Anda di halaman 1dari 59

TAJUK 5 :

PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH


Siti Balkeh bt. Osman Jabatan Ilmu Pendidikan IPG Kampus Darulaman Jitra, Kedah
Siti Balkeh Osman

Hasil Pembelajaran
1. Menjelaskan pelbagai peranan guru dalam konteks pengurusan di sekolah. 2. Menghuraikan amalan guru yang dapat memenuhi fungsi guru sesuai dengan pendidikan semasa.
Siti Balkeh Osman

PENDAHULUAN
MALAYSIA

Sebuah negara membangun. Matlamat : menjadi negara maju berteraskan industri mengikut acuan sendiri menjelang tahun 2020 (Wawasan 2020).

SITI BALKEH OSMAN

9 cabaran Wawasan 2020


1.Mewujudkan bangsa Malaysia yg bersatu-padu. 2. Melahirkan masyarakat berjiwa bebas, yakin terhadap diri sendiri, bangga dgn apa yg dicapai serta cekap menghadapi rintangan, sentiasa mengejar kecemerlangan & dihormati oleh rakyat negara lain.
SITI BALKEH OSMAN

3. Membentuk masyarakat demokratik yg matang. 4. Membentuk masyarakat bermoral & beretika dgn warganya mempunyai nilai keagamaan & kerohanian yg utuh. 5. Mewujudkan masyarakat liberal & bertolak ansur. 6. Mewujudkan masyarakat saintifik & progresif.
SITI BALKEH OSMAN

7. Mewujudkan masyarakat berbudi & berbudaya penyayang. 8. Menjamin pembentukan masyarakat yg adil dalam bidang ekonomi. 9. Mewujudkan masyarakat makmur & tinggi daya saing & ketahanan dinamik serta tangkas menghadapi perubahan.
SITI BALKEH OSMAN

Tanggunjawab Guru

Matlamat ini menuntut kita (guru) memperkemaskan aspek pembangunan modal insan seperti mana terdapat dalam misi nasional (misi negara) : pembangunan modal insan berminda kelas pertama sebagai pemangkin untuk melonjakkan Malaysia ke peringkat status negara maju.
SITI BALKEH OSMAN
7

Tanggunjawab Guru

Pembangunan modal insan bermaksud membangunkan insan agar memiliki kekuatan intelek, sosial, emosi dan jasmani selari dengan tuntutan FPK.

Siti Balkeh Osman

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh & bersepadu untuk melahirkan insan yg seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan & kepatuhan kpd Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan w/negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. SITI BALKEH OSMAN 9

. Tanggunjawab Guru

Pembinaan modal insan seharusnya bermula dari peringkat awal lagi, iaitu ketika murid berada di sekolah rendah.
Dalam era globalisasi, peranan guru semakin kompleks dan mencabar.

Siti Balkeh Osman

Peranan Guru

Guru sek. Rendah perlu lebih mendekatkan diri mereka dengan murid2 dan menjadi pengganti ibu bapa, bertindak sebagai pembimbing, pembentuk tingkahlaku, agen sosial, agen perubahan, penyelidik dan seterusnya sebagai pengamal ilmu & kemahiran.
Siti Balkeh Osman

1. Pengamal Ilmu dan Kemahiran

Amal menurut Kamus Dewan bermaksud perbuatan atau pekerjaan baik dan kebajikan yang diamalkan oleh seseorang.

Ilmu menurut Kamus Pelajar(2000) ialah segala jenis pengetahuan atau kepandaian (mengenai dunia, akhirat, lahir, batin dll) yg diperoleh melalui pengalaman, pendidikan dll.
Siti Balkeh Osman

Pengamal ilmu membawa maksud mencintai, menguasai, sentiasa mencari & meningkatkan pengetahuan serta mengaplikasikannya dalam pelbagai aspek kehidupan.

Siti Balkeh Osman

Guru perlu mengamalkan sikap ingin belajar untuk mengajar, sentiasa meningkatkan penguasaan ilmu melalui pelbagai cara seperti: - pembacaan - menjalankan penyelidikan - menghadiri kursus/seminar/forum - kolaborasi dengan rakan sejawat - serta mempamerkan sikap keterbukaan kepada semua peluang pemerolehan ilmu.
Siti Balkeh Osman

Tabiat membaca adalah pra syarat kpd pemilikan minda kelas pertama. Guru perlu membaca dgn meluas tentang pelbagai bidang.Dengan membudayakan membaca dlm kehidupannya, guru: -berupaya untuk memiliki pengetahuan terkini &
relevan.Ini dapat membantu guru membuat keputusan2 peribadi & profesional dgn lebih yakin serta benar.

Siti Balkeh Osman

- berupaya untuk berfikir & bersikap


positif. - Pelaksanaan tugasnya, bentuk perhubungan & interaksinya, keikhlasan hatinya & seluruh kehidupannya adalah bersandarkan kpd nilai & integriti ilmu & perasaan yg luhur. - Ia juga akan berjaya menangani & melaksanakan t/jawab & cabaran profesional serta peribadi sebaik mungkin.

Siti Balkeh Osman

Guru perlu menjadi pelajar sepanjang hayat kerana: - perkembangan ilmu berlaku secara berterusan - guru dapat menyediakan pengalaman pembelajaran yang bermakna kepada murid - dapat menggunakan ilmu untuk membawa kebenaran dan menegakkan keadilan serta - dapat memberi sumbangan kepada masyarakat & negara.
Siti Balkeh Osman

Menurut Mohd. Idris Jauzi(1990):


Untuk membolehkan para pendidik memainkan peranan berkesan sebagai pengamal & penyampai ilmu, guru haruslah bijak merancang & melaksanakan sesuatu tindakan secara berterusan. Antaranya ialah:
- mempersiapkan diri dari segi keilmuan - meningkatkan kecekapan dan ketrampilan diri dalam pelaksanaan tugas & interaksi dgn masyarakat. - melaksanakan tugas keguruan dgn sebaiknya.
Siti Balkeh Osman

Berdasarkan Model Konseptual Pendidikan Guru (MKPG)


Disamping amalan nilai, guru seharusnya dilengkapi dengan :
-

Ilmu Pengetahuan dan Kemahiran

Siti Balkeh Osman

Ilmu Pengetahuan
Meliputi: Pengetahuan am Mata pelajaran / bidang diajar Pengetahuan ikhtisas keguruan -psikologi -Sosiologi
Siti Balkeh Osman

Contoh Ilmu Pengetahuan


Ilmu Psikologi Contoh: I. Teori2 perkembangan
-kognitif, fizikal, emosi

II. Teori2 pembelajaran


-Humanisme, Behaviourisme,Sosial, kognitif dan Konstruktivisme dll

Siti Balkeh Osman

Ilmu Sosiologi Membantu guru memahami tentang bentuk2 komunikasi, corak interaksi di kalangan pelajar & corak kepimpinan yg sesuai.

Dgn itu guru dapat mengkaji & melihat isu2 atau masalah pendidikan secara mendalam.
Contoh: masalah disiplin, konflik antara guru & guru, guru & staf bukan akademik dll. Seterusnya merancang strategi yg sesuai untuk menanganinya.
Siti Balkeh Osman

Kemahiran
Antara kemahiran2 yang perlu dikuasai oleh guru ialah: - kemahiran pedagogi dan - kemahiran generik.

Siti Balkeh Osman

Contoh kemahiran
I. Pedagogi iaitu kajian mengenai pengajaran, khususnya pengajaran dalam pendidikan formal. Dengan kata lain, ia adalah sains dan seni mengenai cara mengajar di sekolah.

