Anda di halaman 1dari 13

SOALAN PENGUKUHAN BAB 1 (GURU) 1. Profesion perguruan merupakan profesion yang disanjung tinggi oleh masyarakat.

guru memainkan peranan yang penting dalam merealisasikan aspirasi pendidikan negara.

a) Nyatakan definasi guru? (2 markah)

b) Untuk meletakkan kerjaya perguruan sebagai satu profesion ia mestilah memenuhi kreteria-kreteria profesion. Jelaskan bagaimana perguruan boleh dikelaskan sebagai satu profesion. (8 markah)

c) Sebagai seorang guru yang cemerlang, bagaimana anda mengaplikasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran.
(10

markah)

2. Etika merujuk kepada suatu sistem dasar tingkah laku bagi suatu kumpulan manusia atau organisasi. Profesion keguruan juga sama seperti profesion yang lain, mempunyai kod etikanya yang tersendiri. Terangkan kepentingan kod etika perguruan. (10 markah)

3. Akauntabiliti keguruan bermakna tanggungjawab yang harus difahami dan

dilaksanakan oleh seorang guru. Akauntabiliti atau tanggungjawab seorang

guru yang dimaksudkan di atas merangkumi akautabiliti guru terhadap pelajar, diri guru itu sendiri, sekolah, masyarakat dan negara , dan profesion keguruan amnya. Jelaskan akauntabiliti guru terhadap sekolah. (10 markah)

4. Sifat dan kualiti guru adalah merangkumi peribadi, sahsiah dan profesion.

Jelaskan sifat dan kualiti yang perlu ada pada seorang guru berserta contohnya. (9 markah)

5. Standard Guru Malaysia (SGM) menggariskan kompetensi profesional yang

patut dicapai oleh guru, dan keperluan yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi membantu guru mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan.

a) Berikan definisi Standard Guru Malaysia (SGM)?

(2 markah)

b) Terangkan tujuan Standard Guru Malaysia (SGM)?

(5 markah)

c) Merujuk kepada Model Standard Guru Malaysia di bawah. Jelaskan elemen-

elemen yang terkandung dalam model Standard Guru Malaysia (SGM)?

(15 markah)

d) Menurut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, perkataan peranan

membawa maksud tanggungjawab. Guru turut berperanan sebagai pembentuk nilai, penyelidik dan agen sosialisasi. Jelaskan 3 peranan seorang guru berdasarkan pernyataan diatas? (9 markah)

6. Pelan Induk Pembanguan Pendidikan (PIPP) 2006-2010 yang telah dilancarkan oleh YAB Perdana Menteri Malaysia, Dato Seri Abdullah Hj. Ahmad Badawi pada 16 Januari 2007 adalah merupakan sebuah pelan perancangan pendidikan yang bersepadu, komprehensif, dan menyeluruh serta memberi penekanan terhadap memartabatkan profesion keguruan.

a) Senaraikan 4 strategi yang telah dikenalpasti oleh kerajaan Malaysia untuk memartabatkan profesion keguruan di Malaysia? (4 markah)

b) Strategi untuk memartabatkan profesion keguruan di Malaysia adalah satu

program yang sangat bernilai untuk melahirkan calon-calon guru yang berwibawa. Berdasarkan kepada soalan 4(a) jelaskan mengenai strategi yang telah di senaraikan di atas? (12 markah)

c) Cabaran yang hebat dalam mendidik dan mendisiplinkan pelajar boleh mematahkan semangat guru.Guru sering berada dalam keadaan dilema sama ada mengambil tindakan disiplin terhadap pelajar atau membiarkannya sahaja. Guru menjadi serba salah kerana bimbangkan keselamatan diri. Kebimbangan guru ada rasionalnya. Guru bimbang sekiranya mereka mengambil tindakan disiplin terhadap pelajar yang melanggar peraturan sekolah, mereka akan menghadapi risiko. Nyatakan cabaran-cabaran yang terpaksa di hadapi oleh para guru pada alaf baru ini? (4 markah)

Jumlah markah: 100

Jawapan 1(a) Perkataan Guru berasal daripada bahasa Sanskrit yang membawa erti pengajar, pendidik atau pengasuh yang merupakan tenaga pengajar dalam insitusi pendidikan seperti sekolah atau tuisyen (kelas bimbingan). Merujuk kepada Kamus Dewan (2005) guru dapat diterjemah sebagai orang yang mengajar, pendidik, pengajar dan pengasuh. Manakala menurut Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) guru diertikan sebagai seseorang yang mengajar murid di sesuatu institusi pendidikan atau menyedia atau mengeluarkan bahan pelajaran atau memeriksa jawapan yang dikembalikan di bagi atau melalui pusat pendidikan jarak jauh. Istilah ini termasuklah guru besar atau pengetua.

