Pribahasa sunda

Hubungan Dengan Sesama Mahluk Ngeduk cikur kedah mihatur nyokel jahe kedah micarek (kalo mo ngambil sesuatu harus seijin yg punya). Sacangreud pageuh sagolek pangkek (Commitment, menepati janji & consitent). Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang, omat ulah lali tina purwadaksina (integrity harus mengikuti etika yang ada) Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang (communication skill, berbicara harus tepat, jelas, bermakna.. tidak asbun). Kudu hade gogod hade tagog (Appearance harus dijaga agar punya performance yg okeh dan harus consitent dengan perilakunya ) Kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh (harus saling mencintai, memberi nasihat dan mengayomi). Pondok jodo panjang baraya (siapapun walopun jodo kita tetap persaudaraan harus tetap dijaga) Ulah ngaliarkeun taleus ateul (jangan menyebarkan isu, memfitnah). Bengkung ngariung bongok ngaronyok (team works & solidarity dalam hal menghadapi kesulitan/ problems/ masalah harus di solve bersama) Bobot pangayun timbang taraju (Logic, semua yang dilakukan harus penuh pertimbangan fairness, logic, common sense) Lain palid ku cikiih lain datang ku cileuncang (Vision, Mission, Goal, Directions,… kudu ada tujuan yg jelas sebelum melangkah). Kudu nepi memeh indit (Planning & Simulation… harus tiba sebelum berangkat, make sure semuanya di prepare dulu). Taraje nangeuh dulang pinande (setiap tugas harus dilaksanakan dengan baik dan benar). Ulah pagiri- giri calik, pagirang- girang tampian (jangan berebut kekuasaan). Ulah ngukur baju sasereg awak (Objektivitas, jangan melihat dari hanya kaca mata sendiri). Ulah nyaliksik ku buuk leutik (jangan memperalat yang lemah/ rakyat jelata) Ulah keok memeh dipacok (Ksatria, jangan mundur sebelum berupaya keras).

Mun teu ngopek moal nyapek. kalau kita menanam kebaikan walaupun sekecil elektron tetep akan dibalas kebaikan pula. kemana aja bisa menyesuaikan diri). kalau kita menanam keburukan maka keburukan pula yg didapat ) Manuk hiber ku jangjangna jalma hirup ku akalna (Gunakan akal dalam melangkah. Cai karacak ninggang batu laun laun jadi dekok (Persistent. Ngulik. mun teu ngakal moal ngakeul. kalo sudah diteliti dan dijadikan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan). Ulah taluk pedah jauh tong hoream pedah anggang jauh kudu dijugjug anggang kudu diteang (maju terus pantang mundur). Melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng. misalnya kita memberikan nasihat yagn baik kepada orang lain tapi dalam kenyataan sehari. seperti layaknya lilin yang memberikan penerangan tapi ikut terbakar abis bersama api yang dihasilkan). apa yang ditanam itulah yang dituai. semangat pantang mundur). Ngoprek. melak hade jadi hade melak goreng jadi goreng (Hukum Yang Maha Kuasa adalah selalu menjaga hukum-2nya. Nu lain kudu dilainkeun nu enya kudu dienyakeun (speak the truth nothing but the truth). Dihin pinasti anyar pinanggih (semua kejadian telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa yang selalu menjaga hukum-hukumnya).hari kita terbakar oleh nasihat-2 yang kita berikan kepada yang lain tsb. Nimu luang tina burang (semua kejadian pasti ada hikmah/ manfaatnya apabila kita bisa menyikapinya dengan cara yang positive). segalanya harus pakai akal dan harus terus di ulik. di teliti. Omat urang kudu bisa ngaji diri (kita harus bisa mengkaji diri sendiri jangan suka menyalahkan orang lain) Urang kudu jadi ajug ulah jadi lilin (Jangan sampai kita terbakar oleh ucapan kita. keukeuh. Hubungan Dengan Alam . Hubungan Dengan Tuhan (Yang Maha Kuasa) Mulih kajati mulang kaasal (semuanya berasal dari Yang Maha Kuasa yang maha murbeng alam. Kudu paheuyeuk. mun teu ngarah moal ngarih (Research & Development.heuyeuk leungeun paantay-antay tangan (saling bekerjasama membangun kemitraan yang kuat).Kudu bisa kabulu kabale (Gawul. buat apa Yang Maha Kuasa menciptakan akal kalau tidak digunakan sebagai mestinya). semua orang akan kembali keasalnya). Neangan luang tipapada urang (Belajar mencari pengetahuan dari pengalaman orang lain). Ka cai jadi saleuwi kadarat jadi salogak (Kompak/ team work).

