Anda di halaman 1dari 10

Bahagian A

(40 markah)
Jawab Semua Soalan

1 Soalan 1 berdasarkan Peta 1

Peta 1 menunjukkan lokasi tamadun Hwang Ho

(a) Namakan bandar yang bertanda

X : ........................................................................................................................................................

Y : ........................................................................................................................................................
[2 markah]

(b) Mengapakah kawasan berlorek pada peta di atas maju dalam bidang pertanian?

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
[3 markah]

SULIT 2 Lihat Halaman Sebelah


(c) Apakah kepentingan inovasi dalam bidang pertanian?

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
[2 markah]

(d) Bidang pertanian merupakan asas kekuatan sesebuah negara.

Berikan alasan anda.

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
[3 markah ]

SULIT 3 Lihat Halaman Sebelah


2
Kedudukan Melaka sebagai pusat perdagangan menjadi bertambah penting setelah
pemerintahnya memeluk Islam sekitar 1414 Masihi. Sulalatus Salatin mencatatkan
bahawa dalam zaman inilah Melaka menjadi pesat dan makmur.

Sumber: Ahmad Jelani Halimi, Sejarah dan Tamadun Bangsa Melayu,2008

(a) Mengapakah pelabuhan Melaka mampu menjadi pelabuhan yang pesat?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
[4 markah]

(b) Nyatakan jenis cukai yang diperkenalkan oleh Melaka?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
[2 markah]

(c)
Kita amat menggalakkan golongan pelajar menceburi bidang perniagaan sebagai
salah satu kerjaya pilihan mahupun kerjaya sampingan

YBHG. DATO SRI JAMIL BIN SALLEH


Ketua Setiausaha
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan

Bagaimanakah anda menyahut seruan di atas?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
[4 markah]

SULIT 4 Lihat Halaman Sebelah


3 Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka terdapat undang-undang bertulis yang dipengaruhi oleh hukum
adat tempatan dan agama Islam.

(a) Namakan undang-undang bertulis tersebut.

(i) .....................................................................................................................................................

(ii) ....................................................................................................................................................
[2 markah]

(b) Senaraikan empat perkara yang terkandung di 3 (a).

(i) .......................................................................................................................................................

(ii) ......................................................................................................................................................

(iii)......................................................................................................................................................

(iv) .....................................................................................................................................................
[4 markah]

(c) Apakah tujuan undang-undang tersebut digubal?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
[2 markah]

(d) Mengapakah kedua-dua sumber undang-undang bertulis tersebut perlu dipelihara?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
[2 markah]

SULIT 5 Lihat Halaman Sebelah


4 Pelancaran dasar-dasar pembangunan ekonomi seperti Dasar Pertanian Negara dan Dasar Penswastaan
telah memberi sumbangan kepada pembangunan ekonomi jangka panjang.

(a) Mengapakah kerajaan memberi penekanan kepada dasar-dasar di atas?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
[3 markah]

(b) Nyatakan strategi kerajaan untuk mencapai Dasar Pertanian Negara.

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
[2 markah]

SULIT 6 Lihat Halaman Sebelah


(c) Dasar Kependudukan bermatlamat untuk mencapai sasaran 70 juta penduduk menjelang tahun
2100.
Jelaskan usaha kerajaan bagi mencapai matlamat dasar ini.

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
[3 markah]
(d) Apakah cabaran bagi mencapai matlamat di 4 (c)

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
[2 markah]

Bahagian B
(60 markah)
Jawab Tiga Soalan

5 Pernyataan berikut berkaitan dengan ketokohan Nabi Muhammad SAW

Nabi Muhammmad SAW. adalah tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Nabi Muhammad
SAW. adalah satu-satunya individu yang berhasil meraih keberhasilan luar biasa baik dalam hal agama
mahupun duniawi.
Sumber : Michael H. Hart, The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in Histor,1989.

(a) Jelaskan latar belakang Nabi Muhammad SAW sehingga berjaya menjadi tokoh paling
berpengaruh sepertimana pernyataan di atas.
[6 markah]
(b) Nabi Muhammad SAW. memiliki empat sifat terpuji yang utama, iaitu siddiq (berkata benar),
amanah (dipercayai) , tablig (menyampaikan) dan fatanah ( bijaksana).

Bagaimanakah pengamalan sifat-sifat terpuji di atas dapat membentuk masyarakat dan negara
yang cemerlang.
[8 markah]

SULIT 7 Lihat Halaman Sebelah


(c) Apakah cabaran yang dihadapi oleh masyarakat kini dalam mengekalkan sifat-sifat terpuji atau
amalan-amalan mulia ?
[6 markah]

6
Kegemilangan tamdun Islam sampai puncaknya di zaman pemerintahan Harun al-Rasyid dan
puteranya al-Makmun.
Sumber: Esa Khalid, Konsep Tamadun Islam : Sains dan Teknologi,2001

(a) Ceritakan sejarah pengasasan Kerajaan Bani Abbasiyah.


[4 markah]

(b) Bagaimanakah Kota Baghdad mencapai kegemilangan sebagai pusat keilmuan di zaman khalifah
tersebut?
[8 markah]

(c) Sejauh manakah bidang penterjemahan penting dalam menyebarkan ilmu?


[8 markah]

7 Penanaman getah Di Tanah Melayu merupakan kegiatan ekonomi dagangan yang melibatkan
pengeluaran untuk tujuan pemasaran.

(a) Terangkan usaha British memajukan perusahaan getah di Tanah Melayu pada abad ke-20.
[8 markah]

(b) Mengapakah orang Melayu tidak melibatkan diri dalam penanaman getah secara besar-besaran
pada zaman penjajahan British?
[6 markah]
(c) Perusahaan getah kini menghadapi cabaran untuk terus dimajukan.
Berikan penjelasan anda.
[6 markah]

8 Sumber 1 dan 2 berkaitan dengan proses kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

Suruhanjaya Reid telah ditubuhkan pada bulan Mac 1956


bagi membincangkan dan menyusun perlembagaan
Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka.

Sumber 1
Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 telah
ditandatangani oleh Raja-Raja Melayu dan British pada 15
Ogos 1957.

SULIT 8 Lihat Halaman Sebelah


Sumber 2

(a) Berdasarkan Sumber 1, apakah isu yang menjadi panduan Suruhanjaya Reid dalam merangka
dan menyusun Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu sebelum merdeka ?
[4 markah]

(b) Berdasarkan sumber 2, jelaskan isi kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957.
[8 markah]

(c) Mengapakah kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 perlu dihayati oleh generasi
muda pada hari ini ?
[8 markah ]

SULIT 9 Lihat Halaman Sebelah


9
Perjanjian Malaysia ialah persetujuan yang menggabungkan Borneo Utara, Sarawak,
dan Singapura dengan negeri-negeri yang sedia ada dalam Persekutuan Tanah Melayu,
dengan kesatuan yang terhasil dinamakan Malaysia. Singapura kemudian berhenti menjadi
sebahagian daripada Malaysia, menjadi sebuah negara yang merdeka pada 9 Ogos 1965.

https://ms.wikipedia.org/wiki/perjanjian_Malaysia

(a Apakah intipati Perjanjian Malaysia 1963 yang menjadi penyatuan dalam kalangan negeri
) anggota?
[8 markah]

(b Perjanjian Malaysia 1963 dibentuk dengan mengambil kira kepentingan rakyat dan semua negeri
) anggota.

Buktikan kebenaran pernyataan tersebut. [6 markah]

(c) Hubungkaitkan pembentukan Malaysia terhadap kemakmuran negara kita sehingga hari ini.
[6 markah]

10 Bendera kebangsaan negara kita juga dikenali dengan nama Jalur Gemilang.

(a) Jelaskan sejarah penciptaan bendera kebangsaan negara kita.


[4 markah]

(b) Terangkan maksud warna dan simbol yang terdapat pada bendera kebangsaan kita.
[4 markah]

(c) Sebagai warganegara Malaysia yang baik, kita bertanggungjawab menghargai, menghormati, dan
memuliakan bendera kebangsaan kita.

(i) Sejauh manakah anda dapat melaksanakan tanggungjawab tersebut?


[6 markah]
(ii) Berikut adalah lirik lagu Jalur Gemilang.

Jalur Gemilang...Di bawah naunganmu


Jalur GemilangKami semua bersatu
Perpaduan ketaatan
Amalan murni rakyat Malaysia

Ulaskan maksud lirik lagu tersebut.


[6 markah]

SULIT 10 Lihat Halaman Sebelah


11 Pada tahun 1970, Malaysia telah menyertai Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM) dan tahun
1971 menganggotai Pertubuhan Persidangan Islam (OIC).

PERSIDANGAN NAM

PERSIDANGAN OIC

(a) Malaysia telah memberikan sumbangan penting kepada kedua-dua pertubuhan di atas.

Jelaskan peranan Malaysia dalam

(i) NAM [6 markah]

(ii) OIC
[6 markah]

(b) Sejauh manakah hubungan diplomatik dapat mensejahterakan negara?


[8 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

SULIT 11 Lihat Halaman Sebelah