(b)

Guru boleh dikelaskan sebagai profesion kerana ia memenuhi sebahagian besar kreteria-kreteria profesion. Pendapat ini disokong oleh kriteria berikut:

Guru merupakan orang penting yang diperlukan oleh masyarakat bagi membentuk dan melahirkan insan yang berjaya. Seorang guru perlu memiliki pengetahuan dan kemahiran yang tinggi dalam menjalankan tugas. Sebagai contoh guru perlu kreatif dalam memilih bahan pengajaran yang sesuai dengan pelajar. Sebelum seseorang layak dilantik sebagai guru ia perlu menjalani latihan perguruan yang disediakan di insitusi pengajian bagi membolehkan mereka menguasai teknik pengajaran yang betul. Seorang guru mempunyai kuasa atau autonomi untuk membuat keputusan dan tidak perlu diselia. Sebagai contoh guru boleh mempunyai autonomi dalam memilih strategi, teknik dan kaedah pengajaran yang dianggap sesuai dengan minat dan kebolehan pelajar. Kuasa autoriti seorang guru dibatasi oleh sukatan pelajaran dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Guru harus bertanggungjawab terhadap arahan atau keputusan yang telah diberikan. Keadaan ini boleh dilihat apabila guru yang mendenda pelajar dan guru perlu bertanggjawab terhadap tindakan yang telah dilakukan. Terdapat Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Semenajung Malaysia (KPPK) yang memantau, selia dan menjaga sosial dan ekonomi para guru. Persatuan guru yang ditubuhkan tidak mempunyai kuasa untuk menetukan nasib ahlinya dari bentuk perlantikan dan tindakan displin. Kod Etika Perguruan telah diatur bagi membentuk guru yang beretika dan berketerampilan.

b)

Sebagai seorang guru yang cemerlang, bagaimana anda mengaplikasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran.

Guru perlu berperanan dan menekankan perkara-perkara berikut sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran:

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Elemen-elemen FPK Pendidikan suatu usaha berterusan

Perkembangan potensi individu Perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu Insan yang seimbang dan harmonis

Unsur intelek

Unsur rohani Unsur emosi Unsur jasmani

Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan

Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan

Implikasi -Pendidikan adalah suatu proses pemerolehan dan pemindahan ilmu, kemahiran dan nilai murni. -Merupakan pendidikan sepanjang hayat. -Membolehkan menghadapi dan menangani pelbagai pendidikan dan pembangunan yang pesa.t -Individu mempunyai keupayaan, bakat dan potensi tersendiri. -Fungsi utama pendidikan memperkembang dan meningkatkan potensi individu. -Bakat, potensi dan kebolehan tidak boleh dikembangkan secara berasingan. -Perkembangan perlulah merangkumi aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani. -Amat penting bagi individu memiliki ilmu (intelek), sahsiah yang baik (emosi), percaya kepada Tuhan serta mempunyai aklak yang baik (rohani) dan kesihatan diri yang baik (jasmani) -Keseimbangan keempat-empat elemen mampu menghasilkan insan yang mampu hidup secara harmonis dan cemerlang. -Menguasai kemahiran asas 3M; membaca, menulis dan mengira. -Mampu menguasai ilmu dan menyebarkan kepada orang lain. -Dapat berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK). -Menyedari kepercayaan kepada Tuhan. -Beraklak mulia dan berpegang kepada nilai-nilai murni. -Bersyukur dengan pemberian Tuhan. -Tumpuan kepada perasaan jiwa yang sihat dan kuat. -Memiliki dan memupuk perasaan kasih sayang. -Menyedari kepentingan kesihatan. -Menggunakan bakat dan kemahiran dengan cekap. -Menggunakan kemahiran dan kecerdasan fizikal untuk memanfaatkan masyarakat. -Mengakui kewujudan Tuhan dan pencipta kepada alam semester. -Menyedari bahawa hukum dan fenomena alam merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. -Menyedari individu bertanggungjawab sepenuhnya dengan perbuatan dan tindaknnya. -Mengamalkan segala ajaran agama yang dianuti. -Mencintai ilmu pengetahuan. -Gemar membaca dan sentiasa menambah ilmu

