Anda di halaman 1dari 10

DOKUMEN NEGARA

SANGAT RAHASIA P-01


LOGO LOGO LOGO
DISESUAIKAN DISESUAIKAN DISESUAIKAN

UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL


TAHUN PELAJARAN 2014/2015

LEMBAR SOAL

Mata Uji : Pendidikan Agama Islam


Kode Soal : P-01
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan
Program Keahlian : Semua Program Keahlian
Hari/Tanggal :
Waktu : 90 menit.

PETUNJUK UMUM

1. Berdoalah sebelum mengerjakan.


2. Isikan identitas Anda pada Lembar Jawaban Ujian Sekolah Berstandar Nasional (LJUSBN)
Pendidikan Agama Islam yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B.
3. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJUSBN.
4. Jagalah LJUSBN agar tidak rusak, sobek ataupun terlipat.
5. Jumlah soal sebanyak 50 butir dengan 5 (lima) pilihan jawaban.
6. Periksa dan bacalah setiap butir soal sebelum Anda menjawabnya.
7. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak atau
tidak lengkap.
8. Periksa kembali pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.
9. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret.
10. Apabila ada jawaban yang dianggap salah maka hapuslah jawaban yang salah tersebut sampai
bersih, kemudian hitamkanlah kotak pada huruf jawaban lain yang Anda anggap benar.
Contoh: a. sebelum menjawab
A B C D E
b. sesudah menjawab
A B C D E
c. sesudah diperbaiki
A B C D E

11. Yakinlah kepada kemampuan Anda sendiri.


12. Setiap bentuk kecurangan adalah pelanggaran.

SELAMAT BEKERJA

UAS Pendidikan Agama Islam SMK 2014/2015 P-01


SOAL-SOAL PILIHAN GANDA

Pilihlah A, B, C, D atau E sebagai jawaban yang benar pada LJUSBN yang telah disediakan dengan cara
menghitamkna bulatan yang tersedia!

1. Perhatikan penggalan QS. Al Anm {6}:162 berikut ini!


....
Lanjutan ayat tersebut adalah.
A.

B.
C.
D.


E.
2. Bacalah dengan benar QS. Al Bayyinah {98}: 5 berikut ini!


Hukum tajwid pada ayat yang digarisbawahi adalah.
A. mad wajib muttasil
B. mad jaiz munfasil
C. mad aridzlissukun
D. mad thobii
E. mad iwad

3. Cermati Firman Allah SWT. yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah {2}: 148 berikut ini!


Terjemahan yang benar pada ayat yang digarisbawahi adalah.
A. beribadah dengan sungguh-sungguh agar mendapat syurga
B. belomba-lomba untuk memperoleh peringkat yang paling atas
C. memperbanyak amal sholeh untuk menghadapi hari akhir
D. belajar dengan sungguhsungguh agar menjadi pintar
E. maka berlomba-lomba dalam kebaikan

4. Berkompetisi dalam berbuat kebaikan berarti mentaati dan patuh untuk melaksanakan perintah Allah dan
menjauhi larangan-Nya. Contoh perilaku berkompetisi dalam kebaikan seperti yang terkandung dalam
QS. Al Baqarah {2}: 148, adalah .
A. menjauhi segala bentuk kegiatan sosial
B. menghormati hak asasi manusia yang agamanya sama
C. memberikan tanggapan dan koreksi tanpa adanya solusi
D. mengikuti lomba kecantikan ratu sejagad ( Miss world )
E. berusaha melaksanakan shalat di awal waktu secara berjamaah

5. Bacalah dengan seksama QS Al Isra [17]: 26 berikut ini!
Berdasarkan kandungan ayat tersebut kita diperintahkan untuk peduli kepada kaum dhuafa. Manakah
pernyataan di bawah ini yang termasuk peduli terhadap kaum dhuafa?
A. Pak Jajang memberikan hadiah ulang tahun kepada anaknya
B. Pak Hasyim memberi pakaian kepada orang-orang yang terkena bencana banjir
C. sebuah keluarga mengangkat anak yatim dan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga.
D. seorang bapak memberikan santunan kepada keponakannya yang sedang sekolah di luar negeri
E. seorang pengusaha memperkerjakan beberapa orang miskin dan diberi upah sesuai dengan UMR
(Upah Minimum Regional)

