Pribahasa sunda

Hubungan Dengan Sesama Mahluk Ngeduk cikur kedah mihatur nyokel jahe kedah micarek (kalo mo ngambil sesuatu harus seijin yg punya). Sacangreud pageuh sagolek pangkek (Commitment, menepati janji & consitent). Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang, omat ulah lali tina purwadaksina (integrity harus mengikuti etika yang ada) Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang (communication skill, berbicara harus tepat, jelas, bermakna.. tidak asbun). Kudu hade gogod hade tagog (Appearance harus dijaga agar punya performance yg okeh dan harus consitent dengan perilakunya ) Kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh (harus saling mencintai, memberi nasihat dan mengayomi). Pondok jodo panjang baraya (siapapun walopun jodo kita tetap persaudaraan harus tetap dijaga) Ulah ngaliarkeun taleus ateul (jangan menyebarkan isu, memfitnah). Bengkung ngariung bongok ngaronyok (team works & solidarity dalam hal menghadapi kesulitan/ problems/ masalah harus di solve bersama) Bobot pangayun timbang taraju (Logic, semua yang dilakukan harus penuh pertimbangan fairness, logic, common sense) Lain palid ku cikiih lain datang ku cileuncang (Vision, Mission, Goal, Directions,… kudu ada tujuan yg jelas sebelum melangkah). Kudu nepi memeh indit (Planning & Simulation… harus tiba sebelum berangkat, make sure semuanya di prepare dulu). Taraje nangeuh dulang pinande (setiap tugas harus dilaksanakan dengan baik dan benar). Ulah pagiri- giri calik, pagirang- girang tampian (jangan berebut kekuasaan). Ulah ngukur baju sasereg awak (Objektivitas, jangan melihat dari hanya kaca mata sendiri). Ulah nyaliksik ku buuk leutik (jangan memperalat yang lemah/ rakyat jelata) Ulah keok memeh dipacok (Ksatria, jangan mundur sebelum berupaya keras).

semua orang akan kembali keasalnya). Hubungan Dengan Tuhan (Yang Maha Kuasa) Mulih kajati mulang kaasal (semuanya berasal dari Yang Maha Kuasa yang maha murbeng alam. segalanya harus pakai akal dan harus terus di ulik. Cai karacak ninggang batu laun laun jadi dekok (Persistent. semangat pantang mundur). Ulah taluk pedah jauh tong hoream pedah anggang jauh kudu dijugjug anggang kudu diteang (maju terus pantang mundur). Nimu luang tina burang (semua kejadian pasti ada hikmah/ manfaatnya apabila kita bisa menyikapinya dengan cara yang positive). di teliti.heuyeuk leungeun paantay-antay tangan (saling bekerjasama membangun kemitraan yang kuat). Omat urang kudu bisa ngaji diri (kita harus bisa mengkaji diri sendiri jangan suka menyalahkan orang lain) Urang kudu jadi ajug ulah jadi lilin (Jangan sampai kita terbakar oleh ucapan kita. Kudu paheuyeuk. Mun teu ngopek moal nyapek. misalnya kita memberikan nasihat yagn baik kepada orang lain tapi dalam kenyataan sehari. Nu lain kudu dilainkeun nu enya kudu dienyakeun (speak the truth nothing but the truth).hari kita terbakar oleh nasihat-2 yang kita berikan kepada yang lain tsb. Hubungan Dengan Alam . buat apa Yang Maha Kuasa menciptakan akal kalau tidak digunakan sebagai mestinya). Melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng. kemana aja bisa menyesuaikan diri). Ngoprek. mun teu ngarah moal ngarih (Research & Development. kalau kita menanam kebaikan walaupun sekecil elektron tetep akan dibalas kebaikan pula. keukeuh. mun teu ngakal moal ngakeul. Ngulik. kalau kita menanam keburukan maka keburukan pula yg didapat ) Manuk hiber ku jangjangna jalma hirup ku akalna (Gunakan akal dalam melangkah.Kudu bisa kabulu kabale (Gawul. Neangan luang tipapada urang (Belajar mencari pengetahuan dari pengalaman orang lain). kalo sudah diteliti dan dijadikan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan). Ka cai jadi saleuwi kadarat jadi salogak (Kompak/ team work). seperti layaknya lilin yang memberikan penerangan tapi ikut terbakar abis bersama api yang dihasilkan). apa yang ditanam itulah yang dituai. melak hade jadi hade melak goreng jadi goreng (Hukum Yang Maha Kuasa adalah selalu menjaga hukum-2nya. Dihin pinasti anyar pinanggih (semua kejadian telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa yang selalu menjaga hukum-hukumnya).

sumber air harus dimaintain kalo tidak maka manusia akan sengsara). Tatangkalan dileuweung teh kudu di pupusti (Pepohonan di hutan ituh harus di hormati. buyut teu meunang di rempak (Sustainable Development ~ Gunung tidak boleh dihancurkan. Leuweung ruksak.Gunung teu meunang di lebur.). manusa balangsak (hutan harus dijaga. . cai beak. sagara teu meunang di ruksak. laut tidak boleh dirusak dan sejarah tidak boleh dilupakan… harus serasi dengan alam. harus dibedakan istilah dipupusti (dihormati) dengan dipigusti (di Tuhankan) banyak yang salah arti disini).

panceg jeung ajegna. nyasab dina waktu. Jeung dulur mah Jauh silih tepungan. anggang silih teangan. kaseudih anu kamari. gering silih ubaran. ajian nu kasingkir-singkir. hirup jeung huripna. . ayeuna. dina sawatara harepan. Kateter basa. Ulah pagiri. 3.girang tampian Bengkung ngariung bongkok ngaronyok Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang 8. geura kotektak ti ayeuna. mibapa ka zaman Ditampiling cicing. anu Peun we ah papait ka tukang. Dedeg sampe. katinggaleun poe. 7. rupa hade. naraka jeung sagala eusina 9. 11. 17. pangabisa nu can ka talaah. Dina sawatara isuk. dina sawatara impian. sawarga. menta kana murahna nu Kawasa. Hate nu Kalingkung ku wawangunan. kakait ati anu sajati. teu unggut kalinduan. rek dipendem ameh balem.giri calik. nu ngajadikeun bumi. Zaman kiwari mah Anu dakwah kari pertentangna. 2. Ulah jalir janji lanca-linci luncat mulang udar tina tali gadang 18. patut teu nganjuk. dina sawatara poe anu keur dilakonan. omat ulah lali tina purwadaksina 5. na kalakuan teu beda ti euwah-euwah? 16. gagantar rasa anu sampurna. tunggara mangkukna. lugina hate. hiji niat na diri. tapi kajahatanmah beuki meuweuh 19. 15. 13. salah silih benerkeun. Miindung ka waktu. Sabar teh lain digebug murungkut. teu geudag kaanginan. teupangkeun kuring jeung manehna. Kudu paheuyeuk. nun gusti . sacangred pageuh. Bisi aya elmu kasungkur-sungkur. prung tandang makalangan marengan caang jalan pasampangan 22.heuyeuk leungeun paantay-antay tangan Neangan luang tipapada urang Ulah nyaliksik ku buuk leutik 4. poekeun silih caangan. ditajong morongkol. 14. meureun aya rasa. Meredih kana asihna Gusti. 6. kalangsu mangsa. 10. waluya balarea. caang jalan. dina sawatara wanci haneut moyan. geura taluktik ti kiwari. ngapimilik anu sajati 21. pagirang. 12. mun poho silih bejaan. isuk jeung kamari. paeh silih lasanan. Hirup di alam dunya sembaheun anging Gusti nu kagungan urang sadaya.1. Sagolek pangkek. rupa teu menta. rasa bagja anu sampurna salamina 20. disimpen cing rikip. anu ngaji kari hariringna. langit. miharep. kalingker ku papageran. Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. Dimana-manahurung nangtung siang leumpang.. mugi aya dina cageur jeung bageurna.