Sebagai satu bidang kajian yang luas, pedagogi melibatkkan kajian mengenai proses pengajaran dan pembelajaran, serta pengurusan bilik darjah.
24

PENDEKATAN

STRATEGI

PEDAGOGI

KAEDAH

AKTIVITI

TEKNIK

25

II. Kemahiran Generik: Guru hendaklah menstrukturkan pengajarannya dgn mengintegrasikan unsur2 kemahiran berikut : - kemahiran berfikir - kemahiran komunikasi - kemahiran fasilitator - kemahiran ICT - kemahiran belajar - kemahiran menilai dll.
Siti Balkeh Osman

Rumusan
Sebagai pengamal ilmu, guru perlu menggunakan segala kemahiran tersebut ketika menyampaikan maklumat, berbincang dan sebagainya kerana ianya dapat menjamin keberkesanan proses P&P.

Siti Balkeh Osman

2. Pembimbing

Menurut Crow dan Crow(1983):


Dalam konteks pendidikan, bimbingan merujuk kpd pemberian bantuan atau pertolongan yg betul kpd murid.

Sherzer dan Stone mendefinisikan bimbingan sebagai perkhidmatan membimbing individu yg memerlukannya untuk mencapai kefahaman, pengetahuan & kemahiran tertentu.
Siti Balkeh Osman

Shahril @ Charil Marzuki, et.al.(1993) menegaskan antara tanggungjawab sosial guru ialah seperti berikut: I. Perancang II. Fasilitator III. Pengurus pembelajaran IV. Penyampai ilmu V. Pembentuk akhlak VI. Pembimbing VII. Model
Siti Balkeh Osman

Peranan Guru Sebagai Pembimbing


I. menyemai minat & motivasi terhadap mata pelajaran agar dapat meningkatkan prestasi murid.

II. Membimbing pelajar mengenalpasti kekuatan & kelemahan diri serta minat terhadap bidang yg diceburi, agar potensi murid dapat dioptimumkan.

Siti Balkeh Osman

III. Mengenalpasti & membantu pelajar2 yg mengalami masalah pelajaran, sosio emosi dan kesihatan agar dapat membuat penyesuaian peribadi dlm aspek sosial, emosi, mental & fizikal. IV. Membimbing pelajar menjadi insan yg positif & dapat memberi sumbangan kpd masyarakat.
Siti Balkeh Osman

Pendekatan2 yg perlu diberi pertimbangan oleh guru dlm menjalankan tanggungjawab sebagai pembimbing:
I. Bimbingan untuk perkembangan murid. - Guru membimbing ke arah pembentukan
personaliti & konsep kendiri positif.

Siti Balkeh Osman

II.

Bimbingan sebagai langkah pencegahan


- Tujuan utk mencegah berlakunya masalah dalam pembelajaran murid.Contoh: ponteng, buli & penyalahgunaan dadah.

III. Bimbingan untuk pemulihan


- untuk murid lemah bagi meningkatkan prestasi diri.

Siti Balkeh Osman

IV.

Bimbingan menghadapi krisis


- Krisis merujuk kpd kes2 kritikal seperti
bertumbuk, penyalahgunaan dadah dll. - Bagi masalah serius, guru perlu serahkan murid tersebut kpd pihak yg lebih mempunyai authoriti untuk mengendalikan kes.

Siti Balkeh Osman

Rumusan
Guru sebagai pembimbing haruslah sentiasa menolong murid membuat penyesuaian dalam peribadi, sosial, emosi, akademik dll. Bimbingan yg diberi akan dapat menolong murid menyediakan perancangan persekolahan sesuai dgn kebolehan, minat & perkembangan masing2.
Siti Balkeh Osman

3. Pengamal Reflektif
Richard, J.C: Refleksi merujuk kepada aktiviti atau proses yang melibatkan sesuatu pengalaman dikutip, diberi pertimbangan dan dinilai untuk sesuatu tujuan.

