Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU / HARI / TARIKH 2 ∕ RABU ∕ 08 Januari 2020


KELAS / MASA / M.PELAJARAN 4 PINTAR ∕ 7.50 pagi Hingga 8.50 pagi ∕ SAINS
TEMA / TAJUK INKUIRI DALAM SAINS/1.0- KEMAHIRAN SAINTIFIK
STANDARD KANDUNGAN 1.1- Kemahiran Proses Sains

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4

Di akhir pembelajaran ini, murid dapat:


1- Menganalisis kemahiran proses sains untuk menyelesaikan masalah atau melaksanakan sesuatu
OBJEKTIF PEMBELAJARAN tugasan. (TP 4)
2- Menilai kemahiran proses sains untuk menyelesaikan masalah atau melaksanakan sesuatu tugasan.
(TP 5)

1. Mengingat kembali dan mengaitkan beberapa situasi mudah untuk memahami kemahiran proses
sains (KPS) yang telah dipelajari dalam tahun sebelumnya melalui aktiviti mudah atau bahan ransangan
yang sesuai iaitu (Buku Teks ms 2-21) :

memerhati • mengelas • mengukur dan menggunakan nombor • meramal

membuat inferens • berkomunikasi • menggunakan perhubungan ruang dan masa

mentafsir data • mendefinisi secara operasi • mengawal pemboleh ubah
AKTIVITI P&P •
membuat hipotesis • mengeksperimen
2. Aktiviti “Payung Terjun”, “Mengelaskan Objek” dan “Kecerahan Mentol” (BT ms 4 - 5)
3. Aktiviti “Doh Dan Masa” (BT ms 7) bagi KPS-Menggunakan perhubungan ruang dan masa
4. Aktiviti mentafsir data dengan merujuk kepada jadual, carta pai dan graf palang. (BT 8-9)
5. Aktiviti menguji kebolehan bahan menyerap air atau aktiviti pertumbuhan pokok kacang hijau bagi
KPS- Mendefinisi secara operasi (BT 10-11)

PENTAKSIRAN 1 2 3 4 5 6
Buku Teks Internet Radio/TV Specimen
BAHAN BANTU BELAJAR Modul Projektor Radas Gambar/Cerita
Power Point Model Buku Cerita Lain-lain :
Memerhati Mentafsir Data Menggunakan
Mengelas Membuat Hipotesis Perhubungan Ruang dan
KEMAHIRAN PROSES SAINS
Membuat Inferens Mengawal Pembolehubah
(KPS)
Meramal Mengeksperimen Mengukur dan
Berkomunikasi Mendefinisi Secara Menggunakan Nombor

Mengguna & Mengendalikan alatan & bahan Melakar specimen,peralatan sains dengan
KEMAHIRAN MANIPULATIF sains dengan betul. cara yang betul.
SAINS (KMS) Mengendalikan specimen dengan betul & Menyimpan peralatan & bahan sains
cermat dengan betul.
ELEMEN MERENTAS Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
KURIKULUM (EMK) Pend. Alam sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni
Membanding beza Menghubungkait Membuat Inferens Membuat Keputusan
KEMAHIRAN BERFIKIR (KB) Mengkategori Menginterpretasi Membuat Ramalan Membuat Rumusan
Menjana Idea Mencipta Analogi Mentafsir Menilai
Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan Lain-lain :
PENILAIAN P&P
Hasil Kerja Kuiz Drama Projek

KEHADIRAN

REFLEKSI

Anda mungkin juga menyukai