MDF.

ii. Filem /venir PVC


Gambarajah dibawah menunjukkan satu set contoh filem atau venir
PVC bagi tujuan tekanan membran. Filem khusus ini dicetak kemasan
muka dalam corak urak kayu atau sebarang reka bentuk tanpa berlaku
sebarang deformasi atau kecacatan bentuk. Ianya lembut dan mudah
lentur sebelum dipanas dan diaplikasi. Apabila filem ini dipanas dan
ditekan, ia menjadi sangat keras dan teguh memberikan satu tahap
perintang calar dan tahan lasak yang tinggi. Bagi proses ini,glu
Polyurethane aktifan panas digunakan (heat activated polyurethane
glue).Filem berprestasi tinggi, 100% PVC solid pra-glu laminasi adalah
sesuai bagi hiasan cabinet, pintu cabinet dan perabot pasang siap.
No. Kod : RB0501/SK4/P(2/5) Muka: 5 Drp:13

PVC Rigid Thermo Foil

iii. Bahan Perekat

Bahan Perekat PVC

i) Aplikasi perekat adalah amat krikal kepada permukaan yang rata dan
seragam.Penggunaan perekat yang tidak sekata boleh dilihat
melalui permukaan filem dan hasil pada lekatan yang tidak sekata.
Bagi perekat yang biasa digunakan untuk tekanan vakum adalah
perekat polyurethanes.

ii) Penggunaan Perekat Heat Seal Adhesives bagi tekanan membran


menghasilkan aplikasi lebih cepat dalam proses penyalutan kemas
hias. Tiada pengeringan atau tempoh pengawetan diperlukan.

iii) Perekat jenis ini :


Tidak perlu dibancuh, disembur, diawet dan dibersih perekat
basah
Memberi lekatan kepada PVC foil, polister, akralik, kayu, MDF
dan papan gentian
Mengurangkan pencemaran habuk.
Tidak menggelembung
No. Kod : RB0501/SK4/P(2/5) Muka: 6 Drp:13

3.1.3 Orientasi Komponen

Proses menyesuaikan komponen produk untuk dilaminat. Ia melibatkan


penentuan saiz dan kualiti produk yang perlu diambil perhatian sebelum
proses berjalan

4.0 MELAKSANA TEKANAN MEMBRAN

Untuk melaksana operasi Tekanan Membran, operator perlu mengetahui dalam


beberapa perkara berkaitan mesin terlibat.

4.1 Bahagian-Bahagian Mesin Tekan Membran

i) Bekas Muatan (Loading Tray)

Tray disediakan untuk membawa panel ke dalam ruang tekanan.


Bahagian tepi tray lebih tinggi dengan dimensi dalam 46 x 100. Satu
ruang kososng disediakan oleh system apitan membran. Pengapit
membran mempunyai injap yang diperlukan bagi mencucuk udara
antara membran dan bahagian-bahagian selepas kitaran tekanan
selesai. Tray dipasang di atas roda V yang boleh membawanya keluar

ii) Sistem Tekanan

Membran bersuhu tinggi dipasang pada muka bawah rasuk atas. Semua
injap yang diperlukan,tolok,regulator dan penapis untuk sistem
mampatan udara tersedia pada mesin. Satu beg tekanan boleh
gelembung ditempatkan dalam kerangka bawah antara bantalan keluli
dan kerangka.Apabila menggelembung,beg tekanan mengangkat
bantalan dan tray aluminium naik bersetentang kerangka atas. Bahagian
atas tray mengapit pada kerangka atas dan apitan membran lalu
menghasilkan penutup kedap udara

iii)Sistem Vakum

Sistem vakum ditetapkan pada bahagian atas penekan bagi menarik


membran naik bertentang dengan platen aluminium yang dipanaskan.
Sistem vakum kedua dibekalkan menerusi beberapa lubang melalui
permukaan bawah tray dan diguna untuk memindahkan tray. A 5 HP, 70
CFM pam vakum dan 120 gelen takungan disediakan

iv)Alat Kawalan
Mempunyai satu konsol kawalan berasingan yang menyediakan operasi
tekanan secara automatik

Konsol terdiri daripada:


Butang tekan berhenti kecemasan
Pengawal suhu digital
No. Kod : RB0501/SK4/P(2/5) Muka: 7 Drp:13
v) Pengawal Logik yang Boleh diprogram (Programmable logic
controller)
Menyediakan;
Operasi tekan untuk urutan kerja yang sesuai
Pegesanan segera untuk trouble shooting
Kekunci keselamatan untuk melindungi operator dan peralatan

vi)Set Peralatan tekanan

Terdiri dari panel kawalan.Ia mengandungi penetap masa (timer) untuk


menetap tempoh pemanasan dan tekanan,thermostat kawalan suhu dan
butang kecemasan shut-off

4.1.1 Peralatan dan Perkakasan Sokongan


i) Sistem Penyimpan PVC Foil
Diguna untuk meletakkan gulungan PVC bagi memudahkan
penyediaannya semasa operasi. Dengan menggunakan sistem
perkakasan ini,ia membolehkan gulungan PVC ditarik ke panjang yang
diperlukan dan pemotong yang terdapat pada perkakasan ini
memotong PVC . Sistem simpanan ini mampu menyediakan dari 8 ke
20 rol pada ruang simpan paling kecil .

Rajah 4.0a dan 4.0b menunjukkan perkakasan meletak venir PVC

Rajah 4.0b
Rajah 4.0a
No. Kod : RB0501/SK4/P(2/5) Muka: 8 Drp:13

4.2 Fungsi Mesin Tekanan membran

Pada asasnya mesin ini berfungsi untuk membentuk venir PVC kepada panel
MDF serta melaminat venir kepada keseluruhan panel berkenaan. Panel yang
dimaksudkan melibatkan pintu cabinet, top table, papan muka laci dan produk
perabot yang lain. Ia melibatkan tekanan menggunakan selimut silicon.

4.3 Operasi Mesin Tekanan membran

Terdapat 2 kaedah tekanan yang paling popular dalam operasi Tekanan


Membran iaitu:

Penekan Tekanan (Pressure Presses)


i) Tekan Vakum (Vacuum Only Press)

Operasi Mesin:

i) Kaedah Penekan Tekanan (Pressure Presses)

Kaedah Tekan Tekanan(Pressure Presses) digunakan bagi membentuk


atau mengumai PVC dan produk yang sama kepada panel MDF seperti
pintu kabinet dapur.
Kaedah ini mengunakan selimut silikon
Apabila meja digelungsor ke dalam mesin tekan,kemudian dinaikkan ke
ruang vakum. Udara dibuang dari atas dan bawah PVC serentak.
PVC dipanaskan dari atas kepada suhu yang diperlukan,vakum ditarik
dari bawah PVC bagi membuang udara.
Pada suhu yang telah diset,mesin secara automatik dengan perlahan
menjatuhkan PVC kepada panel.
PVC menyaluti sekeliling luar sisi bersama vakum dan silicone
membran
Mesin menggunakan tekanan atmosphere di bahagian atas selimut
silikon menolak PVC ke MDF dan lurah.
Ini membentuk tekanan sekitar 42 ton pada meja bergantung kepada
saiz mesin.
Pada masa sama mesin secara automatic menggunakan suhu yang
tinggi pada panel menjadikan laminat PVC cukup rapat perekatnya
terawet/set sepenuhnya
Sesetengah mesin penekan tekanan boleh juga berkerja tanpa selimut
silicon dengan menggunakan tekanan secara langsung kepada PVC.
No. Kod : RB0501/SK4/P(2/5) Muka: 9 Drp:13
ii) Kaedah Tekan Vakum

Kaedah ini hanya melibatkan tekanan vakum sahaja.


Kosnya lebih murah dan tidak dapat menghasilkan salutan produk yang
kemas.
Lazimnya PVC dihampar secara terus di atas panel, panaskan PVC
pada suhu acuan,kemudian aplikasikan vakum ke bahagian bawah
PVC.
Ia membungkus PVC menyaluti luar produk,memerangkap udara ke
bahagian lurah,
Cara membuang udara ini adalah dengan menebuk lubang di belakang
panel dan gunakan vakum.
Vakum akan menyedut udara melalui MDF

Penggunaan teknologi muka vakum juga memudahkan aplikasi filem PVC


high gloss tanpa memusnahkan permukaan luaran. Prosedur pemanasan
dilakukan oleh pemanas elektrik berbentuk tiub yang berada di atas
penekan vakum.

4.4 Urutan kerja Dalam Operasi Tekanan membran

i. Himpun dan susunkan komponen yang hendak diproses dalam tray di atas
meja kerja.

ii. Hamparkan filem PVC kepada keseluruhan permukaan zon kerja yang
terdapat komponen produk yang telah disusun.
No. Kod : RB0501/SK4/P(2/5) Muka: 10 Drp:13
iii. Gerakkan meja kerja dengan hamparan filem PVC ke unit tekanan mesin
iv. Hidupkan suis vakum
v. Meja kerja ditolak ke atas secara hidraulik bagi menghasil tekanan

vi. Tekanan berlaku,membran menekan filem PVC dan melaminat bendakerja

Membran

Filem PVC
Bendakerja

vii. Hasilnya produk dilaminat sepenuhnya mengikut bentuk permukaan


No. Kod : RB0501/SK4/P(2/5) Muka: 11 Drp:13

viii. Penetap masa akan memberi petunjuk untuk mengalih komponen siap

4.5 Asas Operasi dalam Proses Tekanan Membran

Sebagai rumusannya proses asas tekanan membran dapat dijelaskan secara


ringkas sebagaimana berikut:
Hamparkan venir PVC di atas produk
Masukkan produk ke ruang tekanan
Hidupkan suis pam, suhu panas disalurkan kepada membran getah silicon
Dalam beberapa saat produk ditekan di bawah membran getah silicon
yang fleksibel.
Tekanannya akan membaluti keseluruhan profil produk

5.0 Periksa Komponen Kayu


Langkah ini diambil setelah produk siap dilaminat bagi menentukan ;
i. Spesifikasi Produk
ii. Kualiti tekanan membran
iii. Produk cacat
No. Kod : RB0501/SK4/P(2/5) Muka: 12 Drp:13

UJI DIRI

1. Apakah yang dimaksudkan dengan tekanan membran ?


......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

2. Nyatakan jenis-jenis bahan yang digunakan dalam proses tekanan membran.


......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

3. Terdapat 2 kaedah bagi tekanan membran, nyatakan 2 kaedah tersebut.


......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
No. Kod : RB0501/SK4/P(2/5) Muka: 13 Drp:13

BAHAN RUJUKAN

Chris H. Groneman, 1964. GeneralWood Working. London: Mc Graw-Hill Pubication

John L.Feirer,1963. Advanced Wood Work and Furniture Making. Illinois: Chas. A
Bennett Co.

Willis H. Wagner, 1987 Modern Carpentry US, The Goodheart-Willcox Company, Inc.

John A. Walton A 1974 Woodwork in Theory and Practice, Australian Publishing


Company PTY. LTD

Tang Boon Tong, 2000. Teknologi Binaan Bangunan. Kuala Lumpur: Dewan bahasa
dan Pustaka
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN

KOD DAN NAMA RB 050 1


PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)

NO. DAN STANDARD


KANDUNGAN SK4 PROSES MENGEMAS KAYU

4.1 MEMBENTUK SISI KAYU


NO. DAN STANDARD 4.2 MEMASANG MEMBRAN
PEMBELAJARAN 4.3 MENYEDIAKAN PERMUKAAN KEMASAN
4.4 MELELAS PERMUKAAN KAYU MENGGUNAKAN
MESIN PELELAS

NO. KOD: RB0501/SK4/P(3/5) Muka: 1 Drp: 9

TAJUK : PROSES PENYEDIAAN DAN KERJA KEMASAN PERMUKAAN

TUJUAN.

1. Menentukan gred kertas pasir dengan mesin pelelas yang akan digunakan.
2. Memasang dan melaraskan mesin pelelas dengan kaedah yang betul.
3. Memilih permukaan projek yang hendak dilelas.

4. Melelas projek menggunakan mesin pelelas dengan kaedah yang betul dan
selamat.
No. Kod : RB0501/SK4/P(3/5) Muka: 2 Drp:9

1.0 PENGENALAN
Pelelasan menggunakan mesin lelas mudah alih lazim diguna untuk kerja-kerja
penyediaan permukaan dalam proses kemasan produk kecil. Beberapa mesin
mudahalih yang akan dibincangkan adalah mesin pelelas orbital, mesin pelelas
gegelung dan mesin pelelas cakera.

2.0 Melaksanakan Kerja melelas kayu Menggunakan Pelbagai Mesin Melelas

2.1 Mesin Pelelas Orbital Mudahalih

Mesin orbital ini berkerja mengikut urat kayu dengan membuat 10,000
pusingan kecil pada setiap minit dengan tidak meninggalkan tanda-tanda
pelelasan di atas permukaan bendakerja. Ia biasa diguna dalam kerja-kerja
kemasan bagi menyediakan permukaan licin dan selepas lapisan asas.

Langkah langkah Melelas


i) Sediakan keratan kertas pasir dengan saiz yang sesuai dengan pad
pelelas.
ii) Letak kertas pasir pada pad pelelas, kemaskan dengan klip yang terdapat
pada mesin.
iii) ON mesin, mulakan pelelasan pada permukaan kayu. Gerakkan mesin ke
depan dan belakang mengikut urat kayu
iv) Jangan terlalu memberi tekanan pada pelelasan, biarkan mesin berkerja
dengan beratnya sendiri

Bagaimana Mesin Pelelas Orbital Berkerja

Secara umumnya Mesin Pelelas Orbital berkerja dengan memutarkan cakera


pelelas secara eliptikal iaitu gerakan ke arah pusingan jam (obital action).
Menghasilkan kesan licin dengan tidak meninggalkan tanda-tanda cacat
yang jelas pada permukaan.
No. Kod : RB0501/SK4/P(3/5) Muka: 3 Drp:9
2.2 Mesin Mesin Pelelas Gegelung Mudah alih/ Portable Belt Sander

Pelelas Gegelung Mudah alih adalah mesin berkuasa yang digunakan bagi
mendapatkan kelicinan dan kerataan permukaan bendakerja dengan cepat. Ia
merupakan kombinasi operasi antara kertas pelelas gelung yang dipasangkan
pada mesin dimana mesin adalah mekanisma yang mengerakkan kertas pasir.

Bagaimana Mesin Pelelas Gegelung Mudah alih Berkerja

i) Mesin Pelelas Gegelung/Belt Sander beroperasi dengan cara


memutarkan kertas pelelas melalui putaran kedua drum pada mesin.
ii) Mesin ini digerakkan oleh motor elektrik dengan memutarkan drum
yang memegang kertas pelelas gelung.

Langkah-langkah Melelas

i) Tentukan jenis,grid atau saiz kertas pelelas betul dan sesuai dengan
kerja.
ii) Laraskan posisi drum ke depan supaya jarak antara dua drum lebih
kecil .
iii) Masukkan kertas pelelas gelung antara dua drum dan lepaskan spring
pelaras supaya drum balik ke posisi asal.
No. Kod : RB0501/SK4/P(3/5) Muka: 4 Drp:9
iv) Uji putaran gelung pelelas. Laraskan butang pelaras bagi memastikan
putaran kertas pasir selari/ align.
v) Kaedah pelelasan dengan mesin ini dilakukan sama ada memegang
mesin dan mengerakkan di atas permukaan kayu atau mesin
ditetapkan atau diapit pada meja kerja dengan tapaknya mengadap
ke atas dan bendakerja pula digerakkan di atas pelelas.
vi) Tarik mesin itu dan tolak ke hadapan pada satu hala.
vii) Jangan menggosok pada tempat yang sama dalam masa yang lama,
ini akan meninggalkan kesan lurah.
viii) Untuk menggosok di atas permukaan papan lapis,perlahankan
kelajuan dan gosok sama rata.
ix) Semasa operasi pastikan beg penapis habuk dipasang pada mesin.

2.3 Mesin Pelelas Cakera


Boleh diperolehi dalam jenis pegun dan mudahalih. Lebih sesuai diguna
untuk pelelasan kasar seperti melelas hujung kayu dan membentuk
kayu.Dalam kerja perabot,penggunaannya agak terhad kerana mesin ini
berkerja dengan putaran cakera , melelas melintang urat kayu ,menyebabkan
calar pada permukaan kayu. Biasanya mesin ini digunakan untuk meratakan
lantai atau dinding kayu sebelum kerja-kerja penyudahan dilakukan

Air-exhaust
ports

Spindle lock
button

Backing
pad Trigger locking
button

Removable auxiliary
handle
No. Kod : RB0501/SK4/P(3/5) Muka: 5 Drp:9

Pelelas jenis ini menggunakan kertas pasir jenis bulat iaitu mengikut garis
pusat permukaan piring (disc) mesin tersebut. Kertas pelelas ini dilekatkan
sama ada pada permukaan piring/cakera jenis keluli atau jenis getah dengan
menggunakan glu. Garis pusat piring menunjukkan ukuran mesin ringan
tersebut.

2.4 Bagaimana Mesin Pelelas Cakera Pegun Berkerja


Mesin Pelelas cakera berkerja dengan memutarkan cakera yang dilekat
dengan kertas pelelas. Dengan menggunakan gegelung V yang dipasang
pada puli motor menghubungkannya dengan puli pada cakera. Apabila suis
dihidupkan, motor akan memutarkan gegelung V. Putaran gegelung v ini
akan memutarkan juga cakera arah lawan jam. Ini bermakna hanya bahagian
kiri cakera sahaja yang diguna untuk melelas benda kerja. Putaran cakera
akan menekan benda kerja pada meja mesin.

2.5 Langkah langkah Melelas mengguna Mesin Pelelas Cakera Pegun

i) Untuk operasi melelas, kepingan pelelas dilekatkan dengan glu sentuh


pada cakera.
ii) Kemaskan lekatan dengan sedikit apitan.

iii) Bagi pelelas cakera jenis pegun, terdapat meja yang diguna dengan
menempatkan bendakerja.
iv) Bagi membantu kerja-kerja sisian, Beberapa pelarasan dan pemanduan
perlu dilakukan.
Pelarasan pada meja yang boleh dicondong dan diguna dengan
kombinasi tolok rencong bagi melelas sudut condong pada
komponen produk.
v) Hidupkan suis dan biarkan ia berputar seketika.
vi) Letakkan bendakerja di atas meja dan dirapat dengan perlahan pada
cakera pelelas.
vii) Lelaskan sisian bendakerja pada tepian bawah cakera
viii) Gerakkan bendakerja untuk dilelas dengan tangan secara bebas.
No. Kod : RB0501/SK4/P(3/5) Muka: 6 Drp:9

2.6 Langkah langkah Melelas mengguna Mesin Pelelas Cakera Mudahalih


i) Pegang mesin mengikut keselesaan dan buka suis.
ii) Letakkan permukaan piring yang telah berpusing tadi diatas permukaan
kayu.
iii) Berikan tekanan yang seimbang. Jika ditekan terlalu kuat, maka akan
meninggalkan kesan parit pada permukaan kayu dan boleh jadi kertas
pasir cepat hais dan terbakar.