Dewey (1975) : Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif,teliti dan bersungguhsungguh terhadap kepercayaan atau sesuatu yang didakwa sebagai pengetahuan,berdasarkan asas-asas yang menyokong dakwaan itu serta terhadap rumusan yang terhasil daripada pemeriksaan itu

Umumnya
Refleksi merupakan usaha penuh sedar seseorang individu memaknakan pengalamannya ke arah membantu meningkatkan celik akal mengenai kepercayaan, sikap, pengetahuan dan amalan sendiri yang melibatkan proses merenung,menganalisis,membuat justifikasi serta mengemukakan cadangan dan tindakan untuk membaiki diri.

What is reflection in the teaching context?


Reflection in the teaching context refers to the process of inquiring any habit / behaviour critically and continuously refining it

Mengapa Refleksi Penting?


Membantu: Membuat penilaian kendiri Berfikir secara analitik,kritis dan kreatif Menganalisis perkara-perkara penting proses bekerja dan hasil kerja Melihat alternatif-alternatif dalam membuat keputusan Mencari jalan penyelesaian berasaskan ciriciri spiritual,moral,nilai dan estetika Mengubah tingkahlaku

Proses Refleksi
DISKRIPSI (Apakah yg telah berlaku?) PELAN TINDAKAN (Jika peristiwa sama berlaku lagi, apa tindakan saya akan ambil?) PERASAAN (Apakah yg saya rasa & fikirkan masa itu?)

KESIMPULAN (Apakah tindakan lain yg mungkin saya ambil?) ANALISIS (Apakah pengertian situasi itu pada saya)?
Siti Balkeh Osman

PENILAIAN (Apakah yg baik/buruk tentang pengalaman itu?)

Refleksi dan Perguruan


Dalam konteks perguruan,kebolehan membuat transformasi dan refleksi membolehkan guru sentiasa mempelajari dan memahami sesuatu yang baru hasil daripada apa yang telah dilaluinya Shulman (1987)

Rumusan

Pendidik yg prihatin dgn permasalahan yg dihadapi pelajar akan melakukan refleksi bagi membuat penambahbaikan terhadap P&P demi meningkatkan pencapaian pelajar & mengatasi setiap masalah yg timbul.

Siti Balkeh Osman

4. Penyelidik

Sebagai seorang pendidik, guru merupakan seorang penyelidik.

juga

Budaya penyelidikan & penulisan wajib dipupuk dalam kalangan guru untuk meningkatkan perkembangan profesionalisme diri serta bertindak secara profesional.

Siti Balkeh Osman

Peningkatan profesionalisme diri merupakan proses perkembangan peribadi yg memerlukan kesedaran tinggi tentang:

- whats going on - why things are happening that way - how are we going to resolve the problem.

Siti Balkeh Osman

Untuk meningkatkan profesionalisme diri, guru wajar menjadikan profesion keguruan a researh-based profesion & amalan pengajaran perlu berasaskan kajian saintifik melalui budaya penyelidikan, bukan hanya berdasarkan pendapatpendapat tertentu.

Siti Balkeh Osman

Tujuan Penyelidikan
-untuk mengesan keadaan & masalah
dalam amalan2 pendidikan atau masalah sosial murid2 yg memerlukan tindakan susulan bagi mengatasi masalah yg timbul.
-Guru yg melaksanakan penyelidikan boleh mengubahsuai strategi P&P yg dapat menarik perhatian murid.
Siti Balkeh Osman

Penyelidikan Tindakan(PT)

Penyelidikan tindakan adalah satu bentuk penyelidikan yg dilaksanakan oleh guru untuk guru & tentang guru. Segala persoalan kajian dalam PT datang daripada perasaan ingin tahu tentang permasalahan yg diperhatikan.

Siti Balkeh Osman

Penyelidikan Tindakan(PT)
Kurt Lewin (1952), seorang ahli psikologi sosial:
Proses penyelidikan tindakan ditinjau sebagai suatu kitaran tindakan/ kajian berlingkaran yg merangkumi 4 peringkat: I. Merancang II. Bertindak III. Memerhati IV. Membuat reflektif.
Siti Balkeh Osman

Ciri-ciri Penyelidikan TIndakan

Pendekatan untuk membaiki amalan dalam tugas harian Fokus utama ke atas amalan untuk memahami dan membaiki Merujuk kpd situasi sebenar Tindakan praktis untuk mengatasi masalah Amalan kpd teori yg bersesuaian Dilaksanakan secara berterusan
Siti Balkeh Osman

Aspek-aspek Yang Boleh Dikaji


Contoh:
- Penggunaan bahan2 pelajaran - Penggunaan strategi, kaedah dan teknik mengajar - Pengurusan bilik darjah - Masalah disiplin - Dll.
Siti Balkeh Osman

Kebaikan Penyelidikan

Merapatkan jurang antara teori dgn praktis dalam aktiviti P&P Mengesan & memperbaiki kelemahan dalam sesi pengajaran Meningkatkan keberkesanan proses P&P Meningkatkan ilmu & pemahaman amalan bilik darjah Hasil penyelidikan dapat dimanfaatkan oleh semua guru, khususnya jika seseorang guru itu menghadapi masalah yg hampir sama.
Siti Balkeh Osman

5. Agen Sosialisasi
Konsep Sosialisasi
Broom(1981) menghuraikan aspek sosialisasi dari dua pandangan, iaitu masyarakat dan individu. Sosialisasi dari sudut pandangan masyarakat adalah proses penyelarasan individu2 baru anggota masyarakat ke dalam pandangan hidup yg terorganisasi & mengajar mereka tradisi2 budaya masyarakatnya.
Siti Balkeh Osman

Dgn kata lain, sosialisasi adalah tindakan mengubah keadaan manusia dari humananimal menjadi human-being untuk menjadi makhluk sosial & anggota masyarakat yg sesuai dgn kebudayaannya.
Sosialisasi dari sudut individu, merupakan proses mengembangkan diri. Hasil interaksi dgn orang lain, seseorang dapat membentuk identiti, mengembangkan nilai2 & aspirasi2.
Siti Balkeh Osman

Proses sosialisasi menghendaki seseorang individu mempelajari & menerima nilai, sikap, kemahiran & peranan yg dapat membentuk personalitinya & menyatukannya ke dlm kelompok masyarakat.
Ia melibatkan proses pembelajaran yg berterusan sepanjang hayat.

Siti Balkeh Osman

Guru Sebagai Agen Sosialisasi

Guru adalah agen sosialisasi kpd murid. Sebagai agen sosialisasi, guru perlu: I. memberi peluang kpd murid untuk menguasai pelbagai ilmu & kemahiran yg difikirkan sesuai untuk perkembangan diri & masyarakat. II. memupuk sikap, nilai dan sahsiah murid yg sempurna selaras dgn kehendak masyarakat.
Siti Balkeh Osman

III. Memastikan perubahan &


perkembangan tingkahlaku murid adalah mengikut nilai, norma & kehendak masyarakat. IV. Bertanggungjawab untuk memodenisasikan masyarakat dalam semua bidang untuk meningkatkan perkembangan & kemajuan negara.

Siti Balkeh Osman

V. Mempunyai hubungan rapat dgn masyarakat & boleh menggunakan statusnya untuk menyebarkan nilai2 positif kpd ahli masyarakat.

v. turut terlibat dgn aktiviti2 kemasyarakatan yg dianjur oleh komuniti setempat seperti aktiviti kebudayaan, gotong-royong, kelas bimbingan dll.

Siti Balkeh Osman

Harapan Masyarakat Terhadap Guru


Jangkaan & harapan masyarakat terhadap guru untuk meningkatkan kualiti kehidupan, memelihara & mengekalkan budaya & norma yg baik adalah tinggi. Oleh itu guru perlu mengamalkan nilai2 murni seperti berbudi bahasa, bersopan, hormat-menghormati, penyayang dsb dalam kehidupan hariannya.
Siti Balkeh Osman