Rakyat Malaysia yang berketrampilan Rakyat Malaysia yang beraklak mulia

Rakyat Malaysia yang bertanggungjawab

Rakyat Malaysia yang berupaya mencapai kesejahteraan diri Rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara

pengetahuan. -Mempunyai fikiran yang luas dan terbuka. -Mempunyai pengetahuan, kemahiran dan kelayakan yang wajar bagi melaksanakan sesuatu tugas. -Berupaya menjalankan tugas dengan cepat dan sempurna. -Mengetahui yang mana nilai yang baik dan mana yang buruk. -Menyedari kesan dan akibat daripada perbuatan baik dan buruk. -Mempunyai keyakinan terhadap nilai murni. -Dapat menghayati nilai kerohanian kemanusian serta kewarganegaraan. -Mengamalkan perlakuan baik dan mengelakkan perbuatan buruk. -Boleh dipercayai -Menyedari bahawa setiap tugas dan tanggungjawab merupakan amanah dan harus dilaksankan dengan baik. -Menjalankan tugas dengan amanah, bersih dan cekap. -Mematuhi peraturan dan undang-undang negara. -Berusaha untuk meningkatkan diri, keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara. -Memiliki jiwa yang tenteram. -Daya tahan yang kuat. -Berfikiran waras dengan jiwa yang tenang. -Berusaha memupuk perpaduan rakyat. -Berusaha untuk memajukan ekonomi negara. -Berusaha mengekalkan kestabilan politik dan keamanan negara. -Mematuhi perlembagaan dan peraturan negara. -Mempertahankan maruah diri, profesion, agama, bangsa dan negara. -Menjadikan Rukun Negara sebagai amalan hidup. -Memupuk persefahman keluarga. -Mematuhi norma masyarakat. -Cintakan negara.

Falsafah Pendidikan Guru:

Elemen-elemen FPG Berpekerti mulia Berpandangan progresif dan saintifik

Bersedia menyanjung aspirasi negara

Menjamin perkembangan individu

Memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisplin

Analisis -setiap guru perlu memiliki sahsiah yang baik. -Berkembang mengikut peredaran zaman yang kini member penekanan kepada sains dan teknologi. -Berusaha tidak ketinggalan dari segi proessional. -Menghayati aspirasi negara yang dihasratkan. -Memupuk sifat bangga terhadap kepelbagaian budaya dalam kalangan murid. -Menyemai sifat patriotisme dan cintakan negara. -Peranan guru dari segi perkembangan diri dan perkembangan murid secara menyeluruh dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. -Tanggungjawab guru sebagai ahli masyarakat yang menyumbang kepada pembangunan negara -Berusaha agar masyarakat dapat memenuhi aspirasi dan hasrat negara yang telah ditetapkan.

2.

Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan. Sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru. Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. Guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain. Kod Etika dalam bentuk dokumen, usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan. Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan. Menerusi kod etika, guru dapat

meningkatkan lagi imej profesion perguruan secara hitam putih dan rasmi. Membuka mata masyarakat untuk menghayati tanggungjawab guru yang luas dan berat dan menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan Negara. Etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi. Pengamalan etika dapat mengekal, dan memelihara kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas, serta memupuk tanggungjawab bersama dan mengeratkan perhubungan atnara ahli dalam organisasi.

3.

Sekolah ialah tempat seseorang guru bertugas. Oleh itu , guru juga bertangungjawab terhadap tugas yang di amanahkan oleh pentadbiran sekolah. Sebagai seorang ahli dalam sebuah sekolah ,guru mempunyai akauntabiliti terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah. Dalam hal ini, selain tugas mengajar , guru juga hendaklah menjalankan tugas-tugas yang lain seperti sebagai guru displin, kaunselor, setiusaha peperiksaan,setiusaha PIBG, panitia mata pelajaran dan jawatan-jawatan lain yang di lantik oleh pihak pentadbiran sekolah.

4.