2.7 Memeriksa Permukaan Kayu

Kayu-kayu yang telah dilelas perlu diuji kerataannya. Pemeriksaannya


boleh dilakukan dengan meneliti dan merasa dengan tangan. Ia boleh
dilakukan dengan bantuan cahaya lampu dan blower.

i) Spesifikasi Produk
Produk yang telah dibentuk perlu disemak semula ukuran dan
rekabentuk potongan yang terhasil bagi menentukan ia bertepatan
seperti yang diperlukan.

ii) Bentuk Berkualiti

iii) Profil Keratan


Pastikan profil keratan bentuk pada produk seragam dan rata.
No. Kod : RB0501/SK4/P(3/5) Muka: 7 Drp:9

2.8 Prosedur Keselamatan

1. Jangan ditekan terlalu kuat semasa menggosok, memadailah dengan


hanya meletakkan sander pada permukaan bendakerja.
2. Pakai cermin mata keselamatan (goggles) apabila menggosok,
terutama apabila menggunakan disc sander.
3. Bersihkan habuk-habuk kayu dari sekeliling bendakerja untuk
mengelakkan kebakaran.
4. Selalu menggosok mengikut urat kayu untuk mendapatkan permukaan
yang licin.
5. Gunakan mesin tersebut pada permukaan kayu yang kering sahaja.
6. Gunakan kayu penahan apabila menggosok kayu yang kecil.
7. Jangan sekali-kali memegang bahagian permukaan kain atau kertas
pasir yang bergerak.
8. Tanggalkan plug semasa menukar kertas pasir.
9. Pastikan suis padamesin dimatikan (switch off) sebelum dipasangkan
plagnya pada sumber bekalan eletrik.
10. Pastikan permukaan kertas pasir tidak menyentuh wayer semasa
menggosok.
11. Pastikan bendakerja diikat atau diapit dengan kuat sebelum
menggosok.
No. Kod : RB0501/SK4/P(3/5) Muka: 8 Drp:9

UJI DIRI

1. Nyatakan secara ringkas langkah-langkah melelas menggunakan mesin mudah alih


jenis orbital sander.

2. Apakah perbezaan hasil penggunaan orbital sander dengan wide belt sander ?

3. Senaraikan aspek keselamatan yang perlu diambil sewaktu menggunakan mesin


cakera mudah alih.


No. Kod : RB0501/SK4/P(3/5) Muka: 9 Drp:9

BAHAN RUJUKAN

Chris H. Groneman, 1964. GeneralWood Working. London: Mc Graw-Hill Pubication

John L.Feirer,1963. Advanced Wood Work and Furniture Making. Illinois: Chas. A
Bennett Co.

Tang Boon Tong, 2000. Teknologi Binaan Bangunan. Kuala Lumpur: Dewan bahasa
dan Pustaka
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN

RB 050 1
KOD DAN NAMA PROGRAM
PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)


NO. DAN STANDARD
KANDUNGAN SK4 PROSES MENGEMAS KAYU

4.1 MEMBENTUK SISI KAYU


NO. DAN STANDARD 4.2 MEMASANG MEMBRAN
PEMBELAJARAN 4.3 MENYEDIAKAN PERMUKAAN KEMASAN
4.4 MELELAS PERMUKAAN KAYU MENGGUNAKAN
MESIN PELELAS

NO. KOD RB0501/SK4/P(4/5) Muka: 1 Drp: 6

TAJUK : PROSES PENYEDIAAN DAN KERJA KEMASAN PERMUKAAN

TUJUAN
1. Menentukan gred kertas pasir dengan mesin pelelas yang akan digunakan.
2. Memasang dan melaraskan mesin pelelas dengan kaedah yang betul.
3. Memilih permukaan projek yang hendak dilelas.
4. Melelas projek menggunakan mesin pelelas dengan kaedah yang betul dan
selamat.
No. Kod : RB0501/SK4/P(4/5) Muka: 2 Drp:6

1.0 PENGENALAN
Pelelasan adalah proses merata, menghalus, menghapuskan liang-liang atau
serpihan kecil dan sebarang kecacatan kecil pada permukaan kayu. Ia dilakukan
pada peringkat kemasan. Dalam pembuatan perabot Kerja-kerja pelelasan adalah
penting kerana ia akan meningkatkan kualiti produk, hasil reka bentuk yang lebih
menarik dan meningkatkan gaya estetikanya.

1.1 Jenis-Jenis Mesin Pelelas


i. Mesin Pelelas Orbital Mudahalih/ Portable Orbital Sander
ii. Mesin Pelelas Gegelung Mudahalih/ Portable Belt Sander
iii. Mesin Pelelas Cakera/Disc Sander
iv. Mesin Pelelas Bol/ Bolt Sander
v. Mesin Pelelas Bol Lebar/ Wide Bolt Sander
vi. Mesi Pelelas Pugak /Vertical Bolt Sander

1.2 Fungsi Mesin Pelelas


i. Mesin Pelelas Orbital Mudahalih
Mesin pelelas orbital adalah peralatan yang digunakan untuk
melelas permukaan kayu secara perlahan dengan hasil yang
lebih licin dan halus

ii. Mesin Pelelas Gegelung Mudahalih/ Portable Belt Sander


Mesin ini diguna untuk peringkat permulaan dalam proses
pelelasan. Ia juga diguna untuk membuang lapisan cat atau
lapisan kemasan

2.0 PELELAS / COATED ABRASIVE

Kertas Pasir
Kertas pasir merupakan sebahagian daripada pelelas berlapis (coated abrasive).
Ia terdiri daripada kertas yang mana permukaannya dilekatkan dengan bahan
pelelas. Diguna bagi membuang lapisan kasar pada permukaan kayu untuk
menjadikannya lebih licin atau menjadikannya lebih kasar contohnya bagi tujuan
menglu.

3.0 PEMILIHAN PELELAS

Pelelas perlu dipilih mengikut kerja-kerja yang dilakukan. Bagi hasil yang baik
adalah penting memilih jenis pelelas dan no grid yang betul. Adalah penting
mengetahui no. gred pelelas dan kegunaannya supaya pemilihan dibuat dengan
cara yang betul.
No. Kod : RB0501/SK4/P(4/5) Muka: 3 Drp:6

3.1 Jenis Kertas Pelelas


i) Kertas pasir flint - Jarang diguna untuk kerja kayu

ii) Kertas garnet - Biasa diguna dalan kerja kayu. Ia tidak melelas kayu
secepat kertas pasir yang lain tetapi memberi kesan penyudah yang
lebih baik. Penggunaannya adalah pemilihannya yang terbaik

iii) Kertas aluminium oxide - Ia sering digunakan bersama-sama dengan


mesin pelelas. Lebih tahan berbanding kertas garnet tetapi tidak
meninggalkan kesan penyudah yang baik.

iv) Kertas Silicon carbide - Diguna untuk penyudahan pada keluli atau
pelelasan basah.yang menggunakan air atau pelincir. Ia jarang
digunakan dalam kerja kayu.

v) Kertas pasir seramik - Pelelas yang tahan lasak yang boleh membuang
lapisan dengan cepat. Ia sering diguna untuk pelelas gegelung /belt
sander dan kadang-kadang diguna untuk membentuk kayu. Ia
meninggalkan kesan penyudah yang kasar .Pelelas terdiri daripada tiga
bahan iaitu bahan pelelas, lapis dasar dan perekat. Lapis dasar terdiri
daripada kertas, kain, gentian atau kombinasi diantara bahan tersebut.
Perekat bertujuan untuk merekat bahan pelelas.

3.2 Pelelas terdiri dalam pelbagai bentuk seperti:

i) Kepingan - Pelelas kepingan lebih sesuai untuk pelelasan tangan dan


pelelasan penyudah dengan mesin pelelas
ii) Gulung - Pelelas gulung lazimnya diguna untuk mesin pelelas dram.
iii) Cakera - Pelelas cakera sesuai untuk mesin pelalas mudah alih dan
mesin pelelas pegun.
iv) Gegelung - Pelelas gegelung diguna bersama mesin pelelas gegelung
(belt sander) bagi pelelasan permukaan. Ia boleh diperolehi
dalam pelbagai saiz ukurlilit.

3.3 Nombor Grid Pelelas dan kegunaan

Grid merujuk kepada bilangan partikel lelas per inci pada kertas pelelas.
Semakin rendah nombor grid semakin kasar bahan lelas dan semakin tinggi
nombor grid, semakin halus bahan lelas. Daripada senarai yang disertakan
sebagai panduan, seharusnya pemilihan yang baik boleh dilakukan
berdasarkan kerja kerja yang hendak dilakukan.
No. Kod : RB0501/SK4/P(4/5) Muka: 4 Drp:6

Kepingan kertas pasir dengan perbezaan no. Grit (40, 80, 150, 240, 600)

Grid Tahap Kegunaan


40-60 Kasar Pelelasan kasar pada permukaan kayu .
80-120 Sederhana Melicinkan permukaan, membuang kecacatan kecil
dan tanda-tanda.
150-180 Halus Pelelasan akhir sebelum kerja penyudahan pada
kayu
220-240 Sangat Pelelasan antara lapisan stain atau sealer.
halus
280-320 Extra Fine Membuang tanda-tanda antara lapisan kemasan
360-600 Super Fine Pelelasan halus untuk membuang kecacatan atau
guris pada permukaan

3.4 Penggunaan Kertas Lelas Untuk Komponen Yang Berlainan

Jenis dan Penggunaan Untuk bahan yang berlainan dinyatakan seperti


dalam jadual:
Jenis kayu Keluli Cat Gentian Plastik
Pelelas kaca
Aluminium

Oksid
Garnet - - - -
Flint - - - -
Silicon

Carbide
Seramik
No. Kod : RB0501/SK4/P(4/5) Muka: 5 Drp:6

UJI DIRI

1. Bagi memudahkan kerja-kerja melelas, mesin mudah alih digunakan.


Nyatakan TIGA jenis mesin mudah alih yang biasa digunakan.

i.

ii.

iii. ...

2. Terdapat pelbagai jenis kertas pasir yang diguna pakai dalam kerja-kerja
melelas. Sila nyatakan TIGA jenis kertas pasir yang biasa digunakan.

i. .

ii.

iii.

3. Nyatakan kegunaan kertas pasir berdasarkan gred-gred berikut :

i. 40 60

..

ii. 150 180

iii. 280 320


No. Kod : RB0501/SK4/P(4/5) Muka: 6 Drp:6

BAHAN RUJUKAN

Chris H. Groneman, 1964. GeneralWood Working. London: Mc Graw-Hill Pubication

John L.Feirer,1963. Advanced Wood Work and Furniture Making. Illinois: Chas. A
Bennett Co.

Tang Boon Tong, 2000. Teknologi Binaan Bangunan. Kuala Lumpur: Dewan bahasa
dan Pustaka
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN

KOD DAN NAMA RB 050 1


PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)


NO. DAN STANDARD
SK4 PROSES MENGEMAS KAYU
KANDUNGAN
4.1 MEMBENTUK SISI KAYU
4.2 MEMASANG MEMBRAN
NO. DAN STANDARD
4.3 MENYEDIAKAN PERMUKAAN KEMASAN
PEMBELAJARAN
4.4 MELELAS PERMUKAAN KAYU MENGGUNAKAN
MESIN PELELAS
NO. KOD: RB0501/SK4/P(5/5) Muka: 1 Drp: 9

TAJUK: PROSES PENYEDIAAN PERMUKAAN KEMASAN.

TUJUAN :

1. Membenam kepala paku dengan kaedah yang betul

2. Menyumbat lubang permukaan kayu menggunakan tepung penyumbat.


3. Melelas permukaan kayu dengan dengan kaedah yang betul.

4. Memeriksa hasilkerja mengemas kayu.


No. Kod : RB0501/SK4/P(5/5) Muka: 2 Drp: 9
1.0 PENGENALAN :

Kerja kemasan adalah peringkat kerja penyudah bagi sesuatu produk. Peringkat
inilah yang akan menentukan sama ada produk tersebut boleh ditampilkan/
presentable atau tidak. Kerja kemasan memberi pengaruh yang besar ke atas
produk kerana ia membabitkan penentuan dari aspek berikut:
Kualiti
Harga
Boleh dipasarkan atau tidak

Oleh itu prosedur penyediaan permukaan produk untuk kerja-kerja kemasan serta
peraturan berkaitan perlu diutamakan untuk memghasilkan produk bermutu.

2.0 PENYEDIAAN PERMUKAAN PPRODUK


Penyediaan permukaan yang baik adalah kunci kepada kemasan yang berkualiti.
Beberapa aktiviti boleh dilakukan sebelum bahan kemasan diaplikasi.

i) Bersih glu berlebihan

Glu berlebihan semasa pemasangan produk perlu dibersihkan. Glu yang telah
kering pada sambungan perlu dikikis dengan pahat.

ii) Baiki permukaan kayu

Empat cara membaiki permukaan kayu yang mengalami kecacatan kecil. Dua
cara diantara yang biasa ialah

Pemukaan kayu yang mendap berkemungkinan boleh diratakan dengan


menggunakan kain basah menutupi bahagian mendap dan sterika diletak di
atasnya. Biasanya cara ini boleh menaikkan urat kayu.
Menggunakan tepung penyumbat/putty yang terdiri dari pelbagai warna kayu.
Pengisi disumbat pada lubang atau liang-liang pada permukaan kayu.

iii) Lelas Permukaan

3.0 PENGISI /FILLER


Pengisi adalah produk untuk penyediaan permukaan kayu bagi menghasilkan
kemasan yang licin dengan cara menyumbat ke dalam liang-liang pada urat kayu.
Biasanya diguna pada kayu yang mempunyai urat terbuka
No. Kod : RB0501/SK4/P(5/5) Muka: 3 Drp: 9

3.1 Kegunaan Pengisi/Filler


Secara khususnya tujuan menggunakan pengisi adalah untuk membaiki
kecacatan kecil seperti menutupi lubang kecil, retak dan tidak rata pada
permukaan kayu. Selain dari itu ia juga diguna untuk menutupi urat-urat kayu
bagi menyediakan satu lapisan tahan serap pada permukaan kayu. Tukang
perabot akan menggunakan Pengisi pada urat kayu terbuka sebelum
sebarang bahan kemasan dikenakan padanya bagi mendapatkan kemasan
penuh. Sementara itu kayu dengan urat yang rapat boleh mencapai kemasan
penuh setelah beberapa lapisan kemasan dikenakan.

3.2 Jenis Pengisi dan Kaedah Aplikasi


i) Pengisi tepung/ Putty
Pengisi wood putty dikenali juga sebagai pengisi plastik. Ia adalah
sebatian/tepung yang digunakan untuk membaiki kecacatan permukaan
kayu sebelum menyapu kemasan seperti lubang paku, retak dan
sebagainya. Tersedia dalam dua jenis iaitu water-based dan solvent-
based.

ii) Paste filler / pengisi likat


Tidak seperti pengisi tepung/putty, pengisi berlikat ini tidak sesuai
digunakan untuk menutup lubang atau retak. Tersedia dalam pelbagai
warna seperti natural, coklat mahogany, coklat gelap, putih, hitam dan
sebagainya.

iii) Pengisi Cecair/Liquid filler


Bagi kayu yang mempunyai urat padat atau tertutup, penjimatan dari segi
kos, bahan dan buruh serta memerlukan sedikit pelelasan ,pengisi cecair
digunakan menggantikan pengisi likat. Secara prinsipnya pengisi cecair
berfungsi bagi menghalang penyerapan. Ia tidak sesuai bagi kayu
mempunyai liang-liang terbuka.

Nota: Pengisi glu juga boleh digunakan untuk lubang-lubang kecil. Ia adalah campuran glu
PVA dengan habuk gergaji halus.

3.3 Kaedah Aplikasi Pengisi


Sebelum aplikasi bahan kemasan,permukaan dilelas dan disumbat bagi
menutupi kecacatan. Tepung penyumbat disapu pada kedua-dua arah
mengikut dan melawan urat. Lebihannya di kikis keluar. Setelah beberapa
ketika, gunakan kain bulu untuk membuang pengisi berlebihan
No. Kod : RB0501/SK4/P(5/5) Muka: 4 Drp: 9

i) Pengisi Putty
Biasanya pengisi ini telah sedia dibancuh dan sesuai digunakan terus.
Tetapi jika perlu dicairkan prosedur berikut perlu diikuti. Untuk Water-
based iaitu dicairkan dengan air dan solvent-based dicairkan dengan
thinner, turpentine atau spirit. Sebelum menggunakan pengisi jenis ini,
pastikan permukaan kayu bersih dari kotoran, minyak. Gunakan pisau
putty untuk menutup lubang dan padatkan. Biarkan pengisi tersebut
kering. Lelaskan pengisi untuk merata dan melicinkannya.
ii) Paste filler / pengisi likat
Oleh kerana sifatnya yang likat, dicairkan dengan konsisten. Bagi pengisi
oil based, tambahkan thinner atau mineral spirit sedikit demi sedikit dan
kacaukan. Gunakan berus untuk diaplikasi pada permukaan kayu yang
bersih. Sebarkan dengan mengikut urat kayu dan kemudiannya melintang
urat. Biarkan ia mongering sehingga ia tidak lagi melekat pada jari. Guna
kain bersih seperti nylon dan sapu pengisi yang berlebihan. Pertamanya
sapu melintang urat diikuti mengikut urat secara lembut. Bagi pengisi jenis
water-based, ia biasanya tersedia untuk diguna atau jika perlu dicairkan,
campurkan sedikit air.
iii) Pengisi Cecair/Liquid filler
Pengisi ini perlu disediakan dengan penggunaan berus. Ia biasanya
disediakan dengan berwarna dan lut sinar. Campurannya 4 parts of a pale
varnish, 1 bahagian turpentine atau benzine, dan 1-2 bahagian cecair
pengering. Dengan menggunakan berus sebarkan pengisi ini dengan
lapisan nipis. Biarkan ia mengering semalaman atau lebih.Kemudian
lelaskan untuk melicinkannya dengan kertas grit no , buangkan semua
pengisi kecuali yang tinggal didalam liang-liang kayu.

4.0 MELELAS PERMUKAAN KAYU/ PRODUK

Tujuan melelas kayu adalah untuk merata, menghaluskan permukaan,


membuang kesan atau tanda-tanda disebabkan mesin kerja kayu dan calar
semasa mengendalikannya dengan menggunakan kerta pasar atau kertas
pelelas. Cara yang paling berkesan untuk melelas adalah dengan bermula
dari gred kasar untuk meratakan permukaan dengan cepat.Kemudian diikuti
dengan grit yang lebih halus sehingga menghasilkan kehalusan dan kelicinan
yang diperlukan. Biasanya sehingga grit #150, #180 atau #220.
No. Kod : RB0501/SK4/P(5/5) Muka: 5 Drp: 9
Cara yang paling baik untuk menghasilkannya adalah dengan melelas
mematuhi urutan bermula pada gred kasar kepada gred yang lebih halus.
Sering membersih debu dan habuk pada permukaan sebelum beralih ke grit
lain. Lelas sisian tajam bendakerja dengan lelasan tangan. Bersihkan
keseluruhan permukaan dengan cotton rag yang dilembabkan dengan
minyak linseed setelah selesai semua proses.

4.1 Gred Kertas Pelelas rujuk nota 1 task 03.05

4.2 Jenis Kertas pelelas

i) Kertas pasir flint - Jarang diguna untuk kerja kayu


ii) Kertas garnet - Biasa diguna dalan kerja kayu. Ia tidak melelas kayu
secepat kertas pasir yang lain tetapi memberi kesan penyudah yang lebih
baik. Penggunaannya adalah pemilihannya yang terbaik
iii) Kertas aluminium oxide - Ia sering digunakan bersama dengan mesin
pelelas. Lebih tahan berbanding kertas garnet tetapi tidak meninggalkan
kesan penyudah yang baik.
iv) Kertas Silicon carbide - Diguna untuk penyudahan pada keluli atau
pelelasan basah.yang menggunakan air atau pelincir. Ia jarang diguna
dalam kerja kayu.
v) Kertas pasir seramik Pelelas yang tahan lasak yang boleh membuang
lapisan dengan cepat. Ia sering diguna untuk pelelas gegelung /belt
sander dan kadang-kadang diguna untuk membentuk kayu. Ia
meninggalkan kesan penyudah yang kasar. Pelelas terdiri daripada tiga
bahan iaitu bahan pelelas, lapis dasar dan perekat. Lapis dasar terdiri
daripada kertas, kain, gentian atau kombinasi diantara bahan tersebut.
Perekat bertujuan untuk merekat bahan pelelas.

