Pribahasa sunda

Hubungan Dengan Sesama Mahluk Ngeduk cikur kedah mihatur nyokel jahe kedah micarek (kalo mo ngambil sesuatu harus seijin yg punya). Sacangreud pageuh sagolek pangkek (Commitment, menepati janji & consitent). Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang, omat ulah lali tina purwadaksina (integrity harus mengikuti etika yang ada) Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang (communication skill, berbicara harus tepat, jelas, bermakna.. tidak asbun). Kudu hade gogod hade tagog (Appearance harus dijaga agar punya performance yg okeh dan harus consitent dengan perilakunya ) Kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh (harus saling mencintai, memberi nasihat dan mengayomi). Pondok jodo panjang baraya (siapapun walopun jodo kita tetap persaudaraan harus tetap dijaga) Ulah ngaliarkeun taleus ateul (jangan menyebarkan isu, memfitnah). Bengkung ngariung bongok ngaronyok (team works & solidarity dalam hal menghadapi kesulitan/ problems/ masalah harus di solve bersama) Bobot pangayun timbang taraju (Logic, semua yang dilakukan harus penuh pertimbangan fairness, logic, common sense) Lain palid ku cikiih lain datang ku cileuncang (Vision, Mission, Goal, Directions,… kudu ada tujuan yg jelas sebelum melangkah). Kudu nepi memeh indit (Planning & Simulation… harus tiba sebelum berangkat, make sure semuanya di prepare dulu). Taraje nangeuh dulang pinande (setiap tugas harus dilaksanakan dengan baik dan benar). Ulah pagiri- giri calik, pagirang- girang tampian (jangan berebut kekuasaan). Ulah ngukur baju sasereg awak (Objektivitas, jangan melihat dari hanya kaca mata sendiri). Ulah nyaliksik ku buuk leutik (jangan memperalat yang lemah/ rakyat jelata) Ulah keok memeh dipacok (Ksatria, jangan mundur sebelum berupaya keras).

semua orang akan kembali keasalnya). semangat pantang mundur). Ulah taluk pedah jauh tong hoream pedah anggang jauh kudu dijugjug anggang kudu diteang (maju terus pantang mundur). Hubungan Dengan Alam . keukeuh. di teliti. Melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng. Neangan luang tipapada urang (Belajar mencari pengetahuan dari pengalaman orang lain). mun teu ngarah moal ngarih (Research & Development. misalnya kita memberikan nasihat yagn baik kepada orang lain tapi dalam kenyataan sehari. Cai karacak ninggang batu laun laun jadi dekok (Persistent. Ngoprek. kemana aja bisa menyesuaikan diri). segalanya harus pakai akal dan harus terus di ulik.Kudu bisa kabulu kabale (Gawul. Kudu paheuyeuk. buat apa Yang Maha Kuasa menciptakan akal kalau tidak digunakan sebagai mestinya). mun teu ngakal moal ngakeul. Ngulik. kalau kita menanam keburukan maka keburukan pula yg didapat ) Manuk hiber ku jangjangna jalma hirup ku akalna (Gunakan akal dalam melangkah. kalo sudah diteliti dan dijadikan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan).hari kita terbakar oleh nasihat-2 yang kita berikan kepada yang lain tsb. Omat urang kudu bisa ngaji diri (kita harus bisa mengkaji diri sendiri jangan suka menyalahkan orang lain) Urang kudu jadi ajug ulah jadi lilin (Jangan sampai kita terbakar oleh ucapan kita. Nu lain kudu dilainkeun nu enya kudu dienyakeun (speak the truth nothing but the truth).heuyeuk leungeun paantay-antay tangan (saling bekerjasama membangun kemitraan yang kuat). seperti layaknya lilin yang memberikan penerangan tapi ikut terbakar abis bersama api yang dihasilkan). apa yang ditanam itulah yang dituai. kalau kita menanam kebaikan walaupun sekecil elektron tetep akan dibalas kebaikan pula. Nimu luang tina burang (semua kejadian pasti ada hikmah/ manfaatnya apabila kita bisa menyikapinya dengan cara yang positive). melak hade jadi hade melak goreng jadi goreng (Hukum Yang Maha Kuasa adalah selalu menjaga hukum-2nya. Ka cai jadi saleuwi kadarat jadi salogak (Kompak/ team work). Dihin pinasti anyar pinanggih (semua kejadian telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa yang selalu menjaga hukum-hukumnya). Mun teu ngopek moal nyapek. Hubungan Dengan Tuhan (Yang Maha Kuasa) Mulih kajati mulang kaasal (semuanya berasal dari Yang Maha Kuasa yang maha murbeng alam.

. harus dibedakan istilah dipupusti (dihormati) dengan dipigusti (di Tuhankan) banyak yang salah arti disini). Tatangkalan dileuweung teh kudu di pupusti (Pepohonan di hutan ituh harus di hormati. buyut teu meunang di rempak (Sustainable Development ~ Gunung tidak boleh dihancurkan. manusa balangsak (hutan harus dijaga. laut tidak boleh dirusak dan sejarah tidak boleh dilupakan… harus serasi dengan alam. Leuweung ruksak. sumber air harus dimaintain kalo tidak maka manusia akan sengsara). sagara teu meunang di ruksak.). cai beak.Gunung teu meunang di lebur.

. Meredih kana asihna Gusti. katinggaleun poe. nyasab dina waktu. meureun aya rasa. kalangsu mangsa. 17. 3. prung tandang makalangan marengan caang jalan pasampangan 22. 11. geura taluktik ti kiwari. isuk jeung kamari. anggang silih teangan. pagirang. geura kotektak ti ayeuna. dina sawatara harepan. naraka jeung sagala eusina 9. anu ngaji kari hariringna. rasa bagja anu sampurna salamina 20. patut teu nganjuk. disimpen cing rikip. mibapa ka zaman Ditampiling cicing. 7. rek dipendem ameh balem. teu unggut kalinduan. teupangkeun kuring jeung manehna.. hirup jeung huripna. kaseudih anu kamari. Miindung ka waktu. dina sawatara impian. langit. Zaman kiwari mah Anu dakwah kari pertentangna. waluya balarea. miharep. Kateter basa. tapi kajahatanmah beuki meuweuh 19. Dedeg sampe. na kalakuan teu beda ti euwah-euwah? 16. menta kana murahna nu Kawasa. 2. mugi aya dina cageur jeung bageurna.1. Sagolek pangkek.girang tampian Bengkung ngariung bongkok ngaronyok Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang 8.giri calik. ditajong morongkol. mun poho silih bejaan. tunggara mangkukna. Dina sawatara isuk. ayeuna. gering silih ubaran. anu Peun we ah papait ka tukang. nu ngajadikeun bumi. Ulah jalir janji lanca-linci luncat mulang udar tina tali gadang 18. 14. paeh silih lasanan. ajian nu kasingkir-singkir. 6. 12. rupa hade. Sabar teh lain digebug murungkut. 10. poekeun silih caangan. Jeung dulur mah Jauh silih tepungan. Dimana-manahurung nangtung siang leumpang. 15. sacangred pageuh. Ulah pagiri. ngapimilik anu sajati 21. 13. panceg jeung ajegna. kalingker ku papageran. hiji niat na diri. dina sawatara wanci haneut moyan. Kudu paheuyeuk. Hate nu Kalingkung ku wawangunan. omat ulah lali tina purwadaksina 5. salah silih benerkeun. gagantar rasa anu sampurna. Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. pangabisa nu can ka talaah. caang jalan.heuyeuk leungeun paantay-antay tangan Neangan luang tipapada urang Ulah nyaliksik ku buuk leutik 4. lugina hate. Bisi aya elmu kasungkur-sungkur. rupa teu menta. teu geudag kaanginan. kakait ati anu sajati. nun gusti . dina sawatara poe anu keur dilakonan. sawarga. Hirup di alam dunya sembaheun anging Gusti nu kagungan urang sadaya.

