Anda di halaman 1dari 11

Tajuk : Assessment

Kembali

1) Aset Kerajaan yang diluluskan pelupusannya secara Hadiah oleh Pegawai Pengawal
hendaklah dilupuskan dalam tempoh ( 3 ) bulan dari tarikh surat kelulusan.
Betul
Salah Benar
Skor : 10

2) Dalam sesuatu urusan perolehan secara sebutharga, jika harga yang ditawarkan oleh
setiap petender melebihi RM200,00.00, maka Jawatankuasa Sebutharga hendaklah
memperakukan tawaran tersebut kepada Lembaga Perolehan untuk mendapat keputusan.
Betul Benar
Salah
Skor : 10

3) Bagi tender bernilai kurang RM500,000.00, Lembaga Perolehan boleh memilih petender
yang berjaya dengan menggunakan kaedah undian, Pengerusi juga boleh menggunakan
kuasa veto jika jumlah bilangan undi dikalangan Ahli Lembaga Perolehan didapati sama
banyak.
Betul
Salah Benar
Skor : 10

4) Seseorang Pegawai Awam yang didapati cuai dalam menguruskan kewangan Kerajaan
boleh dikenakan tindakan surcaj di bawah Seksyen 18 Akta Prosedur Kewangan 1957
(Pindaan 1972).
Betul Benar
Salah
Skor : 10

5) Pegawai Pengawal boleh meluluskan pindah peruntukan daripada Objek Sebagai (OS)
perbelanjaan emolumen (kod 11000) kepada OS perbelanjaan bekalan pejabat (kod 27000)
asalkan ianya di bawah Program dan Aktiviti yang sama.
Betul Salah
Salah
Skor : 0

6) Ketua Pusat Tanggungjawab dikehendaki menyatukan (to consolidate) laporan


perbelanjaan bulanan dari setiap PTJ kecil (sub-PTJ) setiap tiga bulan sekali untuk
dibincangkan dalam Jawatankuasa Kewangan Dan Akaun bagi tujuan analisa perbelanjaan.
Betul Salah
Salah
Skor : 0
7) Pejabat yang menerima surat kuasa berbelanja di bawah AP 94(a)(ii) bertanggungjawab
untuk membuat pembayaran terus kepada pihak pembekal/kontraktor bagi bil atau invois
sesuatu perbelanjaan yang telah dilakukan untuk melaksanakan projek/aktiviti.
Betul
Salah Benar
Skor : 10

8) Cek persendirian (personal cheque) milik individu bukan pembayar hasil/terimaan tidak
boleh ditukarkan dengan wang tunai yang dipungut oleh jabatan. Ini adalah untuk
mengelakkan penyelewengan.
Betul Benar
Salah
Skor : 10

9) Bagi tujuan menyemak ketepatan buku vot, formula berikut digunakan:


Tanggungan Belum Selesai + Perbelanjaan Bersih + Baki masih Ada = Jumlah Hingga
Tarikh

Betul Benar
Salah
Skor : 10

10) Penyesuaian Buku Vot adalah satu proses menyemak ketepatan semua bayaran dan
pungutan yang direkodkan di dalam Penyata Bank berbanding dengan apa yang direkodkan
dalam Buku Tunai.
Betul
Salah Benar
Skor : 10
1)
Berikut adalah antara konsep keterampilan sosial yang betul kecuali ?

Lantang bersuara (Outspoken)


Benar

Menghormati dan mengutamakan orang lain (Consideration for others)

Kebijaksanaan budi bicara (Common Sense)

Cara gaya yang betul (Correct Form)

Skor : 10
2)
Berikut adalah antara petua penampilan diri positif kecuali ?

Pamerkan air muka yang mesra dan senyum

Bersifat peramah kepada pegawai atasan sahaja


Benar

Perlihatkan keyakinan diri dan rasa selesa

Perkenalkan diri, bersalam dan tunjukkan minat

Skor : 10
3)
Etiket juga boleh didefinisikan sebagai "Adab tertib dalam sesuatu kelompok masyarakat
atau pekerjaan".
Nyatakan sama ada kenyataan di atas betul atau salah ?

Betul
Benar

Salah

Skor : 10
4)
Berapakah jenis majlis yang perlu diketahui oleh penjawat awam ?

6
Benar
Skor : 10
5)
Sesebuah majlis dan apa juga urusan rasmi Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri
yang menggunakan peruntukan Kerajaan. Kenyataan ini merujuk kepada ........

Majlis Rasmi

Majlis Separa Rasmi

Majlis Rasmi dan Formal


Salah

Majlis Tidak Rasmi

Skor : 0
6)
Aktiviti kejohanan sukan yang sebahagian sumber peruntukannya adalah daripada Kerajaan
dan sebahagiannya lagi daripada peruntukan kewangan kelab sukan merupakan aktiviti
tidak rasmi.
Nyatakan sama ada kenyataan di atas betul atau salah ?

Betul

Salah
Benar
Skor : 10
7)
Pekeliling yang menjelaskan berkenaan tatacara pemakaian baju pejabat yang dibenarkan
ialah ?

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2008

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 16 Tahun 2007

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 2013

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1985


Benar
Skor : 10
8)
Pekeliling yang menjelaskan berkenaan pemakaian two/three piece pant suit bagi pegawai
awam wanita semasa bekerja ialah ?

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2008

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 16 Tahun 2007

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 2013


Benar

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1985

Skor : 10
9)
Pekeliling yang menjelaskan berkenaan fesyen pakaian alternatif sebagai pakaian semasa
bekerja dan menghadiri upacara rasmi ialah ?

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2006

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 16 Tahun 2007


Salah

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 2013


Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1985

Skor : 0
10)
Jabatan hendaklah menyediakan tanda nama kepada semua pegawai dan pegawai
hendaklah memakai tanda nama yang disediakan oleh jabatan sepanjang masa bekerja.
Perkara ini ada dijelaskan di dalam pekeliling ?

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2006

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 16 Tahun 2007

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2007


Benar

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1985


Tajuk : Assessment
Kembali

1) Berikut adalah antara objektif Dasar penswastaan kecuali

Meninggikan kecekapan dan penghasilan kerja

Salah

Mengurangkan bebanan kewangan swasta

Untuk mengalakkan pertumbuhan ekonomi dan kekesanan negara

Untuk membantu pencapaian matlamat dasar-dasar pembangunan negara.


Skor : 0

2) Berikut adalah antara objektif Dasar pertanian ketiga (DPN3) kecuali

Meningkatkan sekuriti makanan (food security)

Meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor pertanian

Meningkatkan sumber pertumbuhan yang sedia ada untuk sektor pertanian.

Mengukuhkan pertalian dengan sektor-sektor lain. Salah


Skor : 0

3) Rancangan Malaysia lima tahun (RMLT) merupakan dokumen yang mengandungi dasar
dan strategi pembangunan Negara untuk tempoh jangkamasa panjang.
Betul
Salah Benar
Skor : 10

4) Penswastaan merupakan proses pemindahan aktiviti dan fungsi pada tradisinya


merupakan tanggungjawab sektor swasta kepada sektor awam. Betul atau salah?
Betul Salah
Salah
Skor : 0
5) Berikut adalah antara teras utama Dasar Wawasan Negara kecuali

Membina bangsa yang berdaya tahan

Membangunkan ekonomi berasaskan pelaburan

Memwujudkan pewujudan masyarakat yang saksama

Salah
Mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi
Skor : 0

6) Berikut yang manakah matlamat pendidikan kebangsaan?

i. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu.


ii. Melahirkan insan yang beriman , berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan
sejahtera.

iii. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara.

iv. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

i dan ii
i dan iv
i, ii dan iv Salah
i, ii, iii dan iv
Skor : 0

7) Wawasan 2020 telah mengariskan 9 cabaran yang perlu ditangani oleh Malaysia untuk
mencapai status negara maju. Cabaran yang manakah yang paling utama dan diberi
penekanan?

Mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif

Salah

Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika

Mewujudkan masyarakat yang penyayang


Mewujudkan masyarakat Malaysia yang bersatu padu
Skor : 0

8) Dalam menggubal sesuatu dasar berkaitan pembangunan sosio-ekonomi negara,


perkara-perkara berikut perlu diberikan keutamaan kecuali

Faedah kepada masyarakat

Salah

Pertumbuhan ekonomi

Peningkatan kadar subsidi

Keselamatan dan perpaduan rakyat


Skor : 0

9) Berikut adalah proses pembentukan sesuatu dasar awam. Yang manakah proses
pembentukan yang mengikut susunan yang betul?

i. Pelaksanaan dasar
ii. Penetapan agenda dan pilihan opsyen tindakan (menggubal)

iii. Pilihan dasar

iv. Mengenal pasti isu dan masalah

v. Membuat keputusan dasar

i, ii, iii iv,v

i, iv,iii, v, i

iv, iii, v, i

Benar
v, ii, iv, i, iii
Skor : 10
10) Pelan induk perindustrian (IMP1), 1986-1995 menyumbang kepada pembangunan
sektor perkilangan dengan mengukuhkan rantaian industri, memperbanyakan aktiviti nilai
tambah dan meningkatkan produktiviti. Pernyataan ini betul atau salah?
Betul Salah
Salah
Skor : 0
Kembali

1) Skim Pembiayaan Teknologi Hijau mendapat pembiayaan melalui Kementerian


Kewangan dan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri.
Betul Salah
Salah
Skor : 0

2) Bangunan teknologi hijau mengaplikasikan penggunaan tenaga yang minimum,


penggunaan tenaga fosil dengan cekap dan penjanaan tenaga melalui sumber boleh
diperbaharui.
Betul Benar
Salah
Skor : 10

3) Produk yang mempunyai pembebasan Gas Rumah Hijau (GHG) yang rendah atau sifar
adalah memenuhi kriteria teknologi hijau.
Betul
Salah Salah
Skor : 0

4) Meningkatkan pendidikan dan kesedaran awam terhadap Teknologi Hijau dan


menggalakkan penggunaan meluas Teknologi Hijau merupakan salah satu objektif Dasar
Teknologi Hijau.
Betul Benar
Salah
Skor : 10

5) Kenyataan Dasar teknologi Hijau Negara adalah Teknologi Hijau sebagai pemacu
pertumbuhan ekonomi negara ke arah pembangunan yang mapan.
Betul
Salah Salah
Skor : 0

6) Teknologi Hijau merujuk pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk
memulihara alam sekitar dan sumber semula jadi dan meminimumkan atau mengurangkan
kesan negatif daripada aktiviti manusia.
Betul Benar
Salah
Skor : 10

7) Memperkukuhkan pembangunan modal insan dalam Teknologi Hijau merupakan salah


satu tonggak utama Dasar Teknologi Hijau Negara.
Betul Salah
Salah
Skor : 0

8) Majlis Teknologi Hijau dan Perubahan Iklim berfungsi dalam menetapkan dasar dan hala
tuju pembangunan teknologi hijau negara dan perubahan iklim.
Betul Benar
Salah
Skor : 10

9) Dasar Teknologi Hijau Negara berasaskan lima tonggak utama iaitu tenaga, alam sekitar,
ekonomi, sosial dan politik.
Betul Salah
Salah
Skor : 0

10) Sektor utama yang diberikan tumpuan dalam Dasar Teknologi hijau Negara adalah
sektor tenaga, bangunan, air dan pengurusan sisa serta pengangkutan.
Betul Benar
Salah
Skor : 10