Anda di halaman 1dari 32

TEORI NILAI BARAT YANG BERKAITAN DENGAN PEMBANGUNAN INSAN DAN KEWARGANEGARAAN

RABIATUL ADAWIAH BTE JANI A129994 KHAIRON NAJAH BINTI ABDUL KARIM A128329

DEFINISI NILAI/MORAL/ETIKA
o Perkataan moral berasal dari perkataan Latin moralitas yang bermaksud pegangan atau ajaran berkenaan dengan buruk baik sesuatu perbuatan. o Etika berasal dari perkataan Greek ethos yang bermaksud ilmu berkenaan prinsip-prinsip akhlak atau moral yang menjadi pegangan seseorang individu atau kumpulan.

SEJARAH NILAI BARAT


o Berasaskan falsafah-falsafah moral yang telah wujud sejak zaman Yunani kuno lagi dan didasarkan kepada falsafah-falsafah umum; idealism, realism, pragmatism dan eksestensialism. (Abdul Rahman Md. Aroff dan Zakaria Kasa, 1987) o Premis ynag menjadi kayu ukur kepada pemikiran teori, moral dan etika barat ialah pemikiran yang rasional.

NILAI BARAT
1) Teori Teleologikal
a. b. c. d. Egoism Utilitarianisme Hedonism dan Epicarism Esensialism

2) Teori Moral Deontologikal


a. Teori Moral Kant b. Eksistensialism

1) TEORI TELEOLOGIKAL
o Menilai moral terhadap sesuatu peristiwa itu hanya boleh dibuat selepas sempurnanya perlakuan tersebut. o Juga dikenali sebagai consequentialism. o Sejenis teori yang mendakwa bahawa samada sesuatu tindakan itu betul atau salah bergantung sepenuhnya kepada akibat (consequences) atau hasil tindakan tersebut. o Setiap tinadakan yang mendatangkan kesan baik dikira sebagai tindakan yang beretika)bermoral

EGOISM
o Pengasas: Friedrich Wilhelm Niatzhe (1884-1900). o Kesan tindakan individu itu haruslah memberi manfaat kepada diri sendiri terlebih dahulu tanpa perlu memikirkan kesan terhadap orang lain. o Ahli falsafah: Epicurus, Ayn Rand, Jesse Kalin, John Haspers kepentingan diri sendiri harus menjadi matlamat utama dalam semua tindakan.

o Menurut Mohd. Janib (1994) egoism terbahagi kepada 3 aliran:


i. Universal: setiap manusia harus bertindak untuk AKU ii. Individualistik: AKU bertindak untuk AKU orang lain bertindak untuk kepentingan masing-masing iii.Professional: bertindak untuk kepentingan diri sendiri tanpa mengabaikan hak atau kepentingan orang lain.

KELEMAHAN
o Tidak menyediakan satu kaedah yang konsisten dalam menyelesaikan masalah konflik kepentingan diri sendiri. o Tidak relevan dalam kehidupan bermasyarakat yang saling memerlukan satu sama lain. o Pengorbanan diri adalah sifat semulajadi manusia. o Peraturan tidak seharusnya bersifat realistik.

UTILITARISME
o Pengasas: Jeremy Bentham (1784-1832) o Menekan prinsip manfaat/kegunaan dalam menilai sesuatu tindakan o Menilai sesautu tindakan moral itu berdasarkan motif atau tujuan judge

the action in terms of their motives. o Juga dikenali sebagai Teori Kebahagian Terbesar.
o Dikembangkan secara lebih meluas oleh John Stuart Mill (1806-1873)

o Menjadikan kegunaan sebagai kayu ukur untuk menilai dan mengambil keputusan samada tindakan itu dapat dibenarkan atau tidak secara moral. o Tindakan dikira sebagai berguna secara keseluruhan apabila mengambil kira kepentingan sume pihak yang terlibat dan memberikan impak yang bermanfaat (keseronokan/kebahagian) kepada semua. (Betham 1970)

KELEMAHAN
o Bercanggah dengan Teori Marchiavelli (ends always justify the means) menekankan akibat dan akibat adalah berbeza dengan matlamat. o Asas Kegunaan atau Manfaat bertentang dengan aturan moral yang asas spt jangan berbohong, jangan mencuri e.t.c. o Terlampau mengunggulkan Asas Kegunaan dan Manfaat mengatasi keadilan atau hak individu. o Frankena: keseronokan dan kebahagian adalah dua perkara yang bebeza.

HEDONISME DAN EPICARISME


o Fahaman yang mementingkan kesenangan dan kemewahan fizikal berasal dari perkataan Latin hedone yang bermaksud kesenangan. o Menikmati kesenangan dan kemewahan tanpa menghiraukan larangan agama dan tatasusil adalah tujuan utama hidup hidup bebas demi memenuhi hawa nafsu tanpa batas.

o Democritus (400-370 S.M.) kesenangan adalah tujuan utama hidup; bukan fizikal semata-mata tetapi menjadikan kesenagan sebagai pemangkin atau peransang kepada intelek manusia. o Aristippus (395 S.M.) kesenangan adalah keinginan setiap manusia. Orang yang bijaksana akan berusaha untuk dapatkan kesenangan kerana kesakitan adalah pengalaman yang tidak menyenangkan. (Achmad Charris Zubair)

o Epicurus (341-270 S.M.) kesenangan tetap menjadi isu utama tetapi bukan sekadar jasmaniah sahaja kerana kesenangan yang berlebihan boleh menimbulkan kesakitan. o Kesenangan yang dimaksudkan ialah yang dapat menghilangkan kerisauan jiwa tanpa menimbulkan kesakitan tubuh badan dan kesulitan jiwa. o Puncak kesenangan ketenangan jiwa.

KELEMAHAN HEDONISME
o Mementingkan hawa nafsu tanpa ada sebarang batasan atau panduan terutamanya berpandukan ajaran agama. o Mewujudkan masalah sosial yang semakin berleluasa dalam masyarakat.

ESENSIALISME
o Fahaman yang berdasarkan nilai-nilai kebudayaan yang telah wujud sejak awal peradaban manusia. o Lahir dari dua falsafah; idealism dan rasionalism. o Telah muncul sejak zaman Renaissance dan berbeza dengan progresivisme. o Pendidikan yang flexible terbuka kepada perubahan, toleransi dan tidak ada hubung kait dengan doktrin tertentu.

o Tidak mementingkan pend. jasmani, rohani dan emosi tetapi lebih menekankan penguasaan kemahiran mengabaikan aspek rohani/akhlak. o Pendidikan melibatkan asas, seni dan sains telah dimajukan. o Sekolah rendah kemahiran membaca, mengira dan menulis. o Sekolah menengah sejarah, matematic, sains, bahasa dan sastera.

KELEMAHAN
o Membelakangkan nilai akhlak dan keimanan dalam kehidupan.
o Menghasilkan individu bijak pandai semata-mata yang mengabaikan akhlak yang murni.

2) TEORI MORAL DEONTOLOGIKAL


o Berasal dari Yunani deon yang bermaksud diharuskan/diwajibkan. o Greek: kesudahan atau keputusan. o Dinilai melalui tindakan dan bukan motif atau akibat semata-mata.

TEORI MORAL KANT


o Pengasas: Immanuel Kant (1724-1804). o Berada dalam mazhab idealisme; di bawah kategori aliran teori moral deontologikal atau nonkosenkualis. o Menilai sesuatu tindakan itu berdasarkan perlakuan itu sendiri judge actions in

terms of the character of the act itself.

Kant: apa yang penting dalam kehidupan dan menjadikan kehidupan begitu berharga bukanlah kegembiraan atau kesenangan sematamata tetapi tindakan yang lahir daripada good willatau tekad yang baik (Kerner 1990)

Kant: tekad yang baik - bersifat mutlak dan bukannya baik dari segi hasil sahaja juga mencakupi proses atau tindakan serta rasa tanggungjawab moral yang tertanam dalam nurani individu. (Paton 1948): Segala kualiti yang baik(kebijaksanaan, bakat, keadilan, kasih sayang, kegembiraan, kesenangan) bukanlah bersifat baik secara mutlak secara luarannya kelihatan baik Tetapi boleh mendatangkan bencana sekiranya kualiti-kualiti ini tidak seharmonis dengan tekad dalaman yang baik.

o Fahaman yang mementingkan kemoralan individu. o Jiwa atau rohani insan penting dalam kehidupan dan alam sejagat. o Bercanggah dengan fahaman Utilitarianisme Penekanan pada tekad yang baik untuk melahirkan kegembiraan.

o Matlamat utama: bukan kesenangan dan keseronokan semata-mata tetapi untuk menanam dan menyemai tekad yang baik dalam mencapai kegembiraan dan kebahagian yang hakiki. o Secara konkrit menolak tindakan yang bermatlamat semata-mata sebagai tindakan yang bermoral tapi perlu diselitkan dengan tekad yang ikhlas dan bertanggungjawab. o Menyatakan pendidikan sebagai saluran untuk mencapai kebenaran.

KELEMAHAN
o Menolak segala entiti yang bersifat tidak rasional maxims(berkenaan kerohanian)

EKSISTENSIALISME
o Mula muncul di Barat selepas Perang Dunia I o Sartre (pengikut yang terkenal pada abad ke-20) precedes essence; asas kebenaran tentang kewujudan manusia. (Kerner 1990) o tidak menanggap fahaman mereka sebagai sistem falsafah kerana lebih bersifat indidualisme/ kebebasan manusia. o Lebih individualistik penghayatan emosi, merenung ke dalam diri etc.

o Bermula dengan menyatakan manusia lahir ke dunia tanpa tujuan dan di luar sedar. o kenapa manusia wujud? atau apakah peranan manusia soalan yang tidak relevan. o Manusia mesti wujud dahulu sebelum menentukan tujuan mereka. o Sartre manusia wujud, membesar dan tahu bahawa mereka bebas dalam membuat pilihan atau tindakan.

o Tiada garis panduan yang perlu dipatuhi melainkan kebenaran dan konsistenan dalam apa yang difikirkan signifikan dalam membentuk diri. o Kiergaard, bapa eksistensialisme kesimbangan dalam kebebasan dan tanggungjawab sangat peting dalam setiap tindakan/pilihan. menyokong proses dehumanisasi. (proses menjadikan manusia sebagai bukan manusia yang menjadi peganganfalsafah pendidikan barat kini)

o Betul atau salah sesuatu pehaman itu bergantung kepada individu itu sendiri; tiada kriteria dan objektif tertentu. o Kebenaran bersifat relatif (berubahubah) mengikut pertimbangan individu. o Tidak digalakkan mengikut norma-norma masyarakat kerana akan hilang sifat ketulenan dan kemanusiaan individu itu sendiri.

KONKLUSI BERKAITAN PENDIDIKAN


o Guru menurut fahaman essensialisme memainkan peranan penting dalam pendidikan (ilmu, kehidupan, kualiti hidup). o Bersifat demokratik, kreatif dan inisiatif ynag tinggi. o Eksistensialisme pemahaman kendiri. o Tiada paksaan dalam pembelajaran apabila wujud kesedaran tentang tanggungjawab mereka.

o Kuantiti dan kualiti pembelajaran ditentukan oleh pelajar sendiri. o Guru perlu menghormati pandangan dan pilihan pelajar mereka dan tidak boleh mempengaruhi keputusan mereka. o

Implikasi negatif
Terlalu menekankan rasional/logik Kurang penghayatan agama

SEKIAN TERIMA KASIH=)