Pribahasa sunda

Hubungan Dengan Sesama Mahluk Ngeduk cikur kedah mihatur nyokel jahe kedah micarek (kalo mo ngambil sesuatu harus seijin yg punya). Sacangreud pageuh sagolek pangkek (Commitment, menepati janji & consitent). Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang, omat ulah lali tina purwadaksina (integrity harus mengikuti etika yang ada) Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang (communication skill, berbicara harus tepat, jelas, bermakna.. tidak asbun). Kudu hade gogod hade tagog (Appearance harus dijaga agar punya performance yg okeh dan harus consitent dengan perilakunya ) Kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh (harus saling mencintai, memberi nasihat dan mengayomi). Pondok jodo panjang baraya (siapapun walopun jodo kita tetap persaudaraan harus tetap dijaga) Ulah ngaliarkeun taleus ateul (jangan menyebarkan isu, memfitnah). Bengkung ngariung bongok ngaronyok (team works & solidarity dalam hal menghadapi kesulitan/ problems/ masalah harus di solve bersama) Bobot pangayun timbang taraju (Logic, semua yang dilakukan harus penuh pertimbangan fairness, logic, common sense) Lain palid ku cikiih lain datang ku cileuncang (Vision, Mission, Goal, Directions,… kudu ada tujuan yg jelas sebelum melangkah). Kudu nepi memeh indit (Planning & Simulation… harus tiba sebelum berangkat, make sure semuanya di prepare dulu). Taraje nangeuh dulang pinande (setiap tugas harus dilaksanakan dengan baik dan benar). Ulah pagiri- giri calik, pagirang- girang tampian (jangan berebut kekuasaan). Ulah ngukur baju sasereg awak (Objektivitas, jangan melihat dari hanya kaca mata sendiri). Ulah nyaliksik ku buuk leutik (jangan memperalat yang lemah/ rakyat jelata) Ulah keok memeh dipacok (Ksatria, jangan mundur sebelum berupaya keras).

kalau kita menanam kebaikan walaupun sekecil elektron tetep akan dibalas kebaikan pula.hari kita terbakar oleh nasihat-2 yang kita berikan kepada yang lain tsb. segalanya harus pakai akal dan harus terus di ulik. misalnya kita memberikan nasihat yagn baik kepada orang lain tapi dalam kenyataan sehari. mun teu ngakal moal ngakeul. Omat urang kudu bisa ngaji diri (kita harus bisa mengkaji diri sendiri jangan suka menyalahkan orang lain) Urang kudu jadi ajug ulah jadi lilin (Jangan sampai kita terbakar oleh ucapan kita. Nimu luang tina burang (semua kejadian pasti ada hikmah/ manfaatnya apabila kita bisa menyikapinya dengan cara yang positive). Cai karacak ninggang batu laun laun jadi dekok (Persistent. Dihin pinasti anyar pinanggih (semua kejadian telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa yang selalu menjaga hukum-hukumnya). melak hade jadi hade melak goreng jadi goreng (Hukum Yang Maha Kuasa adalah selalu menjaga hukum-2nya. Melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng. Ka cai jadi saleuwi kadarat jadi salogak (Kompak/ team work). kalau kita menanam keburukan maka keburukan pula yg didapat ) Manuk hiber ku jangjangna jalma hirup ku akalna (Gunakan akal dalam melangkah.heuyeuk leungeun paantay-antay tangan (saling bekerjasama membangun kemitraan yang kuat).Kudu bisa kabulu kabale (Gawul. Mun teu ngopek moal nyapek. apa yang ditanam itulah yang dituai. Neangan luang tipapada urang (Belajar mencari pengetahuan dari pengalaman orang lain). Hubungan Dengan Alam . Ngoprek. semangat pantang mundur). kalo sudah diteliti dan dijadikan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan). Kudu paheuyeuk. seperti layaknya lilin yang memberikan penerangan tapi ikut terbakar abis bersama api yang dihasilkan). Ulah taluk pedah jauh tong hoream pedah anggang jauh kudu dijugjug anggang kudu diteang (maju terus pantang mundur). kemana aja bisa menyesuaikan diri). Hubungan Dengan Tuhan (Yang Maha Kuasa) Mulih kajati mulang kaasal (semuanya berasal dari Yang Maha Kuasa yang maha murbeng alam. keukeuh. di teliti. Ngulik. buat apa Yang Maha Kuasa menciptakan akal kalau tidak digunakan sebagai mestinya). Nu lain kudu dilainkeun nu enya kudu dienyakeun (speak the truth nothing but the truth). semua orang akan kembali keasalnya). mun teu ngarah moal ngarih (Research & Development.