laut tidak boleh dirusak dan sejarah tidak boleh dilupakan… harus serasi dengan alam. . cai beak. harus dibedakan istilah dipupusti (dihormati) dengan dipigusti (di Tuhankan) banyak yang salah arti disini). buyut teu meunang di rempak (Sustainable Development ~ Gunung tidak boleh dihancurkan. sagara teu meunang di ruksak.Gunung teu meunang di lebur.). sumber air harus dimaintain kalo tidak maka manusia akan sengsara). Tatangkalan dileuweung teh kudu di pupusti (Pepohonan di hutan ituh harus di hormati. manusa balangsak (hutan harus dijaga. Leuweung ruksak.

nu ngajadikeun bumi. Jeung dulur mah Jauh silih tepungan. kakait ati anu sajati. mugi aya dina cageur jeung bageurna. nun gusti . paeh silih lasanan. 17. Kateter basa. Sabar teh lain digebug murungkut. hiji niat na diri. dina sawatara wanci haneut moyan. gering silih ubaran. teupangkeun kuring jeung manehna. disimpen cing rikip. geura kotektak ti ayeuna. 3. Ulah jalir janji lanca-linci luncat mulang udar tina tali gadang 18. rupa hade. miharep. gagantar rasa anu sampurna. isuk jeung kamari. Hate nu Kalingkung ku wawangunan. rasa bagja anu sampurna salamina 20. langit. katinggaleun poe. Sagolek pangkek. mibapa ka zaman Ditampiling cicing. patut teu nganjuk. ngapimilik anu sajati 21. Hirup di alam dunya sembaheun anging Gusti nu kagungan urang sadaya. prung tandang makalangan marengan caang jalan pasampangan 22. Bisi aya elmu kasungkur-sungkur. meureun aya rasa. na kalakuan teu beda ti euwah-euwah? 16. teu unggut kalinduan. teu geudag kaanginan. 6. rek dipendem ameh balem. 11. Zaman kiwari mah Anu dakwah kari pertentangna. naraka jeung sagala eusina 9. poekeun silih caangan. tapi kajahatanmah beuki meuweuh 19. rupa teu menta. dina sawatara harepan. mun poho silih bejaan.1.giri calik. dina sawatara impian. hirup jeung huripna. lugina hate. omat ulah lali tina purwadaksina 5. anu Peun we ah papait ka tukang. Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. Dina sawatara isuk. Kudu paheuyeuk. salah silih benerkeun. anu ngaji kari hariringna. nyasab dina waktu. kalingker ku papageran. caang jalan. menta kana murahna nu Kawasa. 7. pagirang. geura taluktik ti kiwari. 2.. 14. sawarga. Meredih kana asihna Gusti. pangabisa nu can ka talaah.heuyeuk leungeun paantay-antay tangan Neangan luang tipapada urang Ulah nyaliksik ku buuk leutik 4. kalangsu mangsa. 10. anggang silih teangan. .girang tampian Bengkung ngariung bongkok ngaronyok Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang 8. waluya balarea. kaseudih anu kamari. dina sawatara poe anu keur dilakonan. sacangred pageuh. ajian nu kasingkir-singkir. 15. 13. Ulah pagiri. ditajong morongkol. ayeuna. 12. Miindung ka waktu. panceg jeung ajegna. Dimana-manahurung nangtung siang leumpang. Dedeg sampe. tunggara mangkukna.

ka Gusti Nu Maha Agung. mustang ngeumbing mung Gusti. Hirup kudu sauyunan. datang untung sukur 36. geus wayahna ninggali kahareup. geus wayahna nyampeur kabagja. mamatahan ngojay ka soang. Lamun neda kudu ka Pangeran. tapi agama nu kudu melaan sia. anjeun anu nyanghareup. moal di ingeut. matak bosen nganti-nganti ka 26. teu sobat-sobat acan 40. indung beurang geus nyaangan. dimana datang bala sobar. dipake mah tungkul tumpuk Samenit ganti sajam kalalaputan. Ari nu ngaranna hukum adil teH teu ninian. matak beuleuweung kanu niupna . ajeug nangtungan hirup. Sakur nu rek ngarugikeun kana diri. haleuang lain nu urang. Ditarima ku panangan ditampi ku ati sanubari dua. ka Nabi anu linuhung. teu akian. Lain sia kudu melaan agama. aral subaha nu nyayang dina dada 37. Bral gumelar kawasa-Na Kun fayakun. Sapapait samamanis. Jalma nu iman ka Pangeran. Nu kagungan ngadeg sakur kersa-Na. Dimana urang doraka ka indung bapa. heabkeun rasa anu tiis. ka darat jadi salogak. Sabab agama bakal nyalametkeun urang dunya akherat 34. 30. Jleg 29. bray hibar cahyana ka sakuliah alam dunya. diecagkeun. mawa bagja keur urang sararea 24. Panon poe geus moncorong. Muhammad anu jinunjung 27. Jelema kalalepatan. papayung Nu Maha Agung. teu bapaan. Hariring kagungan Nu Maha Wening. Dipake pangorek bingkeng. Mandalawangi ngaleungit. Haleuang kagungan Nu Maha Wenang 32. Amit ampun nya paralun. Pangrango geus narikolot. Hariring lain nu kuring. Geura menta hampura kanu jadi bapa. Sabab lamun menta ka manusa. 38. dipake pamikul bengkung. Ampun ka anu Maha Agung. disuhun dinu embun-embunan. Nya dayeuh geus jadi leuweung. sareuneuh saigel 39. Pajajaran kari ngaran.ditunda. Lain rek mamatahan nerekel ka monyet. pangraksa Maha Kawasa 28. geura menta ampun kanu jadi indung. 25. lamun di leuweung kai dander. Geura leungitkeun sirik pidik nu ngancik dina ati. gearkeun hate anu aleum. teu indungan. sabagja satanggung jawab. ngabageakeun anjeun anu aya. lir ibarat Lamun di lembur kai randu. bangsa jeung nagara. 31. sabab duanana pangeran urang di alam dunya. Dipake suluh matak teu ruhai. tanggah tempat robah. cegah ku diri sorangan 35. moal di teang. sore janji isuk teu 33. Kaluhur neda papayung. mun cai jadi saleuwi. kahandap neda pangraksa. anjeun anu aya sajeroning rasa 23.

lumampah ka medan dadalaga ulah dendam. hatemah paanjang-anjang. Sabobot sapihanean sabata sarimbangan Hirup akur .41. Murah Congcot Babari nyarekan . ulah tanggah ka sadapan. jadi daging. Di Babuk lalay di perekpek kupanenggel . 46. Ulah gugur samemeh tempur. Indit ka medan jerit ulah dengki.raut . hayang nyanyabaan atawa udar ider bae. Murag bulu bitis teu resep cicing di imah . dimana paeh ngan saukur bilatungan. ulah perlaya samemeh perang. diteunggelan Hambur bacot . moal leuwh sanget tibatan sungut 47. Sanajan urang papisah. jadi balung. Taat sumembah kanu janten rama. kanu Maha Kawasa urang sumerah pasrah Banda tatalang raga Kakayaanmah pikeun ngabagjakeun awak. Kudu mampu tungkul kanu jukut. kusabab kitu leuwih hade ngorbankeun banda tibatan cilaka awak. kanu nyungsi dinu sepi. Amit kanu mangku lembur. runtut. matak sing ati-ati 45. Dahareun anu asup kanu awak. ibu 43. tapi berehan Aya Bagja teu daulat Rek menang bagja teu tulus . Mudah-mudahan urang kakungkung ku rohmat pitulung nu Maha Agung. ditukang pasti aya kabungah 44. Manusa mah beda jeung anjing budug di jarian. jadi sumsum. sumujud tumut kanu janten Dihareupeun aya kasusah. Sasanget-sangetna leuweung. lumaku ka medan tempur ulah ujub 42. Sanajan urang paanggang. sakasuka sakaduka. tapi manusa sajabana ti bilatungan bakal anggih jeung balitungan 48. heunteu prak di pigawe kusorangan. sing awas kana tincakan 49. bakal jadi kulit. nu keur genah tumaninah 50. Bentik curuk balas nunjuk nganbisa marentah atawa nitah hungkul .

geus mangkat beger.Unggah ka bale Watangan Katarik perkara Caang bulan dadamaran Migawe hal anu teu di perlukeun deui Cicing dina sihung maung Hirup atawa kumawula ka gegeden . sok milu kaajenan batur Nyium bari ngegel Muji bari ngarah pamere Cadu mungkuk haram dempak Minangka sumpah moal daek ngelehan maneh Gurat cai Teupuguh janjina .beda Geus turun amis Cau Geus tembong kawanitaannana . ngadagoan panyaur pangeran Jual dedet Ngajual barang satengah maksa . di bere sajeungkal menta sadeupa Kusabab di bere hate . Nyengeut damar di suhunan nembongkeun kabengharan ku mere maweh ka dengeun-dengeun ngarah pamuji . ari ka keluarga sorangan koret . teukeuna ku panyakit naon bae. Di bere sabuku menta sajeungkal . Ngadago-dago dawuh Tereh maot.ngadadak loba pamenta Hate jelema sanajan deet moal kakobet kacida hesena sangkan nganyahokeun kaayaan hate atawa kahayang hiji jalma Pait daging pahang tulang Cageur. sokrobah tangtungan Ciri sabumi cara sa desa adat kabiasaan di unggal nagara atawa daerah beda .

sabab sieun ku cai Nyieun pucuk ti girang nyiun jalan pipaseaeun Mobok manggih gorowong Kabeneran aya jalan pikeun ngahasilkeun usaha nu keur dipaju Goong nabeh maneh Muji atawa ngagulkeun diri sorangan Nyoo Gado Ngaheureuykeun jalma nu pantes dihormat Galak timburu Babari timburuan Leutik-leutik ngagalatik Jelema leutik tapi wanian Halodo sataun lantis ku hujan sakali Kahadean nu sakitu lilana lengit ku kagorengan sakali Herang caina beunang laukna Hasil maksud kalawan teu ngaganggu ka batur Hampang birit Daekan di titah Handap asor daek ngahormat kabatur Harewos Bojong ngomong nu diharewoskeun tapi kadenge ku nu deukeut ka nu di harewoskeun .Beak dengkak Geus beak tarekah Kawas hayam keur endogan teu daek cicing lantaran hate kawer atawa geus teu sabar ngadagoan anu di arep-arep Elmu tumbila Nuboba imah ngarugikeun ka tamu Cara embe embung mandi .

elmu nu geus katimu. kabul aya tinu Maha Agung. nu deukeut geura deheusan. manusa kadar rancana.Haseum budi leuwih loba baed jeung cemberut tibatan seuri atawa marahmay. ngajait kanu titeuleum. dihalangan ku siloka sareng sasmita. sanajan ngalamun salaput umur. kalayan dirimbunan ku gunung simbul. moal jauh tina wujud moal anggang tina awak. nyaangan kanu poekeun. karep heunteu reureuh-reureuh. babari ceurik Jadi sabiwir hiji jadi omong ( carita ) sarerea. ulah waka nyaksian batur saksian heula diri sorangan. ngan kahalangan ku poho. nu baheula kaalaman. asal bisa dahar kalawan cukup 1. 3. asal tiis beuteung kajeun teuing cape digawe . alam asal. pek geura panggihan diri manehteh. Ulah Nuduh kanu jauh. Laksana aya tinu Maha Kawasa. Indung lembu bapak banteng Turunan gagah beunghar . Sing Daek nulung kanu butuh. pangabisa nu geus kapibanda. sabab poe kamari lain poe ayeuna. ngahudangkeun kanu sare. Alam nirwana. kari diamalkeun . Sing Waspada permana tinggal. Nagara tunjung sampurna. 4. cirina satangtung diri. turunan menak ti indung ti bapak Ipis biwir epes meer . dageuning nu bakal karasa mah anging kadar ti pangeran. sok mineng kabandungan jelema. Kaciwit kulit kabawa daging kabawa goreng ku kalakuan baraya anu salah Kajeun panas tonggong . kahayang patema-tema. Geus loba pangarti nu kapimilik. poe panjang. Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. mere kanu daek. nu caket geura raketan. 2. (Akherat) Wayang nyaeta gambaran kahirupan manusa Nu dipipindingingan ku silip sindir. ulah nyawang kanu anggang. ku maneh weh sorangan. aya naon jeung aya saha? tina diri sorangan. nalang kanu susah.

asal timana?. (Waspada) Inditna ulah ngagidig. melak bonteng jadi bonteng. maot pingaraneunana. paeh teu nyaho dimangsa. raga ditinggalkeun nyawa. bakal cicing dinu eling Niti wanci nu mustari. Sanajan urang beda tapi sarua. bakal ngagebleg deui jeung mantena. nu ngandung harti poe pamungkas. nete taraje. muja brata kanu Maha Kawasa Pasti teu bisa dipungkir. Negative x negative= positip. Nyukcruk galur nu kapungkur. purwa wiwitan. Ulah taluk pedah jauh. mun nyaah kana raga sing nyaho kana dasar agama. mapay laratan anu baheula. kadar teu bisa di singlar. melak goreng jadi goreng. sawah ledok. Nu bener disalahkeun eta salah. melak hade jadi hade. Nu bener dibenerkeun eta bener. nyukcruk walungan. ngala menta. nu lanjang jadi baruang. paeh teu apal dimangsa. Nu geulis jadi werejit. Tunggul tong dirurud. Meredih tina ati. pagirang. melak cabe jadi cabe. anggang kudu diteang. Hirup katungkul ku umur.giri calik. daksi wekasan. Sing bisa nilik kana diri. bakal dibulen saeneng-eneng. hirup katungkul ku umur. bisa ngukur kana kujur. nu salah dibenerkeun eta salah. catang tong dirumpak. milari ridho gusti nu Sajati. kahirupan di dunya taya lian keur taqwa. papasten nu tumibar. tong hoream pedah anggang. sanajan teu ngahiji tapi sa ati. istri denok. ninggal mangsa nu sampurna. menta tina manah. Sing inget kana purwadaksi. Ratu tara ngahukum.Mipit amit. (malapah gedang) Sing waspada jeung permana tinggal. nu salah disalahkeun eta bener. Menekung kanu Maha Agung. omat ulah lali tina purwadaksina Ulah pagiri. Positip x posotip= positip. Hartina sing apal kana diri. tong cicing pedah tebih jauh kudu dijugjug.heuyeuk leungeun paantay-antay tangan Neangan luang tipapada urang Ulah nyaliksik ku buuk leutik Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. tebih kudu di sungsi Kudu paheuyeuk. raja tara nyiksa. numatak rinik-rinik kulit harti. ninggang mangsa nu sampurna. ipis lapis. Bakal digiring kurung keur kuring. Bagja dimana boga sobat medok. mawana ulah ngalengkah. cicing harti ngawincik diri. cicing dimana? Balik kamana? Urang teh bakal pinanggih jeung poe akhir. Positip x negative=negative. nitih wanci nu kamari. mapay wahangan. nincak hamalan.girang tampian Bengkung ngariung bongkok ngaronyok Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang . nyokotna ulah ngaleos. Elmu teh bakal ngancik tinu nyaring. kandel tapel.

Hirup di alam dunya sembaheun anging Gusti nu kagungan urang sadaya. naraka jeung sagala eusina Hate nu Kalingkung ku wawangunan. mibapa ka zaman . kalingker ku papageran. sawarga. Miindung ka waktu. nu ngajadikeun bumi. langit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful