Anda di halaman 1dari 2

DHARMA WACANA

Swadharmaning yowana sane pacang ngajegang budaya bali antuk maparilaksana nganutin
sesana. Sadurung nglantur lugrayang titiang ngastiti ring Ida Hyang Widhi Wasa antuk ngaturang
pangastungkara panganjali umat.

“Om Swastiastu”

Bapak Guru sane wangiang titiang, tur timpal-timpal sane tresnain titiang, ring galah sane
becik puniki atur Dharma Wacana titiang sane mamurda “Swadharmaning yowana sane pacang
ngajegang budaya bali antuk maparilaksana nganutin sesana”.

Sekadi sane sampun kauningin para yowanane mangkin ring jagat Bali, makeh sane
sampun terpengaruh globalisasi. Punika sane ngawinang makeh para janane sampun kemad
nganggeang basa bali rikalaning mabebaosan, sawireh basa bali punika kabaos basa desa, punika
sane mawinang basa baline patut kaajegan. Iriki mangkin iraga ngambil utawi nyade dados para
deha truna.

Acara sekadi mangkin inggih punika marves sajeroning pacentokan dharma wacana
puniki, sinalih tunggil acara sane kaanggen nguningang iraga para janane mangda nglimbakang
basa bali punika sane kautamayang ring mabebaosan sadina-dina. Yening suluhin malih, rikala
nincapang basa bali utawi budaya baline sane mangkin, iraga pacang ngamolihang ajah-ajahan
sane manut ring agama punika sane kaanggen nincapang kualitas diri iraga saantukan dados para
deha truna. Mangdaning nyiptayang parilaksana para jana sane anut ring sesana. Asapunika
wantah peranan para yowanane indik nglestariang budaya baline.

Sane dados contoh ring pagubugan Baline :

Basa bali punika madue undag-undagan basa inggih punika alus singgih (ASI), alus madia
(AMA), lan sane kaping tiga Alus Sor (Aso). Alus singgih inggih punika basa sane patut
kaanggiang ring sang sane kasinggihang utawi ring sang sane durung kauningin, alus madia inggih
punika basa bali tengahan sane kaanggen rikala mabebaosan ring sang sane sampun kauningin
nanging pasawitranyane nenten luket pisan. Alus sor inggih punika basa sane kaanggen
ngandapang raga rikalaning maatur ring sang wangsa sane tegehan utawi matur ring pejabat sane
kasinggihan. Undag-undagan basa punika sujatine madaging indik budaya sane nyihnayang iraga
patut menghormati sang sane durung kauningin miwah membedakan wangsa ring pagubugan
baline melarapan antuk ngangge basa alus puniki.

Punika mawinan iraga mangda teleb ngeresepang daging-daging sastra, pageh tan obah.
Duaning malajah mauruk sastra ngaruruh widya guna, tan bina sekadi matapa, sekadi petapan Ida
Sang Arjuna ring gunung Indrakila. Antuk kepagehan Ida metapa raris kapaica panah pasupati olih
Ida Bhatara Siwa sane kaanggen senjata melaning suarga loka sane tambis-tambis pralaya antuk
panglurug I Detya Kawaca. Asapunika cerita sane mungguh ring kekawin Arjuna Wiwaha.

Iraga para yowana sareng sami, indike asapuniki patut pisan kanggen pratiwimba mangda
sida plapan. Sampunang nenga-nenga melajah mauruk sastra, sekadi mamargi mangda rauh
ngantos katanggu, maka cutet masekolah ngantos ngamolihang ijazah, satsat panah pasupati
pasuecan Ida Bhatara Siwa, raris kaweruhane punika kaanggen nyanggra pawangunan jagate sane
kaulati, duaning marupa kapatutan iraga maprawerti, maka pabuat wangsa luih guna.

Ida dane sareng sami sane wangiang titiang, wantah asapunika sane prasida antuk titiang
matur, dumogi wenten pikenohnyane utawi gegambelan risajeroning kahuripan ring jagate.
Gumanti wenten atur titiang sane nenten manut ring arsa lan sesuduk basa, punika wantah
kenambetan titiang kalintang pageh. Duaning asapunika titiang nunas geng rena sinampura, pinaka
panguntat puputang titiang antuk Parama Santhi,

“Om Santih, Santih, Santih Om”