Anda di halaman 1dari 11

NAMA : _____________________________________ GURU MENGAJAR: _______________________

TINGKATAN : _________ SM SUNG SIEW SANDAKAN (CF)

T2
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TAHUN 2018

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


TINGKATAN 2
DUA JAM ( 2 JAM )

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi DUA BAHAGIAN soalan.
2. BAHAGIAN A mengandungi 20 soalan objektif dan BAHAGIAN B mengandungi 4 soalan struktur.
3. Jawab semua soalan.
4. Jawapan Bahagian A dan Bahagian B mestilah ditulis pada ruangan yang disediakan dalam kertas
soalan.

BAHAGIAN A (SOALAN OBJEKTIF)


[ 60 MARKAH ]

1. Maklumat berikut adalah dua jenis masalah.


\

A Masalah inventif
B Masalah bukan inventif
Padankan jenis masalah di atas dengan penyataan yang berikut dengan menulis A atau B pada petak
yang disediakan.

Salman membeli sebuah almari buku untuk meletakkan bukunya yang terlalu
(a)
banyak.

Pak Mat memasang bakul khas pada motosikalnya supaya mudah untuk
(b) mengangkut buah-buahan dari kebunnya tetapi menyebabkan ruang tempat
duduk menjadi terhad.

Razak memasang lampu tambahan di ruang dapurnya kerana pencahayaan yang


(c)
kurang namun bil elektrik rumahnya didapati bertambah.
[ 3 markah ]
2. Maklumat berikut berkaitan dengan analisis fungsi.
A Fungsi
B Model fungsi
C Komponen
Padankan pernyataan berikut dengan maklumat di atas dengan menulis A, B dan C pada ruang yang
disediakan.
Menggambarkan keseluruhan hubung kait antara komponen dengan kesannya
(a)
dalam sistem

(b) Bahagian-bahagian kecil yang berfungsi menyokong sistem.

(c) Tindakan sesebuah produk untuk merubah objek sasaran.

[ 3 markah ]

1
3. Tentukan kaedah penyelesaian masalah inventif sama ada pemisahan masa atau pemisahan ruang
bagi situasi berikut dengan menulis jawapan pada ruang yang disediakan.

Kerusi perlu tinggi untuk murid yang tinggi dan pada masa yang
(a)
sama juga perlu rendah untuk murid yang rendah.

Khemah perlu dibuka semasa digunakan dan ditutup ketika hendak


(b)
disimpan.

Payung akan dibuka apabila hendak digunakan dan ditutup apabila


(c)
hendak disimpan.

[ 3 markah ]
4. Berikut adalah dua kaedah pembuatan produk.
A Kaedah konvensional
B Kaedah moden
Padankan aktiviti di bawah dengan kaedah pembuatan yang betul dengan menulis A atau B pada
petak yang disediakan.

[ 3 markah ]

5. Tandakan (√ ) pada tujuan membuat analisis terhadap lakaran model 3D yang betul dan (X) pada
yang salah pada petak yang disediakan.

(a) Untuk memastikan bahan yang digunakan bersesuaian

(b) Memastikan saiz produk yang dihasilkan sesuai dengan fungsinya

(c) Memastikan kos pengeluaran tidak berlebihan daripada yang sepatutnya

[ 3 markah ]
6. Berikut adalah dua jenis model yang boleh dihasilkan sebelum proses pembuatan
A Model statik
B Model berfungsi

Padankan model di atas dengan pernyataan yang berkaitan dengan menulis A atau B pada petak
yang disediakan.

2
(a) Tiada bahagian yang boleh digerakkan

(b) Terdapat bahagian-bahagian tertentu yang boleh bergerak

(c) Penilaian dilakukan dari segi rupa bentuk, warna, saiz dan proses pembuatan

[ 3 markah ]

7. Maklumat berikut adalah kaedah membuat acuan.


A Tuangan panas
B Tuangan sejuk
Padankan maklumat diatas dengan bahan tuangan yang betul dengan menulis A atau B pada petak
yang disediakan.
(a) Plaster of paris

(b) Timah

(c) Besi Keluli

[ 3 markah ]
8. Tandakan (√ ) pada tujuan yang betul membuat penambahbaikan pada produk yang dihasilkan dan
(X) pada yang salah pada petak yang disediakan.

(a) Menambah keuntungan terhadap jualan produk.

Menghasilkan produk yang berdaya saing dan mempunyai nilai pasaran yang
(b)
tinggi.

(c) Produk yang dihasilkan lebih baik dari segi fungsi, reka bentuk, kualiti dan estetik.

[ 3 markah ]
9. Terdapat 11 komponen mekanikal yang biasanya digunakan. Antaranya ialah pautan, aci engkol, galas
bebola dan banyak lagi.
Nyatakan komponen mekanikal yang diaplikasikan pada peralatan berikut.

[ 3 markah ]

3
10.

Tandakan (√ ) pada pernyataan yang betul bagi komponen mekanikal di atas dan (X) pada yang salah
pada petak yang disediakan.

(a) Berfungsi untuk menukar gerakan linear kepada gerakan berputar.

(b) Penghantar kuasa ke kotak gear untuk menggerakkan kenderaan.

(c) Mengurangkan geseran bagi menggerakkan sesuatu komponen ada enjin.

[ 3 markah ]
11. Berikut adalah berkaitan dengan elemen elektrik.
A Medium
B Sumber
C Kawalan

Padankan pernyataan berikut dengan elemen yang betul dengan menulis A, B dan C pada petak yang
disediakan.
Bahagian yang mengalir aliran arus elektrik dengan selamat seperti memutus dan
(a)
menyambungkan litar
Perantaraan antara sumber dengan beban dan berfungsi mengalirkan arus
(b)
elektrik

(c) Punca pengeluar tenaga elektrik seperti jana kuasa, bateri dan solar

[ 3 markah ]
12. Nyatakan tiga sumber elektrik yang boleh diperbaharui.
(a) ____________________________________

(b) ____________________________________

(c) ____________________________________ [ 3 markah ]

13. Berikut adalah jenis arus elektrik.


A Arus ulang alik (Au)
B Arus terus (At)

Padankan alatan yang menggunakan arus elektrik di atas dengan menulis A atau B pada ruang yang
disediakan.

4
[ 3 markah ]

14. Namakan jenis litar elektrik yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.

[ 3 markah ]

15. Tandakan (√ ) pada takrif reka bentuk makanan yang betul dan (X) pada yang salah pada petak
yang disediakan.

Reka bentuk makanan adalah proses menghasilkan makanan menggunakan


(a)
pelbagai alatan memasak yang canggih.

Reka bentuk makanan ialah cara menghasilkan makanan menggunakan pelbagai


(b)
kaedah memasak.

Reka bentuk makanan adalah proses merealisasikan idea kepada bentuk


(c)
makanan melibatkan inovasi dan kreativiti
[ 3 markah ]

16. Tandakan (√ ) pada jenis reka bentuk makanan yang betul dan (X) pada yang salah pada petak yang
disediakan.

(a) Reka bentuk susunan makanan dalam pinggan atau bekas.

(b) Reka bentuk pada jenis makanan yang tertentu.

(c) Reka bentuk pada makanan itu sendiri.

[ 3 markah ]

5
17. Pernyataan berikut adalah mengenai kepentingan reka bentuk makanan.

Nilai kreatif dan inovatif dalam sesuatu reka bentuk makanan perlu diterapkan untuk
A
menghasilkan reka bentuk makanan yang menarik.

Perubahan cita rasa pengguna turut menyumbang kepada penghasilan pelbagai reka bentuk
B
makanan.

Reka bentuk makanan yang menarik boleh mewujudkan ciri-ciri yang unik dan memberikan
C
nilai tambah kepada sesuatu produk dan berpotensi untuk dipasarkan.

Padankan penerangan di atas dengan kepentingan yang tepat dengan menulis A, B dan C pada petak
yang disediakan.

(a) Melindungi etika sosial

(b) Melahirkan nilai estetika

(c) Memberi kebebasan memilih kepada pengguna

[ 3 markah]

18. Maklumat berikut adalah berkaitan alatan dalam penyediaan reka bentuk makanan.

 Pisau bergerigi  Pisau pelepa  Pisau ukir


 Pisau paring  Redai kek  Pisau turning
 Pisau bulan sabit  Beg aising  Penerap

A B C
Padankan maklumat diatas dengan jenis alatan yang betul dengan menulis A, B dan C pada petak
yang disediakan.

(a) Alatan menghias

(b) Alatan memotong

(c) Alatan membentuk dan mengukir

[ 3 markah ]

6
19. Rajah menunjukkan pembungkusan makanan.

Berdasarkan rajah, nyatakan tiga ciri perlu ada pada suatu pembungkus makanan agar menepati
kehendak pasaran.

(a) ____________________________________

(b) ____________________________________

(c) ____________________________________ [ 3 markah ]

20. Tandakan (√ ) pada pernyataan yang betul tentang kesan penggunaan imej pada reka bentuk
pembungkusan makanan dan (X) pada yang salah pada petak yang disediakan.
Pengunaan imej yang betul dapat memberi kesan menarik kepada pembungkus
(a)
makanan.
Pengunaan imej dapat memberi maksud yang lebih tepat dan jelas berbanding
(b)
pengunaan teks yang panjang lebar.

(c) Imej yang pelbagai akan memenuhi cita rasa dan kehendak pelanggan

[ 3 markah ]

7
BAHAGIAN B (SOALAN STRUKTUR)
[ 40 MARKAH ]

21. Teknologi pembuatan merupakan bidang yang semakin berkembang pesat pada masa kini.
Pelbagai produk dapat dihasilkan dengan menggunakan teknologi pembuatan demi
memenuhi keperluan dan kehendak pengguna.

Berdasarkan pernyataan di atas,


(a) Jelaskan secara ringkas maksud teknologi pembuatan.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

[2 markah ]

(b) Nyatakan dua kaedah proses pembuatan yang digunakan pada masa kini.

(i) __________________________________________

(ii) __________________________________________ [ 2 markah ]

(c) Lengkapkan jadual di bawah tentang banding beza bagi dua jenis kaedah proses pembuatan yang
dinyatakan di (b).

Kaedah Kaedah
Aspek
(i) ____________________________ (i) _____________________________

[ 6 markah ]

8
22. . Sistem mekanikal adalah beberapa komponen yang berfungsi sebagai penghantar bagi
menyelesaikan sesuatu tugas yang telah diprogramkan. Untuk menghasilkan reka bentuk sistem
yang dikehendaki, pelbagai komponen mekanikal digunakan sama ada secara berasingan atau
gabungan.

Berdasarkan pernyataan di atas,


(a) Nyatakan komponen mekanikal yang digunakan dalam reka bentuk sesuatu gajet mekanikal.
(i) _________________________________

(ii) _________________________________

(iii) _________________________________ ( 3 markah )

(b) Lengkapkan carta alir proses pembinaan gajet mekanikal dibawah. Satu jawapan telah diberikan.

(i) (ii)

(iv) (iii)

(v)
Kemasan

[ 5 markah ]

(c) Berikan 2 ujian yang biasa dilakukan dalam proses pengujian pembinaan gajet mekanikal.
(i) _________________________________

(ii) _________________________________ [ 2 markah ]


9
23. Berikut adalah bahan yang akan digunakan uuntuk mereka bentuk sebuah litar elektrik di dalam
sebuah stor.
Bahan Kuantiti
Mentol 3
Wayar Secukupnya
Suis 1
Bateri 9V 1

Berdasarkan maklumat di atas,


(a) Kelaskan bahan-bahan di atas mengikut elemen elektrik yang berikut :

(i) Sumber : _______________________________

(ii) Medium : _______________________________

(iii) Beban : _______________________________

(iv) Kawalan : _______________________________ [ 4 markah ]

(b) Lukiskan litar bergambar bagi menggambarkan reka bentuk litar elektrik di atas.

[ 5 markah ]

(c) Namakan jenis sambungan litar yang digunakan dalam reka bentuk litar itu.

_____________________________________________ [ 1 markah ]

10
24. Rajah di bawah menunjukkan dua hidangan makanan.

Rajah A Rajah B

Berdasarkan rajah di atas,


(a) Tentukan hidangan rajah yang lebih menarik.

____________________________________________________ [ 1 markah ]

(b) Jelaskan dua perbezaan yang menyebabkan anda memilih jawapan di (a).

Rajah A Rajah B

[ 8 markah]

(c) Nyatakan tujuan utama penilaian reka bentuk makanan yang dibuat.

_______________________________________________________________________________
[1 markah ]

Soalan Tamat

Disediakan oleh Disemak oleh Disahkan oleh

__________________ __________________ _________________


(Pn Zarinah Ahmadul) ( Pn Dg. Sofiah Wasli) (Cik Teoh Ah Nai)
11

Anda mungkin juga menyukai