Pribahasa sunda

Hubungan Dengan Sesama Mahluk Ngeduk cikur kedah mihatur nyokel jahe kedah micarek (kalo mo ngambil sesuatu harus seijin yg punya). Sacangreud pageuh sagolek pangkek (Commitment, menepati janji & consitent). Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang, omat ulah lali tina purwadaksina (integrity harus mengikuti etika yang ada) Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang (communication skill, berbicara harus tepat, jelas, bermakna.. tidak asbun). Kudu hade gogod hade tagog (Appearance harus dijaga agar punya performance yg okeh dan harus consitent dengan perilakunya ) Kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh (harus saling mencintai, memberi nasihat dan mengayomi). Pondok jodo panjang baraya (siapapun walopun jodo kita tetap persaudaraan harus tetap dijaga) Ulah ngaliarkeun taleus ateul (jangan menyebarkan isu, memfitnah). Bengkung ngariung bongok ngaronyok (team works & solidarity dalam hal menghadapi kesulitan/ problems/ masalah harus di solve bersama) Bobot pangayun timbang taraju (Logic, semua yang dilakukan harus penuh pertimbangan fairness, logic, common sense) Lain palid ku cikiih lain datang ku cileuncang (Vision, Mission, Goal, Directions,… kudu ada tujuan yg jelas sebelum melangkah). Kudu nepi memeh indit (Planning & Simulation… harus tiba sebelum berangkat, make sure semuanya di prepare dulu). Taraje nangeuh dulang pinande (setiap tugas harus dilaksanakan dengan baik dan benar). Ulah pagiri- giri calik, pagirang- girang tampian (jangan berebut kekuasaan). Ulah ngukur baju sasereg awak (Objektivitas, jangan melihat dari hanya kaca mata sendiri). Ulah nyaliksik ku buuk leutik (jangan memperalat yang lemah/ rakyat jelata) Ulah keok memeh dipacok (Ksatria, jangan mundur sebelum berupaya keras).

misalnya kita memberikan nasihat yagn baik kepada orang lain tapi dalam kenyataan sehari. Nimu luang tina burang (semua kejadian pasti ada hikmah/ manfaatnya apabila kita bisa menyikapinya dengan cara yang positive). Hubungan Dengan Tuhan (Yang Maha Kuasa) Mulih kajati mulang kaasal (semuanya berasal dari Yang Maha Kuasa yang maha murbeng alam. Neangan luang tipapada urang (Belajar mencari pengetahuan dari pengalaman orang lain). Ulah taluk pedah jauh tong hoream pedah anggang jauh kudu dijugjug anggang kudu diteang (maju terus pantang mundur). Ka cai jadi saleuwi kadarat jadi salogak (Kompak/ team work).hari kita terbakar oleh nasihat-2 yang kita berikan kepada yang lain tsb. semua orang akan kembali keasalnya). Omat urang kudu bisa ngaji diri (kita harus bisa mengkaji diri sendiri jangan suka menyalahkan orang lain) Urang kudu jadi ajug ulah jadi lilin (Jangan sampai kita terbakar oleh ucapan kita. semangat pantang mundur). melak hade jadi hade melak goreng jadi goreng (Hukum Yang Maha Kuasa adalah selalu menjaga hukum-2nya. di teliti. Hubungan Dengan Alam . Melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng. Mun teu ngopek moal nyapek. Ngulik. kemana aja bisa menyesuaikan diri). seperti layaknya lilin yang memberikan penerangan tapi ikut terbakar abis bersama api yang dihasilkan). kalau kita menanam keburukan maka keburukan pula yg didapat ) Manuk hiber ku jangjangna jalma hirup ku akalna (Gunakan akal dalam melangkah. kalo sudah diteliti dan dijadikan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan). keukeuh.heuyeuk leungeun paantay-antay tangan (saling bekerjasama membangun kemitraan yang kuat). Kudu paheuyeuk. Nu lain kudu dilainkeun nu enya kudu dienyakeun (speak the truth nothing but the truth).Kudu bisa kabulu kabale (Gawul. Cai karacak ninggang batu laun laun jadi dekok (Persistent. apa yang ditanam itulah yang dituai. buat apa Yang Maha Kuasa menciptakan akal kalau tidak digunakan sebagai mestinya). segalanya harus pakai akal dan harus terus di ulik. Dihin pinasti anyar pinanggih (semua kejadian telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa yang selalu menjaga hukum-hukumnya). mun teu ngakal moal ngakeul. kalau kita menanam kebaikan walaupun sekecil elektron tetep akan dibalas kebaikan pula. mun teu ngarah moal ngarih (Research & Development. Ngoprek.

manusa balangsak (hutan harus dijaga. cai beak. harus dibedakan istilah dipupusti (dihormati) dengan dipigusti (di Tuhankan) banyak yang salah arti disini). buyut teu meunang di rempak (Sustainable Development ~ Gunung tidak boleh dihancurkan. .Gunung teu meunang di lebur.). Leuweung ruksak. Tatangkalan dileuweung teh kudu di pupusti (Pepohonan di hutan ituh harus di hormati. laut tidak boleh dirusak dan sejarah tidak boleh dilupakan… harus serasi dengan alam. sumber air harus dimaintain kalo tidak maka manusia akan sengsara). sagara teu meunang di ruksak.

geura kotektak ti ayeuna. 15. teupangkeun kuring jeung manehna. dina sawatara poe anu keur dilakonan. Sabar teh lain digebug murungkut. pagirang. 2. rupa hade. meureun aya rasa. 10. anu ngaji kari hariringna. dina sawatara wanci haneut moyan. menta kana murahna nu Kawasa. nu ngajadikeun bumi. tapi kajahatanmah beuki meuweuh 19. 13. miharep. anggang silih teangan. Meredih kana asihna Gusti. poekeun silih caangan. Miindung ka waktu. prung tandang makalangan marengan caang jalan pasampangan 22. gagantar rasa anu sampurna. Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. paeh silih lasanan. Dedeg sampe. mibapa ka zaman Ditampiling cicing. salah silih benerkeun. patut teu nganjuk. Jeung dulur mah Jauh silih tepungan. sacangred pageuh.girang tampian Bengkung ngariung bongkok ngaronyok Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang 8. langit. Ulah jalir janji lanca-linci luncat mulang udar tina tali gadang 18. caang jalan. mun poho silih bejaan. pangabisa nu can ka talaah. 7. kaseudih anu kamari. Hate nu Kalingkung ku wawangunan. gering silih ubaran.giri calik. dina sawatara impian. 6. Ulah pagiri. teu unggut kalinduan. tunggara mangkukna. 17. ngapimilik anu sajati 21. hirup jeung huripna. isuk jeung kamari. omat ulah lali tina purwadaksina 5.1. anu Peun we ah papait ka tukang. ajian nu kasingkir-singkir. Dimana-manahurung nangtung siang leumpang. Kateter basa. naraka jeung sagala eusina 9. rupa teu menta. Bisi aya elmu kasungkur-sungkur. nun gusti . hiji niat na diri. rasa bagja anu sampurna salamina 20. waluya balarea. rek dipendem ameh balem. ditajong morongkol.. Zaman kiwari mah Anu dakwah kari pertentangna. sawarga. 12. disimpen cing rikip. teu geudag kaanginan. 3. lugina hate. 14. kalangsu mangsa. ayeuna. Dina sawatara isuk. katinggaleun poe. nyasab dina waktu. 11. . geura taluktik ti kiwari. kalingker ku papageran. dina sawatara harepan. Hirup di alam dunya sembaheun anging Gusti nu kagungan urang sadaya. mugi aya dina cageur jeung bageurna. panceg jeung ajegna.heuyeuk leungeun paantay-antay tangan Neangan luang tipapada urang Ulah nyaliksik ku buuk leutik 4. Sagolek pangkek. Kudu paheuyeuk. na kalakuan teu beda ti euwah-euwah? 16. kakait ati anu sajati.

mustang ngeumbing mung Gusti. Kaluhur neda papayung. anjeun anu aya sajeroning rasa 23. teu indungan. teu akian. Sakur nu rek ngarugikeun kana diri. Jleg 29. lamun di leuweung kai dander. bray hibar cahyana ka sakuliah alam dunya. Mandalawangi ngaleungit. Sapapait samamanis. tapi agama nu kudu melaan sia. Ditarima ku panangan ditampi ku ati sanubari dua. Geura leungitkeun sirik pidik nu ngancik dina ati. geura menta ampun kanu jadi indung. heabkeun rasa anu tiis. Muhammad anu jinunjung 27. Dipake pangorek bingkeng. Lain sia kudu melaan agama. moal di teang. teu bapaan. moal di ingeut. Nya dayeuh geus jadi leuweung. matak beuleuweung kanu niupna . ka Gusti Nu Maha Agung. ngabageakeun anjeun anu aya. ajeug nangtungan hirup. ka darat jadi salogak. sabagja satanggung jawab. Panon poe geus moncorong. cegah ku diri sorangan 35. 25. Dimana urang doraka ka indung bapa. Ampun ka anu Maha Agung. Geura menta hampura kanu jadi bapa. mun cai jadi saleuwi. Lamun neda kudu ka Pangeran. Sabab lamun menta ka manusa. indung beurang geus nyaangan. dipake mah tungkul tumpuk Samenit ganti sajam kalalaputan. Pangrango geus narikolot. Jalma nu iman ka Pangeran. geus wayahna nyampeur kabagja. 38. sore janji isuk teu 33. anjeun anu nyanghareup. gearkeun hate anu aleum. haleuang lain nu urang.ditunda. mawa bagja keur urang sararea 24. papayung Nu Maha Agung. sareuneuh saigel 39. 31. Hariring lain nu kuring. Ari nu ngaranna hukum adil teH teu ninian. datang untung sukur 36. 30. ka Nabi anu linuhung. aral subaha nu nyayang dina dada 37. geus wayahna ninggali kahareup. Jelema kalalepatan. lir ibarat Lamun di lembur kai randu. sabab duanana pangeran urang di alam dunya. mamatahan ngojay ka soang. diecagkeun. pangraksa Maha Kawasa 28. matak bosen nganti-nganti ka 26. Sabab agama bakal nyalametkeun urang dunya akherat 34. Amit ampun nya paralun. dimana datang bala sobar. Lain rek mamatahan nerekel ka monyet. Pajajaran kari ngaran. Dipake suluh matak teu ruhai. dipake pamikul bengkung. teu sobat-sobat acan 40. Hariring kagungan Nu Maha Wening. Bral gumelar kawasa-Na Kun fayakun. Nu kagungan ngadeg sakur kersa-Na. Haleuang kagungan Nu Maha Wenang 32. disuhun dinu embun-embunan. bangsa jeung nagara. kahandap neda pangraksa. tanggah tempat robah. Hirup kudu sauyunan.

Murag bulu bitis teu resep cicing di imah . bakal jadi kulit. tapi manusa sajabana ti bilatungan bakal anggih jeung balitungan 48. kanu nyungsi dinu sepi. tapi berehan Aya Bagja teu daulat Rek menang bagja teu tulus . Mudah-mudahan urang kakungkung ku rohmat pitulung nu Maha Agung. jadi balung. jadi sumsum. Amit kanu mangku lembur. hatemah paanjang-anjang. Sanajan urang paanggang. dimana paeh ngan saukur bilatungan. ulah perlaya samemeh perang. ulah tanggah ka sadapan. Kudu mampu tungkul kanu jukut. kanu Maha Kawasa urang sumerah pasrah Banda tatalang raga Kakayaanmah pikeun ngabagjakeun awak. Di Babuk lalay di perekpek kupanenggel . kusabab kitu leuwih hade ngorbankeun banda tibatan cilaka awak. Dahareun anu asup kanu awak. matak sing ati-ati 45. hayang nyanyabaan atawa udar ider bae. nu keur genah tumaninah 50. heunteu prak di pigawe kusorangan. Taat sumembah kanu janten rama. 46. Sabobot sapihanean sabata sarimbangan Hirup akur . sakasuka sakaduka.raut . lumampah ka medan dadalaga ulah dendam. Ulah gugur samemeh tempur. ditukang pasti aya kabungah 44. runtut. jadi daging. Indit ka medan jerit ulah dengki.41. ibu 43. sing awas kana tincakan 49. Sanajan urang papisah. lumaku ka medan tempur ulah ujub 42. Manusa mah beda jeung anjing budug di jarian. Murah Congcot Babari nyarekan . diteunggelan Hambur bacot . sumujud tumut kanu janten Dihareupeun aya kasusah. Bentik curuk balas nunjuk nganbisa marentah atawa nitah hungkul . moal leuwh sanget tibatan sungut 47. Sasanget-sangetna leuweung.

geus mangkat beger.beda Geus turun amis Cau Geus tembong kawanitaannana . ngadagoan panyaur pangeran Jual dedet Ngajual barang satengah maksa . Nyengeut damar di suhunan nembongkeun kabengharan ku mere maweh ka dengeun-dengeun ngarah pamuji . Di bere sabuku menta sajeungkal . di bere sajeungkal menta sadeupa Kusabab di bere hate . sok milu kaajenan batur Nyium bari ngegel Muji bari ngarah pamere Cadu mungkuk haram dempak Minangka sumpah moal daek ngelehan maneh Gurat cai Teupuguh janjina . teukeuna ku panyakit naon bae.Unggah ka bale Watangan Katarik perkara Caang bulan dadamaran Migawe hal anu teu di perlukeun deui Cicing dina sihung maung Hirup atawa kumawula ka gegeden .ngadadak loba pamenta Hate jelema sanajan deet moal kakobet kacida hesena sangkan nganyahokeun kaayaan hate atawa kahayang hiji jalma Pait daging pahang tulang Cageur. sokrobah tangtungan Ciri sabumi cara sa desa adat kabiasaan di unggal nagara atawa daerah beda . Ngadago-dago dawuh Tereh maot. ari ka keluarga sorangan koret .

Beak dengkak Geus beak tarekah Kawas hayam keur endogan teu daek cicing lantaran hate kawer atawa geus teu sabar ngadagoan anu di arep-arep Elmu tumbila Nuboba imah ngarugikeun ka tamu Cara embe embung mandi . sabab sieun ku cai Nyieun pucuk ti girang nyiun jalan pipaseaeun Mobok manggih gorowong Kabeneran aya jalan pikeun ngahasilkeun usaha nu keur dipaju Goong nabeh maneh Muji atawa ngagulkeun diri sorangan Nyoo Gado Ngaheureuykeun jalma nu pantes dihormat Galak timburu Babari timburuan Leutik-leutik ngagalatik Jelema leutik tapi wanian Halodo sataun lantis ku hujan sakali Kahadean nu sakitu lilana lengit ku kagorengan sakali Herang caina beunang laukna Hasil maksud kalawan teu ngaganggu ka batur Hampang birit Daekan di titah Handap asor daek ngahormat kabatur Harewos Bojong ngomong nu diharewoskeun tapi kadenge ku nu deukeut ka nu di harewoskeun .

asal tiis beuteung kajeun teuing cape digawe . karep heunteu reureuh-reureuh. poe panjang.Haseum budi leuwih loba baed jeung cemberut tibatan seuri atawa marahmay. ngan kahalangan ku poho. Laksana aya tinu Maha Kawasa. 4. ulah waka nyaksian batur saksian heula diri sorangan. nu deukeut geura deheusan. Geus loba pangarti nu kapimilik. Kaciwit kulit kabawa daging kabawa goreng ku kalakuan baraya anu salah Kajeun panas tonggong . pangabisa nu geus kapibanda. kabul aya tinu Maha Agung. kari diamalkeun . ulah nyawang kanu anggang. mere kanu daek. asal bisa dahar kalawan cukup 1. kalayan dirimbunan ku gunung simbul. nu baheula kaalaman. Sing Daek nulung kanu butuh. dihalangan ku siloka sareng sasmita. alam asal. sanajan ngalamun salaput umur. turunan menak ti indung ti bapak Ipis biwir epes meer . Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. ngahudangkeun kanu sare. 3. moal jauh tina wujud moal anggang tina awak. Sing Waspada permana tinggal. elmu nu geus katimu. Alam nirwana. pek geura panggihan diri manehteh. Nagara tunjung sampurna. dageuning nu bakal karasa mah anging kadar ti pangeran. nu caket geura raketan. manusa kadar rancana. sabab poe kamari lain poe ayeuna. kahayang patema-tema. nalang kanu susah. ngajait kanu titeuleum. Ulah Nuduh kanu jauh. sok mineng kabandungan jelema. 2. Indung lembu bapak banteng Turunan gagah beunghar . nyaangan kanu poekeun. cirina satangtung diri. (Akherat) Wayang nyaeta gambaran kahirupan manusa Nu dipipindingingan ku silip sindir. aya naon jeung aya saha? tina diri sorangan. babari ceurik Jadi sabiwir hiji jadi omong ( carita ) sarerea. ku maneh weh sorangan.

maot pingaraneunana. catang tong dirumpak.giri calik. bakal cicing dinu eling Niti wanci nu mustari. pagirang. bakal ngagebleg deui jeung mantena. sanajan teu ngahiji tapi sa ati. (malapah gedang) Sing waspada jeung permana tinggal. kahirupan di dunya taya lian keur taqwa. papasten nu tumibar. hirup katungkul ku umur. kandel tapel. Ulah taluk pedah jauh. Sing bisa nilik kana diri. melak goreng jadi goreng. nincak hamalan. istri denok. (Waspada) Inditna ulah ngagidig. Nu geulis jadi werejit. mawana ulah ngalengkah. Meredih tina ati. menta tina manah. melak bonteng jadi bonteng. melak hade jadi hade. kadar teu bisa di singlar. anggang kudu diteang. ninggang mangsa nu sampurna. tong cicing pedah tebih jauh kudu dijugjug. cicing dimana? Balik kamana? Urang teh bakal pinanggih jeung poe akhir. omat ulah lali tina purwadaksina Ulah pagiri. bisa ngukur kana kujur. nu salah dibenerkeun eta salah. Hartina sing apal kana diri. ipis lapis. nu lanjang jadi baruang. paeh teu nyaho dimangsa. nyokotna ulah ngaleos. Bakal digiring kurung keur kuring. nitih wanci nu kamari. muja brata kanu Maha Kawasa Pasti teu bisa dipungkir. paeh teu apal dimangsa. Tunggul tong dirurud. Sanajan urang beda tapi sarua. ngala menta. Hirup katungkul ku umur. mapay wahangan. Bagja dimana boga sobat medok. Positip x posotip= positip.heuyeuk leungeun paantay-antay tangan Neangan luang tipapada urang Ulah nyaliksik ku buuk leutik Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. Ratu tara ngahukum. raja tara nyiksa. Nu bener dibenerkeun eta bener. Elmu teh bakal ngancik tinu nyaring. milari ridho gusti nu Sajati. cicing harti ngawincik diri. nete taraje. Nu bener disalahkeun eta salah. Negative x negative= positip. ninggal mangsa nu sampurna. tong hoream pedah anggang. Nyukcruk galur nu kapungkur. sawah ledok. Positip x negative=negative.girang tampian Bengkung ngariung bongkok ngaronyok Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang . daksi wekasan. mapay laratan anu baheula. nu ngandung harti poe pamungkas. purwa wiwitan. mun nyaah kana raga sing nyaho kana dasar agama.Mipit amit. bakal dibulen saeneng-eneng. raga ditinggalkeun nyawa. Menekung kanu Maha Agung. Sing inget kana purwadaksi. nyukcruk walungan. numatak rinik-rinik kulit harti. melak cabe jadi cabe. asal timana?. tebih kudu di sungsi Kudu paheuyeuk. nu salah disalahkeun eta bener.

langit. kalingker ku papageran. mibapa ka zaman . sawarga. Miindung ka waktu. naraka jeung sagala eusina Hate nu Kalingkung ku wawangunan. nu ngajadikeun bumi.Hirup di alam dunya sembaheun anging Gusti nu kagungan urang sadaya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful