Anda di halaman 1dari 26

SENARAI SEMAK EVIDENS SKPMG2

SMA(JAIM) DARUL FALAH

STANDARD 1( KEPIMPINAN)

Aspek 1.1 PGB sebagai peneraju


1.1 PGB menetapkan hala tuju sekolah secara terancang.
1.1.1 Perancangan Startegik/ Petunjuk prestasi Utama
1.1.2 Analisis SWOT
1.1.3 Visi dan Misi
1.1.4 Sebaran Hala tuju
1.2 PGB mengetuai penyediaan Rancangan Pemajuan Sekolah secara terancang dan sistematik.
1.2.1 Garis panduan/format perancangan strategik
1.2.2 Borang pemantauan unit kurikulum , ko kurikulum dan Hem
1.2.3 Buku pengurusan Sekolah
1.2.4 Takwim aktiviti tahunan Sekolah
1.3 PGB mengetuai pemantauan pengoperasian sekolah secara terancang dan sistematik
1.3.1 Jadual pemantauan
1.3.2 Laporan pemanatauan
1.3.3 Maklum balas /Tindakan susulan
1.4 PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan PdP secara profesional dan terancang.
1.4.1 e-RPH
1.4.2 e-Rekod
1.4.3 Laporan kemajuan prestasi murid
1.4.4 Laporan semakan latihan murid
1.5 PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan pencerapan PdP secara profesional dan terancang.
1.5.1 Jadual pencerapan pdpc
1.5.2 Borang pencerapan pdpc
1.5.3 Maklum balas /Laporan kemajuan pdpc
1.6 PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan pemantauan kemajuan dan pencapaian murid secara s
1.6.1 Analisa pencapaian prestasi murid/ Laporan post mortem
1.6.2 Rumusan pencapaian murid Tkt.1 -5
1.6.3 Program intervensi
1.7 PGB menangani masalah pengoperasian sekolah secara profesional dan terancang
1.7.1 Laporan post mortem/soal selidik
1.7.2 Pelan tindakan / Program intervensi
1.7.3 Minit mesyuarat
1.7.4 Maklum balas/laporan tindakan susulan
Aspek 1.2 PGB sebagai pembimbing
1.2.1 PGB memberi bimbingan kepada guru dan AKP secara profesional dan terancang.
1.2.1.1.Penceramah Kursus/ bengkel LDAP
1.2.1.2 Muat naik Bahan panduan dalam Dashboard vleadmin
1.2.1.3 Maklum balas prestasi kerja /Laporan PBPPP/Laporan LNPT
1.2.2 PGB memberi bimbingan kepada barisan pemimpin yang diturun kuasa secara
profesional dan terancang.
1.2.2.1 Pembentang Kursus/Bengkel/LDAP
1.2.2.2 Minit mesyuarat G10
1.2.2.3 Maklum balas minit
Aspek 1.3 PGB sebagai pendorong
1.3.1 PGB mendorong warga sekolah dengan menjadi suri teladan secara profesional dan terancang.
1.3.1.1 Profil peribadi pengetua
1.3.1.2 Laporan pergerakan pengetua
1.3.1.3 Jadual Perbincangan profesionalisme /jadual pemantauan
1.3.1.4 Whatsapp/telegram/email/vle frog/share google drive
1.3.2 PGB menggalakkan warga sekolah memberi input berkaitan pemajuan sekolah secara profesional dan teranc
1.3.2.1 Telegram rasmi sekolah/email rasmi /laman sosial whatsapp/blog/ papan notis Dashboard
1.3.2.2 Forum dalam google drive/ laman sosial whatsapp/telegram rasmi sekolah
1.3.2.3 Maklum balas dalam laman sosial whatsapp dan telegram rasmi sekolah
1.3.3 PGB menggerakkan warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab secara terancang.
1.3.3.1 Maklum balas positif dalam telegram rasmi/laman sosial Whatsapp
1.3.3.2 Sijil penghargaan/ anugerah
1.3.3.3 Laporan keperluan /kemudahan yang disediakan untuk warga sekolah
1.3.3.4 Laporan bergambar dalam aktiviti sekolah
G2

YA TIDAK
X

matik.

urikulum dan Hem

terancang.

fesional dan terancang.

pencapaian murid secara sistematik dan terancang


an post mortem

g.

rd vleadmin
PP/Laporan LNPT
n terancang.

cara profesional dan terancang.


log/ papan notis Dashboard vle frog
smi sekolah

ancang.
SENARAI SEMAK EVIDENS SKPMG2
SMA(JAIM) DARUL FALAH

STANDARD 2 ( PENGURUSAN ORGANISASI)

Aspek 2.1 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


2.1.1 Sumber manusia diurus secara sistematik dan terancang.
2.1.1.1 Buku pengurusan sekolah
2.1.1.2 Garis panduan perincian tugas/fail meja
2.1.1.3 Muat naik/muat turun panduan perincian tugasan dalan dashboard vleadmi
2.1.1.4 Borang keberhasilan PYD/SKT
2.1.2 Pembangunan sumber manusia diurus secara terancang.
2.1.1.1 Takwim LDAP
2.1.1.2 Laporan program bergambar
2.1.1.3 Borang penilaian/ Rumusan penilaian program
2.1.1.4 Post mortem/pelan kontigensi
Aspek 2.2 PENGURUSAN ASET
2.2.1 Aset alih dan aset tak alih diurus secara sistematik dan terancang.
2.2.1.1 KEW PA 2 dan KEW PA 3
2.2.1.2 Lampiran A - KEW PA 2 dan Lampiran B - KEW PA 3
2.2.1.3 KEW PA 4 dan KEW PA 5
2.2.1.4
KEW PA 9,10,11 dan 12
2.2.1.4 KEW PA 6
2.3.1 Kewangan diurus secara sistematik dan terancang.
2.3.1.1 Anggaran perbelanjaan PCG mata pelajaran dan bukan mata pelajaran
2.3.1.2 Minit mesyuarat JK kewangan
2.3.1.3 Audit dalaman (mengejut /berkala)
2.3.1.4 Maklum balas
Aspek 2.4 PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN
2.4.1 Sumber pendidikan diurus secara sistematik dan terancang.
2.4.1.1 Laporan bergambar (BBM/Bahan cetak/elektronik/alat /bahan dan TMK
2.4.1.2 Laporan bergambar (Indeks BBM/bahan cetak/elektronik/alat dan TMK)
2.4.1.3 Buku log penggunaan
2.4.1.4 Borang pemantauan /penyelenggaraan/laporan kerosakan
Aspek 2.5 IKLIM
2.5.1 Persekitaran fizikal diselenggara secara sistematik dan terancang
2.5.1.1 Laporan kerja pembersihan kawasan, bangunan dan kemudahan sekolah
2.5.1.2 Laporan bergambar
2.5.1.3 Laporan bergambar
2.5.1.4 Laporan bergambar
2.5.2 Suasana yang selesa dan harmoni diwujudkan secara sistematik dan terancang.
2.5.2.1 Buku peraturan murid/ papan kenyataan
2.5.2.2 Takwim program/ pelan operasi/carta gant
2.5.2.3 Laporan bergambar (gotong royung , program agro sains)
Aspek 2.6 PENGURUSAN PERPADUAN
2.6.1 Pemahaman dan penerimaan terhadap kepelbagaian masyarakat Malaysia
diurus secara terancang.
2.6.1.1 Papan kenyataan (info kepelbagaian masyarakat Malaysia) Laporan bergambar
2.6.1.2 Pelan taktikal/pelan operasi
2.6.1.3 Laporan bergambar
2.6.1.4 Pelan taktikal/pelan operasi
2.6.1.5 Laporan bergambar
Aspek 2.7 PEMUAFAKATAN STRATEGIK
2.7.1 Permuafakatan strategik diusahakan secara profesional dan terancang.
2.7.1.1 Takwim aktiviti PIBK
2.7.1.2 Laporan bergambar
2.7.1.3 Laporan sumbangan/khidmat pakar (bertulis dan bergambar)
2.7.1.4 Senarai Jawatankuasa khidmat sokongan
G2

YA TIDAK
X

ugasan dalan dashboard vleadmin

- KEW PA 3

dahan sekolah
) Laporan bergambar
SENARAI SEMAK EVIDENS SKPMG2
SMA(JAIM) DARUL FALAH

STANDARD 3.1 ( PENGURUSAN KURIKULUM)

STANDARD 3.1 ( PENGURUSAN KURIKULUM)


3.1.1.1 Pelaksanaan kurikulum diurus secara sistematik dan terancang
3.1.1.1.1 Analisis SWOC 2.1.1.1 Buku pengurusan sekolah
3.1.1.1.2 Perancangan strategik/pelan taktikal/pelan operasi kurikulum
3.1.1.1.3 Laporan bergambar
2.1.1.3(program
Muat naik/muat
bersamaturun
ibubapa
panduan
dan pelajar
perincian
penentuan
tugasan dalan dashboard vleadmi
3.1.1.1.4 Borang penilaian/laporan post mortem/ minit mesyuarat
ASPEK 3.1.2 : PENGURUSAN MATA PELAJARAN
3.1.2.1 Pelaksanaan mata pelajaran diurus secara professional dan terancang
3.1.2.1.1 Fail panitia mata pelajaran
3.1.2.1.2 Laporan semakan e-RPH dan e-RPT (e-REKOD)
3.1.2.1.3 Jadual agihan pembuat soalan dan JSU
3.1.2.1.4 Analisa keputusan PKS (semua mata pelajaran tkt.1 5)
3.1.2.1.5 Laporan Post mortem/ Cadangan program intervensi
3.1.2.2 Program peningkatan kualiti pengajaran guru diurus secara terancang.
3.1.2.2.1 Jadual program pembanguan profesionalisme mata pelajaran
3.1.2.2.2 Laporan bergambar
3.1.2.2.3 Borang penilaian/ Laporan penilaian/minit mesyuarat
3.1.2.2.4 Maklum balas
3.1.2.3 Program peningkatan pencapaian murid diurus secara profesional dan terancang
3.1.2.3.1 Jadual program kecemerlangan
3.1.2.3.2 Laporan bergambar ( program kecemerlangan)
3.1.2.3.3 Borang penilaian/Laporan penilaian program
3.1.2.3.4 Maklum balas/ intervensi
3.1.2.1.5 Laporan Post mortem/ Cadangan program intervensi
3.1.2.4 Bantuan geran per kapita mata pelajaran dimanfaatkan secara sistematik dan terancang
3.1.2.4.1 Anggaran perbelanjaan
3.1.2.4.2 Kertas kerja/Laporan program bergambar
3.1.2.4.3 Laporan bergambar
3.1.2.4.4 Rekod penggunaan sumber pendidikan
ASPEK 3.1.3 : PENGURUSAN MASA INSTRUKSIONAL
3.1.3.1 Masa pelaksanaan PdP diurus secara sistematik dan terancang.
3.1.3.1.1 Jadual waktu induk,jadual waktu kelas,jadual waktu guru, jadual waktu
guru ganti dan jadual penggunaan bilik khas
3.1.3.1.2 Borang pemantauan pentadbir bertugas
3.1.3.1.3 Jadual waktu berperingkat/ berkala
ASPEK 3.1.4 : PENGURUSAN PENILAIAN MURID
3.1.4.1 Peperiksaan dan pentaksiran diurus secara sistematik dan terancang.
3.1.4.1.1 Takwim peperiksaan Dalaman Sekolah (PKS)
3.1.4.1.2 Kertas soalan mengikut format peperiksaan formal
3.1.4.1.3 Analisa data dan maklumat pepriksaan (SAPS)
3.1.4.1.4 Laporan bergambar (program intervensi
YA TIDAK
X

erancang
SENARAI SEMAK EVIDENS SKPMG2
SMA(JAIM) DARUL FALAH

STANDARD 3.2 : PENGURUSAN KOKURIKULUM

ASPEK 3.2.1: KETETAPAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM


3.2.1.1 Pelaksanaan kokurikulum diurus secara sistematik dan terancang..
3.2.1.1.1 Analisis SWOC2.1.1.1 Buku pengurusan sekolah
3.2.1.1 .2 Perancangan strategik/pelan taktikal.pelan operasi
3.2.1.1.3 Laporan bergambar
2.1.1.3 (pamer
Muat naik/muat
target di papan
turun panduan
kenyataan)
perincian tugasan dalan dashboard vleadmi
3.2.1.1.4 Laporan post mortem/ laporan penilaian pencapaian
ASPEK 3.2.2: PENGURUSAN KELAB/PERSATUAN
3.2.2.1 Kelab/persatuan diurus secara sistematik dan terancang.
3.2.2.1.1 Jadual aktiviti
3.2.2.1.2 Laporan aktiviti bergambar
3.2.2.1.3 Rekod data dan maklumat
3.2.2.1.4 Maklum balas
3.1.2.1.5 Laporan Post mortem/ Cadangan program intervensi
ASPEK 3.2.3: PENGURUSAN BADAN BERUNIFORM
3.2.3.1 Badan beruniform diurus secara sistematik dan terancang.
3.2.3.1.1 Jadual aktiviti
3.2.3.1.2 Laporan aktiviti bergambar
3.2.3.1.3 Rekod data dan maklumat
3.2.3.1.4 Maklum balas
3.1.2.1.5 Laporan Post mortem/ Cadangan program intervensi
ASPEK 3.2.4: PENGURUSAN SUKAN/PERMAINAN
3.2.4.1 Sukan/permainan diurus secara sistematik dan terancang..
3.2.2.1.1 Jadual aktiviti
3.2.2.1.2 Laporan aktiviti bergambar
3.2.2.1.3 Rekod data dan maklumat
3.2.2.1.4 Maklum balas
3.1.2.1.5 Laporan Post mortem/ Cadangan program intervensi
ASPEK 3.2.5: PENGURUSAN PROGRAM KECEMERLANGAN KOKURIKULUM
3.2.5.1 Program kecemerlangan kokurikulum diurus secara profesional dan
3.2.5.1.1 Jadual latihan peningkatan kemahiran
3.2.5.1.2 Laporan latihan bergambar
3.2.5.1.3 Jadual program pemantapan
3.2.5.1.4 Laporan program pemantapan bergambar
ASPEK 3.2.6: PENGURUSAN SUKAN UNTUK SEMUA
3.2.6.1 Aktiviti Sukan Untuk Semua diurus secara profesional dan terancang.
3.2.6.1.1 Jadual aktiviti merentas desa
3.2.6.1.2 Jadual aktiviti sukan tara
3.2.6.1.3 Jadual aktiviti kejohanan olahraga sekolah
3.2.6.1.4 Jadual aktiviti kejohanan tahunan antara tingkatan/kelas/rumah/dorm asrama
3.2.6.1.5 Laporan aktiviti bergambar
3.2.6.1.6 Laporan aktiviti bergambar
3.2.6.1.7 Laporan aktiviti bergambar
3.2.6.1.8 Laporan aktiviti bergambar
ASPEK 3.2.7: PENGURUSAN PENTAKSIRAN KOKURIKULUM
3.2.7.1 Pentaksiran kokurikulum dilaksanakan secara sistematik dan terancang.
3.2.7.1.1 Jadual pentaksiran
3.2.7.1.2 Laporan pentaksiran
3.2.7.1.3 Analisa data dan maklumat
3.2.7.1.4 Maklum balas
YA TIDAK
X

h/dorm asrama
SENARAI SEMAK EVIDENS SKPMG2
SMA(JAIM) DARUL FALAH

STANDARD 3.3: PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

ASPEK 3.3.1: KETETAPAN PELAKSANAAN HAL EHWAL MURID


3.3.1.1 Pelaksanaan hal ehwal murid diurus secara sistematik dan terancang..
3.3.1.1.1 Analisis SWOC 2.1.1.1 Buku pengurusan sekolah
3.3.1.1 .2 Perancangan strategik/pelan taktikal.pelan operasi
3.3.1.1.3 Laporan bergambar
2.1.1.3 (pamer
Muat naik/muat
target di papan
turun panduan
kenyataan)
perincian tugasan dalan dashboard vleadmi
3.3.1.1.4 Laporan post mortem/ laporan penilaian pencapaian
ASPEK 3.3.2: PENGURUSAN DISIPLIN
3.3.2.1.2 Laporan SSDM MURID
3.3.2.1.3 Rekod data dan maklumat
3.3.2.1.4 Jadual
3.3.2.1.1 aktiviti
Buku peraturan sekolah dan asrama
3.2.1.2 Laporan SSDM
3.3.2.1.3 Rekod data dan maklumat
3.3.2.1.4 Jadual aktiviti
3.3.2.1.5 Laporan aktivit bergambar
ASPEK 3.3.3: PENGURUSAN KESELAMATAN MURID
3.3.3.1 Keselamatan murid diurus secara sistematik dan terancang..
3.3.3.1.1 Notis keselamatan sekolah dan asrama
3.3.3.1.2 Laporan pemantauan
3.3.3.1.3 Jadual aktiviti
3.3.3.1.4 Laporan aktivit bergambar
ASPEK 3.3.4: PENGURUSAN KESIHATAN MURID
3.3.4.1 Program dan perkhidmatan kesihatan murid diurus secara sistematik dan terancang
3.3.4.1.1 Senarai tugasan
3.3.4.1.2 Jadual aktiviti
3.3.4.1.3 Laporan aktiviti bergambar
3.3.4.1.4 Laporan bergambar
ASPEK 3.3.5: PENGURUSAN BANTUAN PELAJARAN MURID
3.3.5.1 Bantuan pelajaran murid diurus secara sistematik dan terancang
3.3.5.1.1 Rekod dan data maklumat
3.3.5.1.2 Data APDM
3.3.5.1.3 Data dan maklumat murid
3.3.5.1.4 Rekod kemajuan akademik dan displin
ASPEK 3.3.6: PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
3.3.6.1 Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling diurus secara profesional dan terancang
3.3.6.1.1 Rancangan Tahunan
3.3.6.1.2 Laporan aktiviti bergambar
3.3.6.1.3 Jadual program b&k
3.3.6.1.4 Data dan maklumat
3.3.6.2 Pentaksiran psikometrik diurus secara sistematik dan terancang.
3.3.6.1.1 Rancangan Tahunan
3.3.6.1.2 Laporan pentaksiran
3.3.6.1.3 Analisa data pentaksiran
3.3.6.1.4 Maklum balas/intervensi
YA TIDAK
X

dan terancang
SENARAI SEMAK EVIDENS SKPMG2
SMA(JAIM) DARUL FALAH

STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARA

STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARA


4.1.1 Guru merancang pelaksanaan PdPc secara profesional dan sistematik.
4.1.1.1 Skor penyediaan 2.1.1.1
objektif
Bukudanpengurusan
aktiviti e-RPH
sekolah
4.1.1.2 Skor kaedah pentaksiran dalam PdPc
4.1.1.3 Skor penyediaan 2.1.1.3
ABM/BBM/BBB/TMK
Muat naik/muat turun panduan perincian tugasan dalan dashboard vleadmi
ASPEK 4.2: GURU SEBAGAI
3.3.2.1.2 PENGAWAL
Laporan SSDM
3.3.2.1.3 Rekod data dan maklumat
3.3.2.1.4
4.2.1.1Jadual aktiviti
Skor pengelolaan isi pelajaran/skop pembelajaran yang dirancang
4.2.1.2 Skor pengelolaan masa dalam PdPc
4.2.1.3 Skor penyertaan aktif murid
4.2.2 Guru mengawal suasana pembelajaran secara profesional dan terancang.
4.2.2.1 Skor pengawasan komunikasi murid dalam PdPc
4.2.2.2 Skor pengawasan perlakuan murid dalam PdPc
4.2.2.3 Skor penyusun atur kedudukan murid
4.2.2.4 Skor mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan
ASPEK 4.3: GURU SEBAGAI PEMPIMBING
4.3.1 Guru membimbing murid secara profesional dan sistematik.
4.3.1.1 Skor guru memberi tunjuk ajar/panduan/konsep
4.3.1.2 Skor guru memberi tunjuk ajar untuk menguasai kemahiran dalam aktiviti pembelajaran
4.3.1.3 Skor memandu murid membuat keputusan dan menyelesaikan masalah
4.3.1.4 Skor memandu murid menggunakan sumber pendidikan
4.3.1.5 Skor murid dapat menggabung/mengaitkan isi pelajaran dengan tajuk mata
pelajaran lain dalam aktiviti pembelajaran
ASPEK 4.4: GURU SEBAGAI PERANCANG
4.4.1 Guru mendorong minda murid dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran
4.4.1.1 Skor merangsang murid berkomunikasi
4.4.1.2 Skor merangsang murid berkolaborasi dalam aktiviti pembelajaran
4.4.1.3 Skor mengemukakan soalan yang kritis dan kreatif
4.4.14 Skor mengajukan soalan KBAT
4.4.1.5 Skor mewujudkan peluang murid untuk memimpin
4.4.1.6 Skor menggalakan murid mengemukakan soalan yang kaitan dengan isi pelajaran
4.4.1.7 Skor galakkan murid memperolehi pengetahuan dan kemahiran secara kendiri
ASPEK 4.5: GURU SEBAGAI PENILAI
4.5.1 Guru melaksanakan penilaian secara profesional dan terancang
4.5.1.1 Skor menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran dalam PdPc
4.5.1.2 Skor menjalankan aktiviti pemulihan/pengayaan dalam PdPc
4.5.1.3 Skor memberi latihan/tugasan berkaitan dengan pelajaran
4.5.1.4 Skor membuat refleksi PdPc
4.5.1.5 Skor menyemak /menilai hasil kerja murid
ASPEK 4.6: MURID SEBAGAI PELAJAR AKTIF
4.6.1 Murid melibatkan diri dalam proses pembeljaran secara berkesan
4.6.1.1 Skor memberi respon
4.6.1.2 Skor berkomunikasi dalam aktiviti pembelajaran
4.6.1.3 Skor melaksanakan aktiviti pembelajaran secara kolaborasi
4.6.1.4 Skor memberi respon menjurus soalan KBAT
4.6.1.5 Skor mengemukakan soalan
4.6.1.6 Skor mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan
4.6.1.7 Skor membuat keputusan/menyelesaikan masalah
YA TIDAK
X

m aktiviti pembelajaran
asalah

gan isi pelajaran


ecara kendiri
SENARAI SEMAK EVIDENS SKPMG2
SMA(JAIM) DARUL FALAH

STANDARD 5: KEMENJADIAN MURID

ASPEK 5.1: KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK Peratus/GPS


5.1.1Gred Purata Sekolah
2.1.1.1
dalamBuku
Penilaian
pengurusan
Kendalian
sekolah
Sekolah (PKS Tkt.1 hingga 5)
5.1.2Gred Purata Sekolah dalam Peperiksaan Awam Sekolah Menengah (SPM)
ASPEK 5.2: KEMENJADIAN MURID DALAM KOKURIKULUM GPS
5.2.1 Gred Purata Sekolah dalam Kelab/Persatuan
5.2.2 Gred Purata Sekolah dalam Badan Beruniform
5.2.3 Gred Purata Sekolah dalam Sukan/Permainan
5.2.4 Gred Purata Sekolah Keseluruhan dalam Kokurikulum
ASPEK 5.3: KEMENJADIAN SAHSIAH MURID Peratus
5.3.1 Purata Peratus Kehadiran Murid ke Sekolah bagi Tahun Terkini.
5.3.2 Peratus Murid yang Terlibat dalam Kes Salah Laku (Kes Ringan) bagi Tahun Terkini.
5.3.3 Peratus Murid yang Terlibat dalam Kes Salah Laku (Kes Sederhana) bagi Tahun Terkini.
5.3.4 Peratus Murid yang Terlibat dalam Kes Salah Laku (Kes Berat) bagi Tahun Terkini.
5.3.5 Peratus Murid Yang Mengamalkan Perlakuan Positif bagi Tahun Terkini.
YA TIDAK
X

gi Tahun Terkini.
) bagi Tahun Terkini.
i Tahun Terkini.