Anda di halaman 1dari 6

TRANSFORMASI

PENDIDIKAN VOKASIONAL
PENGENALAN
Transformasi Pendidikan Vokasional
merupakan satu usaha merekayasa
(reengineering) sistem pendidikan
vokasional sedia ada sehingga terbina
sistem pendidikan vokasional yang
baharu yang dapat menyumbang kepada
agenda transformasi Malaysia sebagai
Negara berpendapatan tinggi.


merekayasa (reengineering):
Penerapan unsur2 ilmu, budaya
dan sebagainya dalam
perancangan, mekanisme kerja
dan lain2 sebagai asas
melaksanakan sesuatu
Sistem pendidikan vokasional baharu
digerakkan oleh sumber manusia yang
responsive kepada pelbagai inisiatif kerajaan
dan berkolaborasi dengan industri bagi
menginovasi pengajaran dan pembelajaran
yang berupaya menghasilkan tenaga kerja
mahir dan usahawan.


Tenaga kerja mahir dan usahawan yang
dihasilkan berdaya saing, memiliki kemahiran
dan kelayakan yang diiktiraf oleh industri,
berwatak profesional dan diterima oleh pasaran
kerja

BAGAIMANA DASAR TRANSFORMASI PENDIDIKAN
VOKASIONAL DAPAT MEMBAGUNKAN MALAYSIA
YANG SEJAHTERA.
Memberi fokus terhadap komponen kebolehkerjaan graduan

Berupaya memberi sumbangan ke arah negara yang
berpendapatan tinggi

Pendidikan vokasional adalah laluan yang penting ke arah
melahirkan modal insan yang berkemahiran tinggi,
berpengetahuan, berinovatif yang mampu bersaing pada
peringkat serantau dan global
Menghasilkan tenaga kerja yang dapat memenuhi
kehendak industri tempatan.

Memberi peluang altenatif kepada murid-murid
yang cenderung kepada pendidikan bercorak
hands on dan berasaskan pekerjaan.

Peningkatan kemahiran berterusan dapat
meningkatkan kebolehpasaran graduan.

Anda mungkin juga menyukai