UAS Pendidikan Agama Islam SMK 2014/2015 P-01


6. Cermati dengan seksama QS. Yunus {10}: 40 berikut ini!


Arti dari kalimat yang digarisbawahi adalah....
A. tidak diperbolehkan bergaul dengan agama lains
B. diantara mereka ada yang beriman kepada Allah
C. diantara mereka ada orang yang beriman kepada al-Quran
D. diantara mereka ada orang yang tidak beriman kepada al-Quran
E. dan Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan

7. Sebagai negara yang berbhineka tunggal ika Indonesia memiliki keragaman agama. Toleransi beragama
memberikan pelajaran yang berharga dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pernyataan
berikut ini yang termasuk contoh toleransi beragama adalah.
A. memaksa umat lain agar memeluk agama yang kita yakini
B. menghargai orang lain yang berbeda agama
C. sekali-kali boleh mengikuti ajaran agama orang lain
D. mengikuti kegiatan ibadah agama lain
E. mencampuradukan ajaran agama

8. Bacalah dengan seksama QS. Al-Jumuah [62]: 10 berikut ini!
Arti penggalan ayat yang digarisbawahi adalah.
A. bersegeralah kamu untuk sholat
B. maka bertebaranlah kamu di muka bumi
C. carilah karunia Allah dimana saja kamu berada
D. bekerja keras, disiplin, dan menjauhi perbuatan malas
E. setelah menunaikan sholat segera mencari ridho Allah

9. Islam mengajarkan kepada orang yang beriman agar mencari kehidupan akhirat tanpa melupakan
duniawi. Oleh karena sudah seharusnya seorang muslim mengisi kehidupan di dunia dengan bekerja dan
berkarya sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Pernyataan di bawah ini yang mencerminkan etos kerja
yang baik adalah.
A. Aminah bekerja siang dan malam dengan melupakan keluarga
B. Rudi berdagang dengan mengurangi timbangan
C. Ahmad bekerja seharian tanpa melupakan shalat yang lima waktu
D. Yanto rajin belajar karena ingin mendapatkan pujian
E. Yani selalu berdoa saat akan ujian saja

10. Saat ini IPTEK berkembang begitu cepat, sebagai umat Islam perlu mengambil langkah positif agar tidak
tertinggal dan mampu mengendalikan perkembangannya ke arah yang benar. Di bawah ini yang
merupakan contoh hasil pengembangan IPTEK seperti yang terkandung dalam QS. Yunus {10}: 101
adalah.
A. sumur resapan
B. lubang biopori untuk penanggulangan banjir
C. media sosial untuk berkencan
D. youtube sebagai sarana untuk meningkatkan popularitas
E. e-book artikel Islam untuk memperdalam pengetahuan

11. Allah adalah Tuhan yang Maha Adil pada semua makhluk-Nya, karena Allah memiliki sifat .
A. al-Adl
B. al-Malik
C. al-Hakim
D. al-Ghaffar
E. al-Mutakabbir

UAS Pendidikan Agama Islam SMK 2014/2015 P-01


12. Ali berusaha menjadi pribadi yang pemaaf dan mudah melupakan kesalahan orang lain. Karena itu Ali
mudah memaafkan dan selalu meminta maaf bila berbuat kesalahan. Ali merupakan anak shaleh yang
telah mengamalkan asma Allah, yaitu.
A. al-Aziz
B. al-Barr
C. ar-Rauf
D. al-Mugni
E. al-Ghaffar

13. Keberadaan malaikat seharusnya menyadarkan manusia untuk selalu melakukan perbutan baik, sekalipun
para malaikat tidak dapat terlihat. Pernyataan di bawah ini yang tidak menjadi bagian dari tanda-tanda
orang yang beriman kepada malaikat adalah.
A. berperilaku jujur dalam segala hal, karena selalu diawasi oleh malaikat
B. bersikap hati-hati dalam bertindak, karena setiap amal dicatat malaikat
C. bekerja dan beramal ibadah secara ikhlas, seimbang dan berkesinambungan
D. lebih mementingkan akhirat dan meninggalkan kehidupan dunia
E. tidak menyia-nyiakan usia, karena yakin ada malaikat pencabut nyawa

14. Sungguh dalam diri rasul Allah itu terdapat suri tauladan yang baik bagi kita, dalam segala aspek,
kehidupannya para rasul patut kita teladani, oleh karena itu beriman kepada rasul hendaknya dapat
dibuktikan dengan perilaku nyata dalam kehidupan. Pernyataan di bawah ini merupakan contoh-contoh
prilaku beriman kepada Rasul-rasul Allah SWT, kecuali .
A. memegang Amanah
B. memegang Teguh Kejujuran
C. disiplin Dalam Menjalankan Tugas
D. gemar belajar dan menunutut ilmu
E. menyiarkan agama islam kepada orang tertentu

15. Ahmad adalah anak yang jujur, setiap perkataan dan tindakannya dapat dipertangungjawabkan. Ia tak
pernah berbohong, ketika ulangan tidak pernak menyontek. Sikap Ahmad mencerminkan beriman kepada
rasul yang identik dengan sifat wajib bagi rasul yaitu ....
A. ikhlas
B. shidiq
C. tabligh
D. amanah
E. fathonah

16. Beriman kepada kitab-kitab Allah dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara memiliki fungsi sebagai motivator, dinamisator, dan stabilisator sehingga hubungan dengan
sesama manusia baik perorangan maupun kelompok akan terjalin secara selaras, serasi, dan seimbang.
Berikut ini yang tidak termasuk perilaku beriman kepada kepada kitab-kitab Allah SWT adalah ....
A. mengamalkan isi kitab dalam kehidupan sehari-hari
B. menjalin kerukunan dalam hidup berbangsa dan bernegara.
C. semua kitab Allah SWT memiliki isi kandungan yang sama
D. meyakini bahwa Kitab Allah itu benar benar berasal dari Allah SWT.
E. senantiasa berusaha dan beribadah sesuai petunjuk kitab Allah SWT.

17. Kitab Allah merupakan petunjuk hidup bagi manusia, barang siapa yang mengikutinya maka tidak akan
tersesat di dunia maupun ahirat. Di antara hikmah mengimani kitabullah adalah .
A. hidup menjadi terbebani oleh aturan-aturan agama
B. mendapat pedoman hidup yang lengkap dalam menjalani kehidupannya.
C. mengantarkan manusia pada kehidupan yang jauh dari realitas.
D. mengajarkan kehidupan supra natural sejati yang tak terkalahkan oleh siapapun.
E. meyakini ajaran kitabullah sama dengan membelenggu diri dengan ajaran-ajaran yang sulit
berkembang.

18. Abdul Razak diajak oleh teman-temannya untuk merampok, tetapi ia menolaknya. Ia berkeyakinan bahwa
setelah hari kiamat, semua perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban. Di bawah ini merupakan
hikmah beriman pada hari akhir, kecuali.

UAS Pendidikan Agama Islam SMK 2014/2015 P-01


A. bebas melakukan perbuatan, sebab Allah selalui melindungi dan beserta dengan-Nya
B. termotivasi dalam berbuat kebaikan, karena Allah akan memberikan balasan surga di akhirat
C. dapat memasrahkan semua perbuatan baiknya kepada Allah, meskipun orang-orang sekitarnya
menjauhi dirinya.
D. berusaha memperhitungkan untung ruginya (balasan pahala atau dosa) dalam melakukan perbuatan
sehari-hari
E. meyakini bahwa ia selalui disertai oleh Allah dalam mempertahankan perbuatan baiknya.

19. Kita telah mendengar dan melihat baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak dan
elektronik informasi musibah banjir, kebakaran, kecelakaan lalu lintas, tanah lonsor dll. Hal tersebut
menimbulkan banyak korban jiwa dan harta. Pernyataan di bawah ini yang tidak mencerminkan sikap
orang menerima qadar Allah Swt. adalah.
A. segala sesuatu terjadi karena ketentuan Allah Swt
B. manusia hanya bisa berusaha dan hanya Allahlah menentukan
C. memiliki keyakinan Allah tidak suka dengan mahluknya
D. berhusnudzan dapat me mperkuat keyakinan bahwa segala cobaan pasti ada hikmahnya
E. kejadian malapetaka di dunia disebabkan akibat dari perbuatan manusia

20. Fatimah adalah seorang anak dari keluarga yang tidak mampu, penghasilan orang tuanya hanya cukup
untuk memenuhi kebutuhan pokok saja. Keluarganya tergolong miskin, tetapi ia selalu berdoa dan
menyerahkan semua permasalahanya pada Allah SWT, karena dia yakin Allah yang telah mengatur
semua permasalahanya di dunia. Perilaku seperti itu termasuk makna dari.
A. sabar
B. husnudzan
C. iman pada Qodar
D. ikhlas
E. taqwa

21. Ali memiliki cita-cita ingin diterima di perguruan tinggi negeri. Untuk mempersiapkannya Ali rajin
belajar dan beribadah. Namun ketika mengikuti SMPTN Ali terkena penyakit demam berdarah, sehingga
Ali tidak lulus. Walaupun tidak lulus Ali tidak berputus asa karena dia yakin pasti ada hikmahnya. Sikap
Ali yang demikian disebut ....
A. putus asa dan menyesal
B. menyerah saja dan pasrah
C. istiqomah
D. suudzan
E. husnudhon

22. Jajang adalah seorang siswa yang menyandang cacat tunanetra walaupun demikian ia tetap semangat
dalam menjalani kehidupannya, ia terus berkarya sehingga prestasi demi prestasi mampu diraihnya. Ia
memiliki keyakinan bahwa dibalik satu kekurangan ada seribu kelebihan. Perilaku Jajang tersebut
mencerminkan perilaku .
A. husnuzan kepada Allah SWT.
B. tazakur kepada Allah SWT.
C. tasyakur kepada Allah SWT.
D. tafakur kepada Allah SWT.
E. azam kepada Allah SWT.

23. Manusia yang melakukan perbuatan dosa besar selama hidupnya tidak akan tenteram. Itulah sebabnya
perbuatan dosa besar harus dihindari agar mendapat ketenangan hidup. Pernyataan berikut ini yang bukan
termasuk cara menghindari perbuatan dosa besar adalah .
A. tidak mendatangi tempat maksiat
B. senantiasa beribadah dan minta ampun pada Allah SWT.
C. bergaul dengan siapa saja, walaupun sesekali berbuat dosa kecil
D. bergaul dan mengambil teman sejawat itu harus betul-betul dipilih
E. senantiasa minta petunjuk pada Allah SWT melalui ibadah yang dilakukan

24. Perhatikan pernyataan di bawah ini!

UAS Pendidikan Agama Islam SMK 2014/2015 P-01


1) Menghindari perbuatan dosa.
2) Mengharapkan ridha Allah SWT.
3) Mengharapkan rahmat Allah SWT.
4) Memperbanyak ibadah dengan ikhlas.
5) Meninggalkan tempat-tempat maksiat.
Pernyataan tersebut yang termasuk bagian raja adalah ... .
A. 1) dan 2)
B. 1) dan 3)
C. 2) dan 3)
D. 3) dan 4)
E. 4) dan 5)

25. Kalau kita perhatikan aktivitas di Mall atau Pusat Perbelanjaan, banyak orang yang membelanjakan
uangnya secara berlebihan, padahal tidak semua barang belanjaannya dibutuhkan. perilaku tersebut
mencerminkan sikap ....
A. fitnah
B. ghibah
C. riya
D. husnudzon
E. tabdzir

26. Perhatikan pernyataan berikut!


1. Ingin dilihat orang lain
2. menuduh orang lain sesuatu yang tidak dilakukan
3. berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta
4. menebarkan desas desus tidak baik tentang seseorang
5. membicarakan kejelekan atau keburukan orang lain
dari pernyataan di atas yang termasuk dalam perilaku fitnah adalah ....
A. 1,2,3
B. 1,4,5
C. 2,3,5
D. 2,4,5
E. 3,4,5

27. Jali tergolong siswa yang selalu berkata ghibah. Akibat dari perbuatannya itu ia dijauhi teman-temannya.
Jika perilaku ghibah tersebut dapat dihindari, maka akan bermanfaat bagi kehidupannya. Adapun manfaat
menghindari perbuatan ghibah adalah .
A. banyak teman
B. banyak yang merasa sakit hati
C. orang lain merasa aman
D. mudah bergaul
E. disayangi banyak orang

28. Allah tidak menyukai orang-orang yang berperilaku israf atau berlebih-lebihan dalam segala hal karena
banyak dampak negatifnya, oleh karena itu seorang muslim hendaknya menjauhi perbuatan tersebut.
Berikut ini yang bukan termasuk perilaku israf adalah .
A. melanjutkan makan setelah kenyang
B. memakai perhiasan yang mencolok di sekolah
C. memakai pakaian yang sesuai dengan budaya setempat
D. memakai gaun panjang yang menyapu lantaiminum dengan menggunakan gelas dari emas
E. minum dengan gelas yang terbuat dari emas

29. Kebencian yang berlebihan pada orang lain dengan cara memojokkan dan menyebarkan kesalahannya
yang tidak sesuai dengan kenyataan dapat mematikan semangat hidup sedan masa depan seseorang, hal
ini dinamakan ...
A. syirik
B. israf
C. ujub
D. dengki

UAS Pendidikan Agama Islam SMK 2014/2015 P-01


E. fitnah

30. setiap orang membutuhkan keadilan, olehkarena itu Islam mengajarkan keadilan harus tetap ditegakkan
sekalipun pada keluarga dan diri sendiri. Berikut ini yang merupakan definisi adil adalah... .
A. menyayangi kaum miskin
B. menempatkan sesuatu pada tempatnya
C. menyayangi semua anak-anak yatim
D. memihak satu golongan
E. memutuskan hokum sesuai keinginan nafsunya

31. Perhatikan tabel tentang sumber hukum Islam dan pengertiannya yang disusun secara acak berikut ini!
HUKUM PENGERTIAN

1. Al-Quran a. Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu


masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan
Al-Hadits dengan menggunakan akal dan pikiran yang sehat serta
berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.

2. Al-Hadits b. Kalam Allah SWT yang merupakan mukjizat dan diwahyukan


kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara Malaikat Jibril
untuk disampaikan kepada umat manusia.

3. Ijtihad c. Segala perilaku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan,


perbuatan dan ketetapannya

4. Qiyas d. Kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum yang belum


ditetapkan secara rinci oleh Al-Quran dan Al-Hadits

5. Ijma e. Menetapkan suatu hukum pada satu kasus dengan cara


membandingkan dengan hukum pada kasus yang lain karena
adanya illat (alasan) yang sama

pasangan sumber hukum Islam dan pengertian yang benar adalah ....

A. 1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e


B. 1-a, 2-c, 3-b, 4-d, 5-e
C. 1-b, 2-c, 3-a, 4-e, 5-d
D. 1-b, 2-a, 3-c, 4-d, 5-e
E. 1-c, 2-a, 3-b, 4-d, 5-e

32. Masalah adopsi, tranfusi darah, asuransi jiwa, prewedding, inseminasi buatan, jual-beli valuta asing dan
shalat di atas kendaraan belum muncul di saat Rasulullah saw masih hidup, dan tidak secara eksplisit
disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Maka untuk penetapan hukumnya dibutuhkan proses .
A. ijma
B. qiyas
C. ijtihad
D. istihsan
E. istihshab

33. Menyerahkan sebidang tanah kepada pengurus pondok pesantren untuk keperluan kegiatan pendidikan
dengan mengharap ridha Allah, merupakan pemberian dalam bentuk...
A. hadiah
B. lafadh
C. hibah
D. wakaf
E. zakat

UAS Pendidikan Agama Islam SMK 2014/2015 P-01


34. Islam adalah agama yang sempurna, seluruh aspek kehidupan manusia diatur dalam Islam, termasuk
aspek jual beli. Dianta bentuk jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam adalah boleh memesan suatu
barang dengan kriteria yang disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan.
Bentuk jual beli seperti itu disebut dengan....
A. kredit
B. salam
C. muthlak
D. muqayyadah
E. fasid

35. Sidiq, Ahmad dan Ibrahim mengumpulkan dana yang jumlahnya sama dan berpartisipasi dalam kerja,
keuntungan, dan kerugian yang dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara mereka. Kerjasama seperti ini
disebut dengan.
A. syirkah inan
B. syirkah Mufawadah
C. syirkah Amal
D. syirkah Wujuh
E. syirkah

36. Pak Ahmad Taufik memiliki putra bernama Amin dan Aisyah, putra pertamanya Amin meninggal dunia
karena sakit, kewajiban Pak Ahmad Taufik untuk mengurus jenazah, berikut ini merupakan urutan dalam
pengurusan jenazah ....
1) Menguburkan
2) Memandikan
3) Mengkafankan
4) Menyolatkan
Urutan mengurus jenazah yang benar adalah.
A. 1 , 3 , 2 dan 4
B. 2 , 3 , 4 dan 1
C. 4 , 2 , 3 dan 1
D. 4 , 1 , 2 dan 3
E. 3 , 2 , 1 dan 4

37. Demi terciptanya masyarakat yang baik dan tenteram di dunia maupun di akhirat, mutlak adanya
pernikahan yang sah sesuai syarat dan rukun nikah. Berikut ini yang tidak termasuk rukun nikah
adalah.
A. walif
B. ijab kabul
C. mahar
D. calon mempelai
E. dua orang saksi

38. Perceraian merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT., namun demikian perceraian dapat
ditempuh sebagai jalan terakhir untuk mengatasi masalah keluarga yang memerlukan jalan keluar dengan
cerai atau talak. Apabila seorang suami menjatuhkan talak pada istri yang dalam keadaan suci, maka
masa iddahnya adalah....
A. Empat bulan sepuluh hari
B. Tiga kali suci
C. Sampai melahirkan bayinya
D. Tidak ada masa iddah
E. Tiga bulan penuh
39. Seseorang meninggal dunia ahli warisnya terdiri dari : suami, anak perempuan tunggal, bapak, ibu dan
saudara perempuan seibu. Ahli waris yang mendapat bagian setengah (1/2) harta waris adalah....
A. Ibu kandung
B. Saudara perempuan seayah
C. Anak laki-laki dari saudara laki-laki
D. Anak perempuan tunggal
E. Saudara perempuan seibu

UAS Pendidikan Agama Islam SMK 2014/2015 P-01


40. Seseorang meninggal dunia meninggalkan harta warisan sebesar Rp. 360.000.000,-. Ahli waris terdiri dari
ibu, suami, dan dua orang saudara seibu. Bagian waris suami adalah... .
A. Rp. 30.000.000
B. Rp. 60.000.000
C. Rp. 120.000.000
D. Rp. 160.000.000
E. Rp. 180.000.000

41. Melalui perjuangan yang panjang yang diawali dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi kemudian
secara terang-terangan, lambat laun Rasulullah merasakan hasilnya dengan semakin banyaknya pengikut
baik dari kalangan keluarga terdekat maupun sahabat. Substansi dakwah Rasul saw. ketika berdakwah di
Mekkah berkaitan dengan persoalan....
A. ibadah
B. tauhid
C. ekonomi
D. perbudakan
E. rumah tangga

42. Dakwah Rasulullah saw. pada periode Makkah menitik beratkan pada penyadaran ketauhid dengan
strategi yang sangat lembut tanpa kekerasan. Untuk mencapai tujuan tersebut Rasulullah saw.
melakukan langkah-langkah dakwah berikut ini, kecuali....
A. mengajak pembesar quraisy
B. dengan cara sembunyi-sembunyi
C. melalui informasi mulut ke mulut
D. mengajak dengan mengancam
E. tetap menghormati ibadah kaum quraisy

43. Madinah al Munawwarah adalah pusat pemerintahan dan sekaligus simbol kepemimpinan Rasulullah
saw. yang dapat mencerminkan sistem demokrasi. Strategi yang sangat menentukan keberhasilan dawah
Rasul pada periode Madinah adalah....
A. mengadakan gencetan senjata dengan kaum kafir Quraisy
B. menciptakan peradaban baru bagi masyarakat madinah maupun umat Islam
C. mengusir kaum Yahudi dari Madinah yang tidak mengakui keberadaan Islam
D. membangun Mesjid dan pusat pemerintahan untuk kepentingan umat Islam saja
E. meletakkan dasar-dasar pemerintahan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya yang harmonis

44. Kerajaan Mughal di India merupakan salah satu kerajaan yang muncul di Abad Pertengahan, yang
dibangun pada tahun 1526 M dengan ibu kotanya Delhi. Tokoh yang berjasa mendirikan kerajaan ini
adalah
A. sultan Hamid II.
B. sultan Humayun
C. sultan Syah Jihan
D. sultan Bahadur Syah II
E. sultan Zahirudin Muhammad Babur

45. Setelah tahun 1250 M, dunia Islam mengalami masa kemunduran. Hal-hal berikut yang merupakan faktor
kemunduran umat Islam dan dunia Islam adalah....
A. ketertarikan masyarakat Islam terhadap ilmu-ilmu umum sangat lemah
B. perebutan kekuasaan pada keluarga kerajaan Islam karena kepentingan pribadi
C. ajaran agama Islam itu sendiri yang tidak mengajarkan bagaimana masyarakatnya maju
D. pertumbuhan ekonomi masyarakat Islam yang lamban melemahkan kekuatan Dinasti Islam
E. banyaknya mazhab fikih yang berkembang saat itu sehingga masyarakat menjadi bodoh.

46. Kemajuan Peradaban Eropa saat ini merupakan kontribusi Islam pada masa lalu, antara lain peninggalan
bangunan bernilai seni islam yang menakjubkan di Spanyol berupa Istana.
A. El-Badi
B. Maimun
C. Tajmahal
D. Al-hambra

UAS Pendidikan Agama Islam SMK 2014/2015 P-01


E. Aya Sophia

47. Islam sangat menarik perhatian masyarakat Indonesia, karena ajarannya penuh dengan kedamaian,
kejujuran, dan keramahan. Setiap muslim, apapun profesinya, menampilkan Islam secara baik. Semua itu,
menjadikan penduduk setempat merasa simpati dan tidak keberatan anak-anak mereka menikah dengan
orang Islam. Pernyataan di bawah ini yang menjadi faktor berkembangnya Islam di Indonesia adalah....
A. perdagangan dan peperangan
B. ekspansi dari Arab dan Mesir
C. perdagangan dan perkawinan
D. pemberian materi dan hadiah
E. janji kesejahteraan dan kekayaan

48. Perkembangan Islam di Indonesia tidak lepas dari kegigihan Wali Sanga dengan pendekatan dakwah
mereka yang sangat akomodatif. Sebagaimana Sunan Kalijaga dalam memadukan dakwah melalui
pendekatan seni dan budaya berupa.
A. seni ukir, wayang, grebeg mauled, perayaan sekaten, dan tembang jawa
B. seni pahat, seni tari, wayang kulit, wayang orang, dan perayaan sekatenan
C. wayang kulit, grebeg maulud, gamelan, perayaan sekaten, seni ukir, dan seni suara
D. wayang kulit, wayang orang, perayaan sekaten, grebeg maulud, dan kuda lumping
E. wayang kulit, wayang golek, wayang orang, sandiwara, gamelan, dan tembang jawa

49. Saat ini Islam tercatat sebagai salah satu agama terbesar dunia, tercatat lebih dari 1 milyar penduduk
dunia beragama Islam, faktor penyebab kemajuan Islam dunia adalah....
A. Peperangan antara islam dan barat
B. Diterimanya budaya barat ke dalam islam
C. Ancaman teroris di negara negara Eropa
D. Kekayaan yang dimiliki negara negara islam
E. Migrasi penduduk muslim ke negara negara minoritas muslim

50. Dengan mengetahu perkembangan Islam di seluruh dunia maka kita akan memiliki wawasan yang luas
mengenai berbagai persoalan Islam dan orang Islam, sedang yang bukan termasuk hikmah mengetahui
perkembangan Islam di dunia adalah....
A. memperbaiki kekeliruan
B. menjadikan pelajaran ke tingkat lebih maju
C. untuk dikenang saja bahwa islam dulu pernah maju
D. mengantisipasi kesalahan agar tidak terulang kembali
E. sebagai inspirasi agar kejayaan islam ke depan lebih maju

*****

UAS Pendidikan Agama Islam SMK 2014/2015 P-01