Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA BAHASA MALAYSIA KELAS TAHUN 5 BESTARI


PELAJARAN
TARIKH/HARI 7.1.2016 KHAMIS MASA 9.40 PAGI HINGGA 10.40 PAGI
TEMA Keluarga Berwawasan TAJUK Rumah Impian-
Penjodoh Bilangan.
STANDARD 5.1
KANDUNGAN
STANDARD 5.1.1
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir PdP, murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Memahami dan menggunakan penjodoh bilangan mengikut konteks dengan betul.

AKTIVITI 1. Murid memahami gambar dan frasa yang diberikan.


PENGAJARAN DAN 2. Murid mengenal pasti penggunaan penjodoh bilangan.
PEMBELAJARAN 3. Murid membaca dan memahami teks.
4. Murid membina ayat menggunakan penjodoh bilangan berdasarkan gambar dan frasa.
5. Murid merumus isi pelajaran.

BAHAN BANTU   Interne  


MENGAJAR / Buku Teks   Powerpoint   t   Radio/Tv   Buku Cerita / Gambar/Carta
 
/ Modul   Projektor   Model   Radas   Spesimen   Lain-lain
E.M.K.    
  Kreativiti dan Inovasi   Bahasa / Sains dan Teknologi / Nilai Murni

 
/ Pendidikan Alam Sekitar   Patriotisme   Keusahawanan   TMK
KBAT/I-THINK
  Peta Bulatan /  Peta Buih   Peta Buih Berganda   Peta Pokok

  Peta Dakap   Peta Air   Peta Pelbagai Air   Peta Titi


PENILAIAN PDP  
/ Lembaran Kerja /  Pemerhatian   Lisan   Tugasan

 
/ Hasil Kerja   Kuiz   Drama   Projek
PEMULIHAN
PENGAYAAN
REFLEKSI  ___/___ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan/pengukuhan.
 ___/___ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan.
 Aktiviti PdP ditangguhkan kerana __________________________________
______________________________________________________________ .
 Aktiviti PdP dibawa ke ___________________________________________
______________________________________________________________ .