Gunung teu meunang di lebur. cai beak. . Tatangkalan dileuweung teh kudu di pupusti (Pepohonan di hutan ituh harus di hormati.). buyut teu meunang di rempak (Sustainable Development ~ Gunung tidak boleh dihancurkan. sumber air harus dimaintain kalo tidak maka manusia akan sengsara). sagara teu meunang di ruksak. manusa balangsak (hutan harus dijaga. Leuweung ruksak. laut tidak boleh dirusak dan sejarah tidak boleh dilupakan… harus serasi dengan alam. harus dibedakan istilah dipupusti (dihormati) dengan dipigusti (di Tuhankan) banyak yang salah arti disini).

mugi aya dina cageur jeung bageurna. hirup jeung huripna. rasa bagja anu sampurna salamina 20. salah silih benerkeun. hiji niat na diri. 11. 10. paeh silih lasanan.1. Dimana-manahurung nangtung siang leumpang. 2.. kalangsu mangsa. katinggaleun poe. ayeuna. lugina hate. panceg jeung ajegna. Dina sawatara isuk.heuyeuk leungeun paantay-antay tangan Neangan luang tipapada urang Ulah nyaliksik ku buuk leutik 4. prung tandang makalangan marengan caang jalan pasampangan 22. na kalakuan teu beda ti euwah-euwah? 16. rupa teu menta. gering silih ubaran. poekeun silih caangan. Miindung ka waktu. dina sawatara impian. anu Peun we ah papait ka tukang. 13. isuk jeung kamari. kakait ati anu sajati. naraka jeung sagala eusina 9. Hirup di alam dunya sembaheun anging Gusti nu kagungan urang sadaya. kalingker ku papageran. rupa hade. teu geudag kaanginan. dina sawatara harepan. sawarga. Kateter basa. Sagolek pangkek. anu ngaji kari hariringna. 6. anggang silih teangan. Ulah pagiri. rek dipendem ameh balem. omat ulah lali tina purwadaksina 5. pangabisa nu can ka talaah. Bisi aya elmu kasungkur-sungkur. mun poho silih bejaan. dina sawatara wanci haneut moyan. 12. nun gusti . 7. ajian nu kasingkir-singkir.girang tampian Bengkung ngariung bongkok ngaronyok Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang 8. sacangred pageuh. caang jalan. geura kotektak ti ayeuna.giri calik. kaseudih anu kamari. langit. 17. 14. Hate nu Kalingkung ku wawangunan. gagantar rasa anu sampurna. mibapa ka zaman Ditampiling cicing. Meredih kana asihna Gusti. Sabar teh lain digebug murungkut. disimpen cing rikip. tunggara mangkukna. pagirang. menta kana murahna nu Kawasa. ngapimilik anu sajati 21. Dedeg sampe. dina sawatara poe anu keur dilakonan. Jeung dulur mah Jauh silih tepungan. waluya balarea. tapi kajahatanmah beuki meuweuh 19. 15. Kudu paheuyeuk. 3. teupangkeun kuring jeung manehna. . nyasab dina waktu. Ulah jalir janji lanca-linci luncat mulang udar tina tali gadang 18. Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. geura taluktik ti kiwari. ditajong morongkol. miharep. nu ngajadikeun bumi. Zaman kiwari mah Anu dakwah kari pertentangna. teu unggut kalinduan. patut teu nganjuk. meureun aya rasa.

Hirup kudu sauyunan. bray hibar cahyana ka sakuliah alam dunya. Kaluhur neda papayung. aral subaha nu nyayang dina dada 37. mamatahan ngojay ka soang. datang untung sukur 36. ngabageakeun anjeun anu aya. dipake pamikul bengkung. indung beurang geus nyaangan. Amit ampun nya paralun. Dimana urang doraka ka indung bapa. geus wayahna nyampeur kabagja. sabagja satanggung jawab. 31. anjeun anu aya sajeroning rasa 23. papayung Nu Maha Agung. Ampun ka anu Maha Agung. cegah ku diri sorangan 35. Lain rek mamatahan nerekel ka monyet. Jelema kalalepatan. Dipake suluh matak teu ruhai. sabab duanana pangeran urang di alam dunya. geura menta ampun kanu jadi indung. lamun di leuweung kai dander. Ari nu ngaranna hukum adil teH teu ninian. Bral gumelar kawasa-Na Kun fayakun. 30. matak beuleuweung kanu niupna . Geura menta hampura kanu jadi bapa. mustang ngeumbing mung Gusti. 38. gearkeun hate anu aleum. ka Nabi anu linuhung. Sabab agama bakal nyalametkeun urang dunya akherat 34. kahandap neda pangraksa. lir ibarat Lamun di lembur kai randu. Jleg 29. teu bapaan. ajeug nangtungan hirup. Sakur nu rek ngarugikeun kana diri. moal di ingeut. Lamun neda kudu ka Pangeran. Panon poe geus moncorong. bangsa jeung nagara. moal di teang. Sapapait samamanis. Geura leungitkeun sirik pidik nu ngancik dina ati. Haleuang kagungan Nu Maha Wenang 32. tapi agama nu kudu melaan sia. Sabab lamun menta ka manusa. Mandalawangi ngaleungit. disuhun dinu embun-embunan. diecagkeun. mun cai jadi saleuwi. pangraksa Maha Kawasa 28. Nya dayeuh geus jadi leuweung. Dipake pangorek bingkeng. geus wayahna ninggali kahareup. ka Gusti Nu Maha Agung. dimana datang bala sobar. sore janji isuk teu 33. haleuang lain nu urang. Nu kagungan ngadeg sakur kersa-Na. matak bosen nganti-nganti ka 26. Pajajaran kari ngaran. mawa bagja keur urang sararea 24.ditunda. Ditarima ku panangan ditampi ku ati sanubari dua. teu akian. Lain sia kudu melaan agama. anjeun anu nyanghareup. heabkeun rasa anu tiis. ka darat jadi salogak. Hariring kagungan Nu Maha Wening. dipake mah tungkul tumpuk Samenit ganti sajam kalalaputan. Hariring lain nu kuring. Muhammad anu jinunjung 27. sareuneuh saigel 39. teu sobat-sobat acan 40. teu indungan. tanggah tempat robah. Pangrango geus narikolot. Jalma nu iman ka Pangeran. 25.

ibu 43. Sasanget-sangetna leuweung. Ulah gugur samemeh tempur. ulah tanggah ka sadapan. jadi balung. kanu nyungsi dinu sepi. Indit ka medan jerit ulah dengki. matak sing ati-ati 45. jadi sumsum. lumampah ka medan dadalaga ulah dendam. ulah perlaya samemeh perang. hatemah paanjang-anjang. dimana paeh ngan saukur bilatungan. tapi manusa sajabana ti bilatungan bakal anggih jeung balitungan 48. sing awas kana tincakan 49. sakasuka sakaduka. Sanajan urang papisah. nu keur genah tumaninah 50. heunteu prak di pigawe kusorangan. kanu Maha Kawasa urang sumerah pasrah Banda tatalang raga Kakayaanmah pikeun ngabagjakeun awak. lumaku ka medan tempur ulah ujub 42. hayang nyanyabaan atawa udar ider bae. diteunggelan Hambur bacot .41. Mudah-mudahan urang kakungkung ku rohmat pitulung nu Maha Agung. Di Babuk lalay di perekpek kupanenggel . Manusa mah beda jeung anjing budug di jarian. moal leuwh sanget tibatan sungut 47.raut . sumujud tumut kanu janten Dihareupeun aya kasusah. Amit kanu mangku lembur. bakal jadi kulit. Taat sumembah kanu janten rama. Bentik curuk balas nunjuk nganbisa marentah atawa nitah hungkul . kusabab kitu leuwih hade ngorbankeun banda tibatan cilaka awak. Murah Congcot Babari nyarekan . 46. Murag bulu bitis teu resep cicing di imah . ditukang pasti aya kabungah 44. Sanajan urang paanggang. Dahareun anu asup kanu awak. jadi daging. Sabobot sapihanean sabata sarimbangan Hirup akur . runtut. tapi berehan Aya Bagja teu daulat Rek menang bagja teu tulus . Kudu mampu tungkul kanu jukut.

Di bere sabuku menta sajeungkal . Nyengeut damar di suhunan nembongkeun kabengharan ku mere maweh ka dengeun-dengeun ngarah pamuji . ngadagoan panyaur pangeran Jual dedet Ngajual barang satengah maksa .beda Geus turun amis Cau Geus tembong kawanitaannana . sokrobah tangtungan Ciri sabumi cara sa desa adat kabiasaan di unggal nagara atawa daerah beda .ngadadak loba pamenta Hate jelema sanajan deet moal kakobet kacida hesena sangkan nganyahokeun kaayaan hate atawa kahayang hiji jalma Pait daging pahang tulang Cageur. geus mangkat beger. di bere sajeungkal menta sadeupa Kusabab di bere hate . teukeuna ku panyakit naon bae. Ngadago-dago dawuh Tereh maot.Unggah ka bale Watangan Katarik perkara Caang bulan dadamaran Migawe hal anu teu di perlukeun deui Cicing dina sihung maung Hirup atawa kumawula ka gegeden . sok milu kaajenan batur Nyium bari ngegel Muji bari ngarah pamere Cadu mungkuk haram dempak Minangka sumpah moal daek ngelehan maneh Gurat cai Teupuguh janjina . ari ka keluarga sorangan koret .

Beak dengkak Geus beak tarekah Kawas hayam keur endogan teu daek cicing lantaran hate kawer atawa geus teu sabar ngadagoan anu di arep-arep Elmu tumbila Nuboba imah ngarugikeun ka tamu Cara embe embung mandi . sabab sieun ku cai Nyieun pucuk ti girang nyiun jalan pipaseaeun Mobok manggih gorowong Kabeneran aya jalan pikeun ngahasilkeun usaha nu keur dipaju Goong nabeh maneh Muji atawa ngagulkeun diri sorangan Nyoo Gado Ngaheureuykeun jalma nu pantes dihormat Galak timburu Babari timburuan Leutik-leutik ngagalatik Jelema leutik tapi wanian Halodo sataun lantis ku hujan sakali Kahadean nu sakitu lilana lengit ku kagorengan sakali Herang caina beunang laukna Hasil maksud kalawan teu ngaganggu ka batur Hampang birit Daekan di titah Handap asor daek ngahormat kabatur Harewos Bojong ngomong nu diharewoskeun tapi kadenge ku nu deukeut ka nu di harewoskeun .

pangabisa nu geus kapibanda. nalang kanu susah. (Akherat) Wayang nyaeta gambaran kahirupan manusa Nu dipipindingingan ku silip sindir. dihalangan ku siloka sareng sasmita. nu deukeut geura deheusan. 2. nyaangan kanu poekeun. asal tiis beuteung kajeun teuing cape digawe . kahayang patema-tema. turunan menak ti indung ti bapak Ipis biwir epes meer . nu caket geura raketan. asal bisa dahar kalawan cukup 1. ulah nyawang kanu anggang. Nagara tunjung sampurna. 3. aya naon jeung aya saha? tina diri sorangan. sabab poe kamari lain poe ayeuna.Haseum budi leuwih loba baed jeung cemberut tibatan seuri atawa marahmay. ku maneh weh sorangan. elmu nu geus katimu. Geus loba pangarti nu kapimilik. cirina satangtung diri. sanajan ngalamun salaput umur. Kaciwit kulit kabawa daging kabawa goreng ku kalakuan baraya anu salah Kajeun panas tonggong . karep heunteu reureuh-reureuh. Laksana aya tinu Maha Kawasa. kalayan dirimbunan ku gunung simbul. 4. sok mineng kabandungan jelema. mere kanu daek. ulah waka nyaksian batur saksian heula diri sorangan. Ulah Nuduh kanu jauh. moal jauh tina wujud moal anggang tina awak. dageuning nu bakal karasa mah anging kadar ti pangeran. nu baheula kaalaman. Alam nirwana. ngan kahalangan ku poho. ngajait kanu titeuleum. kabul aya tinu Maha Agung. Indung lembu bapak banteng Turunan gagah beunghar . alam asal. babari ceurik Jadi sabiwir hiji jadi omong ( carita ) sarerea. kari diamalkeun . pek geura panggihan diri manehteh. Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. ngahudangkeun kanu sare. manusa kadar rancana. Sing Waspada permana tinggal. poe panjang. Sing Daek nulung kanu butuh.