Sifat dan kuakiti guru merangkumi peribadi, sosial dan profesional. Dari segi sifat dan tingkah laku peribadi adalah seperti baik hati. Sikap baik hati dan bertimbang rasa seseorang guru amat dihargai oleh murid-murid. Murid dapat belajar dalam suasana yang tenteram, yakin dan senang hati. Di samping itu, sifat dan kualiti sosial/ tingkah laku bagi seseorang guru adalah tidak terhad di dalam bilik darjah sahaja. Antara sifat dan kualiti sosial seseorang guru ialah seperti Budi pekerti, ramah mesra, merendah diri, semangat berbakti dan sebagainya. Budi pekerti ini termasuk kelakuan bersopan santun semasa bergaul dangan rakan-rakan sejawat atau semasa menyertai aktiviti masyarakat. Seseoarng guru yang mempunyai sifat ini akan sentiasa dihormati dan disanjung oleh orang ramai. Selain itu, guru seharusnya mempunyai sifat dan kualiti professional seperti ingin tahu, pengetahuan ikhtisas, suka membaca, kemahiran bertutur dan sebagainya. Kemahiran bertutur adalah penting kerana keberkesanan penyampaian pelajaran bergantung kepada kemahiran bertutur. Guru yang menguasai pertuturan dengan jelas dan tepat dan membolehkan murid mendengar pelajaran yang diajar dengan berkesan, dengan penggunaan sebutan dan tatabahasa yang betul, murid-murid tidak tersilap. Oleh yang demikian, kemahiran bertutur merupakan salah satu kualiti professional yang penting bagi seseorang guru.

5. (a) Standard Guru Malaysia ialah pernyataan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru (Standard) dan pernyataan aspek yang patut disediakan serta dilaksanakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan (Keperluan). (b) Tujuan SGM adalah untuk mengenal pasti tahap kompetensi profesional guru dalam aspek amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman, serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, mengenal pasti tahap penyediaan dan pelaksanaan keperluan latihan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi menjamin tahap kompetensi guru yang ditetapkan tercapai. (c) Guru (digambarkan oleh huruf G) yang dihasratkan oleh Malaysia mempunyai kompetensi yang tinggi dalam aspek amalan nilai profesionalisme keguruan (Standard 1), pengetahuan dan kefahaman (Standard 2) serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran (Standard 3). Ketiga-tiga standard tersebut digambarkan oleh tiga lingkaran kecil yang bertindan; membawa maksud ketiga-tiga aspek kompetensi yang dikuasai oleh guru adalah saling berkait dan bersepadu. Lingkaran besar putih yang melingkari Standard menggambarkan Keperluan utama yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi menyokong dan membantu guru mencapai Standard. Keperluan yang dimaksudkan ialah kelayakan masuk dan prosedur pengambilan calon program latihan perguruan (Keperluan 1), latihan, pentaksiran dan penilaian program perguruan (Keperluan 2), kolaborasi (Keperluan 3), infrastruktur dan infostruktur (Keperluan 4), dan jaminan kualiti (Keperluan5). Lingkaran besar yang memagari Keperluan menggambarkan asas penentuan Standard dan Keperluan iaitu Misi Nasional, Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Falsafah Pendidikan Guru, Tatasusila Profesion Keguruan, dan Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia, Glob di tengah-tengah lingkaran Standard merujuk kepada kualiti guru bertaraf dunia yang dipertanggungjawab membangunkan modal insan berminda kelas pertama, iaitu menguasai ilmu dan kemahiran tinggi, menjunjung nilai budaya bangsa, memiliki semangat patriotisme yang utuh, mempunyai daya saing yang tinggi dan berwibawa. Rajah 2 mengambarkan huraian diatas.

(d)

Tugas guru sebagai agen sosialisasi ialah guru berperanan sebagai penyebar ilmu kemasyarakatan, sebagai pembentuk sahsiah sesuai dengan norma dan nilai masyarakat. Sebagai pembentuk masyarakat penyayang Sebagai role model kepada murid dan masyarakat. Sebagai penghubung di antara guru, ibu bapa, pengawai kerajaan dengan masyarakat. Sebagai penyumbang kepada masyarakat. Manakala guru sebagai pembina negara berperanan sebagai Salah satu tugas dan tanggungjawab guru ialah memainkan peranan sebagai ibu bapa kepada murid-muridnya, membentuk sahsiah dan kelakuan mereka sejajar dengan nilai dan norma masyarakat. Sebagai contoh model hidup, tingkah laku guru menjadi contoh teladan kepada murid-muridnya. Nilainilai murni yang ditonjolkan oleh guru di sekolah, secara tidak langsung, akan diterapkan dalam jiwa murid. Sehubungan ini, guru haruslah berusaha meningkatkan nilai moral dan kerohanian diri sebagai perkembangan diri secara berterusan. Di dalam konteks perkembangan profesionalisme keguruan, salah satu usaha utama ialah meningkatkan teknik pengajaran dalam bilik darjah. Dalam hal ini, guru harus sentiasa berusaha membawa perubahan dan penyesuaian teknik pengajaran dan pembelajaran demi meningkatkan prestasi dan memberi perkhidmatan yang bermutu tinggi dalam bidang profesion mereka.