4.3 Kaedah Melelas

Untuk Hasil yang lebih halus semua pelelasan dilakukan mengikut urat kayu.
Dengan cara ini pelicinan maksima dapat dicapai. Dalam kebanyakan aplikasi
kerja kayu, kita akan dapati pelelasan bermula dengan kertas aluminium oksid
grid kasar diikuti dengan kertas garnet bergrid halus akan menghasilkan
kesan kemasan yang licin. Bermula dari gred #80#100 #120 #150
#180 (cara lazim) atau #120#150 #180 # 220#320. Ia akan
menunjukkan tahap kemahiran pekerja/pelatih dan memberi asas bendakerja
yang baik untuk kerja mengecat atau merwarna.

Terdapat 3 kaedah melelas


i) Pelelasan tangan
ii) Pelelasan blok
iii) Pelelasan mesin
No. Kod : RB0501/SK4/P(5/5) Muka: 6 Drp: 9

i ) Pelelasan Tangan (Hand- back sanding)


Kaedah ini hanya menggunakan tangan untuk melelas

ii) Pelelasan blok


Cara yang paling baik untuk kaedah pelelasan blok adalah dengan
melipatkan kertas pasir dan lapikkan pada blok kayu. Pastikan keratan
kertas pasir dilebihkan untuk dilipat pada sisi blok. Pegang sisi blok dengan
jari dan ibu jari, gosokkan pada permukaan kayu yang rata.

iii) Pelelasan Mesin

Mesin yang biasa digunakan adalah mesin pelelas geggelung, mesin


pelelas orbit dan mesin pelelas cakera. Lazimnya bagi pelelasan licin,
mesin pelelas orbit digunakan kerana ianya sangat efisyen, mudah
digunakan dan kurang meninggalkan kesan calar.

Mesin Pelelas Orbit


No. Kod : RB0501/SK4/P(5/5) Muka: 7 Drp: 9
Dalam kerja-kerja pelelasan mesin prosedur berikut perlu diberi perhatian:
i) Set mesin pelelas
Tentukan jenis mesin pelelas yang sesuai dengan kerja
Tentukan fungsi mesin
Laraskan mesin pelelas

ii) Pilih komponen


Tentukan komponen yang hendak dilelas
Tentu Jenis kertas pelelas yang akan digunakan untuk komponen
yang berbeza.

iii)Lakukan kerja-kerja melelas - (rujuk cara melelas pada nota 03.05


N02)

5.0 PERIKSA DAN UJI PERMUKAAN KAYU


Periksa dan uji permukaan kayu bagi memastikan kekemasan dan sebarang
ketidak sempurnaan yang mungkin tidak ditemui diperingkat awal. Jika masih
terdapat liang-liang halus, isikan dengan pengisi. Bersihkan debu-debu.

5.1 Kekemasan permukaan kayu


Sebelum melapis bahan kemasan,periksa permukaan kayu jika terdapat
sebarang tanda calar, liang yang diisi terbuka semula kerana terlebih lelas
atau ketidaksamarataan pada permukaan disebabkan lelasan kertas pasir
kasar. Jika tidak dibaiki tanda calar ini akan kelihatan menerusi lapisan-
lapisan kemasan .

5.2 Kaedah memeriksa Permukaan Kayu


Terdapat beberapa aspek yang perlu diperiksa.

Ujian Untuk bonjolan kasar/Test for Rough Spots:


Kaedah: Dengan menggunakan kain lembut gosok dengan lembut pada
permukaan.Jika terkena bonjolan, lelaskan dengan lembut sehingga licin

Bersih Permukaan kayu:


Selepas melelas dan sebelum menggunakan stain atau sebarang kemasan,
sapu keseluruhan permukaan dengan tack cloth atau bersih dengan kain
lembut yang bersih dengan dilembabkan dengan mineral spirits. Pastikan
kain tersebut sentiasa dilembapkan bagi mengelakkan habuk tersebar

Wood Conditioners:
Diguna pada kayu lembut sebelum melapis stain bagi menggelakkan
tompokan/blotching disebabkan perubahan ketumpatan kayu. Ruang
yang lebih lembut menyerap lebih stain berbanding ruang keras.
No. Kod : RB0501/SK4/P(5/5) Muka: 8 Drp: 9

UJI DIRI

1. Apakah tujuan ditempatkan tepung penyumbat (putty) pada permukaan kayu ?

2. Bagi menghasilkan permukaan yang berkualiti permukaan kayu perlulah dilelaskan


terlebih dahulu. Nyatakan TIGA jenis kertas pelelas serta DUA kaedah pelelasan
kayu.

3. Apakah langkah terakhir yang perlu dilakukan sebelum menyapu bahan kemasan?


No. Kod : RB0501/SK4/P(5/5) Muka: 9 Drp: 9

BAHAN RUJUKAN

Chris H. Groneman, 1964. GeneralWood Working. London: Mc Graw-Hill Pubication

John L.Feirer,1963. Advanced Wood Work and Furniture Making. Illinois: Chas. A
Bennett Co.

Willis H. Wagner, 1987 Modern Carpentry US, The Goodheart-Willcox Company, Inc.

John A. Walton A 1974 Woodwork in Theory and Practice, Australian Publishing


Company PTY. LTD
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA RB 050 1
PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)

NO DAN STANDARD SK 04 PROSES MENGEMAS KAYU


KANDUNGAN

4.1 MEMBENTUK SISI KAYU


NO DAN STANDARD 4.2 MEMASANG MEMBRAN
PEMBELAJARAN 4.3 MENYEDIAKAN PERMUKAAN KEMASAN
4.4 MELELAS PERMUKAAN KAYU MENGGUNAKAN MESIN PELELAS

NO. KOD RB 050 1/SK4/T(1/2) Muka : 1 Drp : 6


NO KOD RB 050 1/SK4/T(1/2) Muka: 2 Drp: 6

PENILAIAN PENGETAHUAN

PERHATIAN:

Ujian ini bertujuan untuk menilai tahap pengetahuan anda dalam tugasan berkenaan,sesuai
dengan kehendak ketErampilan yang dinyatakan dalam NOSS.Anda MESTI menjawab
kesemua soalan dalam masa 60 minit.

ARAHAN :

Kertas soalan ini mengandungi bahagian A B dan C. Anda dikehendaki menjawab SEMUA
soalan yang terkandung dalam kertas

BAHAGIAN A:

1. Berikut adalah jenis-jenis kertas lelas KECUALI


(A) Kertas garnet
(B) Kertas aluminium oxide
(C) Kertas silicon carbide
(D) Kertas aluminium foil

2. Pemasangan kertas pelelas pada mesin cakera dilakukan dengan cara

(A) Melekatkan pada permukaan piring /cakeramenggunakan glu


(B) Memasukkan kertas pelelas antara dua drum
(C) Klipkan kertas pasir pada pad pelelas
(D) Klipkkan kertas pelelas pada cakera

3. Kerja melelas dilakukan dengan kaedah berikut;


(A) Melelas menggunakan blok kayu
(B) Melelas dengan cara pusingan
(C) Melelas dengan tangan dan mesin pelelas
(D) Melelas secara bebas

4. Namakan bahan kemasan bagi menutup sisian .


(A) Plywood
(B) Aluminium
(C) Plastik
(D) Seramik
NO KOD RB 050 1/SK4/T(1/2) Muka: 3 Drp: 6

5. Namakan jenis glu yang digunakan untuk memerekat jejalur PVC kemas sisi
(A) Solvent
(B) Glu binatang
(C) Glu Sentuh
(D) Epoxy

6. Nyatakan cara memasang atau memerekat jejalur aluminium


(A) Menggunakan glu
(B) Menggunakan mesin jejalur sisi (edgebanding)
(C) Lidah dan lurah
(D) Memaku pada sisi panel

7. Bentuk kertas pelelas gulung lazimnya diguna untuk


(A) Pelelas Gegelung
(B) Pelelas Drum
(C) Pelelasan tangan
(D) Pelelasan Blok

8. Jenis pelelas Garnet sesuai digunakan untuk ;

(A) Kayu dan Keluli


(B) Keluli dan gentian kaca
(C) Kayu sahaja
(D) Keluli dan plastik

9. Kerja kemasan pada memberi pengaruh yang besar ke atas produk yang boleh
menentukan aspek-aspek berikut KECUALI
(A) Kualiti
(B) Harga
(C) Boleh dipasarkan atau tidak
(D) Rekabentuk

10. Kertas pelelas mempunyai nombor grid tertentu mengikut tahap kasar atau halus
tertentu. Nyata nombor grid kertas pelelas pada tahap halus.

(A) 40 60
(B) 80 120
(C) 150 180
(D) 220 -240

(10 markah)
NO KOD RB 050 1/SK4/T(1/2) Muka: 4 Drp: 6

Bahagian B

Jawap SEMUA soalan.Tandakan () pada ruang BETUL atau SALAH bagi kenyataan di bawah

11. Pengisi adalah produk untuk penyediaan permukaan kayu bagi menghasilkan kemasan
yang licin. Nyatakan tujuan pengisi.secara khusus.

...........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
(2 markah)

12. Nyatakan apakah yang anda faham tentang operasi Tekanan membrane

............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
(2markah)

13. Operasi Tekanan Membrane merumuskan 5 asas operasi mengikut urutannya bermula
dengan langkah pertama seperti di bawah. Nyatakan 4 lagi asas operasi tersebut.

i) Hamparkan venir PVC di atas produk

ii)

iii)

iv) .

v) .
(4 markah)

14. Nyatakan fungsi asas mesin Tekanan Membrane

......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(2 markah)
NO KOD / CODE NO RB 050 1/SK4/T(1/2) Muka: 5 Drp: 6

BIL KENYATAAN BETUL SALAH

15. Mesin Pelelas Cakera digunakan untuk meratakan


lantai atau dinding kayu sebelum kerja-kerja
penyudahan dilakukan
16. Mesin Pelelas Orbital bekerja dengan memutarkan
cakera pelelas secara eliptikal iaitu gerakan
berlawanan pusingan jam
17. Mesin Pelelas Gegelung/Belt Sander beroperasi
dengan cara memutarkan kertas pelelas bagi
mendapatkan kelicinan dan kerataan permukaan
bendakerja dengan cepat.
18. Kumai T tidak memerlukan bahan perekat untuk
merekat atau memasangnya sebaliknya ia perlu
dipaku pada sisi bendakerja

(4 markah)

Bahagian C

19. Peralatan di bawah bertujuan mengemaskan lekatan jaluran venir PVC pada sisi
bendakerja. Namakan peralatan tersebut

i) .. ii).
NO KOD / CODE NO RB 050 1/SK4 /T/(1/2) Muka: 5 Drp: 6

20. Suaikan Pernyataan berikut:

Filem /venir PVC

Kepingan kertas pasir

Jejalur PVC

Membrane Getah
Silikon
NO KOD / CODE NO RB 050 1/SK4/T/(1/2) Muka: 6 Drp: 6

KEPUTUSAN PENILAIAN PENGETAHUAN

KETERAMPILAN

BELUM TERAMPIL

.................................................. ................................
(Tandatangan & Nama PP) (Tarikh)
NO KOD / CODE NO RB 050 1/SK4/T/(1/2) Muka:2 Drp: 2

UJIAN LISAN
NOTA:
I) Untuk ditanya sewaktu /selepas menjalankan tugas
II) Untuk disemak bersama SKEMA MARKAH PRESTASI

SOALAN:
i) Nyatakan apa yang anda faham tentang proses mengemas sisi
ii) Nyatakan nama mesin yang diguna untuk melelas dan mengemas sisi
iii) Nyatakan 2 kaedah tekanan yang paling popular dalam operasi Tekanan
Membrane

KEPUTUSAN UJIAN LISAN

TERAMPIL

BELUM TERAMPIL

.................................................... ..........................
(Tanda Tangan & Nama PP) Tarikh
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA RB 050 1
PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)

NO DAN STANDARD SK 4 PROSES MENGEMAS KAYU


KANDUNGAN

NO DAN STANDARD 4.1 MEMBENTUK SISI KAYU


PEMBELAJARAN 4.2 MEMASANG MEMBRAN
4.3 MENYEDIAKAN PERMUKAAN KEMASAN
4.4 MELELAS PERMUKAAN KAYU MENGGUNAKAN MESIN
PELELAS
NO. KOD RB0501/SK4/T(2/2) Muka : 1 Drp : 4
NO. KOD RB0501/SK4/T(2/2) Muka: 2 Drp: 4

SKEMA PENILAIAN PRESTASI


(Performance Assesment)

PERHATIAN:

Ujian ini bertujuan untuk menilai tahap prestasi sesuai dengan kehendak keterampilan yang
dinyatakan dalam NOSS. Anda mesti boleh melaksanakan tugas ini dengan sempurna untuk
mengesah ketrampilan anda

TUGAS:

Pelajar dikehendaki melaksanakan tugasan seperti berikut;

i) Membuat kumai sisi pada papan atas, papan muka hadapan laci dan bingkai pintu.
ii) Membuat pemeriksaan kualiti ke atas projek kabinet sisi yang telah dibina dalam
Modul 02
iii) Membaiki permukaan yang cacat.
iv) Melelas permukaan setiap komponen kabinet sisi
v) Melaksanakan tekanan membrane pada pintu panel.

KRITERIA PENILAIAN

Prestasi anda akan dinilai berasaskan kriteria berikut:

i) Proses /Prosedur kerja yang betul


ii) Penggunaan dan penjagaan alatan dan mesin dengan cara yang betul
iii) Kesempurnaan dan ketelitian menjalankan tugasan
iv) Ketepatan jawapan lisan yang ditanya oleh PP sewaktu anda menjalankan tugas.
v) Mematuhi peraturan dan langkah keselamatan.
Mengendalikan alat dan mesin pelelas, pengumai mudahalih dan mesin tekanan
membrane .
Pematuhan keselamatan peralatan dan mesin
Pemakaian pakaian keselamatan
NO. KOD RB0501/SK4/T(2/2) Muka: 3 Drp: 4

PENILAIAN 1 PENILAIAN 2 CATATAN


PERKARA YANG DINILAI TERAMPIL BELUM TERAMPIL BELUM
a) Proses dan langkah
yang betul
b) Ujian Lisan
Ketepatan jawapan
Lisan yang ditanya
oleh PP
c) Penggunaan dan
penjagaan alatan dan
mesin adalah
betul dan mengikut
prosidur yang
ditetapkan
Penggunaan alat
dan mesin mengikut
kerja yang sesuai
Mampu mengoperasi dan
melaras mesin -mesin.

Alat dan mesin


sentiasa dibersihkan
dan disimpan ditempat
yang selamat selepas
digunakan.
c) Hasil Kerja
Kerjakerja mengumai dan
melelas dilakukan mengikut
arahan kerja/pelan projek
Kerja tekanan membrane
dilakukan dengan hasil berkualiti
e) Keselamatan
Mengamalkan prosedur
keselamtan

TARIKH PENILAIAN

TERAMPIL BELUM TRAMPIL BELUM


KEPUTUSAN PENILAIAN TERAMPIL TERAMPIL

NAMA DAN TANDATANGAN PP


ULASAN PP
NO. KOD RB0501/SK4/T(2/2) Muka: 4 Drp: 4

SENARAI SEMAK PRESTASI


( Untuk disemak bersama dengan SKIM PENILAIAN PRESTASI)

PERKARA YANG DINILAI TERIMA TIDAK DITERIMA

PROSES KERJA : PROSES DAN LANGKAH YANG BETUL

1) TATA CARA KERJA


Calon mengikut tata cara kerja yang
dikehendaki dengan teratur
Menyediakan bahan
Merancang tanda
Mengemas sisi dan melelas
Melekat jejalur PVC

2) PEMBINAAN PRODUK
Penyediaan produk
i) Kabinet sisi yang telah dibina melalui
modul 2

3) PENGGUNAAN MESIN YANG SESUAI.


Aktiviti:
i) Mengemas sisi menggunakan mesin
pengumai
ii) Melelas menggunakan mesin pelelas
orbital dan mesin pelelas gegelung (belt
sander)
iii) Melakukan kerja tekanan membrane
4) HASIL KERJA
i) Siap mengikut spesifikasi

5) SIKAP
i) Kerjasama
ii) Patuh arahan
iii) Tekun/komited
6) PROSEDUR KESELAMATAN DIPATUHI
NAMA DAN TANDATANGAN PP
TARIKH :
ULASAN PP (Jika ada)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS KERJA
KOD DAN NAMA RB 050 1
PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)

NO DAN STANDARD SK 4 PROSES MENGEMAS KAYU


KANDUNGAN

NO DAN STANDARD 4.1 MEMBENTUK SISI KAYU


PEMBELAJARAN 4.2 MEMASANG MEMBRANE
4.3 MENYEDIAKAN PERMUKAAN KEMASAN
4.4 MELELAS PERMUKAAN KAYU MENGGUNAKAN MESIN
PELELAS

NO. KOD RB0501/SK4/K(1/2) Muka : 1 Drp : 5

TAJUK:

1 PROSES MEMBENTUK SISI KAYU.


2 PROSES PENYEDIAAN DAN KERJA KEMASAN PERMUKAAN.
3 PROSES PENYEDIAAN PERMUKAAN KEMASAN.

TUJUAN:

Pelajar-pelajar mesti boleh :-

1. Melelas permukaan bendakerja mengikut teknik yang betul - Dengan tangan

2. Menggunakan dan mengoperasi mesin pelelas dengan cara yang betul

3. Mengemas sisi panel dan melekatkan jejalur PVC

4. Patuhi peraturan keselamatan bengkel, peralatan dan mesin.


NO. KOD RB0501/SK4/K(1/2) Muka: 2 Drp: 5

LUKISAN , DATA DAN JADUAL

PRODUK : PAPAN PANEL

SENARAI BAHAN

KOMPONEN SAIZ KASAR SAIZ PENYUDAH KUANTITI


Panel Plywood 450mm x 450mm 1
Berangka x 20mm
NO. KOD RB0501/SK4/K(1/2) Muka: 3 Drp: 5

ARAHAN

Kertas kerja ini bertujuan memberi latihan kepada pelajar pelajar mengenai cara-
cara mengumai sisi dan melelas permukaan bendakerja dengan cara yang betul
Baca manual operasi. Pastikan prosedur difahami..
Sediakan panel dengan melaksanakan kerja-kerja mensaizkan kayu dengan betul.
Lakukan kemasan sisi dengan mengumai sekeliling panel menggunakan mesin
pengumai mudahalih
Lelas permukaan bendakerja mengikut teknik yang betul - Dengan tangan
Gunakan dan operasi mesin pelelas
Sebarang butiran yang tidak dinyatakan terserah kepada kebijaksanaan anda
menentukannya
Patuhi arahan keselamatan peralatan dan mesin yang diberikan

MASA: 2 jam

PERALATAN DAN BAHAN

1. Mesin pelelas orbital


2. Mesin pelelas gegelung/belt sander
3. Mesin pengumai mudahalih
4. Kertas pasir (grid yang sesuai)
NO. KOD RB0501/SK4/K(1/2) Muka: 4 Drp: 5

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA

1. Buat pemeriksaan ke Periksa bahan yang digunakan bagi menentukan tiada


atas aspek berikut: bahan yang tidak berkualiti digunakan

2. Buat penyediaan bahan Sediakan panel plywood mengikut saiz yang diberi

3. Buat kerja-kerja i) Sediakan permukaan projek atau produk


pelelasan ii) Sediakan mesin pelelas orbital dan pelelas gegelung
(orbital sander /belt sander)
iii) Melelas pada permukaan panel.

4. Buat kerja-kerja i) Laraskan kedudukan mata mesin pengumai


kemasan sisi ii) Lakukan kemasan sisi dengan mengumai pada kayu
skrap.
iii) Buat kerja-kerja melekat jejalur PVC pada sisi panel

5. Buat pemeriksaan ke i) Periksa proses bagi menentukan prosedur dan


atas aspek berikut: standard kerja dipatuhi.
ii) Buat pemeriksaan akhir produk bagi menentukan
kualitinya

i) Bersih dan kemaskan ruang kemasan untuk kerja


6. Sedia untuk kerja kerja semburan atau menyapu bahan kemasan.
kemasan

7. Patuhi Peraturan i) Mematuhi semua prosedur keselamatan yang


keselamatan Peralatan ditetapkan.
dan Mesin
NO. KOD RB0501/SK4/K(1/2) Muka: 5 Drp: 5

SENARAI SEMAK PRESTASI

PERKARA YANG DINILAI TERIMA TIDAK


DITERIMA
PROSES KERJA : PROSES DAN LANGKAH YANG BETUL

1. TATACARA KERJA
Calon mengikut tatacara kerja yang
dikehendaki dengan teratur
Memeriksa kualiti bahan
Menyediakan bahan
Merancang tanda

2. PEMBINAAN PRODUK
Calon membuat kerja seperti yang diarahkan.

3. PENGGUNAAN MESIN YANG SESUAI.


Calon hendaklah menyediakan peralatan yang
betul sebelum memulakan kerja

4. HASIL KERJA
i) Siap mengikut spesifikasi

5. SIKAP
i) Kerjasama
ii) Patuh arahan
iii) Tekun/komited
6. PROSEDUR KESELAMATAN DIPATUHI
Kaedah penggunaan peralatan.

NAMA DAN TANDATANGAN PP


TARIKH
ULASAN PP (Jika ada)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS KERJA
KOD DAN NAMA RB 050 1
PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)


NO DAN STANDARD SK 4 PROSES MENGEMAS KAYU
KANDUNGAN

4.1 MEMBENTUK SISI KAYU


NO DAN STANDARD 4.2 MEMASANG MEMBRANE
PEMBELAJARAN 4.3 MENYEDIAKAN PERMUKAAN KEMASAN
4.4 MELELAS PERMUKAAN KAYU MENGGUNAKAN
MESIN PELELAS

NO. KOD RB0501/SK4/K(2/2) Muka: 1 Drp: 5

TAJUK: PROSES KERJA PEMASANGAN MEMBRANE

TUJUAN:

Pelajar-pelajar mesti boleh :-

i) Melaksanakan kerja-kerja tekanan membrane pada pintu panel


ii) Mengoperasi mesin dan mengendali alatan dengan baik.
iii) Mengamalkan prosedur keselamatan
No. Kod : RB0501/SK4/K(2/2) Muka: 2 Drp: 5

LUKISAN, DATA DAN JADUAL

PROJEK 1

Pintu panel yang akan melalui proses tekanan membrane

ARAHAN

Kertas kerja ini bertujuan memberi latihan kepada pelajar pelajar yang
memenuhi keperluan task 03.11 tekanan membrane seterus mampu
melaksanakan ujian prestasi
Baca manual operasi. Pastikan prosedur difahami..
Sebarang butiran yang tidak dinyatakan terserah kepada kebijaksanaan anda
menentukannya
Patuhi peraturan keselamatan bengkel, peralatan dan mesin.
No. Kod : RB0501/SK4/K(2/2) Muka: 3 Drp: 5

MASA: 3 jam

PERALATAN DAN BAHAN

Filem /venir PVC


Sistem Penyimpan PVC Foil
Mesin Tekan Membrane

Peralatan
Pita pengukur
Pisau
Tolok pembaris
Sesiku L
Sesiku rencong / tolok serong

Bahan/Produk
Pintu Panel yang telah siap dipasang
No. Kod : RB0501/SK4/K(2/2) Muka: 4 Drp: 5

LANGKAH KERJA

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA

Fahami dan tentukan kehendak lukisan produk.


1. Tafsir lukisan Tentukan jenis produk yang akan dibina.
produk/pelan Tentukan spesifikasi.
cetak biru Tafsir dan tentu senarai bahan.

Himpun dan susunkan komponen yang hendak diproses


2. Set komponen
dalam tray di atas meja kerja.

3. Set filem /venir PVC Hamparkan filem PVC kepada keseluruhan permukaan
zon kerja yang terdapat komponen produk yang telah
disusun.
Terdiri dari panel kawalan. Ia mengandungi penetap masa
(timer) untuk menetap tempoh pemanasan dan
4. Set Peralatan
tekanan,thermostat kawalan suhu dan butang kecemasan
tekanan
shut-off.
Gerakkan meja kerja dengan hamparan filem PVC ke unit
tekanan mesin.

Hidupkan suis vakum.


5. Laksanakan
Tekanan Membran Meja kerja ditolak ke atas secara hidraulik bagi menghasil
tekanan.

Penetap masa akan memberi petunjuk untuk mengalih


6. Perhatikan penetap komponen siap.
masa
Alihkan komponen yang telah siap.

Periksa ketepatan spesifikasii


7. Periksa Kualiti Kualiti tekanan membran.
komponen siap Kecacatan produk.
No. Kod : RB0501/SK4/K(2/2) Muka: 5 Drp: 5

SENARAI SEMAK PRESTASI


PANEL SERONG
KERANGKA PANEL TIMBUL DAN
BERBIDANG
PERKARA YANG DINILAI
TERIMA TIDAK TERIMA TIDAK
DITERIMA DITERIMA
PROSES KERJA : PROSES DAN LANGKAH YANG BETUL

1. TATACARA KERJA
Calon mengikut tatacara kerja
yang dikehendaki dengan
teratur
Mentafsir lukisan produk
Set komponen
Set Venir PVC
Set Peralatan tekanan
Melaksanakan proses
tekanan
Mengalih komponen siap
Memereksa kualiti

2. PEMBINAAN PRODUK
Calon membuat kerja mengikut
prosedur operasi .

3. PENGGUNAAN MESIN
YANG SESUAI.
Calon hendaklah menyediakan
peralatan yang betul sebelum
memulakan kerja
4. HASIL KERJA
i) Siap mengikut spesifikasi

5. SIKAP
i) Kerjasama
ii) Patuh arahan
iii) Tekun/komited
6. PROSEDUR KESELAMATAN
DIPATUHI
Kaedah penggunaan
peralatan.

NAMA DAN TANDATANGAN PP

TARIKH
ULASAN PP (Jika ada)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
(CURRICULUM DEVELOPMENT DIVISION)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL

MODUL 5

MEMBUAT KERJA
UPHOLSTERI

PEMBUAT PERABOT
RB-050-1
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN

KOD DAN NAMA RB- 050-1


PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU ( 1 )


NO. DAN STANDARD
KANDUNGAN SK5 MEMBUAT KERJA UPHOLSTERI

NO. DAN STANDARD 5.1 MEMASANG KOMPONEN PERABOT


PEMBELAJARAN 5.2 MEMBINA DAN MEMASANG UPHOLSTERI

NO. KOD RB-050-1/SK5/P(1/6) Muka: 1 Drp: 9

TAJUK : PEMASANGAN KOMPONEN PERABOT

TUJUAN :-

Kertas ini menerangkan tentang :-

1. Langkah kerja menyusun atur dan mencantum komponen-komponen bagi


pemasangan perabot mengikut lukisan projek. dengan kaedah yang betul.

2. Langkah kerja pemasangan perabot mengikut lukisan projek dengan kaedah


yang betul.
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(1/6) Muka: 2 Drp: 9

1.0 PENGENALAN

Setelah penyediaan komponen perabot siap dilaksanakan, langkah seterusnya


ialah proses pemasangan komponen tersebut. Pemasangan hanya melibatkan
pemasangan komponen Pemasangan produk akan melibat 2 peringkat iaitu
pemasangan sebahagian dan pemasangan akhir. Penerangan secara spesifik
telah dijelaskan dalam task 04.03. Kertas penerangan ini akan
membincangkan prosedur kerja yang diperlukan bagi melengkapkan
pemasangan kedua-dua peringkat tersebut.

2.0 PEMASANGAN PRODUK PERABOT

Pemasangan produk ialah proses mencantum komponen bagi menghasilkan


bentuk dan stail produk mengikut lukisan kerja atau pelan produk. Kerja-kerja
pemasangan perabot perlu melalui proses pemasangan sebahagian (sub-
assembly) untuk membentuk struktur kerangka asas atau pemasangan akhir
(final assembly) untuk melengkapkan pemasangan komponen tambahan,
bergantung kepada jenis produk.

Biasanya meja dan kerusi akan melalui 3 peringkat iaitu :

i. Proses pemasangan percubaan- tidak dibincangkan


ii. Pemasangan Sebahagian /Sub-assembly
iii. Pemasangan akhir /Final Assembly

3.0 LANGKAH-LANGKAH PEMASANGAN KOMPONEN PERABOT

3.1 Membaca dan Mentafsir Pelan Projek


i. Bagi mengenal pasti komponen produk dan posisi komponen
ii. Mengenalpasti jenis skru, paku dan perekat serta perincian lain.
iii. Mengenal pasti jenis-jenis kelelngkapan logam yang telah ditetapkan
untuk kabinet tersebut.

3.2 Memilih dan Menyediakan Komponen dan Peralatan

i. Gunakan jig untuk menyokong komponen tertentu. (Jig ialah alat


sokongan)
ii. Sediakan peralatan mengapit (apit F) pemutar skru tanpa wayar
iii. Kumpulkan semua jenis komponen yang terlibat.
iv. Acu dan padankan komponen perabot mengikut spesifikasi.
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(1/6) Muka: 3 Drp: 9

3.3 Cantum Komponen Perabot


3.3.1 Tentu Spesifikasi Produk
Dalam proses pemasangan perabot,penentuan spesifikasi produk adalah
penting. Setiap pemasangan hendaklah merujuk kepada spesifikasi yang
dibenarkan bagi memastikan pemasangannya betul, tepat dan berkualiti.
Spesifikasi merujuk kepada nama pengilang, model atau bilangan
komponen, ukuran keseluruhan produk dan reka bentuk kemasan.

3.3.2 Tentukan Komponen Perabot


Proses ini melibatkan penentuan komponen produk yang perlu dipasang
seperti pintu kabinet, laci, kusyen, laminated top, kaki meja, rel dan
sebagainya. Bagaimanapun fabrikasi tempat duduk kusyen tidak
termasuk dalam proses ini. Proses penentuan ini melibatkan :-

i. Jajaran dan kepersegian


ii. Bilangan komponen yang betul dan kelengkapan pengikat
iii. Kelengkapan aksesori,pepasang dan perkakasan sandaran lain
iv. Pematuhan pada arahan kerja
v. Kualiti yang diperlukan

3.3.3 Kaedah Pemasangan Komponen


i. Komponen disusun.
ii. Sapukan perekat pada tanggam-tanggam di mana diperlukan.
Perekat jangan disapukan terlalu banyak kerana ia akan meleleh
pada bahagian bahu tanggam terutama apabila diapit.
iii. Cantumkan tanggam-tanggam, rapatkan dengan menggunakan apit.
iv. Uji dan pastikan kepersegian penjuru semasa mengapit.
v. Biarkan glu bersama pemasangan tanggam kering. Bersihkan glu
yang meleleh atau berlebihan. Glu yang kering perlu dikikis dengan
pahat.
vi. Jika pemasangan ini memerlukan penggunaan mengikat seperti
skru, paku atau bolt dan nat (lakukan mengikut langkah yang sedia
ada).
vii. Alat tangan dan mesin mudah alih digunakan bagi kerja-kerja yang
memerlukan penggunaannya.
viii. Produk/kerangka yang dipasang diperiksa bagi memastikan ianya
mematuhi spesifikasi.

3.3.4 Tentukan Jenis-Jenis Pengikat Yang Akan Digunakan


Glu
Skru
Paku
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(1/6) Muka: 4 Drp: 9

Dowels and knock-down fittings


Bol & nat

3.3.5 Penggunaan Alat Tanggan

Alat-alat tangan diperlukan dalam kerja-kerja pemasangan komponen.


Berikut adalah senarai peralatan yang diperlukan bagi kerja-kerja tertentu:-

i) Pita pengukur dan pembaris ii) Gergaji tangan


iii) Tukul iv) Drill berkuasa
v) Gandin vi) Pemutar skru tanpa wayar
vii) Tolok serong viii) Gergaji berkuasa
ix) Pahat x) Apit
xi) Ketam xii) Pemutar skru

4.0 PEMASANGAN SEBAHAGIAN/ SUB-ASSEMBLY KOMPONEN KERUSI


KAYU (KERJA UPHOLSTERY)

Pemasangan dilakukan dalam 2 langkah iaitu :

i. Mencantum kaki hadapan dan kaki belakang secara berasingan.


ii. Mencantum rel-rel lintang, sisi, bawah dan lain-lain.

Kaki hadapan dan belakang diperekatkan secara berasingan. Kedua-dua unit ini
dibiarkan kering. Proses penyempurnaan pemasangan dilakukan dengan
mencantum antara rel-rel.

Rujuk rajah

4.1 Proses Sub-Assembly Kerusi


i) Dua komponen utama dalam pemasangan kerusi kayu adalah kaki
hadapan dan kaki dengan penyandar. Dalam pemasangan sub-
assembly, komponen tersebut serta komponen sokongan di perlu
dipasang terlebih dahulu.
ii) Penggunaan glu dan apit diperlukan dalam pemasangan komponen ini
supaya pegangan tanggam lebih kukuh.
iii) Peringkat ini proses terhenti bagi membenarkan glu mengering
iv) Pemasangan seterusnya akan dibuat dalam pemasangan akhir.
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(1/6) Muka: 5 Drp: 9

25mm

PELAN PEMASANGAN PRODUK

Pemasangan Kaki Hadapan Dan Kaki Penyandar


No. Kod : RB-050-1/SK5/P(1/6) Muka: 6 Drp: 9

Pemasangan kisi-kisi penyandar Pemasangan sesangga kaki kerusi

5.0 MENGENAL PASTI JENIS-JENIS PEREKAT / GLU YANG SESUAI UNTUK


PROSES SUB-ASSEMBLY.

Jenis-jenis glu sebagai pilihan utama bergantung kepada beberapa kriteria


seperti :-
i. Sifat semula jadi kayu
ii. Kandungan kelembapan kayu
iii. Kepadanan tanggam
iv. Pemasangan dan masa mengering

Oleh itu apabila memilih glu, kriteria di atas perlulah diambil kira. Jika
pemasangan memerlukan komponen diapit dan proses mengglu mengambil
masa panjang,glu yang lambat bertindak balas atau slow-setting perlu
digunakan. Glu-glu seperti kesin, Polyvinyl(PVA) atau white glue dan resin
adalah sesuai digunakan. Jika komponen perlu diapit seperti menampal bahan
laminate maka glu sentuh adalah sesuai digunakan.

6.0 PERATURAN-PERATURAN DALAM PROSES SUB-ASSEMBLY.

i. Pastikan bahan-bahan dan alat-alat tersedia supaya pemasangan berjalan


lancar. Apit dibuka pada jarak yang betul, tukul, ganding, skru, pasak, baji, glu
dan kain kering tersedia. Jika menggunakan glu yang perlu dibancuh atau
dipanaskan, pastikan ia mencukupi.

ii. Guna dan sapukan glu pada kedua-dua permukaan puting, jangan
menggunakan glu terlalu banyak kerana ia akan meleleh keluar dan susah
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(1/6) Muka: 7 Drp: 9

untuk membersihkannya terutama dikeliling rel atau kaki. Bersihkan glu


berlebihan sebaik saja selesai pemasangan.

iii. Selepas komponen dipasang dan diapit lakukan 3 peringkat pemeriksaan


iaitu :
Dengan menggunakan sesiku L, uji kepersegian pemasangan.
Gunakan kayu lurus dengan meletakkan kayu secara diagonal untuk
menguji komponen terpasang dalam keadaan lurus atau tegak dan tidak
piuh atau perhatikan pada semua sudut. Jika ada kekurangan ia boleh
dibetulkan dengan menggerakkan apit.
Letakkan kayu merentangi pepenjuru untuk memastikan jarak diagonal
sama.

iv. Biarkan glu kering mengering sebelum membuka/melonggarkan apit.


v. Sediakan permukaan untuk kemasan. Kikis glu kering dengan pahat dan
pelelas tanggam.
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(1/6) Muka: 8 Drp: 9

UJI DIRI

1. Nyatakan langkah-langkah pemasangan komponen perabot

..

..

2. Glu yang digunakan untuk pemasangan komponen perabot perlu mempunyai


beberapa kriteria. Nyatakan 3 daripada kriteria tersebut:

i. .

ii. .

iii. .

3. Nyatakan sebab yang anda fikirkan munasabah kenapa perlu memastikan glu
mengering terlebih dahulu sebelum membuka atau melonggarkan apit.


No. Kod : RB-050-1/SK5/P(1/6) Muka: 9 Drp: 9

BAHAN RUJUKAN

Chris H. Groneman, 1964. GeneralWood Working. London: Mc Graw-Hill Pubication

John L.Feirer,1963. Advanced Wood Work and Furniture Making. Illinois: Chas. A
Bennett Co.

Willis H. Wagner, 1987 Modern Carpentry US, The Goodheart-Willcox Company,


Inc.

John A. Walton A 1974 Woodwork in Theory and Practice, Australian Publishing


Company PTY. LTD
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN

RB 050 1
KOD DAN NAMA PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU ( 1 )

NO. DAN STANDARD


KANDUNGAN SK5 MEMBUAT KERJA UPHOLSTERI

NO. DAN STANDARD 5.1 MEMASANG KOMPONEN PERABOT


PEMBELAJARAN 5.2 MEMBINA DAN MEMASANG UPHOLSTERI

NO. KOD RB-050-1/SK5/P(2/6) Muka: 1 Drp: 7

TAJUK : PEMASANGAN BAHAGIAN PERABOT


( Pemasangan Akhir )

TUJUAN :-

Kertas ini menerangkan tentang :-

1. Langkahkerja mencantum komponen perabot bagi pemasangan akhir


menggunakan jig dan bahan pemasangan mengikut lukisan projek dengan
kaedah yang betul.
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(2/6) Muka: 2 Drp:7

1.0 PENGENALAN

Peringkat pemasangan akhir adalah susulan daripada peringkat pemasangan


sebahagian/ sub-assembly. Kedua-dua proses ini saling berkaitan bagi
melengkapkan pemasangan produk. Peringkat ini adalah amat penting kerana
tahap kualiti produk akan ditentukan melalui pemasangan akhir selain daripada
proses kemasan. Oleh itu ketepatan pemasangan adalah dititik beratkan supaya
standard spesifikasinya dicapai. Kertas penerangan ini akan membincangkan
peringkat pemasangan akhir produk yang disambung dari pemasangan perabot.

2.0 PEMASANGAN AKHIR PRODUK

Terdiri daripada pemasangan pelbagai komponen perabot bagi menyempurnakan


dan menyiapkan sesebuah perabot. Pada peringkat ini komponen sempurna
dipasang dan keseluruhan produk siap serta sedia untuk proses kemasan.
Pemasangan akhir melibatkan pemasangan semua komponen termasuk pintu,
laci, kelengkapan logam dan aksesori. Pada masa kini di mana kebanyakan
produk dihasilkan secara banyak(mass production), pemasangan komponen
banyak dibantu dengan jig dan fixture.

3.0 LANGKAH-LANGKAH PEMASANGAN AKHIR.

3.1 Membaca dan mentafsir pelan projek / lukisan teknikal adalah untuk;-

i. Mengenal pasti komponen produk dan kedudukan komponen.


ii. Mengenal pasti jenis skru, paku dan perekat serta perincian lain jika ada.
iii. Mengenal pasti jenis-jenis kelengkapan logam yang telah ditetapkan
untuk kabinet tersebut (jika diperlukan dalam proses ini).

Perkara-perkara yang perlu diketahui apabila membaca dan mentafsir


pelan.
i. Gambaran binaan yang tepat untuk memberi maklumat yang diperlukan
bagi sesuatu bentuk objek.
ii. Kaedah pembinaan, ukuran keseluruhan, bentuk bagi pelbagai
komponen.
iii. Jenis-jenis bahan, kelengkapan dan kemasan yang diperlukan.
iv. Lukisan terperinci untuk menggambarkan keratan komponen, bentuk,
kumai-kumai, penjuru dan tanggam-tanggam yang mungkin berbeza dari
amalan biasa.
v. Gambaran objek dilukis dalam beberapa unjuran seperti perspektif, oblik
dan isometrik.
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(2/6) Muka: 3 Drp:7

3.2 Menyediakan Komponen, Peralatan dan Bahan


i. Gunakan jig untuk menyokong komponen-komponen.
ii. Sediakan peralatan untuk membantu pemasangan Gandin, apit, kayu
lurus, sesiku L, pemutar skru tanpa wayer dan glu secukupnya.
iii. Skru kepala benam dan kepala philip, bolt dan nat yang sesuai
iv. Kumpul atau himpunkan komponen yang telah disiapkan dalam fasa
pemasangan sebahagian/sub-assembly.
v. Tentukan spesifikasi produk dengan merujuk lukisan produk.

4.0 PEMASANGAN AKHIR KERUSI KAYU


Pemasangan akhir kerusi kayu ini adalah lanjutan dari pemasangan pada peringkat
Sub-assembly

Langkah seterusnya adalah pemasangan papan duduk,rel-rel sisi atau rel


lintang.

Komponen yang siap


dipasang

Bahagian Tempat
Duduk
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(2/6) Muka: 4 Drp:7

Proses ini juga memerlukan penggunaan glu dan apit bagi menggabungkan
semua komponen.
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(2/6) Muka: 5 Drp:7

5.0 KEMASAN

Proses kemasan dilakukan selepas pemasangan semua komponen siap.


i. Lakukan pelelasan pada permukaan komponen.
ii. Sembur atau sapukan bahan kemasan- stain,varnish dll.
iii. Lengkapkan kerja upholsteri untuk tempat duduk.

6.0 PERATURAN DAN PERINGATAN PEMASANGAN AKHIR.

i. Semua peraturan pada peringkat sub-assembly hendaklah diamalkan pada


peringkat pemasangan akhir ini.
ii. Komponen yang rosak atau cacat hendaklah diasingkan dan tidak dipasang.
iii. Guna perekat yang sesuai dengan kerja
iv. Pilih jig dan apit yang sesuai dengan kerja
v. Glu yang meleleh hendaklah dibersihkan semasa basah
vi. Jig dan apit dijaga dengan baik.
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(2/6) Muka: 6 Drp:7

UJI DIRI

1. Jelaskan secara ringkas maksud pemasangan akhir.

2. Nyatakan perkara-perkara yang diperlukan dalam proses menyediakan


komponen, peralatan dan bahan.

...................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(2/6) Muka: 7 Drp:7

BAHAN RUJUKAN

Chris H. Groneman, 1964. GeneralWood Working. London: Mc Graw-Hill Pubication

John L.Feirer,1963. Advanced Wood Work and Furniture Making. Illinois: Chas. A
Bennett Co.

Willis H. Wagner, 1987 Modern Carpentry US, The Goodheart-Willcox Company, Inc.

John A. Walton A 1974 Woodwork in Theory and Practice, Australian Publishing


Company PTY. LTD
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 8 BLOK E9,KOMPLEK E
62250, PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN

KOD DAN NAMA RB-050-1


PROGRAM / PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1 )

NO. DAN STANDARD


KANDUNGAN SK5 MEMBUAT KERJA UPHOLSTERI

NO.DAN STANDARD 5.1 MEMASANG KOMPONEN PERABOT


PEMBELAJARAN 5.2 MEMBINA DAN MEMASANG UPHOLSTERI

NO. KOD RB-050-1/SK5/P(3/6) Muka: 1 Drp: 7

TAJUK : MENYUSUNATUR BAHAGIAN PERABOT

TUJUAN :-

Kertas ini menerangkan tentang :-

1. Memilih dan memasang upholsteri pada bahagian perabot menggunakan


bahan, peralatan dan mesin jahit mengikut lukisan projek. dengan kaedah
yang betul.
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(3/6) Muka: 2 Drp: 7

1.0 PENGENALAN
Upholsteri ialah satu proses kerja menyediakan perabot kusyen khususnya
tempat duduk untuk proses penutupan kerangka merangkumi kerja-kerja
menyarung & melapik/padding, memasang keluli anjal/spring, membina kerangka
dan membalut dengan bahan terpilih seperti fabrik atau kulit. Pelaksanaan kerja
Upholsteri melibatkan beberapa peringkat bermula dari :-

2.0 MENTAFSIR PELAN PRODUK


i. Meneliti lukisan produk bagi menentukan perancangan dan tindakan susulan
yang perlu dilakukan
ii. Meneliti komponen perabot yang akan melalui proses upholstery.
iii. Menentukan jenis perabot seperti katil,sofa,kerusi atau ottoman.

2.1 Komponen Perabot

Komponen upholsteri terbahagi kepada 4 kategori iaitu:


i. Kerangka (biasanya kayu)
ii. Sistem spring
iii. Menyarung & Melapik /Padding
iv. Pembalut Fabrik atau kulit

i) Kerangka
Kerangka merupakan komponen penting yang menentukan kekuatan
struktur dan jangka hayatnya. Walaupun sebahagian kerangkanya tidak
dapat dilihat setelah proses pembalutan, jenis kayu yang digunakan
seharusnya mempunyai kualiti. Bagi bahagian kerangka yang dapat
dilihat seperti kaki kerusi, dipanggil"show-wood". Kayu untuk komponen
perabot upholsteri hendaklah dipasang tegap/kukuh dengan cara
ditanggam menggunakan kayu blok dan penetap.

Blok merujuk kepada proses menempatkan kayu penyokong tambahan


pada pepenjuru tanggam atau bahagian sudut bagi menyokong ruang-
ruang yang mungkin menerima tekanan berlebihan. Bahan binaan
kerangka boleh berubah mengikut jenis kayu daripada plywood
pengeringan udara yang diglu dan di staple kepada kayu padu keras
melalui pengeringan tanur yang diglu, dipasang penetap dan blok sudut.
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(3/6) Muka: 3 Drp: 7

ii) Sistem Spring


Setelah kerangka siap dibina, sistem spring dipasang bagi menyokong
ruang tempat duduk. Terdapat 2 jenis utama sistem spring penyokong
iaitu:
a) spring standard-Zig zag spring
b) eight-way hand tied springs - coil springs

Spring standard menyediakan sokongan yang baik dengan kos yang lebih
rendah. Ia lebih formal, sangat teguh dan hanya bergerak arah ke atas
dan ke bawah.
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(3/6) Muka: 4 Drp: 7

eight-way hand-tied springs mampu bergerak dalam banyak arah(ke


atas, ke bawah dan pepenjuru). Tujuannya adalah untuk memastikan
semua spring dapat bekerja dan berperanan bersama.

iii) Kusyen, Bantal, Padding dan Isian

Padding ialah kerja memasang bahan-bahan (Polyester fiberfill) diletak


dibawah penutup fabrik. Fungsinya untuk mengisi dan meneguh
kontur/rupa bentuk sofa atau kerusi (upholsteri sepenuhnya) supaya
fabrik dapat dibalut dengan kemas dan berpadanan pada keseluruhan
ruang tanpa ada yang terkeluar atau berkedut. Kusyen duduk
ditempatkan di atas sistem spring dan dek duduk (seat deck). Bantal
penyandar dan bantal sisi lengan (jika ada) dipasang pada kerangka
belakang dan sisi lengan. Pembinaan kusyen adalah penting kepada
keselesaan dan jangka hayat bagi mana-mana bahagian upholsteri.
Isian menyediakan keselesaan pada tempat duduk dan penyandar
belakang perabot.serta mempengaruhi bentuk. Ia terdiri daripada
bahan-bahan anjal seperti Polyurethane Foam, Fluffy Polyester dll.

Rajah di atas menunjukkan rangkuman hasil kerja dalam proses stuffing


dan padding.
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(3/6) Muka: 5 Drp: 7

Kebanyakan kusyen dibuat daripada teras foam berketumpatan tinggi yang


dibungkus sama ada dengan polyester, bulu burung dan bulu halus Polyurethane
foam adalah komponen utama kepada kebanyakan tempat duduk kusyen
upholstery. Foam diukur mengikut ketumpatan, keteguhan dan ketahanan.
Semakin tinggi ketumpatan semakin berat dan semakin bagus kualiti kusyen.
Kusyen yang berkualiti tinggi mempunyai ketumpatan 1.8 lb per cu.kaki. Keteguhan
merujuk kepada kebolehan menerima berat untuk memampatkan foam 1in dan
boleh berubah tidak kira berapa ketumpatannya. Ketahanan merujuk kadar berat
untuk memampatkan foam 1- 2.5. Semakin tinggi ketahanan, semakin tinggi kualiti
dan semakin panjang jangka hayat kusyen .

Rajah di bawah menunjukkan contoh tempat duduk kusyen yang mempunyai


ketumpatan 1.8, tahap ketahanan tinggi dibungkus dalam satu bentuk campuran
bulu burung (50% soft polyester fiber, 45% bulu burung , 5% bulu).

Selain dari itu kusyen belakang dan bantal juga dibina dalam satu bentuk campuran
bulu . Untuk memudahkan dan melancarkan kerja upholsteri ,kusyen dan bantal
dijahit dalam bentuk bungkusan kain cotton

iv) Fabrik dan Kulit

Merupakan bahan penutup dan kemasan bagi perabot upholsteri. Kulit lebih
tahan lasak,lembut dan mudah dijaga. Fabrik merupakan kain yang terdiri
dari jenis semula jadi,dan sintetik.

2.2 Jenis Perabot


Katil, sofa, kerusi atau ottoman.
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(3/6) Muka: 6 Drp: 7

UJI DIRI

1. Komponen upholsteri terbahagi kepada 4 kategori. Nyatakan empat


kategori tersebut.

i)...............................................................................

ii)..............................................................................

iii)............................................................................

iv)............................................................................

2. Nyatakan 2 jenis spring yang digunakan dalam pemasangan upholsteri.

i. ..........................................................................

ii. .........................................................................
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(3/6) Muka: 7 Drp: 7

BAHAN RUJUKAN

1. Upholstery Techniques Illustrated - Google Books Result


W. Lloyd Gheen - 1994 - Crafts & Hobbies - 365 pages
books.google.com.my/books?isbn

2. How To Upholster, Upholstery Training, Reupholstery Class, Make ...


www.upholster.com/howto
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN

RB- 050-1
KOD DAN NAMA PROGRAM
PEMBUAT PERABOT
TAHAP TAHAP SATU (1)
NO. DAN STANDARD
KANDUNGAN SK5 MEMBUAT KERJA UPHOLSTERI

NO. DAN STANDARD 5.1 MEMASANG KOMPONEN PERABOT


PEMBELAJARAN 5.2 MEMBINA DAN MEMASANG UPHOLSTERI

NO. KOD RB-050-1/SK5/P(4/6) Muka: 1 Drp:12

TAJUK : PROSES KERJA MEMBINA DAN MEMASANG PERABOT


UPHOLSTERI

TUJUAN :
Kertas ini menerangkan tentang :-
1. Pemilihan dan penggunaan bahan,alatan dan mesin dengan kaedah yang
betul dan selamat.

2. Kaedah membina dan memasang Upholsteri menggunakan alatan dan mesin


dengan betul dan selamat.
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(4/6) Muka: 2 Drp:12

1.0 PENGENALAN
Pemasangan upholsteri pada perabot perlu dilakukan dengan teliti dan
kemas. Terdapat beberapa kaedah pemasangan yang perlu difahami
sebagai panduan dalam kerja-kerja
kerja kerja pemasangan upholsteri perabot.

2.0 MEMASANG UPHOLSTERI PERABOT


2.1 Kaedah Pemasangan Upholsteri Kerusi

Kaedah 1
Cara paling mudah upholsteri bagi tempat duduk ialah dengan kaedah two
padded varieties
varieties dimana tiada spring
ring diguna seperti dalam rajah
rajah1.
Ilustrasi menunjukkan padding diikat terus kepada kerangka tempat duduk.
Ia akan kelihatan sama seperti tempat duduk yang ada spring tetapi
anjalannya mungkin kurang.

Burlap

tack

Rajah 1

Webbing diskru atau tack pada atas


Webbing dipasang
ipasang bersilang jalin
kerangka tepi.
antara satu sama
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(4/6) Muka: 3 Drp:12

Langkah pembinaan

i) Bina asas- asas bagi tempat duduk pelapik/padded ialah dengan merentang
dan menegang webbing merintangi kerangka, hadapan ke belakang dan
tepi ke tepi bersilang jalin antara satu sama lain bagi mengukuhkan
rentangannnya.
ii) Di atas webbing sekeping lapisan burlap diletak dan ditegangkan.
Webbing dan burlap di paku/tack pada atas kerangka tepi. Plat keluli
diletak pada hujung web untuk menguatkan pegangannya.
iii) Di atas burlap, dihamparkan isian anjal/ foam untuk membuat
pelapik/padding lapisan pertama.
iv) Ia kemudiannya ditutup kemas dengan sekeping muslin atau cotton
flannel,yang ditarik tegang dan dipaku/ tack pada sisi kerangka.
v) Seterusnya tempat duduk sedia untuk ditutup dengan sebarang bahan yang
dipilih. Bahan penutup dihampar menutupi lapisan muslin/cotton flannel
dan di paku/tack pada sisi kerangka.
vi) Jika menggunakan tack kepalanya ditutup dengan gimp yang biasanya diglu.
Bagaimana pun paku juga digunakan bagi mengemaskan kedudukannya.

Gimp ialah pita tenunan yang diguna sebagai bahan penutup

Jenis-jenis webbing yang digunakan

rubber webbing suspension system


polyolefin webbing
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(4/6) Muka: 4 Drp:12

Kaedah 2
Tempat duduk yang lebih baik memerlukan kerja yang lebih sepe
seperti dalam rajah 2. Ia
berbeza dengan kaedah 1. Kaedah 2 lebih banyak menggunakan foam/bebulu dan
cara digunakan. Oleh kerana lebih banyak bebulu digunakan, kerangkanya dibuat lebih
rendah bagi menyesuaikan ketinggiannya.
keting

Langkah pembinaan

i) Isian anjal diletakkan di atas asas webbing yang ditutup dengan burlap.
ii) Lapisan Isian anjal ini ditutup dengan satu lagi lapisan burlap
burlap.
iii) Lapisan burlap ditegang dan di paku pada sisi kerangka
iv) Sisinya dijahit tangan dengan jarum sehingga keseluruhan sisi tempat
duduk.
v) Apabila sisinya menjadi agak keras dan kukuh dengan sejumlah isian
anjal yang dijahit, ditengahnya
ditengahnya pula dijahit sehingga ia menjadi lebih
rendah dari sisinya.
vi) Keadaan ini menjadikannya teguh dengan sisinya sedikit tinggi dari
tengah.
vii) Bahagian rendah diisi pula dengan foam/isian dan dilapis muslin di
atasnya.
viii) Akhirnya lapisan ditutup dengan bahan
bahan penutup seperti mana kaedah 1
1.
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(4/6) Muka: 5 Drp:12

Kaedah 3 menunjukkan ilustrasi tempat duduk spring. Ia berbeza dengan kaedah 2.

Atau:
Menggunakan spring zig zag

Langkah Pembinaan

i) Webbing pasang kemas pada bahagian bawah kerangka tempat duduk.


ii) Spring diletak diatas webbing.
iii) Spring diikat selari dan melintang pada kerangka bagi mengukuhkan
kedudukannya.
iv) Satu lapisan burlap dihampar diatas spring
v) Isian anjal diletak diatasnya.
vi) Kerja seterusnya
nya sama seperti kaedah 2 - Sisinya dijahit, isian ditambah,
muslin diletak di atasnya dan seterusnya
seteru nya ditutup dengan bahan penutup
penutup.
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(4/6) Muka: 6 Drp:12

Kaedah 4

Sekiranya keseluruhan rangka mahu ditutup,


ditutup kaedahnya tidak banyak berbeza. Bagi
kerusi bersandar, kerja upholster dibuat sama dengan kaedah tempat duduk.Cuma
bahagian kakinya terdedah. Tempat duduk kerusi yang di upholster mempunyai blok
kayu yang diletak pada sudut tiang bahagian dalam dan diikat pada atas kerangka
duduk. Ia dipanggil "upholstery block"
bloc dan diperlukan bagi tack penutup disekeliling
tiang belakang. Kerangka kerusi dari jenis kayu keras dan dibina sama dengan mana
mana-
mana kerusi lain. Kerangka tempat duduknya
dudu nya diset rendah bagi member
memberi ruang yang
lebih kepada spring lebih besar untuk menjadikanya
menjadikanya lembut dan mudah. Rel dibawah rel
lengan atau rel kedua perlu juga dipasang. Rel ini diguna bagi mengi
mengikat bahagian
bawah rel lengan dan
an penyandar belakang.
belakang Diletak selepas tempat duduk dipasang alas
atau diupholsteri.

Kerangka
erangka duduk yang mengandungi komponen tambahan perlu dibina dimana webbing
boleh di tack pada poin tidak melebihi 275mm di bawah aras atas spring jika spring
dimensi biasa digunakan. Bahagian atas tempat duduk hendaklah 2 lebih tinggi dari
bahagian atas spring. Sisian atas kerangka
kerangka duduk biasanya setengah antara aras
webbing dan atas spring. Kaedah mengalas/upholsteri tempat duduk dan penyandar
apabila spring digunakan adalah sama seperti kaedah 3

Burlap

Blok kayu

Kayu bidai bagi mengikat


webbing
penutup lengan
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(4/6) Muka: 7 Drp:12

Selain dari kaedah pemasangan spring seperti dijelas di atas, terdapat cara lain yang
boleh diaplikasi seperti dalam rajah dibawah.

i) Nombor 1 adalah Spring Zig Zag dipasang pada kerangka penyandar belakang
tanpa pemasangan webbing.
ii) Lapisan burlap direntang tegang di atas spring zig zag dan di tack pada
kerangka.
iii) Bagi tempat duduk,seperti pada no. 2 steel strapping dipasang diatas spring
coil untuk memberi sokongan terbaik pada spring tersebut.
iv) Pada no.3 spring pepenjuru diletak
untuk sokongan tambahan.

1 Coil spring

2
Steel strapping diikat pada 3 2
penyandar untuk memegang 3
Coil spring diikat pada Spring zig zag
Steel Strapping

Kaedah Mengikat Spring

Kaedah ikatan pada


spring
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(4/6) Muka: 8 Drp:12

Kaedah simpulan

3.0 ALAT DAN PERKAKASAN TANGAN

Gunting Kanan

Gunting Kiri

Magnetic Tack Hammer

Hog Ring Plier


Memegang/Mengemas hog ring

hog ring

Regulator
Untuk memegang bahagian sudut yang
rumit semasa mengetuk /tacking
,menjahit pada tepi dan membentuk
kedutan untuk butang .
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(4/6) Muka: 9 Drp:12

i) Penegang Webbing /Webbing


Stretcher - Untuk mengemas
pemasangan webbing
ii) Penegang Webbing Goose Neck
Menegang webbing rapat pada
kerangka

Pencabut stapel/Staple remover

Mencabut Stapel

Penjungkit Stapel/Staple lifter

Pahat belah/Ripping Chisel


Memudahkan untuk membuang
perkakasan yang terlekat

Staple Puller (Jenis Pisau)


menarik staple

Scratch Awl
Guris, membenam dan melubang

Pemotong Foam/Foam cutter

Bagi tujuan memotong foam


No. Kod : RB-050-1/SK5/P(4/6) Muka: 10 Drp:12

Pistol Staple ( Tekanan angin)


Air stepler gun

Square Point Upholsterer's

Digunakan untuk trim bahan


kasar,kulit,vinl,plastik lembut dan getah

Pelbagai jenis jarum Upholsteri

Untuk jahitan tangan semasa proses


upholsteri

T Pin

Untuk kerja pin sementara bagi fabrik


berat

Straight Double Point upholstery


needle

Bagi menjahit spring kepada


webbing,stuffing
Kepada burlap dan menjahit butang

Alat-alat Tambahan

i. Gandin Getah/Rubber mallet


ii. Kakatua /Pincer
iii. Kapur Jahit
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(4/6) Muka: 11 Drp:12

UJI DIRI

1. Nyatakan sebab perlunya memasang webbing secara bersilang jalin antara satu
sama lain.

2. Namakan 5 jenis alat-alat tangan untuk kerja-kerja upholsteri

i. ...............................................................................................

ii. ................................................................................................

iii. ................................................................................................

iv. ................................................................................................

v. ................................................................................................
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(4/6) Muka: 12 Drp:12

BAHAN RUJUKAN

1. Upholstery Techniques Illustrated - Google Books Result


W. Lloyd Gheen - 1994 - Crafts & Hobbies - 365 pages
books.google.com.my/books?isbn

2. How To Upholster, Upholstery Training, Reupholstery Class, Make ...


www.upholster.com/howto

3. UPHOLSTERY TOOLS
www.profhdwr.com/uphtoolsU.htm
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN

RB- 050-1
KOD DAN NAMA
PROGRAM / PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU ( 1 )

NO. DAN STANDARD


KANDUNGAN SK5 MEMBUAT KERJA UPHOLSTERI

NO. DAN STANDARD 5.1 MEMASANG KOMPONEN PERABOT


PEMBELAJARAN 5.2 MEMBINA DAN MEMASANG UPHOLSTERI

NO. KOD RB-050-1/SK5/P(5/6) Muka: 1 Drp: 10

TAJUK : PROSES KERJA MEMBINA DAN MEMASANG UPHOLSTERY

TUJUAN
Kertas ini menerangkan tentang :-
1. Jenis bahan Upholstery dan kegunaanya mengikut kesesuaian dan lukisan
projek.

2. Faktor memilih dan menggunakan bahan Upholstery mengikut lukisan projek.


No. Kod : RB-050-1/SK5/P(5/6) Muka: 2 Drp: 10

1.0 PENGENALAN

Bahan upholsteri merupakan salah satu elemen penting bagi menyempurna


kerja kerja upholsteri. Adalah penting untuk murid-murid mengetahui dan
memahami jenis-jenis bahan supaya pemilihan dapat dilakukan dengan tepat
memilih serta ciri-ciri yang diperlukan bagi upholsteri perabot dapat dikenal pasti.

2.0 BAHAN-BAHAN UPHOLSTERI DAN KEGUNAANNYA

2.1 BAHAN
Jenis-jenis bahan terpilih dan Pengikat untuk kerja upholstery

i) Polyurethane foam
Foam yang diguna dalam industri upholsteri masa kini ialah
polyurethane. Sesetengah pihak mengklasifikasikan sebagai getah
foam dan ada juga beranggapan sebagai plastik. Secara Chemical,
ianya adalah plastik dan secara sifatnya ianya adalah getah. Foam
Upholsteri adalah bahan lembut yang biasanya dijual dalam bentuk
keping. Ia diguna sebagai bahan pengalas contohnya tempat
duduk,lengan dan penyandar belakang bagi memberi anjalan dan
keselesaan.

Foam terbahagi kepada beberapa jenis diantaranya ialah:


Foam Sel Tertutup
Lebih tumpat dan tahan lembap.Biasa diguna dalam industry
automotif dan bot
Foam Sel Terbuka
Sesuai untuk produk perabot kerana mudah menyerap cecair.
Rebond foam
Ia campuran bahan perekat dan serpihan foam. Bahan yang
mampat dan diguna dalam aplikasi yang memerlukan keteguhan.

foam Fabrik cotton


No. Kod : RB-050-1/SK5/P(5/6) Muka: 3 Drp: 10

ii) Fabrik

Natural - Fabrik semula jadi datang dari sumber tumbuh-tumbuhan dan


binatang. Ia termasuklah cotton,linen,silk dan wool. Pelbagai Fabrik yang
dibuat daripada cotton diguna dalam industri perabot melibatkan semua
Fabrik cotton dari jenis kasar seperti canvas dan denim kepada yang lebih
halus dan lembut seperti kain cita /chintz, kain bercorak /gingham dan
toile.

Sintetik - Terdapat banyak sintetik fiber diguna untuk membuat upholsteri.


Diantaranya adalah acetates, acrylics, nylon, polyester, polypropylene
(Olefin), rayon, and vinyl (Naugahyde). Ia adalah Fabrik buatan yang
diimitasi dari febrik semula jadi. Ia dibuat dengan campuran sintetik dan
lain-lain fabrik semula jadi. untuk meningkatkan ketahanan.

Kulit Kulit upholsteri dibuat dari sumber binatang melalui banyak


langkah proses bagi memelihara kelembutan,kecantikan dan
kemasannya.. Cukup kuat dan tahan lasak. Tiga jenis produk kulit yang
asas iaitu;-

Pure aniline - dikenali sebagai leather, aniline finish leather, or


premium select leather. Produk yang mempunyai lapisan pelindung
clear dimana sifat semula jadi kulit dapat dilihat .

Semi-aniline - campuran aniline dan kulit. Terdiri dari kulit


sepenuhnya dan mengandungi sedikit campuran lapisan kemasan. Ia
adalah produk tambahan yang membenar kebanyakan sifat-sifat
semulajadi kulit dapat dilihat.

Protected aniline - Warnanya lebih konsisten kerana ia dilapis


dengan pigment pelindung. Ia lebih mudah dibersihkan berbanding
dengan kulit pure aniline kerana permukaan yang dilapis dengan
pigment menghalang serapan air dan stain.

iii) Burlap
Lapisan kain yang diletak diatas webbing
bagi menyediakan lapisan asas yang teguh
untuk menampung spring dan foam.

iv) Zipper
Diguna untuk sarung bantal dan sarung kusyen.
Disediakan dengan kuran panjang yang
pelbagai sehingga 640mm mengikut kesesuaian
saiz standard kusyen atau bantal.
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(5/6) Muka: 4 Drp: 10

v) Benang Kusyen /Hem


/ String Twine
Digunakan untuk mengikat coil spring
semasa proses padding dan stuffing.

vi) Muslin (573 x 931)


Lapisan kain khas sebagai pengalas diatas
bahan serabut /foam/ wool fibers. Digunakan
sebagai lapisan penebal bagi
ba mengelakkan
bahan serabuk/foam/wool
serabuk/ fiber terkeluar dari
lapisan penutup fabrik.

vii) Buttons
Dapat menyediakan kemasa
terakhir bagi memperlihatkan tampak
yang lebih profesional
profe dan menarik.

2.2 PENGIKAT
Pin Berpintal ialah Pin skru berpilin hiasan diguna
untuk:
memegang penutup lengan atau slipcovers.
Memegang kambi katil.
Bentuk berpintal memastikan penutup dipegang
kemas pada kedudukannya untuk tempoh masa
yang lama

#22 button
ton cap boleh digunakan untuk upholsteri cap pin
berpintal dengan membuat padanan fabrik yang
digunakan
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(5/6) Muka: 5 Drp: 10

Tack/Paku Upholsteri
Diguna untuk memegang kemas fabrik
upholsteri kepada kerangka.
Melekatkan kain pelindung dibawah kerusi
atau sofa.
Memegang bahan upholsteri pada
isian/padding, penyandar dan lengan
kerangka perabot.
Paku Jalur Kemasan Emas

Bertujuan membuat pemakuan rapat.


Sepanjang jaluran mempunyai lubang untuk
memasukkan paku dengan kemasan yang
sama. Ia sesuai bagi menghasilkan
kemasan yang lebih profesional pada
upholaseri fabrik, vinyl atau kulit

3.0 MEMILIH UPHOLSTERI PERABOT

3.1 Spesifikasi Perabot


Periksa dan teliti perincian perabot untuk proses upholsteri

3.2 Jenis-jenis upholsteri


Secara asasnya terdapat 3 jenis perabot upholsteri

i) Pembinaan Padded tanpa spring


Spring tidak digunakan semasa kerja stuffing. Bahan yang diguna
semasa stuffing ialah cotton, kapok, foam rubber, sisal matting, foam
plastic, dacron polyester, cocoanut fibre dll.

ii) Kombinasi Padded dan Spring


Tempat duduk dibina dengan spring dan penyandarnya dengan bahan
padded.

iii) Over Stuffed Construction - Upholsteri penuh


Proses melibatkan kerja mengisi dan membungkus bahan anjal bagi
membentuk kusyen.Ia melibatkan binaan dimana keseluruhan
komponen perabot ditutup dengan bahan isian upholstery. Pada keadaan
tertentu kaki dan lengan dibiar tanpa ditutup. Tempat duduk dan
penyandar dibina dengan spring bagi meningkatkan keselesaan.
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(5/6) Muka: 6 Drp: 10

3.3 Warna Upholsteri

Warna bahan perabot upholsteri boleh memberi kesan kepada hiasan


ruang. Warna memainkan peranan penting bagi menampakkan ruang
lebih besar. Pemilihan warna bergantung kepada ruang dimana
perabot upholstery ditempatkan. Warna juga dapat mereflek mood .

Aplikasi Warna

Lazimnya bagi mengekalkan warna dari pudar ,elakkannya dari


terdedah kepada sinaran matahari untuk tempoh yang lama.
Atau
Dengan memilih warna fabrik yang ada sifat Colorfastness
Colorfastness ialah kemampuan fabrik bagi menahan warna dari
berubah disebabkan sinaran matahari, lelasan,bahan kimia dan cucian.

3.4 Reka bentuk Upholsteri

Reka bentuk perabot upholsteri perlu baik bagi menahan bebanan dan
herotan supaya ia kekal cantik. Reka bentuk bermula dari:
Penentuan jenis perabot upholsteri yang mahu dibina
Bentuk kerangka
Jenis isian padding
Jenis-jenis upholsteri
Selain dari itu beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan ialah
bahan yang digunakan , saiz perabot, stail, warna, ketahanlasakan,
perintang pudar keselesaan dan estetika.

Bahan
Dalam reka bentuk upholsterI perabot, bahan yang akan diguna adalah
penting dalam menentukan efisiensi. Kalau pada kebiasaannya reka
bentuk menggunakan bahan semulajadi seperti bulu kuda,bulu ayam,
latex atau analog sintetik seperti getah foam dan polyurethane serta
fabrik seperti cotton atau vinyl untuk dipasang pada kerangka kayu,
tetapi pada masa kini penggunaan kerangka keluli semakin popular.
Oleh itu reka bentuk juga perlu mengambil kira faktor. Pemilihan fabrik
perlu sesuai dengan perabot dan memberi nilai tambah kepada
kecantikan ruang.
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(5/6) Muka: 7 Drp: 10
Cotton adalah pilihan popular untuk bahan fabrik upholsteri kerana
diperbuat dari fiber semula jadi yang mempunyai ciri-ciri
ketahanlasakan, perintang yang baik kepada kehausan dan koyakan
tetapi menampakkan bekas tompokan seperti stain. Oleh itu ia susah
untuk dibersihkan dan tidak sesuai untuk perabot yang sering
digunakan.
Cotton Campuran lebih baik dan sesuai untuk perabot kegunaan
harian.
Vinyl adalah lebih praktikal untuk keluarga besar kerana ia
menyediakan ciri-ciri yang terdapat pada kulit, sebaliknya ia juga
mempunyai tektur yang kurang selesa dan susah untuk dibersihkan.

Saiz perabot
Saiz panjang tempat duduk akan menentukan ruang yang ada untuk
diduduki. Ada yang berpendapat sofa dengan tempat duduk berdua
lebih selesa berbanding bertiga begitu juga sebaliknya. Ada juga
permintaan yang memerlukan perabot kecil untuk ruang yang sempit.

Stail Gaya perabot dipersembahkan. Gaya memperlihatkan rupa


bentuk fizikal sesebuah perabot

Warna - Membantu set mood pada ruang (rujuk 3.3)

Ketahanlasakan- Memastikan fabrik tahan dalam jangka masa


panjang, tahan haus

Tahan Pudar - Kemampuan fabrik menahan pendedahan konstan


kepada matahari tanpa pudar

Reka bentuk pemasangan

Reka bentuk kerangka


No. Kod : RB-050-1/SK5/P(5/6) Muka: 8 Drp: 10

Reka bentuk penuh sebuah


Kerusi upholsteri
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(5/6) Muka: 9 Drp: 10

UJI DIRI

1. Foam terbahagi kepada beberapa jenis. Nyatakan 3 jenis yang telah


dibincangkan

i. .

ii. .

iii. .

2. Jelaskan secara ringkas maksud Over Stuffed Construction atau Upholsteri


Penuh.


No. Kod : RB-050-1/SK5/P(5/6) Muka: 10 Drp: 10

BAHAN RUJUKAN

1. Upholstery Techniques Illustrated - Google Books Result


W. Lloyd Gheen - 1994 - Crafts & Hobbies - 365 pages
books.google.com.my/books?isbn

2. How To Upholster, Upholstery Training, Reupholstery Class, Make ...


www.upholster.com/howto
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN

RB - 050 -1
KOD DAN NAMA
PEMBUAT PERABOT
PROGRAM /

TAHAP TAHAP SATU (1 )

N0. DAN STANDARD


KANDUNGAN SK5 MEMBUAT KERJA UPHOLSTERI

NO. DAN STANDARD 5.1 MEMASANG KOMPONEN PERABOT


PEMBELAJARAN 5.2 MEMBINA DAN MEMASANG UPHOLSTERI

NO. KOD RB-050-1/SK5/P(6/6) Muka: 1 Drp:10

TAJUK : MEMBINA PERABOT UPHOLSTERI

TUJUAN :
Kertas ini menerangkan tentang :-

1. Pelaksanaan kerja memasang Upholsery pada komponen perabot


menggunakan bahan-bahan upholsteri, bahan pengikat dan mencantum,
alatan tangan dan mesin jahit.
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(6/6) Muka: 2 Drp:10

1.0 PENGENALAN
Kerja-kerja menjahit upholsteri merupakan kerja kerja asas dalam
penyempurnaan perabot upholsteri. Ia sering dilakukan dalam proses menyarung
dan membungkus kusyen. Dalam kertas penerangan ini beberapa pendedahan
asas diberikan untuk membantu murid-murid melaksanakan task ini.

2.0 KAEDAH JAHITAN

2.1 Bahagian Mesin Jahit dan Kegunaan

MESIN JAHIT ELEKTRIK


MESIN JAHIT KAKI

Kes Skoci Roda Imbang Ceper Penegang


benang

Pelaras Jahitan Tiang benang


No. Kod : RB-050-1/SK5/P(6/6) Muka: 3 Drp:10

1. Roda Imbang - Mengawal pergerakan Mesin


2. Tiang Benang - Menegang benang
3. Tuas penekan - Menarik dan mengawal pergerakan benang
4. Spring Pemegang - Mengawal benang
5. Jarum Benang - Memasukkan benang jahitan ke dalam kain
6. Gigi Penolak - Menolak fabrik semasa menjahit
7. Tiang penggulung benang
8. Pelaras mata jahitan - Melaraskan jarak mata jahitan

2.2 Persediaan sebelum menjahit dengan mesin jahit

i. Menyediakan benang atas

Letakkan buku benang pada tiang benang


Sediakan jarum mesin
Masukkan benang ke bahagian ceper penegang benang
Masukkan benang ke dalam lubang tuas penegang benang
Masukkan hujung benang ke dalam lubang jarum

(i) Benang Atas (ii) Benang bawah


No. Kod : RB-050-1/SK5/P(6/6) Muka: 4 Drp:10

ii) Menyediakan benang bawah

iii) Menggulung benang dalam gelendung


Gulung benang dalam gelendung
Masukkan gelendung dalam sekoci
Memasukkan sekoci
Keluarkan benang bawah

MENGGULUNG BENANG BAWAH

Kaedah menggulung benang dalam gelendung

Masukkan gelendung Mengunci gelendung

Menggulung Benang
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(6/6) Muka: 5 Drp:10

iv) Melaraskan jahitan


Laraskan tuas pelaras mengikut jenis kain yang digunakan

Melaras jarak jahitan Melaras jenis fabrik

2.3 Semasa menjahit


i) Letakkan fabrik di bawah penekan jahitan
ii) Pusingkan roda imbang ke hadapan untuk memasukkan jarum ke
dalam fabrik
iii) Pastikan jarum tepat berada di tempat yang dijahit
iv) Turunkan tuas angkat
v) Tolak roda imbang ke hadapan dan mula menjahit

2.4 Selepas menjahit


2.4.1 Hentikan putaran roda imbang
2.4.2 Naikkan jarum mesin
2.4.3 Naikkan tuas angkat
2.4.4 Tarik fabrik ke belakang
2.4.5 Gunting lebihan benang 4 atau 5 cm untuk mematikan jahitan

3.0 JENIS JAHITAN HIASAN

Jenis jahitan hiasan yang boleh digunakan adalah jahitan tangan seperti berikut:

2. Jahit Silang Pangkah

1. Jahitan Kia

3. Insang Pari
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(6/6) Muka: 6 Drp:10

3.1 Bila Jenis Jahitan ini Digunakan ?

1) Jahit Sembat
Untuk mengekalkan lipatan atau kelepet misalnya lipatan
pita,lapik tampal dan ikatan pinggang.

2) Cara menjahit Sembat


Jahitan dimulakan dari kanan ke kiri dengan jahitan menyerong
pada sudut 30 disebelah dalam.
Mulakan dengan jahit kia di bawah lipatan dan akhirkan dengan
jahit kia.

3.2 Menjahit Jelujur


Jahitan jelujur adalah jahitan lurus yang amat diperlukan untuk
menyempurnakan hampir keseluruhan proses jahitan.ianya sering dibuat
apabila menjahit 2 kepingan fabrik pada sisi. Jahitan jelujur juga akan
melibatkan jahitan melengkung pada penjuru dan untuk mengukuhkan lagi
jahitan disamping kemasan yang lebih menarik, jahitan atas dibuat.

Langkah Langkah Menjahit Jelujur


i. Lapiskan 2 keping febrik yang dipotong dengan muka hadapannya
mengadap antara satu sama lain.
ii. Letakkan fabrik tersebut dibawah tapak penekan pada mesin
jahit.Bergantung kepada jenis fabrik, letakkan penapak dengan memberi
basi antara 6mm -12mm.
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(6/6) Muka: 7 Drp:10
iii. Mulakan menjahit beberapa jahitan ke belakang hujung seam (12mm) bagi
mematikan jahitan seterusnya menghindari jahitan terbuka semula.

iv. Lepaskan butang suapan mengundur dan teruskan menjahit disepanjang


sisi fabrik.
v. Semasa menjahit, gunakan tangan kanan untuk memegang sisi fabrik
sambil menyuap kepada mesin jahit dan pandu kawal bagi mengekalkan
basi seam yang diperlukan.
vi. Bagi memastikan 2 kepingan fabrik kekal bergabung,gunakan ibu jari dan
jari telunjuk atau gunakan pin.

vii. Teruskan jahitan sehingga selesai.Siapkan jahitan dengan jahitan


mengundur 12mm.

Langkah Langkah Menjahit Pada Penjuru


i) Jahitan jelujur boleh dihentikan pada penjuru dengan jahitan suapan mengundur
bagi mengunci seam,klipkan benang,dan buat jajaran semula untuk jahitan sisi
seterusnya. Untuk lebih mudah,jahitan pada penjuru boleh juga dilakukan dengan
hanya memandu kawal fabrik pada pepenjurunya sambil meneruskan jahitan.
ii) Apabila menghampiri pepenjuru,hentikan jahitan dengan jarum masih terbenam
pada fabrik.Anda boleh lanjutkan jahitan dengan memusing roda menggunakan
tangan bagi menempatkan jarum dimana dikehendaki.Dengan jarum masih
terbenam, naikkan tapak penekan dan pusingkan fabrik ke arah baru yang
dikehendaki.
iii) Turunkan tapak penekan dan teruskan menjahit.
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(6/6) Muka: 8 Drp:10

Langkah-langkah Menjahit Atas /Top Stitching


Jahitan atas adalah jahitan kedua dijahit pada sebelah atas dengan membalikkan
fabrik.
i) Hamparkan fabrik terbuka dengan muka hadapan fabrk ke atas dan basi seam ke
bawah.
ii) Lipatkan basi seam di bawah ke tepi dimana jahitan atas mahu dilakukan.
iii) Mulakan jahitan dengan meletakkan hamparan fabrik dibawah tapak penekan.
iv) Jahitkan terus di atas kedua lapis fabrik termasuk basi seam di bawahnya.
v) Jahitkan secara lurus dengan seam jahitan atas kira-kira 3mm 6mm daripada
jahitan jelujur tadi.
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(6/6) Muka: 9 Drp:10

UJI DIRI

1) Labelkan bahagian mesin jahit mengikut nombor yang tercatat

1. ...............................................................................

2. ...............................................................................

3. ................................................................................

4. ...............................................................................

5. ................................................................................

6. ................................................................................

7. ................................................................................

2) Nyatakan 3 jenis jahitan hiasan

i).......................................................................

ii)..........................................................................

iii).........................................................................

3) Jelaskan secara ringkas jahitan Jelujur

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
No. Kod : RB-050-1/SK5/P(6/6) Muka: 10 Drp:10

BAHAN RUJUKAN

1. Upholstery Techniques Illustrated - Google Books Result


W. Lloyd Gheen - 1994 - Crafts & Hobbies - 365 pages
books.google.com.my/books?isbn

2. How To Upholster, Upholstery Training, Reupholstery Class, Make ...


www.upholster.com/howto
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA RB-050-1
PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)


NO. DAN STANDARD
KANDUNGAN SK5 MEMBUAT KERJA UPHOLSTERI

NO. DAN STANDARD 5.1 MEMASANG KOMPONEN PERABOT


PEMBELAJARAN 5.2 MEMBINA DAN MEMASANG UPHOLSTERI

NO. KOD RB-050- 1/SK1/T(1/3) Muka: 1 Drp: 8

TAJUK : KOMPONEN PERABOT DAN UPHOLSTERI

TUJUAN:
Boleh mengenal pasti dan memilih bahan pemasangan dan aksesori
perabot dengan betul seperti lukisan projek.
NO. KOD RB-050- 1/SK1/T(1/3) Muka: 2 Drp: 8

PENILAIAN PENGETAHUAN

PERHATIAN:

Ujian ini bertujuan untuk menilai tahap pengetahuan anda dalam tugasan berkenaan,sesuai
dengan kehendak keterampilan yang dinyatakan dalam NOSS. Anda MESTI menjawab
kesemua soalan dalam masa 45 minit.

ARAHAN :
Kertas soalan ini mengandungi bahagian A B dan C. Anda dikehendaki menjawab SEMUA
soalan yang terkandung dalam kertas

Bahagian A

1. Nyatakan maksud pemasangan sebahagian

A) Melengkapkan pemasangan komponen tambahan


B) Membentuk struktur kerangka asas
C) Memasang sebahagian komponen
D) Memasang komponen utama

2. Diantara berikut adalah perkara-perkara yang merujuk kepada spesifikasi produk


KECUALI

A) Nama pengilang
B) Ukuran keseluruhan produk .
C) Rekabentuk kemasan.
D) Fungsi produk

3. Nyata satu komponen utama dalam pemasangan kerusi kayu

A) Penyandar
B) Kaki hadapan
C) Kisi-kisi penyandar
D) Sesangga kaki kerusi

4. Langkah seterusnya setelah selesai pemasangan sebahagian


A) Pasangkan semua komponen
B) Pemasangan akhir
C) Menyediakan komponen akhir
D) Tentukan spesifikasi produk
NO. KOD RB-050- 1/SK1/T(1/3) Muka: 3 Drp: 8

5. Antara berikut nyatakan perkara-perkara yang perlu diketahui apabila membaca dan
mentafsir pelan

i) Gambaran binaan yang tepat


ii) Kaedah pembinaan
iii) Jenis-jenis bahan, kelengkapan dan kemasan
iv) Jenis-jenis peralatan

A) i dan ii
B) iii dan iv
C) i,ii dan iii
D) iii dan iv

6. Bebarapa peralatan utama yang diperlukan semasa pemasangan akhir ialah .

i) Apit F
ii) Gandin
iii) Pemutar Skru tanpa wayer
iv) Gergaji Puting

A) i dan ii
B) ii,iii dan iv
C) i,ii dan iii
D) ii dan iii

7. Foam yang digunakan bagi tempat duduk kusyen upholstery diukur mengikut ciri-ciri
berikut KECUALI:

A) Ketumpatan
B) Keteguhan
C) Ketahanan
D) Keselesaan

8. Jenis Foam yang diguna dalam industri upholsteri masa kini ialah

A) Foam Sel Terbuka


B) Polyurethane.
C) Foam Sel Tertutup
D) Rebond foam
NO. KOD RB-050- 1/SK1/T(1/3) Muka: 4 Drp: 8
9. Nyatakan tujuan Burlap
A) Lapisan kain yang diletak di atas webbing
B) Menyediakan lapisan asas yang teguh
C) Menyediakan lapisan asas bagi menampung spring dan foam
D) Pengalas dan pelapik kusyen
E) Kain pelapik spring dan foam

10. Nyatakan maksud Padding


A) Kerja memasang bahan-bahan isian anjal
B) Mengisi dan meneguh kontur/ rupa bentuk sofa
C) Lapisan penebal di atas kusyen
D) Lapisan bahan-bahan anjal

Bahagian B

11. Nyatakan 4 kategori bagi komponen upholsteri

i)
ii)
iii) ....
iv) ....

12. Nyatakan 2 jenis utama sistem spring yang dipasang bagi menyokong ruang tempat
duduk kerusi.

i) ................................................................
ii) ................................................................

13. Nyatakan apakah lapisan muslin dan tujuannya?14. Nyatakan persediaan yang perlu dilakukan sebelum menjahit menggunakan mesin
jahit
i) Menyediakan benang atas
ii) ..
iii) ..
iv)...
NO. KOD RB-050- 1/SK1/T(1/3) Muka: 5 Drp: 8

Jawap SEMUA soalan.Tandakan () pada ruang BETUL atau SALAH bagi kenyataan di
bawah

BIL KENYATAAN BETUL SALAH

15. Jahitan jelujur adalah jahitan lurus yang amat


diperlukan untuk menyempurna hampir keseluruhan
proses jahitan
16. Foam Upholsteri adalah bahan-bahan seperti cotton,
linen, silk dan wool
17. Fungsinya Padding ialah untuk mengisi dan meneguh
kontur/rupa bentuk sofa atau kerus

Bahagian C

18. Labelkan bahagian-bahagian


NO. KOD RB-050- 1/SK1/T(1/3) Muka: 6 Drp: 8

19. Suaikan pernyataan berikut

Roda Imbang

Ceper Penegang
benang

Pelaras Jahitan

Kes Skoci
NO. KOD RB-050- 1/SK1/T(1/3) Muka: 7 Drp: 8

20. Suaikan pernyataan berikut

Insang Pari

Jahitan Kia

Jahit Silang
Pangkah
NO. KOD RB-050- 1/SK1/T(1/3) Muka: 8 Drp: 8

KEPUTUSAN PENILAIAN PENGETAHUAN

KETERAMPILAN

BELUM TERAMPIL

.................................................. ................................
(Tandatangan & Nama PP) (Tarikh)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA RB-050-1
PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)


NO. DAN
STANDARD SK5 MEMBUAT KERJA UPHOLSTERI
KANDUNGAN

NO. DAN
STANDARD 5.1 MEMASANG KOMPONEN PERABOT
PEMBELAJARAN 5.2 MEMBINA DAN MEMASANG UPHOLSTERI

NO. KOD RB-050- 1/SK1/T(2/3) Muka : 1 Drp : 2

TAJUK : KEMASAN PERABOT

TUJUAN:
Boleh mengenal pasti dan memilih bahan pemasangan dan aksesori
perabot dengan betul seperti lukisan projek.
NO. KOD RB-050- 1/SK1/T(2/3) Muka: 2 Drp: 2

UJIAN LISAN
NOTA:
I) Untuk ditanya sewaktu /selepas menjalankan tugas
II) Untuk disemak bersama SKEMA MARKAH PRESTASI

SOALAN:
i) Nyatakan apa yang anda faham tentang proses mengemas sisi
ii) Nyatakan nama mesin yang diguna untuk melelas dan mengumai
iii) Nyatakan keadaan yang sepatut disediakan bagi sebuah bilik atau ruang
kerja kemasan.
vi) Apakah yang dimaksudkan dengan jaminan mutu

KEPUTUSAN UJIAN LISAN

TERAMPIL

BELUM TERAMPIL

.................................................... ..........................
(tanda tangan & Nama PP) Tarikh
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA RB-050-1
PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU (1)

NO. DAN STANDARD


SK5 MEMBUAT KERJA UPHOLSTERI
KANDUNGAN

NO. DAN STANDARD 5.1 MEMASANG KOMPONEN PERABOT


PEMBELAJARAN 5.2 MEMBINA DAN MEMASANG UPHOLSTERI

NO. KOD RB-050- 1/SK1/T(3/3) Muka : 1 Drp : 5

TAJUK : MEMASANG KOMPONEN PERABOT DAN UPHOLSTERI

TUJUAN:
Boleh mengenalpasti dan memilih bahan pemasangan komponen perabot
dan upholsteri seperti lukisan projek.
NO. KOD RB-050- 1/SK1/T(3/3) Muka: 2 Drp: 5

SKEMA PENILAIAN PRESTASI


(Performance Assesment)

PERHATIAN:

Ujian ini bertujuan untuk menilai tahap prestasi sesuai dengan kehendak keterampilan yang
dinyatakan dalam NOSS. Anda mesti boleh melaksanakan tugas ini dengan sempurna untuk
mengesah keterampilan anda

TUGAS:

1. Pelajar dikehendaki ;
i) Membina satu meja kaki tiga berlarik berpandukan pelan yang diberi
ii) Menyediakan saiz kayu mengikut senarai potong
iii) Menunjukkan kaedah mengendalikan alat alat dan mesin kerja kayu yang
diberi serta mematuhi peraturan keselamatan yang berkaitan.

SENARAI BAHAN

KOMPONEN SAIZ PENYUDAH KUANTITI


Kaki kerusi 60 x 30 4
Rel Lintang 70 x 30 4
Jalur Webbing secukupnya -
Coil Spring 125mm x 9 gauge 5
Burlap 500 x 400 1
Muslin 700 x 600 1
Fabrik 800 x 700 1
Tali secukupnya -
Foam 500 x 400 x 75 1

KRITERIA PENILAIAN
Prestasi anda akan dinilai berasaskan kriteria berikut:

i) Proses /Prosedur kerja yang betul


ii) Penggunaan dan penjagaan alatan dan mesin dengan cara yang betul
iii) Kesempurnaan dan ketelitian menjalankan tugasan
iv) Ketepatan jawapan lisan yang ditanya oleh PP sewaktu anda menjalankan tugas.
v) Mematuhi peraturan dan langkah keselamatan.
Mengendalikan alat dan mesin kerja kayu
Pemakaian pakaian keselamatan
NO. KOD RB-050- 1/SK1/T(3/3) Muka: 3 Drp: 5

GAMBARAJAH PROJEK ; KERUSI UPHOLSTERI BERBANGKU/OTTOMAN

Burlap

Muslin
30 x 60 Kaki
Foam

Lapisan fabrik
60

70

380 Coil Spring

Tali pengikat spring

45 30
500 400
NO. KOD RB-050- 1/SK1/T(3/3) Muka: 4 Drp: 5
PERKARA YANG PENILAIAN 1 PENILAIAN 2 CATATAN
DINILAI TERAMPIL BELUM TERAMPIL BELUM
a) Proses dan langkah
yang betul
b) Ujian Lisan
Ketepatan jawapan
Lisan yang ditanya
oleh PP
c) Penggunaan dan
penjagaan alatan dan
mesin adalah
betul dan mengikut
prosedur yang
ditetapkan
Penggunaan alat
dan mesin mengikut
kerja yang sesuai
Mampu mengoperasi
dan melaras mesin
Mesin.
Alat dan mesin
sentiasa dibersihkan
dan disimpan
ditempat yang
selamat selepas
digunakan.
d) Hasil Kerja
Kerja kerja membina
Kerusi berbangku
upholsteri dilakukan
dengan tepat
mengikut arahan
kerja/pelan projek
e Keselamatan
Mematuhi peraturan
keselamtan diri dan
mesin
TARIKH PENILAIAN
TERAMPIL BELUM TERAMPIL BELUM
KEPUTUSAN TERAMPIL TERAMPIL
PENILAIAN

NAMA DAN
TANDATANGAN PP
ULASAN PP
NO. KOD RB-050- 1/SK1/T(3/3) Muka: 5 Drp: 5

SENARAI SEMAK PRESTASI


( Untuk disemak bersama dengan SKIM PENILAIAN PRESTASI)

PERKARA YANG DINILAI TERIMA TIDAK DITERIMA


PROSES KERJA : PROSES DAN LANGKAH YANG BETUL

1. TATA CARA KERJA


Calon mengikut tata cara kerja yang
dikehendaki dengan teratur
Tafsir lukisan produk/pelan cetak biru
Menyediakan bahan
Merancang tanda
Membina dan mamasang tanggam
Membuat kerja-kerja padding/upholsteri
2. PEMBINAAN PRODUK
Calon membuat kerja seperti yang diarahkan.

3. PENGGUNAAN MESIN YANG SESUAI.


Calon hendaklah menyediakan peralatan
yang betul sebelum memulakan kerja
Akiviti:
i) Membelah menggunakan gergaji piring.
ii) Mengerat menggunakan gergaji lengan.
iii) Mengetam menggunakan ketam penebal.
iv) Mengetam sisi menggunakan mesin
ketam Pelurus.
v) Membentuk kaki kerusi menggunakan
mesin gergaji pita atau gergaji jig
vi) Merentang dan menegang webbing
menggunakan mesin alat penegang

4) HASIL KERJA
i) Siap mengikut spesifikasi
5) SIKAP
i) Kerjasama
ii) Patuh arahan
iii) Tekun/komited
6) PROSEDUR KESELAMATAN DIPATUHI
Kaedah penggunaan peralatan

NAMA DAN TANDATANGAN PP


TARIKH
ULASAN PP (Jika ada)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS KERJA
KOD DAN NAMA RB-050-1
PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU ( 1 )


NO. DAN STANDARD SK5 MEMBUAT KERJA UPHOLSTERI
KANDUNGAN

NO. DAN STANDARD 5.1 MEMASANG KOMPONEN PERABOT


PEMBELAJARAN 5.2 MEMBINA DAN MEMASANG UPHOLSTERI

NO. KOD RB0501/SK5/K(1/5) Muka : 1 Drp : 5

TAJUK: BINA KERANGKA KERUSI OTTOMAN

TUJUAN:

Pelajar-pelajar mesti boleh :-

i. Membaca dan mentafsir pelan.


ii. Membina kerangka kerusi ottoman mengikut pelan produk dan spesifikasi
yang dikehendaki
iii. Mengoperasi mesin dan mengendali alatan tangan dengan baik.
iv. Mengamalkan prosedur keselamatan
NO. KOD RB0501/SK5/K(1/5) Muka: 2 Drp: 5

LUKISAN, DATA DAN JADUAL

PRODUK :

22 x 60 REL LINTANG 22 TEBAL PAPAN DUDUK


20

50
20 TEBAL PANEL
PENYOKONG
32
340
32 x60
32x50

400 360
NO. KOD RB0501/SK5/K(1/5) Muka: 3 Drp: 5

ARAHAN

Kertas kerja ini bertujuan memberi latihan kepada pelajar-pelajar mengenai cara-
cara membina dan memasang kerangka kerusi ottoman.
Baca manual operasi. Pastikan prosedur difahami.
Sediakan komponen kerangka mengikut saiz yang dikehendaki.
Bina kerangka kerusi ottoman mengikut pelan produk dan spesifikasi.
Lakukan kerja-kerja kemasan.
Sebarang butiran yang tidak dinyatakan terserah kepada kebijaksanaan anda
menentukannya.
Patuhi arahan keselamatan peralatan dan mesin yang diberikan.

MASA: 2 jam

PERALATAN DAN BAHAN

i. Mesin-mesin kerja kayu untuk menyediakan kayu kepada saiz yang dikehendaki.
ii. Mesin pelubang
iii. Drill tanpa wayer
iv. Gergaji jig mudah alih
v. Skru kepala Phillip dan paku
vi. Bahan berukuran : 32 x 50 x
NO. KOD RB0501/SK5/K(1/5) Muka: 4 Drp: 5

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA

1. Tafsir lukisan produk/pelan Fahami dan tentukan kehendak lukisan produk


cetak biru Tentukan jenis produk yang akan dibina
Tentukan spesifikasi
Tafsir dan tentu senarai bahan
Pilih kayu yang bebas dari kecacatan
2. Memilih Kayu
Kayu yang sesuai
3. Penyediaan bahan Pilih kayu dan saiz yang sesuai
Sediakan komponen berdasarkan saiz yang diberi
Tentukan setiap sisi komponen lurus.

4. Rancang tanda Rancang tanda kedudukan setiap panel


Tandakan lubang pada kaki kerusi
Tandakan posisi lubang pada panel dan pada semua
bahagian tanggam

5. Kaedah memasang Tanda bahagian yang hendak dipasang.


Buat pemasangan antara kaki dan rel lintang
Tebuk lubang skru untuk pemasangan panel penyokong,
Buat pemasangan antara panel penyokong dan kaki kerusi
Skru/pakukan bahagian-bahagianyang perlu
Guna glu PVA untuk pemasangan tanggam
uji kepersegian
buat kerja pembaikan (jika perlu)

6. Patuhi Peraturan
keselamatan Peralatan Mematuhi semua prosedur keselamatan yang
dan Mesin ditetapkan.
NO. KOD RB0501/SK5/K(1/5) Muka: 5 Drp: 5

SENARAI SEMAK PRESTASI

PERKARA YANG DINILAI TERIMA TIDAK


DITERIMA
PROSES KERJA : PROSES DAN LANGKAH YANG BETUL
1. TATACARA KERJA
Calon mengikut tatacara kerja yang dikehendaki
dengan teratur
Memeriksa kualiti bahan
Menyediakan bahan
Merancang tanda

2. PEMBINAAN PRODUK
Calon membuat kerja seperti yang diarahkan.

3. PENGGUNAAN MESIN YANG SESUAI.


Calon hendaklah menyediakan peralatan yang
betul sebelum memulakan kerja

4. HASIL KERJA
i) Siap mengikut spesifikasi

5. SIKAP
i) Kerjasama
ii) Patuh arahan
iii) Tekun/komited
6. PROSEDUR KESELAMATAN DIPATUHI
Kaedah penggunaan peralatan.

NAMA DAN TANDATANGAN PP

TARIKH

ULASAN PP (Jika ada)


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS KERJA

KOD DAN NAMA RB-050-1


PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU ( 1 )

NO. DAN STANDARD SK5 MEMBUAT KERJA UPHOLSTERI


KANDUNGAN

NO. DAN STANDARD 5.1 MEMASANG KOMPONEN PERABOT


PEMBELAJARAN 5.2 MEMBINA DAN MEMASANG UPHOLSTERI

NO. KOD RB0501/SK5/K(2/5) Muka : 1 Drp : 5

TAJUK: BUAT KUSYEN UNTUK KERUSI OTTOMAN

TUJUAN:

Pelajar-pelajar mesti boleh :-

i. Melaksanakan kerja kusyen mengikut kaedah yang betul


ii. Menghasilkan produk berkualiti
iii. Mengamalkan peraturan keselamatan
NO. KOD RB0501/SK5/K(2/5) Muka: 2 Drp: 5

LUKISAN, DATA DAN JADUAL

PRODUK :
Panel plywood untuk
Fabric penutup kusyen
dek kusyen

360 400

PANDANGAN HADAPAN PANDANGAN SISI


NO. KOD RB0501/SK5/K(2/5) Muka: 3 Drp: 5

ARAHAN

Kertas kerja ini bertujuan memberi latihan kepada pelajar pelajar mengenai cara-cara
membuat kusyen bagi tempat duduk kerusi ottoman.
Baca manual operasi. Pastikan prosedur difahami..
Sediakan panel mengikut saiz seperti dikehendaki untuk tapak/dek kusyen (rujuk pelan
produk).
Lakukan kerja-kerja padding dan membalut kusyen.
Sebarang butiran yang tidak dinyatakan terserah kepada kebijaksanaan anda
menentukannya
Patuhi arahan keselamatan peralatan dan mesin yang diberikan

MASA: 2 jam

PERALATAN DAN BAHAN

i. Plywood tebal 12mm


ii. Fabrik penutup kusyen
iii. Foam bersaiz
iv. Muslin
v. Staple gun
NO. KOD RB0501/SK5/K(2/5) Muka: 4 Drp: 5

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA

1. Tafsir lukisan produk/pelan Fahami dan tentukan kehendak lukisan produk


cetak biru Tentukan jenis produk yang akan dibina
Tentukan spesifikasi
Tafsir dan tentu senarai bahan
Sediakan panel plywood bersaiz 360mm x 400mm x 12mm.
Tentukan setiap sisi komponen lurus dan persegi.
2. Penyediaan bahan Segi plywood dilelas untuk buang segi.
Sediakan foam dengan saiz yang sama.
Sediakan fabrik mengikut kesesuaian-saiz,jenis dan corak.

Rancang tanda kedudukan foam di atas panel.


Uji keseragaman, padanan fabrik dan balutannya pada
3. Rancang tanda panel.

Letak dan padankan foam di atas panel.


4. Kaedah memasang Letak dan padankan muslin.
Letak dan padankan fabrik pada foam.
Lipat /balutkan pada bawah panel (lihat rajah)
Stapelkan satu bahagian pada lipatan fabrik.
Tegang fabrik secukupnya dan stapelkan.
5. Patuhi Peraturan
keselamatan Peralatan Mematuhi semua prosedur keselamatan yang
dan Mesin ditetapkan.
NO. KOD RB0501/SK5/K(2/5) Muka: 5 Drp: 5

SENARAI SEMAK PRESTASI

PERKARA YANG DINILAI TERIMA TIDAK


DITERIMA
PROSES KERJA : PROSES DAN LANGKAH YANG BETUL

1. TATACARA KERJA
Calon mengikut tatacara kerja yang dikehendaki
dengan teratur
Memeriksa kualiti bahan
Menyediakan bahan
Merancang tanda

2. PEMBINAAN PRODUK
Calon membuat kerja seperti yang diarahkan.

3. PENGGUNAAN MESIN YANG SESUAI.


Calon hendaklah menyediakan peralatan yang
betul sebelum memulakan kerja

4. HASIL KERJA
i) Siap mengikut spesifikasi

5. SIKAP
i) Kerjasama
ii) Patuh arahan
iii) Tekun/komited
6. PROSEDUR KESELAMATAN DIPATUHI
Kaedah penggunaan peralatan.

NAMA DAN TANDATANGAN PP


TARIKH
ULASAN PP (Jika ada)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS KERJA

KOD DAN NAMA RB-050-1


PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU ( 1 )

NO. DAN STANDARD SK5 MEMBUAT KERJA UPHOLSTERI


KANDUNGAN

NO. DAN STANDARD 5.1 MEMASANG KOMPONEN PERABOT


PEMBELAJARAN 5.2 MEMBINA DAN MEMASANG UPHOLSTERI

NO. KOD RB0501/SK5/K(3/5) Muka : 1 Drp : 6

TAJUK: MENJAHIT JELUJUR

TUJUAN:

Pelajar-pelajar mesti boleh :-

i. Membuat jahitan jelujur


ii. Membuat jahitan pada pepenjuru
iii. Membuat jahitan atas
NO. KOD RB0501/SK5/K(3/5) Muka: 2 Drp: 6

LUKISAN, DATA DAN JADUAL

PRODUK :

Lipatan sisi fabrik dengan basi Menjahit Jelujur


seam

Jahitan pada pepenjuru Jahitan Atas fabrik


NO. KOD RB0501/SK5/K(3/5) Muka: 3 Drp: 6

ARAHAN

Kertas kerja ini bertujuan memberi latihan kepada pelajar pelajar mengenai cara-
cara menjahit jelujur termasuk jahitan padagumai pepenjuru fabrik dan jahitan atas
fabrik
Baca manual operasi. Pastikan prosedur difahami..
Sediakan fabrik dengan potongan yang sesuai .
Lakukan jahitan jelujur dengan menggunakan mesin jahit.
Lakukan jahitan pada pepenjuru dan jahitan atas.
Sebarang butiran yang tidak dinyatakan terserah kepada kebijaksanaan anda
menentukannya
Patuhi arahan keselamatan peralatan dan mesin yang diberikan

MASA: 2 jam

PERALATAN DAN BAHAN

i) Gunting
ii) Mesin jahit
iii) Kapur menjahit
iv) Fabrik
NO. KOD RB 050 1/M05/KK/(5/5) Muka: 4 Drp: 6

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA

1. Menterjemah Lukisan /pelan i. Fahami dan tentukan kehendak lukisan jahitan


jahitan ii. Tentukan jenis jahitan
iii. Tentukan spesifikasi dan bahan
iv. Menentukan corak jahitan
v. Menentukan ukuran dan jarak
i. Lapiskan 2 keping fabrik yang dipotong dengan
muka hadapannya mmengadap antara satu sama
2. Buat Jahitan Jelujur lain.

ii. Letakkan fabrik tersebut dibawah tapak penekan


pada mesin jahit.Bergantung kepada jenis fabrik,
letakkan penapak dengan member basi antara
6mm -12mm.

iii. Mulakan menjahit beberapa jahitan ke belakang


hujung seam (12mm) bagi menghindari benang
terurai.

iv. Lepaskan butang suapan mengundur dan teruskan


menjahit disepanjang sisi fabrik.

v. Semasa menjahit, gunakan tangan kanan untuk


memegang sisi fabrik sambil menyuap kepada
mesin jahit dan pandu kawal bagi mengekalkan
basi seam yang diperlukan.

vi. Bagi memastikan 2 kepingan fabrik kekal


bergabung,gunakan ibu jari dan jari telunjuk atau
gunakan pin.

vii. Teruskan jahitan sehingga selesai.Siapkan jahitan


dengan jahitan mengundur 12mm

i) Lakukan jahitan pada penjuru memandu kawal


3. Buat Jahitan Pada Penjuru fabrik pada pepenjurunya sambil meneruskan
jahitan.
ii) Apabila menghampiri pepenjuru,hentikan jahitan
dengan jarum masih terbenam pada fabrik. Anda
boleh lanjutkan jahitan dengan memusing roda
menggunakan tangan bagi menempatkan jarum
dimana dikehendaki. Dengan jarum masih
terbenam, naikkan tapak penekan dan pusingkan
fabrik ke arah baru yang dikehendaki.
iii) Turunkan tapak penekan dan teruskan menjahit
NO. KOD RB0501/SK5/K(3/5) Muka: 5 Drp: 6

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA

4. Menjahit Atas /Top i) Hamparkan fabrik terbuka dengan muka hadapan fabrik
Stitching ke atas dan basi seam ke bawah.

ii) Lipatkan basi seam di bawah ke tepi di mana jahitan


atas mahu dilakukan.

iii) Mulakan jahitan dengan meletakkan hamparan fabrik di


bawah tapak penekan.

iv) Jahitkan terus di atas kedua lapis fabrik termasuk basi


seam di bawahnya.

v) Jahitkan secara lurus dengan seam jahitan atas kira-kira


3mm 6mm daripada jahitan jelujur tadi.

5. Patuhi Peraturan I) Mematuhi semua prosedur keselamatan yang


keselamatan Peralatan ditetapkan.
dan Mesin
NO. KOD RB0501/SK5/K(3/5) Muka: 6 Drp: 6

SENARAI SEMAK PRESTASI

PERKARA YANG DINILAI TERIMA TIDAK


DITERIMA
PROSES KERJA : PROSES DAN LANGKAH YANG BETUL
1. TATACARA KERJA
Calon mengikut tatacara kerja yang dikehendaki
dengan teratur
Memeriksa kualiti bahan
Menyediakan bahan
Merancang tanda

2. PEMBINAAN PRODUK
Calon membuat kerja seperti yang diarahkan.

3. PENGGUNAAN MESIN YANG SESUAI.


Calon hendaklah menyediakan peralatan yang
betul sebelum memulakan kerja

4. HASIL KERJA
i) Siap mengikut spesifikasi

5. SIKAP
i) Kerjasama
ii) Patuh arahan
iii) Tekun/komited
6. PROSEDUR KESELAMATAN DIPATUHI
Kaedah penggunaan peralatan.

NAMA DAN TANDATANGAN PP


TARIKH

ULASAN PP (Jika ada)


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS KERJA

KOD DAN NAMA RB-050-1


PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU ( 1 )

NO. DAN STANDARD


SK5 MEMBUAT KERJA UPHOLSTERI
KANDUNGAN

NO. DAN STANDARD 5.1 MEMASANG KOMPONEN PERABOT


PEMBELAJARAN 5.2 MEMBINA DAN MEMASANG UPHOLSTERI

NO. KOD RB0501/SK5/K(4/5) Muka : 1 Drp : 5

TAJUK: BINA KERANGKA TEMPAT DUDUK OTTOMAN - 2


(Jenis eight-way hand tied springs - coil springs)

TUJUAN:

Pelajar-pelajar mesti boleh :-

i. Membaca dan mentafsir pelan.


ii. Membina kerangka kerusi ottoman mengikut pelan produk dan spesifikasi
yang dikehendaki.
iii. Mengoperasi mesin dan mengendali alatan tangan dengan baik.
iv. Mengamalkan prosedur keselamatan.
NO. KOD RB0501/SK5/K(4/5) Muka: 2 Drp: 5

LUKISAN, DATA DAN JADUAL

PRODUK :

32 X 60
Blok tiga segi
32 X 60

350

400 350
NO. KOD RB0501/SK5/K(4/5) Muka: 3 Drp: 5

ARAHAN

Kertas kerja ini bertujuan memberi latihan kepada pelajar pelajar mengenai cara-
cara membina dan memasang kerangka kerusi ottoman
Baca manual operasi. Pastikan prosedur difahami..
Sediakan komponen kerangka mengikut saiz yang dikehendaki.
Bina kerangka kerusi ottoman mengikut pelan produk dan spesifikasi.
Lakukan kerja-kerja kemasan
Sebarang butiran yang tidak dinyatakan terserah kepada kebijaksanaan anda
menentukannya
Patuhi arahan keselamatan peralatan dan mesin yang diberikan

MASA: 2 jam

PERALATAN DAN BAHAN

i. Mesin-mesin kerja kayu untuk menyediakan kayu kepada saiz yang dikehendaki.
ii. Mesin pelubang
iii. Drill tanpa wayer
iv. Gergaji jig mudahalih
v. Skru kepala Phillip dan paku
vi. Roda castor 4 unit
vii. Bahan Kayu berukuran :
32 x 60 x 425 = 4 batang
32 x 60 x 325 = 4 batang
32 x 60 x 250 = 4 batang
NO. KOD RB0501/SK5/K(4/5) Muka: 4 Drp: 5

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA

1. Tafsir lukisan Fahami dan tentukan kehendak lukisan produk


produk/pelan cetak biru Tentukan jenis produk yang akan dibina
Tentukan spesifikasi
Tafsir dan tentu senarai bahan
Pilih kayu yang bebas dari kecacatan
2. Memilih Kayu
Kayu yang sesuai
3. Penyediaan bahan Pilih kayu dan saiz yang sesuai
Sediakan komponen berdasarkan saiz yang diberi
Tentukan setiap sisi komponen lurus.

4. Rancang tanda Rancang tanda kedudukan setiap panel


Tandakan lubang pada kaki kerusi
Tandakan posisi lubang pada panel dan pada semua
bahagian tanggam

5. Kaedah memasang Tanda bahagian yang hendak dipasang.


Buat pemasangan antara kaki dan rel lintang atas dan
bawah
Kemaskan dengan blok sudut pada setiap penjuru.
Skru/pakukan bahagian-bahagianyang perlu
Guna glu PVA untuk pemasangan tanggam
Pasang roda pada kaki kerusi
uji kepersegian
buat kerja pembaikan (jika perlu)

6. Patuhi Peraturan
keselamatan Peralatan Mematuhi semua prosedur keselamatan yang
dan Mesin ditetapkan.
NO. KOD RB0501/SK5/K(4/5) Muka: 5 Drp: 5

SENARAI SEMAK PRESTASI

PERKARA YANG DINILAI TERIMA TIDAK


DITERIMA
PROSES KERJA : PROSES DAN LANGKAH YANG BETUL
1. TATACARA KERJA
Calon mengikut tatacara kerja yang dikehendaki
dengan teratur
Memeriksa kualiti bahan
Menyediakan bahan
Merancang tanda

2. PEMBINAAN PRODUK
Calon membuat kerja seperti yang diarahkan.

3. PENGGUNAAN MESIN YANG SESUAI.


Calon hendaklah menyediakan peralatan yang
betul sebelum memulakan kerja

4. HASIL KERJA
i) Siap mengikut spesifikasi

5. SIKAP
i) Kerjasama
ii) Patuh arahan
iii) Tekun/komited
6. PROSEDUR KESELAMATAN DIPATUHI
Kaedah penggunaan peralatan.

NAMA DAN TANDATANGAN PP


TARIKH

ULASAN PP (Jika ada)


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62250 PUTRAJAYA

KERTAS KERJA
KOD DAN NAMA RB-050-1
PROGRAM PEMBUAT PERABOT

TAHAP TAHAP SATU ( 1 )

NO. DAN STANDARD SK5 MEMBUAT KERJA UPHOLSTERI


KANDUNGAN

NO. DAN STANDARD 5.1 MEMASANG KOMPONEN PERABOT


PEMBELAJARAN 5.2 MEMBINA DAN MEMASANG UPHOLSTERI

NO. KOD RB0501/SK5/K(5/5) Muka : 1 Drp : 5

TAJUK: MEMASANG UPHOLSTERI OTTOMAN-2

TUJUAN:

Pelajar-pelajar mesti boleh :-

i. Memasang webbing mengikut kaedah yang betul.


ii. Menyusun dan mengemas kedudukan coil spring
iii. Melaksanakan kerja-kerja padding
iv. Menghasilkan produk berkualiti
v. Mengamalkan peraturan keselamatan
NO. KOD RB0501/SK5/K(5/5) Muka: 2 Drp: 5

LUKISAN, DATA DAN JADUAL

PRODUK :
NO. KOD RB0501/SK5/K(5/5) Muka: 3 Drp: 5

ARAHAN
Kertas kerja ini bertujuan memberi latihan kepada pelajar pelajar melaksanakan
kerja kerja upholsteri bagi ottoman
Baca manual operasi. Pastikan prosedur difahami..
Gunakan kerangka yang telah dibina dalam sesi kertas kerja .
Lakukan kerja-kerja upholsteri dengan menyempurnakan komponen berikut:
i. Sistem spring
ii. Menyarung & Melapik /Padding
iii. Membalut Fabrik
Lakukan kerja kemasan
Gunakan dan operasi mesin pelelas
Sebarang butiran yang tidak dinyatakan terserah kepada kebijaksanaan anda
menentukannya
Patuhi arahan keselamatan peralatan dan mesin yang diberika

MASA: 2 jam

PERALATAN
i. Penegang webbing / Webbing Stretcher
ii. Penegang webbing Gooseneck
iii. Tukul tack bermagnet /Magnetic Tacking Hammer
iv. Pencabut staple/ Staple Remover (Size 120.5 adalah terbaik)
v. Awl (#4 saiz besar)
vi. Regulator
vii. Diamond Tipped Tufting Needle
viii. Jarum Upholsteri ( Mata bulat berlengkung Set 5)
ix. Pincers
x. Gunting
xi. Kapur jahit
xii. Pistol stapel
xiii. Tacks
xiv. Benang

BAHAN
i) Jalur Webbing- secukupnya
ii) Coil Spring -5 unit
Tinggi 125mm & gauge- 9
iii) Burlap-450 x 400
iv) Muslin - secukupnya
v) Fabrik penutup kusyen-secukupnya
NO. KOD RB0501/SK5/K(5/5) Muka: 4 Drp: 5

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA


1. Tafsir lukisan i. Fahami dan tentukan kehendak lukisan produk.
produk/pelan cetak ii. Tentukan jenis produk yang akan dibina.
biru iii. Tentukan spesifikasi.
iv. Tafsir dan tentu senarai bahan.
2. Sediakan bahan dan i. Sediakan bahan dan peralatan seperti yang dinyatakan.
peralatan
i. Tandakan kedudukan webbing.
ii. Potong 3 jalur webbing untuk bahagian melintang (lebar).
3. Memasang Webbing iii. Rentang dan tegangkan 3 jalur webbing berkenaan pada
seimbang dengan menggunakan alat penegang webbing
Gooseneck (Gooseneck Webbing Stretcher).
iv. Staple setiap hujung webbing tersebut pada kerangka.
v. Potong 2 lagi jalur webbing untuk bahagian memanjang.
vi. Rentang dan tegangkan kedua-dua webbing bersilang
jalin antara satu sama lain bagi mengukuhkan
rentangannya.
vii. Setiap hujungnya diikat (staple) pada kerangka.
viii. Jumlah jalur webbing kesemuanya 5.

i. Dengan menggunakan 5 coil spring susun dan jarakkan


di atas webbing.
4. Menjahit Coil Springs ii. Tandakan kedudukan spring.
iii. Jahitkan tapak spring pada webbing ( 3 jahitan setiap
gegelung coil).
i. Susun 5 unit spring di atas webbing.
ii. Buat Ikatan bersiri antara coil spring.
5. Gegelung coil diikat
dengan tangan

iii. Rendahkan gegelung spring kepada 112mm/4


dengan membuat ikatan selari dengan hujung tali diikat
kepada rel lintang kerangka
i. Hampar dan tegangkan burlap di atas spring serta staple
6. Melapis Lapisan pada kerangka.
burlap,muslin dan ii. Letakkan foam.
penutup iii. Hampar penutup muslin.
iv. Rentang dan kemaskan fabrik untuk lapisan penutup
kemasan.
7.Patuhi Peraturan i. Mematuhi semua prosedur keselamatan yang
keselamatan Peralatan ditetapkan.
dan Mesin
NO. KOD RB0501/SK5/K(5/5) Muka: 5 Drp: 5

SENARAI SEMAK PRESTASI

PERKARA YANG DINILAI TERIMA TIDAK


DITERIMA
PROSES KERJA : PROSES DAN LANGKAH YANG BETUL
1. TATACARA KERJA
Calon mengikut tatacara kerja yang dikehendaki
dengan teratur
Memeriksa kualiti bahan
Menyediakan bahan
Merancang tanda

2. PEMBINAAN PRODUK
Calon membuat kerja seperti yang diarahkan.

3. PENGGUNAAN MESIN YANG SESUAI.


Calon hendaklah menyediakan peralatan yang
betul sebelum memulakan kerja

4. HASIL KERJA
i) Siap mengikut spesifikasi

5. SIKAP
i) Kerjasama
ii) Patuh arahan
iii) Tekun/komited
6. PROSEDUR KESELAMATAN DIPATUHI
Kaedah penggunaan peralatan.

NAMA DAN TANDATANGAN PP


TARIKH

ULASAN PP (Jika ada)