pagirang. omat ulah lali tina purwadaksina Ulah pagiri. Ratu tara ngahukum. daksi wekasan. melak bonteng jadi bonteng. raga ditinggalkeun nyawa. nincak hamalan. cicing harti ngawincik diri. kahirupan di dunya taya lian keur taqwa. Sanajan urang beda tapi sarua. Sing inget kana purwadaksi. menta tina manah. Tunggul tong dirurud. hirup katungkul ku umur. melak cabe jadi cabe. nu lanjang jadi baruang. istri denok. Ulah taluk pedah jauh. nu ngandung harti poe pamungkas. melak goreng jadi goreng. muja brata kanu Maha Kawasa Pasti teu bisa dipungkir. mawana ulah ngalengkah. nete taraje. Positip x posotip= positip.giri calik. numatak rinik-rinik kulit harti. (malapah gedang) Sing waspada jeung permana tinggal.girang tampian Bengkung ngariung bongkok ngaronyok Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang . purwa wiwitan. mapay laratan anu baheula. sawah ledok. nu salah disalahkeun eta bener. Hirup katungkul ku umur. Nu bener dibenerkeun eta bener. bakal cicing dinu eling Niti wanci nu mustari. Hartina sing apal kana diri. cicing dimana? Balik kamana? Urang teh bakal pinanggih jeung poe akhir. Bagja dimana boga sobat medok. kadar teu bisa di singlar. ipis lapis. Elmu teh bakal ngancik tinu nyaring. mun nyaah kana raga sing nyaho kana dasar agama. ninggal mangsa nu sampurna. Positip x negative=negative. mapay wahangan. Sing bisa nilik kana diri. melak hade jadi hade.heuyeuk leungeun paantay-antay tangan Neangan luang tipapada urang Ulah nyaliksik ku buuk leutik Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. papasten nu tumibar. anggang kudu diteang. bisa ngukur kana kujur. raja tara nyiksa. paeh teu nyaho dimangsa. Menekung kanu Maha Agung. bakal ngagebleg deui jeung mantena. nyukcruk walungan. paeh teu apal dimangsa. (Waspada) Inditna ulah ngagidig. bakal dibulen saeneng-eneng.Mipit amit. ninggang mangsa nu sampurna. catang tong dirumpak. Nu bener disalahkeun eta salah. nu salah dibenerkeun eta salah. tebih kudu di sungsi Kudu paheuyeuk. Nyukcruk galur nu kapungkur. tong cicing pedah tebih jauh kudu dijugjug. Bakal digiring kurung keur kuring. tong hoream pedah anggang. kandel tapel. nyokotna ulah ngaleos. Negative x negative= positip. ngala menta. Meredih tina ati. nitih wanci nu kamari. maot pingaraneunana. Nu geulis jadi werejit. asal timana?. sanajan teu ngahiji tapi sa ati. milari ridho gusti nu Sajati.

kalingker ku papageran.Hirup di alam dunya sembaheun anging Gusti nu kagungan urang sadaya. Miindung ka waktu. langit. naraka jeung sagala eusina Hate nu Kalingkung ku wawangunan. sawarga. nu ngajadikeun bumi. mibapa ka zaman .