Ampun ka anu Maha Agung. anjeun anu aya sajeroning rasa 23. matak beuleuweung kanu niupna . sareuneuh saigel 39. Panon poe geus moncorong. mawa bagja keur urang sararea 24. Muhammad anu jinunjung 27. Hariring kagungan Nu Maha Wening. 31. papayung Nu Maha Agung. geus wayahna nyampeur kabagja. Pangrango geus narikolot. Dipake pangorek bingkeng. dipake pamikul bengkung. Hariring lain nu kuring. sabab duanana pangeran urang di alam dunya. ajeug nangtungan hirup. mustang ngeumbing mung Gusti. Kaluhur neda papayung. diecagkeun. disuhun dinu embun-embunan. geus wayahna ninggali kahareup. 25. Ari nu ngaranna hukum adil teH teu ninian. Sapapait samamanis. mun cai jadi saleuwi. ka Nabi anu linuhung. Lain sia kudu melaan agama. teu indungan. 30. Mandalawangi ngaleungit. bray hibar cahyana ka sakuliah alam dunya. Nya dayeuh geus jadi leuweung. Amit ampun nya paralun. Geura menta hampura kanu jadi bapa. Lamun neda kudu ka Pangeran. gearkeun hate anu aleum. Pajajaran kari ngaran. moal di ingeut. indung beurang geus nyaangan. tapi agama nu kudu melaan sia. aral subaha nu nyayang dina dada 37. Lain rek mamatahan nerekel ka monyet. cegah ku diri sorangan 35. pangraksa Maha Kawasa 28. Jelema kalalepatan. mamatahan ngojay ka soang. geura menta ampun kanu jadi indung. bangsa jeung nagara. sabagja satanggung jawab. Jalma nu iman ka Pangeran.ditunda. Bral gumelar kawasa-Na Kun fayakun. matak bosen nganti-nganti ka 26. anjeun anu nyanghareup. dipake mah tungkul tumpuk Samenit ganti sajam kalalaputan. lamun di leuweung kai dander. Sakur nu rek ngarugikeun kana diri. Dipake suluh matak teu ruhai. 38. teu bapaan. ka darat jadi salogak. Hirup kudu sauyunan. tanggah tempat robah. Dimana urang doraka ka indung bapa. heabkeun rasa anu tiis. ka Gusti Nu Maha Agung. Ditarima ku panangan ditampi ku ati sanubari dua. Sabab agama bakal nyalametkeun urang dunya akherat 34. Sabab lamun menta ka manusa. lir ibarat Lamun di lembur kai randu. datang untung sukur 36. kahandap neda pangraksa. haleuang lain nu urang. ngabageakeun anjeun anu aya. Jleg 29. Nu kagungan ngadeg sakur kersa-Na. teu akian. moal di teang. Haleuang kagungan Nu Maha Wenang 32. Geura leungitkeun sirik pidik nu ngancik dina ati. sore janji isuk teu 33. dimana datang bala sobar. teu sobat-sobat acan 40.

Sabobot sapihanean sabata sarimbangan Hirup akur . lumampah ka medan dadalaga ulah dendam. sumujud tumut kanu janten Dihareupeun aya kasusah. tapi berehan Aya Bagja teu daulat Rek menang bagja teu tulus . hayang nyanyabaan atawa udar ider bae. Indit ka medan jerit ulah dengki. Taat sumembah kanu janten rama. Manusa mah beda jeung anjing budug di jarian. hatemah paanjang-anjang. lumaku ka medan tempur ulah ujub 42. kusabab kitu leuwih hade ngorbankeun banda tibatan cilaka awak. sakasuka sakaduka. 46. bakal jadi kulit. ulah tanggah ka sadapan. ditukang pasti aya kabungah 44. moal leuwh sanget tibatan sungut 47. jadi sumsum. sing awas kana tincakan 49. ulah perlaya samemeh perang.raut . jadi balung. kanu nyungsi dinu sepi. Amit kanu mangku lembur. nu keur genah tumaninah 50. Mudah-mudahan urang kakungkung ku rohmat pitulung nu Maha Agung. diteunggelan Hambur bacot . Sanajan urang paanggang. Murah Congcot Babari nyarekan . Kudu mampu tungkul kanu jukut. jadi daging. Sanajan urang papisah. matak sing ati-ati 45. Sasanget-sangetna leuweung. kanu Maha Kawasa urang sumerah pasrah Banda tatalang raga Kakayaanmah pikeun ngabagjakeun awak. Murag bulu bitis teu resep cicing di imah . runtut. Bentik curuk balas nunjuk nganbisa marentah atawa nitah hungkul . ibu 43. Di Babuk lalay di perekpek kupanenggel . dimana paeh ngan saukur bilatungan.41. tapi manusa sajabana ti bilatungan bakal anggih jeung balitungan 48. heunteu prak di pigawe kusorangan. Ulah gugur samemeh tempur. Dahareun anu asup kanu awak.

Ngadago-dago dawuh Tereh maot. ari ka keluarga sorangan koret . ngadagoan panyaur pangeran Jual dedet Ngajual barang satengah maksa .beda Geus turun amis Cau Geus tembong kawanitaannana . geus mangkat beger. Nyengeut damar di suhunan nembongkeun kabengharan ku mere maweh ka dengeun-dengeun ngarah pamuji . teukeuna ku panyakit naon bae.Unggah ka bale Watangan Katarik perkara Caang bulan dadamaran Migawe hal anu teu di perlukeun deui Cicing dina sihung maung Hirup atawa kumawula ka gegeden . Di bere sabuku menta sajeungkal . sokrobah tangtungan Ciri sabumi cara sa desa adat kabiasaan di unggal nagara atawa daerah beda .ngadadak loba pamenta Hate jelema sanajan deet moal kakobet kacida hesena sangkan nganyahokeun kaayaan hate atawa kahayang hiji jalma Pait daging pahang tulang Cageur. di bere sajeungkal menta sadeupa Kusabab di bere hate . sok milu kaajenan batur Nyium bari ngegel Muji bari ngarah pamere Cadu mungkuk haram dempak Minangka sumpah moal daek ngelehan maneh Gurat cai Teupuguh janjina .

Beak dengkak Geus beak tarekah Kawas hayam keur endogan teu daek cicing lantaran hate kawer atawa geus teu sabar ngadagoan anu di arep-arep Elmu tumbila Nuboba imah ngarugikeun ka tamu Cara embe embung mandi . sabab sieun ku cai Nyieun pucuk ti girang nyiun jalan pipaseaeun Mobok manggih gorowong Kabeneran aya jalan pikeun ngahasilkeun usaha nu keur dipaju Goong nabeh maneh Muji atawa ngagulkeun diri sorangan Nyoo Gado Ngaheureuykeun jalma nu pantes dihormat Galak timburu Babari timburuan Leutik-leutik ngagalatik Jelema leutik tapi wanian Halodo sataun lantis ku hujan sakali Kahadean nu sakitu lilana lengit ku kagorengan sakali Herang caina beunang laukna Hasil maksud kalawan teu ngaganggu ka batur Hampang birit Daekan di titah Handap asor daek ngahormat kabatur Harewos Bojong ngomong nu diharewoskeun tapi kadenge ku nu deukeut ka nu di harewoskeun .

pek geura panggihan diri manehteh. ngahudangkeun kanu sare. asal tiis beuteung kajeun teuing cape digawe . Alam nirwana. kahayang patema-tema. nalang kanu susah. poe panjang. sok mineng kabandungan jelema. Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. dageuning nu bakal karasa mah anging kadar ti pangeran. ulah waka nyaksian batur saksian heula diri sorangan. nyaangan kanu poekeun. kalayan dirimbunan ku gunung simbul. Nagara tunjung sampurna. moal jauh tina wujud moal anggang tina awak. Sing Waspada permana tinggal. nu baheula kaalaman. ku maneh weh sorangan. Ulah Nuduh kanu jauh. 3. asal bisa dahar kalawan cukup 1. elmu nu geus katimu. kabul aya tinu Maha Agung. nu deukeut geura deheusan.Haseum budi leuwih loba baed jeung cemberut tibatan seuri atawa marahmay. turunan menak ti indung ti bapak Ipis biwir epes meer . 2. babari ceurik Jadi sabiwir hiji jadi omong ( carita ) sarerea. Sing Daek nulung kanu butuh. manusa kadar rancana. ulah nyawang kanu anggang. pangabisa nu geus kapibanda. cirina satangtung diri. ngajait kanu titeuleum. nu caket geura raketan. karep heunteu reureuh-reureuh. kari diamalkeun . mere kanu daek. (Akherat) Wayang nyaeta gambaran kahirupan manusa Nu dipipindingingan ku silip sindir. 4. Kaciwit kulit kabawa daging kabawa goreng ku kalakuan baraya anu salah Kajeun panas tonggong . ngan kahalangan ku poho. Laksana aya tinu Maha Kawasa. aya naon jeung aya saha? tina diri sorangan. Indung lembu bapak banteng Turunan gagah beunghar . sabab poe kamari lain poe ayeuna. dihalangan ku siloka sareng sasmita. alam asal. Geus loba pangarti nu kapimilik. sanajan ngalamun salaput umur.

Ulah taluk pedah jauh. nu salah disalahkeun eta bener. Hirup katungkul ku umur. milari ridho gusti nu Sajati. tong cicing pedah tebih jauh kudu dijugjug. anggang kudu diteang. bakal cicing dinu eling Niti wanci nu mustari. mapay laratan anu baheula. raga ditinggalkeun nyawa. nu salah dibenerkeun eta salah. raja tara nyiksa. ngala menta. kadar teu bisa di singlar. Tunggul tong dirurud. nyukcruk walungan. Nu geulis jadi werejit. cicing harti ngawincik diri. papasten nu tumibar. Sanajan urang beda tapi sarua. (Waspada) Inditna ulah ngagidig. hirup katungkul ku umur. catang tong dirumpak. istri denok. nincak hamalan. Negative x negative= positip. ninggal mangsa nu sampurna. daksi wekasan. ninggang mangsa nu sampurna. Positip x posotip= positip. nitih wanci nu kamari. cicing dimana? Balik kamana? Urang teh bakal pinanggih jeung poe akhir. omat ulah lali tina purwadaksina Ulah pagiri. menta tina manah. bakal dibulen saeneng-eneng. bisa ngukur kana kujur. numatak rinik-rinik kulit harti. Menekung kanu Maha Agung. tong hoream pedah anggang. Positip x negative=negative. pagirang.Mipit amit. sawah ledok. Nyukcruk galur nu kapungkur. melak hade jadi hade. kandel tapel. bakal ngagebleg deui jeung mantena. purwa wiwitan. muja brata kanu Maha Kawasa Pasti teu bisa dipungkir. nete taraje. Ratu tara ngahukum. paeh teu apal dimangsa. Bakal digiring kurung keur kuring. Nu bener disalahkeun eta salah. Hartina sing apal kana diri. kahirupan di dunya taya lian keur taqwa. asal timana?. sanajan teu ngahiji tapi sa ati. nu ngandung harti poe pamungkas. ipis lapis. mun nyaah kana raga sing nyaho kana dasar agama. Sing inget kana purwadaksi.heuyeuk leungeun paantay-antay tangan Neangan luang tipapada urang Ulah nyaliksik ku buuk leutik Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. (malapah gedang) Sing waspada jeung permana tinggal. tebih kudu di sungsi Kudu paheuyeuk. Elmu teh bakal ngancik tinu nyaring. melak cabe jadi cabe. Sing bisa nilik kana diri. mawana ulah ngalengkah. Nu bener dibenerkeun eta bener.giri calik. melak goreng jadi goreng. Bagja dimana boga sobat medok. nyokotna ulah ngaleos. maot pingaraneunana. nu lanjang jadi baruang. Meredih tina ati. mapay wahangan. melak bonteng jadi bonteng. paeh teu nyaho dimangsa.girang tampian Bengkung ngariung bongkok ngaronyok Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang .

Hirup di alam dunya sembaheun anging Gusti nu kagungan urang sadaya. kalingker ku papageran. sawarga. Miindung ka waktu. langit. naraka jeung sagala eusina Hate nu Kalingkung ku wawangunan. nu ngajadikeun bumi. mibapa ka zaman .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful