Anda di halaman 1dari 8

SKEMA JAWAPAN PENULISAN

1.
BANGSA MEMBACA BANGSA BERJAYA (DIMENSI DIRI)

a. Huraikan pendapat anda, tentang kebaikan membaca sebagai amalan hidup.

PENDAHULUAN
 Budaya membaca masyarakat masih rendah
 Isu budaya membaca tidak boleh dipandang ringan
 Terdapat beberapa kebaikan budaya membaca
ISI-ISI PENTING
Isi 1 – menambahkan ilmu pengetahuan
Isi 2 – menambahkan perbendaharaan kata
Isi 3 - Lulus cemerlang
Isi 4 – memenuhi masa lapang sebagai hobi
Isi 5 – melahirkan masyarakat yang cerdik pandai

PENUTUP
 Budaya membaca banyak faedahnya
 Kempen membaca perlu diteruskan
 Pihak kerajaan perlu menyediakan pelbagai kemudahan

UNGKAPAN MENARIK
 Banyak membaca luas pengetahuan
 Bangsa membaca bangsa berjaya
 Ulat buku
 Kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya.

CENDIAKAWAN
Iman Al-Ghazali- Yang membezakan antara manusia dan binatang adalah ilmu pengetahuan

b. Bangunan Bersejarah merupakan (DIMENSI NEGARA)

Tinggalan khazanah yang bernilai


1. Apakah kepentingan warisan sejarah kepada masyarakat dan Negara.

PENDAHULUAN
 Bangunan-bangunan bersejarah mempunyai nilai sejarah yang tidak ternilai.
 Generasi muda dapat menghayati fakta-fakta sejarah yang dipelajari dalam buku teks
 Kesan daripada penjajah
 Fakta-fakta sejarah dapat memupuk nilai patriotisme dalam kalangan generasi muda
kita.
 Masih kekal dan tidak pupus ditelan zaman

ISI-ISI PENTING

1
Isi 1 – Warisan sejarah negara mestilah dipertahankan
Isi 2 – Generasi muda dapat mempelajari sejarah tanah air
Isi 3- Menarik kehadiran para pelancong ke negara kita
Isi 4 – Tempat-tempat bersejarah dapat menjadi destinasi pelancongan yang terkenal
Isi 5- Kawasan bersejarah akan terus dikunjungi oleh pelbagai lapisan masyarakat

PENUTUP
 Tinggalan sejarah wajar dipertahankan
 Wajar dipulihara dan dipelihara
 Mengingati generasi dahulu yang berusaha melawan kuasa penjajah

UNGKAPAN MENARIK
 Tak lapuk dek hujan tak lekang dek panas

PERPADUAN ASAS KEJAYAAN NEGARA (DIMENSI NEGARA)


1.
2. Apakah kelebihan yang memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat

PENDAHULUAN
 Masyarakat terdiri daripada pelbagai kaum
 Masyarakat Malaysia menyambut pelbagai perayaan
 Memahami adat, budaya, agama dan kepercayaan pelbagai kaum

ISI-ISI PENTING
Isi 1- Menggalakkan pertumbuhan pesat ekonomi rakyat dan negara
Isi 2- Perpaduan menjadi asas pembangunan negara
Isi 3 – Perpaduan rakyat dapat menjamin kestabilan politik dan keamanan negara
Isi 4- Perpaduan penting untuk menaikkan imej negara dipersada antarabangsa
Isi 5 – Perpaduan dapat menjayakan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan dan kebajikan.

PENUTUP
 Setiap masyarakat perlu mengamalkan perpaduan dan nilai murni
 Aspek patriotisme perlu dipupuk dalam membentuk perpaduan
 Kempen dan aktiviti mesra rakyat dapat mengimarahkan perpaduaan

UNGKAPAN MENARIK
 Bersatu teguh bercerai roboh
 Perpaduaan asas kejayaan
 Melentur buluh biar dari rebungnya
CENDIAKAWAN
“Lebih mudah memaafkan musuh daripada memaafkan kawan” – Pujangga Barat

(DIMENSI NEGARA)

PATRIOTISME MENJAMIN KEHARMONIAN BANGSA


2
1. Jelaskan usaha untuk mewujudkan semangat patriotisme dalam kalangan murid

PENDAHULUAN
 Merdeka sejak 55 tahun yang lalu
 Hari Kebangsaan disambut setiap tahun
 Sambutan oleh pelbagai kaum dan generasi

ISI-ISI PENTING
Isi 1- Melalui mata pelajaran sejarah
Isi 2- Peranan guru memupuk semangat patriotik di sekolah - merentas kurikulum
Isi 3- Melalui poster dan lagu patriotik di perhimpunan rasmi/sekolah
Isi 4- Pertandingan pidato, kuiz patriotisme peringkat sekolah dan daerah
Isi 5- Sambutan bulan kemerdekaan di peringkat sekolah, daerah dan negeri

PENUTUP
 Kerjasama semua masyarakat
 bukan hanya peranan kerajaan tetapi semua pihak

UNGKAPAN MENARIK
 Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung
 Hujan emas dinegeri orang hujan batu dinegeri sendiri

(DIMENSI MASYARAKAT)
SUKAN SEBAGAI TERAS PERPADUAN
1. Bincangkan kepentingan sukan dalam memupuk perpaduan antara kaum.

PENDAHULUAN
 Melibatkan berbilang kaum (Dasar 1Murid 1Sukan)
 Masyarakat majmuk

ISI-ISI PENTING
Isi 1 - Atlet, pegawai boleh berkumpul
Isi 2 - Memahami budaya dan adat resam antara ahli sukan
Isi 3 - Bersatu dalam permainan tanpa mengira ras
Isi 4 - Meningkatkan imej negara di mata dunia
Isi 5 - Membantu menjayakan dasar 1Malaysia

PENUTUP
 Menyatukan semua kaum

3
 Melahirkan modal insan yang seimbang

COGAN KATA
Sukan untuk kesejahteraan
Majulah sukan untuk negara

(DIMENSI MASYARAKAT)

TEKNOLOGI MAKLUMAT MENJAMIN KESEJAHTERAAN RAKYAT


1. Jelaskan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk menguasai Teknologi Maklumat

PENDAHULUAN
 Negara maju seiring perkembangan Teknologi Maklumat
 Penguasaan TMK dipelopori golongan generasi baru

ISI-ISI PENTING
Isi 1- kempen satu keluarga satu komputer
Isi 2- Insentif pihak kerajaan dan swasta
Isi 3- Memperluas Jalur Lebar
Isi 4- Kempen celik IT dalam kalangan masyarakat
Isi 5- Bantuan satu komputer kepada keluarga berpendapatan rendah

PENUTUP
 Semua pihak perlu memberi galakan dan menyediakan kemudahan TMK
 Harapan-membentuk negara maju masa depan

UNGKAPAN
 Maklumat di hujung jari
 Dunia tanpa sempadan

(DIMENSI MASYARAKAT)
PERUBATAN TRADISIONAL MENINGKATKAN MUTU KESIHATAN
g.

1. Jelaskan faedah perubatan tradisional kepada masyarakat

PENDAHULUAN
 Merupakan pusaka warisan nenek yang penting supaya tidak pupus ditelan zaman

ISI-ISI PENTING
Isi 1- alternatif kepada perubatan moden
Isi 2- Menjadi kerjaya sepenuh masa kepada pengamal perubatan tradisional
Isi 3- Belanja rawatan murah dan mudah

4
Kelebihan kepada penduduk luar Bandar yang berpendapatan rendah
Pengamal perubatan mengenakan bayaran yang minimum/jimat masa
Isi 4- Dapat mengubat penyakit mistik
Isi 5- Pelbagai jenis rawatan boleh diuar-uarkan

PENUTUP
 Selagi masyarakat memerlukan , perubatan tradisional akan terus wujud.
 Masyarakat harus sedar akan kepentingan perubatan tradisional, perlu jaga dan jaga
dengan baik.
UNGKAPAN
 Tak lapuk dek panas tak lekang dek hujan
 Tiada rotan akarpun berguna

(DIMENSI NEGARA)

h.
SENI DAN BUDAYA ASAS KETAMADUNAN BANGSA

1. Nyatakan peranan seni dalam memajukan bangsa


PENDAHULUAN
 Seni penghasilan karya yang hebat
 Impak positif kepada individu/ masyarakat membentuk peribadi mulia
 Pelbagai bidang-seni hiburan, lukisan, binaan, artifak, budaya

ISI-ISI PENTING
Isi 1- Mampu memupuk perpaduan kaum
Isi 2- Karya seni wahana penganalisasian diri sendiri, pemahaman emosi orang lain
Isi 3- Menjurus kepada perkara yang baik
Isi 4- Membangkitkan apresiasi dalam diri manusia
Isi 5- Mencerna minda

PENUTUP
 Seni sebagai titik tolak kesedaran menyeluruh
 Mampu menyentuh hati manusia
 Mencermin diri sendiri

UNGKAPAN MENARIK
 Seni warisan kita
 Rakyar cemerlang Negara terbilang

(DIMENSI KELUARGA)

i.
AMALAN NILAI-NILAI MURNI DALAM KELUARGA

1. Jelaskan amalan nilai-nilai yang patut ada dalam sebuah keluarga


PENDAHULUAN

5
 Institusi keluarga penting dalam melahirkan generasi akan datang
 Isu negatif institusi keluarga perlu segera ditangani
 Beberapa nilai murni perlu diamalkan dalam keluarga

ISI-ISI PENTING
Isi 1- Nilai kasih sayang terhadap keluarga
Isi 2- Nilai tanggungjawab terhadap keluarga
Isi 3- Nilai hormat dan taat kepada anggota keluarga
Isi 4- Nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar
Isi 5- Nilai patriotisme .

PENUTUP
 Ahli keluarga perlu mengamalkan nilai murni
 Ibu bapa perlu menjadi contoh suri teladan
 Keluarga dapat menjadi pemangkin kemajuan negara

UNGKAPAN MENARIK
 Muafakat membawa berkat
 Jiran sepakat membawa berkat

(DIMENSI NEGARA)

j.
BAHASA JIWA BANGSA
1. Nyatakan usaha-usaha untuk melahirkan rasa cinta kepada Bahasa Kebangsaan
PENDAHULUAN
 Semangat cinta kepada Negara amat penting bukan sekadar sebutan dibibir bangsa
sahaja
 Perlu pendekatan sejak kecil hingga dewasa
 Satu bahasa kebangsaan seharusnya dapat membentuk satu rakyat yang bersatu
 Di Negara ini bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan
ISI-ISI PENTING
Isi 1- Simbol identiti / jati diri nasional
Mampu membangkitkan semangat kebangsaan
Isi 2 – Bahasa Melayu/bahasa setempat/pribumi
Mengeratkan seterusnya merangsang semangat kebangsaan
Isi 3- Merealisasikan konsep 1 Malaysia
Isi 4 – Bahasa Melayu, bahasa pengantar, membentuk 1 identiti yang sama dalam jiwa
masyarakat.
Isi 5- Bahasa pentadbiran, bahasa komunikasi dan bahasa rasmi
Isi 6- Alaf penyatuaan …..
PENUTUP
 Jika hilang bahasa kebangsaan maka lenyaplah citra bangsa Malaysia
 Harapan agar konsep bahasa jiwa bangsa dapat menjana dan menerapkan cinta
kepada bahasa kebangsaan.

6
UNGKAPAN MENARIK
 Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung
 Bahasa Jiwa Bangsa

CENDIAKAWAN
 Sebahagian besar perssengketaan didunia bermula dengan lidah-Pujangga Barat
(Gothe)
 Orang yang tidak mencintai akan tanah airnya sendiri tidak akan mencintai apa-apa
(Sukarno)

(DIMENSI MASYARAKAT )
k. KITAR SEMULA MERUPAKAN SATU DARIPADA KAEDAH
BAHAN TERBUANG
1. Jelaskan kebaikan amalan kitar semula
PENDAHULUAN
 Kitar semula menggunakan barang buangan yang masih
b o l e h digunakan
 Banyak faedah yang dapat dinikmati

ISI-ISI PENTING

Isi 1 - menjimatkan kos dan sumber alam

Isi 2 - Mewujudkan persekitaran yang bersih dan nyaman

7
Isi 3 - Dapat memberikan pulangan ekonomi hasil jualan barangan terbuang/

Isi 4 – Meningkatkan pengeluaran hasil kraf tangan Negara/mewujudkan perasaan sayang


kepada keindahan alam sekitar.

Isi 5 - Melestarikan alam sekitar

PENUTUP

 Masyarakat harus memberi sokongan


 Kempen kitar semula perlu diteruskan
 Kerajaan perlu memberikan komitmen terhadap program Kitar Semula

UNGKAPAN MENARIK
 Tiada rotan akar pun berguna
 Sebusuk-busuk daging, dicincang, dibasuh, dimakan juga