teu indungan. teu bapaan. bray hibar cahyana ka sakuliah alam dunya. sabab duanana pangeran urang di alam dunya. ngabageakeun anjeun anu aya. Lain rek mamatahan nerekel ka monyet. teu akian. 25. Bral gumelar kawasa-Na Kun fayakun. Jleg 29. Nya dayeuh geus jadi leuweung. Sabab agama bakal nyalametkeun urang dunya akherat 34. 38. Ditarima ku panangan ditampi ku ati sanubari dua. geus wayahna ninggali kahareup. mawa bagja keur urang sararea 24. matak beuleuweung kanu niupna . cegah ku diri sorangan 35. lamun di leuweung kai dander. ka darat jadi salogak. diecagkeun. Sakur nu rek ngarugikeun kana diri. gearkeun hate anu aleum. bangsa jeung nagara. Jalma nu iman ka Pangeran. sore janji isuk teu 33. Nu kagungan ngadeg sakur kersa-Na. Ampun ka anu Maha Agung. Geura leungitkeun sirik pidik nu ngancik dina ati. 30. dipake mah tungkul tumpuk Samenit ganti sajam kalalaputan. papayung Nu Maha Agung. Dipake pangorek bingkeng. Hariring kagungan Nu Maha Wening. Pangrango geus narikolot. Haleuang kagungan Nu Maha Wenang 32.ditunda. 31. datang untung sukur 36. Dipake suluh matak teu ruhai. Sabab lamun menta ka manusa. sareuneuh saigel 39. kahandap neda pangraksa. aral subaha nu nyayang dina dada 37. tanggah tempat robah. Amit ampun nya paralun. Geura menta hampura kanu jadi bapa. moal di teang. lir ibarat Lamun di lembur kai randu. moal di ingeut. teu sobat-sobat acan 40. mun cai jadi saleuwi. geus wayahna nyampeur kabagja. Lamun neda kudu ka Pangeran. indung beurang geus nyaangan. Hariring lain nu kuring. Mandalawangi ngaleungit. Ari nu ngaranna hukum adil teH teu ninian. anjeun anu nyanghareup. Muhammad anu jinunjung 27. geura menta ampun kanu jadi indung. ajeug nangtungan hirup. pangraksa Maha Kawasa 28. haleuang lain nu urang. disuhun dinu embun-embunan. Hirup kudu sauyunan. dimana datang bala sobar. Kaluhur neda papayung. Sapapait samamanis. dipake pamikul bengkung. anjeun anu aya sajeroning rasa 23. Panon poe geus moncorong. mamatahan ngojay ka soang. Lain sia kudu melaan agama. mustang ngeumbing mung Gusti. Dimana urang doraka ka indung bapa. Pajajaran kari ngaran. heabkeun rasa anu tiis. ka Nabi anu linuhung. tapi agama nu kudu melaan sia. ka Gusti Nu Maha Agung. Jelema kalalepatan. sabagja satanggung jawab. matak bosen nganti-nganti ka 26.

kusabab kitu leuwih hade ngorbankeun banda tibatan cilaka awak. Di Babuk lalay di perekpek kupanenggel . ulah perlaya samemeh perang. Murah Congcot Babari nyarekan . sumujud tumut kanu janten Dihareupeun aya kasusah. 46. ditukang pasti aya kabungah 44. Ulah gugur samemeh tempur. heunteu prak di pigawe kusorangan. Taat sumembah kanu janten rama. Manusa mah beda jeung anjing budug di jarian. diteunggelan Hambur bacot .raut . Indit ka medan jerit ulah dengki. tapi manusa sajabana ti bilatungan bakal anggih jeung balitungan 48. Dahareun anu asup kanu awak. matak sing ati-ati 45. Murag bulu bitis teu resep cicing di imah . lumaku ka medan tempur ulah ujub 42. hayang nyanyabaan atawa udar ider bae. Sabobot sapihanean sabata sarimbangan Hirup akur . Sanajan urang paanggang. lumampah ka medan dadalaga ulah dendam. ibu 43. Sanajan urang papisah.41. kanu nyungsi dinu sepi. ulah tanggah ka sadapan. jadi sumsum. jadi daging. sakasuka sakaduka. dimana paeh ngan saukur bilatungan. jadi balung. Kudu mampu tungkul kanu jukut. hatemah paanjang-anjang. nu keur genah tumaninah 50. moal leuwh sanget tibatan sungut 47. runtut. bakal jadi kulit. kanu Maha Kawasa urang sumerah pasrah Banda tatalang raga Kakayaanmah pikeun ngabagjakeun awak. Mudah-mudahan urang kakungkung ku rohmat pitulung nu Maha Agung. Sasanget-sangetna leuweung. Amit kanu mangku lembur. sing awas kana tincakan 49. tapi berehan Aya Bagja teu daulat Rek menang bagja teu tulus . Bentik curuk balas nunjuk nganbisa marentah atawa nitah hungkul .

beda Geus turun amis Cau Geus tembong kawanitaannana . teukeuna ku panyakit naon bae. Di bere sabuku menta sajeungkal .ngadadak loba pamenta Hate jelema sanajan deet moal kakobet kacida hesena sangkan nganyahokeun kaayaan hate atawa kahayang hiji jalma Pait daging pahang tulang Cageur. Ngadago-dago dawuh Tereh maot. sok milu kaajenan batur Nyium bari ngegel Muji bari ngarah pamere Cadu mungkuk haram dempak Minangka sumpah moal daek ngelehan maneh Gurat cai Teupuguh janjina . ari ka keluarga sorangan koret . ngadagoan panyaur pangeran Jual dedet Ngajual barang satengah maksa . geus mangkat beger.Unggah ka bale Watangan Katarik perkara Caang bulan dadamaran Migawe hal anu teu di perlukeun deui Cicing dina sihung maung Hirup atawa kumawula ka gegeden . sokrobah tangtungan Ciri sabumi cara sa desa adat kabiasaan di unggal nagara atawa daerah beda . di bere sajeungkal menta sadeupa Kusabab di bere hate . Nyengeut damar di suhunan nembongkeun kabengharan ku mere maweh ka dengeun-dengeun ngarah pamuji .

Beak dengkak Geus beak tarekah Kawas hayam keur endogan teu daek cicing lantaran hate kawer atawa geus teu sabar ngadagoan anu di arep-arep Elmu tumbila Nuboba imah ngarugikeun ka tamu Cara embe embung mandi . sabab sieun ku cai Nyieun pucuk ti girang nyiun jalan pipaseaeun Mobok manggih gorowong Kabeneran aya jalan pikeun ngahasilkeun usaha nu keur dipaju Goong nabeh maneh Muji atawa ngagulkeun diri sorangan Nyoo Gado Ngaheureuykeun jalma nu pantes dihormat Galak timburu Babari timburuan Leutik-leutik ngagalatik Jelema leutik tapi wanian Halodo sataun lantis ku hujan sakali Kahadean nu sakitu lilana lengit ku kagorengan sakali Herang caina beunang laukna Hasil maksud kalawan teu ngaganggu ka batur Hampang birit Daekan di titah Handap asor daek ngahormat kabatur Harewos Bojong ngomong nu diharewoskeun tapi kadenge ku nu deukeut ka nu di harewoskeun .

karep heunteu reureuh-reureuh. kahayang patema-tema. kalayan dirimbunan ku gunung simbul. ngahudangkeun kanu sare. (Akherat) Wayang nyaeta gambaran kahirupan manusa Nu dipipindingingan ku silip sindir. nu deukeut geura deheusan. Nagara tunjung sampurna. pangabisa nu geus kapibanda. ngan kahalangan ku poho. kabul aya tinu Maha Agung. nu caket geura raketan. cirina satangtung diri. poe panjang. dihalangan ku siloka sareng sasmita. elmu nu geus katimu. dageuning nu bakal karasa mah anging kadar ti pangeran. Geus loba pangarti nu kapimilik. nalang kanu susah. ulah nyawang kanu anggang. mere kanu daek. Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. asal bisa dahar kalawan cukup 1. Indung lembu bapak banteng Turunan gagah beunghar . Alam nirwana. 4. turunan menak ti indung ti bapak Ipis biwir epes meer . Kaciwit kulit kabawa daging kabawa goreng ku kalakuan baraya anu salah Kajeun panas tonggong . Sing Daek nulung kanu butuh. aya naon jeung aya saha? tina diri sorangan.Haseum budi leuwih loba baed jeung cemberut tibatan seuri atawa marahmay. manusa kadar rancana. ngajait kanu titeuleum. ku maneh weh sorangan. Laksana aya tinu Maha Kawasa. 2. sok mineng kabandungan jelema. nu baheula kaalaman. ulah waka nyaksian batur saksian heula diri sorangan. babari ceurik Jadi sabiwir hiji jadi omong ( carita ) sarerea. kari diamalkeun . asal tiis beuteung kajeun teuing cape digawe . 3. moal jauh tina wujud moal anggang tina awak. Ulah Nuduh kanu jauh. nyaangan kanu poekeun. Sing Waspada permana tinggal. alam asal. sanajan ngalamun salaput umur. sabab poe kamari lain poe ayeuna. pek geura panggihan diri manehteh.

catang tong dirumpak. mapay laratan anu baheula.giri calik. nu ngandung harti poe pamungkas. ninggang mangsa nu sampurna. bakal cicing dinu eling Niti wanci nu mustari. (malapah gedang) Sing waspada jeung permana tinggal. nyokotna ulah ngaleos. cicing harti ngawincik diri. mawana ulah ngalengkah. omat ulah lali tina purwadaksina Ulah pagiri. ninggal mangsa nu sampurna. nete taraje. cicing dimana? Balik kamana? Urang teh bakal pinanggih jeung poe akhir.Mipit amit. Nu bener dibenerkeun eta bener. daksi wekasan. Positip x negative=negative. paeh teu nyaho dimangsa. melak goreng jadi goreng. melak hade jadi hade.girang tampian Bengkung ngariung bongkok ngaronyok Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang . pagirang. bisa ngukur kana kujur. Bakal digiring kurung keur kuring. numatak rinik-rinik kulit harti. Nu bener disalahkeun eta salah. muja brata kanu Maha Kawasa Pasti teu bisa dipungkir. Positip x posotip= positip. Nyukcruk galur nu kapungkur. Sanajan urang beda tapi sarua. bakal dibulen saeneng-eneng. milari ridho gusti nu Sajati. Meredih tina ati. papasten nu tumibar. purwa wiwitan. tebih kudu di sungsi Kudu paheuyeuk. mun nyaah kana raga sing nyaho kana dasar agama. tong cicing pedah tebih jauh kudu dijugjug. Elmu teh bakal ngancik tinu nyaring. Hirup katungkul ku umur. raja tara nyiksa. istri denok. Hartina sing apal kana diri. Ratu tara ngahukum. maot pingaraneunana.heuyeuk leungeun paantay-antay tangan Neangan luang tipapada urang Ulah nyaliksik ku buuk leutik Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. sanajan teu ngahiji tapi sa ati. Bagja dimana boga sobat medok. hirup katungkul ku umur. raga ditinggalkeun nyawa. asal timana?. kahirupan di dunya taya lian keur taqwa. mapay wahangan. nu salah dibenerkeun eta salah. Sing bisa nilik kana diri. nu lanjang jadi baruang. anggang kudu diteang. menta tina manah. (Waspada) Inditna ulah ngagidig. Ulah taluk pedah jauh. melak cabe jadi cabe. ipis lapis. nu salah disalahkeun eta bener. tong hoream pedah anggang. Menekung kanu Maha Agung. Sing inget kana purwadaksi. nyukcruk walungan. melak bonteng jadi bonteng. paeh teu apal dimangsa. Negative x negative= positip. bakal ngagebleg deui jeung mantena. Tunggul tong dirurud. kadar teu bisa di singlar. ngala menta. nincak hamalan. kandel tapel. Nu geulis jadi werejit. nitih wanci nu kamari. sawah ledok.

naraka jeung sagala eusina Hate nu Kalingkung ku wawangunan. mibapa ka zaman . Miindung ka waktu.Hirup di alam dunya sembaheun anging Gusti nu kagungan urang sadaya. langit. kalingker ku papageran. sawarga. nu ngajadikeun bumi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful