Anda di halaman 1dari 35

BELAJAR CARA

BELAJAR

Pusat Perkembangan Kurikulum


Kementerian Pendidikan Malaysia
Julai 2001
1. OBJEKTIF MODUL

 Menjelaskan konsep BCB.

 Memahami faktor yang mempengaruhi


pembelajaran.

 Membimbing guru mengenal pasti strategi


pembelajaran.

 Membantu guru mengaplikasi BCB dalam p & p


2. RASIONAL BELAJAR CARA BELAJAR

 Murid bertanggungjawab terhadap


pembelajaran.

 Melatih murid memperoleh maklumat


tambahan di luar waktu sekolah.

 Belajar Cara Belajar sejajar dengan


matlamat pendidikan untuk belajar
seumur hidup.
3. OBJEKTIF BELAJAR CARA BELAJAR

 Murid berupaya belajar sendiri tanpa


guru.

 Murid menggunakan pengetahuan rakan


dan bahan lain sebagai sumber
pembelajaran.

 Murid menilai tahap pembelajaran sendiri.


4. APAKAH BELAJAR CARA BELAJAR

 Belajar Cara Belajar adalah proses teknik


pembelajaran sama ada bersama guru
atau tidak
Kemahiran Belajar

 Kemahiran belajar perlu dikuasai oleh


setiap murid untuk meraih
kecemerlangan dalam peperiksaan dan
kehidupan.
 
 Kemahiran belajar melibatkan beberapa
kemahiran seperti:
Kemahiran Belajar

– Kemahiran Mendengar
– Kemahiran Membaca
– Kemahiran Menulis
– Kemahiran Mengambil
Nota
– Kemahiran Mengingat
a.   Kemahiran Mendengar

Apa yang didengar ..........pelbagai teks


seperti:
 Arahan Lakonan
 Puisi Berita
 Ucapan Syarahan
 Lagu Taklimat
 Pengumuman Penerangan
Mengapa perlu didengar....
untuk mendapatkan:
 Maklumat
 Fakta
 Data
 Pengetahuan
 Penjelasan
 Penghayatan – muzik, puisi, bunyi
Siapa yang didengar ….
 Sesiapasahaja yang
·  memberi maklumat
·  memberi penjelasan
·  membuat pertanyaan
·  memberi pendapat
b. Kemahiran Membaca
 Skimming/Luncuran
Untuk maklumat ringkas dan pantas
Baca tajuk, pendahuluan dan rumusan

 Scanning/ Imbasan
Untuk maklumat lebih dalam daripada
skimming
Baca pendahuluan, rumusan dan
kandungan bab
Perhatikan kata kunci, konsep, rajah,
grafik, data
Bacaan Intensif

 Untuk Maklumat Terperinci


strategi : SQ3R
Survey - pendahuluan, tajuk, ringkasan
Question –tajuk jadi soalan – jawab
Read – baca perenggan untuk maklumat
Recite – ringkaskan, refrasakan perenggan
Review – lihat nota semula, pastikan ingat
isi
Baca Laju
 Boleh baca laju dan faham kandungan
 Tumpuan sepenuhnya masa membaca
 Kesan isi penting melalui tanda:
tulisan condong/ bergaris/tebal
graf/gambar rajah/peta minda
 Membuat catatan nota
Menulis Cepat
Menulis cepat ditafsirkan sebagai
kemahiran menulis dengan
kepantasan yang tinggi dan
tulisannya boleh dibaca oleh orang
lain. Oleh itu, menulis cepat
memerlukan unsur:
 Kelajuan menulis
 Tulisan yang boleh dibaca
Mencatat Nota
 Mencatat nota adalah aktiviti merekod
fakta,maklumat dan isi penting daripada
bahan yang dibaca, dilihat atau didengar.
 Mencatat nota berlaku dalam semua
situasi belajar seperti semasa kuliah,
ceramah, penerangan, temuduga,
membaca buku atau bahan lain.
Mengingat
 Mengingat ialah proses pembelajaran
yang berkaitan dengan kefahaman dan
penggunaan deria dengar dan deria
dengar dan deria lihat yang baik.
 Mengingat juga ialah satu kemahiran
untuk mengingat kembali dengan
menyebut atau menulis fakta dan
kejadian yang telah berlaku selepas
beberapa jam.
Bagaimana meningkatkan
kemahiran mendengar
 Motivasikan diri untuk memberi
sepenuh tumpuan dan perhatian kepada
pembelajaran hari itu

 Menumpukan perhatian pada apa yang


diperkatakan, ditunjukkan dan ditulis

Memandang ke arah guru.


KEMAHIRAN MAKLUMAT
Definisi Maklumat

Maklumat ialah
pengetahuan,data,butiran,fakta,
keterangan, atau cerita tentang
sesuatu perkara atau seseorang
Kemahiran maklumat terdiri daripada:

 Kemahiran perpustakaan
 Kemahiran belajar
 Kemahiran penyelidikan
 Kemahiran komunikasi dan penyampaian
SUMBER MAKLUMAT

Sumber berasaskan manusia Bahan audiovisual


Contohnya filem, video, aset, cakera laser,
Contohnya ibu bapa, guru, mirofilem, mikrofis, pita magnetik
pakar bidang, tokoh dan
sebagainya.

SUMBER
MAKLUMAT

Sumber berasaskan komputer Bahan bercetak


Contohnya dalam talian dan luar Contohnya buku, majalah, monograf,surat
talian, cakera padat, dan internet. khabar, jurnal dan laporan.
JENIS SUMBER/BAHAN
1. Jurnal 17. Buku Tahunan
2. Laporan /Statistik 18. Monograf
3. Kertas Kerja 19. Buku log/diari
4. Paten 20. Kitab suci/Hadith
5. Standard/Piawaian 21. Almanak
6. Tesis/Disertasi 22. Indeks
7. Katalog Perdagangan 23. Abstrak
8. Ensiklopedia 24. Bibliografi
9. Kamus 25. Ulasan/Resensi
10. Tesaurus 26. Direktori
11. Atlas/Peta 27. Biografi
12. Gazetiar 28. Buku Panduan /Manual
13. Brosur/risalah 29. Pangkalan Data
14. Akhbar Dalam Talian
15. Majalah/Buletin 30. Internet
16. Buku teks/rujukan 31. CD-ROM
CONTOH ENJIN PENCARIAN
STRATEGI METAKOGNISI

An intellect is someone whose mind watches itself.


- Albert Camus

Metakognisi ialah kebolehan mengetahui apa yang kita


ketahui dan yang tidak kita ketahui.
(Costa, A.L.:1981)
Pengertian Metakognisi
Metakognisi ialah kesedaran tentang hal yang
diketahui dan apa yang tidak diketahui.

Kesedaran diri mengenai fikiran dan pembelajaran


merupakan perkara penting dalam aspek metakognisi.
Apabila kesedaran ini wujud, murid dapat mengawal
fikirannya untuk merancang, memantau dan menilai
apa yang dipelajari .
GAYA PEMBELAJARAN
Mengapa perlu mengenal pasti gaya
pembelajaran?

 Setiap individu mempunyai gaya pembelajaran


yang berbeza.
 Fokus terhadap apa yang diperlajari
 Memaksimumkan hasil pembelajaran.
Apakah Gaya Pembelajaran?
1. Gaya pembelajaran VAK
2. Gaya pembelajaran Dunn & Dunn
1. Gaya pembelaran VAK
VISUAL

AUDITORI

KINESTETIK
2. Gaya Dunn & Dunn
Berasaskan beberapa aspek :

 Alam Sekitar
 Emosi
 Sosiologi
 Fizikal
 Psikologi
Alam Sekitar
 Bunyi
 Cahaya
 Suhu
 Pola
Emosi
 Motivasi
 Ketabahan
 Tanggung jawab
 Struktur
Sosiologi
 Sendiri
 Pasangan
 Rakan Sebaya
 Pasukan
 Guru
 Pelbagai cara
Fizikal
 Persepsi
 Makan
 Waktu
 Gerakan
Psikologi
 Global atau Analitik
 Otak Kiri atau Otak Kanan
 Impulsive atau Refleksif