6. (a) Menambah baik sistem pemilihan calon guru, memantap latihan perguruan, latihan ke arah memantapkan profesionalisme guru dan pembangunan modal insan. (b) i. Menambah baik sistem pemilihan calon guru

Program latihan perguruan telah diberi penambahbaikan dalam pelbagai aspek seperti mengetatkan syarat dan kriteria pengambilan guru. Calon-calon guru akan melalui proses saringan seperti Malaysian Teachers Selection Test) M-Test, pencapaian Inventori Sahsiah, Keguruan ( INSAK), temuduga, ujian kesihatan, tapisan keselamatan dan mendapat kecemerlangan pencapaian akademik. Selain usaha mengetatkan syarat kemasukan calon guru, kementerian juga sedang dalam peringkat akhir menyediakan Standard Guru Malaysia (SGM) sebagai rujukan piwaian kualiti guru di seluruh Negara ii. Memantap Latihan perguruan

Dalam usaha meningkatkan jumlah guru siswazah dan menyediakan guru yang berkualiti, peranan IPG telah diperkembangkan untuk melatih guru pada peringkat ijazah berbanding dengan hanya pada peringkat sijil dan diploma.Penaiktarafan maktab perguruan kepada institut pendidikan guru untuk meningkatkan kelayakan guru ke peringkat ijazah memartabatkan profesion keguruan. Guru yang layak ditawarkan biasiswa untuk melanjutkan pengajian peringkat sarjana dan doktor falsafah. Peningkatan dari segi dana dan penstrukturan latihan keguruan masih dilihat perubahan di atas kertas
iii.

Latihan ke Arah Memantapkan Profesionalisme Guru

Bagi memantapkan profesion perguruan, penekanan diberi dalam latihan aspek pedagogi, kokurikulum, ICT dan pastoral care. Dalam bidang ICT, KPM telah melaksanakan program pembestarian sekolah. Program pembestarian sekolah merupakan proses berterusan ke arah pembudayaan penggunaan ICT dalam pendidikan bagi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran, keberkesanan pengurusan dan pentadbiran sekolah serta kompetensi guru. Program ini mengambil kira semua inisiatif ICT utama yang sedia ada di KPM. BPG dengan kerjsama KPM sentiasa berusaha

memajukan bidang ICT da;lam latihan perguruan. Sehingga tahun 2006, seramai 38 760 guru telah diberi latihan ICT oleh BPG. Kementerian Pelajaran juga bekerjasama dengan pihak swasta untuk memastikan guru diberi bimbingan dalam bidang ICT. Antara syarikat besar yang membantu melatih guru diberi latihan ICT. Antara syarikat besar yang membantu melatih guru ialah Prestariang Teknology iaitu seramai 85, 894 orang guru, Time Engineering Berhad seramai 69 686 orang guru, Intel Technology seramai 19,494 orang guru dan Microsoft (M) Bhd seramai 34,000 orang guru. iv. Pembangunan Modal Insan.

Pembangunan modal insan menuntut pembangunan insan yang memiliki kekuatan intelek, sacia,emosi dan jasmani,selari dengan tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Modal insan adalah eset penting untuk mengupayakan pembangunan negara ke arah mencapai sasaran menjadi negara maju sejajar menjelang 2020 Membangunkan modal insan kelas pertama) telah menfokuskan beberapa strategi iaitu menghayati dan mengamalkan profesion perguruan, membudayakan kecintaan ilmu(Passion For Knowledge) sebagai cara hidup ke arah memantapkan IPG, membangun insan guru dengan pelbagai kemahiran insaniah (Soft Skills), membina jati guru yang kukuh dan kental, memperkasa jiwa dan smangat patriotisme insan guru, memupuk semangat muhibah dan perpaduan dikalangan semua kaum dan memantapkan pengurusan pelajar. (c) Antara cabarannya adalah cabaran sosial, keluarga, ekonomi dan budaya.