Pribahasa sunda

Hubungan Dengan Sesama Mahluk Ngeduk cikur kedah mihatur nyokel jahe kedah micarek (kalo mo ngambil sesuatu harus seijin yg punya). Sacangreud pageuh sagolek pangkek (Commitment, menepati janji & consitent). Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang, omat ulah lali tina purwadaksina (integrity harus mengikuti etika yang ada) Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang (communication skill, berbicara harus tepat, jelas, bermakna.. tidak asbun). Kudu hade gogod hade tagog (Appearance harus dijaga agar punya performance yg okeh dan harus consitent dengan perilakunya ) Kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh (harus saling mencintai, memberi nasihat dan mengayomi). Pondok jodo panjang baraya (siapapun walopun jodo kita tetap persaudaraan harus tetap dijaga) Ulah ngaliarkeun taleus ateul (jangan menyebarkan isu, memfitnah). Bengkung ngariung bongok ngaronyok (team works & solidarity dalam hal menghadapi kesulitan/ problems/ masalah harus di solve bersama) Bobot pangayun timbang taraju (Logic, semua yang dilakukan harus penuh pertimbangan fairness, logic, common sense) Lain palid ku cikiih lain datang ku cileuncang (Vision, Mission, Goal, Directions,… kudu ada tujuan yg jelas sebelum melangkah). Kudu nepi memeh indit (Planning & Simulation… harus tiba sebelum berangkat, make sure semuanya di prepare dulu). Taraje nangeuh dulang pinande (setiap tugas harus dilaksanakan dengan baik dan benar). Ulah pagiri- giri calik, pagirang- girang tampian (jangan berebut kekuasaan). Ulah ngukur baju sasereg awak (Objektivitas, jangan melihat dari hanya kaca mata sendiri). Ulah nyaliksik ku buuk leutik (jangan memperalat yang lemah/ rakyat jelata) Ulah keok memeh dipacok (Ksatria, jangan mundur sebelum berupaya keras).

semua orang akan kembali keasalnya). kalau kita menanam keburukan maka keburukan pula yg didapat ) Manuk hiber ku jangjangna jalma hirup ku akalna (Gunakan akal dalam melangkah. mun teu ngakal moal ngakeul. mun teu ngarah moal ngarih (Research & Development. Melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng.hari kita terbakar oleh nasihat-2 yang kita berikan kepada yang lain tsb. kalau kita menanam kebaikan walaupun sekecil elektron tetep akan dibalas kebaikan pula. Cai karacak ninggang batu laun laun jadi dekok (Persistent. Mun teu ngopek moal nyapek. Nimu luang tina burang (semua kejadian pasti ada hikmah/ manfaatnya apabila kita bisa menyikapinya dengan cara yang positive). segalanya harus pakai akal dan harus terus di ulik. Hubungan Dengan Tuhan (Yang Maha Kuasa) Mulih kajati mulang kaasal (semuanya berasal dari Yang Maha Kuasa yang maha murbeng alam. kemana aja bisa menyesuaikan diri). apa yang ditanam itulah yang dituai. semangat pantang mundur). misalnya kita memberikan nasihat yagn baik kepada orang lain tapi dalam kenyataan sehari. Ulah taluk pedah jauh tong hoream pedah anggang jauh kudu dijugjug anggang kudu diteang (maju terus pantang mundur). buat apa Yang Maha Kuasa menciptakan akal kalau tidak digunakan sebagai mestinya). kalo sudah diteliti dan dijadikan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan). Kudu paheuyeuk. Nu lain kudu dilainkeun nu enya kudu dienyakeun (speak the truth nothing but the truth). Ngulik. Omat urang kudu bisa ngaji diri (kita harus bisa mengkaji diri sendiri jangan suka menyalahkan orang lain) Urang kudu jadi ajug ulah jadi lilin (Jangan sampai kita terbakar oleh ucapan kita. keukeuh. Hubungan Dengan Alam . Ka cai jadi saleuwi kadarat jadi salogak (Kompak/ team work). Dihin pinasti anyar pinanggih (semua kejadian telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa yang selalu menjaga hukum-hukumnya). Ngoprek. seperti layaknya lilin yang memberikan penerangan tapi ikut terbakar abis bersama api yang dihasilkan). di teliti. Neangan luang tipapada urang (Belajar mencari pengetahuan dari pengalaman orang lain).heuyeuk leungeun paantay-antay tangan (saling bekerjasama membangun kemitraan yang kuat).Kudu bisa kabulu kabale (Gawul. melak hade jadi hade melak goreng jadi goreng (Hukum Yang Maha Kuasa adalah selalu menjaga hukum-2nya.

.). sumber air harus dimaintain kalo tidak maka manusia akan sengsara). Tatangkalan dileuweung teh kudu di pupusti (Pepohonan di hutan ituh harus di hormati. cai beak. sagara teu meunang di ruksak. harus dibedakan istilah dipupusti (dihormati) dengan dipigusti (di Tuhankan) banyak yang salah arti disini). manusa balangsak (hutan harus dijaga. buyut teu meunang di rempak (Sustainable Development ~ Gunung tidak boleh dihancurkan. Leuweung ruksak. laut tidak boleh dirusak dan sejarah tidak boleh dilupakan… harus serasi dengan alam.Gunung teu meunang di lebur.

caang jalan. langit. anggang silih teangan. nun gusti . 15. menta kana murahna nu Kawasa. kakait ati anu sajati. Meredih kana asihna Gusti. 2. tunggara mangkukna. panceg jeung ajegna. tapi kajahatanmah beuki meuweuh 19. . rupa teu menta. mibapa ka zaman Ditampiling cicing. teu geudag kaanginan. teu unggut kalinduan. 11. mun poho silih bejaan. Bisi aya elmu kasungkur-sungkur. omat ulah lali tina purwadaksina 5. salah silih benerkeun. Kudu paheuyeuk. ajian nu kasingkir-singkir. waluya balarea. Ulah jalir janji lanca-linci luncat mulang udar tina tali gadang 18. Zaman kiwari mah Anu dakwah kari pertentangna. nyasab dina waktu. Dina sawatara isuk. miharep..1. isuk jeung kamari. dina sawatara impian. anu Peun we ah papait ka tukang. rasa bagja anu sampurna salamina 20. pangabisa nu can ka talaah. disimpen cing rikip. kalangsu mangsa. 6. geura taluktik ti kiwari. 10. 13. Miindung ka waktu. rek dipendem ameh balem. sacangred pageuh. poekeun silih caangan. meureun aya rasa. kalingker ku papageran. gering silih ubaran. gagantar rasa anu sampurna. geura kotektak ti ayeuna. dina sawatara poe anu keur dilakonan. Sagolek pangkek. Jeung dulur mah Jauh silih tepungan. rupa hade.heuyeuk leungeun paantay-antay tangan Neangan luang tipapada urang Ulah nyaliksik ku buuk leutik 4. Ulah pagiri. 17. sawarga. kaseudih anu kamari. ditajong morongkol. Hirup di alam dunya sembaheun anging Gusti nu kagungan urang sadaya.girang tampian Bengkung ngariung bongkok ngaronyok Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang 8. Dimana-manahurung nangtung siang leumpang. hirup jeung huripna. lugina hate. mugi aya dina cageur jeung bageurna. na kalakuan teu beda ti euwah-euwah? 16.giri calik. katinggaleun poe. Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. prung tandang makalangan marengan caang jalan pasampangan 22. 7. pagirang. Sabar teh lain digebug murungkut. teupangkeun kuring jeung manehna. anu ngaji kari hariringna. ayeuna. hiji niat na diri. Dedeg sampe. nu ngajadikeun bumi. dina sawatara harepan. Hate nu Kalingkung ku wawangunan. ngapimilik anu sajati 21. 3. 12. Kateter basa. paeh silih lasanan. dina sawatara wanci haneut moyan. naraka jeung sagala eusina 9. 14. patut teu nganjuk.

Dipake suluh matak teu ruhai. diecagkeun. Sapapait samamanis. bangsa jeung nagara. sabagja satanggung jawab. Geura menta hampura kanu jadi bapa. mawa bagja keur urang sararea 24. 31. moal di teang. Haleuang kagungan Nu Maha Wenang 32. disuhun dinu embun-embunan. Dimana urang doraka ka indung bapa. Bral gumelar kawasa-Na Kun fayakun. Ari nu ngaranna hukum adil teH teu ninian. Ampun ka anu Maha Agung. Panon poe geus moncorong. Lain rek mamatahan nerekel ka monyet. 38. dimana datang bala sobar. tapi agama nu kudu melaan sia. matak beuleuweung kanu niupna . ka Gusti Nu Maha Agung. indung beurang geus nyaangan. geus wayahna nyampeur kabagja. sareuneuh saigel 39. Hariring kagungan Nu Maha Wening. Pangrango geus narikolot. ka darat jadi salogak. teu akian. Lamun neda kudu ka Pangeran. heabkeun rasa anu tiis. haleuang lain nu urang. papayung Nu Maha Agung. Jalma nu iman ka Pangeran. Nu kagungan ngadeg sakur kersa-Na. pangraksa Maha Kawasa 28. Geura leungitkeun sirik pidik nu ngancik dina ati. anjeun anu nyanghareup. Dipake pangorek bingkeng. Nya dayeuh geus jadi leuweung. Hirup kudu sauyunan. matak bosen nganti-nganti ka 26. 25. lir ibarat Lamun di lembur kai randu. bray hibar cahyana ka sakuliah alam dunya. ajeug nangtungan hirup. Sabab lamun menta ka manusa. Mandalawangi ngaleungit. moal di ingeut. lamun di leuweung kai dander. teu bapaan. teu indungan. teu sobat-sobat acan 40. Amit ampun nya paralun. Jleg 29. gearkeun hate anu aleum. Muhammad anu jinunjung 27. kahandap neda pangraksa. Pajajaran kari ngaran. ngabageakeun anjeun anu aya. tanggah tempat robah. dipake pamikul bengkung. Jelema kalalepatan. Lain sia kudu melaan agama. Hariring lain nu kuring. mamatahan ngojay ka soang. mun cai jadi saleuwi. Sakur nu rek ngarugikeun kana diri. dipake mah tungkul tumpuk Samenit ganti sajam kalalaputan. cegah ku diri sorangan 35. geura menta ampun kanu jadi indung. datang untung sukur 36. Kaluhur neda papayung.ditunda. sabab duanana pangeran urang di alam dunya. mustang ngeumbing mung Gusti. ka Nabi anu linuhung. anjeun anu aya sajeroning rasa 23. Ditarima ku panangan ditampi ku ati sanubari dua. sore janji isuk teu 33. Sabab agama bakal nyalametkeun urang dunya akherat 34. geus wayahna ninggali kahareup. 30. aral subaha nu nyayang dina dada 37.

lumampah ka medan dadalaga ulah dendam. jadi balung. nu keur genah tumaninah 50. matak sing ati-ati 45. tapi manusa sajabana ti bilatungan bakal anggih jeung balitungan 48. Murag bulu bitis teu resep cicing di imah . ulah tanggah ka sadapan. kanu nyungsi dinu sepi. sing awas kana tincakan 49. sumujud tumut kanu janten Dihareupeun aya kasusah. Murah Congcot Babari nyarekan . Sabobot sapihanean sabata sarimbangan Hirup akur . jadi sumsum. Sanajan urang papisah. bakal jadi kulit. ulah perlaya samemeh perang. sakasuka sakaduka. 46. Taat sumembah kanu janten rama.raut . Manusa mah beda jeung anjing budug di jarian. dimana paeh ngan saukur bilatungan. hayang nyanyabaan atawa udar ider bae. hatemah paanjang-anjang. Kudu mampu tungkul kanu jukut. Sanajan urang paanggang. lumaku ka medan tempur ulah ujub 42. runtut. Di Babuk lalay di perekpek kupanenggel . tapi berehan Aya Bagja teu daulat Rek menang bagja teu tulus . Amit kanu mangku lembur. diteunggelan Hambur bacot . heunteu prak di pigawe kusorangan. ibu 43. Mudah-mudahan urang kakungkung ku rohmat pitulung nu Maha Agung. moal leuwh sanget tibatan sungut 47.41. kusabab kitu leuwih hade ngorbankeun banda tibatan cilaka awak. kanu Maha Kawasa urang sumerah pasrah Banda tatalang raga Kakayaanmah pikeun ngabagjakeun awak. Indit ka medan jerit ulah dengki. Ulah gugur samemeh tempur. Dahareun anu asup kanu awak. Sasanget-sangetna leuweung. ditukang pasti aya kabungah 44. Bentik curuk balas nunjuk nganbisa marentah atawa nitah hungkul . jadi daging.

Unggah ka bale Watangan Katarik perkara Caang bulan dadamaran Migawe hal anu teu di perlukeun deui Cicing dina sihung maung Hirup atawa kumawula ka gegeden . di bere sajeungkal menta sadeupa Kusabab di bere hate . geus mangkat beger.ngadadak loba pamenta Hate jelema sanajan deet moal kakobet kacida hesena sangkan nganyahokeun kaayaan hate atawa kahayang hiji jalma Pait daging pahang tulang Cageur. Di bere sabuku menta sajeungkal . sok milu kaajenan batur Nyium bari ngegel Muji bari ngarah pamere Cadu mungkuk haram dempak Minangka sumpah moal daek ngelehan maneh Gurat cai Teupuguh janjina . sokrobah tangtungan Ciri sabumi cara sa desa adat kabiasaan di unggal nagara atawa daerah beda . Ngadago-dago dawuh Tereh maot. ari ka keluarga sorangan koret .beda Geus turun amis Cau Geus tembong kawanitaannana . ngadagoan panyaur pangeran Jual dedet Ngajual barang satengah maksa . Nyengeut damar di suhunan nembongkeun kabengharan ku mere maweh ka dengeun-dengeun ngarah pamuji . teukeuna ku panyakit naon bae.

Beak dengkak Geus beak tarekah Kawas hayam keur endogan teu daek cicing lantaran hate kawer atawa geus teu sabar ngadagoan anu di arep-arep Elmu tumbila Nuboba imah ngarugikeun ka tamu Cara embe embung mandi . sabab sieun ku cai Nyieun pucuk ti girang nyiun jalan pipaseaeun Mobok manggih gorowong Kabeneran aya jalan pikeun ngahasilkeun usaha nu keur dipaju Goong nabeh maneh Muji atawa ngagulkeun diri sorangan Nyoo Gado Ngaheureuykeun jalma nu pantes dihormat Galak timburu Babari timburuan Leutik-leutik ngagalatik Jelema leutik tapi wanian Halodo sataun lantis ku hujan sakali Kahadean nu sakitu lilana lengit ku kagorengan sakali Herang caina beunang laukna Hasil maksud kalawan teu ngaganggu ka batur Hampang birit Daekan di titah Handap asor daek ngahormat kabatur Harewos Bojong ngomong nu diharewoskeun tapi kadenge ku nu deukeut ka nu di harewoskeun .

Nagara tunjung sampurna. babari ceurik Jadi sabiwir hiji jadi omong ( carita ) sarerea. sok mineng kabandungan jelema. 2. Laksana aya tinu Maha Kawasa. kalayan dirimbunan ku gunung simbul. nu deukeut geura deheusan. Ulah Nuduh kanu jauh. (Akherat) Wayang nyaeta gambaran kahirupan manusa Nu dipipindingingan ku silip sindir.Haseum budi leuwih loba baed jeung cemberut tibatan seuri atawa marahmay. alam asal. Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. 3. pek geura panggihan diri manehteh. turunan menak ti indung ti bapak Ipis biwir epes meer . Kaciwit kulit kabawa daging kabawa goreng ku kalakuan baraya anu salah Kajeun panas tonggong . kabul aya tinu Maha Agung. manusa kadar rancana. kari diamalkeun . kahayang patema-tema. mere kanu daek. asal tiis beuteung kajeun teuing cape digawe . Indung lembu bapak banteng Turunan gagah beunghar . pangabisa nu geus kapibanda. nu baheula kaalaman. Geus loba pangarti nu kapimilik. ku maneh weh sorangan. ngahudangkeun kanu sare. ngajait kanu titeuleum. ulah waka nyaksian batur saksian heula diri sorangan. 4. dageuning nu bakal karasa mah anging kadar ti pangeran. sanajan ngalamun salaput umur. aya naon jeung aya saha? tina diri sorangan. sabab poe kamari lain poe ayeuna. ngan kahalangan ku poho. nu caket geura raketan. cirina satangtung diri. moal jauh tina wujud moal anggang tina awak. Sing Daek nulung kanu butuh. dihalangan ku siloka sareng sasmita. poe panjang. Alam nirwana. karep heunteu reureuh-reureuh. nyaangan kanu poekeun. Sing Waspada permana tinggal. asal bisa dahar kalawan cukup 1. ulah nyawang kanu anggang. nalang kanu susah. elmu nu geus katimu.

Sing bisa nilik kana diri. raja tara nyiksa. (malapah gedang) Sing waspada jeung permana tinggal. purwa wiwitan. nu salah disalahkeun eta bener. pagirang. nu lanjang jadi baruang. melak bonteng jadi bonteng. cicing dimana? Balik kamana? Urang teh bakal pinanggih jeung poe akhir. Sanajan urang beda tapi sarua. nu salah dibenerkeun eta salah. bakal dibulen saeneng-eneng.giri calik. melak goreng jadi goreng. Negative x negative= positip. Tunggul tong dirurud. sawah ledok. Nu bener disalahkeun eta salah. nu ngandung harti poe pamungkas. (Waspada) Inditna ulah ngagidig. tebih kudu di sungsi Kudu paheuyeuk. Elmu teh bakal ngancik tinu nyaring. melak hade jadi hade. catang tong dirumpak. anggang kudu diteang. ninggal mangsa nu sampurna. Bakal digiring kurung keur kuring. omat ulah lali tina purwadaksina Ulah pagiri. tong cicing pedah tebih jauh kudu dijugjug. maot pingaraneunana. mapay wahangan. bisa ngukur kana kujur. cicing harti ngawincik diri. Positip x posotip= positip. Menekung kanu Maha Agung. tong hoream pedah anggang. nyokotna ulah ngaleos. Nyukcruk galur nu kapungkur. Positip x negative=negative. paeh teu nyaho dimangsa.heuyeuk leungeun paantay-antay tangan Neangan luang tipapada urang Ulah nyaliksik ku buuk leutik Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. muja brata kanu Maha Kawasa Pasti teu bisa dipungkir. raga ditinggalkeun nyawa. istri denok. ngala menta. Nu geulis jadi werejit. nitih wanci nu kamari. Hirup katungkul ku umur. ninggang mangsa nu sampurna. kandel tapel. daksi wekasan.Mipit amit. paeh teu apal dimangsa. Hartina sing apal kana diri. Meredih tina ati. melak cabe jadi cabe. ipis lapis. nincak hamalan. sanajan teu ngahiji tapi sa ati. bakal ngagebleg deui jeung mantena. kahirupan di dunya taya lian keur taqwa. Ulah taluk pedah jauh. mun nyaah kana raga sing nyaho kana dasar agama. Bagja dimana boga sobat medok.girang tampian Bengkung ngariung bongkok ngaronyok Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang . numatak rinik-rinik kulit harti. nete taraje. kadar teu bisa di singlar. asal timana?. bakal cicing dinu eling Niti wanci nu mustari. mapay laratan anu baheula. milari ridho gusti nu Sajati. Nu bener dibenerkeun eta bener. mawana ulah ngalengkah. papasten nu tumibar. Sing inget kana purwadaksi. Ratu tara ngahukum. menta tina manah. nyukcruk walungan. hirup katungkul ku umur.

mibapa ka zaman .Hirup di alam dunya sembaheun anging Gusti nu kagungan urang sadaya. naraka jeung sagala eusina Hate nu Kalingkung ku wawangunan. sawarga. kalingker ku papageran. langit. Miindung ka waktu. nu ngajadikeun bumi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful